DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA"

Transkrypt

1 GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 153 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Krzysztof Dziaduch, Panków nr 2, Pszenno, z dnia r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych w Mysłakowie, nr dz. 155/9, 178/4, 178/7, 534/1, AM- 2, obręb Mysłaków O K R E Ś L A M dla PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Krzysztof Dziaduch, Panków nr 2, Pszenno środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. 1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych w Mysłakowie zlokalizowany będzie w istniejących obiektach budowlanych byłej Bazy Obrotu Rolnego w Mysłakowie, w granicach działek 155/9, 178/4, 178/7 534/1, obręb Mysłaków, gmina Marcinowice, powiat świdnicki, do których inwestor posiada tytuł prawny. Łączna powierzchnia terenu inwestycji wynosi 0,41 ha. Istniejąca hala magazynowa o pow. 432 m 2 zostanie zaadaptowana na halę produkcyjną poprzez umieszczenie w niej linii produkcji oleju surowego. Modernizacja hali magazynowej będzie polegać na: 1. Wydzieleniu głównej hali produkcyjnej o pow. 251 m 2 gdzie zainstalowana zostanie linia tłoczni oleju surowego uzyskiwanego z nasion rzepaku według metody na zimno, składająca się z pras wstępnego tłoczenia, ekstruderów makuchu po wstępnym tłoczeniu i pras końcowego tłoczenia. W hali tej znajdować będzie się również zbiornik operacyjny na nasiona rzepaku o pojemności 31,5 m 3 mieszczący ok. 20 ton nasion rzepaku, wyposażony w sito grubych zanieczyszczeń (służące jako zabezpieczenie przed ewentualnym dostaniem się do prasy elementów typu kamień czy metal, które mogłyby spowodować uszkodzenie prasy). 2. Wydzieleniu magazynu oleju o pow. 81 m 2, w którym umieszczone zostaną 2 zbiorniki na olej o łącznej pojemności 50,8 tyś litrów, otoczone szczelną, nieprzepuszczalną wanną ze spadkiem w kierunku ślepej studzienki, z której będzie można odpompować olej z powrotem do zbiorników w przypadku ewentualnego niekontrolowanego ich rozszczelnienia. Sterowanie pompą umieszczoną w sąsiedztwie ślepej studzienki (włącz, wyłącz, stop) znajdować się będzie na panelu przy załadunku cysterny. Zbiorniki wyposażone zostaną w elektroniczne czujniki poziomu oleju: minimum, maksimum i alarm, które połączone zostaną z wizualizacją tłoczni, a dodatkowo posiadać będą listwę pojemności i pływakowy wskaźnik poziomu oleju. 3. Wydzieleniu płaskiego magazynu makuchu o pow. 70 m 2. Załadunek makuchu na samochód odbywać się będzie za pomocą typowego przenośnika ślimakowego zamkniętego typu żmijka w pomieszczeniu zamkniętym i pod dachem. 4. Wydzieleniu pomieszczenia socjalnego dla załogi o pow. 30 m 2. Innym istniejącym obiektem kubaturowym, który wykorzystany zostanie przy realizacji przedsięwzięcia jest magazyn zbożowy oparty na silosach typu BIN. Składa się on z baterii 6 1

2 zbiorników o średnicy 6 m, wysokości całkowitej licząc od podstawy 12 m i pojemności 210 m 3 każdy, wykonanych z blachy aluminiowej i posadowionych na fundamencie betonowym. Magazyn posiada przenośnik kubełkowy (elewator) i przenośnik zgrzebłowy (redler) nadzbiornikowy umożliwiający zapełnianie zbiorników ziarnem oraz dwa przenośniki zgrzebłowe (redlery) podzbiornikowe umożliwiające rozładunek poszczególnych zbiorników. Są to typowe urządzenia transportowe stosowane w magazynach zbożowych, wykonane jako konstrukcja zwarta i zamknięta, zapewniająca szczelność transportowanego ziarna. Zakład przetwarzać będzie nasiona rzepaku dostarczane przez rolników indywidualnych i firmy, ale tylko rzepaku technologicznego (tj. o wilgotności nie większej niż 6,5-7% i zawartości zanieczyszczeń użytecznych takich jak uszkodzone mechanicznie ziarna nie większej niż 2%). Produkcja oleju surowego metodą na zimno składa się z czterech zasadniczych etapów: Etap I płatkowanie nasion rzepaku (ziarna rzepaku są mechanicznie zgniatane na płatki grubości ok. 0,25 mm) Etap II wytłaczanie oleju z nasion (płatkowane ziarna są wytłaczane na prasie ślimakowej, w wyniku czego powstaje olej surowy i makuch) Etap III ekstruzja i ponowne wytłaczanie (polega na zgniataniu pod ciśnieniem makuchu z tłoczenia wstępnego celem ostatecznego rozerwania wiązań komórkowych i wydobycia resztek oleju) Etap IV filtracja (polega na filtracji oleju surowego na prasie filtracyjnej celem pozbycia się drobnych zanieczyszczeń) W tłoczeniu oleju tą metodą nie ma etapu rafinacji oleju w celu pozbycia się niepożądanych składników. Proces technologiczny w projektowanym zakładzie odbywać będzie się w sposób ciągły, a więc całodobowo. Technologia ta nie wymaga ciepła, stąd nie ma konieczności budowy kotłowni, a cele grzewcze realizowane będą za pomocą nagrzewnic elektrycznych. Zużycie surowców, wielkość produkcji oraz zapotrzebowanie w media: 1. docelowo zakład przerabiać będzie około 32 tony ziarna rzepaku na dobę, z którego wyprodukuje się około 19 ton makuchu na dobę oraz 11ton oleju rzepakowego na dobę, 2. energia elektryczna zapotrzebowanie zakładu w energię elektryczną wyniesie ok. 100 MWh/miesiąc, 3. woda zakład podpisał umowę z Zakładem Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce na dostarczenie wody z sieci komunalnej do celów socjalnych i sanitarnych (mycie hali) w ilości 1m³/dobę. Dojazd do posesji odbywać będzie się z istniejącej drogi gminnej. 2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich : Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji: Jak już wcześniej wspomniano projektowany zakład powstanie w istniejących obiektach budowlanych. Inwestor nabył przedmiotową nieruchomość w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącą dotychczas mienie komunalne Gminy Marcinowice. Obiekty tam znajdujące się powstały w 1984 roku jako baza obrotu rolnego. Ich stan techniczny na dzień dzisiejszy jest dobry, choć wymaga modernizacji i dostosowania do potrzeb produkcji oleju oraz drobnych remontów. 1. W odniesieniu do magazynu zbożowego planuje się: ze względu na fakt iż stan techniczny istniejącego magazynu zbożowego jest dobry i do chwili obecnej eksploatowany, gdyż inwestor kontynuuje jego dotychczasowe przeznaczenie prowadząc skup zboża i rzepaku od okolicznych rolników. Zakupione ziarna są przechowywane właśnie w w/w magazynie, a następnie odsprzedawane firmom przetwórczym. O dobrym stanie technicznym magazynu może świadczyć chociażby fakt wprowadzenia przez inwestora systemu HACCP w obrocie zbożem, który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. Jest to udokumentowany system identyfikujący wszystkie zagrożenia zdrowotne (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne), a jednym z podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość materiału zbożowego są warunki ich przechowywania. Rozwiązania techniczne silosów typu BIN, z których składa się magazyn zbożowy zabezpieczają zgromadzony materiał (ziarno) przed zamoknięciem, zniszczeniem, gryzoniami i ptakami, a pośrednio również zapobiegają nadmiernemu pyleniu. Podłoga szczelinowa zapewnia równomierny przepływ powietrza przez całą masę ziarna 2

3 wypełniającego silos. Zarówno powierzchnia wewnętrzna, jak i zewnętrzna płaszcza silosów pokryta jest trwałą powłoką antykorozyjną. Gładkie wewnętrzne powierzchnie płaszcza silosów zapewniają samo oczyszczalność. Silosy mogą być w łatwy sposób załadowane i rozładowane. Zainstalowane wyposażenie stwarza możliwość dogodnego wejścia do wnętrza silosów i kontroli. Wyposażenie technologiczne wentylator, szczelinowa podłoga i wylot powietrza umożliwiają przewietrzanie ziarna zarówno bezpośrednio po zbiorze, jak i podczas długotrwałego przechowywania. Zabieg ten zapewnia w pierwszym okresie wymianę powietrza w przestrzeniach międzyziarnowych, powodując usunięcie produktów oddychania ziarna oraz możliwość obniżenia temperatury zgromadzonego w silosie ziarna podczas jego przechowywania. A zatem, skoro inwestor na dzień dzisiejszy prowadzi skup i przechowywanie ziarna, które skutecznie odsprzedaje firmom przetwórczym zachowując przy tym jakość ziarna zgodnie z systemem HACCP można uznać, że istniejący magazyn zbożowy funkcjonuje prawidłowo i bezawaryjnie. Jedyne prace modernizacyjne jakie inwestor zamierza wykonać sprowadzają się do wykonania wizualizacji pomiaru temperatury ziarna w zbiornikach magazynowych oraz modernizacji sterowania i automatyki urządzeń transportowych magazynu zbożowego polegającej na wymianie pracujących, lecz częściowo zużytych elementów sterowania (trudno już dostępnych na rynku) na podzespoły elektryczne ogólnie dostępne, bardziej nowoczesne, niezawodne i energooszczędne. Zamierza również zastąpić dotychczasowy przenośnik kubełkowy i redler nadzbiornikowy wraz z napędem na urządzenia nowe, mniej energochłonne i cichobieżne. Są to zatem prace typowo montażowe, nie wymagające użycia ciężkiego sprzętu i nie ingerujące w głąb ziemi, wykonywane na już istniejących obiektach kubaturowych, ale nie zmieniające ich bryły, a jednocześnie zastosowanie nowych technologicznie, w pełni monitorowanych urządzeń przyczyni się do uniknięcia ewentualnych awarii w przyszłości, z korzyścią dla środowiska naturalnego. 2. W odniesieniu do istniejącej wagi wozowej inwestor planuje przeprowadzić jej modernizację, a następnie legislację w Urzędzie Miar i Wag, gdyż dotychczasowa waga takiego atestu nie posiadała. 3. W odniesieniu do wiaty przyjęciowej kosza zasypowego i wywrotnicy magazynu nasion inwestor planuje pokrycie jej konstrukcji stalowej blachą falistą, gdyż dotychczasowe pokrycie blacha aluminiowa zostały rozkradzione, zanim inwestor nabył tę nieruchomość. Również te prace są typowo montażowe, bez ingerencji w środowisko naturalne i nie powodujące zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, a jednocześnie przyczynią się do ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów podczas załadunku ziarna do zbiorników magazynowych. 4. W odniesieniu do hali magazynowej hala ta w całości zostanie wykorzystana na halę produkcyjną. Jak już wspomniano prace budowlane w tym obiekcie sprowadzają się do wydzielenia wyszczególnionych wyżej pomieszczeń, remontu istniejącej instalacji elektrycznej dostosowanej do potrzeb zakładu oraz w celu uniknięcia ewentualnych awarii, przełożenia pokrycia dachowego hali na bardziej szczelne, a poza tym do prac malarskich i wykończeniowych. Tu również nie będzie ingerencji ciężkiego sprzętu budowlanego typu koparki, spychy itp. Wszystkie prace remontowo - modernizacyjne przyczynią się do unowocześnienia zakładu, zapewnienia większego bezpieczeństwa pracujących w nim ludzi oraz właścicieli sąsiednich nieruchomości. Na tym etapie nastąpi nasilenie emisji niezorganizowanej pyłów oraz emisji substancji pochodzących ze spalania paliw związanych z przeprowadzanymi pracami modernizacyjnymi istniejących obiektów. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, o wymiarze lokalnym ograniczonym do granic własności nieruchomości i ustające z chwilą zaprzestania w/w prac. Powstaną również odpady z demontażu i pobudowlane, które winny być zagospodarowane przez inwestora w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami zostaną zawarte w dalszej części decyzji i stanowić będą wymagania konieczne do uwzględnienia w pozwoleniu na budowę. Organ uznał, że przy zastosowaniu wszelkich środków zapobiegawczych związanych z możliwością powstania odpadów czy zwiększonej emisji pyłów niezorganizowanych, biorąc pod uwagę krótkotrwały okres oddziaływania oraz ustąpienie uciążliwości z chwilą zakończenia planowanych prac, na tym etapie oddziaływanie projektowanej inwestycji będzie niewielkie i o marginalnym znaczeniu dla środowiska. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji: Aby zobrazować oddziaływanie zakładu na etapie eksploatacji należy szczegółowo opisać cały proces technologiczny tłoczenia oleju z nasion rzepaku metodą na zimno : Zapotrzebowanie tłoczni wynosi średnio 32 tony nasion na dobę, stąd dla zapewnienia ciągłości produkcji niezbędna będzie dostawa dziennie dwóch samochodów ciężarowych o masie ok. 25 ton 3

4 każdy. Przed rozładunkiem rzepaku technologicznego z każdego transportu pobierana będzie próba laboratoryjna. Dopiero po wykonaniu analizy tylko surowiec spełniający normy rzepaku technologicznego, po zważeniu kierowany będzie do punktu wysypu na kosz, zlokalizowany w obudowanej wiacie. Tam rzepak wysypywany jest typowo strugą bezpośrednio przez otwór umieszczony w tylnej części naczepy samochodu wywrotki w wyniku jej podnoszenia. Ziarno z kosza zasypowego transportowane jest przy pomocy podnośnika kubełkowego (elewator) i podawane na przenośnik zgrzebłowy (redler) nadzbiornikowy, skąd grawitacyjnie spada do zbiornika przez otwartą zasuwę. Zbiornik po napełnieniu zamyka się szczelną zasuwą od góry. Również pobieranie zboża ze zbiornika odbywa się w wyniku jego grawitacyjnego spływu do przenośnika zgrzebłowego po wcześniejszym otwarciu zasuwy pod zbiornikiem. Proces technologiczny tłoczni oleju rzepakowego w hali produkcyjnej rozpoczyna zbiornik operacyjny na nasiona rzepaku, skąd poprzez sito grubych zanieczyszczeń kierowany jest rurowym przenośnikiem ślimakowym do zasypu prasy wstępnego tłoczenia. W prasie ślimakowej w wyniku przemieszczania rzepaku po stożkowym wale obracającym się z prędkością 17 obr./min zachodzi tłoczenie oleju. Olej z poszczególnych sekcji tłoczących spływa swobodnie poprzez separator grubych cząstek do wanny olejowej umieszczonej pod prasą. Wytłok gardzielą prasy kierowany jest do przenośnika ślimakowego rurowego do zasypu ekstrudera. Separowane z oleju grubsze cząstki na sicie separatora zgarniane są do zsypu i przenośnikiem spiralnym rurowym kierowane są do powtórnego tłoczenia. Olej z wanny olejowej usytuowanej pod konstrukcją prasy automatycznie za pomocą pompy instalacją rurową transportowany jest do zamkniętego zbiornika operacyjnego z mieszadłem. Zadaniem ekstrudera dla przechodzącego przez niego makuchu o zaolejeniu 20% jest rozerwanie włókien i pozostałych komórek olejowych. Proces ten pozwala na dokładniejsze i głębsze wytłoczenie oleju w drugim etapie tłoczenia. Miazga makuchowa z ekstrudera za pomocą przenośnika ślimakowego kierowana jest do drugiej prasy i poddawana procesowi ponownego tłoczenia. Olej podobnie jak w etapie pierwszym spływa do wanny olejowej i poddawany jest separacji, odseparowane cząstki kierowane są do powtórnego przetłoczenia, a olej z wanny za pomocą pompy kierowany jest do zbiornika operacyjnego mieszającego. Olej z tego zbiornika za pomocą pompy kierowany jest automatycznie na filtr siatkowy i poddawany procesowi filtracji. Przefiltrowany olej instalacją kierowany jest do zbiorników magazynowych. Proces filtracji odbywa się na siatkach filtracyjnych w wyniku wytworzonego placka filtracyjnego, który przyrasta w miarę filtracji. W czasie oczyszczania filtra, powstały placek filtracyjny kierowany jest za pomocą przenośnika ślimakowego na ekstruder i mieszając się z makuchem poddawany jest ponownemu tłoczeniu. Makuch opuszczający prasę kierowany jest za pomocą przenośnika ślimakowego rurowego na płaski magazyn makuchu. Zastosowana metoda produkcji oleju tj. tłoczenie na zimno nie wymaga wysokiej temperatury (maksymalna temp. dochodzi do 40 stopni Celsjusza), nie dochodzi bowiem do tzw. prażenia ziarna. Nie powstają zatem opary, które można byłoby uznać za zagrożenie odorowe. Ulatniający się zapach powstaje w wyniku rozgniatania nasion rzepaku zawierających olejki eteryczne charakterystyczne dla tej rośliny. Jest to specyficzny zapach, którego nie można nazwać odorem, w przeciwnym razie wytwarzany olej rzepakowy czy nawet miód rzepakowy o charakterystycznym zapachu nie nadawałyby się do spożycia. Należy również podkreślić, że uprawa rzepaku na terenie gminy Marcinowice jest dość powszechna i mieszkańcy, w tym również mieszkańcy Mysłakowa przywykli do zapachu tej rośliny, zatem uruchomienie produkcji, tym bardziej, że prowadzonej w pomieszczeniu zamkniętym nie zmieni dotychczasowych wrażeń zmysłowych. W/w technologia nie ma etapu tzw. rafinacji oleju polegającej na usuwaniu niepożądanych składników m. in. fosforu. W przypadku tłoczenia na zimno większość tego pierwiastka pozostaje w wytłokach, jego zawartość wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a ponieważ przy tej metodzie temp. dochodzi maksymalnie do 40 stopni Celsjusza, zawartość fosforu w wytworzonym rzepaku nie przekracza dopuszczalnych norm i nie trzeba go oczyszczać. W opisanej technologii nie jest wykorzystywana woda, a tym samym nie powstają ścieki technologiczne. Produktem ubocznym są wytłoki oraz produkty pofiltracyjne, które dzięki wysokiej zawartości tłuszczu stanowić mogą wartościowy składnik pasz zwierzęcych. Możliwe jest zatem efektywne wykorzystanie ich w gospodarstwie rolnym. Projektowany zakład ze względu na rodzaj prowadzonej działalności może potencjalnie oddziaływać przede wszystkim na klimat akustyczny oraz w niewielkim stopniu na środowisko gruntowo wodne i powietrze atmosferyczne. Źródłem hałasu oraz emisji substancji do powietrza atmosferycznego będą poruszające się po terenie zakładu samochody oraz pracujące maszyny i urządzenia związane z procesem technologicznym. Będą to oddziaływania bezpośrednie i 4

5 odwracalne, ustające z chwilą zaprzestania działalności. W wyniku funkcjonowania zakładu powstawać będzie niewielka ilość odpadów niebezpiecznych i innych np. komunalno podobnych. Brak będzie natomiast bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na gleby, dobra materialne oraz klimat, krajobraz, florę i faunę. Wpływ na powietrze atmosferyczne. Bezpośredni wpływ na stan czystości powietrza będą miały dwa rozdaje źródeł emisji: 1. emisja zanieczyszczeń z załadunku i przeładunku ziarna emisja pyłu, 2.emisja zanieczyszczeń powodowana przez poruszające się po terenie zakładu pojazdy samochodowe. Emisje technologiczne ze względu na zastosowaną metodę produkcji na zimno (opisaną powyżej) związane będą z emisją substancji zapachowych, które ze względu na fakt iż cały proces technologiczny odbywać będzie się w pomieszczeniu zamkniętym, będzie miało ograniczony zasięg do terenu nieruchomości. Jak już wyżej opisano powstająca woń nie może być traktowana jako odór, gdyż stanowi naturalny zapach rzepaku, rośliny powszechnie uprawianej na obszarze miejscowości Mysłaków. Aktualnie jedyne przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące problematyki substancji zapachowych w powietrzu oraz metody oceny zapachowej jakości powietrza są zawarte w art. 22 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, jako jeden z elementów regulacji pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nawet takie pozwolenie nie jest wymagane ze względu na niezorganizowany charakter emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo zastosowanie technologii produkcji oleju na zimno nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań na stan czystości powietrza atmosferycznego, gdyż nie projektuje się na terenie zakładu kotłowni (do tej technologii nie jest wymagana wysoka temperatura, o czym była już mowa), a emisje technologiczne, głównie zapachowe, będą miały pomijalne znaczenie. Ad.1. W czasie operacji załadunku i przeładunku rzepaku może dochodzić do emisji pyłu z przeładowywanego rzepaku, będzie to jednak emisja śladowa, a oddziaływanie krótkotrwałe i ograniczone lokalnie do punktów rozładunku i przeładunku. Dostarczany będzie jedynie rzepak technologiczny, a więc oczyszczony z zanieczyszczeń mineralnych. Będzie to emisja niezorganizowana zachodząca tylko i wyłącznie w porze dziennej, ponieważ ziarno dostarczane będzie tylko i wyłącznie w ciągu dnia. Głównymi miejscami ewentualnej emisji pyłu z procesów przeładunku rzepaku będzie podnośnik kubełkowy, przenośnik taśmowy nad silosami oraz dwa przenośniki podzbiornikowe, a także sama czynność rozładunku samochodu. Rozładunek ziarna będzie się odbywał dwa razy dziennie, gdyż dostarczane ziarno samochodami o masie 25 ton zaspokoi możliwość przerobową tłoczni oleju, czyli ok. 32 ton ziarna na dobę. Czas rozładunku również będzie ograniczony i wynikać będzie z wydajności istniejącego podnośnika kubełkowego, który może przetransportować 25 ton ziarna na godzinę, a wydajność redlera wynosi 50 ton na godzinę. Zatem cała operacja rozładunku i przeładunku będzie krótkotrwała i ograniczona lokalnie do punktu rozładunku. Należy zaznaczyć, że dla zabezpieczenia ziarna przed niepożądanym oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. opady) cały proces rozładunku odbywać będzie się pod osłoniętą wiatą. Urządzenia magazynu zbożowego transportujące ziarno również są szczelne i chronią ziarno przed zamoknięciem, a tym samym pośrednio przed nadmierną emisją pyłu. Wszystkie te zabiegi dodatkowo ograniczają emisję pyłu do powietrza. Cały emitowany pył to pył zawieszony dla którego w obowiązujących przepisach prawnych tj. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16 poz. 87) dopuszczalne uśrednione wartości stężeń w powietrzu wynoszą dla 1 godziny 280 µg/m 3, a dla roku kalendarzowego 40 µg/m 3. Przeprowadzone analizy i obliczenia poparte wynikami opracowanej na zlecenie organu niezależnej opinii wskazują jednoznacznie, że oddziaływanie to nie tylko nie przekroczy dopuszczalnych norm, ale jest marginalnie niskie, albowiem w odniesieniu do roku kalendarzowego emisja pyłu na granicy nieruchomości wynosi zaledwie 5% dopuszczalnej normy, a dla 1 godziny wynosi 1/7 normy. Przy obliczeniach uwzględniono również emisję pyłu ze środków transportu, a więc w warunkach pracy wszystkich maszyn i urządzeń na terenie zakładu oraz środków transportu. Reasumując oddziaływanie pod względem emisji pyłu zawieszonego do środowiska nie przekroczy dopuszczalnych norm, a ze względu na niezorganizowany charakter emisji nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Organ uznał zatem, że dotrzymane zostaną pod tym względem standardy jakości powietrza. Nie mniej jednak ze względu na to, że ocena oddziaływania na środowisko ma charakter wstępny, a więc opiera się głównie na 5

6 obliczeniach matematycznych i symulacji komputerowej, w dalszej części decyzji organ wskazał inwestorowi środki mające na celu dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz przeprowadzenie analizy porealizacyjnej w tym zakresie w celu porównania wyników w raporcie z przeprowadzonymi pomiarami już po uruchomieniu inwestycji. Ad. 2. Źródłem emisji gazów i pyłu będą na terenie zakładu samochody ciężarowe (w tym ciągniki) dostarczające ziarno na teren zakładu i odbierające olej oraz makuch. Ponieważ zarówno dostawy surowca, jak i odbiór powstałych produktów (olej i makuch) odbywać będą się tylko i wyłącznie w ciągu dnia, ilość środków transportu na terenie zakładu w ciągu dnia wynosić będzie maksymalnie 5 tj. 2 samochody ciężarowe dostarczające ziarno, 1 cysterna odbierająca olej oraz dwa samochody ciężarowe odbierające makuch. Samochody ciężarowe wyposażone są w silniki spalinowe, w których zachodzi proces spalania paliw i powstawania spalin, emitowanych do powietrza. Spaliny zawierają w swoim składzie typowe produkty spalania tj. pył zawieszony, tlenek węgla, benzen, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz tlenki azotu i tlenki siarki. Dla wszystkich tych substancji w w/w rozporządzeniu określone są dopuszczalne poziomy ich występowania w powietrzu. Dotrzymanie standardów jakości powietrza polegać będzie na nie przekraczaniu tych dopuszczalnych norm poza granicami nieruchomości na której prowadzone jest przedsięwzięcie powodujące emisję tych substancji. Wykonane w raporcie analizy i obliczenia poparte wynikami opracowanej na zlecenie organu niezależnej opinii wskazują jednoznacznie, że oddziaływanie tej emisji poza granicami zakładu i poza obszarem dróg publicznych praktycznie nie występuje, gdyż nawet na terenie samego zakładu stężenia maksymalne substancji emitowanych przez pojazdy nie przekraczają 1,5% normy, a stężenia średnioroczne plasują się poniżej 0,7 % normy. A zatem stężenie emitowanych substancji nie tylko nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami zakładu, ale również na jego terenie. Reasumując organ uznał, że oddziaływanie zakładu pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza nie wpłynie niekorzystnie na dotychczasowe warunki ze względu na bardzo niską emisję, nie przekraczającą dopuszczalnych prawem norm poza granicami zakładu. Nie mniej jednak w celu porównania przeprowadzonych w raporcie analiz i obliczeń ze stanem faktycznym w dalszej części decyzji organ nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej oraz wskazał zalecenia do zastosowania w celu utrzymania standardów jakości powietrza. Wpływ na środowisko wodne: Projektowana inwestycja ze względu na swój charakter i usytuowanie nie będzie oddziaływać w żaden sposób zarówno na wody powierzchniowe, jak i podziemne. Zakład zaopatrywany będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, doprowadzonej już do istniejącej nieruchomości. Woda ta wykorzystywana będzie wyłącznie do potrzeb socjalnych załogi oraz na utrzymywanie czystości w pomieszczeniach. W samym procesie technologicznym woda nie będzie wykorzystywana stąd nie będą powstawać ścieki technologiczne. W wyniku prowadzonej działalności powstawać będą jedynie ścieki sanitarne, które odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego i wywożone przez uprawnione w tym zakresie podmioty. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, które mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi z korzystających z nich samochodów, a także olejem, w razie nieszczelności zbiornika cysterny, powinny być ujęte w system kanalizacyjny umożliwiający ich zorganizowane odprowadzanie do odbiornika. Wody te powinny być podczyszczane w węźle wyposażonym np. w osadnik i separator ropopochodnych. Dzięki temu wody opadowe odprowadzane do środowiska będą oczyszczone do poziomów wymaganych przez przepisy, tj.: dla ropopochodnych - 15 mg/m3, dla zawiesin 100 mg/m3. Szczegółowe wytyczne co do składu i jakości odprowadzanych wód opadowych zawarte będą w pozwoleniu wodno-prawnym, o które inwestor winien wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji do Starosty Świdnickiego. Eksploatacja projektowanego zakładu będzie wymagała zatem monitorowania jakości środowiska gruntowo-wodnego w sposób określony w pozwoleniu wodno-prawnym. Przy zastosowaniu jednak proponowanych rozwiązań organ uznał, że zakład nie będzie wykazywał ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko wodne. Wpływ na klimat akustyczny: Teren projektowanego zakładu położony jest w centralnej części wsi Mysłaków wśród zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej, a więc sąsiednie tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają ochronie przed hałasem. Najbliższe odległości od granicy terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny od terenów chronionych to w kierunku wschodnim ok. 20 m, a w kierunku południowo-wschodnim ok. 50 m. Dopuszczalny poziom hałasu 6

7 dla sąsiednich nieruchomości chronionych tj. zabudowy zagrodowej wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: - w porze dziennej ( ) 55 db(a), w przedziale czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom pory dziennej kolejno po sobie następującym, - w porze nocnej ( ) 45 db(a), w przedziale czasu odniesienia równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Na terenie planowanej inwestycji można zidentyfikować następujące źródła emisji hałasu: 1. Budynek główny zakładu źródłem hałasu w budynku będą urządzenia technologiczne oraz pomocnicze związane z instalacją tłoczenia oleju emisja hałasu będzie miała miejsce przez całą dobę (również w nocy). Przy analizie emisji hałasu z tego źródła wzięto pod uwagę parametry samego budynku, a więc izolacyjność poszczególnych ścian i dachu budynku, jego wysokość, całodobowy ciągły charakter pracy urządzeń technologicznych oraz poziom hałasu emitowany przez te urządzenia we wnętrzu hali, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na stanowisku pracy nie może przekroczyć 85 db. 2. Dwa wentylatory dachowe zainstalowane na dachu budynku głównego zakładu emisja hałasu będzie miała miejsce przez całą dobę (również w nocy). Te źródła emisji stanowić będą system wentylacji ogólnej budynku. W analizie wzięto pod uwagę parametry głównego budynku produkcyjnego, moc akustyczną urządzeń i wysokość źródła emisji oraz całodobowy charakter pracy, traktując je jako punktowe i wszechkierunkowe źródła hałasu. 3. Urządzenia transportowe silosów na rzepak dwa transportery podzbiornikowe do rozładunku silosów, przenośnik nadziornikowy do zasypu silosów, przenośnik kubełkowy do zasilania przenośnika nadzbiornikowego emisja hałasu będzie miała miejsce w porze dziennej, gdyż zarówno rozładunek, załadunek rzepaku do silosów magazynu jak również załadunek zbiornika operacyjnego w hali produkcyjnej będzie się odbywał w porze dziennej. Przy analizie emisji hałasu z tych źródeł pod uwagę wzięto ich parametry, wysokość ich zainstalowania, okresową pracę urządzeń tylko w porze dziennej, co wynika z pojemności zbiornika operacyjnego hali produkcyjnej, którego pojemność zapewni ciągłą pracę tłoczni przez ok. 12 godzin, a zatem dwukrotne napełnienie tego zbiornika w porze dziennej zapewni całodobową pracę tłoczni. Sam czas załadunku zbiornika operacyjnego nie przekroczy 1 godziny ze względu na wydajność 25 ton ziarna/ godzinę urządzenia transportującego ziarno z magazynu zbożowego. Wzięto również pod uwagę czas rozładunku i załadunku ziarna do magazynu, który przy wydajności zainstalowanych urządzeń transportowych magazynu (tj. przenośnika kubełkowego ok. 25 ton nasion/godzinę i przenośników zgrzebłowych ok. 50 ton nasion/godzinę) wynosić będzie ok. dwie godziny na dobę przy rozładunku dziennie dwóch samochodów ciężarowych o masie 25 ton rzepaku. 4. Środki transportu samochody ciężarowe lub ciągniki dostarczające rzepak do magazynu, odbierające makuch i olej - emisja hałasu będzie miała miejsce w porze dziennej. Samochody ciężarowe dostarczające rzepak oraz odbierające makuch i olej będą wjeżdżały na teren zakładu wjazdem od strony północnej, ich łączna ilość dziennie wyniesie maksymalnie 5 pojazdów, w tym: dwa samochody o masie 25 ton dostarczające rzepak, dwa samochody odbierające makuch i jedna cysterna odbierająca olej. Dostawy rzepaku i odbiór powstałych produktów odbywać będą się tylko i wyłącznie w porze dziennej. Wynika to z tego, że zapotrzebowanie dobowe na ziarno wynosi ok. 32 ton, bowiem taka jest zdolność przerobowa tłoczni. Będą również istniały przerwy w dostawach nasion ze względu na nadwyżkę dziennej dostawy w stosunku do zapotrzebowania tłoczni (tj. 2 samochody dziennie po ok. 25 ton rzepaku daje ok. 50 ton ziarna, a zdolność przerobowa tłoczni wynosi ok. 32 ton na dobę). Nadwyżka wynosząca średnio 1700 ton rocznie będzie magazynowana w zbiornikach magazynu, których łączna pojemność wynosi 810 ton, co spowoduje dwukrotną rotację magazynu w ciągu roku. Pozwoli to na ciągłą pracę zakładu w sytuacji gdy będą przerwy w dostawie spowodowane dniami wolnymi od pracy czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Należy również przypomnieć po raz kolejny, że będzie to rzepak technologiczny, a więc nie wymagający suszenia czy czyszczenia. Przy analizie emisji hałasu wzięto pod uwagę ilość środków transportu, których ruch będzie się odbywał tylko w porze dziennej, co wyjaśniono wyżej, z prędkością, która nie przekroczy 20 km/h, uwzględniono również ilość, parametry i usytuowanie istniejących obiektów budowlanych, które będą ekranowały częściowo emitowany przez zakład hałas. 7

8 Ze względu na fakt, iż jest to przedsięwzięcie dopiero planowane słusznie wykorzystano do analizy emisji hałasu tzw. metodę obliczeniową i zastosowano odpowiednie referencyjne programy komputerowe, według zasad określonych w obowiązującej instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej w sprawie metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku. Obliczenia wykonano dla wymaganych wysokości 15 m, 4 m i 8 m nad poziomem terenu. Wyniki symulacji propagacji hałasu z analizowanego zakładu wskazują, że nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dziennej (55 db) i nocnej (45dB) na terenach podlegających ochronie akustycznej. Zgodnie z powyższym dotrzymane zostaną wymagania dotyczące ochrony środowiska przed hałasem wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska, polegające na tym, by przenikający na tereny chronione hałas nie przekraczał dopuszczalnych w/w poziomów. Powyższe dotyczy zarówno terenów już istniejących jak również przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co organ szczegółowo wyjaśnił w dalszej części decyzji odnoszącej się do zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Również dotychczasowy klimat akustyczny w otoczeniu projektowanego zakładu nie ulegnie pogorszeniu, gdyż nadal będzie on kształtowany przez hałas spowodowany funkcjonującymi w sąsiedztwie gospodarstwami i hałasem komunikacyjnym powstającym na przebiegającej w pobliżu drodze wiejskiej, a hałas generowany z projektowanego zakładu (jak wykazano nie przekraczający dopuszczalnych norm) zastąpi hałas generowany z funkcjonującej do dnia dzisiejszego bazy obrotu rolnego. Wyniki obliczeń i analiz z raportu potwierdzone zostały dodatkowo przez wykonaną w tym celu na zlecenie organu opinię niezależnych biegłych ds. ocen oddziaływania na środowisko. Organ uznał, że planowane przedsięwzięcie na etapie oceny oddziaływania na środowisko nie zmieni dotychczasowego klimatu akustycznego otoczenia zakładu i dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska pod względem emisji hałasu. Nie mniej jednak w celu sprawdzenia przeprowadzonych w raporcie analiz i obliczeń ze stanem faktycznym w dalszej części decyzji organ nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej oraz wskazał zalecenia do zastosowania w celu utrzymania standardów jakości powietrza. Gospodarka odpadami: Planowana inwestycja będzie obiektem o małej uciążliwości dla środowiska w zakresie gospodarki odpadami. W wyniku eksploatacji zakładu powstaną odpady w wyniku oczyszczania nasion na sitach prasy, z czyszczenia zbiorników do magazynowania nasion, obsługi technicznej i prac konserwacyjno remontowych użytkowanych obiektów, maszyn i urządzeń, z funkcjonującego systemu oświetleniowego, prac związanych ze sprzątaniem i utrzymywaniem w należytym stanie placów, chodników, z prac związanych z utrzymywaniem i pielęgnacją zieleni na terenie zakładu oraz odpady komunalne. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Marcinowice. Zobowiązany będzie do podpisania umowy z uprawnionym podmiotem na odbiór odpadów komunalnych i prowadzenia ich selektywnej zbiórki. W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zobowiązany będzie do stosowania się do przepisów ustawy o odpadach i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ich ilość przekraczać będzie 0,1 Mg rocznie oraz przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach ich gospodarowania, jeżeli ilość odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 0,1 Mg rocznie, a innych niż niebezpieczne nie przekroczy 5 mg rocznie. Wszystkie odpady winien poddawać procesowi odzysku lub unieszkodliwiania bez konieczności ich składowania na terenie zakładu. Przyjęte w/w zasady postępowania z odpadami powstającymi w wyniku działalności zakładu pozwolą na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwe postępowanie z nimi. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przy zastosowaniu w/w rozwiązań organ uznał, że gospodarka odpadami w projektowanym zakładzie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Wpływ na krajobraz, mienie osób trzecich, zabytki, środowisko przyrodnicze: Projektowany zakład w żaden sposób nie zmieni obecnego krajobrazu, czy zagospodarowania terenu ponieważ realizowany będzie na terenie już przekształconym, w całości wykorzystując istniejące na terenie nieruchomości obiekty kubaturowe bez ingerencji w ich dotychczasową bryłę, czy formę, nie powstaną też nowe obiekty. Prace remontowo modernizacyjne ograniczą się do poprawy stanu technicznego tych obiektów, o czym już była mowa wcześniej. Nie będzie tu 8

9 również zachodziła ingerencja w mienie osób trzecich, albowiem cała inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nieruchomości do której inwestor posiada tytuł prawny. Projektowany zakład nie będzie zlokalizowany na terenie, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego formą ochrony przyrody, dla których ustalone zostały wymogi ochrony wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nie pokrywa się również z obszarami specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnym obszarem ochrony siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody czy obszaru Natura Nie będzie zatem oddziaływał na istniejącą faunę i florę zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Ponieważ planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej, inwestor uzyskał wstępną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zaopiniował pozytywnie planowane zamierzenie biorąc pod uwagę jego charakter, skalę i usytuowanie oraz możliwość oddziaływania na zabytki. Budynek w którym planowane jest zamierzenie nie figuruje w ewidencji zabytków, a w zakresie skali i formy bryły zabudowy nie dysharmonizuje z historią i współczesną kompozycją zagospodarowania terenu, a jeżeli chodzi o stanowiska archeologiczne to ze względu na prace, które nie będą ingerować w głąb ziemi, a tym samym nie będą ingerować w istniejące układy stratygraficzne, inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące zabytki. Reasumując organ uznał, że uciążliwość obiektu przy przyjęciu rozwiązań technicznych i technologicznych wynikających z opracowanych dokumentów zostanie ograniczona do działki będącej własnością Inwestora w związku z czym nie będzie niekorzystnego oddziaływania na sąsiednie posesje, nie zostaną naruszone interesy osób trzecich i nie będzie potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Ze szczegółowej analizy wpływu planowanej inwestycji na wszystkie elementy środowiska dokonanej przez organ wynika, że oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do działki będącej własnością inwestora i mieści się w standardach ochrony środowiska. Warunkiem jest dotrzymanie założeń poczynionych w koncepcji uruchomienia zakładu oraz wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko. 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym : Na etapie realizacji przedsięwzięcia: 1) Organizować roboty budowlano-montażowe w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów. 2) Wytworzone odpady budowlano-montażowe segregować i magazynować w wydzielonym miejscu w sposób bezpieczny dla środowiska (np.: na utwardzonym i szczelnym podłożu, w kontenerach lub pojemnikach, w miejscu specjalnie do tego celu wydzielonym i zamkniętym pomieszczeniu), zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 3) Odpady niebezpieczne, jakie mogą pojawić się w ramach prowadzenia robót budowlanomontażowych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych lub nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją. 4) W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej prace budowlano-montażowe będące źródłem hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach między 6.00, a ) Ograniczyć emisję hałasu w czasie realizacji inwestycji poprzez wykorzystanie jedynie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej emisji dźwięku. 6) W celu ograniczenia negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne podczas prac budowlano-montażowych należy nie przeciążać maszyn i środków transportu. Sprzęt i środki transportu używane podczas budowy powinny spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji spalin. 7) Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie realizacji inwestycji materiałów sypkich np.: przechowywanie w sposób uniemożliwiający ich pylenie pod przykryciem lub w pomieszczeniach zamkniętych. 8) W przypadku ewentualnych wycieków produktów ropopochodnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji. 9) Elementy składowe projektowanej linii produkcji oleju surowego planowane do zrealizowania w istniejącej hali magazynowej usytuować na szczelnej i nieprzepuszczalnej posadzce, zabezpieczonej przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowowodnego. 9

10 10) Należy wykonać sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem. 11) Należy uzyskać, przed oddaniem inwestycji do użytku, u właściwego organu ochrony środowiska pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu zakładu do wód i do ziemi. 12) Należy uzyskać, przed oddaniem inwestycji do użytku, u właściwego organu ochrony środowiska stosowne zezwolenia/uzgodnienia wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy: 13) Przestrzegać zasady, by poziom hałasu na terenie najbliższego obszaru chronionego przenikającego do środowiska z terenu zakładu nie przekraczał dopuszczalnego hałasu wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A wynikającego z uregulowań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) tj. L AeqTd = 55 db (A) dla pory dziennej w godz L AeqTn = 45 db (A) dla pory dziennej w godz ) W miarę możliwości zwiększyć izolacyjność ścian i dachu głównej hali produkcyjnej w celu uniknięcia możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. 15) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi podczas eksploatacji instalacji; magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko (np.: na utwardzonym i szczelnym podłożu, w kontenerach lub w pojemnikach, w miejscu odpornym na oddziaływanie warunków atmosferycznych pod zadaszeniem lub w specjalnie do tego celu wydzielonym i zamkniętym pomieszczeniu), oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie. W miarę możliwości odpady powinny być poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w miejscu powstawania, a w przypadku braku możliwości prowadzenia odzysku należy zagwarantować sprawne przekazanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. 16) W miarę możliwości podpisać stosowne umowy z odbiorcami makuchu w celu wykorzystania go jako wysoce wartościowej paszy do skarmiania zwierząt lub przekazywać go podmiotom prowadzącym kompostownie, ograniczając w ten sposób ilość odpadów biodegradowalnych. 17) W przypadku rozlania oleju na posadzce wewnątrz hali, miejsce rozlania oleju obsypać makuchem i ponownie poddać go wytłoczeniu. 18) Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika; podpisać umowę na opróżnianie zbiornika z wyspecjalizowaną i posiadającą stosowne zezwolenia na świadczenie tego typu usług na terenie gminy Marcinowice. 19) W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych zakładu narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi do odbiornika jakim jest ziemia lub woda, należy oczyszczać w/w wody opadowe i roztopowe za pomocą urządzenia gwarantującego redukcję substancji ropopochodnych i zawiesin do poziomu wymaganego dla wód deszczowych odprowadzanych bezpośrednio do środowiska, np. za pomocą węzła wyposażonego w osadnik i separator substancji ropopochodnych dostosowanego do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków; urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem wód opadowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi do środowiska utrzymywać w stanie sprawności i poddawać kontroli. 20) Transport ziaren rzepaku z silosów magazynowych do zbiornika operacyjnego, oraz przyjmowanie dostaw ziarna rzepaku prowadzić wyłącznie w porze dziennej; rozładunek ziarna z pojazdów do silosów magazynowych nie powinien trwać dłużej niż 2 h/dzień. 21) Łączna ilość pojazdów: dostarczających ziarno rzepaku, odbierających olej i makuch nie może przekroczyć liczby 5 na dzień; w/w pojazdy winny poruszać się po terenie zakładu z prędkością nieprzekraczającą 15 km/h. 22) Ograniczyć do minimum pracę środków transportu na tzw. biegu jałowym. 23) Załadunek makuchu na samochody transportowe prowadzić w pomieszczeniu zamkniętym. 10

11 24) Operacje rozładunku ziaren rzepaku z samochodów dostawczych prowadzić pod obudowaną wiatą. 25) Utrzymywać urządzenia, maszyny robocze i pojazdy w dobrym stanie technicznym. 26) Przenośniki transportujące ziarna rzepaku winny być szczelne i zabudowane. 27) Wykorzystywać tylko rzepak technologiczny o poziomie zanieczyszczeń użytecznych nie więcej niż 2%, oraz pozbawiony innych zanieczyszczeń np. mineralnych. 28) Zbiorniki na olej surowy usytuować w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz hali produkcyjnej; zbiorniki te ogrodzić szczelną wanną pozwalającą na przejęcie wycieków oleju podczas np. rozszczelnienia zbiorników. Zbiorniki te wyposażyć m. in. w elektroniczne czujniki poziomu minimum i maksimum, oraz w pływakowy wskaźnik poziomu oleju. 29) Zastosować się do podstawowych wymogów przeciwpożarowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 30) Stosować technologię spełniająca wymagania, których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska. 31) Przedsięwzięcie zaplanować i prowadzić tak, by zapewnić wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: Ze względu na zastosowanie naturalnych surowców w procesie tłoczenia oleju jakim są nasiona rzepaku oraz naturalne powstające produkty czyli olej i makuch, brak powstawania ścieków technologicznych lub substancji niebezpiecznych dla środowiska czy zdrowia i życia ludzi, ze względu na prostą technologię nie wymagającą wysokiej temperatury oraz zastosowany monitoring i różnego rodzaju czujniki (czujnik temp., poziomów oleju itp.) nie przewiduje się poważnych awarii przemysłowych w myśl art. 3 pkt. 23 Prawa ochrony środowiska. Nie jest to też zakład, który można byłoby zaliczyć do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl art. 248 Prawa ochrony środowiska. Potencjalnym zagrożeniem może być rozszczelnienie zbiorników na olej czy zbiorników samochodów poruszających się po terenie zakładu. W tym celu należy zaopatrzyć pomieszczenie, w którym znajdować będą się zbiorniki gromadzące olej w wannę szczelną, która zapobiegnie przedostaniu się oleju do środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku rozszczelnienia zbiorników na paliwo środków transportu należy zebrać zanieczyszczony grunt i poddać go utylizacji przez właściwe podmioty, oraz wyposażyć zakład w tzw. sorbenty ropopochodnych. Ponadto należy również przeszkolić obsługę zakładu w zakresie zapobiegania sytuacjom awaryjnym oraz z zakresu zasad ochrony przeciwpożarowej. 5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko: Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać trans granicznie na środowisko. 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Planowane przedsięwzięcie nie zostało wyszczególnione jako takie w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, a uciążliwość obiektu, przy przyjętych rozwiązaniach technicznych i technologicznych zostanie ograniczona do działki inwestora. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 7. Na inwestora nakłada się obowiązek: Wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie poziomu hałasu i jakości powietrza w terminie 6 miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji przedsięwzięcia i przedstawienia jej wyników właściwemu organowi ochrony środowiska zgodnie przepisami Prawa ochrony środowiska dot. ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz tutejszemu organowi. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia w celu ograniczenia tego oddziaływania do granic własności (np. w postaci dodatkowego ekranowania, zwiększenia izolacyjności akustycznej hali produkcyjnej czy dodatkowych osłon zespołu transportującego magazynu zabezpieczających przed nadmiernym pyleniem). 11

12 U Z A S A D N I E N I E W dniu r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Inwestora PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Krzysztof Dziaduch, Panków nr 2, Pszenno, spełniający wszystkie wymogi formalne zgodnie z art. 46a ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 62 poz. 627). Do wniosku dołączone były wymagane prawem załączniki tj. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, charakterystykę przedsięwzięcia, a nawet (mimo iż w/w przepisy tego nie wymagają w odniesieniu do planowanej inwestycji) mapa sytuacyjno-wysokościowa, pozwalająca na szczegółowe przedstawienie przebiegu granic. Na powyższy wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych w Mysłakowie, nr dz. 155/9, 178/4, 178/7, 534/1, AM-2, obręb Mysłaków. O powyższym zostały zawiadomione strony postępowania. Jednocześnie wystąpiono z zapytaniem do Pana Jana Biliniewicz czy pełnomocnictwo przedłożone przez niego przy umorzonym już postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zmiana sposobu użytkowania bazy obrotu rolnego na zakład przetwórstwa nasion oleistych w Mysłakowie (dz. 155/9, 178/4, 178/7, 534/1) dotyczy również toczącego się obecnie postępowania, tak bowiem można wywnioskować z treści niniejszego pełnomocnictwa. Ze względu na to, iż przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii inwestycji wymienionych w 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz z późn. zm.), jako tych dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane, organ gminy zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.) wystąpił pismem z dnia r. do organu ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego jego zakresu, o czym poinformowano wszystkie strony postępowania. W międzyczasie wpłynęły kolejno pisma inwestora: dot. udzielenia informacji pisemnej w kwestii postępów w toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i skarga adresowana do Wójta Gminy kwestionująca wystąpienie Urzędu Gminy o potwierdzenie pełnomocnictwa Pani Eugenii Biliniewicz dla Pana Jana Biliniewicz, wskazując na przedłużanie terminów ustawowych i stronniczość. Na powyższe udzielono odpowiedzi wyjaśniającej, wskazując że terminy administracyjne są zachowane, a wyznaczony termin w zapytaniu skierowanym do Pana Jana Biliniewicz o pełnomocnictwo nie wpływa na bieg sprawy, ale wyjaśnienie tej kwestii jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości procedury. W tym samym czasie do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice wpłynęła skarga inwestora, adresowana również do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy i Wojewody Dolnośląskiego. Prokurator wystąpił do tut. organu o udzielenie informacji na temat etapów i przebiegu niniejszego postępowania, na co organ gminy udzielił wyczerpującej odpowiedzi i zobowiązał się informować Prokuratora o dalszych etapach postępowania. Rada Gminy ze swej strony rozpatrzyła w/w skargę, podejmując Uchwałę Nr XXXVIII/232/06 z dnia r. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Marcinowice za bezzasadną. W dniu r. organ gminy zgodnie z art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska i po uzyskaniu opinii organu ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej potwierdzających w/w obowiązek (Postanowienia z dnia r. kolejno: Starosty Świdnickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy) wydał postanowienie o konieczności sporządzenie raportu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko wskazując jego zakres. W dniu r. inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa nasion oleistych w Mysłakowie, gm. Marcinowice. Po analizie raportu organ uznał, że zawiera on braki formalne, o uzupełnienie których wezwał 12

13 inwestora, zwracając mu trzy egzemplarze raportu. Inwestor ponownie złożył uzupełniony i poprawiony dokument w dniu r. Z uwagi na liczne skargi inwestora dot. opieszałego prowadzenia niniejszego postępowania, nadano sprawie dalszy bieg mimo iż powtórnie złożony raport nadal zawierał braki. W międzyczasie inwestor przedłożył również opinię Ministerstwa Ochrony Środowiska dotyczącą w/w raportu. W związku z powyższym w dniu r. zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska organ podał do publicznej wiadomości informację o przedmiotowym raporcie, wskazując społeczeństwu 21-dniowy termin zapoznania się z dokumentacją, możliwości składania uwag i wniosków do planowanego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji (obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy W Marcinowicach i miejscowości Mysłaków, zamieszczone na stronie internetowej urzędu: bip.marcinowice.pl, w prasie oraz w publicznie dostępnym wykazie danych). Zapewnił w ten sposób ustawowy obowiązek zapewnienia społeczeństwu udziału w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. O powyższym poinformował strony postępowania. W wyznaczonym terminie (tj. od r. do r.) nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski ze strony społeczeństwa. Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tutejszy organ wystąpił do organów opiniujących o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji w/w przedsięwzięcia. Postanowieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy i Starosty Świdnickiego (kolejno pisma z dnia r. ZNS /UP/06 i z dnia r. ROŚ/7633/324/06) zostały uzgodnione środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym w dniu r. zgodnie z art. 10 Kpa powiadomiono strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym, możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji. Tego samego dnia wpłynęło pismo Pana Jana Biliniewicz reprezentującego Panią Eugenię Biliniewicz, oboje reprezentowani przez biegłego z zakresu ocen oddziaływania na środowisko Pana Andrzeja Koper (obydwa pełnomocnictwa dołączono do pisma). W niniejszym piśmie strona wniosła o: 1) O włączenie do materiału dowodowego postanowienia w sprawie postępowania dot. samowoli budowlanej, również odpis zażalenia pokrzywdzonego strony w odniesieniu do umorzenia śledztwa w kwestii wspomnianej samowoli budowlanej (załączniki do pisma). 2) O umorzenie przedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powołując się na fakt dopuszczenia się przez inwestora samowoli budowlanej, która dotyczyła umorzonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: zmiana sposobu użytkowania bazy obrotu rolnego na zakład przetwórstwa nasion oleistych w Mysłakowie. 3) O wydanie uwierzytelnionych odpisów wszystkich istotnych materiałów i dokumentów zgromadzonych w aktach przedmiotowej sprawy. Biorąc powyższe pod uwagę organ uwzględnił wniosek pełnomocnika strony i włączył przedłożone pisma wraz z załącznikami do akt sprawy oraz przesłał uwierzytelnione kopie akt sprawy zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu. O powyższym poinformował strony postępowania. W między czasie inwestor wystąpił o udostępnienie pism Pana Jana Biliniewicz, po czym przedłożył kopie postanowień sądu administracyjnego dot. postępowania związanego z samowolą budowlaną i zawnioskował o włączenie ich do materiału dowodowego toczącego się przedmiotowego postępowania. W dniach r. tutejszy organ powziął informację o zażaleniach Pana Jana Biliniewicz na postanowienia organu inspekcji sanitarnej i organu ochrony środowiska uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia wniesionych odpowiednio do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. W związku z powyższym poinformował strony postępowania, że zgodnie z art. 36 Kpa stosowna decyzja zostanie wydana dopiero po rozstrzygnięciu w/w zażaleń. W terminie późniejszym tut. organ został poinformowany o utrzymaniu w mocy przedmiotowych postanowień (tj. na podstawie postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia r. znak ZNS /MS/06 oraz na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia r. znak SKO/4131/21/2006). W między czasie Pan Jan Biliniewicz reprezentujący Panią Eugenię Biliniewicz wniósł kolejne uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji: 4) Wniósł o przesłanie projektu decyzji środowiskowej oraz załącznika wymienionego w uzasadnieniu postanowienia uzgadniającego organu inspekcji sanitarnej. 13

14 5) Wniósł o wskazanie, które z przesłanych stronie dokumentów stanowiły podstawę do wydania uzgodnień przez organ inspekcji sanitarnej i organ ochrony środowiska dla planowanej inwestycji i będą też stanowić podstawę do wydania stosownej decyzji. 6) Wniósł o przeprowadzenie wizji w terenie w celu ustalenia rzeczywistej odległości projektowanego zakładu w stosunku do zabudowy mieszkaniowo gospodarczej strony, kwestionując jednocześnie wskazaną w uzgodnieniu Starosty Świdnickiego odległość 40 m. 7) Zastrzegł prawo zgłaszania dalszych uwag i wniosków po przesłaniu wskazanych dodatkowych dokumentów. Jednocześnie pełnomocnik Pan Andrzej Koper reprezentujący Pana Jana Biliniewicz i Panią Eugenie Biliniewicz, wskazał że przedłożony raport nie spełnia wymogów art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska, a odrębną, szczegółową opinię w tej kwestii przedłoży w terminie późniejszym. Na powyższe tj. dot. pkt. 4 i 5 organ udzielił wyczerpującej odpowiedzi w piśmie z dnia r. oraz poinformował w zw. z pkt. 6 i 7 iż o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i jej terminie powiadomi strony postępowania odrębnym pismem, a wszystkie dokumenty zgromadzone w aktach sprawy będą szczegółowo rozpatrywane i analizowane przed wydaniem decyzji. O powyższym poinformował strony postępowania, na co inwestor w piśmie skierowanym do Prokuratora Rejonowego w Świdnicy, skierowanym do wiadomości tut. organowi, zaznaczył, że nie godzi się na wizję w terenie, na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, a wejście na jego posesję potraktuje jako wtargnięcie. W międzyczasie wpłynęło kolejne pismo Pana Jana Biliniewicza, w którym: 8) Ponownie wnosi o nadesłanie projektu decyzji, wskazując że z takim dokumentem zapoznał się organ inspekcji sanitarnej przy okazji rozpatrywania wniosku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, co zdaniem strony wynika z uzasadnienia postanowienia uzgadniającego te środowiskowe uwarunkowania. 9) Wniósł o wyznaczenie terminu wizji po wskazaniu przez stronę dogodnego terminu. 10) Wniósł o zwrócenie się do instytucji specjalistycznej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych Oddział Warszawski w celu zlecenia pisemnej opinii w oparciu o cały materiał dowodowy zgromadzony w trakcie śledztwa dot. samowoli budowlanej. 11) Sprzeciwił się realizacji inwestycji ze względu na znaczną emisję hałasu, zapylenia i zapachów. Dnia r. organ gminy poinformował strony postępowania o terminie i miejscu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. W związku z powyższym inwestor wniósł o udostępnienie kopii pisma Pana Jana Biliniewicz, przedkładając kopię postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w kwestii rozstrzygnięcia zaskarżonych decyzji dot. samowoli budowlanej. Przedłożył również pismo w którym zawarł swoje stanowisko odnośnie wezwania na rozprawę administracyjną. Nie wyraził zgody na wizję lokalną w terenie, odmówił wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej, zakwestionował zasadność uznania żądania strony dot. wizji lokalnej, ze względu na fakt iż wskazana przez stronę okoliczność została udowodniona w zgromadzonym materiale dowodowym. Ponadto wniósł o wydanie decyzji w związku z utrzymaniem w mocy postanowień organu inspekcji sanitarnej i organu ochrony środowiska uzgadniających środowiskowe warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Dnia r. została przeprowadzona rozprawa administracyjna, podczas której: zapoznano zebranych z wyżej opisanym stanowiskiem inwestora, Pan Jan Biliniewicz przedłożył jako materiał dowodowy Koreferat opracowany przez Pana Andrzeja Koper dot. uwag do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Podtrzymał zlecenie PZIiTB w Warszawie opracowania opinii dot. samowoli budowlanej. Wniósł dodatkowo o zlecenie opinii dot. oceny formalnej i merytorycznej raportu inwestora Instytutowi Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Przedłożony Koreferat do Raportu zawiera ocenę tego dokumentu w zakresie jego zgodności z wymaganiami ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) wraz z oceną merytoryczną. Biegły po przeprowadzeniu analizy treści raportu wskazał, że zawiera on braki formalne i uchybienia merytoryczne, co dyskwalifikuje go jako element wiążący w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał, że zawarte w raporcie wnioski w zakresie spełniania przez projektowane przedsięwzięcie norm jakości powietrza i norm hałasu w środowisku poza granicami nieruchomości stanowiącej własność Inwestora, są albo nieudokumentowane albo udokumentowane nieprawidłowo. Zaznaczył, że ten zawierający braki dokument nie może być podstawą pozytywnych uzgodnień organu ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej. Wskazał następujące braki w raporcie: 14

15 a) brak opisu istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami b) brak opisu wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (stan istniejący) c) brak określenia oddziaływania na środowisko wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (oddziaływanie obiektu w stanie istniejącym, który nie będzie zaniechany w związku z przedsięwzięciem), d) brak analizy i oceny możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, e) brak przedstawienia zagadnień dot. oddziaływania na powietrze w formie graficznej, f) brak streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, ponadto wskazał że wątpliwości i zastrzeżenia budzą następujące zagadnienia: g) w jaki sposób dokonano oceny oddziaływania emisji substancji zapachowych z Zakładu stwierdzając że ich oddziaływanie będzie miało zasięg ograniczony do terenu zakładu, h) nie podano źródła zastosowanych wskaźników emisji składników spalin samochodowych, stąd trudno ocenić ich wiarygodność i) w ocenie emisji całkowicie pominięto i nie uwzględniono źródeł istniejących, które nadal będą funkcjonować po ewentualnej realizacji planowanego przedsięwzięcia, a których oddziaływanie będzie się nakładać na źródła nowe, j) brakuje obliczeń dyspersji emitowanych substancji w powietrzu według wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, co uniemożliwia dokonanie oceny, czy emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie spełniała standardy jakości powietrza (wartości dopuszczalne i odniesienia), k) brakuje analizy parametrów akustycznych źródeł hałasu, dokumentującej wartości wyjściowe użyte do obliczeń komputerowych rozkładu hałasu, dlatego nie ma możliwości oceny wiarygodności wartości zastępczych mocy akustycznych użytych do obliczeń, które wydają się znacznie zaniżone, można zatem postawić zarzut, że wartości wyjściowe mocy akustycznych źródeł hałasu zostały przyjęte na poziomie nie powodującym przekroczeń norm poza granicą własności, a nie na podstawie analizy skali operacji hałasotwórczych i rzeczywistego poziomu mocy akustycznych określonych dla poszczególnych źródeł zastępczych. l) brakuje uwzględnienia sytuacji odbiegających od normalnych (sezon skupu), kiedy intensywność środków transportu znacznie wzrasta, w tym w okresie nocnym, ł) brakuje obliczeń dla podstawowego poziomu obliczeniowego Z = 1,5 m, a z przeprowadzonych w koreferacie obliczeń przy wykorzystaniu danych z raportu (wyglądających na zaniżone) wynika, że wystąpią przekroczenia nocnej normy poziomu hałasu 45 db na obszarach zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie inwestycji. Ponadto należy oczekiwać, że uwzględnienie sytuacji odbiegających od normalnych (akcja żniwa) oraz stanu istniejącego (według uzyskanych informacji pojazdów dziennie, całodobowo) spowoduje, że spodziewana uciążliwość będzie znacznie większa niż wykazana w raporcie, w tym w porze nocnej i wykroczą poza granice inwestycji. W dniu r. zgodnie z art. 10 Kpa organ powiadomił strony o zebraniu całości materiału dowodowego oraz możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji, mimo iż powziął informację, że Pan Jan Biliniewicz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie PWIS we Wrocławiu utrzymujące postanowienie PPIS w Świdnicy dot. uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że postępowanie sądowe nie wstrzymuje biegu postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ I instancji, postąpił jak wyżej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne dodatkowe uwagi i wnioski stron postępowania, w związku z czym organ gminy w dniu r. wydał Decyzję nr 05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych w Mysłakowie, dz. nr 155/9, 178/4, 178/7, 534/1, AM-2, obręb Mysłaków. O powyższym poinformowane zostały strony postępowania, organy opiniujące oraz Prokurator Rejonowy w Świdnicy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami tut. organu. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska tut. organ zamieścił informację o wydaniu przedmiotowej decyzji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy w Marcinowicach i miejscowości Mysłaków. Od powyższej decyzji odwołał się w imieniu Pani Eugenii Biliniewicz Pan Jan Biliniewicz. Zaskarżona decyzja wraz z całością akt została przekazana pismem z dnia 15

16 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Na tym etapie postępowania, ze względu na wielowątkowy charakter, toczące się liczne postępowania sądowo - administracyjne przed organami wyższych instancji należy odrębnie opisać postępowania dotyczące postanowień organów uzgadniających, a odrębnie postępowanie administracyjne związane z wydaniem przedmiotowej decyzji. Chronologiczny opis wielowątkowego postępowania byłby nieczytelny. Stąd w pierwszej kolejności zostanie opisane postępowanie administracyjne toczące się przed organem I instancji oraz postępowania odwoławcze toczące się przed organami wyższych instancji, a związane z wydanymi przez tut. organ decyzjami w przedmiotowej sprawie. W następnej kolejności zostaną omówione postępowania toczące się przed organami wyższych instancji oraz sądami administracyjnymi, a dotyczące postanowień organów uzgadniających środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, jak już była o tym mowa tut. organ pismem z dnia r. przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu odwołanie Pana Jana Biliniewicz na Decyzję Wójta Gminy Marcinowice nr 05/06 z dnia r. wraz z całością akt sprawy. Dnia r. do tut. urzędu wpłynęła decyzja SKO w Wałbrzychu (nr SKO 4131/43/2006 z dnia r.) uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując następujące uchybienia: 1. Organ pierwszej instancji nie rozpatrzył wnikliwie zebranego materiału dowodowego, gdyż przedłożony raport nie zawierał wszystkich obligatoryjnych elementów jakie powinien zawierać raport zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Brakuje w nim analizy i oceny zagrożeń dla zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie i przedstawienie zagadnienia w formie graficznej. Raport nie zawiera też załącznika graficznego obrazującego oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze. 2. Ponadto decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga także uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 (art. 56 ust. 7 i ust. 8). Przedstawionych wymogów nie spełnia zaskarżona decyzja. W uzasadnieniu bowiem organ nie wykorzystał i nie odniósł się do wniosków i uwag zgłoszonych przez Pana Jana Biliniewicz w złożonym przez niego koreferacie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na powyższą decyzję SKO zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu złożył Pan Andrzej Koper reprezentujący Pana Jana Biliniewicz i Panią Eugenię Biliniewicz. Tutejszy organ przesłał całość akt sprawy do SKO w Wałbrzychu celem przedłożenia w WSA we Wrocławiu, o czym poinformował strony postępowania. Ponieważ postępowanie sądowe nie wstrzymuje biegu postępowania administracyjnego toczącego się przed organem I instancji, inwestor dnia r. przedłożył pismo, w którym odniósł się do zarzutów SKO, tłumacząc, że przedłożony przez niego raport nie zawierał analizy zagrożeń dla zabytków archeologicznych, gdyż nie będą w związku z planowanym przedsięwzięciem prowadzone żadne prace ziemne, które mogłyby stwarzać dla zabytków archeologicznych zagrożenie. Odniósł się również do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w kwestii uzgodnień organu inspekcji sanitarnej i na tej podstawie oraz przedmiotowych wyjaśnień zawnioskował o wydanie przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Dnia r. zgodnie z art. 10 Kpa organ powiadomił strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji, a dnia r. Pan Jan Biliniewicz osobiście zapoznał się ze zgromadzonym materiałem dowodowym (notatka służbowa). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne dodatkowe uwagi i wnioski stron. Mając powyższe na uwadze dnia r. została wydana przez Wójta Gminy Marcinowice Decyzja nr 02/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. O powyższym zostały poinformowane strony postępowania, informacja ta też została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Od powyższej decyzji w dniu r. odwołał się Pan Jan Biliniewicz. Odwołanie to wraz z całością akt sprawy zostało przesłane do SKO w Wałbrzychu pismem z dnia r. W dniu r. wpłynęła decyzja SKO z dnia r. uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując następujące uchybienia: 16

17 1. Organ I instancji nie rozpatrzył wnikliwie zebranego materiału dowodowego, gdyż zdaniem organu odwoławczego w dalszym ciągu brakuje w przedłożonym raporcie elementów, które zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska są obligatoryjne, a mianowicie analizy zagrożeń dla zabytków archeologicznych oraz załącznika graficznego obrazującego oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze, co wskazane było przy wcześniejszych rozstrzygnięciach SKO. Organ I instancji nie uwzględnił tych wcześniejszych uwag przy wydawaniu przedmiotowej decyzji. Mając powyższe na uwadze tutejszy organ wezwał inwestora do przedłożenia brakujących dokumentów wskazanych przez organ odwoławczy. O powyższym poinformował strony postępowania. Na w/w wezwanie inwestor złożył skargę do Wójta Gminy Marcinowice, żądając wycofania go z obrotu prawnego ze względu na zbyt krótki termin na dostarczenie brakujących dokumentów. Zobowiązał się również do przedłożenia brakujących dokumentów niezwłocznie po ich uzyskaniu. Jednocześnie tut. organ powziął informację o złożeniu przez inwestora zażalenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzje SKO uchylającą Decyzję nr 02/07 Wójta Gminy Marcinowice. W związku z czym tut. organ przesłał całość akt sprawy do SKO celem przedłożenia ich w WSA we Wrocławiu. O powyższym oraz o terminie wydania stosownej decyzji tut. organ poinformował strony postępowania. Jednocześnie ze względu na rozbieżności zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko i koreferacie do tego raportu organ podjął decyzję zlecenia niezależnej, specjalistycznej opinii w zakresie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, o czym poinformował strony postępowania. W związku z powyższym Pan Jan Biliniewicz w dniu r. przedłożył swoje stanowisko: 12. W związku z brakiem rozstrzygnięć w kwestii toczących się postępowań sądowych dot. uzgodnień organu inspekcji sanitarnej, wnosi o nie zlecanie przedmiotowej opinii do czasu zakończenia tych postępowań oraz do czasu uzupełnienia raportu przez inwestora. 13. Wniósł o sprecyzowanie przedmiotu i zakresu ewentualnej opinii specjalistycznej, o wskazanie obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie w przedmiotowej opinii, o zapewnienie możliwości wniesienia uwag i wniosków do projektu tego zlecenia, o sprecyzowanie wszystkich tez dowodowych, które mają być przedmiotem opinii oraz materiały źródłowe, które stanowić będą podstawę do wydania takiej opinii. 14. Nadal podtrzymał stanowisko, by ta niezależna opinia została przeprowadzona przez Instytut Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej, ze względu na brak zaufania do innych biegłych czy instytucji, zaznaczył również, że chce mieć swojego przedstawiciela, który uczestniczyłby przy pracach związanych z opracowaniem przedmiotowej opinii. Ponadto wnosi o wyjaśnienie z jakiego powodu organ gminy wybrał Kancelarię Zarządzania Środowiskiem we Wrocławiu do przeprowadzenia takiej opinii. Na powyższe organ udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia r., podejmując jednocześnie próbę nawiązania współpracy ze wskazanym przez stronę Instytutem Inżynierii Środowiska, a także z innym środowiskami akademickimi w celu zlecenia przedmiotowej opinii (notatka służbowa z dnia r.). Powyższe próby zakończyły się niepowodzeniem. W między czasie tj. w dniu r. inwestor przedłożył brakujące dokumenty w formie Aneksu do Raportu oddziaływania na środowisko, w którym zawarta została opinia konserwatora zabytków odnośnie braku wpływu przedsięwzięcia na zabytki oraz opracowanie również w formie graficznej, potwierdzające dotrzymanie standardów jakości powietrza poza granicami nieruchomości Inwestora. Zażądał jednocześnie wyjaśnień w kwestii nierównego traktowania. Na powyższe organ udzielił inwestorowi wyczerpujących wyjaśnień. O powyższym poinformowane zostały strony postępowania, po czym Pan Jan Biliniewicz wystąpił o udostępnienie tych uzupełnionych przez inwestora dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi Pan Jan Bilikiewicz przesłał aneks do koreferatu do raportu oddziaływania na środowisko, w którym biegły Andrzej Koper zawarł uwagi do tych dokumentów. Wskazał, że załącznik graficzny dotyczący oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze jest niekompletny i na jego podstawie nie można dokonać rzetelnej oceny oddziaływania zamierzenia na powietrze. Brakuje wydruku danych wprowadzonych do obliczeń, zawierających informacje o wielkości emisji, parametrach emitorów, czasie emisji, aerodynamicznej szorstkości terenu i róży wiatrów, a także kompletu wyników obliczeń w poszczególnych punktach receptorowych siatki obliczeniowej. Wskazał, że obliczenia, o których mowa w aneksie są wykonane niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12), gdyż poruszające się samochody należało potraktować jako liniowe źródło emisji i wyliczenia 17

18 winny być zrobione dla zespołu emitorów punktowych. Nie uwzględniono jako źródła emisji pyłu stanowiska wyładowczego i załadowczego. Wysokość punktu emisji wydaje się zawyżona, a wielkość ruchu pojazdów jako źródła emisji spalin znacznie zaniżona. Rozkład rozprzestrzeniania się w powietrzu winien być wykonany dla każdej substancji oddzielnie w zakresie stężeń 1- godzinnych i średniorocznych. W między czasie organ przesłał również uzupełnione przez inwestora dokumenty organom inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska, celem zajęcia przez nie stanowiska, czy informacje zawarte w tych dokumentach wpłyną znacząco na dotychczasowe uzgodnienia warunków środowiskowych planowanego przedsięwzięcia. Na powyższe w/w organy odpowiedziały jednomyślnie, że przedłożone przez inwestora dokumenty nie mają wpływu na stanowisko organów zawarte w uprzednio uzgodnionych warunkach realizacji przedsięwzięcia. W między czasie toczyło się również wielowątkowe postępowanie dotyczące rozstrzygnięć sądowych w kwestii w/w postanowień uzgadniających środowiskowe uwarunkowania, które w celu zachowania przejrzystości niniejszego uzasadnienia zostaną opisane odrębnie. W dniu r. inwestor wniósł o dołączenie do akt sprawy opinii opracowanej przez biegłego Jerzego Laskowskiego dotyczącej Koreferatu do Raportu oddziaływania na środowisko. W niniejszej opinii biegły odniósł się do zarzutów zawartych w Koreferacie i wyjaśnił co następuje. Ze względu na zastosowaną metodę produkcji oleju, tj. tłoczenie na zimno przy temp. dochodzącej maksymalnie do 40 stopni Celsjusza (nie będzie prażenia ziarna), a zatem nie wystąpią zagrożenia odorowe. Zastosowane wskaźniki dot. czystości powietrza wykorzystane w Raporcie pochodzą z opracowań akademickich i są wiarygodnym źródłem informacji. Emisja ze środków transportu jest tak znikoma, że nie będzie oddziaływać w sposób istotny na stan środowiska, stąd przeprowadzanie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w tym przypadku jest zbędne. Wskazane przez autora koreferatu wartości mocy pojazdów samochodowych, stanowiących źródło emisji hałasu dot. głównie takich operacji jak start czy hamowanie, które są bardzo krótkie, a te zawyżone wartości zostały przez niego wykorzystane do obliczeń, natomiast na terenie inwestycji będą dominowały operacje związane z jazdą, a poziom mocy jest zależny również od ich prędkości, która ze względu na niewielką przestrzeń będzie mała, również ilość pojazdów jest ograniczona i ściśle przez inwestora określona do i tylko w porze dziennej. Wbrew sugestiom autora Koreferatu nie będzie dodatkowych źródeł emisji związanych z procesem suszenia ziarna czy skupem zbóż w okresie żniwnym, gdyż nie będzie prowadzony skup zboża, a dostarczane do produkcji oleju ziarno jest już technologicznie przygotowane i nie wymaga dosuszania. Dostawy ziarna w ogóle nie będą prowadzone w porze nocnej, stąd celowo w raporcie pominięto obliczenia dotyczące emisji hałasu ze środków transportu w porze nocnej. W dniu r. Wójt Gminy Marcinowice poinformował strony postępowania o terminie przekazania akt sprawy biegłym w zakresie ocen oddziaływania na środowisko celem opracowania specjalistycznej opinii. Dnia r. przedmiotowa opinia została przez biegłych przedłożona w tut. urzędzie. Biegli wskazali w niej, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy planowanego przedsięwzięcia i licznych obliczeń, projektowana inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska w rozumieniu Prawa ochrony środowiska i nie będzie oddziaływać na nie w sposób znaczący. Wniosek powyższy jest zbieżny z wnioskami wynikającymi z przedłożonego przez Inwestora raportu i aneksu do niego i mimo pewnych uchybień formalnych, które wykazane zostały w niniejszej opinii, ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia prowadzi do prawidłowych wniosków. Odrębne wnioski autora Koreferatu do Raportu mają swoje źródło w przyjętych błędnych założeniach (dot. chociażby środków transportu), na podstawie przejaskrawionych danych wyjściowych dokonano obliczeń i otrzymano wyniki nie mające nic wspólnego ze skalą przedsięwzięcia, obrazujące przejaskrawione oddziaływanie inwestycji na środowisko. Na podstawie tej opinii organ wystąpił do inwestora o uzupełnienie raportu o braki formalne wskazane przez biegłych w niniejszym dokumencie. O powyższym poinformował strony postępowania, po czym Pan Jan Biliniewicz wystąpił o przesłanie uwierzytelnionej kopii opinii, co też nastąpiło. Ponownie wezwano inwestora o uzupełnienie powyższych braków i wskazanie przybliżonego terminu ich doręczenia. Informację o terminie przedłożenia tych dokumentów przez inwestora organ powziął z podania z dnia r. inwestora dotyczącego umorzenia raty podatku. Poinformował strony o wskazanym terminie. W kolejnych pismach z dnia r. i r. Pan Jan Biliniewicz wniósł następujące uwagi: 18

19 15) Podtrzymuje zarzut niezgodności przedsięwzięcia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mysłaków w związku z ustaleniem oddziaływania hałasu z przekroczeniem obowiązującej normy poza nieruchomość inwestora. 16) Kwestionuje metody oceny, ustalenia i wnioski biegłych w opinii w zakresie oddziaływania na środowisko i na stan powietrza projektowanego przedsięwzięcia, zwłaszcza czy planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mysłaków. Wnosi o odrzucenie tych opinii jako bezprzedmiotowych. 17) Wnosi o dopuszczenie dowodu z pisemnej opinii Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. 18) Wnosi o nadesłanie na adres skarżącego uzupełnionego raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym organ przesłał niniejsze pisma skarżącego biegłym, którzy opracowywali przedmiotową opinię, z prośbą o zajęcie stanowiska wobec stawianych zarzutów. Odrębnymi pismami udzielił również odpowiedzi na pozostałe kwestie. O powyższym poinformował strony postępowania. 19) Należy nadmienić, że w trakcie trwania całego niniejszego postępowania administracyjnego strona skarżąca wielokrotnie kierowała zarówno do tut. organu jak i innych organów pisma związane z postępowaniem dot. samowoli budowlanej, wskazując na powiązania tego postępowania z postępowaniem prowadzonym przez tut. organ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. W dniu r. inwestor przedłożył uzupełnienie do raportu opracowane przez biegłego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Jerzego Laskowskiego, a r. przesłał przetłumaczoną na język polski charakterystykę techniczną prasy FS1000, która stanowiła załącznik do uzupełnienia raportu. W dniu r. wpłynęło również pismo biegłych, w którym zawarli swoje stanowisko wobec stawianych przez Pana Jana Biliniewicz zarzutów. Biegli podtrzymali swoje stanowisko zawarte w opinii ze szczegółowym wyjaśnieniem zastosowanych metod, wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wyjaśnili również, że w związku z tym, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy dopuszczalnych norm przyjętych w przepisach dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu do terenów chronionych, jakim jest sąsiednia nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ poza granicami nieruchomości stanowiącej własność inwestora dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska, a zatem jego niekorzystne oddziaływanie nie wykroczy poza teren objęty planowaną inwestycją. Mając powyższe dokumenty, całość akt została przesłana do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w celu uzyskania stanowiska dotyczącego postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy uzgadniającego środowiskowe warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie zgodnie z art. 153 ust.1 ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Marcinowice wystąpił do organu ochrony środowiska o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, gdyż dotychczasowe postanowienie uzgadniające zostało uchylone. Przesłane zostały zgromadzone do tego etapu postępowania akta sprawy. O powyższym poinformowano strony postępowania, a Panu Janowi Biliniewicz przesłano uzupełnienie raportu i dodatkowe stanowisko biegłych, o które wcześniej wnioskował. W związku z tym, że tutejszy organ nie posiadał jeszcze uzgodnień środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia zarówno organu ochrony środowiska, jak i organu inspekcji sanitarnej, poinformował strony postępowania, że przedmiotowa decyzja zostanie wydana po ich uzyskaniu. Na tym etapie uzasadnienia należy opisać cały proces rozstrzygnięć sądowych i odwoławczych dotyczących wyżej wspomnianych uzgodnień w celu zachowania przejrzystości niniejszego uzasadnienia. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie opisane postępowanie sądowo administracyjne dotyczące uzgodnień inspekcji sanitarnej, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia, a w drugiej kolejności postępowanie dotyczące uzgodnień organu ochrony środowiska. Jak już była wcześniej o tym mowa w dniu r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy wydał postanowienia nr 76/06 (znak ZNS /UP/06) uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i 19

20 zdrowotnych bez zastrzeżeń. Na powyższe postanowienie Pan Jan Biliniewicz wniósł zażalenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Postanowieniem z dnia r. (ZNS /MS/06) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu utrzymał w mocy postanowienie uzgadniające Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Na powyższe postanowienie Pan Jan Biliniewicz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia r. Sygn. akt III SA/Wr 495/06 w sprawie ze skargi Pana Jana Biliniewicz wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, ale odmówił zawieszenia postępowania. Na powyższe postanowienie Pan Jan Biliniewicz wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu powiadomił tutejszy organ o terminie rozprawy sądowej w sprawie ze skargi Pana Jana Biliniewicz na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. W dniu r. został doręczony odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia r. Sygn. akt III SA/Wr 495/06 w sprawie w/w skargi, zgodnie z którym zostało uchylone postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Na powyższy wyrok Pan Jan Biliniewicz złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W związku z powyższym inwestor zwrócił się do Wójta Gminy Marcinowice, o wystąpienie do Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozpatrzenie poza kolejnością skarg kasacyjnych Pana Jana Biliniewicz. Rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach mogą mieć wpływ na postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, które trwa już bardzo długo. Na powyższe organ udzielił inwestorowi odpowiedzi w piśmie z dnia r. W dniu r. wpłynęło zawiadomienie o posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedmiotowej skargi kasacyjnej Pana Jana Biliniewicz. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w związku z czym Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu wystąpił do tut. organu pismem z dnia r. o przesłanie wyszczególnionych w piśmie dokumentów. Powyższe przesłano informując o tym strony postępowania i wskazując, że przedmiotowa decyzja zostanie wydana po uzyskaniu uzgodnień warunków środowiskowych realizacji planowanej inwestycji. Po czym Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu poinformował strony postępowania, że stosowne rozstrzygnięcia w kwestii w/w uzgodnień zostaną podjęte po uzyskaniu od organu I instancji specjalistycznej opinii niezależnych biegłych, o której jest mowa w aktach sprawy. Po uzyskaniu przez tut. organ opinii i uzupełnieniu raportu przez inwestora o wskazane w niniejszej opinii braki, komplet dokumentów został przesłany Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrocławiu. Po uzyskaniu przedmiotowych dokumentów w dniu r. wpłynęło postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (ZNS-MS /10 z dnia r.) utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy nr 76/06 z dnia r. uzgadniające pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego zamierzenia. Na powyższe postanowienie Pan Jan Biliniewicz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, która postanowieniem z dnia r. Sygn. akt II SA/Wr 264/10 została odrzucona. Na powyższe postanowienie Pan Jan Biliniewicz wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W dniu r. do tut. urzędu wpłynął odpis orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia r. Sygn. akt II OSK 2236/10 oddalającego skargę kasacyjną. Powyższe orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Tym samym postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy nr 76/06 z dnia r. znak ZNS /UP/06 uzgadniające pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację projektowanego przedsięwzięcia zostało utrzymane w mocy i może być uwzględnione przy wydawaniu przedmiotowej decyzji. Jako kolejne zostanie opisane wielowątkowe postępowanie sądowo administracyjne dotyczące uzgodnień środowiskowych warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wydanych przez organ ochrony środowiska. Jak już była o tym mowa wcześniej w dniu r. postanowieniem nr 09/2006 znak ROŚ/7633/324/06 Starosta Świdnicki określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedmiotowego zamierzenia, od którego odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Pan Jan Biliniewicz. Postanowieniem z dnia r. znak SKO 4131/21/2006 organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu ochrony środowiska. Tut. organ powziął w dniu r. informację o 20

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GRB 7625/11/08 Błaszki, dnia 2009-03-27 Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1, pkt 1, art. 46 a ust.1 i 7 pkt 4, art.56 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I. Charakterystyka przedsięwzięcia, zawierająca następujące dane: 1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ..., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia Znak sprawy: GK.6220.00028.2014 Numer pisma: GK.KW-01160/14 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust., art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art.

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strzegowo, dnia 07.11.2013r Nr 6220.2.2013 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach S. 6220.2.2013 Wieleń, dnia 21 maja 2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I E C I A. Remont chodników przy ulicy Bankowej w Strzegomiu

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I E C I A. Remont chodników przy ulicy Bankowej w Strzegomiu K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I E C I A Remont chodników przy ulicy Bankowej w Strzegomiu zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 043-826-61-40 do 41 URZĄD MIASTA W SIERADZU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY BIURO OBSŁUGI KLIENTA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043-826-61-65

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Mstów, dnia 21 grudzień 2012 r. GKiOŚ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Mstów, dnia 21 grudzień 2012 r. GKiOŚ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Mstów, dnia 21 grudzień 2012 r. GKiOŚ6220.6.2012 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Jeziora Wielkie, dnia 8 sierpnia 2011 r. RGK.6220.3.2011 Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.41 ust.5, art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (budynek B, pokój nr 18, telefon:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo