DECYZJA NR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"

Transkrypt

1 ZPN Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku: P. Marcina Chełkowskiego będącego pełnomocnikiem Ove Arup & Partners Int. Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, Warszawa złożonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów, położonej na terenie działek we wsi Jaskółowo gm. Nasielsk nr ewid.: 453 i 455 (teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), po rozpatrzeniu sprawy oraz po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po dokonaniu uzgodnień: wynikających z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. z: Starostą Powiatowym w zakresie ochrony gruntów rolnych dnia 24 października 2013 roku uznano za uzgodnione Dz.U. z 2012 r. poz. 647, art. 53 ust. 5, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w zakresie melioracji wodnych Postanowienie WZMiUW.W/IND /13 z dnia 18 października 2013 roku, oraz po uzyskaniu opinii Zarządu drogi gminnej dnia 23 października 2013 roku uznano za uzgodnione Dz.U. z 2012 r. poz. 647, art. 53 ust. 5, u s t a l a m lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zakładu zagospodarowania odpadów, położonej na terenie działek we wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk nr ewid.: 453 i 455. I. USTALENIA: 1. Rodzaj zabudowy: zakład zagospodarowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2. Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu: Budowa obiektów kubaturowych: budynek obsługi wag z wagami wjazdową i wyjazdową hala sortowni hala produkcji hala kompostowania intensywnego magazyn odpadów niebezpiecznych - wiata hala demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z placem magazynowym str. 1

2 wiata paczkowania i magazynowania kompostu - wiata stalowa częściowo oparta na murach oporowych budynek administracyjno-socjalny budynek warsztatowo-garażowy wiata magazynowa stacja transformatorowa wiata 16m x 10m - demontaż odpadów wielkogabarytowych. Budowa pozostałych obiektów związanych z projektowaną inwestycją: boksy magazynowe na odpady zmieszane i z selektywnej zbiórki 6 szt. boksy magazynowe na surowce wtórne 12 szt. (w tym 6szt. zadaszonych) plac dojrzewania kompostu o pow. ok m 2 plac doczyszczania kompostu o pow. ok m 2 plac składowania materiału strukturalnego o pow. ok. 400 m 2 plac demontażu odpadów wielkogabarytowych (plac magazynowania i rozdrabniania odpadów o wymiarach 72m x 25m) plac gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych z ekranem akustycznym o pow. ok m 2 platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne -1 kwatera,pojemności ok m 3 z wydzieloną podkwaterą na składowanie popiołu i żużla, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - II kwatera, pojemności ok m 3 biofiltr myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych myjnia płytowa sprzętu transportowego zbiornik odcieków wraz z oczyszczalnią ścieków zbiornik ścieków deszczowych czystych" do zraszania pryzm zbiornik ścieków deszczowych brudnych" z placów i dróg zbiornik wody przeciwpożarowej naziemny studnia głębinowa - zaopatrzenie zakładu w wodę elementy infrastruktury towarzyszącej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, sieci elektroenergetyczne, sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, sieć dróg technologicznych i placów manewrowych, ogrodzenie terenów i zieleń izolacyjna) tereny zielone, w tym zieleń izolacyjna, wewnętrzne drogi, parkingi i place manewrowe. 3. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: USTALENIE PARAMETRÓW ZABUDOWY. 3.a.1. LINIA ZABUDOWY. Dla obiektów kubaturowych (budynków, zadaszonych hal i wiat) ustala się linię zabudowy w odległości minimalnej 10 m. od linii rozgraniczającej dróg publicznych lub dróg publicznie dostępnych. str. 2

3 Lokalizacja obiektów nie będących budynkami, halami lub wiatami (takich jak: place, składowiska, zbiorniki, boksy magazynowe) - nie ustala się linii zabudowy, w tym przypadku lokalizacja musi spełniać wymogi przepisów odrębnych. Projektowana lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych musi spełniać wymogi przepisów odrębnych związanych z zakresem jej realizacji, w szczególności tych dotyczących zachowania minimalnych stref ochronnych. 3.a.2. WSKAŹNIK WIELKOŚCI POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAŁKI ALBO TERENU. Ustala się wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem w przedziale od 0 do 10 %. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię zajętą przez budynek w stanie wykończonym; do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych t.j. : schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, oświetlenia zewnętrznego definicja wg PN ISO 9836: 1997 właściwości użytkowe w budownictwie. Ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu objętego wnioskiem w przedziale od 15 % do 95 %. 3.a.3.SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ, WYSOKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ, GEOMETRIA DACHU. Dla projektowanej zabudowy ustala się parametry jak poniżej: budynek obsługi wag z wagami wjazdową i wyjazdową: - parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 15 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 5m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach jednospadowy lub wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; hala sortowni: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 130 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 15 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; hala produkcji RDF: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 65 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 12 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; hala kompostowania intensywnego: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 84 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 15 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; magazyn odpadów niebezpiecznych wiata: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 25 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 8 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; hala demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z placem magazynowym: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 25 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 8 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; str. 3

4 wiata paczkowania i magazynowania kompostu - wiata stalowa częściowo oparta na murach oporowych : - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 45 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 12 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; budynek administracyjno-socjalny: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 30 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 5 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach jednospadowy, dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; budynek warsztatowo-garażowy: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 20 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 5 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach jednospadowy, dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; wiata magazynowa RDF: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 65 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 8 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach jednospadowy, dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej; stacja transformatorowa - nie narzuca się parametrów; wiata - demontaż odpadów wielkogabarytowych: - obiekt parterowy, szerokość maksymalna elewacji frontowej 16 m., wysokość maksymalna elewacji frontowej 5 m., nachylenie dachu w zakresie 0 do 15, dach jednospadowy, dwuspadowy lub inny wielospadowy bez narzucania kierunku kalenicy głównej. Uwaga: Dla wszystkich wymienionych powyżej obiektów wysokość kalenicy głównej nie może przekraczać wysokości maksymalnej elewacji frontowej określonej dla poszczególnego obiektu. Dla obiektów budowlanych nie będących budynkami, halami lub wiatami (takich jak: place, składowiska, zbiorniki, boksy magazynowe) - nie narzuca się gabarytów w zakresie szerokości elewacji frontowej, wysokości elewacji frontowej i geometrii dachu. b) ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: W dokumentacji służącej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko: 1. zaprojektowanie sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych o maksymalnej zdolności przerobowej Mg/rok; 2. zaprojektowanie hali produkcji paliwa alternatywnego RDF o maksymalnej zdolności produkcyjnej Mg/rok; 3. zaprojektowanie kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, o maksymalnej zdolności przerobowej Mg/rok; 4. zaprojektowanie segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych o maksymalnej zdolności przerobowej 5000 Mg/rok; 5. zaprojektowanie segment demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o maksymalnej zdolności przerobowej 5000 Mg/rok; str. 4

5 6. zaprojektowanie segmentu kruszenia i magazynowania odpadów budowlanych o maksymalnej zdolności przerobowej Mg/rok; 7. wyposażenie układu wentylacji hali, w której odbywać się będzie proces produkcji paliwa alternatywnego w układ odpylania gwarantujący stężenie pyłów na wylocie nie większe niż 20 mg/m 3, zanieczyszczenia odprowadzać poprzez wentylator o wydajności m 3 /h emitorem o wysokości minimalnej 6 m. i średnicy maksymalnej 0,35 m.; 8. zaprojektowanie w hali kompostowania instalacji biologicznego oczyszczania powietrza składającej się z biofiltra, wentylatora, nawilżacza powietrza, kanałów wentylacyjnych, rozdzielnicy elektrycznej oraz przyrządów i wskaźników pracy z odczytem lokalnym; 9. zainstalowanie w hali sortowni 3 wentylatorów o wydajności maksymalnej m 3 /h, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 3 emitorami o wysokości minimalnej 15 m. i średnicy maksymalnej 0,40 m.; 10. zaprojektowanie kruszarki o wydajności maksymalnej 50 Mg/h; 11. zaprojektowanie najazdowych urządzeń do mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych zapewniających ciśnieniowe mycie i dezynfekcję pojazdów o wydajności nie mniejszej niż 30 pojazdów na godzinę; 12. zastosowanie źródeł hałasu o mocach akustycznych nie przekraczających poniższych wartości: Opis źródła Równoważny poziom mocy akustycznej w db Sito bębnowe 92,0 Kruszarka 97,4 Wentylatory wywiewne obiektów kubaturowych w ilości 5 sztuk 64,0 Pompa studni głębinowej 70,0 13. zastosowanie, przy posadowieniu kruszarki szczękowej na placu gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych oraz rozdrabniacza w hali produkcji RDF, zabezpieczeń wibroakustycznych w postaci układów redukcji drgań (zawierających elementy bierne, sprężyste i tłumiące), takich jak podkładki gumowe, amortyzatory sprężynowe; 14. wykonanie, przy placu gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych wykonanych w formie litego ogrodzenia betonowego z prefabrykatów opartych na słupach betonowych o minimalnej wysokości 4 m., o następujących parametrach zgodnie z lokalizacją przedstawioną poniżej: ekran o minimalnej długości 48 m. po stronie północnej placu; ekran o minimalnej długości 82 m. po stronie wschodniej placu; ekran o minimalnej długości 42 m. po stronie południowej placu; 15. zaprojektowanie wzdłuż granic planowanego przedsięwzięcia pasa zieleni izolacyjnej, złożonym z drzew, krzewów i pnączy gatunków rodzimych, w tym również z użyciem gatunków zimozielonych charakteryzujących się szybkim przyrostem, np. jedlica, sosna; 16. zaprojektowanie ogrodzenia zakładu uniemożliwiającego dostawanie się na teren składowiska drobnych ssaków; str. 5

6 17. zaprojektowanie wyposażenia planowanego składowiska w drenaż wód odciekowych składający się z warstwy drenażowej o wartości współczynnika filtracji k > 1,0x10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m.; 18. zaprojektowanie uszczelnienia składowiska składającego się ze sztucznej wykonanej bariery geologicznej (co najmniej 3 warstw iłu) o miąższości nie mniejszej niż 0,75 m. i współczynniku przepuszczalności k 5,0x10-10 m/s, folii uszczelniającej z tworzywa sztucznego o grubości minimalnej 2,5 mm. oraz warstwy ochronnej z geowłókniny; 19. zaprojektowanie szczelnego, utwardzonego podłoża w miejscach przyjmowania, sortowania i magazynowania odpadów oraz prowadzenia procesu kompostowania i procesów dojrzewania i doczyszczania kompostu; 20. zaprojektowanie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wewnętrznych sieci kanalizacyjnych do odprowadzania poszczególnych rodzajów ścieków: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji technologicznej, kanal izacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachów obiektów ZZO, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dróg i placów ZZO oraz kanalizacji odcieków; 21. zaprojektowanie zbiorników do magazynowania odcieków i ścieków powstających w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia: zbiornika odcieków, zbiornika ścieków deszczowych z dachów budynków oraz zbiornika ścieków deszczowych z dróg i placów planowanego zakładu: 22. zaprojektowanie oczyszczalni ścieków opartej na dwustopniowym systemie oczyszczania: oczyszczaniu biologicznym metodą niskoobciążonego osadu czynnego oraz oczyszczaniu na drodze odwróconej osmozy; 23. zaprojektowanie dwóch kwater do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o pojemności: kwatera I około m 3 i kwatera II około m 3 ; 24. wyposażenie składowiska w instalację ujmowania biogazu 25. zaprojektowanie w hali sortowni pomieszczeń przeznaczonych do: przyjęcia odpadów, linii sortowniczej, doczyszczania odpadów ulegających biodegradacji oraz magazynu odpadów; 26. zaprojektowanie hali sortowni w taki sposób, aby zapewnić bezkolizyjne przyjmowanie i odbiór odpadów; 27. zaprojektowanie placu składowania odpadów przeznaczonych do kompostowania, aby z trzech stron posiadał ściany oporowe; 28. zaprojektowanie punktu paczkowania i magazynowania kompostu oraz punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem. Warunki inne: 1. prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża warstwy gleby, odpowiednio ją zdeponować w wyznaczonym miejscu; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać do urządzenia terenów zielonych. 2. prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od początku września do końca lutego. 3. wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum i przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od początku września do końca lutego. str. 6

7 4. należy wykonać nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej z drzew i krzewów gatunków rodzinnych odpornych na zanieczyszczenia, które jednocześnie będą stanowiły nasadzenia zastępcze. 5. na etapie projektowym, wykonania i użytkowania inwestycji należy uwzględnić wymogi określone w wydanej przez Burmistrza Nasielska Decyzji Nr 26/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach (znak sprawy: ŚROW ). Stwierdza się konieczność monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie: monitoring składowiska odpadów należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) monitoring instalacji segregacji odpadów poprzez monitoring ścieków poprzez badanie wód deszczowych, odprowadzanych do zbiornika wód gruntowych oraz monitoring przyjmowanych do sortowni odpadów poprzez ich ewidencję zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. monitoring instalacji kompostowania odpadów poprzez ewidencję przyjmowanych do kompostowni odpadów, monitoring masy wsadowej poprzez określenie stosunku odpadów ulegających biodegradacji do materiału strukturalnego, monitoring dojrzałego kompostu w przypadku stosowania jako nawozu. monitoring akustyczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008r. Nr 206, poz. 1291) monitoring jakości powietrza zgodnie z rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). W sporządzonej dokumentacji (projekcie budowlanym) należy podać szczegółowe i ostateczne parametry poszczególnych urządzeń, elementów instalacji oraz zastosowane środki minimalizujące oddziaływanie instalacji na środowisko oraz przeprowadzić analizę złożoności oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie nakładania się wpływów z istniejącego Międzygminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na działkach nr ew. 382, 383 i 384 ze składowiskiem wchodzącym w skład przedmiotowej inwestycji. Teren objęty wnioskiem nie jest położony w strefie: 1) miejscowości uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 2) obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, 3) obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 4) terenów górniczych, 5) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 6) granic parku narodowego i jego otuliny, 7) terenów objętych zakresem zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, str. 7

8 8) terenów objętych zakresem zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, Planowana inwestycja nie zalicza się do: a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, b) obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz j.t. z późn. zmianami). Inwestycja realizowana będzie na terenie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nasielsko - Kaniewskiego Obszaru Chronionego (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 91, poz. 2457) oraz w odległości ok. 2 km. od obszaru Natura 2000 świetliste dąbrowy i grądy Jabłonnej PLH Równocześnie, zgodnie z przepisem art. 53 ust. 5b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8 (uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w przypadku terenów położonych w strefie obszaru chronionego krajobrazu), nie stosuje się do inwestycji, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w trakcie, której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, co miało miejsce w rozpatrywanej sprawie. c) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: komunikacja: należy zachować istniejący układ obsługi komunikacyjnej terenu, w szczególności linie rozgraniczające dróg publicznych i publicznie dostępnych, obsługa komunikacyjna terenu projektowanej inwestycji z drogi gminnej (dz. nr 386, obręb Jaskółkowo) oraz z drogi gminnej (dz. nr 350, obręb Jaskółowo), projektowany zjazd z drogi gminnej (dz. nr 386, obręb Jaskółowo); na terenie własnym projektowanego zakładu należy zapewnić miejsca postojowe w ilości: minimum 20 miejsc postojowych; zapotrzebowanie na moc energetyczną przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwy terytorialnie Zakład Energetyczny; zaopatrzenie w wodę do celów socjalno - bytowych i w części do celów technologicznych prowadzić z własnego ujęcia wód podziemnych o głębokości do 50 m. i zdolności poboru nie większej niż 6 m 3 /d, na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym; zapotrzebowanie na wodę procesową należy realizować przez zbiornik czystych wód deszczowych, retencjonujący wody opadowe niezanieczyszczone; odcieki ze składowiska odpadów odprowadzać poprzez drenaż wód odciekowych do zbiornika odcieku; ścieki technologiczne z placu dojrzewania kompostu oraz z placu doczyszczania kompostu, poprzez studzienkę osadnikową, odprowadzać do zbiornika odcieku; str. 8

9 odcieki z kompostowni zbierać do systemu kanalizacji technologicznej i wykorzystywać do nawilżania materiału kompostowanego; odcieki ze składowiska odpadów, ścieki technologiczne oraz ścieki bytowo - gospodarcze powstające w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia oczyszczać w oczyszczalni zakładowej, a następnie wykorzystywać do zraszania bryły składowiska odpadów, pryzm kompostowych lub odprowadzać do pobliskich rowów melioracyjnych na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego; wody opadowe z dachów budynków wchodzących w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów odprowadzać poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjnego i wykorzystywać do uzupełniania wody w procesie kompostowania; wody opadowe z dróg i placów z terenu przedsięwzięcia podczyszczać w osadniku i separatorze koalescencyjnym i odprowadzać do zbiornika retencyjnego, a następnie do pobliskich rowów melioracyjnych na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego; odpady z konserwacji urządzeń podczyszczających przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; rozładunek i sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych prowadzić wewnątrz hali sortowni; odpady przeznaczone do dalszego odzysku oraz poszczególne frakcje surowców wtórnych wydzielone w procesie sortowania odpadów komunalnych należy czasowo magazynować w zadaszonych boksach; proces intensywnego kompostowania należy przeprowadzać w zamkniętym systemie z uchwyceniem i oczyszczaniem powietrza procesowego; wykonać system dezodoryzacji od gazów pochodzących z procesów kompostowania (biofiltr); w ramach przedsięwzięcia prowadzić sortowanie odpadów mające na celu wydzielanie surowców wtórnych, odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do kompostowania oraz frakcji energetycznej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego; surowce wtórne magazynować w zadaszonych boksach magazynowych, a następnie, po zebraniu odpowiedniej ilości, przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku; odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadającym szczelne podłoże oraz zadaszenie: miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych; odpady te przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; budynek demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyposażyć w odpowiednie pojemniki i kontenery do selektywnego gromadzenia odpadów, wytworzonych w wyniku demontażu; odpady te po zebraniu odpowiedniej ilości przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; str. 9

10 odpady wytworzone w wyniku procesu sortowania oraz odpady powstające w wyniku funkcjonowania zakładu przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; stosować właściwą technologię składowania odpadów polegającą na składowaniu odpadów na wyznaczonym sektorze roboczym, właściwie zagęszczanym oraz przesypywanym przesypką, wyposażyć składowisko w instalację ujmowania biogazu; na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne składować odpady pozostałe po procesach odzysku i nie nadające się do dalszego wykorzystania; pierwszą warstwę odpadów należy składować w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia uszczelnienia syntetycznego kwatery składowania; odpady składować formując warstwy o wysokości 1 m., odpady zagęszczać, aby nie pozostawiać wolnych przestrzeni, a następnie przykrywać warstwą izolacyjną o grubości 10 cm; korpus składowiska odpowiednio ukształtować, aby zapewniona była jego stabilność. 4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: Inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich. Ponadto należy spełnić wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Ochrona ta obejmuje w szczególności: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. Projektowana inwestycja musi uwzględniać wymogi przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). W celu ograniczenia uciążliwości projektowanej inwestycji dla sąsiadujących terenów zabudowy (w szczególności ochrony budynków mieszkalnych i ludzi w nich zamieszkujących) ustala się w szczególności co następuje: 1. ograniczyć wtórne zapylenie terenów poprzez m.in. systematyczne sprzątanie placu budowy, ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie; 2. ograniczyć do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym oraz koncentracji prac w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, 3. uciążliwe akustycznie prace, na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatacji oraz dowóz i odbiór odpadów, wykonywać w porze dziennej, 4. opracować i stosować taki plan robót oraz funkcjonowania inwestycji, który zminimalizuje uciążliwość akustyczną względem zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia ; 5. zaplecze budowy, park maszyn budowlanych, obiekty uciążliwe dla środowiska należy zlokalizować w możliwie największej odległości od terenów zabudowy z budynkami o funkcji mieszkalnej; str. 10

11 6. należy wykonać nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej z drzew i krzewów gatunków rodzinnych odpornych na zanieczyszczenia, które jednocześnie będą stanowiły nasadzenia zastępcze i pas zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie terenów istniejącej zabudowy z budynkami o funkcji użytkowej mieszkalnej. 5. Ustalenia w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : projektowana inwestycja nie jest położona na terenach górniczych. 6. Warunki wynikające z przepisów szczególnych: Przy sporządzaniu projektu budowlanego należy w szczególności uwzględnić w szczególności niżej wymienione przepisy : a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia i akty prawne wykonawcze do tejże ustawy. b) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.) c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 j.t.) oraz rozporządzenia i akty prawne wykonawcze do tejże ustawy. d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. oraz rozporządzenia i akty prawne wykonawcze do tejże ustawy). e) Ustawa z dnia 18 lipca 200 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz rozporządzenia i akty prawne wykonawcze do tejże ustawy. f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia i akty prawne wykonawcze do tejże ustawy. g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia i akty prawne wykonawcze do tejże ustawy. h) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz z póź. zm.) i) Inne ustawy i rozporządzenia wykonawcze nie wymienione powyżej a związane z projektowaną inwestycją. Projekt budowlany inwestycji podlega uzgodnieniom w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami odrębnymi. II. Linie rozgraniczające teren inwestycji: Linie rozgraniczające terenu projektowanej inwestycji oraz pozostałe oznaczenia graficzne zostały określone na mapie stanowiącej integralną część (załącznik graficzny) niniejszej decyzji. Uzasadnienie Zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa Inwestor wystąpił do Burmistrza Miasta Nasielsk z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów, położonej na terenie działek we wsi Jaskółowo gm. Nasielsk nr ewid.: 453 i 455. Planowany do realizacji Zakład będzie zajmował się przetwarzaniem oraz odzyskiem odpadów komunalnych oraz odpadów, których skład i charakter jest podobny do odpadów komunalnych. Ponadto do Zakładu będą przyjmowane odpady budowlane, głównie w postaci gruzu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz odpady z remontów. str. 11

12 Inne istotne informacje na temat projektowanej inwestycji zawarte we wniosku Inwestora: łączna powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu w wyniku realizacji inwestycji: 44,73 ha ( m 2 ), na terenie zlokalizowane zostaną obiekty wyszczególnione w opisie charakterystyki inwestycji, składowanie odpadów: Odpady poprocesowe (o kodach oraz ) i nieprzetworzone (o kodzie , niezawierające frakcji niedopuszczonych do składowania) składowane będą na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zaprojektowano lokalizację dwóch kwater składowiska o parametrach: I kwatera - o powierzchni ok. 8,3 ha. w rzucie (licząc od zewnętrznej stopy korony obwałowania), pojemności ok m 3, wymiary pierwszego pola kwatery: długość w miejscu najszerszym 133 m., szerokość w miejscu najszerszym 351 m., głębokość w obrębie korony obwałowania szacowana na poziomie od 5 m. do 8 m., wymiary drugiego pola kwatery: długość 196 m., szerokość 251 m, głębokość w obrębie korony obwałowania kwatery szacowana na poziomie 5 m. do 8 m. II kwatera - o powierzchni ok. 10,2 ha. w rzucie (licząc od zewnętrznej stopy korony obwałowania) i pojemności ok m 3, długość kwatery: 453 m., szerokość kwatery: 321 m., głębokość w obrębie korony szacowana na poziomie od 5 m. do 8 m. Technologia wykonania kwater składowania: na naturalnym gruncie rodzimym, zgodnie z ustalonymi na etapie realizacji projektu budowlanego warunkami gruntowo-wodnymi zrealizowana będzie bariera geologiczna stanowiąca podstawę czaszy każdej z kwater składowiska, uwzględniająca warunki wynikające z uwarunkowań lokalnych. Podstawa czaszy składowiska będzie wykonana na naturalnej barierze geologicznej, z możliwością zapewnienia sztucznej bariery geologicznej, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Na wykonanej podstawie czaszy składowiska wykonane zostaną obwałowania kwater składowiska, realizowane warstwowo, z zagęszczaniem poszczególnych warstw w sposób zapewniający stateczność skarp oraz nieprzepuszczalność wału. Bariera geologiczna będzie posiadać rozciągłość poziomą przekraczającą obszar projektowanego składowiska. Nachylenie skarp będzie zgodne z wytycznymi wynikającymi w zatwierdzonego projektu budowlanego. Planowana wysokość obwałowań: 8 m. powyżej poziomu terenu. Na tak wykonanym podłożu podstawy i skarp wykonane zostanie uszczelnienie syntetyczne zaprojektowane w sposób uwzględniający skład odpadów i warunki geotechniczne składowania. Sposób wykonania składowiska uwzględniać będzie wymagania wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów. Składowisko wyposażone będzie w system drenażu wód odciekowych. Zbocza składowiska wyposażone będą w system drenażu umożliwiający spływ wód odciekowych do głównego systemu drenażu. W przypadku wydzielenia na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne części przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych, część ta wyposażona będzie w odrębny system drenażu. Poziom terenu podstawy składowiska: 100 do 106 m. n.p.m. Górna rzędna składowania: do ok. 122 m. n.p.m. (przewiduje się, że rzędna składowania odpadów będzie sięgała attyki budynków zakładu zagospodarowania odpadów). Budowa kwater składowiska będzie posiadała wpływ na ukształtowanie rzeźby terenu. Składowane będą odpady pozostałe po procesach odzysku prowadzonych w zakładzie oraz nie nadające się do dalszego wykorzystania. Szacunkowa roczna i ilość składowanych odpadów: Mg., całkowita ilość składowanych odpadów: min Mg. str. 12

13 Eksploatacja składowiska odpadów będzie prowadzona zgodnie z wymogami sanitarnymi, bhp oraz przeciwpożarowymi: 1) korpus odpadów realizowany będzie w taki sposób, aby nie następowały żadne reakcje odpadów ze sobą lub z wodą odciekową, 2) rozwój korpusu odpadów będzie dzielony na etapy w taki sposób, aby następowało możliwie ciągłe zapełnienie kolejnych etapów i mógł być realizowany system uszczelnienia powierzchni górnej składowiska, 3) pierwsza warstwa odpadów na każdej półce układana będzie na warstwie separacyjno-drenażowej. Przy wbudowaniu pierwszej warstwy o grubości ok. 1 m. należy postępować z należytą starannością, aby nie dopuścić do uszkodzenia uszczelnienia syntetycznego kwatery składowania; warstwa ta musi składać się z materiału rozdrobnionego i nie może zawierać żadnych ostrych części mogących uszkodzić uszczelnienie składowiska, w szczególności nie należy zagęszczać warstwy o grubości mniejszej od 1 m. przy pomocy kompaktora, 4) kolejne warstwy odpadów formowane będą w systemie pionowym tj. z nagarnianiem odpadów za pomocą spycharki na wysokość do 1 m., 5) korpus będzie tak ukształtowany, aby zapewnić jego stabilność, 6) odpady będą wbudowywane bez pozostawiania wolnych przestrzeni i dobrze zagęszczane, 7) odpady będą przekrywane warstwą izolacyjną o grubości 10 cm. tego samego dnia, w którym zostały złożone i zagęszczone. Gaz składowiskowy: ujęcie gazu składowiskowego planuje się poprzez studzienki odgazowujące. Zapewni to, że nie będzie występować zagrożenie nagromadzeniem wybuchowej mieszaniny gazów. Docelowo zakłada się budowę instalacji ujęcia biogazu celem jego wykorzystania na potrzeby energetyczne Zakładu tj. w szczególności ogrzewania, przygotowanie c.w.u. oraz procesów technologicznych wymagających doprowadzenia ciepła. Instalacja taka będzie zrealizowana w takim przypadku, jeśli badania ilości gazu wykażą jego ilość umożliwiającą gospodarcze wykorzystanie. Projektuje się filtrację gazu składowiskowego ujętego ze składowiska. Zastosowane zabezpieczenia ograniczające emisję biogazu: składowanie odpadów pozostałych po prowadzonych w Zakładzie procesach odzysku, tzw. balastu, nieskładowanie odpadów niedopuszczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, tj. zawierających większą niż dopuszczalna ilość odpadów ulegających biodegradacji, oraz nie spełniających wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, właściwa technologia składowania odpadów polegająca na składowaniu odpadów na wyznaczonym sektorze roboczym, właściwie zagęszczanym oraz przesypywanym przesypką, wyposażenie składowiska w instalację ujmowania biogazu. Zagospodarowanie terenu, obsługa komunikacyjna: przewidywana liczba miejsc parkingowych 35 szt., prognozowane natężenie ruchu pojazdów: 70 pojazdów ciężarowych oraz 20 pojazdów osobowych na dobę, przewidywana powierzchnia dróg parkingów miejsc utwardzonych m 2, str. 13

14 przewidywana powierzchnia biologicznie czynna do 15 % całego terenu objętego wnioskiem. Sposób odwodnienia terenu (sieć kanalizacji deszczowej): 1. Kanalizacja deszczowa brudna" będzie przechwytywała ścieki deszczowe z dróg i placów budowanego ZZO oraz z dachów wszystkich obiektów, które nie zostały włączone do kanalizacji ścieków deszczowych czystych". Ścieki te będą odprowadzane poprzez układ osadnika i separatora koalescencyjnego. 2. Kanalizacja deszczowa czysta" przechwytywać będzie ścieki deszczowe z dachów głównych obiektów kubaturowych budowanego ZZO. Ścieki deszczowe czyste", gromadzone w zbiorniku retencyjnym, wykorzystywane będą do uzupełniania wody w procesie kompostowania materiału organicznego, dzięki czemu możliwe będzie znaczne ograniczenie zużycia wody wodociągowej dla tych potrzeb. Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji będącej przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zagospodarowane zostaną na miejscu prowadzenia inwestycji, jako materiał do kształtowania obwałowań składowiska odpadów oraz do wykonywania przesypek technologicznych na składowisku odpadów, w sposób zgodny z kryteriami, o których mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Działalność zakładu polegać będzie na odzysku odpadów w następujących procesach: ręczna segregacja odpadów na liniach sortowniczych (odzysk surowców wtórnych oraz frakcji przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego RDF), produkcja paliwa alternatywnego RDF, przetwarzanie biologiczne selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, demontaż odpadów wielkogabarytowych, demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przetwarzanie odpadów budowlanych. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, spełniający wymagania określone przepisami Ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), składowanie odpadów balastowych i nieprzetworzonych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Uzupełnieniem powyższych procesów będą: czasowe magazynowanie i ekspedycja surowców wydzielonych z poszczególnych frakcji na liniach sortowniczych, czasowe magazynowanie i sprzedaż wyprodukowanego paliwa alternatywnego, kompostu oraz magazynowanie i ekspedycja odpadów niebezpiecznych do uprawnionych posiadaczy odpadów. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące segmenty funkcjonalne zakładu: przyjęcie odpadów od Zakładu, ważenie i ewidencja, segregacja odpadów na liniach sortowniczych: odzysk surowców wtórnych oraz frakcji przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego RDF, czasowe magazynowanie i ekspedycja surowców wydzielonych z poszczególnych frakcji na liniach sortowniczych, produkcja paliwa alternatywnego RDF, frakcji średniej odpadów wydzielonej w procesie sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, czasowe magazynowanie i sprzedaż wyprodukowanego paliwa alternatywnego, przetwarzanie biochemiczne selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, czasowe magazynowanie i sprzedaż wyprodukowanego kompostu, czasowe magazynowanie i ekspedycja odpadów niebezpiecznych, str. 14

15 demontaż odpadów wielkogabarytowych, demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przetwarzanie odpadów budowlanych, punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, składowanie odpadów balastowych i nieprzetworzonych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Rodzaj zastosowanych technologii: przetwarzanie masy odpadów w użyteczne i zbywalne surowce i produkty, poprzez formowanie paliw, pozyskiwanie wartościowych surowców wtórnych jak również frakcji biologicznej i mineralnej. Park maszynowy stanowić będą: bębnowe, kruszarka, ładowarki kołowe związane z przygotowaniem, kompostowaniem i sortowaniem odpadów - 2 szt, ładowarki teleskopowe związane z sortowaniem odpadów, przerzucarka kompostu związana z przygotowaniem pryzm kompostowych i kompostowaniem, kompaktor na składowisku, o spycharka gąsienicowa na składowisku. Ilość osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty: 65. Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, emisja hałasu, gazów, pyłów: projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych wartości określonych przepisami odrębnymi, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Dane dotyczące terenu inwestycji i działek, na które inwestycja będzie oddziaływać na dzień składania wniosku: oddziaływanie zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznikiem graficznym do złożonego wniosku. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko został określony w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 26/2012 z dnia 26 września 2012 r. wydanej przez Burmistrza Gminy Nasielsk. Przedsięwzięcie polegające na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie należy do kategorii przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymaganiami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Z uwagi na całościowy zakres, przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U r. Nr 213, poz. 1397). a. Faza budowy. Budowa projektowanych obiektów spowoduje nieznaczny wzrost uciążliwości dla ludzi i środowiska. Dotyczyć to będzie głównie wzrostu ruchu ciężkich pojazdów samochodowych związanych z procesem budowlanym, wzrostu hałasu komunikacyjnego oraz spowodowanego pracą maszyn budowlanych, wzrostu zapylenia powietrza, a także emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych. Będą to uciążliwości charakterystyczne dla drogownictwa i budownictwa, występujące przy budowie obiektów drogowych i budowlanych, przemijające wraz z zakończeniem robót budowlanych, str. 15

16 występujące jedynie w porze dziennej. Intensywność oddziaływania może być zminimalizowana dzięki właściwej organizacji robót. b. Faza eksploatacji. Powstałe w trakcie budowy obiekty spowodują uporządkowanie krajobrazu i jego estetyzację. Projektowana niska zabudowa, dosyć rozczłonkowana, nie powinna stanowić dysonansu w otaczającej przestrzeni. Największym obiektem kubaturowym będzie hala sortowni. Brak zagrożeń dla obiektów zabytkowych i o szczególnych walorach kulturowych. Przewidywane zmiany będą zmianami długoterminowymi, generalnie pozytywnymi. Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji będzie związane z prowadzonymi na przedmiotowym terenie procesami odzysku odpadów komunalnych i będzie ograniczało się wyłącznie do terenu samego Zakładu. Analizowany teren, poza pasami sąsiadujących zadrzewień, przez wykorzystywanie rolnicze wcześniej został pozbawiony roślinności, a co za tym idzie wystąpiły również istotne zmiany fauny. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie ingerować i zagrażać obszarom objętym ochroną przyrody. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia następować będą emisje do środowiska w postaci emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Należy zaznaczyć, że wartość emisji nie przekroczy wartości granicznych określonych obowiązującymi przepisami, co zostało wskazane zarówno w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, jak też w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. c. Faza zamknięcia. Uciążliwości na etapie likwidacji Zakładu będą analogiczne do etapu budowy, przy zwiększonej ilości powstających odpadów, głównie budowlanych, ze znikomą ilością odpadów niebezpiecznych. Składowisko odpadów zostanie poddane procesowi rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z obowiązującymi na czas zamknięcia wymaganiami prawnymi. W fazie eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko gruntowo- wodne poprzez: - pobór wody na cele socjalne i porządkowe, - odprowadzanie ścieków socjalno - bytowych, - odprowadzanie ścieków deszczowych, - odprowadzanie ścieków technologicznych, - czasowe magazynowanie odpadów zmieszanych i wysegregowanych, - czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych, Podczas funkcjonowania sortowni odpadów i kompostowni istnieje potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego głównie poprzez wody opadowe wymywające zanieczyszczenia z odpadów. W omawianym przypadku surowiec będą stanowiły zmieszane lub zbierane selektywnie odpady komunalne. Odpady będą bezpośrednio po przywiezieniu rozładowywane w hali, na uszczelnioną posadzkę, lub magazynowane na zewnątrz hali w boksach magazynowych. Sortowanie odbywać się będzie na bieżąco podobnie jak wywóz balastu" i odpadów wysegregowanych. Ewentualne odpady niebezpieczne jakie mogą pojawić się w strumieniu odpadów komunalnych w postaci: baterii, opakowań po farbach, akumulatorów, świetlówek i innych będą usuwane i gromadzone czasowo w wyznaczonym miejscu, tj. w magazynie odpadów niebezpiecznych, wykonanym w postaci kontenerów ze szczelnym dnem. W kompostowniach zagrożeniem dla środowiska gruntowo - wodnego są powstające odcieki z procesu kompostownia. W przypadku niniejszego przedsięwzięcia proces kompostowania intensywnego będzie zamknięty wewnątrz hali na szczelnym podłożu betonowym z ponownym zawracaniem wody procesowej do obiegu. Stąd proces kompostowania intensywnego przy planowanych rozwiązaniach technicznych i technologicznych nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego. Z kolei procesy dojrzewania oraz końcowej str. 16

17 obróbki kompostu prowadzone będą na placu technologicznym posiadającym uszczelnione podłoże oraz system odbioru i odprowadzania wód odciekowych powstających w procesie dojrzewania, z docelowym ich skierowaniem do zakładowej oczyszczalni ścieków. Stosownie do przepisów art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: 1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych; 2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Zgodnie z art. 52 ust. 3 wyżej przywołanej ustawy nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków. Zgodnie z art. 56 wyżej przywołanej ustawy nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Organ I-szej instancji dokonał analizy zgodność projektowanej inwestycji z przepisami odrębnymi. Projektowana inwestycja położona jest w strefie Nasielsko - Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zwraca się uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, takie zakazy jak zakaz określony w 3 pkt. 2 Rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nie dotyczą realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. W niniejszej sprawie objętej zakresem wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana przez Burmistrza Nasielska Decyzja Nr 26/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach (znak sprawy : ŚROW ). Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Równocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 2 wyżej cyt. ustawy o ochronie przyrody zakazy takie jak zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, zatem nie dotyczą inwestycji objętej niniejszą analizą. W przypadku realizacji inwestycji celu publicznego nie obowiązują zakazy w zakresie (co wynika z art. 24 ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r., poz. 627 j.t.): 1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia str. 17

18 bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciw-powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m. od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących. Przeprowadzona analiza wykazała także, że teren objęty wnioskiem nie jest położony w strefie: 1) miejscowości uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 2) obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, 3) obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 4) terenów górniczych, 5) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 6) granic parku narodowego i jego otuliny, 7) terenów objętych zakresem zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, 8) terenów objętych zakresem zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. Planowana inwestycja nie zalicza się do: a. przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, b. obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U r. poz j.t. z późn. zm.). Dokonana analiza wykazała brak przeciwwskazań wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego objętej wnioskiem. Dokonana analiza wykazała, że lokalizacja projektowanej inwestycji ma nastąpić w strefie niezabudowanych terenów będących użytkami rolnymi niżej wymienionych klas: RIVa, RIVb, RV, RVI, PsIV, PsV, B-RV, B-RVI. str. 18

19 Po stronie południowej teren objęty wnioskiem graniczy z terenem czynnego Międzygminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - lokalizacja składowiska na terenie działek nr ewid. 382, 383 i 384 we wsi Jaskółowo. Zatem lokalizacja projektowanej inwestycji związanej z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest położona w strefie urbanistycznej powiązanej przestrzennie i funkcjonalnie zakresem prowadzonej działalności z istniejącym już składowiskiem odpadów. W strefie terenu bezpośrednio graniczącego z terenem objętym wnioskiem przebiegają drogi gruntowe stanowiące drogi publicznie dostępne (właściciel: Gmina Nasielsk), powiązane z systemem dróg publicznych : drogi gminne i droga wojewódzka. Drogi gruntowe to działki nr ewid.: 350, 309, 452, 386, 375. Po stronie północnej, w odległości ok m od granic terenu objętego wnioskiem istnieje zabudowa zagrodowa (dwa siedliska rolnicze) z budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i inwentarskimi. Zabudowa ta jest zlokalizowana na terenie działek nr ewid. 361/1, 330/1 oraz 363/5 we wsi Jaskółowo. Po stronie narożnika południowo - wschodniego terenu objętego wnioskiem, w odległości powyżej 200 m. od granic terenu objętego wnioskiem, istnieje zabudowa o funkcji zagrodowej na działkach nr ewid. 194 i 424. Istniejącą zabudowę (w szczególności budynki o funkcji mieszkalnej) należy również uwzględnić przy projektowaniu lokalizacji inwestycji. Zwraca się uwagę, że brak jest wymogów i przepisów związanych z określaniem sposobu ustalania w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagań dotyczących ustaleń: 1) linii zabudowy; 2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 3) szerokości elewacji frontowej; 4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). Ustalenie warunków i wymagań w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w analizowanej sytuacji następuje w oparciu o: merytoryczną i praktyczną wiedzę i doświadczenie; obowiązujące przepisy ; zagospodarowanie terenu sąsiednich działek nr ewid. 382, 383 i 384 (działki o rodzaju zabudowy i funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu odpowiadającej funkcji objętej rozpatrywanym wnioskiem); rodzaj i funkcję inwestycji projektowanej, wskazania lokalizacyjne obiektów określone wnioskiem. Przy ustalaniu zasad zagospodarowania bierze się także pod uwagę istniejące sąsiedztwo przestrzenne t.j. tereny istniejącej zabudowy zagrodowej, tereny rolne i tereny leśne. W toku obecnie prowadzonego postępowania oraz w postępowaniu administracyjnym związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalono co następuje: W związku z realizacją inwestycji wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będą miały ciężkie roboty budowlane i transport materiałów sypkich. Należy spodziewać się wystąpienia wzrostu imisji zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowie oraz pojazdów dostarczających materiały budowlane, wzrost imisji pyłów, związanych z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie lokalizacji str. 19

20 przedsięwzięcia, wzrost imisji węglowodorów, będących wynikiem kładzenia gorących mieszanek mineralno-bitumicznych, wzrost imisji LZO ulatniających się z farb i lakierów stosowanych w pracach wykończeniowych. Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter przejściowy i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Przy odpowiedniej organizacji robót budowlanych możliwe jest zmniejszenie ww. uciążliwości. W związku z czym Inwestor ma obowiązek ograniczyć oddziaływanie związane z emisją substancji do powietrza poprzez m. in. zachowanie wysokiej kultury robót przez systematyczne sprzątanie placu budowy, ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, materiały sypkie transportować przystosowanymi do tego celu pojazdami, ograniczyć do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym oraz koncentracji prac w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy. W trakcje funkcjonowania Zakładu wystąpi emisja substancji do powietrza pochodząca ze źródeł emisji zorganizowanej (wentylacja hali sortowania odpadów, wentylacja hali produkcji RDF, procesy kompostowania) i niezorganizowanej (operacje załadunku i rozładunku przy boksach magazynowych, procesy kruszenia odpadów budowlanych, emisja spalin z pojazdów dostarczających odpady i transportujących produkty przetwarzania odpadów oraz pojazdów transportu wewnętrznego, operacje związane z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, emisje do powietrza ze zbiorników ścieków technologicznych i odcieków) zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Procesy związane z obrotem i sortowaniem odpadów będą źródłem emisji do powietrza głównie pyłu PM10, siarkowodoru i amoniaku. Produkcja paliwa alternatywnego będzie powodowała emisję pyłów różnej granulacji w tym PM10, pyły te emitowane będą w wyniku procesów rozdrabniania odpadów. Funkcjonowanie ZZO wiąże się również z emisjami odorów i bioaerozoli. Oddziaływanie mikrobiologiczne Zakładu związane jest ze składowiskiem, kompostownią i odciekami. Do podstawowych grup mikroorganizmów należą: bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Substancje odorowe w aktualnym stanie prawnym nie są normowane zatem brak jest podstaw prawnych do oceny uciążliwości przedsięwzięcia w tym zakresie. Zakładany wariant technologiczny pozwoli na wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji która zostanie poddana kompostowaniu co znacznie obniży uciążliwość odorową składowanych odpadów, a gazy z procesu kompostowania będą oczyszczane w biofiltrze. W celu ograniczenia emisji odorów i biogazu zaleca się składowanie odpadów pozostałych po prowadzonych w Zakładzie procesach odzysku, tzw. balastu, właściwą technologię składowania odpadów polegającą na składowaniu odpadów na wyznaczonym sektorze roboczym, właściwe zagęszczanym oraz przesypywanym przesypką, wyposażenie składowiska w instalację ujmowania biogazu oraz zaleca się dezodoryzację odgazów pochodzących z procesów kompostowania za pomocą środków chemicznych. W celu ograniczenia emisji substancji gazowych do powietrza tj. amoniak i siarkowodór, nałożono na Inwestora warunek, aby regularnie czyścić, z użyciem środków dezynfekujących, platformę przyjęć oraz posadzkę hali, w której zainstalowana będzie prasa. Ww. działanie pozwoli również uniknąć zagrożeń odorotwórczych i bakteriologicznych. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji postanowienia, dotrzymane zostaną wartości odniesienia substancji pyłowych i gazowych w powietrzu. str. 20

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.1.2013 Kołczygłowy, dnia.. luty 2013 roku P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Właściciela - użytkownik składowiska: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Wrocław Składowisko odpadów stan prawny-posiadane decyzje:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2012 r. Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz. 2074 UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn.

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku XII 2010 Podstawowe informacje o Projekcie Projekt

Bardziej szczegółowo

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 06-500 Mława ul. Reymonta 6

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 06-500 Mława ul. Reymonta 6 BURMISTR MIASTA Mł GPP.6733.1.4.2012.MDR /// * // /J fj Decyzja Nr 6/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegc -, r.i / vr podd«s i Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY. z dnia 30 października 2014 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r.

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r. Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Budownictwa ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze tel. 032-37-33-422, fax 032 37-33-328, 395 e-mail: sekretariat_wb@um.zabrze.pl Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Stryków dnia... r. Inwestor.. Imię i nazwisko.. Adres zamieszkania... Burmistrz Strykowa ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 59-61 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2020 z dnia 27 czerwca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/48/03 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34. UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34. UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34 UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wnioskodawca: Warszawa, dnia. 20 r. (pełna nazwa, imię, nazwisko) (adres) (telefon kontaktowy, faks, e-mail) Pełnomocnik: Prezydent m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC W REJONIE ULICY SŁONECZNEJ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC W REJONIE ULICY SŁONECZNEJ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC W REJONIE ULICY SŁONECZNEJ projekt UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym)

Decyzja Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Czersk, 2012-06-13 WG.6733.10.2012 Decyzja Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1 art. 50 ust. 1, art. 51, ust. 1, pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo