OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim"

Transkrypt

1 OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, Operat sporządził: Waldemar Siupik Nr uprawnień 4712 Nowogard, dnia 12 sierpnia 2011 r.

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO sporządzony na podstawie art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) 1. Opis przedmiotu wyceny Przedmiotem wyceny jest udział w wysokości 51,7535% w nieruchomości budynkowej, w skład nieruchomości budynkowej wchodzi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka gruntu położona jest w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba tereny przemysłowe, powierzchnia 0,5116 ha. Odrębnym od gruntu przedmiotem własności jest budynek produkcyjno-składowy o powierzchni użytkowe 2175 m 2. Jest to budynek wybudowany około 30 roku dwudziestego wieku, w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim stropodachem z świetlikami w konstrukcji. Budynek składa się z części z części wysokiej i niskiej. Budynek jak i cała nieruchomość podzielona jest między współużytkowników wieczystych. Właścicielowi szacowanego udziału w nieruchomości przysługuje fizycznie wydzielona, północna część budynku o powierzchni użytkowej 1136,50 m 2. Częścią składową nieruchomości są budowle w postaci placów utwardzonych. Działka gruntu nie jest ogrodzona, a jej teren zagospodarowany. Dla wyżej wymienionej nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej. 2. Określenie celu wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej dla potrzeb oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. 3. Oszacowana wartość Wartość rynkowa wycenianego prawa wyceniona w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej, wynosi: W = PLN Słownie złotych: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy. 4. Data sporządzenia operatu szacunkowego r. 5. Operat sporządził 2

3 SPIS TREŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiot i zakres wyceny Cel wyceny Podstawy formalne, materialno prawne i merytoryczne wyceny Podstawy formalne Podstawy materialno-prawne Podstawy merytoryczne, przepisy uzupełniające Materiały pomocnicze Źródła danych merytorycznych Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego Określenie stanu przedmiotu wyceny Stan prawny Stan otoczenia Stan techniczno-użytkowy Stan zagospodarowania Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Analiza i charakterystyka rynku Przedstawienie sposobu wyceny Założenia wyceny Rodzaj określanej wartości Wybór podejścia, metody wyceny Określenie wartości przedmiotu wyceny Określenie potencjalnego dochodu operacyjnego brutto PDOB Określenie efektywnego dochodu operacyjnego brutto EDOB Określenie dochodu operacyjnego netto DON Określenie współczynnika kapitalizacji W k Określenie wartości rynkowej nieruchomości Wnioski końcowe Klauzule i zastrzeżenia Wykaz załączników

4 1. Przedmiot i zakres wyceny Przedmiotem wyceny jest udział w wysokości 51,7535% w nieruchomości budynkowej, w skład nieruchomości budynkowej wchodzi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka gruntu położona jest w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba tereny przemysłowe, powierzchnia 0,5116 ha. Odrębnym od gruntu przedmiotem własności jest budynek produkcyjnoskładowy o powierzchni użytkowe 2175 m 2. Jest to budynek wybudowany około 30 roku dwudziestego wieku, w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim stropodachem z świetlikami w konstrukcji. Budynek składa się z części z części wysokiej i niskiej. Budynek jak i cała nieruchomość podzielona jest między współużytkowników wieczystych. Właścicielowi szacowanego udziału w nieruchomości przysługuje fizycznie wydzielona, północna część budynku o powierzchni użytkowej 1136,50 m 2. Częścią składową nieruchomości są budowle w postaci placów utwardzonych. Działka gruntu nie jest ogrodzona, a jej teren zagospodarowany. Dla wyżej wymienionej nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie Szczecińskim. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej. 2. Cel wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości budynkowej dla potrzeb oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. 3. Podstawy formalne, materialno prawne i merytoryczne wyceny 3.1 Podstawy formalne Podstawą formalną sporządzenia niniejszego operatu szacunkowego jest umowa o dzieło zawarta pomiędzy Przemysławem Werdyn, jako zamawiającym, a autorem niniejszego operatu szacunkowego, jako przyjmującym zamówienie. 3.2 Podstawy materialno-prawne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 175, poz z 2009 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz z późn. zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 196, poz. 1628) 4

5 3.3 Podstawy merytoryczne, przepisy uzupełniające Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 93 z 1971 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Warszawa 2008 r. Noty interpretacyjne, Warszawa Tymczasowe noty interpretacyjne (Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych), Warszawa Materiały pomocnicze R. Cymerman, A. Hopfer, Wycena nieruchomości zasady i procedury, PFSRM, Warszawa 2008 r. 3.5 Źródła danych merytorycznych Księga Wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Ewidencja Gruntów i Budynków w Stargardzie Szczecińskim, Plan zagospodarowania przestrzennego. Dane dotyczące transakcji kupna-sprzedaży udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie, Łobzie, Gryficach, Policach, Stargardzie. Informacje o stawkach czynszowych najmu powierzchni magazynowych, usługowych i biurowych pozyskane z wywiadu własnego i z biur obroty nieruchomościami Serwis internetowy Wizja lokalna z dnia r. 4. Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego Data sporządzenia operatu szacunkowego r. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny r. Data, na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny r. Data wizji lokalnej nieruchomości r. 5. Określenie stanu przedmiotu wyceny 5.1 Stan prawny Stan według ewidencji gruntów i budynków Szacowana nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków w następujący sposób: Jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - 5

6 miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, ul. Pierwszej Brygady; działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba, powierzchnia 0,5116 ha Stan według księgi wieczystej Dla nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) Stargard, obręb nr 5, ul. Pierwszej Brygady 35, nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym, obszar 0,5116 ha. Dział I-Sp (spis praw) działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia r., nieruchomość zabudowana; uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: służebność przejazdu i przechodu przez działki gruntu celem dostępu do drogi publicznej. Dział II (właściciel) Skarb Państwa jako właściciel gruntu, Jowita Eleonora Joachimiak w udziale do / części oraz Dorota Kołacz i Jerzy Zbigniew Kołacz w udziale do / części na prawie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej jako współużytkownicy wieczyści. Dział III (ciężary i ograniczenia) umowa dzierżawy zawarta na okres 20 lat tj. do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Iną Małecką dzierżawcą; umowa dzierżawy zawarta do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Robiplant Spółka z o.o. w Ostromicach dzierżawcą; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / Jowity Eleonory Joachimiak w sprawie KM 628/06; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie KM 3881/05, 1529/09, 1139/08, 1336/04, 1445/08, 1292/09, 382/08, 1384/04, 3878/05, 1351/10, 668/10, 1764/09; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie roszczeń Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim. DzKw/SZ1T/5788/11/1 z r. Dział IV (hipoteki) hipoteka umowna zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie Oddział w Stargardzie; hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 40000,00 zł na rzecz BRE Leasing Spółka z o.o. w Warszawie; hipoteka umowna zwykła w kwocie 97000,00 zł oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty ,00 zł na rzecz PKO BP SA Oddział w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 27338,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 2408,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 30521,68 zł na rzecz Zbigniewa Broniowskiego; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 43070,40 zł na rzecz Skarb Państwa Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka 6

7 przymusowa kaucyjna do kwoty ,43 zł na rzecz Thyssenkrupp Energostal SA w Toruniu; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 69494,65 zł na rzecz Voestelpine Stahlhandel Polska Spółka z o.o. w Gliwicach; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Polska Grupa Inkasso Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Protokół z badania księgi wieczystej stanowi załącznik nr 1, wypisy z rejestru gruntów załącznik nr Stan otoczenia Stargard Szczeciński to miasto i gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, na równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, nad Iną. W latach miasto administracyjnie należało do województwa szczecińskiego. Początki istnienia stałych sad ludzkich sięgają VI wieku, jest jednym z najstarszych miast Polski. Najstarsze (obok Szczecina) miasto na Pomorzu prawa miejskie uzyskało w roku Rozwojowi osady sprzyjało położenie przy krzyżujących się szlakach handlowych, prowadzących z Santoka do Wolina i ze Szczecina do Kołobrzegu. Ważny węzeł komunikacyjny oraz ośrodek przemysłowy, usługowy i kulturalny. Miasto jest siedzibą powiatu stargardzkiego i gminy. Wraz ze Szczecinem, Świnoujściem, Policami, Goleniowem i Gryfinem tworzy aglomerację szczecińską Według danych z 31 grudnia 2007, miasto miało mieszkańców, zajmuje powierzchnię 48,08 km 2. Miasto położone jest nad rzeką Iną przy drogach krajowych nr 10 oraz nr 20, w odległości 46 km od granicy państwa, 36 km od Szczecina, 35 km od międzynarodowego portu lotniczego w Goleniowie, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu. Leży na pograniczu dwóch wielkich krain geograficznych, Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Pomorskiego, co ma duży wpływ na zróżnicowanie typów krajobrazu w najbliższej okolicy. Stargard Szczeciński tworzą następujące dzielnice: Stare Miasto, Burzykowo, Giżynek, Kluczewo, Mokrzyca, Mroczeń, Osetno, Przedmieście Barnimowskie, Przedmieście Poznańskie, Przedmieście Szczecińskie, Pszczelnik, Zarzecze, Źródelnia. Osiedla mieszkalne Stargardu: Osiedle Pyrzyckie, Osiedle Letnie, Osiedle Hallera, Osiedle Zachód, Osiedle Chopina, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Kopernika. Obecnie Stargard stanowi regionalny ośrodek równoważenia rozwoju z wyraźna przewagą przemysłu lekkiego. Jest silnym ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, w którym ważny udział ma przemysł spożywczy (cukrowniczy, mleczarski, cukierniczy), elektromaszynowy (odlewniczy, produkcja taboru kolejowego) oraz włókienniczy. Władze Stargardu w 2003 otworzyły przy drodze krajowej nr 10 na pow. 150 ha Stargardzki Park Przemysłowy, który jest inkubatorem przedsiębiorczości. Koncern Bridgestone podpisał z miastem umowę na budowę fabryki opon na byłym radzieckim lotnisku w Kluczewie, która rozpoczęła się wiosną 2007; zakład ruszył w styczniu Jest to największa inwestycja tego typu na Pomorzu Zachodnim, jej wartość wynosi 200 mln euro (750 miejsc pracy). 64,93% mieszkańców aktywnych zawodowo jest zatrudnionych w usługach, 33,36% w przemyśle, 1,72% w rolnictwie. Przedmiotowa nieruchomość położona jest zachodniej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym i składowym podobne do szacowanej oraz linia kolejowa. Dojazd do nieruchomości stanowią drogi betonowe wewnątrzzakładowe. 7

8 Wizualizację lokalizacji nieruchomości przedstawia załącznik nr Stan techniczno-użytkowy Działka gruntu położona jest w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka ewidencyjna nr 109/15, symbol użytku Ba tereny przemysłowe, powierzchnia 0,5116 ha. Działki gruntu posiadają uzbrojenie w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz telefoniczną. Na działce gruntu posadowiony jest budynek oraz budowle w postaci placów utwardzonych z płyt betonowych. Odrębnym od gruntu przedmiotem własności jest budynek produkcyjnoskładowy o powierzchni użytkowe 2175 m 2. Jest to budynek wybudowany około 30 roku dwudziestego wieku, w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim stropodachem z świetlikami w konstrukcji. Budynek składa się z części z części wysokiej i niskiej. Budynek jak i cała nieruchomość podzielona jest między współużytkowników wieczystych. Właścicielowi szacowanego udziału wysokości 51,7535% w nieruchomości przysługuje fizycznie wydzielona, północna część budynku o powierzchni użytkowej 1136,50 m 2. Obecnie przedmiotowa część budynku stanowi pustostan. W przeszłości w tej części budynku prowadzona była działalność z zakresu produkcji konstrukcji stalowych. Przedmiotowa część budynku składa się z dwóch dużych hal produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, stołówki oraz pomieszczeń biurowych. Budynek wykonano z następujących materiałów. Fundamenty: Ławy i stopy żelbetowe. Ściany: konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych z cegły ceramicznej. Dach: stropodach o konstrukcji stalowej, przekryty papą termozgrzewalną na deskowaniu. Schody: wewnętrzne żelbetowe i w konstrukcji stalowej. Elewacje: cegła licówka. Okna: z profili stalowych o pojedynczym szkleniu, w pomieszczeniach biurowych drewniana. Wrota: stalowe. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne i płyty GKF. Podłogi: w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych z terakoty, w pomieszczeniach biurowych panele podłogowe i wykładzina w pozostałych pomieszczeniach posadzka betonowa zatarta na gładko. Drzwi wewnętrzne: płycinowe. 5.4 Stan zagospodarowania Na działkach gruntu posadowiony jest budynek i budowle. Działka nie jest ogrodzona, a teren zagospodarowany. 8

9 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego urządzony został plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego Stargardzkiego Parku Przemysłowego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/116/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2003 r. wynika, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PS.07 tereny produkcyjno-składowe oraz 02.KD.W i 03.KD.W ulice wewnętrzne. Protokół z badania planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr Analiza i charakterystyka rynku Z dokonanej analizy transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości na rynku lokalnym i ponadlokalnym, wynika iż brak jest transakcji kupna-sprzedaży udziałów w nieruchomościach budynkowych podobnych do udziału w nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Dokonano również analizy pod kątem umów najmu podobnych nieruchomości, wynikiem której zanotowano umowy najmu podobnymi obiektami budowlanymi. W związku z powyższym oszacowano wartość rynkową prawa własności do nieruchomości budynkowej w podejściu dochodowym na podstawie dochodu jaki może być generowany przez nieruchomość, a ściślej w oparciu o dochody z możliwego do uzyskania czynszu najmu z poszczególnych obiektów budowlanych stanowiących część składową nieruchomości. Na potrzeby wyceny prawa własności nieruchomości budynkowej określono: rodzaj rynku rynek prawa własności nieruchomości budynkowych oraz rynek najmu powierzchni magazynowych, biurowo-magazynowych, warsztatowych. obszar rynku miasto Stargard Szczeciński i podobne miejscowości okres monitorowania cen 2009 r r. charakterystyka rynku rynek o małej dynamice popytu i podaży. W związku z wyborem dochodowego podejścia do wyceny prawa własności części nieruchomości budynkowej oraz braku transakcji kupna sprzedaży podobnymi nieruchomościami analizie poddano rynek najmu powierzchni magazynowych, biurowo-magazynowych, warsztatowych i placów składowo-parkingowych. Z analizy rynku wynika, że stawki czynszu osiągane za obiekty budowlane o przeznaczeniu magazynowym, magazynowo-biurowym oraz produkcyjnym w dobrym stanie technicznym kształtują się w przedziale od 8,00 do 15,00 zł za m 2 powierzchni użytkowej budynków. Zanotowane stawki czynszu przyjęto przy założeniu, że najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowanie budynku, natomiast właściciel ponosi koszty operacyjne związane z użytkowaniem nieruchomości. Do wyceny przedmiotowej nieruchomości, biorąc pod uwagę dobra lokalizację oraz dobry stan techniczny obiektu budowlanego, przyjęto jako możliwą do uzyskania stawkę czynszu na poziomie 11,50 zł za m 2 powierzchni użytkowej. 9

10 8. Przedstawienie sposobu wyceny 8.1 Założenia wyceny Przedmiotowa nieruchomość stanowi składnik masy upadłości. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 175, poz z 2009 r., tekst jednolity z późn. zmianami): Art. 69. ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza, wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. Art Po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. 8.2 Rodzaj określanej wartości Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: - strony umowy były od siebie niezależne, - nie działały w sytuacji przymusowej, - miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, - upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Biorąc pod uwagę cel wyceny, określono wartość rynkową prawa własności nieruchomości budynkowej. 8.3 Wybór podejścia, metody wyceny Wyboru podejścia dokonano na podstawie art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz z późn. zm.), uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych. Do określenia wartości udziału w nieruchomości budynkowej zastosowano podejście dochodowe, metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej. Podejście dochodowe stosuje się przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód. Warunkiem koniecznym jest również znajomość wysokości tego dochodu lub możliwość jego określenia. Dochody z nieruchomości obejmują czynsze najmu lub dzierżawy i inne dochody z nieruchomości. Dochody z nieruchomości należy ustalić na podstawie analizy kształtowania się ich na rynku. Technikę kapitalizacji prostej stosuje się do wyceny nieruchomości, dla których zakłada się, że realna wartość dochodu pozostanie w przyszłości na poziomie dochodu obecnego oraz, że poziom dochodu będzie stały. Jeżeli uzasadnione są założenia zmiany dochodu, roczny dochód może być przyjęty na poziomie wyższym lub niższym od bieżącego. W związku z jakością zgromadzonych danych do wyceny wybrano technikę kapitalizacji prostej dochodu netto. Polega ona na ustaleniu: 10

11 - potencjalnego dochodu operacyjnego brutto możliwego do osiągnięcia w ciągu roku z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny (PDOB), - efektywnego dochodu operacyjnego brutto poprzez odjęcie od PDOB strat w dochodzie wynikłych z tytułu typowych dla analizowanego rynku zaległości czynszowych i typowym poziomem pustostanów (EDOB), - wydatków operacyjnych (WO), - dochodu operacyjnego netto: DON = EDOB WO, - współczynnika kapitalizacji na podstawie analizy transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych i dochodów netto możliwych do osiągnięcia z tych nieruchomości Wk, - wartości nieruchomości: DON x Wk (1/S k ). Podejście dochodowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości oraz, że zapłaci za nią nie więcej od kwoty, za którą mógłby nabyć inną nieruchomość o tej samej rentowności i stopniu ryzyka. 9. Określenie wartości przedmiotu wyceny 9.1 Określenie potencjalnego dochodu operacyjnego brutto PDOB Potencjalny dochód operacyjny brutto obliczono na podstawie zbioru informacji uzyskanych o stawkach czynszowych brutto osiąganych z nieruchomości podobnych do wycenianej. Ustalono, że wartość czynszu możliwa do uzyskania za nieruchomości podobne do wycenianej wynosi 11,50 zł za m 2 powierzchni użytkowej części budynku. Wartość potencjalnego dochodu operacyjnego brutto obliczono mnożąc ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej przez wartość stawki czynszu. 1136,50 m 2 x 11,50 zł/m 2 x 12 = ,00 zł Wartość potencjalnego dochodu operacyjnego brutto PDOP wynosi: ,00 zł 9.2 Określenie efektywnego dochodu operacyjnego brutto EDOB Wartość EDOB obliczono pomniejszając PDOB o wartość strat wynikających z typowych dla danego rynku poziomie pustostanów oraz zaległości czynszowych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynku lokalnego straty w dochodzie wynikłe z tytułu typowych dla analizowanego rynku zaległości czynszowych i typowym poziomem pustostanów określono na 15%. EDOB = PDOB - S ,00 zł 15% = ,60 zł Wartość efektywnego dochodu operacyjnego brutto EDOB wynosi: ,60 zł. 11

12 9.3 Określenie dochodu operacyjnego netto DON. Dochód operacyjny netto DON stanowi różnicę pomiędzy efektywnym dochodem operacyjnym brutto, a wydatkami operacyjnymi z nieruchomości szacowanej W o. Wydatki operacyjne obciążające właściciela szacowanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynoszą w skali roku: - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu: 3913,74 zł - podatek od nieruchomości: 23866,50 zł - ubezpieczenie: 1000,00,00 zł - koszty drobnych remontów: 3000,00 zł Łącznie wydatki operacyjne stanowią 31480,24 zł DON = EDOB - W o DON = ,60 zł 31480,24 zł = 93989,36 zł Dochód operacyjny netto wynosi: 93989,36 zł. 9.4 Określenie współczynnika kapitalizacji W k. Wysokość współczynnika kapitalizacji W k i stopę kapitalizacji S k, ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi za nieruchomości podobne, a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości. W przypadku braku danych z rynku nieruchomości stopę kapitalizacji określa się na podstawie stopy dyskontowej S d z uwzględnieniem przewidywanych zmian w poziomie dochodów z nieruchomości podobnych. W przypadku braku danych rynkowych stopę dyskontową określa się na podstawie rentowności bezpiecznych długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzględnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej. S k = S d = (r + r i ) x k r = (r 0 i) / (1+i) gdzie: S k stopa kapitalizacji S d stopa dyskontowa r stopa bazowa (wolna od ryzyka) r i rynkowa premia za ryzyko k współczynnik ryzyka związany z nieruchomością r 0 oprocentowanie kapitału wolnego od ryzyka (obligacje SP) i inflacja W k = 1/S k, gdzie: W k współczynnik kapitalizacji S k stopa kapitalizacji 12

13 Oprocentowanie oszczędnościowych dwuletnich obligacji skarbowych, wynosi 4,50% i jest stałe przez okres dwóch lat. Inflacja za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2010 r. kształtuje się na poziomie 3,1%, stąd stopa bazowa wynosi: r = (0,045 0,031) / (1 + 0,031) = 0,0136 przyjęto r = 1,4% Przeciętna rynkowa premia za ryzyko określona dla rynków rozwijających się, w tym Polski mieści się w granicach od 7,50% do 8,50%. Do obliczenia stopy dyskontowej przyjęto wartość 8,5%. Współczynnik ryzyka związanego z nieruchomością określono na 1,0. S k = S d = (1,4% + 8,5%) x 1,0 = 9,9% W k = 1/0,099 = 10,1 9.5 Określenie wartości rynkowej nieruchomości Wartość rynkową prawa własności nieruchomości budynkowej określono mnożąc wartość dochodu operacyjnego netto przez współczynnik kapitalizacji. W = DON x W k W = 93989,36 zł x 10,1 = ,54 zł przyjęto: W = zł Słownie złotych: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy. Wartość rynkowa prawa własności do udziału w wysokości 51,7535% w nieruchomości budynkowej położonej w przy ul. I Brygady 35 w Nowogardzie wynosi: ,00 zł. 13

14 10. Wnioski końcowe Określona wartość rynkowa nieruchomości w podejściu dochodowym opiera się na założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości oraz, że zapłaci za nią nie więcej od kwoty, za którą mógłby nabyć inną nieruchomość o tej samej rentowności i stopniu ryzyka. Na wartość nieruchomości wpływ mają jej cechy oraz lokalizacja. Przyjęte stawki czynszu, odsetek utraty dochodu za niewynajęte powierzchni i opóźnienia z tytułu płatności czynszowych, poziom wydatków operacyjnych i przyjęty współczynnik kapitalizacji do dochodowego określenia wartości nieruchomości odzwierciedlają uwarunkowania rynkowe i pozwalają na określenie wysoce prawdopodobnej wartości rynkowej nieruchomości. 11. Klauzule i zastrzeżenia 1. Operat szacunkowy został wykonany zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny i Notami Interpretacyjnymi PFSRM. 2. Operat nie może być publikowany w całości lub części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim treści i formy publikacji. 3. Operat nie może być wykorzystywany do celów innych, niż określone w operacie. 4. Oględziny i ocena stanu techniczno-użytkowego nie stanowi ekspertyzy technicznej. 5. Pomiar powierzchni nie stanowi inwentaryzacji budynku. 6. Operat może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany innych czynników mających wpływ na wartość. 7. Szacowana wartość nie uwzględnia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związanych z transakcją podatków i opłat, nie zawiera również podatku VAT. 12. Wykaz załączników 1. Protokół z badania księgi wieczystej. 2. Wypis z rejestru gruntów. 3. Mapa ewidencyjna. 4. Protokół z przeglądu planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Lokalizacja nieruchomości. 6. Dokumentacja fotograficzna. 14

15 Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Z BADANIA KSIĘGI WIECZYSTEJ WYPIS Z DOKUMENTU w trybie art. 155 ust.2 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Dla nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr SZ1T/ /1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) Stargard, obręb nr 5, ul. Pierwszej Brygady 35, nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym, obszar 0,5116 ha. Dział I-Sp (spis praw) działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia r., nieruchomość zabudowana; uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: służebność przejazdu i przechodu przez działki gruntu celem dostępu do drogi publicznej. Dział II (właściciel) Skarb Państwa jako właściciel gruntu, Jowita Eleonora Joachimiak w udziale do / części oraz Dorota Kołacz i Jerzy Zbigniew Kołacz w udziale do / części na prawie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej jako współużytkownicy wieczyści. Dział III (ciężary i ograniczenia) umowa dzierżawy zawarta na okres 20 lat tj. do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Iną Małecką dzierżawcą; umowa dzierżawy zawarta do r. pomiędzy Jowitą Joachimiak wydzierżawiającym, a Robiplant Spółka z o.o. w Ostromicach dzierżawcą; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / Jowity Eleonory Joachimiak w sprawie KM 628/06; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie KM 3881/05, 1529/09, 1139/08, 1336/04, 1445/08, 1292/09, 382/08, 1384/04, 3878/05, 1351/10, 668/10, 1764/09; ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z udziału / w sprawie roszczeń Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim. DzKw/SZ1T/5788/11/1 z r. Dział IV (hipoteki) hipoteka umowna zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie Oddział w Stargardzie; hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 40000,00 zł na rzecz BRE Leasing Spółka z o.o. w Warszawie; hipoteka umowna zwykła w kwocie 97000,00 zł oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty ,00 zł na rzecz PKO BP SA 15

16 Oddział w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 27338,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 2408,00 zł na rzecz I Urząd Skarbowy w Szczecinie; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 30521,68 zł na rzecz Zbigniewa Broniowskiego; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 43070,40 zł na rzecz Skarb Państwa Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim; hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty ,43 zł na rzecz Thyssenkrupp Energostal SA w Toruniu; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 69494,65 zł na rzecz Voestelpine Stahlhandel Polska Spółka z o.o. w Gliwicach; hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,00 zł na rzecz Polska Grupa Inkasso Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Wypis sporządził: Nowogard, dnia r. 16

17 Załącznik nr 2 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW. 17

18 18

19 Załącznik nr 3 MAPA EWIDENCYJNA 19

20 Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ Z BADANIA PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO WYPIS Z DOKUMENTU w trybie art. 155 ust.2 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., tekst jednolity z późn. zmianami) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego Stargardzkiego Parku Przemysłowego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/116/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2003 r. wynika, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PS.07 tereny produkcyjno-składowe oraz 02.KD.W i 03.KD.W ulice wewnętrzne. Wypis sporządził: Nowogard, dnia r. 20

OPERAT SZACUNKOWY. Operat sporządził: Waldemar Siupik Nr uprawnień 4712. Mierzyn, dnia 14 marca 2015 r.

OPERAT SZACUNKOWY. Operat sporządził: Waldemar Siupik Nr uprawnień 4712. Mierzyn, dnia 14 marca 2015 r. OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości budynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Podleśnej 14, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, obręb

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

2013-01-24 14:56:28 OPERAT SZACUNKOWY

2013-01-24 14:56:28 OPERAT SZACUNKOWY 2013-01-24 14:56:28 OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Widuchowej przy ul. Mostowej nr 3, jednostka ewidencyjna Widuchowa, obręb ewidencyjny nr 0016, działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej:

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej: Uproszczona wycena nieruchomości przeprowadzona podejściem dochodowym, metodą kapitalizacji prostej dochodu netto wykonana dla potrzeb opinii na temat wartości przedsiębiorstwa: CENTRUM FILTROWENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Distribution Solutions OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie zakup prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Położenie nieruchomości: Poznań,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków OPIS NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja : Powierzchnia : ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków 1,5051 ha Nr działek : 304/44, 304/45, 304/46 Obręb : Nr księgi wieczystej : Zabudowania : Zagospodarowanie : Uzbrojenie :

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8

GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8 GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8 (gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: Pomieszczenie garażowe nr 1 o powierzchni użytkowej 19,60 m 2 Stawka czynszu: 3,65 netto

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich

Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich Załącznik nr 11 do opracowania Nieruchomości RUCH S.A. (wycena DGA, wyniki prac C&W) Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich 1. Lokalizacja Szczecin 2. Adres ul. T. Czackiego 3A / J. i J. Śniadeckich 3 3.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25 Nieruchomość do sprzedania Suwałki ul. Kościuszki 25 Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11421/3 obszaru 7096 m 2, wraz z posadowionymi,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Gryfino, ul.sprzymierzonych 2 LOKAL UŻYTKOWY Niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 39,70 m 2. Na przedmiotowy lokal składają się trzy pomieszczenia o charakterze

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości nieruchomości. Adres nieruchomości: Adamów, powiat Zamość. Księga wieczysta numer ZA1Z00105447/7. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Fabryczna 15, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Fabryczna 15, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna MERQUS R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa 25-506 Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com, Fax: (22) 448 168 Tel. (41) 242 99 81, www.merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna Merqus R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kielce, 2009 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Komorniki, ul. Polna 120 LOKAL UŻYTKOWY Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 106,94 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo