REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY. 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY. 1 Definicje"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr XX/2013 dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY 1 Definicje 1. Wynajmujący Wodzisławskie Centrum Kultury zwane dalej WCK. 2. Najemca osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia. Regulamin nie dotyczy placówek oświatowych (szkół, przedszkoli), dla których sporządzony jest odrębny regulamin oraz cennik wynajmu sal. Najemcą nie będzie więc szkoła ani przedszkole. 3. Wydarzenie szkolenie, konferencja, projekcja filmowa, pokaz lub inna impreza organizowana przez Najemcę. 4. Uczestnik oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu. 2 Regulamin 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz uŝytkowania sal i innych pomieszczeń wspólnych, do których tytuł prawny posiada WCK. 2. Regulamin obowiązuje Najemców, Wynajmującego i Uczestników takich Wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne, projekcje filmowe, imprezy estradowe, spotkania autorskie itp. 3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, uŝyczania lub udostępniania powierzchni WCK podmiotom trzecim. 4. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń WCK określa cennik stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu. Cennik został wprowadzony Zarządzeniem nr XV/2013 Dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury z dnia r. Stawki podane w cenniku są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce. 1

2 5. Wstępnej rezerwacji moŝna dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wynajmu sali określając typ sali, zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, tablica, nagłośnienie, oświetlenie itp.) 6. Ostatecznej rezerwacji naleŝy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub faxem (32) Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez WCK drogą telefoniczną, mailową lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez WCK jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu. 8. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w budynku WCK przy ul. Kubsza 17 w Wodzisławiu Śląskim oznacza, Ŝe Najemca zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem wynajmu sal zamieszczonym i aktualizowanym na stronie internetowej w zakładce <kontakt/cennik usług>, bądź zgodną z indywidualnie wynegocjowaną stawką pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. 9. Najemca ma obowiązek w zamówieniu ( , fax, pismo) wpisać regułę: Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Regulaminem wynajmu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz akceptuję jego warunki wraz z własnoręcznym podpisem. 10. Faktura zostanie wystawiona w dniu Wydarzenia. 11. Płatność następuje gotówką lub przelewem na konto WCK o numerze Forma płatności zostanie ustalona przez Wynajmującego. 12. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący moŝe odstąpić od pobierania opłaty wynajem (np. imprezy o charakterze charytatywnym) 13. Odstąpienie od pobierania opłaty moŝe nastąpić wyłącznie w przypadku o charakterze niekomercyjnym i wymaga złoŝenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. 14. Salę moŝe nieodpłatnie wynajmować Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jednostki miejskie takie jak np. biblioteka, muzeum czy MOSiR. 15. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń przysługuje: jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta (np. wydziały) gminnym jednostkom organizacyjnym (np. zakłady budŝetowe, jednostki budŝetowe, instytucje kultury, placówki oświatowe), 2

3 podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy (np. spółki z udziałem gminy, stowarzyszenia) 16. Najemca otrzymuje dostęp do sali na 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. 17. W przypadku przedłuŝenia wynajmu sali, za kaŝdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu dolicza się opłatę wg cennika. 18. Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłuŝenia wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie. 19. Wydarzenia mogą odbywać się w kaŝdym dniu tygodnia. 20. Wynajmujący moŝe odmówić Najemcy moŝliwości wynajmu, jeŝeli stwierdzi, Ŝe charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obraŝające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie równieŝ prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podŝeganie do konfliktu itp.) za wyjątkiem debat przedwyborczych organizowanych przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. 21. WCK zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie. 22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora. 23. Liczba uczestników przewidziana jest na maksymalną ilość osób: sala kameralna 60 osób, sala klubowa 100 osób, sala widowiskowa 378 osób sala konferencyjna 30 osób salka kreatywnego malucha 15 osób 24. Specyfikacja kaŝdej z sal znajduje się w folderze dołączonym do niniejszego regulaminu jako załącznik nr 1b. 3

4 25. W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spoŝywaniu napojów alkoholowych. 26. Ze sprzętu będącego na wyposaŝeniu sali moŝna korzystać tylko na terenie sali oraz za zgodą Wynajmującego. 27. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca moŝe na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego. 28. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenie zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposaŝeniem Wynajmującemu. 29. Najemca wspólnie z pracownikiem Wynajmującego będącym w dniu wynajmu na zmianie zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu. 30. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposaŝenia powstałych w okresie wynajmu sali. 31. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem sali nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn. Ŝe Wynajmujący nie utoŝsamia się z Wydarzeniem. Wsparcie promocji ze strony Wynajmującego jest jedynie aktem jego dobrej woli i wynika z innych ustaleń określonych w zamówieniu najmu. Strony ustalą wtedy dodatkowe koszty związane z działaniami promocyjnymi, które poniesie Najemca (np. druk plakatów, ulotek, artykuły sponsorowane w prasie, spoty radiowe itp.) 32. WCK nie udostępnia Najemcom hasła do sieci Wi-Fi. 33. W przypadku gdy Najemca chce skorzystać z rzutnika multimedialnego, sprzęt, z którego prezentacja będzie wyświetlana np. laptop musi być własnością Najemcy. WCK nie wypoŝycza swoich komputerów. KaŜdy komputer musi być odpowiednio skonfigurowany do pracy z rzutnikiem. Jeśli prezentacja ma być wzbogacona dźwiękiem (nie ogranicza się tylko do obrazu) naleŝy to określić w zamówieniu wynajmu. 3 Obowiązki Najemcy Najemca zobowiązany jest do: 1. przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku, 2. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian, 4

5 3. dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego, 4. pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana, 5. zapewnienie dozoru odzieŝy wierzchniej pozostawionej przez Uczestników Wydarzenia w sali lub szatni w trakcie trwania Wydarzenia. 6. szczegółowego określenia w zamówieniu wynajmu sali zapotrzebowania (krzesła, stoły, ustawienie, potrzeba rzutnika, ekranu, odtwarzacza muzyki, nagłośnienia, oświetlenia, szatni, itp.). 4 Przepisy końcowe 1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez WCK oraz osoby trzecie. 2. W przypadku okoliczności od niego niezaleŝnych (zdarzenia losowe, Ŝałoba narodowa, klęska Ŝywiołowa, itp.) WCK zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłoŝenia trwającego wynajmu sali. 3. W przypadku odwołania wynajmu sali z winy Wynajmującego Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek. 4. W przypadku odwołania wynajmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o tym fakcie min. 7 dni przed Wydarzeniem. W przeciwnym razie Najemca zapłaci Wynajmującemu karę regulaminową w wysokości 50 % kosztów wynajmu określonych w umowie oraz pełnym kosztem związanym z zamówieniem usług dodatkowych (np. noclegi, catering itp.). Bezkosztowe anulowanie rezerwacji sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych moŝliwe są do 7 dni roboczych przed realizacją Wydarzenia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres, przy pomocy którego dokonywano rezerwacji. 5. W przypadku przedłuŝenia czasu korzystania z sali, WCK uprawnione jest do naliczania dodatkowej opłaty. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w zamówieniu stawka godzinowa naliczana będzie za kaŝdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych trzydziestu minut tej godziny. 6. WCK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieŝąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie z zakładce <kontakt, cennik usług>. 5

6 7. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w Wodzisławskim Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla WCK. 8. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem r. 6

7 Załącznik nr 1 a Do Regulaminu wynajmu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury CENNIK USŁUG świadczonych przez Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl. obowiązuje od r. L.p. Rodzaj usługi Przedmiotu Usługi Czas wynajmu Cena netto Cena brutto Sala widowiskowa - zebranie 1 godz. 200,00 zł 246,00 zł 1. Wynajem - spektakl teatralny 1 spektakl 400,00 zł 492,00 zł - projekcja filmowa 1 projekcja 500,00 zł 615,00 zł - impreza estradowa 1 impreza 700,00 zł 861,00 zł 2. Wynajem Sala nr 7 1 godz. 80,00 zł 98,40 zł 3. Wynajem Sala konferencyjna 1 godz. 50,00 zł 61,50 zł 4. Wynajem Sala klubowa 1 godz. 120,00 zł 147,60 zł 5. Kompletu nagłaśniającego 2*1000W 1 godz. 800,00 zł 984,00 zł Wynajem 6. Kompletu Dynacord z mikrofonami 1 godz. 300,00 zł 369,00 zł 7. Przewóz osób - bus 1 km 2,00 zł 2,16 zł 8. Wynajem środków transportu dla pracowników i byłych pracowników (emeryci, renciści) jest rozliczany po kosztach eksploatacji (paliwo) + 10% 9. Wynajem środków transportu dla zespołów i grup Wodzisławskiego Centrum Kultury jest rozliczany po kosztach eksploatacji (paliwo) 10. Zasady i stawki długoterminowego wynajmu sal na zajęcia rekreacyjno-artystyczne i szkoleniowe ustalane będą zgodnie z umową - sala nr 7 1 godz. - sala nr 12 1 godz. - sala klubowa 1 godz. nie mniej niŝ 30 zł brutto nie mniej niŝ 30 zł brutto nie mniej niŝ 30 zł brutto Wynajem powierzchni reklamowych w Gazecie Wodzisławskiej Wynajem powierzchni reklamowych (banery) 1 moduł tj. 40x40 mm 1 moduł 30,00 zł 36,90 zł pół strony 24 moduły 720,00 zł 885,60 zł cała strona 48 modułów 1440,00 zł 1771,20 zł wrzutka - 450,00 zł 553,50 zł artykuł sponsorowany 1 moduł 30,00 zł 36,90 zł komunikat 1 moduł 20,00 zł 24,60 zł zewnętrzna m 2 /m-c 50,00 zł 61,50 zł wewnętrzna m 2 /m-c 30,00 zł 36,90 zł 7

8 13. Reklama na stronie internetowej 1 m-c 200,00 zł 246,00 zł 14. Reklama na tablicy świetlnej 1 m-c 200,00 zł 246,00 zł 15. reklama kinowa emisja spotu przed seansem ekran kinowy w Kinie Pegaz 1 seans 1 emisja 30,00 zł 36,90 zł 16. ekspozycja firmy stoisko firmy podczas imprezy w holu głównym WCK 1 stoisko 100 zł 123 zł 17. Reklama bilbordy słup dwustronny m-c 600,00 zł 738,00 zł Przy wynajmach kompleksowych i długoterminowych ceny do negocjacji 8

9 Załącznik 1 b Do Regulaminu wynajmu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury 9

W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura.

W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura. REGULAMIN wynajmu pomieszczeń Miejskiego Teatru Miniatura. Ustala się następujące wysokości stawek podstawowych za wynajem sal na imprezy zewnętrzne w Miejskim Teatrze Miniatura: 1 1. Stawka za wynajem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Przed przystąpieniem do zakupu lub rezerwacji biletu za pośrednictwem Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO REGULAMIN WYPOŻYCZALNI RENT A GASTRO (obowiązuje od dnia 01.12.2011 r.) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wynajmu Najemcom sprzętu gastronomicznego i cateringowego (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo