CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax , ckkarchitekci.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl"

Transkrypt

1 CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax , ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana Batorego dz. nr 2/3 obręb inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki faza Projekt Budowlany branża kody robót CPV autorzy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu Konstrukcje stalowe Roboty murarskie Tynkowanie Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi metalowych Instalowanie ścianek działowych Instalowanie sufitów podwieszonych Kładzenie glazury Kładzenie terakoty Kładzenie wykładzin elastycznych Roboty malarskie Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie opraw elektrycznych Instalowanie oświetlenia Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Kładzenie kabli Instalowanie rozdzielni elektrycznych Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji arch. Jan A. Kozłowski, upr.bud 62/Gd/01 sprawdził arch. Anna Król, upr.bud PO/KK/011/02 data nr egzemplarza 1 2 archiw

2 SPIS TREŚCI 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe Ogólny zakres robót 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1 Wymagania ogólne 2.2 Źródła uzyskiwania materiałów 2.3 Kontrola materiałów i urządzeń 2.4 Atesty materiałów i urządzeń 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów 2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 4.1 Wymagania ogólne 4.2 transport materiałów 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót 6.2. Pobieranie próbek Badania i pomiary 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 8.1 Wymagania ogólne 8.2.Odbiory robót 9. ROZLICZENIE ROBÓT 10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 10.1 Przepisy prawne

3 11. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-01 Przygotowanie terenu pod budowę SST-02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe SST-03 Stal zbrojeniowa SST-04 Konstrukcje stalowe SST-05 Roboty murowe SST-06 Roboty wykończeniowe SST-07 Roboty Instalacyjne elektryczne SST-08 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia nazwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana Batorego, dz. nr 2/3 obręb inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki 1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku administracyjnego, hali garażowomagazynowej, miejsc postojowych z komunikacją, ogrodzenia, przyłączy i instalacji wewnętrznych w tym: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji, energetycznej. Projektowane obiekty znajdują się w Żąbkach na terenie przy ul.batorego i ul.nowej na działce nr2/3. Obecnie przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany. Celem dokumentacji jest dostosowanie terenu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Ogólny zakres robót Zakres niniejszego opracowania obejmuje działkę 2/3 w Ząbkach. Przewidywany zakres robót to: Przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie terenu, demontaż istniejących ogrodzeń, wyburzenie istniejących 2 ramp najazdowych, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, odłączenie zasilania instalacji elektrycznej, zabezpieczenie istniejących drzew) plantowanie terenu i dostowanie do projektowanych rzędnych roboty ziemne i fundamentowe prace przy wznoszeniu ścian i kolejnych kondygnacji w obiektach roboty przy stropodachach Montaż stolarki drzwiowej, okiennej Montaż witryn aluminiowych Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, wykończenie ścian płytkami gresowymi Położenie nowych posadzek Roboty wykończeniowe m.in. montaż sufitów podwieszanych Wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznej Roboty sanitarne

5 Montaż ogólnej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia i instalacji niskoprądowych Montaż windy i platformy dla niepełnostrawnych Kody CPV: Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu Konstrukcje stalowe Roboty murarskie Tynkowanie Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi metalowych Instalowanie ścianek działowych Instalowanie sufitów podwieszonych Kładzenie glazury Kładzenie terakoty Kładzenie wykładzin elastycznych Roboty malarskie Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie opraw elektrycznych Instalowanie oświetlenia Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Kładzenie kabli Instalowanie rozdzielni elektrycznych Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1 Wymagania ogólne Prace przy realizacji projektu powinny być realizowane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających odpowiednie aparaty techniczne, certyfikaty. 2.2 Źródła uzyskiwania materiałów Źródło uzyskiwania materiałów powinno być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem i przed rozpoczęciem robót. Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych

6 szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz normami. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 2.3 Kontrola materiałów i urządzeń Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę urządzenia i materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żęby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie w pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji 2.4 Atesty materiałów i urządzeń W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub normach. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.

7 Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność robót. Miejsce składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 2.7 Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń sprzęt może być zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i wskazaniach nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem. Wymagany sprzęt do wykonania robót: wyciąg, betoniarka, mieszarka do zaprawy, spawarka elektryczna, prościarka, nożyce, giętarka do prętów. Wykonawca odpowiada za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p.poż i innych obowiązujących budynku w czasie wykonywania remontu.

8 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 4.1 Wymagania ogólne Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich oraz nie pogorszenie jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 4.2 Transport materiałów Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu winny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. Gruz powstały w wyniku trwających prac remontowych powinien być na bieżąco usuwany z terenu budynku, przewożony i utylizowany na wyznaczonych do tego celu wysypiskach na koszt wykonawcy. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, wytycznymi specyfikacji i zgodnie z projektem budowlanowykończeniowym przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających odpowiednie aparaty techniczne, certyfikaty. Wykonawstwo robót objętych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej, sprawującej kierownictwo i nadzór. Jednostka projektowana odpowiada za wykonywanie czynności nadzoru autorskiego. W ramach poszczególnych etapów prac, zaleca się dokonywanie odbioru robót budowlanych zanikających i ulegającym zakryciu; odbiorów częściowych umożliwiających przejściowe rozliczenie robót zgodnie z zakresem prac opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany budynek administracyjny wraz z otoczeniem oraz budynek hali garażowo-magazynowej wraz z otoczeniem. Linią podziału między budynkami, w przypadku ich osobnej realizacji będzie linia północ-południe biegnąca przez ogrodzenie wewnętrzne z bramą a następnie skrajem miejsc postojowych przy budynku hali. Przekazanie pomieszczeń użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonywane po usunięciu wad i usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia inwestorowi gwarancji na wykonane przez siebie prace. Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie prac w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osób w na terenie remontowanego budynku.

9 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie. Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Pobieranie próbek Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenia wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,w sposób zaakceptowany przez niego. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. a. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie

10 miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę badań. Zarządzający realizacją umowy może pobrać próbki i prowadzić badania niezależne od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Wykonać zgodnie z normami i przepisami szczególnymi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 8.1. Wymagania ogólne W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy: - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiorowi częściowemu

11 - odbiorowi końcowemu - odbiorowi ostatecznemu 8.2. Odbiory robót Przy odbiorze tynków należy sprawdzić odchyłki powierzchni i naroży ścian od kąta prostego i ich zgodność z zaleceniami. Odbiór sufitów należy rozpocząć od czynności sprawdzających jeszcze w trakcie ich montażu. Sprawdzić jakość dostarczonych płyt, pożądany rodzaj płyt, itp. Po wykonaniu sprawdzić zgodność z zaleconym odchyleniem powierzchni pionowych i poziomych sufitów od linii prostej na całej powierzchni ściany oraz na całej długości ławy kontrolnej (2mb). Odbiór prac malarskich powinien obejmować stan położenia, użyte materiały i środki gruntujące. Stosowane farby (emulsje akrylowe) powinny być przygotowywane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia. Odbiór robót malarskich wykonuje się po siedmiu dniach od ich zakończenia i obejmuje on sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności ze wzorcem, przyczepności do podłoża Warunki techniczne odbioru obejmują sprawdzenie trafności i jakości użytych materiałów, prawidłowości wykonania podkładu,sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (naciskanie, opukiwanie), wkładek dylatacyjnych (oględziny). Odbiór obejmuje także sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania styków materiałów posadzkowych np. ze stopniami klatki schodowej, z powierzchnią sąsiedniej sali. 9 ROZLICZENIE ROBÓT Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT końcowej i protokołu odbioru końcowego robot odebranych przez Inspektora Nadzoru oraz przez powołaną Komisję Odbioru. Płatność dokonana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zamawiający określi w osobnym opracowaniu dokładną procedurę fakturowania, a także zakres dokumentów, które należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 10 PRZEPISY ZAWIĄZANE Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne wytyczne i regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

12 Najważniejsze z nich to: Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz.U. nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz.U. nr 109/2000 poz.1157) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (dz.u. nr 30/1989 poz.163) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 10/1995, poz.48) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz.u. nr 202 poz. 2072) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-01 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu

14 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu budowy pod budowę budynku administracyjnego i hali garażowo-magazynowego w Ząbkach. 2. Materiały i urządzenia Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Gruz pochodzący z rozbiórki winien być usunięty z terenu, wywieziony i utylizowany na legalnym wysypisku na koszt wykonawcy. Materiały z rozbiórek należy wrzucać bezpośrednio do przeznaczonych do tego kontenerów poprzez leje zsypowe. Do transportu materiałów z rozbiórek należy użyć takich środków jak: samochód wyładowczy do stolarki, wykładzin itp., pojemnik do załadunku na samochód gruzu. 5. Wykonywanie robót Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, ostrożnie, w sposób nie naruszający istniejących konstrukcji budowlanych. Wszelkie uszkodzenia elementów pozostałych, nie podlegających rozbiórce, powstałe w wyniku prowadzonych prac wykonawca winien usunąć i naprawić na własny koszt. Przed wyburzeniami przeszkolić pracowników w zakresie warunków bhp. Podczas wyburzeń zachować ostrożność szczególnie przy wyburzaniu elementów większych, wysokich. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 7. Obmiary robót Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w ST-0 8. Odbiory robót i podstawy płatności Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy Ogólne przepisy i normy podano w ST-0

15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-02 Konstrukcja obiektów budowlanych Konstrukcje Betonowe i żelbetowe

16 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku administracyjnego i hali garażowo magazynowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach przy ulicy Stefana Batorego w Ząbkach 1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót Zakres robót objętych specyfikacją W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: Budynku administracyjnego: - Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany z gazobetonu, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. C8/10, ułożony na warstwie podbudowy żwirowej o grubości 15 cm. - Żelbetowe słupy, z betonu kl. C25/30 i C30/37 - Ściany żelbetowe, z betonu kl.c25/30 - Płyty stropowe żelbetowe, z betonu klasy kl.c25/30 - Schody żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Podciągi żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Nadproża żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowy szyb windy, z betonu kl. C25/30 - Żelbetowy zbiornik, z betonu kl. C25/30 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy

17 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach : Rys. K-1.1 Konstrukcja fundamentów 1:100, 1:20 Rys. K-2.1 Konstrukcja parteru 1:100, 1:20 Rys. K-2.2 Konstrukcja I pietra 1:100, 1:20 Rys. K-2.2 Konstrukcja II pietra 1:100, 1:20 Rys. K-3.1 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.2 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.3 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.4 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-3.5 Konstrukcja podciągów 1:20 Rys. K-4.1 Konstrukcja słupów 1:20 Rys. K-4.2 Konstrukcja słupów1:20 Rys. K-5.1 Konstrukcja schodów 1:100, 1:20 Rys. K-6.1 Konstrukcja nadproży 1:20 Rys. K-6.2 Konstrukcja nadproży 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 4 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 4, przekroje poprzeczne 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 5 1:20 Rys. K Konstrukcja ściany żelbetowej w osi 5, przekroje poprzeczne 1:20 Rys. K-9.1 Konstrukcja płyty dennej zbiornika 1:20 Rys. K-9.2 Konstrukcja płyty górnej zbiornika 1:20 Rys. K-9.3 Konstrukcja ścian zbiornika 1:20 Rys. K-10.1 Konstrukcja windy 1: Budynku hali garażowo-magazynowej: - Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy żelbetowe, z betonu kl. C20/25 - Żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany z gazobetonu, z betonu kl. C20/25 - Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. C8/10, ułożony na warstwie podbudowy żwirowej o grubości 15 cm. - Żelbetowe słupy i trzpienie, z betonu kl. C25/30 - Płyty stropowe żelbetowe, z betonu klasy kl.c25/30 - Schody żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Nadproża żelbetowe, z betonu kl. C25/30 - Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach : Rys. K-1 Konstrukcja fundamentów 1:100 Rys. K-1.1 Fundamenty - zbrojenie 1:20 Rys. K-2 Rzut parteru 1:100 Rys. K-3 Rzut piętra 1:100 Rys. K-5 Konstrukcja słupów 1:20 Rys. K-6. Konstrukcja nadproży i wieńców 1:20 Rys. K-7. Konstrukcja schodów 1:20

18 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Szalowanie Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział Płyty deskowania: 1. Sklejka patrz WTWO, rozdział 5; 2. W miejscach gdzie jest to potrzebne metalowe formy kształtowe; 3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcę z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące

19 wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 2.3 Zbrojenie Żebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII- N, RB500W. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B oraz WTWO Elektrody spawalnicze Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B Materiały pomocnicze Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 2.4 Składniki mieszanki betonowej Cement Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B Woda Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B Kruszywo Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. Kruszywo grube (2-96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5% Domieszki do betonu W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

20 Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Transport materiałów Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 45453000-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ciesielskich BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 s t r o n a 1 z 5 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETON, PŁYTY STROPOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne 45.21.22.22-8. roboty budowlane związane z salami gimastycznymi 45.43.20.00-4, kładzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) OBIEKT : Budynek przeznaczony na grilowisko ADRES : Bojanice działka nr 333/2 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Dział CPV 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 3 W CIESZYNIE,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Spis treści 1. 1.WSTĘP... 41 1.1. Przedmiot SST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres obiektu budowlanego: ul. Bardosa 9 w Krakowie Zleceniodawca: Gmina Miejska Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej Szczegółowa Specyfikacja techniczna 02-003 Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 11. ROBOTY ZIEMNE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB (100x75x12) cm. Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotycząca realizacji robót drogowych na odcinku 1180 mb drogi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-05.03.03 " Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) GRUPA 45.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA 21 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. Przedmiot SST... 23 1.2. Zakres stosowania... 23 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE CPV: 45233222-1

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 2. Kod CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Świerzawa marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...6

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... klasa...

Imię i nazwisko... klasa... Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa część praktyczna Zespół Szkół Nr 2 w Bochni rok szkolny 2007/2008 symbol cyfrowy zawodu 311[04] Imię i nazwisko... klasa...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo