Telekomunikacja światłowodowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telekomunikacja światłowodowa"

Transkrypt

1 KATEDRA OPTOELEKTRONIKI I SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska GDAŃSK, ul.g.narutowicza 11/12, tel.(48)(58) , fax.(48)(58) , Program studiów podyplomowych Telekomunikacja światłowodowa Kierownik studiów: dr hab. inŝ. Bogdan B. Kosmowski, prof. nadzw. PG Gdańsk 2009

2 Spis treści CEL STUDIÓW 4 WYMAGANIA WSTĘPNE 4 ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE STUDIÓW. 4 PROGRAM STUDIÓW Wprowadzenie. 5 Cel 5 Treść wykładów 5 2. Budowa i klasyfikacja światłowodów. 6 Cel 6 Treść wykładów 6 3. Propagacja światła w światłowodach 7 Cel 7 Treść wykładów 7 4. Parametry światłowodów 8 Cel 8 Treść wykładów 8 5. Budowa i zasada działania wybranych elementów toru światłowodowego.. 9 Cel 9 Treść wykładów 9 6. Technologia wytwarzania włókien światłowodowych. 10 Cel. 10 Treść wykładów Podstawy telekomunikacji światłowodowej Cel 11 Treść wykładów 11 Treść ćwiczeń Źródła zakłóceń w układach światłowodowych. 12 Cel 12 Treść wykładów Zjawiska nieliniowe w światłowodach. 13 2

3 Cel 13 Treść wykładów Sieci światłowodowe. 14 Cel 14 Treść wykładów Pomiary eksploatacyjne sieci światłowodowych.. 15 Cel 15 Treść wykładów 15 Treść laboratorium Kable i osprzęt światłowodowy. 16 Cel 16 Treść wykładów 16 Treść laboratorium Nietelekomunikacyjne wykorzystanie światłowodów. 17 Cel 17 Treść wykładów Trendy rozwojowe techniki światłowodowej 18 Cel 18 Treść wykładów Projektowanie transmisyjnych sieci światłowodowych.. 19 Cel 19 Treść zajęć projektowych. 19 3

4 Cel studiów Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie telekomunikacji światłowodowej. Poszczególne przedmioty składające się na program studiów obejmują zasadnicze etapy projektowania, realizacji i eksploatacji światłowodowych systemów telekomunikacyjnych. Z takimi problemami spotykają się projektanci, inŝynierowie oraz inne osoby odpowiedzialne za eksploatacje sieci w codziennej pracy zawodowej. Wymagania wstępne Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych wymaga, by uczestnicy studiów legitymowali się dyplomem ukończenia studiów wyŝszych. Znajomość zagadnień z zakresu elektroniki, telekomunikacji, fizyki będzie znaczącym ułatwieniem w realizacji programu studiów. W zajęciach poszczególnych modułów studiów mogą uczestniczyć osoby bez dyplomu uczelni wyŝszej, wówczas jednak w miejsce Dyplomu ukończenia studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia kursu dla kaŝdego ukończonego kursu. ZałoŜenia organizacyjne studiów Studiów trwa dwa semestry, obejmując 15 modułów przedmiotowych, w łącznym wymiarze 210 godzin lekcyjnych. Ukończenie studiów wymaga uzyskania pozytywnej oceny z końcowego testu pisemnego oraz zaliczenia zajęć praktycznych. KaŜdy moduł obejmuje wykłady i w niektórych przypadkach równieŝ zajęcia praktyczne. Zajęcia kończą się zaliczeniem oraz anonimową ankietą oceny modułu. Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa tygodnie szczegółowy harmonogram zajęć publikowany jest na początku semestru na stronie internetowej Wydziału ETI poświęconej studiom podyplomowym. Minimalna liczba słuchaczy, przy której studia są uruchamiane, wynosi 16 osób; przy czym w jednej edycji na studiów przyjmowanych jest nie więcej niŝ 24 słuchaczy. Organizatorem studiów jest Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej. 4

5 Program studiów 1. Wprowadzenie Wykład - 8 godzin Celem zajęć jest wprowadzenie w organizację i tematykę Studiów. W ramach wykładu zostaną równieŝ omówione zagadnienia stanowiące wstęp do dalszych zajęć. W szczególności metody opisu zjawisk optycznych i podstawowe prawa związane z transmisją światła. Światło jako fala elektromagnetyczna MoŜliwości opisu zjawisk optycznych Podstawowe pojęcia związane z optoelektroniką Zjawisko odbicia światła na granicy ośrodków Zjawisko załamania światła na granicy ośrodków Podstawowe elementy światłowodowego układu transmisji sygnału: o Źródła światła o Detektory 5

6 2. Budowa i klasyfikacja światłowodów Wykład - 8 godzin Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy z budową, klasyfikacją światłowodów i ich własnościami transmisyjnymi. Budowa światłowodu planarnego Budowa światłowodu włóknistego Modowa struktura promieniowania w światłowodach Światłowód wielodomowy o Światłowód wielodomowy o skokowym profilu współczynnika załamania o Światłowód wielodomowy o gradientowym profilu współczynnika załamania Światłowód jednodomowy Podstawowe układy optyki zintegrowana 6

7 3. Propagacja światła w światłowodach Wykład - 12 godzin Celem wykładu jest przedstawienie fizycznych podstaw propagacji światła w światłowodach uŝywanych w telekomunikacji. Omówione zostaną zjawiska związane z transmisją sygnału w światłowodzie takie jak: dyspersja oraz tłumienie sygnału. Poruszony zostanie równieŝ problem strat sygnału optycznego we włóknie światłowodowym w związku z mikro- i makrozgieciami włókna. Propagacji światła w światłowodzie wielodomowym o skokowym profilu współczynnika załamania Propagacji światła w światłowodzie wielodomowym o gradientowym profilu współczynnika załamania Propagacja światła w światłowodzie jednodomowym Tłumienie światłowodów Dyspersja Dyspersja międzymodowa Dyspersja chromatyczna Dyspersja polaryzacyjna Zarządzanie dyspersją Wpływ mikro- i makrozgięc włókna na transmisję sygnału w światłowodzie 7

8 4. Parametry światłowodów Wykład - 6 godzin Celem wykładu jest przedstawienie uczestnikom studiów podstawowych parametrów róŝnych typów światłowodów oraz ich wpływu na własności transmisyjne. Omówione zostaną równieŝ własności wybranych typów światłowodów specjalnych. Apertura numeryczna i kąt akceptacji światłowodu Profile współczynnika załamania światła w światłowodach włóknistych Częstotliwość znormalizowana Długość fali odcięcia Liczba modów Średnica pola modu Grupowy i efektywny współczynnik załamania światła Dyspersja Tłumienie Własności mechaniczne światłowodu Standardowe parametry światłowodów Światłowody specjalne 8

9 5. Budowa i zasada działania wybranych elementów toru światłowodowego Wykład - 22 godziny Celem wykładu jest przedstawienie zasady działania i budowy elementów słuŝących do rozbudowy i zwiększenia moŝliwości transmisyjnych w stosunku do prostego łącza światłowodowego składającego się jedynie ze źródła promieniowania optycznego, światłowodu i fotodetektora. Podstawowe optyczne elementy toru transmisyjnego Budowa oraz zasada działania elementów tj. sprzęgacz światłowodowy, cyrkulator, optyczny izolator. Omówienie problemów występujących w długich torach światłowodowych Budowa, właściwości oraz przykłady zastosowań regeneratorów optycznych Wzmacniacze półprzewodnikowe i światłowodowe, budowa, właściwości i zastosowanie Omówienie problemów dyspersji w światłowodach Metody kompensacji dyspersji z wykorzystaniem światłowodów o niezerowej dyspersji oraz światłowodowych siatek Bragga. Układy nadawcze i odbiorcze oraz przykłady budowy torów transmisyjnych. 9

10 6. Technologia wytwarzania elementów toru światłowodowego Wykład - 6 godzin Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom współczesnych technologii wytwarzania włókien światłowodowych. Przegląd materiałów na światłowody Wytwarzanie włókna Technologie wytwarzania preform Technologia MCVD (ang. Modified Chemical Vapour Deposition) Technologia PCVD (ang. Plasma Chemical Vapour Deposition) Technologia OVD (ang. Outside Vapour Deposition) Technologia VAD (ang. Vapour Axial Deposition) Wyciąganie włókna światłowodowego 10

11 7. Podstawy telekomunikacji światłowodowej Razem - 22 godziny (wykład - 12 godzin, projekt -10 godzin) Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy i pogłębienie ich wiedzy na temat budowy i podstawowych własności światłowodowych systemów telekomunikacyjnych. W szczególności omówione zostaną metody modulacji sygnałów optycznych zarówno modulacji analogowej, jak i cyfrowej, rodzaje i sposoby kodowania sygnałów optycznych oraz charakterystyki transmisji analogowej (stosowanej m.in. w sieciach CATV) oraz transmisji cyfrowej. Omówione zostaną równieŝ podstawy zwielokrotnienia przepływności systemów światłowodowych w dziedzinie czasu i długości fali. Omówione równieŝ będą metody i charakterystyki detekcji koherentnej sygnałów optycznych, zarówno homo-, jak i heterodynowej. o o o o o o Światłowodowy system transmisyjny Metody modulacji sygnałów optycznych o modulacja analogowa modulacja amplitudy fali AM modulacja intensywności fali IM modulacja pośrednia AM-IM o modulacja cyfrowa modulacja impulsowo-kodowa PCM rodzaje kodów stosowanych w modulacji PCM: kody cyfrowe, kodowanie, połoŝenia i szerokości impulsów, kodowanie z kluczowaniem fali podnośnej Metody zwielokrotnienia przepływności binarnej o zwielokrotnienie z podziałem czasu TDM o zwielokrotnienie z podziałem częstotliwości WDM Transmisja sygnałów analogowych Transmisja sygnałów cyfrowych Detekcja koherentna sygnałów optycznych Treść zajęć projektowych: Wstęp do projektowania sieci światłowodowych 11

12 8. Źródła zakłóceń w układach światłowodowych Wykład - 14 godzin Celem wykładu jest omówienie źródeł zakłóceń sygnałów optycznych transmitowanych w systemach światłowodowych. W szczególności przeanalizowany zostanie wpływ dyspersji i tłumienia światłowodu na kształt transmitowanych impulsów oraz na pasmo sygnałów analogowych. Omówione zostaną teŝ podstawowe źródła szumów istotne w układach optycznych i ich wpływ na detekcją sygnału. Zniekształcenia kształtu transmitowanych impulsów świetlnych spowodowane wpływem dyspersji i tłumienia światłowodu Wpływ dyspersji i tłumienia na pasmo transmitowanych sygnałów analogowych Wpływ szumów na detekcją sygnałów optycznych o Wpływ szumu kwantowego o Wpływ szumu termicznego o Wpływ szumu modowego Stosunek sygnału do szumu dla transmisji analogowej Elementarna stopa błędu BER w transmisji cyfrowej 12

13 9. Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład - 10 godzin Celem wykładu jest omówienie podstawowych zjawisk nieliniowych występujących w światłowodach oraz ich wykorzystanie w technice pomiarowej i telekomunikacji. Wyjaśniony teŝ będzie szkodliwy wpływ niektórych z nich na pracę systemów transmisji sygnałów optycznych o duŝych przepływnościach binarnych. Spontaniczne i wymuszone rozpraszanie Ramana i jego wykorzystanie w technice światłowodowej Spontaniczne i wymuszone rozpraszanie Brillouina i jego wykorzystanie w technice światłowodowej Metody modulacji fazy Mieszanie czterofalowe Wykorzystanie rozpraszania Ramana i Brillouina do wzmacniania sygnałów optycznych Wykorzystanie zjawisk nieliniowych do transmisji sygnału solitony optyczne 13

14 10. Sieci światłowodowe Wykład - 22 godziny Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu wykorzystania światłowodów w sieciach transmisyjnych, zarówno analogowych jak i cyfrowych. Słuchacz zapozna się z budową i właściwościami podstawowych światłowodowych sieci transmisyjnych takich jak FDDI, HIPPI, FITL, Fibre Channel oraz CATV, oraz z stosowanymi w nich metodami modulacji sygnału optycznego. Architektura teletransmisyjnych sieci światłowodowych Przedstawione zostaną sieci lokalne, regionalne, metropolitarne i globalne Sieci z multipleksowaniem w dziedzinie czasu TDM (m.in. sieci PDH i SDH) Sieci z multipleksowaniem w dziedzinie długości fali WDM (m.in. sieci DWDM i CWDM) Zasada działania i budowa urządzeń do zwielokrotniania sygnałów (krotnice, multipleksery, demultipleksery) Standardy i parametry sieci światłowodowych Dostęp do sieci światłowodowych, w tym architektura sieci wielodostępowych. Kierunki rozwoju teletransmisyjnych sieci światłowodowych. 14

15 11. Pomiary eksploatacyjne sieci światłowodowych Razem - 22 godziny (wykład - 16 godzin, laboratorium - 6 godzin) Zapoznanie słuchaczy z procedurami pomiarowymi stosowanymi przy budowie i utrzymaniu (kontrolne pomiary okresowe i pomiary stosowane w przypadku awarii) sieci światłowodowych. Tematyka wykładu obejmuje przedstawienie procedur i metod stosowanych przy pomiarach łączy światłowodowych. Przedstawione zostaną podstawowe metody, umoŝliwiające badanie parametrów optycznych linii światłowodowej i lokalizacji jej uszkodzeń, w szczególności: 1. Optyczna reflektometria w dziedzinie czasu OTDR; 2. Pomiary tłumienności torów światłowodowych; 3. Pomiary dyspersji w torach światłowodowych. Oprócz tego tematyka wykładów obejmować będzie pomiary parametrów teletransmisyjnych łącza, przede wszystkim: 1. Pomiar stopy błędów BER; 2. Pomiar przepływności; 3. Pomiar parametrów charakterystycznych dla danego protokołu transmisji danych. Omówione zostaną zalety i ograniczenia poszczególnych metod pomiarowych, a takŝe kryteria doboru aparatury pomiarowej do poszczególnych rodzajów sieci. Przedstawiona zostanie specyfika procedur stosowanych w przypadku pomiarów odbiorczych nowych łącz, okresowych pomiarów eksploatacyjnych i lokalizacji uszkodzeń w przypadku awarii. Treść laboratorium: W ramach laboratorium uczestniczy uczą się praktycznie wykonywać pomiary sieci światłowodowych. Słuchacze nauczą się: obsługi telekomunikacyjnego OTDR lokalizacji uszkodzeń w sieci światłowodowej pomiaru tłumienności jednostkowej linii światłowodowej pomiaru tłumienności całościowej linii światłowodowej określania tłumienności połączeń 15

16 12. Kable i osprzęt światłowodowy Razem - 22 godziny (wykład - 6 godzin, laboratorium - 16 godzin) Cel zajęć jest zaznajomienie uczestników z obecnie obowiązującymi standardami kabli oraz osprzętu światłowodowego. Parametry osprzętu światłowodowego Rodzaje kabli światłowodowych System oznaczania kabli światłowodowych Patchcordy światłowodowe Złączki światłowodowe Wtyki światłowodowe MontaŜ kabli optotelekomunikacyjnych Łączenie włókien światłowodowych Łączenie kabli Sprzęgacze kierunkowe Przełączniki kierunkowe Multipleksery i demultipleksery falowe Osprzęt światłowodowy Treść laboratorium: W ramach zajęć uczestnicy uczą się: obsługi spawarki światłowodowej wykonywania poprawnego spawu włókien światłowodowych wykonywania złączy rozłączalnych zapoznanie z osprzętem światłowodowym takim jak: szelfy, karty WDM, optyczny switche. 16

17 13. Nietelekomunikacyjne wykorzystanie światłowodów Wykład - 8 godzin Celem wykładów jest przedstawienie zastosowań nietelekomunikacyjnych światłowodów. Głównym obszarem zastosowań światłowodów są tutaj czujniki optoelektroniczne, zarówno dyskretne jak i rozłoŝone. W ramach wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia: Wprowadzenie: schemat blokowy czujników, funkcja przenoszenia i podstawowe parametry. Klasyfikacja czujników. Czujniki z modulacją natęŝenia promieniowania - wykorzystywane zjawiska fizyczne. Sensory wykorzystujące pomiar promieniowania termicznego. Przykładowe konstrukcje czujników natęŝeniowych. Czujniki z modulacja fazy. Metody modulacji fazy w światłowodach monomodowych. Metody detekcji zmian fazy. Funkcja przenoszenia interferometru Mach-Zehndera i Michelsona. Zastosowanie interferometrów: pomiar temperatury i napręŝeń, Ŝyroskopy światłowodowe. Interferometry światła białego metody detekcji i przetwarzania sygnału wyjściowego. Sensory optyczne z modulacją polaryzacji. Sensory z elektrycznie sterowana dwójłomnością. Sensory wykorzystujące aktywność optyczną. Przykładowe konstrukcje sensorów polaryzacyjnych. Światłowodowe siatki Bragga i ich klasyfikacja. Wykorzystanie siatek Bragga jako czujników wybranych wielkości fizycznych. Sieci sensorowe, metody ich multipleksowania. 17

18 14. Trendy rozwojowe techniki światłowodowej Wykład - 6 godzin Celem wykładu jest przedstawienie trendów rozwojowych techniki światłowodowej, w szczególności telekomunikacji światłowodowej. Wykorzystanie nowych materiałów i technologii w sieciach światłowodowych Rozwój globalnych sieci i przepływów informacji Problemy bezpieczeństwa (odporność sieci światłowodowych na akty agresji) Kwantowe kodowanie, kryptografia kwantowa Zastosowanie elementów i techniki światłowodowej w nowych obszarach zastosowań 18

19 15. Projektowanie transmisyjnych sieci światłowodowych Projekt - 22 godziny Celem zajęć jest nauczenie uczestników sttudiów podstaw projektowania i paszportyzacji światłowodowych sieci telekomunikacyjnych. Treść zajęć projektowych: Telefoniczne łącza cyfrowe typu punkt-punkt Kodowanie sygnału w światłowodowych sieciach telekomunikacyjnych Światłowodowe analogowe sieci transmisji sygnału Bilans mocy światłowodowego systemu transmisyjnego Potencjał zasięgowy systemów światłowodowych Bilans rozszerzenia impulsu w światłowodowym systemie transmisyjnym Projektowanie systemów z zwielokrotnianiem długości fali Paszportyzacja optyczna Paszportyzacja trasowa 19

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM WDM Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Współczesny światłowodowy system

Bardziej szczegółowo

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 ) dr inż. Krzysztof Hodyr Technika Światłowodowa Część 2 Tłumienie i straty w światłowodach Pojęcie dyspersji światłowodów Technika zwielokrotnienia WDM Źródła strat tłumieniowych sprzężenia światłowodu

Bardziej szczegółowo

Połączenia spawane światłowodów przystosowanych do multipleksacji falowej WDM

Połączenia spawane światłowodów przystosowanych do multipleksacji falowej WDM A-8/10.01 Marek Ratuszek, Jacek Majewski, Zbigniew Zakrzewski, Józef Zalewski, Zdzisław Drzycimski Instytut Telekomunikacji ATR Bydgoszcz Połączenia spawane światłowodów przystosowanych do multipleksacji

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie Światłowody

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 4 Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z parametrem tłumienności światłowodów oraz ze sposobem jego pomiaru Badane elementy:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Definicje sygnału: 1. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Optotelekomunikacja 1

Optotelekomunikacja 1 Optotelekomunikacja 1 Zwielokrotnienie optyczne zwielokrotnienie falowe WDM Wave Division Multiplexing zwielokrotnienie czasowe OTDM Optical Time Division Multiplexing 2 WDM multiplekser demultiplekser

Bardziej szczegółowo

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1 Optotelekomunikacja dr inż. Piotr Stępczak 1 dr inż. Piotr Stępczak Falowa natura światła () ( ) () ( ) z t j jm z z z t j jm z z e e r H H e e r E E β ω β ω Θ ± Θ ± 1 0 0 1 0 1 1 zatem 0 n n n n gr λ

Bardziej szczegółowo

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie techniki światłowodowej. SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Techników

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Sieci światłowodowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE-1-403-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Fotonika kurs magisterski grupa R41 semestr VII Specjalność: Inżynieria fotoniczna. Egzamin ustny: trzy zagadnienia do objaśnienia

Fotonika kurs magisterski grupa R41 semestr VII Specjalność: Inżynieria fotoniczna. Egzamin ustny: trzy zagadnienia do objaśnienia Dr inż. Tomasz Kozacki Prof. dr hab.inż. Romuald Jóźwicki Zakład Techniki Optycznej Instytut Mikromechaniki i Fotoniki pokój 513a ogłoszenia na tablicach V-tego piętra kurs magisterski grupa R41 semestr

Bardziej szczegółowo

IV. Transmisja. /~bezet

IV. Transmisja.  /~bezet Światłowody IV. Transmisja BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet 1. Tłumienność 10 7 10 6 Tłumienność [db/km] 10 5 10 4 10 3 10 2 10 SiO 2 Tłumienność szkła w latach (za A.

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VI. Elementy techniki, lasery

VI. Elementy techniki, lasery Światłowody VI. Elementy techniki, lasery BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet a) Sprzęgacze czołowe 1. Sprzęgacze światłowodowe (czołowe, boczne, stałe, rozłączalne) Złącza,

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA ETAPY ROZWOJU TS etap I (1975): światłowody pierwszej generacji: wielomodowe, źródło diody elektroluminescencyjne 0.87μm l etap II (1978): zastosowano światłowody jednomodowe

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW REGENERATOR konwertuje sygnał optyczny na elektryczny, wzmacnia sygnał elektryczny, a następnie konwertuje wzmocniony sygnał elektryczny z powrotem na sygnał optyczny

Bardziej szczegółowo

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej Dla dużych mocy świetlnych dochodzi do nieliniowego oddziaływania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków klimatycznych na proces spawania i parametry spawów światłowodów telekomunikacyjnych

Wpływ warunków klimatycznych na proces spawania i parametry spawów światłowodów telekomunikacyjnych A-8/1.9 Marek Ratuszek, Zbigniew Zakrzewski, Jacek Majewski, Stefan Stróżecki, Józef Zalewski Instytut Telekomunikacji ATR Bydgoszcz Tadeusz Konefał, Witold Kula TP S.A. Tarnobrzeg Wpływ warunków klimatycznych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH 1. ODBICIE I ZAŁAMANIE ŚWIATŁA 1.1. PRAWO ODBICIE I ZAŁAMANIA ŚWIATŁA Gdy promień światła pada na granicę pomiędzy dwiema różnymi

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.8 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci optoelektroniczne

Sieci optoelektroniczne Sieci optoelektroniczne Wykład 6: Projektowanie systemów transmisji światłowodowej dr inż. Walery Susłow Podstawowe pytania (przed rozpoczęciem prac projektowych) Jaka jest maksymalna odległość transmisji?

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ MODULATORY bezpośrednia (prąd lasera) niedroga może skutkować chirpem do 1 nm (zmiana długości fali spowodowana zmianami gęstości nośników w obszarze aktywnym) zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd światłowodu

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd światłowodu Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze optyczne

Wzmacniacze optyczne Wzmacniacze optyczne Wzmocnienie sygnału optycznego bez konwersji na sygnał elektryczny. Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu EiT_S_I_O2 Nazwa modułu Optoelektronika 2 Optoelectronics Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek VII Wybrane zastosowania Bernard Ziętek 1. Medycyna Oddziaływanie światła z tkanką: 1. Fotochemiczne (fotowzbudzenie, fotorezonans, fotoaktywakcja, fotoablacja, fotochemoterapia, biostymulacja, synteza

Bardziej szczegółowo

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki. Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki. Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej Zakład Optoelektroniki Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych Instrukcja do ćwiczenia: BADANIE PARAMETRÓW PASYWNYCH

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.3 Wydział Informatyki Ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław Tel. +48 717 77 90 32 Fax. +48 717 77 75 65 win@um.wroc.pl www.wroclaw.pl Historia zmian dokumentu Wersja Data

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK

Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK Literatura: J. Siuzdak, Wstęp do telekomunikacji światłowodowej, WKŁ W-wa 1999 W nowoczesnych systemach transmisji (transoceanicznych)

Bardziej szczegółowo

1. Wzmacniacze wiatłowodowe oparte na zjawisku emisji wymuszonej (lasery bez sprz enia zwrotnego).

1. Wzmacniacze wiatłowodowe oparte na zjawisku emisji wymuszonej (lasery bez sprz enia zwrotnego). Wzmacniacze światłowodowe, Wykład 9 SMK J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKŁ W-wa 1999 1. Wzmacniacze światłowodowe oparte na zjawisku emisji wymuszonej (lasery bez sprzężenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej Zakład Optoelektroniki Instrukcja do ćwiczenia: Badanie parametrów wzmacniacza światłowodowego EDFA Ostatnie dwie dekady to okres niezwykle

Bardziej szczegółowo

Technika falo- i światłowodowa

Technika falo- i światłowodowa Technika falo- i światłowodowa Falowody elementy planarne (płytki, paski) Światłowody elementy cylindryczne (włókna światłowodowe) płytkowy paskowy włókno optyczne Rdzeń o wyższym współczynniku załamania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DOBORU WŁÓKIEN DLA SYSTEMÓW ŚWIATŁOWODOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPERSJI CHROMATYCZNEJ

WYBRANE ASPEKTY DOBORU WŁÓKIEN DLA SYSTEMÓW ŚWIATŁOWODOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPERSJI CHROMATYCZNEJ Jan Lamperski Zbigniew Szymański Jakub Lamparski * Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki i Telekomunikacji ul. Piotrpwo 3A, 60-965 Poznań student IET, PP jlamper@et.put.poznan.pl zszyman@et.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

3. Umiejętność obsługi prostych przyrządów optycznych (UMIEJĘTNOŚĆ)

3. Umiejętność obsługi prostych przyrządów optycznych (UMIEJĘTNOŚĆ) Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Światłowody Nazwa w języku angielskim Optical waveguides Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Kwantowa Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Ćwiczenie 2. Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 2 Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów ze zjawiskami tłumienności odbiciowej i własnej.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.09.2011 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Marcin Polkowski 251328 Światłowody Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych ćwiczenie L6 w zakresie Optyki Streszczenie Celem wykonanego na Pracowni Fizycznej dla Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych Laboratorium Eksploatacja Systemów Telekomunikacyjnych

Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych Laboratorium Eksploatacja Systemów Telekomunikacyjnych Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych Laboratorium Eksploatacja Systemów Telekomunikacyjnych Dr inż. Mirosław Siergiejczyk Mgr inż. Zbigniew Kasprzyk Zalecana literatura Kathryn Booth, Steven Hill Optoelektronika

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Światłowody Nazwa w języku angielskim Optical fibers Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej

Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej Sieci optoelektroniczne Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej Światłowód - definicja Jest to medium transmisyjne stanowiące czyste szklane włókno kwarcowe, otoczone nieprzezroczystym płaszczem

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ŚWIATŁOWODY, ŚWIATŁOWODY Nazwa w języku angielskim: OPTICAL FIBERS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY TESTER WIELOMODOWYCH TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH

KOMPUTEROWY TESTER WIELOMODOWYCH TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH Krzysztof Holejko, Roman Nowak, Tomasz Czarnecki, Instytut Telekomunikacji PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 holejko@tele.pw.edu.pl, nowak@tele.pw.edu.pl, ctom@tele.pw.edu.pl KOMPUTEROWY TESTER

Bardziej szczegółowo

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów 1. Grzebień optyczny Częstość światła widzialnego Sekunda to Problemy dokładności pomiaru częstotliwości optycznych Grzebień optyczny linijka częstotliwości Laser

Bardziej szczegółowo

Glosariusz: Technika Światłowodowa od A jak Absorpcja do Z jak Złącze

Glosariusz: Technika Światłowodowa od A jak Absorpcja do Z jak Złącze A ABSORPCJA W ŚWIATŁOWODZIE Pochłanianie energii przez materiał światłowodu. ADAPTER/ŁĄCZNIK HYBRYDOWY Element centrujący, umożliwiający połączenie ze sobą dwóch złączy światłowodowych różnego standardu.

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów telekomunikacyjnych światłowodów jednomodowych. Na poprzednim wykładzie przedstawiono podstawowe parametry światłowodów

Pomiary parametrów telekomunikacyjnych światłowodów jednomodowych. Na poprzednim wykładzie przedstawiono podstawowe parametry światłowodów Pomiary parametrów telekomunikacyjnych światłowodów jednomodowych Na poprzednim wykładzie przedstawiono podstawowe parametry światłowodów Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Seminarium Transmisji Danych

Seminarium Transmisji Danych Opole, dn. 21 maja 2005 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Seminarium Transmisji Danych Temat: Światłowody Autor: Dawid Najgiebauer Informatyka, sem. III, grupa

Bardziej szczegółowo

Typy światłowodów: Technika światłowodowa

Typy światłowodów: Technika światłowodowa Typy światłowodów: Skokowy wielomodowy Gradientowy wielomodowy Skokowy jednomodowy Zmodyfikowany dyspersyjnie jednomodowy Jednomodowy utrzymujący stan polaryzacji Swiatłowody fotoniczne Propagacja światła

Bardziej szczegółowo

2. Światłowody. 2. TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA: Światłowody Strona 1

2. Światłowody. 2. TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA: Światłowody Strona 1 TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA. Światłowody Spis treści:.1. Wprowadzenie... Światłowody wielo- i jednomodowe..3. Tłumienie światłowodów..4. Dyspersja światłowodów..5. Pobudzanie i łączenie światłowodów..6.

Bardziej szczegółowo

http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet

http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet IV. Światłowody BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet Literatura 2 3 Historia i uwarunkowania Podstawowe elementy: 1. Rozwój techniki laserowej (lasery półprzewodnikowe, modulacja,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie.

Ćwiczenie 3. Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 3 Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie. Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z wpływem mikro- i makrozgięć światłowodów włóknistych na ich tłumienność.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do optyki nieliniowej

Wprowadzenie do optyki nieliniowej Wprowadzenie do optyki nieliniowej Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem podania

Bardziej szczegółowo

TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH

TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH Jednym z parametrów opisujących właściwości optyczne światłowodów jest tłumienność. W wyniku zjawiska tłumienia, energia fali elektromagnetycznej niesionej w światłowodzie

Bardziej szczegółowo

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication)

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Politechnika Śląska Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Opracował:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium technik światłowodowych

Laboratorium technik światłowodowych Laboratorium technik światłowodowych ćwiczenie 2 Grupa (nr 2) w składzie: Kinga Wilczek 210063 Michał Pawlik 209836 Patryk Kowalcze 209848 Daniel Cieszko 209915 Jakub Molik 209965 1. Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Pomiary sieci optycznych OLT, OTDR, CD, PMD

Pomiary sieci optycznych OLT, OTDR, CD, PMD PDH FTTxGSM CDMA UMTS dostęp xdsl systemy i sieci WAN/LAN Pomiary sieci optycznych OLT OTDR CD PMD Potrzeby rynku stawiają coraz wyższe wymagania sieciom światłowodowym. Potrzebne są coraz wyższe przepływności

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego Szybkości transmisji współczesnych łączy światłowodowych STM 4 622 Mbps STM 16 2 488 Mbps STM 64 9 953 Mbps Rekomendacje w stadium opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii fotonicznej

Podstawy inżynierii fotonicznej Podstawy inżynierii fotonicznej Prof.dr hab.inż. Romuald Jóźwicki Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Pokój 513B tylko konsultacje Rok III, semestr V, wykład 30 godz., laboratorium 15 godz. Zaliczenie wykładu

Bardziej szczegółowo

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary metodą transmisyjną Pomiary tłumienności metodą transmisyjną Cel pomiaru: Określenie całkowitego tłumienia linii światłowodowej Przyrządy pomiarowe: źródło

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy optyki fizycznej i instrumentalnej Nazwa w języku angielskim Fundamentals of Physical and Instrumental Optics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

5. Procedura Projektowania Systemu 1

5. Procedura Projektowania Systemu 1 5. Procedura Projektowania Systemu 1 5.1. Analiza systemu Projektanci systemu muszą przejść następujące pięciu etapów, aby stworzyć światłowodowy optyczny system komunikacji: 1. Sprecyzować wymagania operacyjne

Bardziej szczegółowo

III. Opis falowy. /~bezet

III. Opis falowy.  /~bezet Światłowody III. Opis falowy BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet Równanie falowe w próżni Teoria falowa Równanie Helmholtza Równanie bezdyspersyjne fali płaskiej, rozchodzącej

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Światłowody, zasada działania, budowa i zastosowanie

Światłowody, zasada działania, budowa i zastosowanie Światłowody, zasada działania, budowa i zastosowanie Ratajczak Arkadiusz Recki Dawid Elbląg 2005 Spis treści: 1 Wstęp...3 2 Zasada działania światłowodu 4 3 Budowa światłowodu..8 4 Zastosowanie światłowodów...11

Bardziej szczegółowo

Urządzenie teletransmisyjne, którego widok ścianki tylnej z gniazdami wejściowymi i wyjściowymi przedstawia zdjęcie to:

Urządzenie teletransmisyjne, którego widok ścianki tylnej z gniazdami wejściowymi i wyjściowymi przedstawia zdjęcie to: Zadanie 1 Wybrane parametry urządzania telekomunikacyjnego: - przepływność binarna 2,048 Mb/s - liczba kanałów 30/32 dotyczą: A. cyfrowego systemu teletransmisyjnego. B. anteny aktynej DECT. C. Karty bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Normy i wymagania OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

Normy i wymagania OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1 Normy i wymagania OPTOTELEKOMUNIKACJA dr inż. Piotr Stępczak 1 Normy i wymagania Organizacje wyznaczające standardy International Electrotechnical Commission (IEC) Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

Bardziej szczegółowo

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-106-SU-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Sieci i usługi

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-106-SU-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Sieci i usługi Nazwa modułu: Technika światłowodowa i fotonika Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-106-SU-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37] 1 2 3 4 5 6 W pracy egzaminacyjnej były oceniane następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM

Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM Sieci i instalacje z tworzyw sztucznych 2005 Wojciech BŁAŻEJEWSKI*, Paweł GĄSIOR*, Anna SANKOWSKA** *Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska **Wydział Elektroniki, Fotoniki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Systemy łączności w transporcie Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Systemy łączności w transporcie Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej Kod przedmiotu TR.SIK403 Nazwa przedmiotu Systemy łączności w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia

Bardziej szczegółowo

pasywne elementy optyczne

pasywne elementy optyczne STR. 22 pasywne elementy optyczne 02 pasywne elementy optyczne Zwielokrotnienia optyczne Cyrkulator cr-3 Zwielokrotnienie falowe cr-4, cr-8 Multiplekser wdm Multiplekser fwdm Multiplekser brzegowy ewdm

Bardziej szczegółowo