Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy my jesteœmy tylko do dojenia?"

Transkrypt

1

2 2 czerwiec 2014 publicystyka PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do oko³o 200 km/h, nie ma prawa jazdy i dlatego nikt mu nic nie mo e zrobiæ poza wlepieniem mandatu. eby mu wlepiæ ten mandat, trzeba go jednak z³apaæ, a to jest niemo liwe dla sto³ecznej policji. Pirat za szybko jeÿdzi. Nie pomog³a interwencja premiera Donalda Tuska, który zapewnia³, e kierowca zostanie wkrótce z³apany. Tymczasem w internecie pojawia³y siê filmiki z m³odzieñcem w roli g³ównej, który jeÿdzi³ jak kierowca rajdowy i wyœmiewa³ siê z policjantów. Prawo u nas jest takie, e solidnie mo na ukaraæ tylko kierowcê, który ma prawo jazdy. Kierowcê bez prawa jazdy ³ami¹cego wszystkie przepisy mo na ukaraæ symbolicznie i to pod warunkiem e uda siê go z³apaæ. Ale jak tu z³apaæ kierowcê, który tak szybko mknie po ulicach Warszawy? Niewykonalne. Tadeusz Motowid³o W czasie gdy sto³eczna policja informowa³a o tym, jak ograniczonymi mo liwoœciami dysponuje, do s¹du szykowa³ siê w³aœciciel samochodu transportowanego na lawecie. Laweta przekroczy³a prêdkoœæ, jednak fotoradar zarejestrowa³ tylko numer rejestracyjny wiezionego samochodu. W³aœciciel dosta³ wezwanie do zap³aty mandatu albo ujawnienia danych kierowcy lawety. Nikogo nie móg³ przekonaæ, e nie zna danych kierowcy lawety, poniewa jego samochód zepsu³ siê za granic¹. Lawetê prowadzi³ kierowca bodaj e z Danii. Stra miejska by³a nieprzejednana, sprawê skierowa³a do s¹du. Przecie to logiczne, e je eli prêdkoœæ przekroczy³a laweta, to z tak¹ sam¹ prêdkoœci¹ jecha³ samochód transportowany na lawecie. Logika niepodwa alna, ³atwa do naukowego udowodnienia. Arkadiusz K. chory na schizofreniê ukrad³ batonik za 99 groszy. Sprawa trafi³a do s¹du. Mê czyzna nie zap³aci³ na³o onej na niego grzywny i na 5 dni trafi³ do wiêzienia. Kaucjê w wysokoœci 40 z³otych wp³aci³ za niego Dyrektor Okrêgowy S³u by Wiêziennej w Koszalinie. Dyrektor stan¹³ przed s¹dem. Przed s¹dem nie stan¹³ nikt, kto odpowiada za ten skandal. W dodatku okazuje siê, e odpowiedzialnego nie ma, bo wszystko odby³o siê zgodnie z prawem. Niezgodnie z prawem zachowa³ siê szef wiêzienia. Ostatni rekordzista w wiêzieniu, którym kieruje dyrektor s³u by wiêziennej w Koszalinie, siedzia³ za kradzie soku malinowego o wartoœci 1,19 z³ (s³ownie: jeden z³oty, dziewiêtnaœcie groszy). ka, e je eli nic siê nie poprawi, to jest to kwestia raczej wielu tygodni ni wielu miesiêcy. Oczywiœcie zarz¹d, rz¹d i parê instytucji finansowych robi¹, co mog¹, eby Kompaniê uratowaæ. Tak siê zastanawiam, czy nie by³o warto poczekaæ z kupnem Knurowa-Szczyg³owic. Skoro KW jest tak s³aba, to teraz sprzeda³aby nam tê kopalniê za bezcen. Niestety, uwierzyliœmy, e KW jest firm¹, która stawia na restrukturyzacjê i na to potrzebuje naszych pieniêdzy. Na razie restrukturyzacja wygl¹da tak, e naszymi pieniêdzmi wyp³acaj¹ sobie wyp³aty. Te pieni¹dze mia³y iœæ na rozwój KW, a nie na p³ace. Ktoœ nas (za³ogê i zarz¹d JSW) oszuka³. Mam podstawy przypuszczaæ, e mogli nas oszukaæ ludzie z wysokiego szczebla w³adzy. Chcia³bym, eby wiedzieli, jak bardzo nieetycznie post¹pili. JSW przez d³ugi czas zbiera³a gotówkê na szykuj¹cy siê kryzys. Byliœmy jedyn¹ spó³k¹ wêglow¹, która oszczêdza³a z myœl¹ o kryzysie. Teraz jesteœmy jedyn¹ spó³k¹, która przekona³a siê, e zapobiegliwi trac¹ podwójnie. Gdybyœmy przetupali te pieni¹dze, to przynajmniej by- ³oby co wspominaæ. Jaki jest zwi¹zek miêdzy przyk³adami z Polski, od któ- Nie mo e byæ tak, e emeryci górniczy s¹ kolejn¹ grup¹ do dorych zacz¹³em felieton, a nasz¹ sytuacj¹? yjemy w tych samych granicach, przyt³aczaj¹ nas te same absurdy. Najwiêkszym absurdem jest to, e skoro my mieliœmy pieni¹dze, to musieliœmy zap³aciæ za nieudolnoœæ innych. Dlaczego ktoœ z wysokiego szczebla w³adzy postanowi³ nam udowodniæ, e mamy p³aciæ za cudze b³êdy? Przypomnê, e to nie pierwszy raz. Musieliœmy kupiæ od PKP udzia³y w Koksowni PrzyjaŸñ po to, aby j¹ ratowaæ z objêæ koncernu Mittala, a trzy lata temu musieliœmy odkupiæ resztê od Skarbu Pañstwa. Musieliœmy wykupiæ udzia³y w wielu innych firmach i firemkach, eby stworzyæ grupê kapita³ow¹. W ci¹gu 10 lat wydaliœmy na to gigantyczne pieni¹dze. A teraz trwaj¹ rozmowy o ratowaniu polskiego górnictwa. Pies z kulaw¹ nog¹ siê nie zaj¹knie, e JSW to te polskie górnictwo i te chcia³aby wsparcia. Czy my jesteœmy tylko do dojenia i naprawiania cudzych b³êdów? Czy przesuniêcie terminu wyp³aty ekwiwalentu dla emerytów, rencistów i wdów nie ma zwi¹zku z ca³¹ t¹ sytuacj¹? JSW znajduje siê w trudnej kondycji finansowej, której na ten moment, nie poprawia decyzja o zakupie kopalni Knurów-Szczyg³owice. Skutkiem tego jest brak pieniêdzy dla tych najs³abszych, w tym najubo szych. Du a czeœæ tych ludzi to posiadacze tzw. starego portfela. Ich uposa enie nie jest zbyt wysokie. Pieni¹dze za wêgiel, które mieli otrzymaæ w maju, wielu z nich planowa³o przeznaczyæ na najpilniejsze potrzeby, jak na przyk³ad lekarstwa, zaleg³e op³aty, czynsz, a nawet ywnoœæ. Nie mo e byæ tak, e du y potentat przemys³owy, jakim jest spó³ka, chce poprawiæ swoj¹ kondycjê kosztem by³ych pracowników, bêd¹cych w nie najlepszej sytuacji finansowej. Nale y zapytaæ, dlaczego podczas ostatniej demonstracji emerytów przed siedzib¹ JSW, nikt nie wyszed³, aby z nimi porozmawiaæ. Wiêcej szacunku dla starszych i zas³u onych osób! Przecie to oni w³aœnie po³o yli mocne podwaliny pod obecn¹ Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹. Doprowadzili do przemian polityczno-ekonomicznych, z których korzyœci osi¹ga m.in. obecny Zarz¹d Spó³ki. Dlaczego piszê o tych przypadkach? Poniewa coraz czêœciej ocieramy siê o granicê œmiesznoœci absolutnej. Zwracam uwagê na te absurdy, abyœmy byli czujni. Pisz¹c my, mam na myœli JSW. Na stronie internetowej Kompanii Wêglowej znalaz³em nagranie z konferencji prasowej zarz¹du KW. Prezes Miros³aw Taras mówi³ miêdzy innymi o groÿbie upad³oœci. Z jego wypowiedzi wynijenia, e decydenci wyciskaj¹ pieni¹dze od ka dego i za wszelk¹ cenê, równie z portfeli tych najubo - szych, chorych i wszystkich borykaj¹cych siê z trudnoœciami coraz bardziej nie³atwego ycia. Najwa niejsze jest ze sob¹ rozmawiaæ. Wzajemny szacunek i dialog powinny obowi¹zywaæ obie strony. Na pewno trudno bêdzie go osi¹gn¹æ, jeœli jedna strona bêdzie lekcewa y³a drug¹, ale te nie zawsze dobrym sposobem wymiany myœli, s¹ wyzwiska i groÿby. Wzajemny szacunek i zrozumienie, s¹ bezwzglêdn¹ podstaw¹ porozumienia i szukania mo liwych kompromisów. W sporach i zaciêtej walce czêsto nie ma jednoznacznych zwyciêzców, s¹ bardziej lub mniej poszkodowani. Dlatego rozmawiaæ, rozmawiaæ i jeszcze raz rozmawiaæ, a nie próbowaæ wydoiæ jedni, drugich, przy czym ta przys³owiowa krowa ledwo stoi na nogach. Jak zwykle zapraszam do dyskusji, do wyra ania swoich opinii i komentarzyna portalu w moim dziale "Piêœcia w stó³". Tadeusz Motowid³o Żeby nie było nudno Ju nied³ugo wakacje! Czas beztroskiej laby i odpoczynku od szkolnych obowi¹zków. Co jednak robiæ w tym czasie, aby nie sta³ siê on nudny i pozbawiony kolorytu? Nie wszyscy przecie wyjad¹ poza miasto, a nawet, jeœli, to nie na ca³e dwa miesi¹ce. Co w tym czasie mo na robiæ? Czy dzieci i m³odzie mog¹ liczyæ na ciekawe zajêcia w Jastrzêbiu, a mo e nawet na wycieczki gdzieœ dalej? Reklama Reklama

3 informacje czerwiec lat za śmierć dziewczyny? Podejrzany o spowodowanie œmiertelnego wypadku w Ruptawie ( roku) mo e trafiæ na 12 lat do wiêzienia. Prokuratura Rejonowa w Jastrzêbiu- Zdroju sformu³owa³a akt oskar enia przeciwko 35-letniemu mieszkañcowi Rybnika, któ-remu zarzuca siê œmiertelne potr¹cenie nastolatki, na ul. Okrzei, i oddalenie siê z miejsca wypadku. Ju rozpoczê³y siê rozprawy przed S¹dem Okrêgowym w Gliwicach Oœrodek Zamiejscowy w Rybniku. Œledczy podwa aj¹ wersjê oskar onego, jakoby by³ on przekonany, e potr¹ci³ sarnê i dlatego odjecha³, nie udzielaj¹c pomocy 17-letniej Angelice. Ponadto rybniczanin odpowie za nielegalne posiadanie marihuany. Wobec podejrzanego s¹d zastosowa³ areszt tymczasowy. Eskalacja rodzinnej przemocy? Gwałt, kradzież, rozbój Gwa³t, kradzie, rozbój tych wszystkich czynów dokona³ Piotr G., mieszkaniec naszego miasta. Œledczy z Prokuratury Rejonowej w Jastrzêbiu-Zdroju skierowali przeciwko niemu akt oskar enia. Grozi mu nawet do 15 lat wiêzienia. Piotr G. mia³ siê dopuœciæ, w dniu 27 listopada 2013 r., rozboju na Agacie D. ¹daj¹c wydania przez ni¹ telefonu komórkowego (wartoœæ ok. 600 z³) i gro- ¹c jej no em. Ukrad³ jej równie portfel, w którym Za łapówkę do więzienia? Nie do wszystkich dociera fakt, e proponowanie policjantom korzyœci maj¹tkowych tzw. ³apówek jest ³amaniem prawa i gro ¹ za to konsekwencje karne. W najgorszym przypadku osoba chc¹ca przekupiæ mundurowych mo e w ten sposób zafundowaæ sobie pobyt w zak³adzie karnym. Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Jastrzêbiu-Zdroju jeden z mieszkañców miasta oferowa³ stró om prawa, w dniu 26 kwietnia Zatrzęsło miastem W czwartek (19 czerwca) w Kopalni Zofiówka w rejonie Bzia dosz³o do wstrz¹su wysokoenergetycznego. Jak powiedzia³ dyr. do spraw BHP w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej Witold Kosiorek w rejonie zagro enia nie znajdowa³ siê aden pracownik i nikt nie dozna³ adnych obra eñ. "W zwi¹zku z zagro eniem metanowym, zapad³a Przemoc w rodzinie to powa ny i delikatny problem. Debata spo³eczna potwierdzi³a, e w naszym mieœcie nastêpuje nasilenie tego typu zachowañ. Czy wynika to z tradycyjnego modelu rodziny? M¹ gór-nik niezale ny finansowo? I ona, która (na ogó³) jest na jego utrzymaniu? A mo e w grê wchodz¹ zachowania, jakich ka dy uczy siê we w³asnej rodzinie i pozycja spo³eczna nie ma tu nic do rzeczy? Te pytania, zadane przez autorkê artyku³u Tajemnica czterech œcian, pozostaj¹ nadal aktualne... Zreszt¹, poniedzia³kowa, 16 czerwca, Komisja Polityki Spo³ecznej po raz kolejny potwierdzi³a tê niebezpieczn¹ tendencjê problem przemocy w jastrzêbskich rodzinach roœnie w dramatycznym tempie! Jak relacjonowa³a Teresa Jachimowska, dyrektor Oœrodka Opieki Spo³ecznej w Jastrzêbiu-Zdroju, w 2012 roku interwencj¹ kryzysow¹ zosta³o objêtych 278 rodzin (liczba osób w tych rodzinach wynosi³a ogó³em 917), w 2013 zaœ ju 557 (1790 osób). Jak dodaje nasza rozmówczyni, interwencjê kryzysow¹ mo na po czêœci uto samiaæ z niebiesk¹ kart¹, ale nie do koñca. W ubieg³ym roku wydano 340 takich kart dodaje dla porównania. Warto podkreœliæ, e Jastrzêbie-Zdrój plasuje siê w czo³ówce miast z naszego regionu, w których zak³ada siê najwiêcej niebieskich kart. W Wodzis³awiu Œl¹skim w ubieg³ym roku by³o ich 280, orach 200, Cieszynie 69, Pszczynie 40. znajdowa³o siê 11 z³. Oprócz tego zgwa³ci³ kobietê. Zdarzenie mia³o miejsce w mieszkaniu przy ul. Pszczyñskiej. Oskar ony nie zaprzesta³ swojej przestêpczej dzia³alnoœci i w dniu 21 grudnia 2013 roku dopuœci³ siê kolejnej kradzie y i rozboju na innej kobiecie, przyw³aszczaj¹ sumê 2800 z³. Teraz odpowie za swoje postêpowanie przed S¹dem Okrêgowym w Gliwicach Wydzia³ V Karny Oœrodek Zamiejscowy w Rybniku. br., 100 z³ w zamian za odst¹pienie od czynnoœci. Inny mê czyzna zniewa y³ policjantów i spo ywa³ piwo w miejscu publicznym, w dniu 4 kwietnia br., i w ramach rekompensaty za swoje czyny chcia³ im wrêczyæ kwotê 1 tys z³. z³. Prokuratorzy sporz¹dzili akt oskar enia wobec obydwóch jastrzêbian i teraz przed s¹dem odpowiedz¹ za swoje przewinienia. Grozi im kara pozbawienia wolnoœci do 6 m-cy do 8 lat. decyzja o wstrzymaniu wizji lokalnej w okresie 24 godzin. Zaraz po zdarzeniu do Wy szego Urzêdu Górniczego nie wp³ynê³y zg³oszenia dotycz¹ce szkód na powierzchni. W pi¹tek tj powo³ano komisjê badaj¹c¹ przyczynê wstrz¹su, która przeprowadzi wizê lokaln¹" - informuje Wojewódzkie Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w Katowicach. Strzeliła nam setka! Wydawało się, że jeszcze niedawno zaczynaliśmy, a tu proszę to już 100 numer naszej Gazety! Na początku mieliśmy obawy, na ile Gazeta przyjmie się i dlatego fakt, że jej wydawanie okazało się sukcesem, a ona sama cieszy się niezmiennie popularnością, jest dla nas miłym zaskoczeniem. Dzięki Gazecie mogliśmy znacznie rozszerzyć zakres publikacji naszych treści i przekazywać je większej liczbie Czytelników. Bo przecież to głównie dla Was pracujemy. To właśnie Was chcemy informować, co dzieje się wokół. W końcu z myślą o Waszych potrzebach relacjonujemy codzienne życie we wszystkich jego aspektach. Mimo że w nagłówku Gazety pojawia się przymiotnik jastrzębski, to tak naprawdę chcemy dotrzeć do mieszkańców całego regionu. Żyć wspólnymi sprawami. Razem je zgłębiać i omawiać. Przecież to nasza wspólna mała ojczyzna, wspólne sprawy i wszędzie jest o przysłowiowy rzut beretem. Z dumą i radością informujemy, że nie musimy naszej Gazety wciskać nikomu na siłę. I rzucać pod drzwi czy zaśmiecać klatki. 25 tysięcy egzemplarzy co 2 tygodnie rozchodzą się jak świeże bułeczki. Nasi Czytelnicy sięgają po nią w przeszło 50 punktach w całej okolicy. Cieszymy się, kiedy pytają o nowe numery. Zdajemy sobie sprawę, że wynika to z zainteresowania codziennymi sprawami wokół nas, które staramy się wiernie i rzetelnie przedstawiać. A ich spektrum jest bardzo szerokie. Bo przecież od tego, co się tutaj dzieje, zależy nasze codzienne życie. Piszemy o bieżących wydarzeniach, przedstawiamy lokalną problematykę, opisujemy losy zwykłych ludzi, pokazujemy imprezy kulturalne i sportowe, jednym słowem wszystko to, co Was interesuje. No... prawie wszystko. Jednocześnie wiemy, że jeśli będziecie wiedzieć więcej, Wasze życie stanie się bardziej zrozumiałe, a przez to ciekawsze i łatwiejsze. Warto również zwracać uwagę na reklamy, bo mimo iż czasem są uciążliwe, to jednak informują, z czego możemy skorzystać i co okoliczne firmy mają do zaoferowania. Ale, oczywiście, wybór należy do Was... Gazeta ściśle powiązana jest z jej internetowym odpowiednikiem portalem Gorąco zachęcamy do korzystania z tej strony. Znajdziecie tam znacznie więcej informacji, artykułów, propozycji, a co najważniejsze jest tam też miejsce dla Was, Waszych wypowiedzi i komentarzy. Wiemy z doświadczenia, jak ważne są to opinie, jak wielu się z nimi liczy i jaką mają moc sprawczą. Cieszymy się z Waszych dyskusji na wiele istotnych tematów. W tym portalu jeszcze bardziej jesteśmy razem! Z serca dziękujemy za to, że sięgacie po naszą Gazetę. Że chcecie nas czytać. Że czujemy więź z Wami. Gazeta i portal towarzyszą Wam na co dzień, bo bez Was nie mogłyby istnieć. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie spełnić Wasze oczekiwania. A za błędy serdecznie przepraszamy. Czytelnicy o gazecie Redakcja Zapytaliœmy Was, co s¹dzicie o naszej gazecie. A oto niektóre wypowiedzi: Gazeta jest dobra znajdujê w niej wiele informacji dotycz¹cych naszego miasta. Wiem na bie ¹co, co siê dzieje. Wiem, co w trawie piszczy i o to w³aœnie chodzi - pan Jan. Mnie najbardziej interesuje dzia³ og³oszeñ. Sama poszukujê mieszkania i szczególnie przegl¹dam tego typu oferty. S¹ te i inne og³oszenia, z których mo na dowiedzieæ siê o propozycji naszych sklepów. Dobrze wiedzieæ, gdzie mo na szukaæ tego typu informacji - pani Jadwiga. Najbardziej interesujê siê wiadomoœciami osiedlowymi. Gdzie bêdzie wykonany nowy chodnik, które schody przejd¹ modernizacjê, jaka droga zostanie wyremontowana. W³aœnie tego oczekujê po gazecie lokalnej - pan Henryk. Z chêci¹ siêgam po artyku³y opisuj¹ce nasze ycie spo³eczno-polityczne w mieœcie. Chcê wiedzieæ, co radni i prezydent s¹dz¹ o wa nych dla mieszkañców sprawach i decyzjach, które podejmuj¹. Od w³adzy trzeba wymagaæ, a do tego potrzebna jest wiedza o jej poczynaniach - pan Marek. Najwa niejsze jest, co dzieje siê w mieœcie i okolicy. Gdzie odbêdzie siê jakaœ fajna impreza, wystêp, festyn. Co bêdzie siê dzia³o, na przyk³ad w Parku Zdrojowy. Wiele tego typu rzeczy mo e po prostu nam umkn¹æ. Dobrze, e JasNet prowadzi rubrykê kulturaln¹. Inn¹ spraw¹ s¹ artyku³y o jakiœ wa nych wydarzeniach, którym s¹ chocia by Dni Jastrzêbia-Zdroju. Z nich te mo na siê wiele dowiedzieæ - pani Joanna. Jestem zapalonym kibicem sportowym, szczególnie naszego rodzimego klubu GKS 1962 Jastrzêbie, dlatego mnie akurat interesuj¹ relacje z rozgrywek pi³karskich. Zagl¹dam te i na inne dyscypliny sportu. Zawsze znajdujê w JasNecie wyniki, tabele, analizy i to jest dobre - pan Heniek. Gazeta mog³aby mieæ wiêksz¹ objêtoœæ, tak aby by³a po prostu grubsza. Wtedy zmieœci³oby siê wiêcej artyku- ³ów - pan ukasz. Fajnie, e JasNet równie zamieszcza informacje o tym, co dzieje siê u s¹siadów. Przecie wszêdzie jest blisko i mo na równie skorzystaæ z ich propozycji, a nie tylko z tego, co tu w Jastrzêbiu. Niekiedy te imprezy s¹ bardzo ciekawe. Takich wiadomoœci powinno byæ znacznie wiêcej. No i gazet mog³oby byæ wiêcej, bo nie zawsze mo na je dostaæ - pan Marian. Za ma³o jest w gazecie artyku³ów na tematy spó³dzielcze. S¹ za ma³o opisane, a przecie to sprawy, dotycz¹ce mieszkañców osiedli, a wiêc wiêkszoœci obywateli tego miasta - pan Adam. Jak jestem na du ych zakupach w galerii handlowej to JasNet otrzymujê bez problemu, ale w takiej Szerokiej, to nie jest ju tak dobrze - pani Jadwiga.

4 4 czerwiec 2014 publicystyka informacje Taneczne wakacje Co robiæ w wakacje? Nie wszyscy przecie i to na ca³y ten czas wyjad¹. Czy to oznacza, e trzeba siê nudziæ? Studio Tañca Dance Passion oferuje m³odym ludziom bezp³atne zajêcia taneczne. To mo e byæ ciekawie i po yteczne spêdzony czas. Warto skorzystaæ z tej propozycji i zacz¹æ swoj¹ przygodê z tañcem. Chcemy zachêciæ dzieci i m³odzie do prze ycia wakacji tanecznie. Pod okiem naszych instruktorów bêd¹ oni mogli doskonaliæ swoje umiejêtnoœci lub zacz¹æ swoj¹ przygodê z tañcem. Studio Tañca Dance Passion zaprasza na darmowe zajêcia, obejmuj¹ce kilka, najbardziej popularnych, rodzajów tañca. Ka dy bêdzie móg³ wybraæ coœ dla siebie. Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê we wtorki w godzinach popo³udniowych, miêdzy W siedzibie naszej szko³y przy ul. Wroc³awskiej 8. Uczestnicy zostan¹ podzieleni na dwie grupy wiekowe. W ka dej z nich bêd¹ uczyæ siê lub doskonaliæ swoje umiejêtnoœci z hip-hop, dancehall, modern. Mo liwe, e dojdzie równie zumba. Zajêcia poprowadzi instruktor, który poka e kroki, uk³ady taneczne. Bêdzie te udziela³ indywidualnych porad. Zajêcia s¹ tak pomyœlane, aby by³y ciekawe, aktywizowa³y ca³¹ grupê oraz poszczególnych uczestników mówi Marietta Kalinowska, prowadz¹ca Studio Tañca Dance Passion. Wakacje ju siê rozpoczê³y! Nie ma wiêc na co czekaæ, tylko zg³osiæ siê do Studia Dance Passion i zapytaæ o szczegó³y. Ju wiadomo, e przedsiêwziêcie cieszy siê bardzo du ym zainteresowaniem. W wakacje dzieci się nudzą? Wakacje, wakacje... Odpoczynek, radoœæ, dwa miesi¹ce laby od szko³y. A teraz pytanie: czy na pewno dla wszystkich? Co maj¹ zrobiæ pracuj¹cy rodzice ze swoimi pociechami, które wymagaj¹ opieki? I to szczególnie w sytuacji, kiedy nie maj¹ dziadków, ciotek czy innych krewnych na podorêdziu? Czy w Jastrzêbiu-Zdroju s¹ mo liwoœci, eby ktoœ zatroszczy³ siê o m³ode pokolenie przez kilkadziesi¹t dni wolne od mozolnego wykuwania przysz³oœci w szkolnych ³awach? Gdy w tym czasie ich rodzice bêd¹ walczyæ o byt i teraÿniejszoœæ? W czepku po urzędzie? Czy w jastrzêbskim magistracie szykuje siê nowy etat. Na razie nic na to nie wskazuje. Jednak pojawiaj¹ siê g³osy, e Urz¹d Miasta powinien i to w najbli szym czasie zatrudniæ... pielêgniarkê z pe³nymi uprawnieniami tak zaczyna³ siê news, który pod koniec marca zosta³ opublikowany na naszym portalu. Jak mo na by³o dowiedzieæ siê z lektury komentarzy, ten pomys³ nie przypad³ zbytnio do gustu czytelnikom. Okazuje siê jednak, e potrzeba powo- ³ania koordynatora do spraw seniorów, bo to o nim mowa, jest pal¹ca. Jak argumentowa³a Maria Somerlik, przewodnicz¹ca Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta, jastrzêbskie spo³eczeñstwo starzeje siê. To ju 14 procent wszystkich mieszkañców, a ta tendencja bêdzie Chcą parkować... pod UM Osobiœcie do mnie, jako do radnego, zg³aszane s¹ negatywne opinie, e miejsca jest za ma³o i nie ma gdzie zaparkowaæ. Z tego te powodu nale y zastanowiæ siê, czy obecna sytuacja jest akceptowalna oraz, co mo na poprawiæ? te s³owa, których autorem jest radny ukasz Kasza, dotycz¹ parkingu zlokalizowanego przy Urzêdzie Miasta w Jastrzêbiu-Zdroju. Dociekliwy radny pyta urzêdników o mo liwoœæ stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych, zastanawia siê tak e, jak wprowadzone rozwi¹zanie w postaci op³aty za postój przy Urzêdzie Miasta umo- "Nie" dla mammobusów... Z alem informujê, i wyeliminowanie stacjonowania mammobusów le y poza naszymi mo liwoœciami, co wiêcej, w takim samym po³o eniu s¹ wszystkie samorz¹dy w Polsce relacjonuje prezydent Marian Janecki w odpowiedzi na jedn¹ z interpelacji. Wszystko wskazuje na to, e al autora urzêdowego pisma by³ w tym przypadku szczery. Prezydent powo³uje siê w nim na skargi mieszkanek Jastrzêbia- Zdroju korzystaj¹cych z us³ug mammobusu które podnosi³y problem z uzyskaniem wyniku czy informacji z przeprowadzonego badania. W zwi¹zku z tym jastrzêbski magistrat zwróci³ siê do odpowiednich Reklama siê jeszcze pog³êbiaæ. Podjê³a siê tak e polemiki z tymi, którym pomys³ zatrudnienia pielêgniarki w magistracie wydaje siê niedorzeczny. To ma byæ osoba z wykszta³ceniem pielêgniarskim, która zna problemy osób starszych. Proszê nie myliæ tego z kimœ, kto bêdzie paradowaæ w czepku po urzêdzie. Zreszt¹, najlepiej gdyby pe³ni³a rolê ³¹cznika miêdzy ró nymi instytucjami wyjaœnia³a. W czasie poniedzia³kowej, 16 czerwca, Komisja Polityki Spo³ecznej poruszono tak e kwestiê powstania poradni geriatrycznej w Jastrzêbiu-Zdroju. Z naszej strony jest pe³na gotowoœæ. Ale teraz pi³ka jest po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pad³o zapewnienie. liwi³o sprawniejsze znalezienie miejsca przez petentów? Oto co us³ysza³... Przyjête p³atne godziny mia³y na celu miêdzy innymi przeciwdzia³aæ pozostawianiu samochodów i blokowaniu miejsc parkingowych na d³u sze okresy czasu, co wczeœniej mia³o miejsce. Wprowadzone ro-zwi¹zane w du ym stopniu wp³ynê³o na poprawê mo liwoœci parkowania przy Urzêdzie Miasta. Pozy-tywnie odbierane przez mieszkañców jest tak e to, e pierwsza godzina 15 minut parkowania jest bez op³at czytamy w odpowiedzi na interpelacjê radnego. podmiotów z proœb¹ o pomoc. Jak siê okazuje, takie badania s¹ finansowane przez Ministerstwo Zdrowia za poœrednictwem NFZ-u, a ca³y program jest koordynowany przez Centrum Onkologii Oddzia³ w Gliwicach. Niestety, adna z wymienionych instytucji nie podjê³a siê interwencji w tej sprawie, deklaruj¹c, co najwy ej, pomoc w uzyskaniu wyników badania. Urz¹d Miasta zapewnia, e sprawa mammobusów nie jest bagatelizowana. Jednoczeœnie urzêdnicy namawiaj¹ jastrzêbianki do korzystania z badañ mammograficznych w placówce medycznej na terenie naszego miasta. Mog³oby siê wydawaæ, e odpowiedÿ na to pytanie jest banalnie prosta. A mo e pó³kolonie? Te ostatnie w kontekœcie wakacyjnych rozterek rodziców jawi¹ siê jako idealne wyjœcie z sytuacji. K³opot w tym, e ta forma organizowania najm³odszym jastrzêbianom czasu nie jest u nas zbyt popularna. W Jastrzêbiu- Zdroju w tym roku tylko w dwóch szko³ach Szkole Podstawowej nr 5 i 10 odbêd¹ siê tego typu zajêcia. Pó³kolonie od zawsze cieszy³y siê spor¹ popularnoœci¹. Rodzice dopytuj¹ o nie jeszcze teraz, chocia ju dawno nie ma wolnych miejsc. Zreszt¹, ta sytuacja powtarza siê co roku s³yszymy w drugiej z placówek. To mo e faktycznie przyjrzyjmy siê bli ej tej ofercie? Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 5 w terminie od 1 do 14 sierpnia zorganizuje pó³kolonie. Tak e dziesi¹tka od 30 czerwca do 11 lipca w dni powszednie w godzinach od 9.00 do wysz³a z propozycj¹ tej formy spêdzania wolnego czasu. Tym razem pod has³em Bezpieczne wakacje wakacyjna przygoda. Grupa m³odsza liczy 15 uczniów, zaœ grupa starsza 20 uczniów klas IV VI. W tym przypadku pó³kolonie maj¹ formê wypoczynku zorganizowanego. W programie przewidywane s¹ wyjœcia na basen, do biblioteki oraz wycieczki poza miasto informuje Katarzyna Wo³czañska, rzecznik Urzêdu Miasta w Jastrzêbiu-Zdroju. Jednak czy nie jest to tylko kropla w morzu potrzeb? Swoj¹ drog¹, kiedy kilka lat temu zapytaliœmy urzêdników o powody tego stanu rzeczy w koñcu dwie pó³kolonie na ca³e miasto to niewiele jastrzêbski magistrat powo³ywa³ siê na zapisy w Karcie Nauczyciela. W ich œwietle wakacje i ferie s¹ czasem wolnym dla pedagogów nauczyciele wówczas nie pracuj¹. Urz¹d Miasta wskazywa³ równie na obowi¹zek zapewnienia opieki dzieciom, jaki ci¹ y na rodzicach. Jednak gdy okaza³o siê, e w innych miastach regionu pó³kolonie organizowane s¹ zdecydowanie czêœciej, magistrat powtórzy³ mechanicznie argument w okresie wakacji nauczyciele maj¹ urlopy... Ale oddajmy honor pani rzecznik, bo jej informacja dotycz¹ca spêdzania wolnego czasu w trakcie wakacji nie samymi pó³koloniami stoi. Ot, chocia by wspomniana ju Szko³a Podstawowa nr 5 oraz s¹siaduj¹ca z ni¹ szóstka. Od 30 czerwca do 31 lipca dzieci mog¹ korzystaæ z propozycji zajêæ œwietlicy œrodowiskowej dzia³aj¹cej przy pierwszej z wymienionych szkó³. Natomiast Szko³a Podstawowa Nr 6 planuje organizacjê obozu sportowo rekreacyjnego dla uczniów klas sportowych od 3 do 10 lipca w Gilowicach, w Oœrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym 'Beskidek' relacjonuje rzeczniczka. Kompetentna urzêdniczka precyzuje tak e, e w przypadku wiêkszoœci szkó³ podstawowych z wyj¹tkiem Zespo³u Szkó³ nr 8, Zespo³u Szkó³ nr 13 i Szko³y Podstawowej nr 19 s¹ dostêpne boiska sportowe. Korzystanie z nich bêdzie odbywaæ siê pod opiek¹ rodziców lub na ich odpowiedzialnoœæ. Nieco lepiej sytuacja wygl¹da w przypadku przedszkolaków. Ci, którzy szczêœliwie "za³apali siê" na miejsce w przedszkolu, na czas urlopu placówki macierzystej (w lipcu lub sierpniu w zale noœci od przedszkola przyp. aut.) maj¹ zapewnion¹ opiekê w s¹siedniej instytucji. Jak dowiadujemy siê w jednym z przedszkoli, w ich przypadku taki wakacyjny dy ur oznacza koniecznoœæ stworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej. Oprócz 45 sta³ych podopiecznych, dojdzie jeszcze 30 przedszkolaków z s¹siedniej placówki w sumie 75 maluchów. Nasza rozmówczyni chwali takie rozwi¹zanie. Podkreœla tak e, e dy ury s¹ planowane z g³ow¹ i aden z rodziców nie zostanie w te wakacje pokrzywdzony. Ciekaw¹ alternatyw¹ dla zajêæ prowadzonych w szko³ach s¹ œwietlice Miejskiego Oœrodka Kultury (w sumie 7 przyp. aut.), znajduj¹ce siê na terenie naszego miasta. To do nich rodzice mog¹ w godzinach od 8.00 do przyprowadziæ swoje pociechy. Jednak jeœli dziecko bêdzie d³ugo poza domem, trzeba zadbaæ o jego wy ywienie, a to jest ju organizowane we w³asnym zakresie. W œwietlicy podopieczni maj¹ zapewnion¹ opiekê pedagogiczn¹, ale te ró nego rodzaju konkursy, zabawy, zajêcia sportowe oraz wycieczki po najbli szej okolicy. Zreszt¹, pobie na lektura oferty MOK-owskich œwietlic potwierdza tê tezê w ca³ej rozci¹g³oœci. Od dogoterapii, przez projektowanie ubrañ, na konkursie talentów koñcz¹c. Jednym s³owem dla ka dego coœ mi³ego... Tak na marginesie: oprócz wspomnianej ju oferty, jest jeszcze program przygotowywany przez Klub Kaktus, Dom Zdrojowy i Galeriê Historii Miasta. Dla nieco starszych dzieci i m³odzie y swoj¹ ofertê przygotowa³ Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji. Ci wszyscy, którzy zdecyduj¹ siê skorzystaæ z propozycji wspomnianej instytucji, mog¹ liczyæ na prawdziw¹ Fot. pixabay moc atrakcji. Wakacyjna Szkó³ka Wspinaczki, Letnia Akademii Tañca czy zajêcia z jogi to tylko pocz¹tek tej imponuj¹cej listy. Z kolei Biblioteka Miejska zaprasza miêdzy innymi na Wakacje na Dzikim Zachodzie, czyli cykl warsztatów edukacji kulturalnej. A co z parafiami? Dwie z nich, do których uda³o nam siê dodzwoniæ, nie planuj¹ konkretnych dzia³añ w kierunku organizowania wakacyjnego wypoczynku. Mi³ym wyj¹tkiem jest tu Parafia Ewangelicko-Augsburska, która jak co roku organizuje obóz jêzykowy Day Camp. Day Camp to coroczny obóz z jêzykiem angielskim organizowany w Jastrzêbiu Zdroju od 2004 roku. Jego celem jest pomoc dzieciom i m³odzie y w prze³amywaniu barier jêzykowych oraz rozwijanie umiejêtnoœci jêzykowych na wielu p³aszczyznach. W obozie uczestnicz¹ osoby ze Stanów Zjednoczonych oraz Polski czytamy na stronie parafii. W pierwszym tygodniu wakacji odbêdzie siê tak e English Camp, w którym weÿmie udzia³ grupa m³odych ludzi z USA. Oferta skierowana jest dla m³odzie y gimnazjalnej i licealnej o minimum podstawowej znajomoœci jêzyka angielskiego. Oferta wakacyjna w naszym mieœcie jest ca³kiem du a. Jednak nie sposób nie zauwa yæ ma³ej aktywnoœci szkó³ w zakresie organizacji czasu wolnego dla najm³odszych. Szko³y powinny byæ "centrum ycia" lokalnej spo³ecznoœci, a nie zamkniêtymi przez dwa miesi¹ce placówkami oœwiatowymi. Co prawda, w niektórych z nich organizowane s¹ zajêcia sportowe, ale chyba mo na by- ³o liczyæ na coœ wiêcej ze strony nauczycieli. Cieszy jednak fakt, e instytucje miejskie MOK, MOSIR i Biblioteka Miejska nie pró nuj¹ w wakacje i staraj¹ siê ciekawie zapewniæ czas tym, którzy nie wyje - d aj¹. I co prawda stworzenie z tego spójnej propozycji sportowo-kulturalnej bêdzie wymagaæ od rodziców trochê zachodu, jednak takie zabiegi s¹ jak najbardziej wskazane. W przeciwnym razie ska emy nasze pociechy na los dziecka z kluczem na szyi. Bo to nieprawda, e w wakacje dzieci siê nudz¹. Trzeba im tylko umo liwiæ spêdzenie wolnego czasu w interesuj¹cy sposób... A gdyby ktoœ chcia³ wyjechaæ zna-cznie dalej i oddaæ siê zagranicznym woja om, to polecamy im ofertê biur podró y w jasnetowym dziale "Z nami w œwiat". Damian Maj

5 publicystyka czerwiec Morawskie Wrota Tajemnicza kraina tuż koło nas Żeby nie było nudno Sp³yw kajakiem? A mo e rajd rowerowy i piesze wycieczki z kijkami Nordic Walking. A po drodze urokliwe pere³ki architektury drewnianej koœció³ki o wiekowym rodowodzie. Wszystko otoczone lasami, wœród których nie brakuje tras turystycznych i miejsc, gdzie mo na w spokoju zatrzymaæ siê, odpocz¹æ, odetchn¹æ od zgie³ku miasta. A wszystko tu, tu ca³kiem niedaleko. Fot. Magdalena Kowolik Co to za miejsce, które oferuje nam tyle atrakcji i gdzie siê znajduje? Mo e trudno w to uwierzyæ, ale jest ca³kiem niedaleko, mo na powiedzieæ o rzut beretem. Mowa o Morawskich Wrotach, które po³o- one s¹ na terenie gmin: Krzy anowice, Godów, Gorzyce. Mo na tam ciekawie spêdziæ czas i odkryæ niejedn¹ tajemnicê. A mo e na kajaki! Du ¹ atrakcj¹ dla mi³oœników przyrody i aktywnego wypoczynku s¹ meandry, czyli zakola Odry. Rzeka pomiêdzy mostem Bohumin-Cha³upki, a ujœciem Olzy to wyj¹tkowy obszar o walorach przyrodniczych. Zosta³ zaliczony do europejskiej sieci Natura Sp³yw kajakiem na tym odcinku nie jest d³ugi i trudny. Dlatego poleca siê go dla rodzin z dzieæmi oraz mniej wprawionych wodniaków. W sam raz nadaje siê na jednodniowy wypad za miasto. Dla tych, którzy nabior¹ ochoty do dalszych woja y mo na zaproponowaæ d³u sz¹, 24-km, trasê z Cha³upek do Raciborza. Tak, wiêc nie trzeba od razu wyje d aæ na Mazury, aby posmakowaæ wodnej przygody. Wystarczy dojechaæ do przystani, która znajduje siê na prawym brzegu Odry w czeskim Pudlovie i Bohuminie. A nie da siê uwierzyæ, e to wszystko znajduje siê tu obok nas. Prawdziwe pere³ki architektury drewnianej s¹ w naszej okolicy i to takie, które naprawdê robi¹ wra enie. Znajduj¹ siê przewa nie z dala od g³ównych dróg i dlatego s¹ ma³o znane. Jeden z takich koœcio³ów pochodzi a z XV wieku i jest ozdob¹ niepozornej wsi aziska k/wodzis³awia Œl¹skiego. atwo tam trafiæ jad¹c z Jastrzêbia przez Go³kowice i Godów. Koœció³ ³atwo poznaæ po sobotach, czyli zadaszeniu wspartym na s³upach. Jednak prawdziwa niespodzianka czeka na nas we wnêtrzu. S¹ tam unikatowe polichromie (malowid³a) na œcianach. Widaæ na nich sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Œwi¹tynia cudem uniknê- ³a z zniszczenia w czasach II wojny œwiatowej, kiedy pocisk przeciwpancerny wpad³ do jej wnêtrza i nie wybuch³. Mo na powiedzieæ, e Wszyscy Œwiêci (takie wezwanie nosi œwi¹tynia) kryj¹ prawdziwe skarby. Innym unikatowym zabytkiem na naszym szlaku jest koœció³ znajduj¹cy siê w pobliskich Go³kowicach. Miejscowoœæ ta graniczy z jastrzêbskim so³ectwem Moszczenica, a wiêc ³atwo do niej trafiæ. Œwi¹tynia zosta- ³a wzniesiona w koñcu XIX wieku i nosi wezwanie œw. Anny. Poznaæ j¹ ju z daleka po kwadratowej, wysokiej 18-metrowej wie y o pochy³ych œcianach. Ale to nie pierwszy koœció³ w tym miejscu. Wczeœniej, w œredniowieczu, znajdowa³a siê tam kaplica zamkowa ksiêcia piastowskiego W³adys³awa. Nastêpnie zosta³a zast¹piona (w XVII wieku) nowym koœcio³em pw. œw. Matki Anny i póÿniej œwi¹tyni¹, któr¹ mo emy obecnie podziwiaæ. Morawskie Wrota kryj¹ w sobie tak e œlady odleg³ych czasów prehistorycznych. Najlepiej przekonaæ siê o tym jad¹c do Roszkowa. Dotrzemy tam poruszaj¹c siê drog¹ z Cha³upek do Raciborza. Staw, zlokalizowany we wsi, w okolicach koœcio³a, kryje prawdziwe tajemnice. W³aœnie w miejscu, gdzie siê znajduje, w pradawnych czasach mia³o swoj¹ siedzibê œl¹skie plemiê Golêszyców. A jeszcze ca³kiem niedawno znajdowano tam koœci mamutów. Dzisiaj mo na podziwiaæ je w muzeum w Raciborzu. Wêdruj¹c po tej niezwyk³ej krainie natrafimy na Szwajcariê... Czy owick¹. Znajduje siê ona na terenie wsi Czy owice. Le y kilka kilometrów na po³udniowy-zachód od Wodzis³awia Œl¹skiego. To prawdziwe eldorado dla mi³oœników przyrody, rekreacji i turystyki. Na pagórkowatym terenie wytyczono œcie ki rowerowe, z których korzystaj¹ równie wielbiciele Nordic Walking czy biegacze. Okolica obfituje w liczne stawy, nad którymi mo na znaleÿæ ciszê i odpoczynek. Ze wsi¹ zwi¹zana jest te mro ¹ca krew w y³ach opowieœæ. Wed³ug niej znajdowa³ siê tam niegdyœ gród, który zamieszkiwali rycerze. Jednak za bardzo gustowali w trunkach i prowadzili niemoralny tryb ycia. To mia³o byæ powodem, e spotka³a ich wielka kara i wszyscy wraz ze swoj¹ siedzib¹ zapadli siê pod ziemiê. Czy to prawda, czy tylko legenda wymyœlona ku przestrodze, nie wiadomo. Dzisiaj mo na udaæ siê do Czy owic i wdrapaæ siê na wzgórze, gdzie mia³ znajdowaæ siê gród. I jeszcze zajrzyjmy do Krzy anowic, jad¹c drog¹ z Cha³upek do Raciborza. Celem naszej wycieczki bêdzie stary dworzec kolejowy. Mo na zapytaæ, có mo e byæ ciekawego w takim starym budynku? Ju pierwszy rzut oka na ten obiekt wzbudza zainteresowanie. A gdyby ktoœ nam powiedzia³, e kiedyœ by³ to pa- ³ac? Tak, to nie art. Jego w³aœciciel ksi¹ ê Lichnowski postanowi³, w po- ³owie XIX-wieku, ulokowaæ w pa³acyku myœliwskim... dworzec, poczekalniê i kasê biletow¹ nowo wybudowanej kolei. Przez t¹ miejscowoœæ przeje d a³ m.in. Orient-Express. By³ to luksusowy poci¹g kursuj¹cy na trasie Pary -Konstantynopol. Tak wiêc blask wielkiego œwiata przemyka³ równie przez t¹ ma³¹ wieœ. Morawskie Wrota to kraina pe³na niezwyk³oœci przyrody, zabytków historycznych i legend. Mo na zwiedzaæ j¹ na rowerze, jad¹c samochodem lub maszeruj¹c z kijkami do Nordic Walking. Inn¹ jej zalet¹ jest to, e le y niedaleko nas, jest niemal e w zasiêgu rêki. Mo na powiedzieæ, e taka bliska, a tak ma³o znana. Poznajmy najpierw to, co nasze, rodzime, znajduj¹ce siê tu u s¹siadów za miedz¹, zanim wyruszymy w dalsze eskapady. Jest to bardzo dobry cel na coraz bardziej rozwijaj¹c¹ siê turystykê weekendow¹. Niech powiedzenie: Cudze chwalicie, swego nie znacie straci tutaj na aktualnoœci. Przewa nie raz do roku mo emy wyjechaæ gdzieœ dalej, ale na co dzieñ warto poznawaæ najbli sze okolice! Katarzyna Barczyñska Reklama

6 6 czerwiec 2014 publicystyka informacje Święto Miasta W drodze do wyborów Sojusz Lewicy Demokratycznej w Jastrzêbiu-Zdroju idzie do wyborów samorz¹dowych w pe³ni œwiadomy wagi sprawy, jaka spoczywa na tych, którzy chc¹ wzi¹æ w swoje rêce odpowiedzialnoœæ za losy miasta. Zauwa amy zmiany jakie nast¹pi³y w mieœcie w ostatnich latach. Jednoczeœnie dostrzegamy równie zaniechania i b³êdy obecnej prawicowej w³adzy. Program wyborczy, który przedstawimy jako nasz pomys³ na rozwój miasta bêdzie przede wszystkim odpowiedzi¹ na potrzeby mieszkañców jak równie uosobieniem lewicowych wartoœci. Budowanie programu trwa, a mieszkañcy ju niebawem, bêd¹ mogli przedstawiaæ swoje propozycje na specjalnie uruchomionej w tym celu platformie internetowej. Chodzi tu zarówno o program dla miasta Jastrzêbie-Zdrój, jak równie dla województwa Œl¹skiego. Chcemy by po raz pierwszy program wyborczy mia³ charakter umowy spo³ecznej, gdzie okreœlimy konkretnie a nie has³owo czego dokonamy w nastêpnej kadencji w przypadku sprawowania w³adzy. Bêdzie to nowe rozwi¹zanie w mieœcie i bardzo ³atwe do zweryfikowania na zasadzie jest, czy nie jest zrobione. Uwa amy, e tylko w taki sposób mo na uczciwie rozmawiaæ z ludÿmi, a brak realizacji zamierzeñ do jakich siê zobowi¹zuje kandydat wygrywaj¹cy wybory jest dla niego dyskwalifikuj¹cy. Doskona³ym przyk³adem poparcia tej teorii jest zagospodarowanie terenów po Oœrodku Wypoczynku Niedzielnego, do czego w 2011 roku zobowi¹zywali siê wszyscy z urzêduj¹cym Prezydentem na czele. I jaki mamy efekt przez cztery lata nie by³o chêtnego, by zdobyæ œrodki i przywróciæ tym terenom ich dawn¹ funkcjonalnoœæ. Takich przyk³adów mo na przytoczyæ wiele. Uwa amy, e lepiej zobowi¹zaæ siê do realnych za³o eñ, ni obiecywaæ cuda. Cele, które nam przyœwiecaj¹ to stworzenie miasta zasobnego, bezpiecznego, tolerancyjnego i rozwijaj¹cego siê. Chcemy by miasto Jastrzêbie- Zdrój przyci¹ga³o m³odych ludzi swoj¹ atmosfer¹, klimatem i mo liwoœciami realizacji marzeñ. Nie zgadzamy siê z polityk¹ krótkowzrocznego mydlenia oczu m³odym ludziom. Nie bêdziemy wysy³aæ Im pustych obietnic, dziêki którym rosn¹ s³upki poparcia w sonda ach. Chcemy by m³odzi ludzie œwiadomie wskazali rozwi¹zania i zadbali o swoj¹ przysz³oœæ co pozwoli im na sprawne funkcjonowanie w mieœcie. Chcemy by miasto to zaspokaja³o podstawowe potrzeby ludzi. Praca, edukacja, mo liwoœci wypoczynku, szacunek dla rodzin i osób wymagaj¹cych wsparcia to cele o których obecnie rz¹dz¹cy miastem czêsto zapominaj¹ lub po prostu nie chc¹ pamiêtaæ. Dlatego nasz program skoncentruje siê na tym, co najwa niejsze. Na dobrej edukacji bo wiemy, e tylko w ten sposób zwiêkszymy szanse m³odych Jastrzêbian na dobry start w doros³e ycie. Nie mo na zaprzepaœciæ tego, e m³odzi jastrzêbianie odnosz¹ sukcesy miêdzynarodowe w innowacyjnych rozwi¹zaniach technicznych. Trzeba ze wszystkich si³ doprowadziæ do systemowego wsparcia tak uzdolnionej m³odzie y przez samorz¹d. Na zasadzie Od pomys³u do realizacji Bêdziemy d¹ yæ wszelkimi œrodkami do rozwoju przedsiêbiorczoœci. Ka da firma, nawet jednoosobowa to zmniejszenie bezrobocia. Ka da ulga pro-przedsiêbiorcza to szansa na kolejne miejsca pracy. Dzisiaj go³ym okiem mo na zobaczyæ jak uboga jest polityka samorz¹du wzglêdem przedsiêbiorców. Celem naszym jest to aby miasto by³o przyjazne dla inwestorów, zarówno naszych miejscowych jak i tych zewnêtrznych. Musimy wykorzystaæ ten fakt, e u nas, jest siedziba jednej z najwiêkszych firm wydobywczych na œwiecie a nie ma tu przemys³u pracuj¹cego na rzecz górnictwa. Bêdziemy d¹ yæ do rozwoju taniego budownictwa, dziêki któremu m³odzi ludzie nie bêd¹ za wszelk¹ cenê szukaæ swojego miejsca na œwiecie w innych miastach. Miasto jest zobowi¹zane do dbania o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Miasto nie mo e zapominaæ o osobach wymagaj¹cych wsparcia. Seniorzy i osoby niepe³nosprawne zdaj¹ siê nie istnieæ w naszym mieœcie. Szanujemy pogl¹d ka dej osoby na czasy minionej epoki, gdzie funkcjonowa³ inny system polityczny. Natomiast jesteœmy po to by przypominaæ o osobach, które w³aœnie w tamtym czasie zas³u y³y siê dla miasta, da³y z siebie wszystko by to miasto powsta³o i otrzyma³o Prawa Miejskie. Nale y dzisiaj Ich szanowaæ i korzystaæ z ich bogatego doœwiadczenia. Nie mo na o nich zapominaæ i udawaæ, e ich nie ma! Sojusz Lewicy Demokratycznej w Jastrzêbiu-Zdroju, chce doprowadziæ do tego, by ka dy kto mieszka w Jastrzêbiu-Zdroju by³ dumny ze swojego miasta. By nie szuka³ swojego miejsca i nowego domu poza Jastrzêbiem. By tutaj poszukiwa³ mo liwoœci swojego rozwoju oraz szans na przysz³oœæ. Istot¹ prowadzenia polityki jest dialog oraz wypracowywanie takich rozwi¹zañ, które zagwarantuj¹ realizacjê za³o onych celów. Dla nas liczy siê przysz³oœæ Jastrzêbia-Zdroju. Janusz Buda Przewodnicz¹cy SLD w Jastrzêbiu-Zdroju. Happysad, Zakopower i T.Love. W sobotê, 14 czerwca, scen¹ przy ulicy Harcerskiej zaw³adnê³y niepodzielnie zespo³y, co do których nie by³o w¹tpliwoœci, e rozgrzej¹ zziêbniêt¹ jastrzêbsk¹ publicznoœæ. Nim jednak do tego dosz³o, spod siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej ruszy³ wielobarwny korowód mieszkañców, bêd¹cy swoistym wstêpem do zabawy na stadionie. A tutaj, jak siê rzek³o, jastrzêbianie zaczêli powoli wdra aæ siê w swoje festynowe obowi¹zki. I to aktywnie, bo kapryœna tego dnia pogoda dawa³a siê wszystkim we znaki. W ka dym razie o beztroskim siedzeniu na widowni mo na by³o zapomnieæ. By³y wiêc pokazy motocyklowe, walka wrêcz w wykonaniu policjantów czy taneczne szo³ na mokrej od deszczu scenie. No w³aœnie, deszcz. Nie da siê ukryæ, e to on pisa³ pocz¹tkowo scenariusz Dni Jastrzêbia. A w³aœciwie raz s³oñce, raz deszcz. Jednak kiedy na scenie pojawi³ siê zespó³ T.Love, aura okaza³a siê dla wszystkich ³askawa. A widowiskowym zwieñczeniem sobotniego wieczoru by³ pokaz sztucznych ogni, które rozœwietli³y niebo nad (prawie) uœpionym miastem. Kolo na skrzypcach Fot. ukasz Parylak Drugi dzieñ miejskiej zabawy (15 czerwca) przebieg³ przy s³onecznej pogodzie. Na pocz¹tku przygotowano coœ specjalnie dla dzieci program Centrum Uœmiechu. Najm³odsi mieli okazjê do wspólnego œpiewania czy pl¹sania w takt muzyki. Przed scen¹ dokazywali równie ich rodzice. Niew¹tpliwa gwiazda - zespó³ Piersi zosta³ bardzo dobrze przyjêty przez publicznoœæ. Mocne brzmienie rockowe opanowa³o Stadion Miejski. PóŸniej scena niepodzielnie nale a³a do znanego kabaretu owcy B., który do ³ez rozbawi³ jastrzêbian. Tegoroczne urodziny miasta zakoñczy³ wystêp Brodki, który by³ prawdziwym show. Ten koncert zgromadzi³ spore grono wielbicieli. Niedzielna zabawa trwa³a do póÿnych godzin wieczornych. Publicznoœæ nie chcia³a wypuœciæ artystów ze sceny, ale wszystko, co dobre kiedyœ siê koñczy. I w ten sposób 51. Dni Miasta Jastrzêbie-Zdrój 2014 przesz³y do historii. A wiêc do zobaczenia za rok!

7 publicystyka czerwiec Afganistan, bracie! To mog³o wygl¹daæ jak pocz¹tek zwyk³ego szkolenia. Hala wroc³awskiego lotniska, a na niej oko³o 150 o³nierzy. Rozmowy przy fajeczce, salwy œmiechu i luz, gdy czeka siê na coœ niezbyt wa nego. Gdyby jednak podejœæ bli ej, szybko okaza³oby siê, e wiêkszoœæ rozmów kr¹ y³a wokó³ jednego tematu. Zaœ to, co nieuwa ny obserwator wzi¹³ za atmosferê beztroskiej sjesty, tak naprawdê by³o podszyte napiêciem. W pewnym momencie z ust m³odego o³nierza pada kluczowe s³owo. Mê czyzna wymawia je z namaszczeniem. Jakby to by³ pocz¹tek modlitwy. A ci, którzy mu towarzysz¹, milkn¹ na kilka sekund. Afganistan, bracie! powtarza i klepie kolegê po ramieniu. Mê czyÿni nagle powa niej¹. Patriotyzm i kasa Jednym z tych, którzy tego dnia czekali na samolot do Kirgistanu, by³ mieszkaniec Jastrzêbia-Zdroju Maciek (imiê zmienione przyp. aut.). Jako zawodowy o³nierz od kilku lat stara³ siê o wyjazd na misjê do Afganistanu. I kiedy wreszcie dopi¹³ swego, on tak e nabra³ szczególnego szacunku dla nazwy kraju, w którym mia³ s³u yæ przez kolejne 7 miesiêcy. Dlaczego Afganistan? Maciek mru y oczy jak w czasie burzy piaskowej. Wspomina coœ o adrenalinie, przygodzie. Ale dopiero zapytany, dorzuca kilka zdañ na temat o³nierskiego obowi¹zku. A kasa? Owszem, jego zdaniem jest wa na, ba, z czasem ju tam, na miejscu staje siê tematem wielu rozmów. Ale czy to ona sprawia, e o³nierze wyje d aj¹ na misje wojskowe? Maciek œmie pow¹tpiewaæ. Jednak, jak zaznacza, mo e mówiæ tylko za siebie. Nie ma ambicji bycia rzecznikiem ca³ej polskiej armii. Tymczasem wróæmy na wroc³awskie lotnisko. Bo tutaj w³aœnie zaczyna siê wa enie baga ów. Pustynne moro, w które ubrani byli polscy o³nierze, znika powoli z krajobrazu hali odlotów. Jednak tylko na kilka godzin. W kirgiskim Manas z samolotu znowu wysypuj¹ siê ch³opcy w barwach ochronnych. A po dwóch dniach zabieraj¹ ich amerykañskie transportowce wprost na p³ytê lotniska w Bagramie. Potem, na pok³adzie transportowego œmig³owca, docieraj¹ do polskiej bazy w Ghazni. Maciek, kiedy pada pytanie o pierwsze wra enia z Afganistanu, cedzi powoli przez zêby: u-p-a-³. Jest po³owa paÿdziernika. Temperatura oscyluje niebezpiecznie wokó³ 30 stopni. Powietrze suche jak pieprz. I jeszcze ten wszêdobylski kurz, docieraj¹cy podstêpnie do najdalszych zak¹tków ludzkiego cia³a. Nie by³o przed nim ucieczki... Zobacz, co tutaj mam! Hey, mister! Look to my shop! Maciek s³yszy, jak ktoœ desperacko próbuje zwróciæ jego uwagê. Obraca g³owê i widzi starszego mê czyznê, który wymachuje obiema rêkami. Zaciekawiony podchodzi bli ej. ChodŸ! ChodŸ! rozmówca przechodzi p³ynnie na jêzyk polski Zobacz, co tutaj mam! Mówi¹c to, osobliwym gestem wskazuje na swój stragan. M³ody o³nierz przeciera ze zdumienia oczy. Jakby za chwilê mia³ dostaæ oczopl¹su. A jego wzrok przeskakuje z towaru na towar. Z drucianych majtek na sztylety. Z kamieni szlachetnych na buty z logo skacz¹cego kota. Z kaszmirowej arafatki wprost w objêcia komputerowych gier. Sêdziwy Afgañczyk zachêca go do transakcji. Zapewnia, e jeœli zostanie sfinalizowana, oboje bêd¹ zadowoleni. Dobra cena! Good price! For you and me! przekonuje ³aman¹ angielszczyzn¹. Maciek zwraca uwagê na drewnian¹ misê. Ile? How much? pyta, wskazuj¹c na wybrany towar. W odpowiedzi pada, e trzydzieœci dolarów, bo misa to prawdziwy cud afgañskiego rêkodzie³a. Dam dziesiêæ... proponuje o³nierz. Afgañczyk za³amuje teatralnie rêce, ale schodzi do dwudziestu dolarów. Kontrpropozycja Maæka dwanaœcie papierów. I znowu lament handlarza. Ostatecznie drewniane naczynie posz³o za piêtnaœcie dolarów amerykañskich. Cotygodniowej tradycji had i sta³o siê zadoœæ... Maciek o had i, afgañskim targu: W ka dy wtorek i niedzielê o³nierze mogli iœæ na had i. Wówczas afgañscy kupcy rozstawiali swoje stragany i handlowali wszelkim dobrem. Wiesz co, najlepiej bêdzie, jak od razu zapytasz mnie, czego nie mieli, bo wymienianie towarów, znajduj¹cych siê w ich ofercie, zajê- ³oby nam ca³e popo³udnie. Powiem ci tylko, e ceny by³y konkurencyjne. I gdybyœ chcia³ kupiæ swojej dziewczynie, powiedzmy, szal z kaszmiru, da³byœ za niego dwa, góra trzy dolary. W Polsce nie do pojêcia! Osobny temat to robienie interesów z Afgañczykami. Uwierz mi, targuj¹ siê, jakby byli na koñskim targu! Oni, co prawda, przekonuj¹, e zarabiaj¹ dolara na ka dym towarze. Ale moim zdaniem kilku z nich dorobi³o siê ma- ³ej fortuny dziêki handlowi na terenie bazy. Ci to maj¹ si³ê przekonywania... Amerykanki, alkohol i... Druga po³owa listopada. Niedziela. Maciek rozgl¹da siê po bazie. Solidne ogrodzenie zwieñczone drutem kolczastym i wie yczkami nie robi na nim najlepszego wra enia. Na szczêœcie upa³, który jeszcze niedawno pustoszy³ o³nierskie morale, nieco zel a³. Wci¹ jednak nie mo na go lekcewa yæ. Jastrzêbianin wyci¹ga z bocznej kieszeni plastikow¹ butelkê i gasi pragnienie. Jak ka dy tutaj boi siê odwodnienia. Maciek o afgañskiej zmorze, odwodnieniu: Musieliœmy pilnowaæ na ka dym kroku, eby siê nie odwodniæ. Nawet stoj¹c przy pisuarze o³nierz móg³ postudiowaæ sobie ciekaw¹ tabelê, któr¹ mia³ na wysokoœci oczu. By³ na niej odwzorowany kolor moczu i odpowiadaj¹ca mu iloœæ wody w organizmie. Kiedy mocz robi³ siê ciemny, w³¹cza³ siê dla nas dzwonek alarmowy. kusekundowe wahanie. Wreszcie rusza w kierunku stolika, gdzie w³aœnie ktoœ wymówi³ nazwisko polskiego premiera. Zaciekawiony, przysiada siê do swoich nowychstarych kompanów z polskiego kontyngentu. O o³nierskim wikcie i nawijaniu na misji (o polskim premierze mo e innym razem): Nie da siê ukryæ, e jedzenie by³o robione trochê pod Amerykanów. Niemal ka dego dnia obowi¹zkowy hamburger i tosty w iloœciach hurtowych. Z drugiej strony nie by³o a tak Ÿle. Zreszt¹, jeœli ktoœ mia³, dajmy na to, wyrafinowane podniebienie, móg³ za dodatkow¹ kasê skorzystaæ z us³ug restauracji, która znajdowa³a siê na terenie bazy. By³y te sklepy prowadzone przez Afgañczyków. Jakie by³o drugie pytanie? Nawijka na misji? Faktycznie, masz racjê, podejrzewaj¹c, e o³nierze walczyli w ten sposób ze stresem. Rozmawia³o siê na ró ne tematy, tak e te dotycz¹ce polskiego premiera. Swoj¹ drog¹, najgorszy scenariusz na misji to taki, kiedy cz³owiek zamyka siê w sobie i skazuje tylko na swoje towarzystwo. Kolejny punkt programu. Si³ownia. Popularne miejsce spotkañ. Szczególnie w niedziele, kiedy wiêkszoœæ o³nierzy ma wolne. Maciek podaje swój numer IP i wpisuje godzinê wejœcia do namiotu, gdzie zlokalizowano si³kê. Zaledwie po kilku krokach dopada go deja vu. Gwar jak na sto³ówce. Zaaferowane twarze rozmówców. Gestykulacja miêdzy jednym a drugim machniêciem hantlami. Jeden z æwicz¹cych ten, którego twarz nabieg³a krwi¹ opowiada o swoim spotkaniu z amerykañsk¹... o³nierk¹. O kobietach w amerykañskiej armii: Na terenie bazy w Ghazni pojawia³y siê od czasu do czasu Amerykanki. G³ównie dlatego, e ich armia stopniowo przejmowa³a od nas obowi¹zki. Ten o³nierz, o którym ju mówi³em, z yma³ siê, bo jego amerykañska kole anka po fachu kaza³a m u s c h ow a æ p o d ko s z u l e k w spodnie. Bo niby to by³o takie seksistowskie. Wiesz, oni tam maj¹ bzika na punkcie poprawnoœci politycznej i równoœci. A tak w ogóle z kobietami na misji jest cienko. Zostaje ci tylko... Inter-net. o³nierz spogl¹da na zegarek. Kilka minut po trzynastej. Pora obiadowa. W namiocie, który pe³ni z sukcesem rolê sto³ówki, t³umnie i gwarno. Hindusi, zapewniaj¹cy w bazie catering, robi¹, co w ich mocy, eby wszyscy byli zadowoleni. Obowi¹zuje zasada samoobs³ugi. Tym razem wybór Maæka pada na stek i œwie e owoce z puszki. W chwilê potem lustruje wnêtrze namiotu. Kiln¹ z opcji, do jego uszu dociera nieœmia³e pukanie. To kolega z logistyki, dla którego jak twierdzi jest ostatni¹ desk¹ ratunku. Po krótkiej pauzie goœæ przechodzi do meritum, pytaj¹c, czy Maciek nie ma na zbyciu pó³ literka? Chcia³by przywieÿæ z Afganistanu oryginalny amerykañski mundur, a mocn¹ walut¹, poza Pod wieczór Maciek wraca na kwaterê. Jest czas, eby sprawdziæ pocztê, wejœæ na fejsa, pogadaæ z rodzin¹ przez telefon, mo e obejrzeæ film. Kiedy decyduje siê na jeddolarami, jaka obowi¹zuje w bazie jest alkohol. O handlu wymiennym i u ywkach na misji: Na misji kwitnie handel wymienny. Ty masz mundur, ja zdoby³em cudem trochê alkoholu. Mo emy zrobiæ dobry deal. Co zaœ siê tyczy u ywek, to trzeba rozró niæ dwie kwestie. Bo z narkotykami nie spotka³em siê i w czasie mojej zmiany nawet nie s³ysza³em o takim przypadku. Natomiast alkoholu oficjalnie nie by³o. Ale gdybyœ podpyta³, to ten czy ów odpowiedzia³by, e da siê zdobyæ, zrobiæ, pogadaæ z kim trzeba. Polak, jak chce, to potrafi! I co? Posraliœcie siê? Jakiœ czas potem Maciek opuszcza goœcinne progi bazy w Ghazni. Jako gunner dosiada amerykañskiego MRAP-a, czyli pojazdu opancerzonego o zwiêkszonej odpornoœci na miny i ataki z zasadzki. Pocz¹tkowo taka charakterystyka pojazdu nieco go przera a. Ale miejsce strachu szybko zajmuje ciekawoœæ i adrenalina. Maciek lustruje teren przez gogle. Szczelnie owiniêta arafatka filtruje afgañskie powietrze. W pewnym momencie MRAP zje d a na poblisk¹ autostradê. Highway, jak zwykli mówiæ o niej o³nierze. Dziesi¹tki samochodów, g³ównie japoñczyki, riksze, skutery, nawet traktor. Panuj¹cy t³ok nie u³atwia im zadania. Do tego jeszcze miejscowa ludnoœæ. Co skrywa obszerny afgañski turban? Dynamit czy ³ysinê jego w³aœciciela? Maciek o afgañskich patrolach: Swój pierwszy patrol pamiêtam, jakby to by³o dzisiaj. Strach, który ustêpowa³ powoli ciekawoœci, co stanie siê za sekundê, minutê czy godzinê. Wtedy, za pierwszym razem, siedzia³em z ch³opakami ze Œwiêtoszowa w MRAP-ie. W pewnym momencie us³yszeliœmy strza³y. Serce zaczê³o mi waliæ jak m³ot. Nagle z góry pad³y s³owa: 'I co, ch³opaki, posraliœcie siê?!' To nasz 'gunner' postanowi³ popisaæ siê wyrafinowanym poczuciem humoru. Jak siê potem okaza³o, odda³ kilka strza³ów ostrzegawczych, bo zobaczy³ coœ podejrzanego. A potem to ju sam jeÿdzi³em jako obs³uga karabinu maszynowego PK. Ale o tym opowiem ci innym razem... Damian Maj

8 8 czerwiec 2014 w regionie PAW OWICE Najlepszy włodarz Wójt Paw³owic, Damian Galusek ma na swoim koncie ju niejedno wyró nienie jako w³odarz swojej gminy. Teraz w Urzêdzie Gminy w Paw³owicach do grona certyfikatów i wyró nieñ do³¹czy kolejne - tytu³ Najlepszy W³odarz Gminy Wiejskiej, który Damian Galusek uzyska³ w Ogólnopolskim Rankingu Per³y Samorz¹du 2014 Nowoczesna Gmina/Nowoczesne Miasto. Ranking ten tworzony jest przez redakcje "Dziennika Gazety Prawnej". W czym wójt Paw³owic okaza³ siê lepszy od konkurentów? Co brano pod uwagê? "Przy punktacji nie pos³ugiwano siê ogólnodostêpnymi danymi ministerialnymi czy statystycznymi, ale wymagano od bior¹cych udzia³ w konkursie odpowiedzi na konkretne pytania. W³odarze zdobywali punkty m. in. za wprowadzanie udogodnieñ u³atwiaj¹cych kontakt mieszkañców z urzêdnikami, nie rozbudowywali administracji, aktywnie kontaktowali siê z mieszkañcami (np. gminny system powiadamiania sms, pytania do wójta, dostosowanie strony internetowej dla osób s³abo widz¹cych, miejsce dla rodziców z ma³ymi dzieæmi, dostosowanie budynku dla osób niepe³nosprawnych) i ponowne wybieranie przez mieszkañców do pe³nienia funkcji wójta w kolejnych kadencjach. Pytania dotyczy³y równie aplikowania o œrodki zewnêtrze z uwzglêdnieniem ró nicy pomiêdzy z³o onymi wnioskami a realnie otrzymanymi œrodkami, iloœci imprez kulturalnych i sportowych zorganizowanych w gminie w latach " - wylicza Zofia JóŸwiak, redaktor prowadz¹ca dodatku Samorz¹d i Administracja. Warto podkreœliæ, e Paw³owice by³y jedyn¹ wyró nion¹ gmin¹ z województwa œl¹skiego. MSZANA Przystanki mogą być wizytówką? Fot. UG Mszana Czy przystanki autobusowe mog¹ byæ wizytówk¹? Gmina Mszana twierdzi e tak, i na swoim terenie postawi³a 30 nowych wiat przystankowych. Maj¹ one nie tylko chroniæ pasa erów, ale równie promowaæ gminê. Szklane powierzchnie zosta³y wyklejone grafikami ze zdjêciami charakterystycznych miejsc, obiektów i krajobrazów. Okleiny s¹ ró ne w ka - dym z trzech so³ectw. "Przystanki stoj¹ w ca³ej gminie, przy wielu drogach przelotowych. S¹ wiêc doskona³ym noœnikiem promocji, a nowe estetyczne wiaty z pewnoœci¹ mo na uznaæ za wizytówkê gminy. O to nam chodzi³o" - mówi B³a- ej Tatarczyk, wicewójt Mszany. - "Wykorzystanie wiat do dwóch ró nych celów to jedno z nowatorskich podejœæ do marketingu samorz¹dowego" - dodaje. Przetarg na monta nowych wiat wygra³a firma Budotechnika z Pilchowic, zaœ okleiny wykona³o Studio A2 z Pszowa. Ca³y koszt wymiany przystanków wyniesie ok. 320 tys. z³. Czêœæ kosztów pokryje odszkodowanie z JSW za szkody górnicze. Prace ruszy³y w maju. Najpierw zdemontowano wszystkie stare, betonowe przystanki, obecnie s¹ ju zamontowane wszystkie nowe wiaty wraz z szybami. Po³owa wiat jest 2-modu³owa, pozosta³e 3-modu³owe i jedna 4-modu³owa. Trwaj¹ jeszcze roboty wykoñczeniowe wokó³ ka dego przystanku. Nowe wiaty s¹ wyposa one w ³awki, kosze na œmieci oraz wyraÿne oznaczenia nazw przystanków. ZEBRZYDOWICE Wielka zabawa w Zebrzydowicach Zebrzydowice bêd¹ nied³ugo siê bawiæ. Weekend (5-6) lipca zdecydowanie zapowiada siê rozrywkowo. W sobotê rozpocznie siê doroczna impreza na powitanie lata. Na Placu Zamkowym i w Amfiteatrze bêdzie wiele siê dzia³o. Nie zabraknie zabawy tanecznej, do której zagraj¹ zespo³y muzyczne. Równie na nutê ludow¹. Na Stawie M³ynszczok zostan¹ zwodowane wianki. O godz. 24 niebo rozb³yœnie od pokazu ogni sztucznych. W niedzielê tak e nie zabraknie atrakcji. W tym dniu odbêdzie siê Piknik rybacki. Chêtni wezm¹ udzia³ w zawodach wêdkarskich. Dla dzieci przygotowano konkurs rysunkowy. Na scenie zaprezentuje siê kabaret RAK. A wieczorem, a do póÿnych godzin nocnych, dla uczestników imprezy zaplanowano zabawê taneczn¹. Oprócz tego ka dy bêdzie móg³ spróbowaæ jak smakuje zebrzydowicka rybka. Osoby o zaciêciu sportowym wezm¹ udzia³ w zawodach kajaków lub rowerów wodnych. Na weekend przewidziana jest dobra pogoda. Mo e wiêc warto wykorzystaæ wolny czas i spêdziæ go na beztroskiej zabawie? WODZIS AW ŒL SKI Co łączy Wodzisław z Ukrainą? Dobre praktyki w administracji to rzecz cenna. Nie tylko dla osób pracuj¹cych w urzêdach, ale tak e przede wszystkim dla ich klientów. Jedn¹ z dróg rozwoju jest wymiana doœwiadczeñ z pracownikami innych instytucji. Wodzis³awski Urz¹d Miasta niejednokrotnie w ró nych rankingach oceniany by³o wysoko. Doceniana jest jakoœæ wykonywanej przez urzêdników pracy i transparentnoœæ dzia³añ. Z doœwiadczeñ wodzis³awskich urzêdników chc¹ skorzystaæ w najbli szym czasie tak e urzêdnicy z innych krajów. Ju w tym tygodniu u naszych s¹siadów goszcz¹ dwie osoby, które przyjecha³y z urzêdów administracji na Ukrainie. Julia Hryszko z We- ³yki Dymerki oraz Ha³yna Kryszkowa z Myroniwki obserwuj¹ pracê w ró - nych wydzia³ach i biurach magistratu. Ich wizyta w Wodzis³awiu Œl¹skim potrwa do pi¹tku. W tym czasie zapoznaj¹ siê m.in.z charakterem pracy w Biurze Rady Miejskiej, Biurze Funduszy Europejskich, Wydziale Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Komunalnej oraz w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji. Goszcz¹ce w Wodzis³awiu panie s¹ uczestniczkami projektu Przygotowanie ukraiñskich samorz¹dowców do wdro enia reform decentralizacyjnych i stowarzyszeniowych z UE. A jak goœciom z Ukrainy podoba siê Wodzis³aw Œl¹ski? Bardzo nam siê tutaj podoba. Ludzie s¹ mili, goœcinni. Przyjecha³yœmy do was, poniewa jesteœmy na pocz¹tku zmian, które wy macie ju za sob¹. Chcemy nauczyæ siê od was wzorów pewnych dzia³añ, dowiedzieæ siê jak stawiaæ pierwsze kroki po wdro eniu reform. Bardzo wa ne i interesuj¹ce dla nas s¹ projekty unijne, dlatego cieszymy siê, e w Biurze Funduszy Europejskich mog³yœmy siê dowiedzieæ czegoœ na ten temat. Wasz urz¹d jest bardzo ró - norodny, du o w nim ludzi, którzy zajmuj¹ siê konkretnym dzia³em spraw u nas tego nie ma mówi Ha³yna Kryszkowa. Jednak obie panie podkreœli³y, ich zdaniem, najwa niejsz¹ rzecz, jaka ³¹czy Wodzis³aw Œl¹ski z miejscami ich zamieszkania. Có to takiego? To co nas na pewno ³¹czy to fakt, e wszyscy chcemy jak najlepiej dla swoich miast podsumowa³y ukraiñskie urzêdniczki. Z propozycj¹ wymiany doœwiadczeñ wyst¹pili równie przedstawiciele zaprzyjaÿnionego miasta Siret w Rumunii. W zesz³ym tygodniu z³o yli prezydentowi propozycjê wymiany. Jesieni¹ grupa kilkunastu pracowników urzêdu w Siret przyjedzie do Wodzis³awia Œl¹skiego, by przez kilka obserwowaæ pracê w naszym urzêdzie. Przedstawiciele Siret w ramach te-go samego projektu chc¹ zaprosiæ kilku pracowników wodzis³awskiego Urzêdu Miasta do Siret. Celem wyjazdu równie ma byæ wymiana doœwiadczeñ i zapoznanie siê z prac¹ innych urzêdów. Wszystkie koszty udzia³u w programie obu grup urzêdników pokryje strona rumuñska. Jastrzębie-Zdrój czerwca Wielki Festyn Stra acki, skwer przy ul. Pó³nocnej, wstêp wolny. 28 czerwca i 5 lipca Marsz z kijkami Klubu JasWalking, zbiórka Jar Po³udniowy (ko³o sceny), godz lipca Park Zdrojowy Muzyczne œrody, zespó³ Leniwiec, godz. 18, wstêp wolny. 6 lipca Park Zdrojowy Jastrzêbskie Lato Muzyczne, soliœci Czechowickiego Teatru Muzycznego i Jacek Silski, godz , wstêp wolny. 3,5, 10 lipca Klub Kaktus (ul. Katowicka) Zajêcia taneczne zumba, godz. 17, wstêp wolny. Żory czerwca XII Jarmark W³adys³awowski. Dzielnica ks. W³adys³awa w programie: pokazy rycerskie, kramy, program artystyczny, wystêpy taneczne, wstêp wolny. Cieszyn 3-6 sierpnia Rynek, Pla a Open Ogólnopolskie zawody w siatkówce pla owej, wstêp wolny 5-7 sierpnia Wzgórze Zamkowe. "Œwiêto herbaty - w programie: degustacje, prelekcje, wyk³ady, koncerty, wstêp bezp³atny. Pawłowice 28 czerwca Plener przy Domu Kultury. Retro Dancing pod chmurk¹ festyn osiedlowy. W programie: orkiestra dêta KWK Pniówek, zespó³ MARGO, recital z piosenkami Anny Jantar w wykonaniu Ingi Papkali. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Ex Lombard start: godz , wstêp wolny Imprezy wyjazdowe NA WOLNY CZAS 5 lipca Gliwicki Teatr Muzyczny Wieczór muzyki ydowskiej, 40 z³. 6 lipca 15-lecie zespo³u Golec uorkiestra w Milówce, 65 z³ lipca Wycieczka do Lichenia, Leœniowa oraz Gidl, 150 z³. 20 lipca Wycieczka do Leœniowa, Gidl, Czêstochowy, 110 z³. 26 lipca Wycieczka do Wroc³awia, 100 z³. 3 sierpnia Tydzieñ Kultury Beskidzkiej (wyjazd na górê ar, obiad) 70 z³. 16 sierpnia Wycieczka: G³ogówek, Prudnik, Nysa, Brzeg, 100 z³ (z obiadem). 13 wrzeœnia 3 paÿdziernika Wczasy zdrowotne nad Ba³tykiem w Jaros³awcu (przejazd autokarem 60 zabiegów, 2 biesiady, 3 ogniska) 2300 z³ paÿdziernika Wycieczka do Krynicy, zwiedzanie cerkiew ³emkowskich, wy ywienie i autokar, 360 z³. Kontakt do powy szych imprez wyjazdowych: Aktywny Senior, tel ORGANIZUJESZ koncert, imprezę kulturalną? DAJ NAM ZNAĆ napisz na Reklama Reklama

9

10

11

12

13 materiał sponsorowany przez Klub Radnych Platforma Obywatelska czerwiec Karta ICE Z prac Sejmu: Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Rada Ministrów przyjê³a za³o - enia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przed³o one przez ministra zdrowia. W za³o eniach przedstawiono propozycje dotycz¹ce wprowadzenia pe³nego systemu informacji w ochronie zdrowia. Obejmuj¹ one: - elektroniczn¹ receptê, - elektroniczne skierowanie, - elektroniczne zlecenie, - telemedycynê. Przyjête rozwi¹zania usprawni¹ funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Przewidziano ponadto utworzenie rejestru ratowników medycznych. Recepta elektroniczna Zgodnie z za³o eniami, od 1 sierpnia 2016 r. recepty bêd¹ wystawiane jedynie w postaci elektronicznej. Dla papierowych recept refundowanych proponuje siê okres przejœciowy od 1 sierpnia 2016 r. do 1 stycznia 2020 r. Nowe przepisy okreœl¹ informacje, jakie powinny znaleÿæ siê na recepcie, tj. m.in.: imiê i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, data wystawienia recepty, w przypadku pilnej realizacji dopisek cito, zastrze enie - nie zamieniaæ lub okreœlenie NZ mówi¹ce o konicznoœci wydania jedynie okreœlonego leku (œrodka spo ywczego specjalnego przeznaczenia ywieniowego, wyrobu medycznego), imiê i nazwisko osoby wystawiaj¹cej receptê i numer prawa wykonywania zawodu. Skierowanie elektroniczne i zlecenie elektroniczne Pocz¹wszy od 1 marca 2017 r. skierowania na badania i zlecenia, podobnie jak recepty, bêd¹ wystawiane elektronicznie. Telemedycyna Przygotowane zostan¹ rozwi¹zania, na podstawie których lekarz bêdzie móg³ monitorowaæ stan zdrowia pacjenta bez koniecznoœci osobistego kontaktu. Chodzi o telediagnostykê, czyli mo liwoœæ zdalnego wykonywania diagnostyki, przekazywanie wyników badañ, monitoring (ciœnienie, pomiar cukru we krwi). Telemedycyna bêdzie alternatyw¹ dla tradycyjnych form kontaktu pacjenta z lekarzem. Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jednolity dla wszystkich pacjentów dokument potwierdzaj¹cy prawa do leczenia oraz potwierdzaj¹cy wykonywanie œwiadczenia Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) otrzymaj¹ wszystkie grupy osób, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych posiadaj¹ status osoby posiadaj¹cej dostêp do œwiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych oraz œwiadczeniobiorcy inni ni ubezpieczeni. KUZ bêdzie wydawany bezp³atnie: - osobom posiadaj¹cym status ubezpieczonego, w tym osobom zamieszka³ym w Polsce, które posiadaj¹ prawo do œwiadczeñ na podstawie przepisów o koordynacji, - osobom maj¹cym zachowane prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, nawet po wygaœniêciu obowi¹zku ubezpieczenia, - osobom osi¹gaj¹cym niskie dochody, którym prawo do œwiadczeñ przys³uguje na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta, - obywatelom polskim do 18. roku ycia, nieobjêtym ubezpieczeniem zdrowotnym. Karta KUZ ma byæ podstawowym dokumentem s³u ¹cym do potwierdzenia prawa do œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Pos³ugiwanie siê kart¹ bêdzie obowi¹zkowe. Ponadto KUZ mo e byæ wykorzystywana jako klucz dostêpu do innych systemów informacyjnych, np. do: informacji o planowanych i udzielonych œwiadczeniach opieki zdrowotnej, danych umo liwiaj¹cych monitorowanie statusu na listach oczekuj¹cych na udzielenie œwiadczenia. Bêdzie mog³a tak e umo liwiaæ dostêp pacjenta do elektronicznej dokumentacji medycznej. W za³o eniach przyjêto, e okres przejœciowy na wprowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej bêdzie wyd³u- ony do 31 lipca 2017 r. Zak³ada siê natomiast, e od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczna indywidualna bêdzie prowadzona wy³¹cznie elektronicznie. Nie wyklucza to jednak mo liwoœci prowadzenia przez podmioty lecznicze tak e dokumentacji- zbiorczej w postaci elektronicznej. Krzysztof Gadowski Z prac Sejmiku Wojewódzkiego: Trwa nabór do konkursu w ramach marki INNOSILESIA Ruszy³a I edycja trzeciego konkursu Us³ugi publiczne na rzecz przedsiêbiorczoœci Konkurs ten jest skierowany do jednostek samorz¹du terytorialnego i ma na celu promowanie i upowszechnienie wysokiej jakoœci us³ug publicznych na rzecz przedsiêbiorczoœci w województwie œl¹skim. Nabór zg³oszeñ trwa do r. Laureat konkursu otrzyma nagrodê w postaci szkolenia w zakresie kreowania lub rozwoju us³ug publicznych o szacowanej maksymalnej wartoœci , natomiast wyró- nione podmioty otrzymaj¹ dyplom udzia³u w konkursie. Regulaminy obu konkursu oraz formularze zg³oszeniowe dostêpne s¹ na: ris.slaskie.pl/innosilesia Biuro obu konkursów znajduje siê w siedzibie Parku Naukowo- Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. przy ul. Konarskiego 18C, Gliwice, w pokoju 1-12, tel , Udzia³ w konkursach jest bezp³atny. Konkursy w ramach marki IN- NOSILESIA s¹ wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach projektu Sieæ Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. 23 czerwca Sejmik Województwa Œl¹skiego przyj¹³ sprawozdanie z wykonania bud etu za 2013 rok i udzieli³ absolutorium Zarz¹dowi Województwa Œl¹skiego W minionym roku bud etowym w Województwie Œl¹skiem wydatki wynios³y 1,7 mld z³. Zdecydowana wiêkszoœæ to œrodki przeznaczone na transport i ³¹cznoœæ z uwzglêdnieniem najwiêkszych inwestycji: realizacji Drogowej Trasy Œrednicowej, wsparcia transportu kolejowego i modernizacji dróg w naszym regionie. Nak³ady na oœwiatê i kulturê by³y najwy sze w kraju. Zad³u enie województwa to 500 mln z³ i nie zwiêkszy³o siê w stosunku do roku 2012 i stanowi ok. 31,4 proc. dochodów. Marsza³ek podkreœla, e bior¹c pod uwagê obecna sytuacjê bud et Województwa Œl¹skiego jest stabilny. Anna Hetman Anna Hetman Radna Sejmiku Województwa Œl¹skiego, Komisja Bud etu, Skarbu i Finansów - Z-ca przewodnicz¹cego Komisja Edukacji, Nauki i Kultury - Cz³onek komisji, Komisja Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia - Cz³onek komisji doraÿna Komisja Kapitu³a Odznaki Honorowej za Zas³ugi dla Województwa Œl¹skiego - Cz³onek komisji doraÿna Komisja ds. Organizacji Pozarz¹dowych - Cz³onek komisji Radna pe³ni dy ur w biurze Pos³a Krzysztofa Gadowskiego: 16 lipca 2014 i 20 sierpnia 2014

14 14 czerwiec 2014 sport ZAPOMNIANA SEKCJA GKS JASTRZĘBIE Fot. z arch. Adama Kowalskiego Sezon 1977/ Od lewej: Kury³o, Sap, Pikos, Kudosz, Kukie³a, Kalita. Fot. z arch. Adama Kowalskiego. Sezon 1978/1979 (po awansie do II ligi) - W tylnym rzêdzie od lewej: Rusinek, Pikos, Piotrowska, Sap, Polok, Tomaszewska, Charaziak. Siedz¹ z przodu: Gêbala, Pluta, Karaœ, Smak, Olejniczak, Gawryluk, Pikos, Guzior. Trudno o bardziej zapomnian¹ sekcjê dawnego GKS Jastrzêbie ni siatkówka w wykonaniu pañ. Co ciekawe, nawet wytrawni kibice, a jednoczeœnie znawcy historii górniczego klubu, ze zdziwieniem przyjmuj¹ informacjê o jej istnieniu. Tymczasem to niemal dwie dekady sportowych zmagañ, w ramach których nie zabrak³o sporych sukcesów. Najwiêkszym z nich by³y wystêpy seniorek w II lidze na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. To jednak nie wszystko, gdy w Jastrzêbiu, w oparciu o uczennice Szko³y Podstawowej nr 7, niezwykle prê nie dzia³a³o szkolenie m³odych zawodniczek, w czym ogromne zas³ugi mia³a Raisa Polczyk. Pocz¹tki sekcji siatkówki kobiecej GKS Jastrzêbie siêgaj¹ roku Co ciekawe, patronat nad t¹ dyscyplin¹ mia³a wówczas KWK Moszczenica, dziœ zdecydowanie mocniej kojarzona z futbolem. W sezonie 1972/1973 dru yna prowadzona przez Kazimierza Niebisza zadebiutowa³a w wojewódzkiej klasie A spotkaniem z Zag³êbiem Sosnowiec przegranym w trzech setach. Pierwsze zwyciêstwo na tym poziomie rozgrywkowym jastrzêbianki odnios³y z inn¹ ekip¹ z miasta zza Brynicy, Czarnymi. W kolejnym sezonie nasze siatkarki, prowadzone przez graj¹c¹ trener Raisê Polczyk, zajê³y w gronie dwunastu ekip ósme miejsce, ustêpuj¹c miêdzy innymi drugiej dru ynie P³omienia Sosnowiec, W³ókniarzowi Bielsko-Bia³a czy Ruchowi Chorzów. W sezonie 1974/1975 nast¹pi³a kolejna zmiana na ³awce trenerskiej. Swoj¹ kilkuletni¹ kadencjê rozpocz¹³ Erwin Michalik, a przed zespo³em postawiono cel w postaci awansu do III ligi. Dlatego te dzia³acze postarali siê o wzmocnienie w postaci El biety Dró yñskiej z pierwszoligowej Gwardii Wroc³aw, która wraz z Rais¹ Polczyk, Gabriel¹ Jaskulsk¹, Danut¹ Rusinek, Wies³aw¹ Kudosz, Danut¹ abick¹, Ma³gorzat¹ Gowin i Mari¹ Werowsk¹ stanowi³a trzon dru yny. Ju pierwsze mecze zapowiada³y siê obiecuj¹co. Jastrzêbianki wygra³y w Bielsku-Bia³ej z Beskidem i Stal¹, a nastêpnie... rozjecha³y ca³¹ resztê ligi, a do szczêœliwego koñca rozgrywek. "Kropkê nad i" podopieczne Michalika postawi³y w spotkaniu z GKS Pniówek. Na czternaœcie meczów GKS Jastrzêbie wygra³ czternaœcie razy, trac¹c zaledwie piêæ setów. Do debiutanckiego sezonu na trzecim froncie jastrzêbianki szykowa³y siê miêdzy innymi na obozie przygotowawczym w Kamieniu. Jednak frycowe nale a³o zap³aciæ. Po pierwszej rundzie GKS Jastrzêbie mia³ na koncie zaledwie trzy zwyciêstwa. Na szczêœcie w rewan ach posz³o lepiej i ostatecznie nasze siatkarki wywalczy³y siódm¹ lokatê, zapewniaj¹c¹ ligowy byt na kolejny sezon. Co jednak ciekawe, mimo zajêcia w tabeli lokaty "nad kresk¹" nasze panie ponownie... zagra³y w wojewódzkiej klasie A, gdy zwi¹zek dokona³ reorganizacji rozgrywek. St¹d te o wiele wiêcej radoœci przynios³a postawa trenowanych przez wspomnian¹ ju Raisê Polczyk juniorek, które zdoby³y mistrzostwo Œl¹ska (Maryla Werowska, Mariola Romanowska, Jadwiga Gêbala, Anna Charaziak i Anna Kowalczuk). W kolejnym sezonie seniorki mia³y pójœæ w œlady m³odszych kole anek, tymczasem zamiast sukcesów pojawi³y Przygotowania do debiutu w II lidze siatkarki GKS Jastrzêbie rozpoczê³y ju 1 sierpnia 1979 roku. Co ciekawe, nast¹pi³a zmiana na ³awce trenerskiej. Opromienionego sukcesem Micha³a Pikosa zast¹pi³ Andrzej Husarek. Dru yna pojecha³a na obóz kondycyjny do Szymocic, wziê³a udzia³ w turnieju w Nowej Dêbie oraz zagra³a towarzyskie spotkanie w Hali Widowiskowo-Sportowej z belgijskim DBC Saco Halle (3:2), które obejrza³o ponad trzystu widzów. Do ekipy do³¹czy³y kolejne zawodniczki: Bogus³awa Nakryjko (Posiê niesnaski. I, jak to zwykle by-wa w takich sytuacjach, nie przynio-s³y nic dobrego. Dru yna utrzyma³a siê w klasie A tylko dziêki korzystne-mu werdyktowi Wydzia³u Gier Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej w sprawie walkowera za mecz ze Stal¹ Miko³ów. Sekcje siatkówki zarówno kobiet, jak i mê czyzn, stanê- ³y w 1977 roku na krawêdzi istnienia i wegetowa³y jedynie dziêki niewielkiej grupce oddanych dzia³aczy. Ratunkiem okaza³o siê "przejêcie" tej dyscypliny przez KWK Borynia, gdzie rz¹dzi³ i dzieli³ niezapomniany i wielce zas³u ony dla jastrzêbskiego sportu dyrektor Bohdan Borowy. Szybko nasta³y nowe porz¹dki, których symbolem by³o zatrudnienie w roli trenera siatkarek Micha³a Pikosa oraz odejœcie El biety Dró yñskiej i Gabrieli Jaskulskiej. Dru ynê wzmocni³y z kolei zawodniczki z Milowic i Bielska-Bia³ej. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Jastrzêbianki wygra³y wszystkie dwanaœcie meczów... nie trac¹c nawet seta. Ponadto podopieczne trenera Micha³a Pikosa mia³y okazjê rywalizowaæ w polsko-czechos³owackiej Interlidze, która by³a ciekawym uzupe³nieniem sezonu i równie zakoñczy³a siê sukcesem naszych siatkarek. Rok 1979 przeszed³ do historii jastrzêbskiej siatkówki. Nasze panie kroczy³y od zwyciêstwa do zwyciêstwa, trac¹c pierwszego seta dopiero w dwudziestym meczu z AZS Gliwice. Triumf w lidze miêdzywojewódzkiej dawa³ siatkarkom GKS Jastrzêbie awans do bara y o II ligê. W ramach pierwszej rundy eliminacyjnej jastrzêbianki rywalizowa³y Niestety, od sezonu 1980/1981 rozpoczyna siê degrengolada jastrzêbskiej siatkówki kobiet. Zaczê³o siê jednak obiecuj¹co. Nasze panie pod wodz¹ nowego trenera Andrzeja Szymczaka w sali Zespo³u Szkó³ Górniczych pokona³y w towarzyskim spotkaniu w³oski VBC Pontedera (po lewej zdjêcie z tego meczu). W lidze dopisywa³o naszej dru ynie zmienw kwietniu w Hali Widowiskowo- Sportowej z Tarnovi¹ Tarnów, Lechi¹ Kielce, Turem Bielsk, Lemem yrardów i Stal¹ Kraœnik. Niespodzianki nie by³o i byæ nie mog³o. Podopieczne Micha³a Pikosa wygra³y wszystkie spotkania bez straty seta, co da³o awans do poznañskiego pó³fina³u, gdzie nasze siatkarki pokona³y Beskid Andrychów i Anilanê ódÿ, zapewniaj¹c sobie fina³. W ostatnim meczu GKS przegra³ wprawdzie z gospodyniami, ale by³ to ju mecz o przys³owiow¹ pietruszkê. Aby awansowaæ do II ligi jastrzêbianki musia³y w turnieju fina³owym w Pionkach wygraæ trzy mecze i... z marszu zrealizowa³y to zadanie, pokonuj¹c kolejno Tarnoviê, Maraton Warszawa i Ogniwo Szczecin. Pora- ki z poznaniankami i wroc³awiankami nie mia³y ju adnego znaczenia. Historyczny awans do II ligi wywalczy³y: Leokadia Sap, Ma³gorzata Pikos, Kazimiera Sikora, Bo ena Olejniczak, Ewa Tomaszewska, Maria Kowalska, Anna Charaziak, Jadwiga Gêbala, Janina Pluta, Bo ena Kury³o, Danuta D¹bek i Ma³gorzata Piotrowska. lonia Œwidnica), Eulalia Gawryluk (Polonez Warszawa), Brygida Molin oraz juniorki z dru yny Raisy Polczyk. II liga zawita³a do Jastrzêbia Zdroju 20 paÿdziernika. W pierwszym meczu nasze siatkarki zmierzy³y siê z Gwardi¹ Wroc³aw, zwyciê aj¹c po czterosetowym boju. Dzieñ póÿniej w rewan u wynik siê odwróci³, ale i tak mo na by³o byæ zadowolonym z pierwszych punktów na koncie. Tydzieñ póÿniej jastrzêbianki podjê³y w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Górniczych faworyzowan¹ Poloniê Œwidnica. Pierwszy mecz pad³ ³upem rywalem, ale w rewan u beniaminek pokaza³ co potrafi, zwyciê aj¹c w piêciu setach. Niestety, z czasem by³o coraz trudniej. Pora ka goni³a pora kê, a punkty mo na by³o liczyæ na palcach jednej rêki. W efekcie na ³awkê trenersk¹ powróci³ Micha³ Pikos. Ostatecznie siatkarki GKS Jastrzêbie rzutem na taœmê utrzyma³y drugoligowy byt, dziêki pokonaniu przy Leœnej w marcu 1980 roku Czarnych Jas³o. Radoœæ z pozostania na drugim froncie podkreœli³ równie udzia³ juniorek w turnieju fina³owym mistrzostw kraju w S³upsku, gdzie nasz zespó³ zaj¹³ szóste miejsce, ustêpuj¹c Radomce Radom, KS-owi ódÿ, Gedanii Gdañsk, AZS-owi Bia³ystok i gospodyniom, ekipie Czarnych. ne szczêœcie, a w styczniu pojawi³y siê powa ne problemy organizacyjne. "Po okresie strajków najbardziej nawet zaanga owani dzia³acze zniknêli z horyzontu" - pisa³a prasa. Smutne po egnanie z II lig¹ nast¹pi- ³o po dwóch przegranych meczach z Zawisz¹ Sulechów. Klub przyst¹pi³ do rozgrywek ligi miêdzywojewódzkiej, przegrywaj¹c na inauguracjê w paÿdzierniku 1981 roku w hali w Szerokiej 0:3 z Poloni¹ Bytom. Z czasem zespó³ opuszcza³y kolejne co bardziej doœwiadczone zawodniczki, a dru yna mog³a liczyæ jedynie na "dop³yw krwi" w postaci wyhowanek Raisy Polczyk, które odnosi³y sukcesy na niwie juniorskiej. Mimo znacznego odm³odzenia zespo³u siatkarki GKS Jastrzêbie nie sk³ada³y broni w walce o powrót do II ligi, ale ju nigdy do niej nie awansowa³y. Dru ynê prowadzi³ jeszcze trener Adam Kowalski, a po nim w roli szkoleniowca naszych siatkarek ponownie wyst¹pi³ Erwin Michalik. Z czasem o siatkarkach GKS Jastrzêbie s³uch zagin¹³. Po 1989 roku klub rozpad³ siê na poszczególne sekcje. O eñskiej siatkówce w ligowym wydaniu nikt nie myœla³ a do roku, gdy dziêki wspó³pracy z PLKS Pszczyna odby³ siê turniej dru yn kobiecych w Hali Sportowej w Szerokiej. Byæ mo e to pierwszy krok do powrotu ligowego woleja w wydaniu eñskim do naszego miasta. Artyku³ ukaza³ siê w ksi¹ ce "Droga na szczyt", powsta³ej i wydanej dziêki wysi³kowi i operatywnoœci pana Dariusza Kanaka w ramach wystawy w Galerii Historii Miasta. Mariusz Go³¹bek

15 ogłoszenia czerwiec Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 50 punktach na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in: McDonald s - ul. Pi³sudskiego 37 Galeria "Jastrzêbie" (Trafika) - ul. Warszawska 2 Galeria Zdrój (Matras) - ul. Podhalañska 26 CH GWAREK, ul. Harcerska 1 DH K³os - ul. Koœciuszki 2 Delikatesy Centrum - ul. Opolska 5 Ma³a Galeria, sklep HIT, al. Pi³sudskiego 25 TESCO - al. Pi³sudskiego 2a PKO - ul. Pi³sudskiego 2a Salon prasowy - ul. Pszczyñska 6 Avita - ul. S³owackiego 1 Livio - ul. Armii Krajowej 86 Delikatesy Centrum - ul. Ogrodowa 1 Sklep ogólnospo. - ul. Wiejska 29 Polo Market - 11 Listopada 2 Market Œwistak - ul. Trugutta 61 UG Zebrzydowice - ul. Ks. Janusza 6 Sklep ABC - ul. Wiejska 13B Lewiatan - ul. Komuny Paryskiej 1 JSS Spo³em - ul. Kusociñskiego 22 Mini Market - ul. Marusarzówny 21 JSS Spo³em - ul. Wyspiañskiego 25 Waldi - ul. Ligonia 6 WSS nr 2 - al. Jana Paw³a II 7 Netto - al. Jana Paw³a II 2 JasNet - al. Jana Paw³a II 1 Market Œwistak - ul. Ks. P³onki 1 Delikatesy Centrum - ul. Cieszyñska 116A Jakpol - ul. Ruchu Oporu 2 Piekarnia Jedynka - ul. Rolnicza 154 S³awik - ul. Beskidzka 11a Delikatesy Centrum - ul. Jasna 11 JSS Spo³em - ul. Katowicka 24 SPAR - ul. Mazowiecka 24 Le Clerc - al. Pi³sudskiego 35 Sklep Magda - ul. Turystyczna 63a Jedynka - ul. Wroc³awska 725 Carrefour - Paw³owice, ul. LWP 22 Intermarche Paw³owice, ul. Œwierczewskiego 59A Biedronka Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego Market Œwistak Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A Market Jantar Zebrzydowice, ul. S³owackiego 2a Dom Handlowy Klockiewicz Wodzis³aw Œl¹ski, ul. S³owackiego 1 Salon Komputerowy ComalandBD Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kubsza 26A Sklep spo ywczy, Mszana, ul. 1 Maja 236 Lewiatan Go³kowice, ul. 1 Maja 143 Brago Godów, ul. 1 Maja 26 A Lewiatan Mszana, ul. 1 maja 73 A Najbliższe wydanie już 11 lipca 2014! OGŁOSZENIA Restauracja Uniwar w Paw³owicach zatrudni kucharza z doœwiadczeniem. tel MEBLENAWYMIAR: KUCHNIE NOWOCZESNEIKLASYCZNE MEBLEDLA GASTRONOMIIIHOTELARSTWA SZAFY,ZABUDOWYWNĘK DRZWIPRZESUWANE MEBLEBIUROWE MEBLEŁAZIENKOWE GARDEROBY,SYPIALNIE tel Restauracja w Jastrzêbiu-Zdroju (ul. Wielkopolska) zatrudni od zaraz samodzielnego kucharza z doœwiadczeniem. Wynagrodzenie 3000 z³ do negocjacji. tel Zatrudniê doradcê finansowego, wymagania : -doœwiadczenie w sprzeda y us³ug finansowych mile widziane -mi³a aparycja -wiek, najlepiej minimum 25 lat Rybnik ul.wrebowa 19b/12, , Zatrudniê glazurnika i wykoñczeniowca. Praca na miejscu, gwarantuje ci¹g³oœæ pracy lato-zima. Stawka wyjœciowa 15z³/h , Poszukujê pracownika na myjniê osobow¹ w Jastrzêbiu Zdroju. CV wraz ze zdjêciem proszê przesy³aæ na adres Zatrudniê na pó³ etatu na okres wakacyjny studentkê do pracy biurowej w Jastrzêbiu-Zdroju. Wymagania: wiek do 25 lat, prawo jazdy kat. B. Proszê o przesy³anie do 1 lipca 2014 r. CV wraz ze zdjêciem na adres mailowy: POŻYCZKA SZYBKOIBEZPIECZNIE NAWETDO25TYS PROFICREDIT Zatr. na stanow. kierownik sklepu z markow¹ odzie. w Jastrz. Wym: matura, dyspozycyjnoœæ, zaanga owanie, umiejêtn. kierowania zespo³em. Tylko powa ne CV ze zdjêciem. BIZNESPOŻYCZKADO300tys -kredytybezzabezpieczeń -szybkadecyzjakredytowa TANIEKREDYTYSAMOCHODOWE OFERTAWIELUBANKÓW Umówbezpłatnespotkaniezdoradcą wswojejfirmielubwnaszymbiurze Nabór na nowych pracowników dzia³u call center. Praca w biurze w Jastrzêbiu, pn-pt 8:00-16:00. Bezp³atne szkolenia, umowa - stawka godzinowa na okresie próbnym (póÿniej umowa o pracê). Osoby zainteresowane proszê o przes³anie CV: Sprzedam dzia³kê (okolice ul. Pszczyñskiej) 20ar w kszta³cie prostok¹ta, uzbrojon¹, zagospodarowan¹ - ogrodzona ywop³otem i siatk¹, drzewa ozdobne. Wiadomoœæ: ul. Lechonia 3, cena 25 tys. z³. Tel Do wynajêcia w centrum Jastrzêbia lokal gastronomiczny z czêœciowym wyposa eniem. Pow. 160m2. Mo e byæ wykorzystany na inn¹ dzia³alnoœæ. Kontakt: Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na ogródkach dzia³kowych "Sami Swoi" (przy ul. Granicznej za nieczynnymi torami kolejowymi). Pow. 300m2, woda+pr¹d, drzewa owocowe, murowana altana z WC. Cena 19 tys. do negocjacji. Tel LATOTUŻTUŻ Dzwońpolekką pożyczkęna oświadczeniedo4000zł PROFICREDIT Wynajmê lub sprzedam M2 na Poznañskiej Warunki do uzgodnienia. tel Sprzedam dzia³ki budowlane -rolne w atrakcyjnej dzielnicy Jastrzêbia - Libowiec. tel Wynajmê M-4 w Jastrzêbiu-Zdroju Wolne od 1. lipca, ul. owicka. Odstêpne 700z³ + media, kaucja zwrotna 1200z³. Œwie o malowane, 4. piêtro, nowe okna, ocieplony budynek. tel CENTRUMUBEZPIECZEŃ NajtańszeOC,NW,AC wmieście ul.11listopada22 tel:32/ , Sprzedam samochód marki Toyota Previa rocznik 2002r., gara owany, bezwypadkowy, kolor srebrny, full wyposa enie. Cena 18 tys. do negocjacji. Tel Zgubiono legitymacje studenckie UE Katowice nr i najprawdopodobniej w szatni basenu Laguna w dniu Nagroda czeka. tel lub Z powodu wyjazdu odstêpie dobrze prosperujacy pub w centrum miasta tel

16

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo