Eko-biuro TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eko-biuro TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany 2015.02.28"

Transkrypt

1 Eko-biuro w TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany

2 Spis treści 1. Wstęp Szkolenia Papier Recycling Woda Powietrze Energia Odpady Materiały eksploatacyjne Ewaluacja działań pro środowiskowych Informacja o wdrożeniu działań Eko-biuro... 12

3 1. Wstęp Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TOMRAD rozpoczął udział w projekcie Eko-biuro. Jest on częścią wdrażania w życie firmy zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Mamy nadzieję, że przyjęte działania nie tylko wpłyną pozytywnie na środowisko, ale również wzmocnią wizerunek firmy postrzeganej jako partnera godnego zaufania. O nas NOKU TOMRAD powstał w styczniu 2000 roku. Jednak tradycja firmy sięga lat 90., kiedy to pod nazwą TIME s. c. zajmowała się sprzedażą i serwisem sprzętu komputerowego oraz kas fiskalnych a także szkoleniami. Domeną TOMRAD-u są kursy i szkolenia zawodowe pomagające bezrobotnym podjąć pracę a pracującym podnieść kwalifikacje i tą drogą rozszerzyć ich horyzonty zawodowe. Firma działa na terenie miasta Radomia oraz regionu radomskiego. W przypadku zebrania się grupy uczestników lub realizacji projektu szkoleniowego posiada możliwości, aby zrealizować szkolenia na innym obszarze. Klientami Firmy są zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak również firmy z potrzebami przeszkolenia swoich pracowników czy realizujące projekty współfinansowane ze środków UE. Firma prowadzi szkolenia z różnych dziedzin, ale w ostatnim czasie realizowała kilka projektów związanych z uzyskaniem uprawnień do pracy na różnych maszynach budowlanych. Bazę szkoleniową Ośrodka stanowi kompleks składający się z nowoczesnego, przyjaznego dla osób niepełnosprawnych budynku oraz wygodnego i bezpiecznego placu manewrowego, a także utworzony ostatnio poligon do ćwiczeń praktycznych przyszłych operatorów maszyn budowlanych. Osiem klimatyzowanych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt szkoleniowy sal zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz profesjonalizm realizowanych przez Firmę przedsięwzięć.

4 Interesariusze Pracownicy To najważniejsze dla Firmy grupa, która ma istotny wpływ na jej działalność. Od wspólnego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za wspólny cel zależy rozwój i sukces TOMRAD-u. Najlepszymi ambasadorami każdej firmy są jej pracownicy, zatem to od członków zespołu zależy wizerunek firmy na zewnątrz: począwszy od etapu rekrutacji, poprzez okres zatrudnienia, a nawet po rozwiązaniu współpracy. Klienci Klienci do których zalicza się osoby bezrobotne, pracowników firm i ich pracodawców oczekują indywidualnego podejścia oraz atrakcyjnych cen za oferowane szkolenia w stosunku do ich jakości. I to oferuje w swoich działaniach TOMRAD. Koncentruje się ona na budowaniu ich lojalności bo od tego zależy czy będą oni powracać na kolejne szkolenia. Pośrednimi odbiorcami są pracodawcy czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Mają one wpływ na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników i finansowanie uczestnictwa w szkoleniach. Lokalna społeczność To kolejna grupa, która znalazła się w kręgu zainteresowań działaniami Firmy. Instytucje otoczenia biznesu (organizacje pozarządowe czy organizacje pracodawców i pracowników) To także grupa interesariuszy, którą TOMRAD ma na uwadze podczas planowania przyszłych działań. Dlaczego Eko-biuro? Przeprowadzona analiza w przygotowanym Planie Rozwoju Firmy NOKU TOMRAD wykazała, iż decyzje i działania, które podejmuje organizacja często mają wpływ na środowisko, niezależnie od jej lokalizacji. Wpływy te mogą mieć związek z wykorzystywaniem zasobów, umiejscowieniem działań organizacji, emisją zanieczyszczeń czy wytwarzaniem odpadów. W przygotowanym dokumencie zasugerowano aby ograniczyć

5 wpływ działalności firmy na środowisko. Zostanie to osiągnięte poprzez przyjęcie zintegrowanego podejścia, uwzględniającego bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i środowiskowe. Zatem wydaje się zasadne, że Firma TOMRAD podjęła działania związanych z wdrożeniem działań proekologicznych w firmie jako pierwszych. Ważnym aspektem tych działań będzie nie tylko zmiana wizerunku firmy ale pozytywne skutki ekonomiczne. Firma zakłada, iż zmniejszenie się nakładów na jej utrzymanie pozwoli zaoszczędzić środki, które mogą następnie zostać przeznaczone na cele społeczne. Pozyskane w ten sposób środki oraz aktywność właściciela i pracowników umożliwią wolontariackie zaangażowanie się na rzecz innych (inicjatywy integracyjno edukacyjno-sportowe i charytatywne, realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi). Podejmowanie takich działań sprzyjać będzie firmowej integracji, umożliwiając też rozwój różnorodnych kompetencji, np. liderskich. Jak wykazały dotychczasowe analizy Nasza Firma nie wykorzystuje w pełni możliwości związanych z ochroną środowiska. Wdrożone działania z zakresu środowiska przyczynią się do realizacji celu strategicznego jakim jest wzmacnianie wizerunku firmy proekologicznej, dbającej o środowisko i przyczynią się do dalszego rozwoju firmy w tym obszarze. Firma podejmie działania m.in. polegające na: opracowaniu polityki prośrodowiskowej wspierającej właściwe wdrażanie i utrzymywanie standardów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ograniczeniu zużycia wody (poprzez zamontowanie perlatorów na krany i stoperów w toaletach), ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego (poprzez wykorzystanie oświetlenia LED-owego, które jest bardziej efektywne i jednocześnie wpływa na zmniejszenie odpadów, ze względu na większą żywotność; wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. pompy ciepła), ograniczeniu ilości odpadów związanych z papierem i materiałami papieropochodnymi, jak również innymi materiałami (poprzez wdrożenie standardów zarządzania papierem, wykorzystanie ekologicznych suszarek do rąk zamiast ręczników papierowych, filtrów wody zamiast wody w butlach), zwiększenie liczby stanowisk ogólnofirmowych do segregacji odpadów, edukacji interesariuszy w zakresie zagadnień dot. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, czy zrównoważonej produkcji.

6 Cele strategiczne w obszarze CSR, które stawia sobie Firma to: Zmniejszenie o co najmniej 10 procent kosztów administracyjnych związanych z wydatkami na utrzymanie biura w okresie najbliższych 3lat. Wzrost zaangażowania Firmy i jej pracowników w działania społeczne Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników Wskazane powyżej cele są dla Firmy ważny w kontekście założonej strategii biznesowej na najbliższe lata. Celami biznesowymi są oprócz zmniejszenia kosztów administracyjnych również wzrost liczby klientów. Cele te zostaną zrealizowane poprzez m.in.: 10 % zwiększeniem wykorzystania materiałów biurowych pochodzących z recyklingu i/lub materiałów ekologicznych, 10 % zmniejszenie poziomu zużycia energii przez urządzenia biurowe firmy, 10 % wzrost wykorzystania oświetlenia LED-owego w biurze firmy. Poniżej zaprezentowano uśrednione koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem organizacji.

7 UŚREDNIONE ZESTAWIENIE MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO PRZY UL. MIESZKA I 22B W RADOMIU ZA LATA Lp Opis Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Koszt zużycia energii elektrycznej obiekcie 289,05 zł 1 031,66 zł 323,25 zł 1 116,14 zł 324,76 zł PGE 697,86 zł 435,34 zł PGE 351,99 zł 446,14 zł 402,31 zł PGE 432,95 zł 379,94 zł 424,37 zł PGE 482,05 zł 446,14 zł 446,14 zł Koszt zużycia wody w obiekcie Koszt wywozu ścieków w obiekcie Koszt odbioru ścieków komunalnych w obiekcie Koszt wywozu odpadów w obiekcie Koszt zużycia gazu w obiekcie 36,07 zł 130,55 zł 94,07 zł 103,19 zł brak 165,00 zł 150,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 120,00 zł 165,00 zł brak 65,73 zł 65,10 zł 76,46 zł 74,76 zł 51,40 zł 68,53 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 95,00 zł 5 844,80 zł Poniżej przedstawiono informacje oraz sposoby umożliwiające osiągnięcie w/w celów.

8 2. Eko zespół W związku z wdrażaniem strategii Eko-biura zostaje powołany Eko zespół. W skład zespołu wejdą niżej wymienione osoby: Tomasz Barański, Anna Kwiecień, Monika Wójtowicz. Członkowie Eko zespołu wykonując swoje zadania będą budować świadomość pracowników, kreować pożądane zachowania oraz szukać zielonych rozwiązań w skali całej firmy. Oprócz powyższych Zespół ma za zadanie: organizację akcji informacyjnych wśród pracowników, dotyczących podejmowanych przez firmę działań pro środowiskowych, inicjowanie nowych projektów, zachęcanie pracowników do włączania się do podejmowanych inicjatyw, ale także do realizowania własnych projektów proekologicznych, edukowanie pracowników w kwestii ekologii i ochrony środowiska. Dzięki temu działania na rzecz środowiska podejmowane w firmie będą mieć zorganizowaną formę i będą bardziej efektywne. 3. Szkolenia W związku z wdrożeniem Eko-biura Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego TOMRAD w ramach cotygodniowego zebrania zespołu pracowników przeprowadzi szkolenie o stosowaniu działań proekologicznych. Potwierdzeniem zapoznania się z przedmiotowym dokumentem będzie Oświadczenie pracowników Załącznik nr Papier Eko-postępowanie: Druk każdej strony powinien być niezbędny i przemyślany. W miarę możliwości będziemy stosować druk obustronny oraz wersje końcowe, nie robocze. Jeśli wydruki robocze będą niezbędne, zastosujemy zmniejszony format oraz jednostronnie nadrukowane kartki papieru do ponownego użycia. Do komunikacji będziemy używać dokumentów w wersji elektronicznej. Korespondencja mailowa będzie zachęcała do przemyślanego wydruku poprzez zamieszczenie opisu:

9 Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Lasy będą Ci wdzięczne. Będziemy wykorzystywać elektroniczne formy archiwizacji dokumentów. Zakupiony papier będzie zawierał minimum 70% zawartości makulatury. Zakupiony papier będzie posiadał na opakowaniu informację o produkcji bez użycia chlorków oraz z wykorzystaniem energooszczędnych linii produkcyjnych. 5. Recycling 5.1 Przy urządzeniach kopiująco drukujących ustawiono pojemniki na papier zadrukowany z jednej strony. Będzie on służył do ponownego wykorzystania przy druku wersji roboczych. 5.2 W budynku wyznaczono specjalne i właściwie oznaczone miejsca do segregacji odpadów. 6. Woda 6.1 W budynku zainstalowano urządzenia i armaturę z funkcjami oszczędzania wody - krany, baterie, spłuczki. Eko-postępowanie: Będziemy oszczędzać każdą kroplę wody. Wszelkie zauważone nieszczelności i przecieki będziemy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi. 7. Powietrze 7.1 Aranżacja pokoi została wzbogacona o żywe rośliny doniczkowe, które neutralizują dwutlenek węgla oraz zbliżają pracowników i interesariuszy do natury. 7.2 Urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne są poddawane systematycznym kontrolom, zgodnie z zaleceniami producenta. Eko-postępowanie: Zarówno biura, jak i sale szkoleniowe będą często wietrzone.

10 8. Energia 8.1 W budynku zainstalowano urządzenie, które odcina zasilanie elektryczne w urządzeniach biurowych (wyłączenie trybu stand-by). 8.2 Wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED. Eko-postępowanie: W biurach oraz w salach szkoleniowych będziemy maksymalnie wykorzystywać naturalne światło dzienne. Oświetlenie, wszystkie urządzenia biurowe i sprzęt elektroniczny będzie wyłączane przy dłuższym nieużywaniu (włącznie z monitorami). Przy zakupie będziemy wybierać energooszczędne urządzenia, posiadające możliwie wysoką klasę efektywności energetycznej. Klimatyzacja będzie używana tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Przy zakupie będziemy zwracać uwagę na wielofunkcyjność urządzeń np. drukujących; są oszczędniejsze w eksploatacji niż kilka oddzielnych posiadających te same funkcje. Pomieszczenia biurowe oraz sale szkoleniowe będą często wietrzone. Wartość zużywanej energii będzie systematycznie monitorowana poprzez notatkę ze stanem licznika sporządzoną pod koniec każdego miesiąca. 9. Odpady Zakupiono specjalne pojemniki do segregowania odpadów. Odpady w naszej firmie zostały podzielone na: PAPIER - nie może być zatłuszczony SZKŁO - bez żarówek i porcelany PLASTIK METAL ODPADY ORGANICZNE ODPADY KOMUNALNE TONERY I CZĘŚCI URZĄDZEŃ oddajemy do recyclingu BATERIE oddajemy do recyclingu.

11 Eko-postępowanie: Będziemy unikać kupowania i używania produktów jednorazowych - naczyń, kubków, ręczników itp. Będziemy używać toreb wielokrotnego użytku np. zrobionych z płótna albo szarego papieru z makulaturowego. Archiwizacja dokumentów będzie dokonywana systematycznie przy użyciu folderów skompresowanych. Zużyty sprzęt elektroniczny będzie oddany do recyclingu (zawiera dużo związków toksycznych Pb, Hg, powodujących zanieczyszczenie środowiska). Zużyte lub niepotrzebne meble i urządzenia będą oddane innym bądź wystawione na aukcjach internetowych. 10. Materiały eksploatacyjne Eko-postępowanie: Zakupione kartridże będą posiadały możliwość wielokrotnego napełnienia. Zużyte materiały eksploatacyjne będą oddane do recyklingu lub utylizacji firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 11. Ewaluacja działań pro środowiskowych Przyjęte narzędzia pomiaru efektywności to badania miesięczne i coroczne wydatków finansowych, podczas których sprawdzany jest stopień zużycia poszczególnych materiałów z przyjętymi w firmie wartościami i zasadami. Monitoring osiągania efektów strategicznych z wdrożenia Eko-biura będzie w Firmie realizowany w oparciu o wewnętrzną analizę wydatków administracyjnych związanych z działaniami ekologicznymi. Właściciel oraz pracownik dokonujący rozliczeń księgowych posiadają wiedzę na temat wydatków związanych z utrzymaniem biura i wywozem nieczystości.

12 12. Informacja o wdrożeniu działań Eko-biuro Informacja o wprowadzeniu Eko-biura zostanie umieszczona m.in. w Biurze Obsługi Klienta. W miejscu tym odbywa się zintensyfikowany ruch interesariuszy oraz prowadzone są codzienne prace biurowe. Informacja zawiera skrócony opis ważnych dla tego projektu działań proekologicznych. Również na stronie można znaleźć informacje o działaniach firmy związanych z wprowadzeniem strategii Eko-biura. Zachęcamy naszych interesariuszy do włączenia się do projektu poprzez m.in. segregację odpadów czy oszczędzanie energii elektrycznej oraz wody.

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki Zielone Biuro czyli ekologia w biurze dobre praktyki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2011 -1- Redakcja: Aleksandra Pacułt Zespół autorski: Małgorzata Bartkiewicz Maciej Kłaczyński Iwona Kłosok-Bazan

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

eko biuro Zasada 3R firmy na bardziej ekologiczny, można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Nie wspominając o dobrym wizerunku firmy.

eko biuro Zasada 3R firmy na bardziej ekologiczny, można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Nie wspominając o dobrym wizerunku firmy. eko biuro Ten krótki raport ma na celu pokazanie dobrych praktyk związanych z ekologicznymi postawami i inicjatywami, które mają miejsce w polskich biurach. Zadaliśmy sobie kilka pytań: Czy w polskich

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju Projekt Biznesowy "Budowanie Strategii Komunikacji Opartej o Wartości Społeczno-Środowiskowe dla Pożycz.pl" Autorstwa: Hao Cai Anna Huskowska Kamila

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 Spis treści 1. Profil przedsiębiorstwa i działalność biznesowa... 4 1.1. Zakres raportu... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE Kraków 2009 RAPORT Z BADAŃ Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przez Sekcję Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny

Business Project. Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Business Project Projekt biznesowy: Budownictwo energooszczędne Strategia dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologiczny Liubov Diachevska, Ágnes Fülep, Katarzyna Pająk, Mateusz Smoter, Paulina Wójcik

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo