OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, ul. Grzyśki Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice"

Transkrypt

1 OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, ul. Grzyśki Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro netto na wybór dostawcy usługi wynajmu sali szkoleniowej, sali na doradztwo oraz catering dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Sosnowcu ramach projektu: Naukowa Akademia Biznesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. ZAMAWIAJĄCY OTAWA GROUP Sp. j. ul. Grzyśki Katowice II. III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 1. Siedziba Zamawiającego. 2. Strona internetowa Zamawiającego: 3. Portal Internetowy Projektu TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kod CPV: 702 (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) Kod CPV: 553 (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej, sali na doradztwo grupowe i indywidualne oraz zapewnienie cateringu w postaci przerwy obiadowej oraz przerw kawowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń, trenerów/trenerek prowadzących szkolenia w ramach projektu Naukowa Akademia Biznesu realizowanego w Sosnowcu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na jedną z trzech części wskazanych w zamówieniu, warunkiem dopuszczenia oferty do realizacji jest kompleksowe świadczenie usług (wynajem sali szkoleniowej, wynajem sali na doradztwo grupowe i indywidualne oraz catering dla uczestników/uczestniczek i trenera/trenerek projektu). str. 1

2 Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1. Wynajem sali szkoleniowej oraz sali na doradztwo grupowe, 2. Wynajem sali na doradztwo indywidualne, 3. Zapewnienie cateringu podczas szkoleń oraz doradztwa grupowego dla uczestników/ uczestniczek oraz trenerów/trenerek projektu. Okres realizacji zamówienia: kwiecień wrzesień 2012r. Planowana ilość grup szkoleniowych: 1 grupa Zajęcia odbywać się będą zgodnie z deklaracją uczestników projektu: w dni powszednie popołudniami średnio dwa razy w tygodniu w godz. 16:00 20:00, w tym jedna przerwa kawowa 15 min. i jedna przerwa obiadowa 30 min., w weekendy (sobota, niedziela) średnio 2 razy w miesiącu w godz. 9:00 16:00 w tym 2 przerwy kawowe po 15 min. i jedna przerwa obiadowa 30 min., Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może określić czy szkolenia odbywać się będą w weekendy czy popołudniami oraz nie może podać dokładnego harmonogramu szkoleń, ponieważ obecnie trwa proces rekrutacyjny. Dane ilościowe niezbędne do wyceny wynajmu sal oraz cateringu: Ilość osób w grupie szkoleniowej: max. 15 osób Ilość grup szkoleniowych: 1 Ilość godz. szkoleniowych na grupę: 128 godz./grupa (16dni grupa weekendowa; 32 dni grupa popołudniowa) Ilość osób w grupie doradztwa grupowego: 5-8 osób Ilość grup doradztwa grupowego: 2 Ilość godz. doradztwa grupowego na grupę: 12 godz./grupa (2dni grupy weekendowe; 3 dni grupy popołudniowe) Ilość godz. doradztwa indywidualnego przypadająca na 1 osobę: 8 Ilość osób: min. 10 osób max. 15 osób V. KRYTERIA OCENY OFERTY Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: 1) Cena za wynajem sal szkoleniowych/ doradztwo grupowe, doradztwo indywidualne oraz catering maksymalnie 75% Punkty za kryterium cena zostaną obliczone w 3 częściach, które na końcu zostaną zsumowane osobno dla każdego oferenta: a. Część 1: Cena za wynajem sal szkoleniowych/sal doradztwo grupowe maksymalnie 25% str. 2

3 Punkty za kryterium cena liczone dla części 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena najtańszej oferty Cena badanej oferty X 25 = ilość punktów b. Część 2: Cena za wynajem sal doradztwo indywidualne maksymalnie 25% Punkty za kryterium cena liczone dla części 2 zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena najtańszej oferty Cena badanej oferty X 25 = ilość punktów c. Cześć 3: Cena za catering (za zapewnienie serwisu kawowego i obiadu podczas realizacji projektu) maksymalnie 25% Punkty za kryterium cena liczone dla części 3 zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena najtańszej oferty Cena badanej oferty X 25 = ilość punktów Oferent może maksymalnie uzyskać za kryterium cena maksymalnie 75pkt. Ilość pkt. uzyskana przez oferenta w części 1 + Ilość pkt. uzyskana przez oferenta w części 2 + Ilość pkt. uzyskana przez oferenta w części 3 = Ilość punktów 2) Wymagania dotyczące ostatecznych terminów dokonywania ewentualnych zmian ilościowych i terminowych w założonym harmonogramie usług maksymalnie 25% Punkty za kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru: Najkrótszy czas możliwości zmiany terminu podany przez oferentów Czas możliwości zmiany terminu badanej oferty X 25 = ilość punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. str. 3

4 VI. OPIS PRZEDMIOTU I SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne do sal szkoleniowych/ doradztwo oraz catering a. Sale szkoleniowe, sale na doradztwo grupowe i indywidualne oraz catering muszą znajdować się: w jednym budynku, w mieście Sosnowiec, na parterze lub na piętrze sale nie mogą znajdować się w podpiwniczeniu, suterenie, na poddaszu; b. W sali szkoleniowej/doradczej musi znajdować się odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej; c. W salach muszą znajdować się wieszaki na odzież wierzchnią uczestników/uczestniczek projektu; d. Możliwość zamykania sal na klucz podczas przerw; e. Możliwość zdeponowania materiałów szkoleniowych i informacyjno-promocyjnych w okresach pomiędzy szkoleniami i doradztwem grupowym/indywidualnym; f. Na sali szkoleniowej/doradczej nie mogą znajdować się słupy, kolumny lub inne elementy, które utrudnią prowadzenie zajęć; g. Zaplecze sanitarne (toalety) powinny znajdować się na tym samym poziomie co sale szkoleniowe/znajduje się na innym poziomie z możliwością dojazdu windą; h. Sale szkoleniowe/doradcze posiadają ogrzewanie przy spadku temperatury na zewnątrz poniżej 8 stopni; i. Sale szkoleniowe/doradcze powinny być dostępne w godzinach opisanych w pkt. IV, jednak ze względu na konieczność przygotowania sal, zamawiający zastrzega sobie konieczność dostępu do sal na godzinę przed i po szkoleniu/ doradztwie; j. Pomieszczenia, w których będą przebywać uczestnicy/uczestniczki projektu muszą mieć zapewnione zaplecze do przeprowadzenia szkoleń/doradztwa, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe; k. Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal, m.in. naklejenie/rozwieszenie informacji o realizowanym szkoleniu oraz jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. drzwi, postawienie tablic informacyjnych, roll-up); l. Wykonawca zobowiązuje się do : ponoszenia kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach, z których korzystają uczestnicy/uczestniczki projektu; str. 4

5 zapewnienia obsługi technicznej sal (w tym teleinformatycznej) w dni, kiedy planowane są szkolenia oraz w trakcie trwania szkoleń oraz interwencji osobistej w ciągu maksymalnie 2 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia problemu; dostarczenia maksymalnie w ciągu dwóch godzin od momentu zgłoszenia urządzeń i sprzętów wolnych od wad jako zamienniki niesprawnych urządzeń i sprzętów będących na wyposażeniu Sali. 2. Dodatkowo wymagania dotyczące wynajmu sal szkoleniowych oraz sal na doradztwo grupowe a. Powinna posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 28 m 2 gwarantując tym samym optymalne warunki prowadzenia zajęć szkoleniowych w grupach 15-osobowych + trener; b. W sali muszą znajdować się stoły i krzesła dla odpowiedniej liczby osób (8-15 uczestników/uczestniczek +trener/trenerka) z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń; c. Wyposażenie sali szkoleniowej/ sali na doradztwo grupowe: flipchart wraz z papierem, kolorowe pisaki, ekran do prezentacji slajdów, rzutnik multimedialny (projektor), przedłużacz, stolik na sprzęt audio-video. Możliwość wieszania kart flipchartów oraz innych materiałów dydaktycznych na ścianach lub przygotowanych do tego miejscach; d. Powinna zapewniać dostęp do źródeł prądu; e. Powinna posiadać możliwość podpięcia 16 komputerów; f. Pozwala na zapewnienie przez co najmniej 64h zajęć dla 1 grupy szkoleniowej - dostęp do komputerów stacjonarnych lub laptopów: sala wyposażona w 16 komputerów (minimalne parametry komputerów: Procesor 2 GHz Celeron lub Core 2 Duo, RAM 2 GB, HDD 80 GB, CD, zintegrowana karta graficzna, nagrywarka DVD); g. Zapewniony dostęp do Internetu bezprzewodowego WIFI o minimalnej przepustowości 1Mb/s; 3. Dodatkowo wymagania dotyczące wynajmu sal na doradztwo indywidualne a. Powinna posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 15 m2 gwarantując tym samym optymalne warunki przeprowadzenia doradztwa indywidualnego; b. W sali musi znajdować się stół i krzesło dla uczestnika/uczestniczki projektu oraz doradcy; c. Powinna zapewniać dostęp do źródeł prądu; 4. Dodatkowo wymagania dotyczące cateringu dla uczestników/uczestniczek i trenerów/trenerek projektu a. Sala, w której będzie podawany obiad musi posiadać odpowiednią liczbę krzeseł i stolików (8-15 uczestników/uczestniczek +trener/trenerka); str. 5

6 b. Zapewnienie obiadu jednodaniowego wraz z napojem dla uczestników/uczestniczek projektu oraz trenerów/trenerek według poniższej gramatury posiłków: Mięso 200 g Surówka 140 g Dodatki skrobiowe 200 g Napój 200 ml wydany na zastawie wielokrotnego użytku; c. Zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym dla uczestników/uczestniczek projektu oraz trenerów/trenerek. d. Serwis kawowy składa się z: Kawy, Herbaty, drobnych kruchych ciasteczek w co najmniej czterech rodzajach po pięć na jedną osobę, śmietanka/mleko, cytryna, cukier, woda mineralna: gazowana i niegazowana, kubki jednorazowe bądź filiżanki, łyżeczki bądź mieszadełka, serwetki jednorazowe, wydany w formie szwedzkiego stołu. e. Oferent powinien zapewnić menu mięsne oraz wegetariańskie, które będzie potwierdzane przez Zamawiającego; f. Serwis kawowy i obiadowy będzie podawany tylko podczas szkoleń i doradztwa grupowego; g. Serwis kawowy i obiadowy nie dotyczy doradztwa indywidualnego; h. Czas trwania przerwy obiadowej: 30 min.; przerwy kawowej: 15 min; i. Menu będzie akceptowane przez Zamawiającego dla poszczególnych grup szkoleniowych/doradczych; j. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie: dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu dostawy; k. Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usługi cateringowej/restauracyjnej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłoczne poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, str. 6

7 VII. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW a. Zamawiający w trosce o należyte wykonanie szkoleń zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej zaoferowanych przez Oferenta sal celem sprawdzenia w/w wymogów. W razie zamiaru wykonania takiej wizji Oferent ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu dokonania takiej wizji. W razie uniemożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia jakości sal bądź nie spełnienia opisanych wymogów oferta Oferenta ulega odrzuceniu. b. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Otawa Group Sp. j., Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego i innym upoważnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. c. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są powiązani z Zamawiającym i Partnerem Projektu Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiający prosi o przesłanie Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym oraz Partnerem Projektu osobowo lub kapitałowo - załącznik nr 3. Brak przesłania podpisanego Oświadczenia będzie skutkował wykluczeniem oferty z postępowania. VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY Kompletna oferta musi zawierać: 1. Wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1 2. Zdjęcia sal szkoleniowych 3. Przykładowe menu na 3 spotkania wzór załącznik 2 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz Partnerem Projektu osobowo lub kapitałowo podpisany załącznik nr 3 5. Wypełnione i podpisane załączniki nr 4,5 str. 7

8 IX. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do do godz. 09:00 (decyduje data wpływu) w Siedzibie Zamawiającego w Katowicach, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na lub faxem (nr tel ). W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: OTAWA GROUP Sp. j. ul. Grzyśki Katowice Dotyczy: Naukowa Akademia Biznesu Złożona oferta musi być ponumerowana i parafowana na każdej stronie. Załącznik nr 1 musi być podpisany przez osobę wskazaną w KRS lub w zaświadczeniu o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź innym rejestrze. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w KRS lub w zaświadczeniu o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź innym rejestrze. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu) W ofercie proszę zawrzeć oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklarację co do możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego (załącznik nr 4). X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Aneta Baranowska, Koordynator projektu, tel ; tel. kom XI. UWAGI KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie VII i VIII. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie IX nie zostaną rozpatrzone. str. 8

9 8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c. 9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania. Z poważaniem, Aneta Baranowska Koordynator Projektu str. 9

10 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) OFERTA Do: Otawa Group Sp. j. ul. Grzyśki Katowice Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi wynajmu sali szkoleniowej, sali na doradztwo oraz catering dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Sosnowcu w ramach projektu: Naukowa Akademia Biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie: Usługa Wartość usługi netto za 1 godzinę Wartość usługi brutto za 1 godzinę Uwagi dodatkowe Wynajem sali szkoleniowej/ doradztwo grupowe Wynajem sali na doradztwo indywidualne str. 10

11 Usługa Zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym Cena jednostkowa usługi netto za 1 osobę za 1 dzień Cena jednostkowa usługi brutto za 1 osobę za 1 dzień Zapewnienie obiadu jednodaniowego + napój Suma/Cena za całość usługi catering Ostateczny termin dokonywania ewentualnych zmian ilościowych i terminowych w założonym harmonogramie usług wynosi:. dni roboczych Opis lokalizacji sal: str. 11

12 Możliwość dojazdu do sal środkami komunikacji miejskiej (wraz z podaniem faktycznej odległości, którą uczestnik/uczestniczka musi pokonać do każdego środka komunikacji miejskiej) opis: Załączniki: zdjęcia sal szkoleniowych. Podpis oferenta str. 12

13 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Przykładowe Menu Serwis kawowy opis podania, jakość produktów np. rodzaj kawy itp.: Serwis obiadowy - opis podania, przykładowe menu na trzy spotkania w tym menu dla wegetarianów itp.:. Podpis oferenta str. 13

14 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Otawa Group Sp. j. oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejscowość i data.. (Czytelny podpis) str. 14

15 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Oświadczenie Oferent uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklaruję możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. Miejscowość i data.. (Czytelny podpis) str. 15

16 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Oświadczenie Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Miejscowość i data.. (Czytelny podpis) str. 16

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartośd kwoty 14 000 euro netto i przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 121/2013 Kielce, dn. 13. 03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo