Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1"

Transkrypt

1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS ZASTOSOWANYCH METOD OCENY, PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ORAZ WYKORZYSTANYCH DANYCH O ŚRODOWISKU METODY PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA LOKALIZACJA ZAGOSPODAROWANIE TERENU WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE - SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zakres działania Główne cechy charakterystyczne planowanych procesów produkcyjnych Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych z kompostownią OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA Z OKREŚLENIEM ICH PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I UZASADNIENIEM WYBORU OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, GEOMORFOLOGIA I RZEŹBA TERENU WODY POWIERZCHNIOWE WODY PODZIEMNE SZATA ROŚLINNA ZASOBY SUROWCÓW NATURALNYCH KLIMAT KRAJOBRAZ OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA W zakresie zanieczyszczeń powietrza W zakresie klimatu akustycznego W zakresie wód OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WODNE Identyfikacja oddziaływań Zaopatrzenie w wodę Gospodarka ściekowa Odprowadzanie ścieków Wnioski w zakresie oddziaływań przedsięwzięcia na wody OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA JAKOŚĆ POWIETRZA Opis sposobu korzystania ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji Oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, krótkotrwałych, odwracalnych i nieodwracalnych Źródła emisji substancji gazowo-pyłowych Warunki meteorologiczne Analiza wstępna oraz wyznaczenie zakresu obliczeń Dyskusja wyników obliczeń w sieci receptorów Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego Wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY...49

2 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str Charakterystyka obiektu w zakresie emisji hałasu Określenie przewidywanego zasięgu zmian klimatu akustycznego Granice uciążliwości akustycznej przedsięwzięcia Opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie szkodliwych oddziaływań na środowisko Wnioski w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA INNE ELEMENTY ŚRODOWISKA POWIERZCHNIA ZIEMI - ODPADY Odpady niebezpieczne Odpady inne niż niebezpieczne Postępowanie z odpadami biodegradowalnymi Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi. Podsumowanie OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LUDZI I ŚRODOWISKO Zdrowie ludzi Analiza potencjalnych konfliktów społecznych Obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody Oddziaływanie na krajobraz Oddziaływanie na dobra materialne Oddziaływanie na środowisko flory i fauny Oddziaływanie na zabytki OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO - ZALECENIA POWAŻNE AWARIE OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT PORÓWNANIE PLANOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ WNIOSKI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM DANE I MATERIAŁY WYJŚCIOWE...76 Załączniki

3 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str Podstawa opracowania Podstawą formalną wykonania opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Panem Wiesławem Kisielem właścicielem Zakładu Usług Komunalnych, Laskowiec, ul. Mazurska 18, Ostrołęka a Biurem Studiów Ocen Strategicznych "Ekol-Ekon" S.C Ostrołęka ul. Macieja Rataja 7 na sporządzenie dokumentacji pt.: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych i przekazywaniu do recyklingu wyspecjalizowanym firmom oraz produkcji kompostu z wydzielonej frakcji biodegradowalnej na działkach nr 340/6 i 340/7 w m. Laskowiec gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nazywana decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Potrzebę sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzili: Starosta Ostrołęcki postanowieniem znak ROŚ.7633/92/2009 z dnia r. (załącznik nr 1) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce w Opinii sanitarnej znak: ZNS.712/72/2009 z dnia r. (załącznik nr 1a). W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z póź. zmian.) niniejsze przedsięwzięcie zakwalifikowano: instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, nie wymienione w 2 ust.1 pkt ust. 1, pkt 73 do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest ocena zakresu i zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych i przekazywaniu do recyklingu wyspecjalizowanym firmom oraz produkcji kompostu z wydzielonej frakcji biodegradowalnej na działkach nr 340/6 i 340/7 w m. Laskowiec gm. Rzekuń na środowisko przy-

4 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 4 rodnicze oraz zdrowie i życie człowieka. Raport jest dokumentem pomocniczym dla organów samorządowych przy podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Opracowanie wykonano zgodnie z wymogami, które powinien spełniać raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opublikowanymi w art. 66 pkt 1 ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227) oraz uwzględnia zakresy określone w postanowieniu Starosty Ostrołęckiego znak ROŚ.7633/92/2009 z dnia r. i Opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce w znak: ZNS.712/72/2009 z dnia r. i zawiera następujące zagadnienia: Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji. b) Główne cechy procesów produkcyjnych. c) Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. Opis analizowanych wariantów, w tym wariantów: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi i zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami w/w elementami. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania a środowisko wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystania zasobów środowiska,

5 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 5 c) emisji. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Określenie założeń do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych oraz programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego. Analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z wykorzystaniem instalacji, porównanie z zastrzeżeniem ust.2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art., 143. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów i sposobu korzystania z nich. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w Kali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizę konfliktów społecznych związanych z planowany przedsięwzięciem. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. Raport wykonano w celu: oceny wpływu przedsięwzięcia na zmiany poszczególnych elementów środowiska, przy przyjętym rozwiązaniu technologicznym i lokalizacyjnym, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 3. Opis zastosowanych metod oceny, przyjętych założeń oraz wykorzystanych danych o środowisku Metody Zastosowano dwuetapową metodę oceny. W pierwszym etapie celem określenia, które z czynników środowiskowych narażone będą szczególnie na zmiany podczas funkcjonowania przedsięwzięcia dokonano identyfikacji cech i elementów środowiska. W drugim etapie dokonano

6 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 6 identyfikacji źródeł oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W wyniku nałożenia źródeł oddziaływań na elementy środowiska otrzymuje się, że sortownia odpadów komunalnych zmieszanych z kompostownią należy do grupy inwestycji wpływających na zmianę wartości środowiska w zakresie: zagrożenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych; zmian jakości powietrza; powstawania odpadów; zmian klimatu akustycznego; prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych Przyjęte założenia 1. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, realizowane na podstawie Ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 2. Teren przedsięwzięcia tj. teren działek nr 340/6 i 340/7 w m. Laskowiec zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń, przyjętym Uchwałą nr IV/19/2006 Rady Giny Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r. posiada przeznaczenie: działka nr 340/6 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2PBS), działka nr 340/7 gospodarowanie odpadami (1O). Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest więc zgodna z przypisanym temu terenowi przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 3. W planie miejscowym ustalono dla terenów oznaczonych symbolem PBS, że uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych nie może wykraczać poza granice własności. Również dla terenów oznaczonych symbolem (O) ustalono, że uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice wyznaczonych na ten cel terenów. 3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan środowiska analizowano dla etapu realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia i zakładu jako całości. 4. Założono, że przedsięwzięcie będzie posiadało zabezpieczenia, rozwiązania i urządzenia techniczne, minimalizujące wszystkie ewentualne uciążliwości dla środowiska. Niniejszy raport wykonano na etapie przedprojektowym zmiany funkcji obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu niniejszego raportu uwzględniono przedstawione dane otrzymane od Zleceniodawcy dotyczące planowanego przedsięwzięcia. 5. Na podstawie analizy stanu środowiska w przyjętej lokalizacji oraz oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ustali się środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. 4. Opis planowanego przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie polega na odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych i przekazywaniu do recyklingu wyspecjalizowanym firmom oraz produkcji kompostu z wydzielonej frakcji biodegradowalnej na działkach nr 340/6 i 340/7 w m. Laskowiec gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki. Na potrzeby funkcjonowania przedsięwzięcia planuje się adaptację istniejącego budynku z halą magazynową. Inwestor planuje wystąpienie o zmianę funkcji istniejącego obiektu budowlanego do organu budowlanego. W ramach przedsięwzięcia planuje się zaadaptowanie istniejącego budynku hali magazynowej na sortownię odpadów mechaniczno - ręczną i kompostownię. Przewiduje się następujące wydajności technologiczne: sortowni odpadów ok Mg/rok, kompostowni odpadów organicznych ok Mg/rok.

7 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 7 W sortowni planuje się prowadzenie odzysku odpadów poprzez ich mechaniczną i ręczną segregację z wydzieleniem surowców wtórnych. Planowana dobowa ilość odpadów poddawana segregacji wynosi ok. 23 Mg. Wysegregowane odpady będą przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się recyklingiem i dalszym odzyskiem surowców wtórnych. Wydzielone w sortowni odpady biodegradowalne planuje się poddawać procesowi kompostowania w planowanym komposterze mobilnym. Planowana dobowa ilość odpadów poddawanych kompostowaniu to ok. 3,9 Mg Lokalizacja Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Laskowiec, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki. Teren przedsięwzięcia znajduje się w zachodniej części miejscowości przy drodze krajowej nr 61 Warszawa Augustów. Teren przedsięwzięcia stanowią działki oznaczone nr 340/6 i 340/7 w ewidencji gruntów (załącznik nr 5) o łącznej powierzchni 0,44 ha. Teren całego zakładu stanowiący własność Inwestora stanowią działki oznaczone numerami: 340/4, 340/5 340/6, 340/7 i 350/2 o powierzchni całkowitej ok. 0,9 ha. Teren zakładu stanowi również działka nr 340/1 o pow. 0,13 ha, na której znajduje się waga. Teren przedsięwzięcia zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń (Uchwała Nr IV/19/2006 Rady miny Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r.) położony jest w obszarze oznaczonym symbolem 1O tereny przeznaczone pod obiekty i urządzenia gospodarki odpadami oraz na terenie oznaczonym symbolem 2PBS tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Tak więc lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z przeznaczeniem przypisanym temu terenowi w planie zagospodarowania gminy. W rejonie przedsięwzięcia znajdują się tereny lasu, droga krajowa, tereny produkcyjne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Teren zakładu na którym będzie zlokalizowane przedsięwzięcie graniczy: od strony północnej z drogą lokalną a za nim z terenem produkcyjno magazynowym i dalej z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenem lasu, od strony wschodniej z terenem lasu, od strony południowej z droga krajową nr 61 a za nią z terenem lasu oraz terenem produkcyjno magazynowym, od strony zachodniej z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wjazd na teren przedsięwzięcia będzie zlokalizowany od ul. Wrzosowej. Wjazd główny na teren Zakładu znajduje się od drogi krajowej nr 61. Teren działek nr 340/6 i 340/7 graniczący bezpośrednio z drogą krajową nr 61 nie znajduje się w granicach obszarów prawnie chronionych w tym obszaru Natura 2000 (załącznik nr 3). W rozpatrywanym zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują obszary przyrodnicze chronione w tym obszary Natura 2000 oraz obiekty budowlano-architektoniczne podlegające ochronie konserwatorskiej Zagospodarowanie terenu Teren projektowanej działalności posiada ogrodzenie z bramą wjazdową zamykaną. Plan zagospodarowania terenu przedstawiono w załączniku nr 6. Na terenie znajdują się aktualnie następujące obiekty budowlane: budynek zakładu o konstrukcji murowanej, o wysokości zróżnicowanej do 10,5m i powierzchni

8 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 8 ok m 2 w tym: część biurowa o pow. ok. 462 m 2, część garażowa o pow. ok. 419 m 2, część magazynowa o pow. ok m 2, kotłownia gazowa z kotłem o mocy 30 kw szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno - bytowe, piaskownik osadnik ścieków przemysłowych, separator zanieczyszczeń ropopochodnych, zbiornik magazynujący oczyszczone ścieki przemysłowe, zbiornik podziemny na wody opadowe, utwardzony plac manewrowy, przyłącze do wodociągu gminnego, przyłącze elektryczne, przyłącze gazowe, ogrodzenie z elementów betonowych o wys. ok. 1,8 m. Cały teren zakładu jest ogrodzony uporządkowany, plac wyłożony kostką brukową a dojazdy utwardzone betonem. Teren nie posiada pokrycia szatą roślinną. Adaptacja hali magazynowej na sortownię odpadów komunalnych zmieszanych z kompostownią nie wymaga zmian w zagospodarowaniu terenu. Przystosowanie i wyposażenie w niezbędne urządzenia będzie dotyczyło wnętrza hali. Dodatkowo zostaną wykonane w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wiaty magazynowe dla wysortowanych surowców wtórnych, w zachodniej części terenu zakładu na utwardzonym placu zakładowym Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia Aktualnie teren Zakładu Usług Komunalnych Wiesław Kisiel posiadający zagospodarowanie jak opisano to powyżej, wykorzystywany jest jako baza techniczno biurowa do świadczenia następujących usług: odbioru i wywozu odpadów, odbioru i wywozu gruzu, odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych, zamiatania mechanicznego, utrzymania terenów zielonych, zimowego utrzymania dróg i placów. Zakład posiada wyposażenie w niezbędny do świadczenia wymienionych usług sprzęt i tabor samochodowy składający się z: śmieciarek, bramowców, zamiatarek, wozu asenizacyjnego, hakowców, podnośnika kabinowego, ciągników, ładowarki, pługów. Na terenie zakładu znajdują się garaże i pomieszczenia techniczne dla potrzeb wymienionego taboru. Niewykorzystaną jak dotychczas halę magazynową o powierzchni ok m 2 i wysokości ok. 10,5 m planuje się adaptować na sortownię odpadów komunalnych zmieszanych i kompostownię. Adaptacja hali wymagać będzie prac montażowo przystosowawczych polegających na: - wykonaniu bunkra zasypowego, - wykonaniu 2 linii sortowniczych z kabinami, - zamontowaniu taśmociągów, - ustawieniu kontenerów na wysegregowane surowce wtórne, - zainstalowaniu prasy balastu, - wykonaniu zbiornika na odpady wysegregowane odpady biodegradowalne,

9 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 9 - ustawieniu kompostera mobilnego, - zainstalowaniu prasy tworzyw sztucznych z perforatorem butelek PET. Wjazd na teren zakładu pozostanie jak dotychczas z drogi krajowej nr 61. Natomiast wjazd na teren przedsięwzięcia będzie odbywał się od strony północnej, z ul. Wrzosowej. W wyniku prac adaptacyjnych tj. montażowych i dostosowawczych nie zajdzie potrzeba wykonywania wykopów a więc nie zostaną naruszone istniejące warunki gruntowo - wodne. Dla pracowników przeprowadzających adaptację zostaną udostępnione istniejące sanitariaty na terenie zakładu z odprowadzeniem ścieków do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywozem do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków. Woda na etapie realizacji adaptacji będzie potrzebna w zasadzie wyłącznie na potrzeby socjalno bytowe. Będzie pobierana z istniejącego w zakładzie przyłącza do wodociągu gminnego. W związku z pracą maszyn i urządzeń montażowych oraz prowadzenia prac adaptacyjnych, w trakcie może nastąpić okresowy wzrost natężenia emisji hałasu, ograniczony jednak tylko do pory dziennej. Nie przewiduje się wzrostu emisji zanieczyszczeń powietrza w związku z pracami adaptacyjnymi. Odpady powstające w trakcie trwania robót stanowiące przede wszystkim elementy używanych materiałów, opakowań po stwierdzeniu ich nieprzydatności do dalszego wykorzystania będą gromadzone selektywnie i przekazywane uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady komunalne powstające w trakcie trwania budowy i prac adaptacyjnych należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne i zapewnić wywóz na składowisko odpadów. Prowadzone prace adaptacyjnie nie będą się wiązały z koniecznością wycinania drzew, czy zniszczeniem roślinności, gdyż taka na terenie zakładu nie występuje. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren będzie użytkowany głównie pod kątem sortowania odpadów, parkowania taboru samochodowego wraz z jego obsługą z obiektami towarzyszącymi i wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę techniczną. Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w załączniku nr Główne cechy charakterystyczne - skala przedsięwzięcia Zakres działania Zakres działalności Zakładu Usług Komunalnych Wiesław Kisiel w Laskowcu w związku z realizacją niniejszego, poddawanego ocenie przedsięwzięcia zostanie poszerzona o sortowanie i kompostowanie odpadów komunalnych. Aktualnie zakład świadczy usługi: odbioru i wywozu odpadów, odbioru i wywozu gruzu, odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych, zamiatania mechanicznego, utrzymania terenów zielonych, zimowego utrzymania dróg i placów. Sortownia odpadów Program funkcjonowania zakładu w zakresie Sortowni odpadów obejmuje: zbieranie odpadów zmieszanych od mieszkańców, transport opadów, sortowanie odpadów zmieszanych, przetwarzanie (perforowanie, prasowanie) i sprzedaż wysegregowanych odpadów (surowców wtórnych). Zgodnie z klasyfikacją określoną w Ustawie o odpadach w planowanej sortowni prowadzony będzie proces odzysku odpadów:

10 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str R15 - przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu (załącznik nr 5 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) Odpady zmieszane odbierane będą od mieszkańców z terenu powiatu ostrołęckiego, na którego terenie w przewadze nie jest prowadzony selektywny system zbiórki odpadów u źródła. Odpady odbierane są od klientów własnym transportem specjalistycznym. Przywiezione na teren zakładu odpady wyładowywane będą do leja zasypowego. Odpady będą poddawane procesowi segregacji na bieżąco. Odpady poddawane będą procesowi segregacji wstępnej mechanicznej a następnie ręcznej na liniach sortowniczych z kabinami. Wysegregowane odpady magazynowane będą czasowo w hali sortowniczej. W razie zaistnienia takiej potrzeby Inwestor planuje możliwość wykonania wiat magazynowych na wysegregowane surowce wtórne na utwardzonym terenie zakładu. Możliwe do pojawienia się odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów zmieszanych będą z niego wydzielane, magazynowane czasowo i przekazywane uprawnionym firmom do unieszkodliwienia. Powstający po procesie sortowania tzw. balast po sprasowaniu będzie wywożony na składowisko komunalne miasta Ostrołęki w gminie Rzekuń. Wysegregowane surowce wtórne będą magazynowane w wyznaczonych ustawionych w hali kontenerach. Odpady wysegregowane będą w miarę możliwości na bieżąco wywożone (sprzedawane) do odbiorców jako surowiec wtórny do dalszego przetworzenia. Odpady z tworzyw sztucznych po wysegregowaniu poddawane będą perforacji (butelki PET) a następnie prasowaniu w celu zmniejszenia ich objętości. Planuje się, że ilość poddawanych sortowaniu odpadów wynosić będzie 6000 Mg/rok tj. ok. 23 Mg/dobę. Sortownia będzie pracowała w systemie jednozmianowym, 8 h/d, 5 dni w tygodniu. Dla potrzeb Sortowni projektowane wyposażenie w urządzenia i sprzęt podstawowy to: 1 linia sortownicza składająca się z: sita o prześwicie oczek Ø 30 produkcji własnej, sita o prześwicie oczek Ø 80 produkcji własnej, 2 taśmociągów sortowniczych z kabinami. prasa balastu, perforator, prasa tworzyw sztucznych, taśmociągi, kontenery, wywrotnica. Kompostownia Planowany program funkcjonowania kompostowni obejmuje: zbieranie odpadów zmieszanych od mieszkańców, transport opadów, sortowanie odpadów zmieszanych, wysortowanie odpadów biologicznie rozkładalnych, kompostowanie, wywóz na inną działkę poza teren zakładu w celu czasowego magazynowania, sprzedaż. Zgodnie z klasyfikacją określoną w Ustawie o odpadach w planowanej kompostowni prowadzony będzie proces odzysku odpadów:

11 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Odpady biodegradowalne wysortowane z dowiezionych zmieszanych odpadów komunalnych na linii sortowniczej będą poddawane kompostowaniu w komposterze kontenerowym. Jak się planuje roczna ilość poddawanych kompostowaniu odpadów wyniesie ok Mg. Dzienny przerób będzie kształtował się na poziomie ok. 3,9 Mg. Kompostownia z uwagi na charakter procesu będzie pracowała w sposób ciągły, z załadunkiem materiału świeżego w dni robocze. Na terenie zakładu Inwestor planuje uruchomienie myjni samochodów i pojemników na odpady. Myjnia samochodów własnych Planowana myjnia samochodów i pojemników na odpady zostanie uruchomiona w północno zachodniej części budynku zakładu. W myjni myte będą samochody własnego taboru. Planuje się, że dziennie będzie myte średnio 2 samochody. Ponadto prowadzone będzie mycie pojemników na odpady w ilości ok. 20 sztuk na dobę. W myjni będzie prowadzone ręczne mycie z wykorzystaniem dysz ciśnieniowych. Do mycia stosowane będą środki myjące i dezynfekujące dla pojazdów przewożących odpady. W posadzce myjni została wykonana kratka ściekowa poprzez którą, ścieki z mycia będą wpływały do pierwszego zbiornika pełniącego rolę piaskownika - osadnika a następnie poprzez separator zanieczyszczeń ropopochodnych będą wpływały do szczelnego zbiornika magazynującego, skąd okresowo będą wywożone za pomocą własnego taboru asenizacyjnego do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków. Działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Ponadto na terenie przedmiotowego zakładu prowadzona jest aktualnie działalność usługowa związana z: wywozem niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych, sporadycznie gruzu betonowego z rozbiórek remontów oraz skratek, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, zbieraniem odpadów z selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, aluminium), zagospodarowywaniem terenów zieleni. Na terenie zakładu znajduje się niezbędne zaplecze administracyjne, socjalne i techniczne dla prowadzenia tej działalności. Zaplecze techniczne dla działalności stanowi przede wszystkim tabor transportowy składający się ze specjalistycznych środków transportu. Tabor samochodowy zakładu składa się z: samochodów ciężarowych powyżej 3,5 Mg 11 szt., wózek widłowy 1 szt., maszyny robocze 2 szt., ciągniki rolnicze 2 szt. oraz: samochód do 3,5 Mg 1 szt.. samochód osobowy 2 szt. Na terenie zakładu znajdują się garaże dla ww. sprzętu.

12 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str Główne cechy charakterystyczne planowanych procesów produkcyjnych Sortownia odpadów Sortowane będą odpady zmieszane odbierane własnym transportem od klientów. Odpady jak przewiduje się nie będą zawierały odpadów niebezpiecznych. Jednak istnieje możliwość pojawienia się niewielkich ilości w odpadach zmieszanych. Hala posiada utwardzone podłoże betonowe. Podstawowymi urządzeniami linii sortowniczej są: 1. bunkier zasypowy dla odpadów zmieszanych, przeznaczonych do segregacji, 2. przenośnik taśmowy wznoszący transportujący zmieszane odpady komunalne z bunkra do sita, 3. sito o prześwicie oczek Ø 30 mm, 4. kontener na odpad podsitowy, 5. przenośnik taśmowy odpadów z sita o prześwicie oczek Ø 30 mm do sita o prześwicie oczek Ø 80 mm, 6. przenośnik taśmowy frakcji odpadów > 80 mm na stół sortowniczy 7. stół sortowniczy taśmowy frakcji odpadów > 80 mm z kabiną, 8. przenośnik taśmowy frakcji odpadów < 80 mm na stół sortowniczy, 9. stół sortowniczy taśmowy frakcji odpadów < 80 mm z kabiną, 10. kontenery na wysegregowane surowce wtórne, 11. perforator butelek PET firmy AVERMANN typ P 700S, 12. prasa tworzyw sztucznych belująca kanałowa AVERMANN typ AVOS /50, 13. prasa balastu firmy firmy AVERMANN typ SP 1485, 14. kontener balastu. Pracownicy pracować będą przy stołach sortowniczych, które zlokalizowane będą w klimatyzowanych kabinach sortowniczych, wyposażonych w oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylację. Hala posiada wentylację wywiewną, grawitacyjno mechaniczną, zlokalizowaną w dachu hali wentylatory wywiewne dachowe), zapewniającą wymianę powietrza w ilości min. 0,5 1 w/h. Wyciąg powietrza odbywa się poprzez wentylatory osiowe, umieszczone w ścianach zewnętrznych kabin sortowniczych. Rodzaje sortowanych odpadów: Zasadniczo program funkcjonalny przedsięwzięcia obejmuje wydzielanie z odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z nieselektywnej zbiórki, odpadów następujących rodzajów: papier (karton, tektura, opakowania kartonowe, papier gazetowy itp.), szkło (opakowania szklane bezbarwne, opakowania szklane kolorowe), tworzywa sztuczne (strecz, folia opakowaniowa, opakowania zespolone i gospodarcze, PET), drewno, metal (z podziałem na rodzaje: żelazo i stal, aluminium, miedź itp.). Istnieje możliwość występowania w odpadach zmieszanych pewnych rodzajów odpadów które winny być usuwane ze strumienia odpadów przeznaczonych do składowania: odpady niebezpieczne w postaci małych akumulatorków i baterii, odpady w postaci opakowań po lakierach i farbach, świetlówki. Na te rodzaje odpadów należy zaprojektować odpowiednie pojemniki, ustawione w miejscu ustronnym.

13 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 13 Ilość wysortowanych odpadów Jak się planuje ilość zmieszanych odpadów poddawanych sortowaniu będzie wynosiła ok Mg/rok. Na podstawie średniego procentowego składu morfologicznego odpadów zmieszanych przyjętego wg danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 wyliczono ilości możliwych do wysegregowania odpadów w planowanej sortowni. Tabela Nr 1. Procentowy skład morfologiczny niesegregowanych odpadów komunalnych (wg KPGO 2010) Gospodarstwa domowe Strumień odpadów komunalnych miasto wieś obiekty infrastruktury średnio % % % % odpady kuchenne ulegające biodegradacji ,2 odpady zielone ,7 papier i tektura ,7 drewno ,7 odpady wielomateriałowe ,3 tworzywa sztuczne ,7 szkło ,7 metal ,0 tekstylia ,7 odpady mineralne ,3 odpady niebezpieczne ,0 razem Tabela Nr 2. Rodzaje i ilości odpadów wysegregowanych w planowanej sortowni przy zakładanej ilości odpadów zmieszanych poddawanych segregacji wynoszącej Mg/rok Rodzaj odpadów Przy 100% Przy zakładanej 75% sprawności segregacji sprawności segregacji odpady ulegające biodegradacji ,5 papier i tektura ,5 drewno ,5 tworzyw sztuczne w tym: ,5 PET-y ,75 folie 352,8 264,6 opakowania gospodarcze 88,2 66,15 szkło ,5 metal niebezpieczne balast (odpady mineralne, opady wielomateriałowe, tekstylia) ,5 razem Są to ilości szacunkowe, wyliczone wskaźnikowo. Odpady dowożone będą na teren zakładu poprzez wjazd zlokalizowany od ul. Wrzosowej. Dostarczane do Sortowni odpady komunalne, zmieszane rozładowywane będą bezpośrednio do bunkra zasypowego. Przed załadowaniem na taśmociąg usuwane będą odpady o dużych rozmiarach typu: kartony, elementy plastikowe, drewna itp. Powoduje to wyeliminowanie zbędnego balastu samej linii oraz upraszcza proces sortowania. Z bunkra odpady podawane będą na taśmociąg wznoszący. Z taśmociągu odpady będą grawitacyjnie spadały na sito własnej konstrukcji o prześwicie oczek 30 mm. W ten sposób z odpadów zostanie oddzielona drobna frakcja mineralna. Odpad podsitowy zbierany w kontenerze i wykorzystywany we własnym zakresie do niwelacji terenu bądź stosowany jako materiał strukturalny w procesie kompostowania.

14 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 14 Odpady po odsianiu frakcji mineralnej przenośnikiem taśmowym będą transportowane do kolejnego sita o prześwicie oczek 80 mm. Sito ma za zadanie podzielić odpady na dwie frakcje grubszą o rozmiarach powyżej 8 mm i drobniejszą o rozmiarach poniżej 8 mm. Z sita taśmociągami frakcje te będą podawane na osobne stoły sortownicze. Na stołach będzie prowadzona ręczna segregacja odpadów i wysortowanie surowców wtórnych. Poszczególne rodzaje wysegregowanych surowców wtórnych z obu stołów sortowniczych gromadzone będą w kontenerach. Powstały po wysegregowaniu odpadów frakcji > 80 mm balast będzie poddawany prasowaniu w celu zmniejszenia jego objętości i ułatwienia transportu na składowisko odpadów. Wysegregowane odpady w kontenerach będą oczekiwały do czasu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej wewnątrz hali magazynowej. Surowce wtórne będą przekazywane uprawnionym, wyspecjalizowanym firmom do dalszego recyklingu i odzysku. Dodatkowo odpady z tworzyw sztucznych będą poddawane prasowaniu w celu zmniejszenia ich objętości. W przypadku butelek PET przed prasowaniem będą one poddawane perforacji w urządzeniu zwanym perforatorem. Schemat blokowy procesu technologicznego przedstawiono w załączniku nr Kompostownia - komposter Surowiec do kompostowania będą stanowiły odpady biodegradowalne wysortowane na linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych. Planuje się również jako materiał strukturalny stosować do kompostowania odpad podsitowy z pierwszego stopnia odsiewu zmieszanych odpadów komunalnych na linii sortowniczej. Odpady biodegradowalne z linii sortowniczej będą gromadzone w zbiorniku. Ze zbiornika, ewentualnie łącznie z odpadem podsitowym odpady będą zasypywane do kompostera. W przypadku zastosowania jako dodatku do kompostowania odpadu podsitowego całkowita ilość kompostu jaka będzie produkowana rocznie wzrośnie z 1000 Mg/rok do ok Mg/rok. Do prowadzenia procesu kompostowania planuje się zastosowanie kompostera kontenerowego firmy EKOBUD. Komposter zostanie ustawiony wewnątrz hali. Gotowy kompost będzie wywożony własnym taborem na inną działkę poza teren zakładu. Działka posiada nr ewid. 760/2, powierzchnię 1,46 ha, stanowi teren rolny i jest własnością Inwestora. Komposter mobilny typ 16, produkowany przez PWO "EKOBUD" Sp. z o.o. we Włocławku Komposter typ 16, produkowany przez PWO "EKOBUD" Sp. z o.o. we Włocławku, jest przeznaczony do utylizacji: frakcji organicznej odpadów - zarówno czystej, wyselekcjonowanej ze strumienia, jak i zanieczyszczonej odpadami nieorganicznymi, osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków, odpadów poubojowych II i III kategorii. Może służyć również do unieszkodliwiania frakcji podsitowej (organicznej) z odpadów zmieszanych. W wyniku procesu biostabilizacji w warunkach tlenowych, w zależności od rodzaju wsadu na wejściu, powstanie kompost nadający się do wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie (polepszacz gleby), bądź produkt inertny - do stosowania np. na przesypki sanitarne na składowisku. Komposter jest urządzeniem mobilnym, zautomatyzowanym, pracującym w hali lub na

15 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 15 wolnym powietrzu. Może być ustawiony na wypoziomowanych płytach betonowych typu ciężkiego lub na wybetonowanym podłożu. W komplecie z komposterem dostarczany jest transporter załadowczy i wyładowczy (służące do napełniania i opróżniania bębna), pomosty i podpory. Do kompostowanej masy dodaje się w odpowiednich proporcjach (zależnie od pory roku i dostępności materiałów) - papier, suche liście, korę, rozdrobnione drewno z prześwietleń sanitarnych drzew i krzewów, trociny, skoszoną trawę, odpadki owocowo-warzywne z targów oraz resztki żywności ze stołówek i zakładów zbiorowego żywienia. Elementami składowymi masy organicznej, stanowiącej wsad do urządzenia mogą być osady ściekowe z oczyszczalni lub odpady poubojowe. Mają one za zadanie umożliwienie przenikania powietrza w całej objętości mieszaniny oraz zapewniają uzyskanie pożądanego stosunku węgla organicznego do azotu. Podstawową zaletą planowanego urządzenia jest 3-dobowy proces technologiczny. Komposter pracuje w ruchu ciągłym - co kilka godzin doładowuje się wsad i jednocześnie cyklicznie opróżnia się bęben z powstałego kompostu. Podczas 3-dobowego procesu utylizacji w warunkach tlenowych (nadmuch powietrza) utrzymanie temperatury w bębnie na poziomie 49 C 60 C przez okres 24 h, zap ewnia zabicie wszystkich organizmów patogennych. Podczas 3-dobowego procesu utylizacji w warunkach tlenowych (nadmuch powietrza) materiały wsadowe muszą przez minimum 1 godzinę być obrabiane w temperaturze minimum 70 C. Zapewnia to zabicie wszystkich organizmów patogennych. Ilość masy organicznej przetwarzanej przez komposter w skali roku wynosi maksymalnie około 3,0 tys. ton i zależy od rodzaju i składu masy wsadowej. Produkt finalny procesu, w zależności od rodzaju wsadu - kompost lub materiał inertny, po wyjściu z kompostera może być dodatkowo przepuszczany przez małą rozdrabniarkę mechaniczną, która rozbije go do postaci sypkiej. Kompost wyprodukowany w urządzeniu był badany na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. nadzw. ATR dr hab. inż. Janusza Hermana, gdzie dokonano oceny jakościowej składu chemicznego, mikrobiologicznego i parazytologicznego próbek kompostu. Analizy przeprowadzono pod kątem przydatności wytworzonego produktu do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, jako polepszacza gleby. Urządzenia posiada następujące atesty: Atest nr 1/05/2004/ P.W.O. EKOBUD Sp. z o.o. Modzerowo, dopuszczający kompost wytworzony w komposterze typ 16 z komunalnych osadów ściekowych i organicznego materiału strukturalnego, do stosowania w rolnictwie, w celu polepszenia własności fizycznych i składu chemicznego gleby. Atest nr 1/01/2006/EKOBUD Sp. z o.o. Modzerowo, dopuszczający kompost wytworzony w komposterze typ 16 z odpadów poubojowych II i III kategorii, osadów ściekowych i trocin, do stosowania w rolnictwie, w celu polepszenia własności fizycznych i składu chemicznego gleby. Podczas procesu kompostowania przez cały czas monitorowane są wielkości emisji CO 2 i NH 3. W momencie pojawienia się na wyświetlaczach następujących wskazań: CO2 > 8% i/lub NH3 > 10 ppm, obsługa ma obowiązek uruchomić dodatkowo wentylator nawiewowy i dostarczyć powietrze do wnętrza bębna, aby zapobiec procesowi beztlenowego rozkładu. Ilość masy organicznej przetwarzanej przez komposter w skali roku wynosi maksymalnie

16 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 16 około 3,0 tys. ton i zależy od rodzaju i składu masy wsadowej. Proces kompostowania sterowany i monitorowany komputerowo. RYSUNEK POGLĄDOWY KOMPOSTERA Rura wydmuchowa (szt. 1) Łożysko przy nadmuchu (szt. 1) Pierścień napędowy (szt. 2) Łańcuch (szt. 1) Bęben Łożysko podporowe (szt. 8) Sprzęgło (szt. 1) Łożysko napędowe (szt. 1) Koło łańcuchowe Przekładnia planetarna Silnik Wał (szt. 4) Łożysko przy wydmuchu (szt. 1) Rama Napinacz łańcucha (z tyłu pod spodem) (szt. 1) W tym miejscu pod bębnem znajdują się łożyska wzdłużne (szt. 4) Maksymalny pobór energii elektrycznej przez komposter to ok. 1,5 kw. Dla urządzenia wymagane jest przyłącze energetyczne. Stosowane są z reguły przyłącza o mocy 10 kw ponieważ oprócz kompostera zasilają również transportery załadowczy i wyładowczy. Inne media oraz jakiekolwiek środki chemiczne są niepotrzebne. Komposter obsługuje jeden pracownik. Kompostowanie Kompostowanie wsadu przebiega w warunkach tlenowych. Do wnętrza kompostera (ładowanego tylko do połowy objętości), za pomocą wentylatora cały czas dostarczane jest powietrze. Zapewnia to dobre wymieszanie i napowietrzenie wsadu oraz zapobiega jego zagniwaniu i wystąpieniu procesu beztlenowego. W wyniku procesu biostabilizacji w warunkach tlenowych, w zależności od rodzaju wsadu na wejściu, powstanie kompost nadający się do wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie (polepszacz gleby), bądź produkt inertny - do stosowania np. na przesypki na składowisku. Kompostowanie stanowi kontrolowany proces, w którym substancje organiczne zostają rozłożone na względnie stabilny kompost. Wywołujące rozkład bakterie występują w odpadach, proces wymaga stworzenia odpowiednich warunków napowietrzania i nawilżania. Głównymi elementami procesu jest mineralizacja i humifikacja. Podczas procesu kompostowania tlen z powietrza i tzw. mikroorganizmy aerobowe przetwarzają materiał organiczny w dwutlenek węgla i wodę z jednoczesnym uwolnieniem energii. Pozostałością tego procesu jest niecałkowicie rozłożona stała reszta w postaci kompostu. Prawie cała energia zostaje uwolniona w postaci ciepła, co może spowodować wzrost temperatury kompostu do o C. Proces kompostowania jest procesem tlenowym, jeżeli obsługa urządzenia stosuje się ściśle do wskazówek i zaleceń zawartych w DTR, nie występuje problem emisji. Podczas procesu kompostowania w naszym urządzeniu przez cały czas monitorowane są wielkości emisji CO2 i NH3. W momencie pojawienia się na wyświetlaczach następujących wskazań: CO2 > 8% i/lub NH3 > 10 ppm, obsługa ma obowiązek uruchomić dodatkowo wentylator nawiewowy i dostarczyć powietrze do wnętrza bębna, aby zapobiec procesowi beztlenowego rozkładu. Powietrze nadmuchiwane jest do wnętrza bębna za pomocą wentylatora przez rurę średnicy o76 mm. Wypływ swobodny następuje po przeciwnej stronie bębna za pośrednictwem rury wydmuchowej.

17 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych z kompostownią Funkcjonowanie firmy generuje emisję zanieczyszczeń do środowiska w tym głównie: hałas, ścieki, odpady, pyły i gazy do powietrza. Rodzaje i ilości emitowanych zanieczyszczeń oraz zasięg oddziaływań na poszczególne elementy środowiska przedstawiono w następnych punktach opracowania dotyczących oddziaływań przedsięwzięcia na elementy środowiska. W punktach tych dokonano odniesienia i porównania do norm prawnych dotyczących emisji zanieczyszczeń do środowiska. 5. Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia z określeniem ich przewidywanego oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem wyboru W odniesieniu do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu sortowni odpadów komunalnych z kompostownią w zaadaptowanej do tego celu hali magazynowej na terenie Zakładu Usług Komunalnych, Wiesław Kisiel w Laskowcu, rozpatrywanie korzystnego wariantu dla środowiska można rozważać w aspekcie oddziaływania: w stanie istniejącym czyli braku wykorzystania istniejącej zabudowy i infrastruktury - wariant 0 w stanie planowanym, przy wykorzystaniu i adaptacji istniejącej zabudowy, przy zastosowaniu rozwiązań techniczno-technologicznych zabezpieczających środowisko - wariant I przy zmienionej lokalizacji wariant II przy zmienionej technologii wariant III Realizacja takiego przedsięwzięcia jest potrzebna i w omawianej lokalizacji jest uzasadniona. Funkcjonowanie takiego obiektu zmierza do ograniczania ilości odpadów kierowanych do składowania. Przy istniejących problemach z pozyskaniem nowych terenów pod lokalizacje składowisk działanie na rzecz zmniejszania ilości odpadów przeznaczonych ostatecznie do składowania i odzysk oraz kierowanie surowców wtórnych do powtórnego ich wykorzystania ogranicza korzystanie ze środowiska w zakresie eksploatacji nowych surowców i zajmowania nowych powierzchni przez obiekty dla środowiska uciążliwe jakimi są składowiska. Sortownia odpadów komunalnych z kompostownią jest istotnym dopełnieniem sprawnie i właściwie działającej gospodarki odpadami. Jego realizacja w omawianej lokalizacji i na każdym innym terenie, związana będzie z określonymi emisjami do środowiska. Przyjęta lokalizacja sortowni odpadów z kompostownią jest właściwa i posiada uzasadnienie w postaci faktu że teren działek nr 340/6 i 340/7 w Laskowcu posiada istniejące zagospodarowanie i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę. Jest to teren już użytkowany i zagospodarowany na którym funkcjonuje zakład usług komunalnych. Ponadto znajduje się w pasie oddziaływań komunikacyjnych od drogi krajowej nr 61 o dużym natężeniu ruchu i znacznym udziale ruchu ciężarowego. Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest zgodny z przeznaczeniem tego terenu wyznaczonym w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń. Wariant O czyli brak realizacji planowanej inwestycji w przedmiotowej lokalizacji, jest dla środowiska nieco mniej odczuwalny z tego względu iż jest to teren pozostający pod wpływem oddziaływań od istniejącego w rejonie zagospodarowania. Teren planowanej lokalizacji sortowni pozostaje w stanie aktualnym pod wpływem oddziaływań głównie komunikacyjnych (drogi krajowej nr

18 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str ). Brak realizacji przedsięwzięcia nie wyeliminuje istniejących w stanie aktualnym oddziaływań i obciążeń środowiska. Wariant II czyli uwzględniający realizację przedsięwzięcia w zmienionej lokalizacji analizowano czysto teoretycznie, z uwagi na brak wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń innego terenu w miejscowości Laskowiec przeznaczonego pod lokalizację obiektów związanych z gospodarką odpadami. Ponadto budowa sortowni odpadów z kompostownią w innej lokalizacji niosłaby za sobą zajmowanie nowych powierzchni, budowę nowych obiektów kubaturowych, konieczność wykonywania infrastruktury i całego zagospodarowania terenu. Rozpraszanie zabudowy charakteryzującej się emitowaniem pewnych uciążliwości dla środowiska nie jest zjawiskiem korzystnym ani z uwagi na ochronę środowiska ani z uwagi na aspekt właściwego kształtowania zagospodarowania przestrzeni gminy. Wariant III analizowano dla realizacji przedsięwzięcia w przyjętej lokalizacji przy zmienionej technologii. Alternatywną technologią sortowania odpadów zmieszanych do tej przyjętej przez Inwestora może być technologia sortowania mechanicznego, bez użycia kabin sortowniczych dla sortujących. Ten wariant jednak niesie za sobą takie wady jak: gorszej jakości wysortowany surowiec, wyższe emisje pyłów i gazów do powietrza niż przy ręcznym procesie sortowania, brak kabin sortowniczych z mechanicznym odciągiem i nawiewem powietrza zwiększa uciążliwości dla obsługi zakładu. Alternatywną do przyjętej technologii kompostowania może być kompostowanie pryzmowe. Analiza tej technologii wykazała zdecydowanie większe uciążliwości dla środowiska. W tej technologii cały proces prowadzony jest jako otwarty więc istnieją bardzo ograniczone możliwości minimalizowania oddziaływań główne na stan jakości powietrza. Wybrana technologia kompostowania kontenerowego jaką jest zastosowanie kompostera typ 16 firmy Ekobud jest możliwie najmniej emisyjną z istniejących na rynku. Budowa sortowni odpadów w innej lokalizacji niesie za sobą zajmowanie nowych powierzchni i dobór lokalizacji z dala od zabudowy mieszkaniowej i terenów chronionych których na terenie gminy jest dużo, a także dodatkowe fundusze na wznoszenie nowych budowli. Funkcjonowanie poddawanej niniejszej ocenie sortowni odpadów komunalnych z kompostownią jest wszechstronnie uzasadnione: zgodnie z ustawowymi regułami postępowania w zakresie gospodarki odpadami istnieje obowiązek odzyskiwania z odpadów surowców wtórnych w tym również konfekcjonowania w celu uzyskiwania surowca przydatnego do dalszego wykorzystania, przedsięwzięcie jest realizacją celu strategicznego w gospodarce odpadami tj. zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji jednych z najważniejszych celów wynikających z Dyrektywy 99/31/WE i polskiego prawa z zakresu gospodarki odpadami, lokalizacja przedmiotowego zakładu jest uzasadniona z uwagi na: istniejące zagospodarowanie terenu wymagające niewielkich prac adaptacyjnych, uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę, funkcjonowanie na tym terenie zakładu związanego również z gospodarką odpadami tj. Zakładu Usług Komunalnych, wykorzystanie terenu położonego w strefie intensywnych oddziaływań komunikacyjnych od drogi krajowej nr 61, przyjęte technologie do zastosowania w planowanej sortowni i kompostowni są uznane

19 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 19 jako niskoemisyjne i dodatkowo przyjęto jeszcze rozwiązania ograniczające, umieszczenie kompostera i całej linii sortowniczej w hali, lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z przeznaczeniem tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania terenu gminy Rzekuń, uruchomienie sortowni z kompostownią na przedmiotowym terenie ma również swoje uzasadnienie z uwagi na tworzenie nowych miejsc pracy Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali magazynowej na sortownię odpadów komunalnych i kompostownię na terenie działek nr 340/6 i 340/7 w m. Laskowiec, gmina Rzekuń, środowisko na terenie działki jak i w rejonie pozostanie w aktualnym stanie. Natomiast powierzchnia hali i teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod lokalizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarką odpadami pozostanie niewykorzystany. Działki przeznaczone pod lokalizację przedsięwzięcia znajdują się na terenie Zakładu Usług Komunalnych i posiadają istniejące zagospodarowanie. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia nie wyeliminuje istniejących na przedmiotowym terenie oddziaływań i obciążeń środowiska. Teren ten znajduje się w strefie intensywnych oddziaływań komunikacyjnych od drogi krajowej nr 61, przede wszystkim obciążeń hałasem i emisjami zanieczyszczeń do powietrza, ale też środowiska gruntowo wodnego. W odniesieniu do wariantu polegającego na podjęciu realizacji przedsięwzięcia w przyjętej lokalizacji skutki dla środowiska są mniej odczuwalne. Jednak przedsięwzięcie jest ogniwem zmierzającym do ograniczania wpływu na środowisko wynikającego z gospodarki odpadami na terenie gminy ale też i w regionie. Dla zabezpieczenia i zminimalizowania oddziaływań na środowisko przedsięwzięcie będzie posiadało rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające emisje zanieczyszczeń do obowiązujących norm prawnych. Uruchomienie sortowni odpadów komunalnych z kompostownią przy zastosowaniu wymaganych prawnie zabezpieczeń nie jest obiektem szczególnie uciążliwym dla środowiska. Planowane przedsięwzięcie nosi znamiona działania proekologicznego ponieważ: ogranicza ilość odpadów kierowanych na składowiska odpadów, prowadzi do zawrócenia do ponownego wykorzystania surowców wtórnych, ogranicza korzystanie ze środowiska poprzez pozyskiwanie nowych surowców, wykorzystuje materię organiczną zawartą w odpadach. Niepodjęcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie miało skutki dla środowiska w innych lokalizacjach tj. tam gdzie niewysortowane odpady zostaną zdeponowane, tam gdzie ze środowiska zostaną pozyskane nowe surowce do produkcji.

20 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia 6.1. Położenie geograficzne, geomorfologia i rzeźba terenu Teren projektowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych z kompostownią w zaadoptowanej na ten cel hali magazynowej na terenie działek nr 340/6 i 340/7 znajduje się w miejscowości Laskowiec w północnej części gminy Rzekuń, wschodniej części powiatu ostrołęckiego i północnej części województwa mazowieckiego. Omawiany teren położony jest w północno wschodniej części Niziny Północnomazowieckiej, mezoregionie Dolina Dolnej Narwi. Mezoregion stanowi wąskie (1,5-7 km), meandrujące pasmo doliny dolnej Narwi o orientacji północny wschód południowy zachód. Region obejmuje dwa główne tarasy: szeroki zalewowy taras łąkowy i zalesiony taras piaszczysty. Występującą tu formą morfologiczną jest dolina Narwi. Dolina ciągnie się wąskim pasem wzdłuż rzeki. Tarasy zalewowe ciągną się cienką listwą po obu stronach rzeki. Często tarasy są zwydmione, wznoszą się o kilka metrów ponad dno doliny i tarasy holoceńskie. Teren przedsięwzięcia stanowi powierzchnię płaską o rzędnych terenu 105,5 106 m n.p.m Wody powierzchniowe Wody powierzchniowe w rejonie przedsięwzięcia reprezentowane są przez rzekę Narew. Teren przedsięwzięcia jest odwadniany przez rzekę Narew. Rzeka przepływa w odległości ok. 0,5 km w kierunku północnym od granic przedsięwzięcia. Rzeka Narew jest prawostronnym, największym dopływem Wisły. Zlewnia posiada powierzchnię 75,2 tys. km 2. Długość całkowita rzeki wynosi 484 km, w tym długość odcinka płynącego na terenie województwa mazowieckiego 160,1 km. Narew bierze początek w północno-wschodniej części Puszczy Białowieskiej, tzw. Dzikim Bagnie na terenach Białorusi, na wysokości ok. 159 m n.p.m., a uchodzi do Wisły w 550,5 km (biegu rzeki Wisły) na wysokości 67,0 m n.p.m. Na stan czystości wód rzeki Narew ma wpływ rzeka Supraśl, do której poprzez rzekę Białą odprowadzane są ścieki z Białegostoku jak i rzeka Rozoga. Bezpośrednio odprowadzają ścieki dwa zakłady na terenie gminy Rzekuń: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu posiadający oczyszczalnie biologiczną km zrzutu ścieków do Narwi , PGO S.C. w Ostrołęce także po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej - km zrzutu ścieków Przeprowadzone w roku 2007 badania jakości wód rzeki Narew w ramach monitoringu państwowego prowadzonego przez WIOŚ wykazały w punkcie monitoringowym zlokalizowanym w m. Ostrołęka IV klasę czystości wód. O jakości zadecydowały takie parametry jak: ChZT Mn, ChZT- Cr, azot Kjeldahla, barwę i selen Wody podziemne Teren gminy Rzekuń gdzie zlokalizowane ma być przedmiotowe przedsięwzięcie, według podziału hydrogeologicznego Polski leży w obrębie regionu I mazowieckiego należącego do ma-

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)

SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE) SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE) W październiku 2001 roku Polska podpisała w ramach przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo