Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2006 Tom 10 Zeszyt 3 Marek Zachara* Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym 1. Wprowadzenie Przedstawiony w niniejszej pracy algorytm wektoryzacji obrazu powsta³ w wyniku prac nad aplikacj¹ zdoln¹ w czasie rzeczywistym analizowaæ i interpretowaæ obserwowan¹ scenê. Aplikacja taka by³aby bowiem u yteczna do konstrukcji samodzielnych robotów zdolnych do poruszania siê w nieznanym dok³adnie terenie (np. hala magazynowa). Jednym z podstawowych problemów zwi¹zanym z tworzeniem takiej aplikacji jest wielkoœæ strumienia danych, który musi byæ przetworzony. Osi¹gniêcie wiêkszej precyzji analizy wymaga na ogó³ zwiêkszenia rozdzielczoœci przetwarzanych ramek obrazu a co za tym idzie, wielokrotnego zwiêkszenia iloœci danych na ka d¹ ramkê. O ile w przypadku obrazów statycznych nie rodzi to powa nych problemów, to inaczej jest w przypadku przetwarzania rzeczywistego strumienia wideo. Na przyk³ad, czterokrotne zwiêkszenie rozdzielczoœci wzd³u ka dej z osi (poziomej i pionowej) powoduje 16-krotne zwiêkszenie strumienia danych. Porównywanie dwóch klatek (np. pod k¹tem przesuniêcia) powoduje dalszy wyk³adniczy wzrost liczby koniecznych obliczeñ. W rezultacie okazuje siê, e przy du ej rozdzielczoœci obrazu, wielu operacji nie da siê wykonaæ w czasie rzeczywistym nawet przy zastosowaniu maszyn wieloprocesorowych. Poniewa wzrost szybkoœci obliczeniowej komputerów nie jest wystarczaj¹cy do skompensowania w przewidywalnym czasie kilku lat wymagañ obliczeniowych takich procesów, niezbêdne jest opracowanie algorytmów, które zredukuj¹ stopieñ z³o onoœci problemu, b¹dÿ te znacz¹ce zmniejszenie strumienia danych przy zachowaniu istotnej informacji [1]. Wektoryzacja jest ogólnie metod¹ przekszta³cenia informacji wizyjnej w struktury przestrzenne oparte na zbiorach odcinków (a czasem równie powi¹zane z nimi tekstury), pozwalaj¹ce dokonaæ zadowalaj¹cej rekonstrukcji treœci obrazu przy jednoczesnej istotnej redukcji danych. Wekotryzacja niestety jest procesem z³o onym prezentowana jednak w niniejszym artykule metoda pozwala na szybk¹ wektoryzacjê rzeczywistego strumienia danych, którego Ÿród³em jest kamera wideo. * Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 427

2 428 Marek Zachara Istniej¹ce implementacje algorytmów wektoryzacji s¹ na ogó³ œciœle zwi¹zane z wykonywanym zadaniem, co wynika z faktu, i jest to proces nie tylko bardzo z³o ony obliczeniowo, ale i niejednoznaczny (istnieje zwykle wiele mo liwoœci skonstruowania zbioru wektorów dla danego obrazu rastrowego). Istniej¹ce implementacje obejmuj¹ najczêœciej wektoryzacjê rysunków technicznych [7], pisma [6] oraz zdjêæ i grafik komputerowych [9]. Istniej¹ te metody wektoryzacji w oparciu o bazê wiedzy (co wymaga znajomoœci wektoryzowanych obiektów) [10]. Dobry przegl¹d technik wektoryzacji mo na te znaleÿæ w [8] oraz [11]. Wszystkie te metody maj¹ jednak podstawow¹ wadê nastawione s¹ na wektoryzacjê statycznych obrazów. Podstawowym priorytetem jest wysoka jakoœæ odwzorowania wektorowego, przy niewielkiej wadze przywi¹zywanej do czasu przetwarzania. Choæ czêœæ z tych metod osi¹ga rezultaty kilku kilkunastu sekund na jeden wektoryzowany obraz, nie jest to akceptowalne w przypadku zastosowañ do przetwarzania w czasie rzeczywistym. St¹d te powsta³a potrzeba opracowania metody, która nawet kosztem mniejszej dok³adnoœci bêdzie w stanie realizowaæ szybk¹ wektoryzacjê obrazu z kamery. 2. Opis metody Przedstawiona poni ej metoda wektoryzacji sk³ada siê z trzech podstawowych etapów: 1. detekcji krawêdzi, 2. aproksymacji krótkimi odcinkami, 3. ³¹czenia krótkich odcinków le ¹cych wzd³u jednej prostej oraz posiadaj¹cych wspólne punkty w jeden d³u szy odcinek. Taki podzia³ operacji jest wymuszony zastosowanym algorytmem, którego konstrukcja sprawia, e znacznie spada wydajnoœæ w przypadku ograniczenia restrykcji poszukiwania wektorów (co by³oby niezbêdne do znajdywania d³u szych odcinków) Przetwarzanie wstêpne Pierwszym etapem przetwarzania jest akwizycja obrazu. W celu zapewnienia p³ynnoœci procesu i zredukowania liczby utraconych ramek, stosowane jest podwójne buforowanie kolejnych ramek obrazu. W zale noœci od warunków oœwietleniowych korzystne mo e byæ zastosowanie metod poprawienia kontrastu. Wskazane jest w takim przypadku zastosowanie szybkich metod np. równowa enia histogramu [2]. Poniewa metoda ta wymaga tylko dwóch odczytów na jeden piksel ramki, nie powoduje zauwa alnego zmniejszenia szybkoœci ca³ego procesu. Przyk³ad dzia³ania tej metody zosta³ zaprezentowany na rysunku 1. Poprawa kontrastu z regu³y zwiêksza skutecznoœæ wydzielania krawêdzi z ramki obrazu, choæ konkretny wp³yw na przetwarzanie zale y od wybranego algorytmu detekcji krawêdzi.

3 Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym Detekcja krawêdzi Rys. 1. Wstêpna obróbka obrazu wyrównanie histogramu Kolejnym krokiem przetwarzania, wci¹ przy zachowaniu rastrowej struktury danych ramki, jest wykorzystanie algorytmu detekcji krawêdzi. Istnieje mo liwoœæ wykorzystania ró nych rozwi¹zañ w zale noœci od potrzeb i przetwarzanej sceny. Dobre porównanie rezultatów dzia³ania popularnych algorytmów mo na znaleÿæ w [3]. Dla celów wektoryzacji przedstawionej w niniejszym artykule zosta³ wybrany algorytm Canny [4] ze wzglêdu na dobr¹ ci¹g³oœæ wynikowych krawêdzi oraz akceptowalny poziom artefaktów w wynikowym obrazie. Rezultat dzia³ania tego algorytmu mo na zaobserwowaæ na rysunku 2. Rys. 2. Rezultat dzia³ania algorytmu detekcji krawêdzi

4 430 Marek Zachara Detekcja krawêdzi ogranicza iloœæ przetwarzanych danych zgodnie z intencj¹ przedstawion¹ na pocz¹tku artyku³u, w dalszym ci¹gu jednak rezultatem jej dzia³ania jest rastrowy komplet pikseli (choæ zredukowany do binarnego zakresu). Aby efektywnie interpretowaæ informacjê znajduj¹c¹ siê w obrazie, niezbêdna jest wektoryzacja czyli zamiana informacji rastrowej (to jest informacji o jasnoœci ka dego punktu) na wektory, czyli odcinki okreœlone przez pocz¹tek i koniec w kartezjañskiej przestrzeni ramki obrazu Wektoryzacja Proces zamiany informacji rastrowej na wektorow¹ nie jest trywialny ze wzglêdu na zmianê sposobu reprezentacji danych, a tak e na fakt, e przekszta³cenie to jest niejednoznaczne tj. w szczególnoœci mo e istnieæ wiele reprezentacji wektorowych odpowiadaj¹cych jednej reprezentacji rastrowej. Wieloœæ mo liwych reprezentacji wektorowych wynika m.in. z faktu, i ka dy wektor mo e byæ w niej reprezentowany jako suma mniejszych wektorów. Nie jest to po ¹dane z punktu widzenia dalszego wykorzystania informacji, niemniej mo e byæ rezultatem dzia³ania algorytmu wektoryzacji. Prezentowany algorytm opiera siê czêœciowo na idei kodu Freemana i metodzie œledzenia krawêdzi [5] tj. znajdywania przebiegu linii poprzez wyszukiwanie kolejnych zapalonych pikseli w s¹siedztwie aktualnie przetwarzanego. Œledzenie rozpoczyna siê od znalezienia punktu, który nie nale y do adnego skonstruowanego ju wektora. Tworzony jest wektor zerowy v o wspó³rzêdnych pocz¹tku i koñca znajduj¹cych siê w punkcie startowym r x0, y o v = x0, y 0 gdzie: x 0, y 0 wspó³rzêdne x i y punktu pocz¹tkowego, v budowany wektor. (1) Tworzona jest te dodatkowa tablica p, w której zapisywane s¹ wspó³rzêdne punktów wchodz¹cych w sk³ad konstruowanego wektora. Tabela p dla n punktów wygl¹da nastêpuj¹co {(, ),(, ),..., (, )} p = x0 y0 x1 y1 xn yn (2) gdzie: p tabela zawieraj¹ca wspó³rzêdne punktów buduj¹cych wektor v, x n, y n wspó³rzêdne n-tego punktu w tabeli. Nastêpnie algorytm przeszukuje najbli sze s¹siedztwo punktu koñca wektora v, szukaj¹c zapalonych punktów. W przypadku znalezienia takiego punktu, konstruowany jest hipotetyczny wektor v h r x0, yo vh = xh, y h (3)

5 Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym 431 Przed konstruowaniem tego wektora sprawdzane jest, czy punkt x h, y h nie nale y ju do tablicy p. W takiej sytuacji wektor ten jest odrzucany i procedura nie jest kontynuowana. Dziêki temu unikniêto zagro enia zapêtlenia poprzez ci¹g³e dopisywanie tych samych punktów do konstruowanego wektora. Wektor v h jest nastêpnie testowany na zgodnoœæ z istniej¹c¹ tablic¹ p. Innymi s³owy, sprawdzane jest, czy ka dy punkt znajduj¹cy siê w tablicy p nie jest oddalony od wektora v h bardziej ni predefiniowane dopuszczalne odchylenie d max. y0 y dla : h y0 y 1; h < *( px( n) px(0)) + py(0) py( n) < dmax x0 xh x0 xh pn ( ) y dla : 0 yh x 1; 0 xh *( py( n) py(0)) px(0) px( n) d + < max x0 xh y0 y h (4) gdzie: x 0, y 0 wspó³rzêdne x i y punktu pocz¹tkowego, x n, y n wspó³rzêdne n-tego punktu w tabeli, p(n) n-ty punkt z tabeli p, p x (n) wspó³rzêdna x n-tego punktu z tabeli p, p y (n) wspó³rzêdna y n-tego punktu z tabeli p. Jeœli dla danego wektora v h wszystkie dotychczasowe punkty tablicy p spe³niaj¹ okreœlone wy ej kryterium, wektor v h jest przyjmowany za prawid³owy i s³u y za podstawê do dalszej rozbudowy o kolejne punkty. Jednoczeœnie wspó³rzêdne punktu x h, y h s¹ dodawane do tablicy p. Procedura wyszukiwania kolejnego s¹siedniego zapalonego punktu jest nastêpnie powtarzana rekurencyjnie. Po osi¹gniêciu stanu, gdzie nie jest mo liwe dodanie kolejnego punktu do konstruowanego wektora, jest on zwracany i nastêpuje poszukiwanie kolejnego wektora w innym miejscu obrazu. Dziêki temu rozwi¹zaniu, algorytm zapewnia elastycznoœæ poszukiwania odcinków dopuszczaj¹c pewne odchylenia punktów od idealnej prostej co jest niezbêdne choæby ze wzglêdu na dyskretny charakter po³o enia punktów, ale równie ogranicza poszukiwania do punktów le ¹cych w okreœlonym obszarze marginesu wzd³u budowanego wektora. Dobór wspó³czynnika d max ma istotne znaczenia dla efektywnoœci dzia³ania algorytmu. Wspó³czynnik ma³y (d max < 0,5) spowoduje szybkie dzia³anie algorytmu, jednoczeœnie generuj¹c w rezultacie du ¹ liczbê krótkich wektorów, o d³ugoœci kilku punktów. Zwiêkszenie wspó³czynnika d max do ok. 0,8 0,9 powoduje zwiêkszenie d³ugoœci wyszukiwanych wektorów jednak przy zauwa alnym wzroœcie czasu przetwarzania. Dla d max > 1 algorytm mo e przestaæ funkcjonowaæ poprawnie, ze wzglêdu na fakt wyszukiwania wszystkich mo liwych kombinacji tras, czyli permutacji tabeli p tworz¹cej kolejne wektory v h. W implementacji doœwiadczalnej najlepsze wyniki da³ model kombinowany, w którym pocz¹tkowo przyjmowane jest d max = 0,5, a w trakcie budowy wektora, gdy jego d³ugoœæ osi¹gnie 4 punkty d max, jest zwiêkszany do wartoœci 0,85. Jak by³o to opisane wczeœniej, procedura budowy wektora kontynuuje poszukiwania nowych punktów mo liwych do w³¹czenie do wektora do czasu, a nie uda siê znaleÿæ

6 432 Marek Zachara nowych. W takiej sytuacji wektor jest zwracany. Procedura szuka zaœ w ramach obrazu kolejnego punktu, który móg³by s³u yæ za pocz¹tek wektora. Istotnym elementem tego procesu jest sposób wyboru punktów startowych oraz zapewnienie, aby nie by³y one wielokrotnie u ywane. W tym celu konstruowana jest kopia oryginalnego obrazu (ramki). Na kopii tej szukane s¹ punkty startowe wybierany jest pierwszy zapalony punkt. Jednak po znalezieniu wektora wszystkie punkty, które go tworzy³y (zapisane w tablicy p), s¹ z tej kopii oryginalnego obrazu usuwane. Dziêki temu punkty, które ju stanowi¹ czêœæ utworzonych wektorów, nie bêd¹ wykorzystywane jako startowe dla poszukiwania nowych. Warto zwróciæ uwagê, e rozwi¹zanie to nie uniemo liwia wykorzystania tych samych punktów przez ró ne wektory co mo e mieæ miejsce np. w sytuacji, gdy linie przecinaj¹ siê. Poniewa szukanie punktów w ramach rozbudowy wektora v h odbywa siê na oryginalnej ramce obrazu, wszystkie punkty s¹ tam obecne. Usuwaj¹c jednak z puli punktów startowych (czyli tych, od których zaczyna siê tworzenie wektorów) punkty, które ju zosta³y wykorzystane przy budowie poprzednich wektorów, eliminujemy redundancjê w wynikowej grupie wektorów. Rezultat dzia³ania opisanego algorytmu zosta³ zaprezentowany na rysunku 3. Rys. 3. Rezultat dzia³ania algorytmu wektoryzacji 3. Podsumowanie Przedstawiony algorytm dobrze radzi³ sobie z przetwarzaniem ró nego rodzaju rzeczywistych scen. Wyniki dzia³ania dla przyk³adowych obrazów zosta³y zamieszczone w tablicy 1.

7 Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym 433 Tablica 1 Wyniki dzia³ania algorytmu wektoryzacji na rzeczywistych obrazach Przyk³adowa ramka obrazu z kamery Obraz po wektoryzacji Rozk³ad liczby znalezionych wektorów dla wszystkich d³ugoœci 1: 58 2: 948 3: : 640 5: 385 6: 240 7: 77 8: 32 9: 36 1: 79 2: : : 624 5: 240 6: 120 7: 21 8: 8 9: 18 1: 126 2: : : : 615 6: 210 7: 63 8: 8 9: 0 10: 50 11: 44 12: 36 13: 52 14: 14 15: 0 16: 0 17: 34 18: 0 10: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 10: 10 11: 1 12: 11 13: 0 14: 14 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 Jak widaæ, rezultatem dzia³ania by³o na ogó³ wektorów na ramkê, niezale nie od analizowanej sceny. Znalezione wektory mia³y w przewa aj¹cej liczbie d³ugoœæ od 2 do 6 pikseli co wynika z charakteru stosowanego algorytmu i za³o onego ograniczenia d max. D³u sze wektory s¹ znajdowane tylko w przypadku, gdy s¹ zorienotwane dok³adnie pionowo lub poziomo wzglêdem ramki obrazu. Warunkiem skutecznego dzia³ania algorytmu by³o dostarczenie dobrego jakoœciowo sygna³u wejœciowego z kamery (odpowiednie oœwietlenie, niski poziom szumu). Bior¹c pod uwagê wielkoœæ ramki obrazu ( ), uzyskane kilka tysiêcy wektorów oznacza prawie 50-krotn¹ redukcjê informacji, co oczy-

8 434 Marek Zachara wiœcie u³atwia dalsz¹ analizê obrazu. Wydajnoœæ algorytmu równie by³a zadowalaj¹ca wiêkszoœæ czasu przetwarzania zajmowa³a detekcja krawêdzi przez algorytm Canny. O ile samo wykorzystanie tego algorytmu pozwala³o osi¹gn¹æ wynik na poziomie 6 ramek na sekundê, to wektoryzacja z zastosowaniem przedstawionego algorytmu redukowa³a go do przeciêtnie 4 5 ramek na sekundê. Wad¹ algorytmu jest niew¹tpliwie ograniczenie d³ugoœci wyszukiwanych odcinków. W dalszym etapie prac planowane jest jednak poprawienie tych rezultatów przez odpowiednie ³¹czenie znalezionych wektorów. ¹czenie to bêdzie szczególnie efektywne jeœli uda siê poprawnie zinterpretowaæ niewielkie (np. jedno pikselowe) nieci¹g³oœci. Literatura [1] Zachara M.: Real time object tracking and recognition. MSc Thesis, University of Bristol, England, 1998 [2] Reinhardt J.: Histogram equalization. Equalization.htm [3] Heath M. et al.: Comparision of edge detectors. [4] Parker J.R.: Algorithms for Image Processing and Computer Vision. Wiley Computer Publishing, USA, 1997, [5] Klette R., Zamperoni P.: Handbook of Image Processing Operators. Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, 1996, [6] Gribov A., Bodansky E.: Vectorization with the Vornoi L-diagram. Seventh International Conference on Document Analysis and Recognition ICDAR2003 [7] Song J., Su F., Tai C., Cai S.: An object-oriented progressive-simplification based vectorization system for engineering drawings: model, algorithm and performance. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24(8), August 2002, [8] Wenyin L., Dov Dori D.: Extracting Visual Information from Line Drawings. utah.edu/~tch/notes/wang/raster.pdf [9] Battiato S., Puglisi G., Impoco G.: Vectorialisation of Raster Colour Images. unict.it/iplab/administrator/users/pubblicazioni/conference/gdc_06.pdf [10] Delalandare M., Saidali Y., Ogier J., Trupin E.: Vectorisation System Based on Strategic Knowledge and XML Representation. Workshop on Graphics Recognition (GREC), 2003, [11] Tombre K., Ah-Soon C., Dosch P., Masini G, Tabbone S.: Stable and robust vectorization: How to make the right choices. Lecture Notes in Computer Science, 1941, 2000, 3 17

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Nowy element w instrumentarium inteligencji obliczeniowej automatyczne rozumienie obrazów

Nowy element w instrumentarium inteligencji obliczeniowej automatyczne rozumienie obrazów AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Ryszard Tadeusiewicz*, Marek R. Ogiela* Nowy element w instrumentarium inteligencji obliczeniowej automatyczne rozumienie obrazów 1. Wprowadzenie Zafascynowani ró nymi aspektami

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie POLSKIE FunkcjonalnoϾ TOWARZYSTWO geoinformacyjknych INFORMACJI witryn internetowych PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 77 FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY*

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Czêœæ 2. Teoria

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu POLSKIE System ER TOWARZYSTWO Mapper i jego zastosowanie INFORMACJI w leœnictwie PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 4 93 SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych

Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych Maria BARON-PUDA Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych PROJEKTOWANIE STRATEGII ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW PRZEDSIÊBIORSTW PRODUKCYJNYCH 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo