CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax , ckkarchitekci.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl"

Transkrypt

1 CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax , ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana Batorego dz. nr 2/3 obręb inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki faza Projekt Budowlany branża kody robót CPV autorzy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu Konstrukcje stalowe Roboty murarskie Tynkowanie Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi metalowych Instalowanie ścianek działowych Instalowanie sufitów podwieszonych Kładzenie glazury Kładzenie terakoty Kładzenie wykładzin elastycznych Roboty malarskie Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie opraw elektrycznych Instalowanie oświetlenia Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Kładzenie kabli Instalowanie rozdzielni elektrycznych Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji arch. Jan A. Kozłowski, upr.bud 62/Gd/01 sprawdził arch. Anna Król, upr.bud PO/KK/011/02 data nr egzemplarza 1 2 archiw

2 SPIS TREŚCI 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe Ogólny zakres robót 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1 Wymagania ogólne 2.2 Źródła uzyskiwania materiałów 2.3 Kontrola materiałów i urządzeń 2.4 Atesty materiałów i urządzeń 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów 2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 4.1 Wymagania ogólne 4.2 transport materiałów 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót 6.2. Pobieranie próbek Badania i pomiary 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 8.1 Wymagania ogólne 8.2.Odbiory robót 9. ROZLICZENIE ROBÓT 10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 10.1 Przepisy prawne

3 11. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-01 Przygotowanie terenu pod budowę SST-02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe SST-03 Stal zbrojeniowa SST-04 Konstrukcje stalowe SST-05 Roboty murowe SST-06 Roboty wykończeniowe SST-07 Roboty Instalacyjne elektryczne SST-08 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia nazwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana Batorego, dz. nr 2/3 obręb inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki 1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku administracyjnego, hali garażowomagazynowej, miejsc postojowych z komunikacją, ogrodzenia, przyłączy i instalacji wewnętrznych w tym: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji, energetycznej. Projektowane obiekty znajdują się w Żąbkach na terenie przy ul.batorego i ul.nowej na działce nr2/3. Obecnie przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany. Celem dokumentacji jest dostosowanie terenu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Ogólny zakres robót Zakres niniejszego opracowania obejmuje działkę 2/3 w Ząbkach. Przewidywany zakres robót to: Przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie terenu, demontaż istniejących ogrodzeń, wyburzenie istniejących 2 ramp najazdowych, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, odłączenie zasilania instalacji elektrycznej, zabezpieczenie istniejących drzew) plantowanie terenu i dostowanie do projektowanych rzędnych roboty ziemne i fundamentowe prace przy wznoszeniu ścian i kolejnych kondygnacji w obiektach roboty przy stropodachach Montaż stolarki drzwiowej, okiennej Montaż witryn aluminiowych Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, wykończenie ścian płytkami gresowymi Położenie nowych posadzek Roboty wykończeniowe m.in. montaż sufitów podwieszanych Wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznej Roboty sanitarne

5 Montaż ogólnej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia i instalacji niskoprądowych Montaż windy i platformy dla niepełnostrawnych Kody CPV: Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu Konstrukcje stalowe Roboty murarskie Tynkowanie Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi metalowych Instalowanie ścianek działowych Instalowanie sufitów podwieszonych Kładzenie glazury Kładzenie terakoty Kładzenie wykładzin elastycznych Roboty malarskie Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie opraw elektrycznych Instalowanie oświetlenia Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Kładzenie kabli Instalowanie rozdzielni elektrycznych Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1 Wymagania ogólne Prace przy realizacji projektu powinny być realizowane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających odpowiednie aparaty techniczne, certyfikaty. 2.2 Źródła uzyskiwania materiałów Źródło uzyskiwania materiałów powinno być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem i przed rozpoczęciem robót. Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych

6 szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz normami. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 2.3 Kontrola materiałów i urządzeń Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę urządzenia i materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żęby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie w pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji 2.4 Atesty materiałów i urządzeń W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub normach. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.

7 Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność robót. Miejsce składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 2.7 Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń sprzęt może być zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i wskazaniach nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem. Wymagany sprzęt do wykonania robót: wyciąg, betoniarka, mieszarka do zaprawy, spawarka elektryczna, prościarka, nożyce, giętarka do prętów. Wykonawca odpowiada za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p.poż i innych obowiązujących budynku w czasie wykonywania remontu.

8 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 4.1 Wymagania ogólne Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich oraz nie pogorszenie jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 4.2 Transport materiałów Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu winny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. Gruz powstały w wyniku trwających prac remontowych powinien być na bieżąco usuwany z terenu budynku, przewożony i utylizowany na wyznaczonych do tego celu wysypiskach na koszt wykonawcy. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, wytycznymi specyfikacji i zgodnie z projektem budowlanowykończeniowym przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających odpowiednie aparaty techniczne, certyfikaty. Wykonawstwo robót objętych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej, sprawującej kierownictwo i nadzór. Jednostka projektowana odpowiada za wykonywanie czynności nadzoru autorskiego. W ramach poszczególnych etapów prac, zaleca się dokonywanie odbioru robót budowlanych zanikających i ulegającym zakryciu; odbiorów częściowych umożliwiających przejściowe rozliczenie robót zgodnie z zakresem prac opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany budynek administracyjny wraz z otoczeniem oraz budynek hali garażowo-magazynowej wraz z otoczeniem. Linią podziału między budynkami, w przypadku ich osobnej realizacji będzie linia północ-południe biegnąca przez ogrodzenie wewnętrzne z bramą a następnie skrajem miejsc postojowych przy budynku hali. Przekazanie pomieszczeń użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonywane po usunięciu wad i usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia inwestorowi gwarancji na wykonane przez siebie prace. Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie prac w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osób w na terenie remontowanego budynku.

9 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie. Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Pobieranie próbek Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenia wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,w sposób zaakceptowany przez niego. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. a. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie

10 miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę badań. Zarządzający realizacją umowy może pobrać próbki i prowadzić badania niezależne od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Wykonać zgodnie z normami i przepisami szczególnymi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 8.1. Wymagania ogólne W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy: - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiorowi częściowemu

11 - odbiorowi końcowemu - odbiorowi ostatecznemu 8.2. Odbiory robót Przy odbiorze tynków należy sprawdzić odchyłki powierzchni i naroży ścian od kąta prostego i ich zgodność z zaleceniami. Odbiór sufitów należy rozpocząć od czynności sprawdzających jeszcze w trakcie ich montażu. Sprawdzić jakość dostarczonych płyt, pożądany rodzaj płyt, itp. Po wykonaniu sprawdzić zgodność z zaleconym odchyleniem powierzchni pionowych i poziomych sufitów od linii prostej na całej powierzchni ściany oraz na całej długości ławy kontrolnej (2mb). Odbiór prac malarskich powinien obejmować stan położenia, użyte materiały i środki gruntujące. Stosowane farby (emulsje akrylowe) powinny być przygotowywane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia. Odbiór robót malarskich wykonuje się po siedmiu dniach od ich zakończenia i obejmuje on sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności ze wzorcem, przyczepności do podłoża Warunki techniczne odbioru obejmują sprawdzenie trafności i jakości użytych materiałów, prawidłowości wykonania podkładu,sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (naciskanie, opukiwanie), wkładek dylatacyjnych (oględziny). Odbiór obejmuje także sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania styków materiałów posadzkowych np. ze stopniami klatki schodowej, z powierzchnią sąsiedniej sali. 9 ROZLICZENIE ROBÓT Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT końcowej i protokołu odbioru końcowego robot odebranych przez Inspektora Nadzoru oraz przez powołaną Komisję Odbioru. Płatność dokonana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zamawiający określi w osobnym opracowaniu dokładną procedurę fakturowania, a także zakres dokumentów, które należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 10 PRZEPISY ZAWIĄZANE Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne wytyczne i regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

12 Najważniejsze z nich to: Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz.U. nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz.U. nr 109/2000 poz.1157) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (dz.u. nr 30/1989 poz.163) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 10/1995, poz.48) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz.u. nr 202 poz. 2072) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-01 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu

14 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu budowy pod budowę budynku administracyjnego i hali garażowo-magazynowego w Ząbkach. 2. Materiały i urządzenia Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Gruz pochodzący z rozbiórki winien być usunięty z terenu, wywieziony i utylizowany na legalnym wysypisku na koszt wykonawcy. Materiały z rozbiórek należy wrzucać bezpośrednio do przeznaczonych do tego kontenerów poprzez leje zsypowe. Do transportu materiałów z rozbiórek należy użyć takich środków jak: samochód wyładowczy do stolarki, wykładzin itp., pojemnik do załadunku na samochód gruzu. 5. Wykonywanie robót Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, ostrożnie, w sposób nie naruszający istniejących konstrukcji budowlanych. Wszelkie uszkodzenia elementów pozostałych, nie podlegających rozbiórce, powstałe w wyniku prowadzonych prac wykonawca winien usunąć i naprawić na własny koszt. Przed wyburzeniami przeszkolić pracowników w zakresie warunków bhp. Podczas wyburzeń zachować ostrożność szczególnie przy wyburzaniu elementów większych, wysokich. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 7. Obmiary robót Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w ST-0 8. Odbiory robót i podstawy płatności Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy Ogólne przepisy i normy podano w ST-0

15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-02 Konstrukcja obiektów budowlanych Konstrukcje Betonowe i żelbetowe

16 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku administracyjnego i hali garażowo magazynowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach przy ulicy Stefana Batorego w Ząbkach 1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót Zakres robót objętych specyfikacją W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: Budynku administracyjnego: - Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany z gazobetonu, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. C8/10, ułożony na warstwie podbudowy żwirowej o grubości 15 cm. - Żelbetowe słupy, z betonu kl. C25/30 i C30/37 - Ściany żelbetowe, z betonu kl.c25/30 - Płyty stropowe żelbetowe, z betonu klasy kl.c25/30 - Schody żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Podciągi żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Nadproża żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowy szyb windy, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowy zbiornik, z betonu kl. C25/30 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy

17 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach : Rys. K-1.1 Konstrukcja fundamentów 1:100, 1:20 Rys. K-2.1 Konstrukcja parteru 1:100, 1:20 Rys. K-2.2 Konstrukcja I pietra 1:100, 1:20 Rys. K-2.2 Konstrukcja II pietra 1:100, 1:20 Rys. K-3.1 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.2 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.3 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.4 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.5 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-4.1 Konstrukcja słupów 1:20 Rys. K-4.2 Konstrukcja słupów1:20 Rys. K-5.1 Konstrukcja schodów 1:100, 1:20 Rys. K-6.1 Konstrukcja nadproży 1:20 Rys. K-6.2 Konstrukcja nadproży 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 4 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 4, przekroje poprzeczne 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 5 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 5, przekroje poprzeczne 1:20 Rys. K-9.1 Konstrukcja płyty dennej zbiornika 1:20 Rys. K-9.2 Konstrukcja płyty górnej zbiornika 1:20 Rys. K-9.3 Konstrukcja ścian zbiornika 1:20 Rys. K-10.1 Konstrukcja windy 1: Budynku hali garażowo-magazynowej: - Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy żelbetowe, z betonu kl. C20/25 - Żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany z gazobetonu, z betonu kl. C20/25 - Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. C8/10, ułożony na warstwie podbudowy żwirowej o grubości 15 cm. - Żelbetowe słupy i trzpienie, z betonu kl. C25/30 - Płyty stropowe żelbetowe, z betonu klasy kl.c25/30 - Schody żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Nadproża żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach : Rys. K-1 Konstrukcja fundamentów 1:100 Rys. K-1.1 Fundamenty - zbrojenie 1:20 Rys. K-2 Rzut parteru 1:100 Rys. K-3 Rzut piętra 1:100 Rys. K-5 Konstrukcja słupów 1:20 Rys. K-6. Konstrukcja nadproży i wieńców 1:20 Rys. K-7. Konstrukcja schodów 1:20

18 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Szalowanie Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział Płyty deskowania: 1. Sklejka patrz WTWO, rozdział 5; 2. W miejscach gdzie jest to potrzebne metalowe formy kształtowe; 3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcę z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące

19 wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 2.3 Zbrojenie Żebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII- N, RB500W. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B oraz WTWO Elektrody spawalnicze Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B Materiały pomocnicze Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 2.4 Składniki mieszanki betonowej Cement Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B Woda Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B Kruszywo Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. Kruszywo grube (2-96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5% Domieszki do betonu W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

20 Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Transport materiałów Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 4 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 4 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 4 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262310-7 Zbrojenie 45262311-4 Betonowanie konstrukcji SST 4 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST4 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST4 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST4 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE (ST09)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE (ST09) SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE (ST09) 1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 07.00. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE ORAZ NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 1 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6.

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ciesielskich BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03 ROBOTY BETONOWE Specyfikacje Techniczne 34 ST-01.03 ROBOTY BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 45453000-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.01.05 WYMIANA GRUNTU 29 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport betonowych kostek brukowych... 6

4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport betonowych kostek brukowych... 6 Remont i przebudowa boiska z trybunami przy ul. Sucharskiego w Koszalinie Etap I wykonanie oświetlenia, odwodnienia i przebudowa trybun SST 03. Betonowanie, fundamenty Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 247 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 248 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 248 1.2 Zakres stosowania ST... 248 1.3 Zakres robót objętych ST... 248 1.4 Określenia podstawowe... 248 1.5 Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt kamiennych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 s t r o n a 1 z 5 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETON, PŁYTY STROPOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 452222-1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 106 2. MATERIAŁY... 106. SPRZĘT... 108 4. TRANSPORT... 108 5. WYKONANIE ROBÓT... 109 6.

Bardziej szczegółowo

SST. 08. ROBOTY MALARSKIE

SST. 08. ROBOTY MALARSKIE SST. 08. ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2 1.3.1 Nazwy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Chodniki ST 01.09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Chodniki ST 01.09 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Chodniki ST 01.09 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe

D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 353 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l i c z n y c h Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) OBIEKT : Budynek przeznaczony na grilowisko ADRES : Bojanice działka nr 333/2 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D.0.0.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 86 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 88 2. MATERIAŁY... 88 3. SPRZĘT. 89 4. TRANSPORT....89 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Krawężniki betonowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Krawężniki betonowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Krawężniki betonowe 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo