Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r."

Transkrypt

1 Jastrzębie-Zdrój, dn r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ DLA UCZESTNIKÓW I PERSONELU PROJEKTU (usługa hotelowa, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych w woj. kujawsko-pomorskim) W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Ekologia w handlu co o tym wiesz? realizowanego w okresie od r. do r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje następującą usługę: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: r. A w szczególności: zapewnienie wyżywienia w tym także organizacja przerw kawowych (m.in. kawa, herbata, napoje, ciasteczka) - dla uczestników, trenerów oraz osoby zarządzającej, wynajęcie 2 sal szkoleniowych, zakwaterowanie uczestników, trenerów i osoby zarządzającej. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): CPV Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji.

2 1. Wymagania dotyczące organizacji szkolenia: Zakwaterowanie w pokojach jedno i dwu osobowych z pełnym węzłem sanitarnym trenerzy oraz osoba zarządzająca projektem w pokojach jednoosobowych, uczestnicy szkoleń w zależności od potrzeb w pokojach dwu i jednoosobowych. Obiekt musi być zlokalizowany w woj. kujawsko-pomorskim i gwarantować miejsca noclegowe dla wszystkich uczestników nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) obiekcie. Koszt zakwaterowania powinien obejmować śniadanie. W każdym pokoju powinny znajdować się: czynny telewizor z telewizją satelitarną, telefon, Internet bezprzewodowy, butelka wody mineralnej gazowanej (0,5 l/osobę) i butelka wody mineralnej niegazowanej (0,5 l/osobę) oraz szklanka na osobę w każdym dniu szkolenia. Możliwość zakwaterowania uczestników, trenerów oraz osoby zarządzającej min. 1 godzinę przed rozpoczęciem szkolenia i wykwaterowania w dniu zakończenia szkolenia 1 godzinę po zakończeniu zajęć (zgodnie z harmonogramem, który wybrany wykonawca otrzyma od zamawiającego). Pokoje, w których zakwaterowani będą trenerzy, os. zarządzająca i uczestnicy szkolenia, sala w której serwowane będą posiłki oraz sale szkoleniowe powinny znajdować się w jednym obiekcie. Wyżywienie obejmuje: - Wyżywienie dla trenerów, osoby zarządzającej i uczestników obejmuje: obiad i kolację w pierwszym dniu szkolenia, śniadanie (wliczone w cenę noclegu), obiad w drugim dniu szkolenia. We wszystkie dni szkolenia każdemu uczestnikowi szkolenia, trenerowi oraz osobie zarządzającej w ramach wyżywienia przysługują dwie przerwy kawowe. Śniadanie i kolacja mają się składać z ciepłego posiłku, zimnej płyty ( min. 3 rodzaje wędlin, sery, pomidory, ogórki, pasztet, sałatki ) i napojów (kawa lub herbata, woda mineralna, sok). Obiady mają być minimum dwudaniowe + deser + napoje (woda, soki w ilości co najmniej 0,33l/osoba). Do deseru powinna być podana kawa lub herbata wg życzenia uczestników. Przykładowe Menu: Zestaw 1: Zupa pieczarkowa z kluseczkami, pieczona golonka po bawarsku, pieczone ziemniaczki, kapusta zasmażana, sok owocowy/kompot, deser szarlotka z bitą śmietaną i gałką lodów, kawa lub herbata. Zestaw 2: Zupa ze świeżych kalafiorów, gulasz wieprzowy, kluski śląskie, zestaw surówek, sok owocowy/kompot, deser ciasto z jabłkiem i orzechami, kawa lub herbata.

3 Zestaw 3: Zupa krem z groszkiem ptysiowym, łosoś w sosie koperkowym, frytki, zestaw surówek, kompot, deser lody z owocami i bakaliami, kawa lub herbata. Gramatura wszystkich potraw powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami dot. gramatury posiłków przeznaczonych dla konsumentów dorosłych. Przerwy kawowe (2 przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia) serwowane dla uczestników, trenera oraz osoby zarządzającej. Podczas przerw kawowych ma być serwowana: do wyboru przez uczestnika szkolenia kawa lub herbata (co najmniej 1 filiżanka/uczestnik), woda gazowana i niegazowana (0,33l/uczestnik), soki (0,33l/uczestnik), wafle ciasteczka, owoce. Wykonawca zapewni stałe uzupełnienie składników przerw kawowych. Sale szkoleniowe powinny: - posiadać wymiary: Powierzchnia [m2] Kubatura [m3] ok. 40 ok być przystosowane do przeprowadzenia szkolenia dla 12 osób w formie warsztatowej (możliwość ustawienia stołów w kształcie litery U lub innej w zależności od potrzeb prowadzącego), wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia (rzutnik multimedialny, ekran, tablica typu flip-chart, zapas papieru i flamastry) - mieć naturalne i sztuczne oświetlenie oraz klimatyzację a optymalna temperatura ma wynosić 22 C. - posiadać oświetlenie 300 lx (przy tablicy 500 lx), natomiast wskaźnik równomierności oświetlenia powinien wynosić min. 0,7. - być tak usytuowane aby uczestnicy innych grup szkoleniowych lub inni goście obiektu nie zakłócali zajęć szkoleniowych. - posiadać podłączenie do bezprzewodowej sieci internetowej Wieczorami po zajęciach uczestnicy szkoleń muszą mieć możliwość skorzystania z lokalu typu: kawiarenka, bar, restauracja gdzie będą mogli się spotkać, napić kawy, herbaty lub innych napoi i podzielić z innymi handlowcami swoimi doświadczeniami z pracy w handlu. Lokal powinien być czynny co najmniej do godziny Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość oznakowania sal szkoleniowych oraz korytarzy symbolami unijnymi (plakaty, ulotki, baner stojący). 3. Wykonawca zapewni bezpłatny strzeżony parking dla uczestników szkolenia, trenerów oraz osoby zarządzającej.

4 4. Podstawą do dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona po zakończeniu szkolenia w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu Oferty, w terminie wskazanym przez oferenta w wypełnionym formularzu oferty z uwzględnieniem warunku wskazanego w pkt.2 części V Zapytania, pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym dla Projektu koncie bankowym. Powyższe wymagania są obligatoryjne. Oferty, które nie zabezpieczają wszystkich wymagań określonych powyżej będą odrzucone na etapie oceny formalnej, jako nie spełniające wymogów. II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA r. III. IV. ZAMAWIAJĄCY LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ Formularz oferty (Załącznik nr 1) zawierający cenę brutto za przedmiot zamówienia, uwzględniającą ceny jednostkowe elementów określonych w pkt I, skalkulowaną dla 2 grup przy założeniu dla każdej: - koszt wynajęcia sali szkoleniowej (2 dni), wyżywienia i przerw kawowych oraz noclegów grupy szkoleniowej(12 uczestników), trenera i osoby zarządzającej. Warunki rozliczenia usługi informacje: - czy ostateczny koszt usługi (kwota faktury VAT) będzie zgodny z rzeczywistym stanem wykorzystania (tj. będzie obejmował koszt pobytu rzeczywistej liczby osób uczestniczących w szkoleniach niezależnie od wielkości zamówienia), - termin w jakim możliwa jest bezkosztowa anulacja zamówienia oraz - termin płatności. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik nr 2) V. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Łączna cena brutto za zakwaterowanie, wyżywienie, przerwy kawowe oraz wynajem sal szkoleniowych spełniających wymagania zawarte w zapytaniu 70% (maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium - 70 pkt.) Łączna cena oznacza cenę skalkulowaną na podstawie przedstawionych przez oferenta stawek jednostkowych dla całej usługi. Oferta, która będzie zawierać najniższą cenę, otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe oferty będą liczone według wzoru:

5 liczba punktów oferty badanej za kryterium = (najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert x maksymalna ilość punktów do zdobycia) /cena oferty badanej 2. Warunki rozliczenia usługi - ostateczny koszt usługi (kwota faktury VAT) zgodny z rzeczywistym stanem wykorzystania 10% (maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium - 10pkt.) Przy odpowiedzi Tak 10 punktów, przy odpowiedzi Nie -0 punktów. - Termin w którym możliwa jest bezkosztowa anulacja zamówienia 0-10% (maksymalna liczba punktów jakie możne otrzymać oferta za kryterium 10pkt.) Odpowiednio: 5 dni- 0pkt 3 dni 4pkt 1 dzień 7pkt w dniu szkolenia 10pkt - Termin płatności za usługę 0-10% (maksymalna liczba punktów jakie możne otrzymać oferta za kryterium 10pkt.) Odpowiednio: 30dni 0pkt 60dni 5pkt 90dni 10pkt 3. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, nie podlegająca odrzuceniu (spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu), która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowych jeśli wartość oferty przekroczy stawki przewidziane w budżecie projektu. VI. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać do dnia (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) na adres: LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój

6 fax: Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan), fax oraz złożenie oferty bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta musi być przygotowana na formularzu wg wzoru Formularz oferty załączonego do niniejszego zapytania. Oferta powinna: -być opatrzona pieczątką firmową, -posiadać datę sporządzenia, -zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, NIP, -być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 5. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -są właścicielami lub zarządcami obiektu, którego dotyczy oferta. 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 7. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy kontroli. W przypadku wykazania niezgodności wyników kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego etapie. 10. W przypadku wykluczenia oferenta po ułożeniu listy rankingowej procedura zostanie powtórzona od tego momentu. 11. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. VII. UWAGI I KONTAKT 1. Za niedotrzymanie podczas realizacji zamówienia warunków przesłanych w ofercie, będzie stosowana kara umowna w wysokości 15% ustalonej wartości ceny. 2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Iwona Mądra-Biedrzycka LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój fax: , Termin rozstrzygnięcia r. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną umieszczone na stronie internetowej firmy LD HOLDING S.A. (www.liviosklepy.pl) VIII. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 157/LD/EWH/2015 dotyczącego wyboru wykonawcy usługi: zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników (2x12 osób) i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: r. Zamawiający: LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój Oferent: Nazwa oferenta Adres siedziby oferenta Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty Telefon, adres oferenta Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 1. Kalkulacja kosztów zamówienia dla grupy szkoleniowej (szkolenie 2 dniowe/ 12 uczestników+ trener + osoba zarządzająca): Cena jednostkowa Kalkulacja ceny usługi brutto brutto Liczba Razem brutto 1. nocleg ze śniadaniem 1 osoby w pokoju jednoosobowym 2. nocleg ze śniadaniem za 2 osoby w pokoju dwuosobowym 3. Wyżywienie 1 osoby (uczestnicy, trener i osoba zarządzająca) na szkoleniu 2- dniowym (2 x obiad, 2 x 2 przerwy kawowe, 1 x kolacja)

9 4. Wynajem sali szkoleniowej za 1 dzień szkolenia 2 Razem: Suma wartości zamówienia: 1. Cena brutto za organizację 1 szkolenia (szkolenie 2dniowe/ 12 uczestników + trener i os. zarządzająca) wynikająca z cen podanych w tabeli wyżej Cena jednostkowa brutto Kalkulacja ceny usługi brutto Liczba Razem brutto 2 1. Warunki rozliczenia usługi: Czy ostateczny koszt usługi (kwota faktury VAT) będzie zgodny z rzeczywistym stanem wykorzystania? określenie ( TAK lub NIE) Termin w jakim Zamawiający może dokonać bezkosztowej anulacji zamówienia Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedz znakiem x 5 dni przed szkoleniem 3 dni przed szkoleniem 1 dzień przed szkoleniem W dniu szkolenia przed rozpoczęciem zajęć Termin płatności Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedz znakiem x 30 dni od dnia wystawienia faktury 60 dni od dnia wystawienia faktury 90 dni od dnia wystawienia faktury

10 Oświadczamy, iż: posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. pieczęć firmowa... data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

11 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Niniejszym oświadczam, że pomiędzy Wykonawcą tj a Zamawiającym tj. LD Holding S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Data podpis Wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo