ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach"

Transkrypt

1 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj w du ych publikacjach technicznych. Tym razem zwróciliœmy siê do firm i biur projektowo-wykonawczych z propozycj¹ przedstawienia ciekawych realizacji, które zosta³y przez nich wykonane. Uzyskane przez nas g³osy i opinie z rynku (nie tylko polskiego) dowodz¹, w jak ró ny sposób mo na ogrzewaæ taki obiekt, jak np.: koœció³, salon samochodowy, kryty kort tenisowy, halê magazynow¹, wystawow¹ b¹dÿ sportow¹. Stosowane jest zatem ogrzewanie pod³ogowe, promienniki, aparaty grzewczo-wentylacyjne czy ogrzewanie elektryczne w ró nej postaci. Wiele zale y bowiem od charakteru samego obiektu, ale du e znaczenie odgrywaj¹, takie czynniki jak: nak³ady na inwestycjê, przewidywane koszty eksploatacyjne, ale i doœwiadczenia biura projektowego czy preferencje samego inwestora. Prezentacje zgodnie z nastêpuj¹cym schematem NAZWA FIRMY / Przewidziane urz¹dzenia charakter firmy 1. nazwa firmy 2. projektant 3. nazwa obiektu 4. rodzaj zaprojektowanego ogrzewania 5. specyfika obiektu 6. wybór rozwi¹zania 7. uwagi, sugestie projektanta/ wykonawcy ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach ALTERNATYWNE SYSTEMY KOM- FORTU 2. Projektant mgr in. Arkadiusz Moszumañski mgr in. Tomasz Capek Stacja Technicznej Obs³ugi Samochodów Ciê arowych RENAULT TRUCKS Pietrzykowice (woj. dolnoœl¹skie); kubatura 7800 m 3. Dwa promienniki gazowe Omega Variant o nastêpuj¹cych parametrach: moc grzewcza 2 x 90 kw; d³ugoœæ 2 x 27 m; zasilanie propan techniczny. Promienniki podwieszono pod stropem hali nad suwnic¹ na wysokoœci 8 m. Ze wzglêdu na rodzaj zasilaj¹cego gazu oraz kana³y diagnostyczne palniki promienników umieszczono na zewn¹trz hali i zabudowano. Urz¹dzenia dobrano dla zapewnienia wymaganej temperatury w hali 18 C. Sterowanie odbywa siê za pomoc¹ programowanego regulatora temperatury FP-4 z czujnikiem kulowym mierz¹cym œredni¹ temperaturê powietrza i promieniowania. Promieniowanie zaprogramowano na ogrzewanie ci¹g³e z obni eniem temperatury w nocy do 8 C. 6, 7. Wybór rozwi¹zania i sugestie projektanta W pierwotnym projekcie zastosowano centrale wentylacyjne wspomagane kurtynami powietrznymi. Ze wzglêdu na wysok¹ cenê inwestycji oraz póÿniejszy koszt u ytkowania projekt zmieniono w³aœnie na promienniki gazowe. Ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê ogrzewanie przez promieniowanie (nie ogrzewa powietrza lecz oddzia³ywuje bezpoœrednio na ludzi oraz przedmioty znajduj¹ce siê w strefie ogrzewania), w po³¹czeniu z odpowiednim systemem sterowania sprawia, e jest mo liwe wydzielenie kilku stref w obiekcie oraz zaprogramowanie przebiegu pracy promienników.

2 INSTALACJE ZEWNÊTRZNE 15 KLIMAWENTEX / Aparaty grzewczo- -wentylacyjne firmy Euroheat Hala magazynowa JYSK w Radomsku Klimawentex sp. z o.o. 2. Projektant mgr in. Grzegorz Godzwon Hala magazynowa wysokiego sk³adowania JYSK w Radomsko; powierzchnia m 2, wysokoœæ 12 m, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania, specyfika obiektu Zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne EuroHeat, typu Volcano VR1 (moc grzewcza kw, wydatek powietrza 5500 m 3 /h) w liczbie 50 sztuk oraz Volcano VR2 (moc grzewcza kw, wydatek powietrza 5500 m 3 /h) 39 sztuk. Projektowana temperatura w magazynie wynosi 16 C. Aparaty s¹ zasilane czynnikiem o temperaturze 80 C, z w³asnej kot³owni zak³adowej z wêz³em bezpoœrednim. Pracuj¹ zawieszone podstropowo (10,8 m) w linii dÿwigarów w czterech rzêdach, a ich rozmieszczenie zwi¹zane jest ze specyfikê obiektu (magazyn wysokiego sk³adowania) oraz z bardzo du ym zasiêgiem aparatów, wynosz¹cym 22 m. Volcano w po³¹czeniu z automatyk¹ steruj¹co-kontroln¹ Prestige, zapewniaj¹ precyzyjn¹ regulacjê mocy grzewczej i wydatek powietrza. Urz¹dzenia zosta³y podzielone na kilka sekcji grzewczych, z jednym termostatem (wysokoœæ monta u 1,7 m) dla jednej strefy ciep³a. W wyborze systemu zawa y³y przede wszystkim oczekiwane umiarkowane koszty zwi¹zane z jego eksploatacj¹ oraz wysoka jakoœæ urz¹dzeñ. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy Aparaty pracuj¹ w obiekcie bardzo efektywnie, z powodzeniem uzyskiwany jest oczekiwany komfort cieplny oraz zasiêg strumienia ciep³ego powietrza. Poprzez odpowiednio wysoki wydatek wentylatora oraz specjalny kszta³t kierownic powietrza, nagrzewnice s¹ w stanie zagwarantowaæ sprawny system ogrzewania. Reklama Viega

3 16 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE DREWART-ENERGY / Elektryczne promienniki podczerwieni SOLART Koœció³ parafialny w Borzêcinie (woj. mazowieckie) Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo- -Handlowe DREWART-ENERGY Sp. z o.o. Marek Suwart Koœció³ Œw. Wincentego Ferreriusza w Borzêcinie Du ym powierzchnia ogrzewana 240 m 2. Do ogrzewania osób przebywaj¹cych w koœciele zaproponowano elektryczne kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni Solart o ³¹cznej mocy 54,2 kw. Specyfikacja zainstalowanych urz¹dzeñ: prezbiterium Solart typ M3H, moc 2,52 kw (2 szt.); nawa typ S3L 090, moc 7,56 kw (6 szt.); zakrystia typ Solart M, moc 1,26 kw (1 szt.); zakrystia, chór, plebania typ S1B-P (przenoœny), moc 2,52 kw (1 szt.). Reflektory ciep³a z wysokorefleksyjnym odb³yœnikiem standardowym, zawieszone s¹ na przeciwleg³ych stronach koœcio- ³a, miêdzy filarami, skierowane tak, aby oœwietla³y ciep³em ludzi z dwóch stron. KLIMATERM Pracownia Projektowa Instalacji Przemys³owych i Technologicznych Klimaterm Centrum Budownictwa w Warszawie projekt wykonany w grudniu 2004 r.; powierzchnia 2000 m 2, kubatura m 3. Obiekt ogrzewany podstropowymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi ORION typ INDUSTRIE wielkoœæ 140 i 400 o ³¹cznej mocy 315 kw, z funkcj¹ dostarczania œwie ego powietrza. Temperatura odczuwalna bezpoœrednio po w³¹czeniu promienników: prezbiterium 15 C, nawa 11 C 6, 7. Wybór rozwi¹zania wraz z uwagami wykonawcy Koszty eksploatacyjne ogrzewania koœcio- ³a kwarcowo-halogenowymi promiennikami podczerwieni s¹ jedn¹ z najwiêkszych zalet tego systemu. Wynika to z jego podstawowej cechy (noœnikiem energii jest fala elektromagnetyczna, a nie powietrze), co zapewnia efektywny odbiór ciep³a natychmiast po w³¹czeniu urz¹dzeñ. Z tego wzglêdu nie ma potrzeby uruchamiania ogrzewania na kilka godzin przed nabo eñstwem, a jedynie tu przed, wy- Andrzej Brandt Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy ORION BSH Klima Centrum Budownictwa w Warszawie Urz¹dzenia zosta³y równomiernie rozmieszczone pod stropem hali wystawowej i zasilane s¹ wod¹ z w³asnej kot³owni opalanej gazem ziemnym. Temperatura wewnêtrzna +16 C, ogrzewanie ci¹g³e. Projekt wykonany wg sieciowych standardów inwestora. Uk³ad stosowany we wszystkich obiektach klienta. ³¹cza siê je zaœ bezpoœrednio po zakoñczeniu mszy, wiêc koszty u ytkowania systemu s¹ stosunkowo niewysokie. Innym istotnym aspektem jest to, e instalacja promienników podczerwieni wymaga minimalnej ingerencji w konstrukcjê budowli. Przewody elektryczne mo na doprowadziæ do miejsca zawieszenia promienników na wiele sposobów, w zale noœci od mo liwoœci technicznych i estetycznych: w œcianie, przez strych, na zewn¹trz budowli, przewiercaj¹c otwór tylko w miejscu zawieszenia urz¹dzenia, w naro ach budowli, dobieraj¹c kolorystykê kabli tak, aby wtopiæ je w t³o. mgr in. Andrzej Brandt

4 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 17 Reklama Climaprodukt

5 18 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE.../ Nagrzewnice olejowe firmy ARAJ Zak³ad produkcji i napraw zbiorników w Kielcach Zak³ad Produkcji i Napraw Zbiorników Transportowych STOKOTA KAMARG w Kielcach (rozbudowa) projekt wykonany w styczniu 2005 r.; powierzchnia 1400 m 2, kubatura 8400 m 3. Stacjonarne nagrzewnice powietrza Term- Efekt PGA 30 opalane olejem opalowym, rozstawione równomiernie w hali produkcyjnej przy œcianach zewnêtrznych. ¹czna moc zastosowanych urz¹dzeñ wynosi 190 kw. Temperatura wewnêtrzna +16 C, ogrzewanie ci¹g³e. 6, 7. Wybór rozwi¹zania wraz z uwagami projektanta Decyzja o wyborze takiego systemu ogrzewania olejowego wynika³a przede wszystkim z faktu, e w miejscu lokalizacji zak³adu nie ma sieci gazowej. Innym czynnikiem by³y stosunkowo niewysokie koszty zakupu urz¹dzeñ. Ponadto rozwi¹zanie to sprawdzi³o siê na I etapie inwestycji, klient zadowolony wiêc z dzia³ania instalacji, chêtnie powtórzy³ j¹ w II etapie. BPBO BUDOPOL / Ogrzewanie pod³ogowe firmy Rehau Hala kortów tenisowych w Warszawie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol SA mgr in. Janusz Kozdrowicz Hala kortów tenisowych w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Go³kowskiej 2, w Warszawie; powierzchnia hali wynosi ~2700 m 2, kubatura ~ m 3. Obiekt zosta³ zrealizowany w latach W sk³ad kompleksu oprócz hali kortów wchodzi równie kryty basen z zapleczem, 3 sale squash, si³ownia, fitness, kawiarnia, pomieszczenia techniczne. Hala ma 4 korty tenisowe z trybunami na 200 osób. W hali kortów zastosowano ogrzewanie pod³ogowe w systemie listwy mocuj¹cej RAUFIX i rury REHAU RAUTHERM S 20x2,0 mm. Instalacja zosta³a podzielona na 8 pól grzewczych, ka de o powierzchni oko³o 340 m 2 oddzielonych miêdzy sob¹ szczelinami dylatacyjnymi. Szczeliny zlokalizowano wzd³u linii rozdzielaj¹cych poszczególne korty, a w obrêbie poszczególnych kortów pod siatk¹. W ka dym polu zaprojektowano 12 obiegów grzewczych o d³ugoœci oko³o 190 m, co pozwoli³o uzyskaæ niemal równe straty ciœnienia w poszczególnych obiegach. Odstêp uk³adania przewodów grzewczych wynosi 15 cm. Poszczególne pola grzewcze zasilane s¹ wiêc z 8 rozdzielaczy 12-obwodowych z odejœciami 1/2", które zlokalizowano w szafkach umieszczonych przy przeciwleg³ych œcianach hali po 4 szt. Instalacja zasilana jest z wymiennikowego wêz³a cieplnego wod¹ o nastêpuj¹cych parametrach: 34 C zasilanie, 27 C powrót. W uk³adzie regulacji temperatury wody zasilaj¹cej zastosowano 3-drogowy zawór regulacyjny mieszaj¹cy oraz dodatkowo, ze wzglêdu na ochronê nawierzchni kortów, termostat bezpieczeñstwa, wy³¹czaj¹cy pompê obiegow¹ w przypadku przekroczenia temperatury wody powy ej wartoœci zadanej. Wydajnoœæ ogrzewania: Q = 130 kw Obliczeniowa temperatura powietrza w hali: t p = +16 C Wydajnoœæ cieplna pod³ogi: 50 W/m 2 W za³o eniach projektowych przyjêto, e w sezonie grzewczym instalacja pracuje bez przerw. Instalacja zosta³a zaprojektowana we œcis³ej wspó³pracy z firm¹ REHAU.

6 Reklama Antap PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Reklama Juvent 19 Polski Instalator 12/2006

7 20 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE PROCHEM Prochem S.A. / Promienniki gazowe firmy Systema Magazyn Toshiba w Biskupicach Podgórnych / Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Juwent Fabryka granulacji i neutralizacji z m³ynowni¹ na Wêgrzech mgr in. Grzegorz Piotrowski Fabryka NITROGENMUVEK (Granulacji i Neutralizacji z M³ynowni¹) na Wêgrzech budynek granulacji: powierzchnia 600 m 2, wysokoœæ hali 33,5 m, kubatura m 3 ; budynek neutralizacji: powierzchnia 237 m 2, wysokoœæ hali 33,5 m, kubatura 7940 m 3 ; budynek m³ynów: powierzchnia 230 m 2, wysokoœæ hali 28 m, kubatura 6440 m 3. Do ogrzewania 5-kondygnacyjnego budynku granulacji oraz budynków neutralizacji i m³ynowni przewidziano aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Juwent (typ UGW/OA o wielkoœci od 1 do 3), zasilane gor¹c¹ wod¹ 75/50 C z projektowanej wymiennikowni ciep³a. Ze wzglêdu na agresywne œrodowisko Prochem S.A. mgr in. Alicja Roszkowska Magazyn czêœci oraz magazyn produktów w budynku produkcyjnym fabryki telewizorów Toshiba w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnoœl¹skie); magazyn czêœci: powierzchnia 8060 m 2, wysokoœæ 10 m, kubatura m 3 ; magazyn produktów: powierzchnia m 2, wysokoœæ 10 m, kubatura m 3. Jednopalnikowe, niskotemperaturowe promienniki Infra firmy Systema, zlokalizowane na wysokoœci 8 m nad pod³og¹ magazynów. Dla pokrycia strat ciep³a w magazynie czêœci zostanie zamontowanych 25 sztuk promienników, a w magazynie produktów 38 sztuk. Wydajnoœæ grzewcza pojedynczego urz¹dzenia, zasilanego gazem ziemnym GZ-50, wynosi 40 kw. Dop³yw powietrza do procesu spalania do rury promieniuj¹cej realizowany jest z przestrzeni magazynowej. Dla dop³ywu powietrza przewidziano czerpnie w œcianie zewnêtrznej ka dego magazynu. Ogrzewanie pracuje w sposób ci¹g³y, utrzymuj¹c temperaturê w pomieszczeniach magazynowych +12 C. Uk³ad zaprojektowano zgodnie z yczeniem inwestora. (amoniak) zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne, w wykonaniu w obudowach ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej z wê ownicami wodnymi (rurki i lamelki ze stali kwasoodpornej lub aluminium) z króæcami do odwodnienia i odpowietrzenia oraz czujnikami temperatury wewnêtrznej. Wentylator z ³opatkami aluminiowymi. Z uwagi na du e powierzchnie ogrzewanych obiektów aparaty grzewczo-wentylacyjne zosta³y rozmieszczone równomiernie na ca³ej powierzchni. Urz¹dzenia zlokalizowano na s³upach konstrukcyjnych na wysokoœci 2,5 m nad posadzk¹. Dla budynku granulacji przewidziano 28 sztuk aparatów grzewczo-wentylacyjnych, dla budynku neutralizacji 12 sztuk, a dla budynku m³ynów 2 sztuki. Ogrzewanie pracuje w sposób ci¹g³y, utrzymuj¹c nastêpuj¹ce wartoœci temperatury w poszczególnych halach produkcyjnych: granulacji +16 C, neutralizacji +10 C, m³ynach +5 C. Biuro projektowe zaproponowa³o ten system inwestorowi, przede wszystkim ze wzglêdu na mo liwoœæ zastosowania urz¹dzeñ odpornych na œrodowisko agresywne.

8 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 21 SCHULTE / Promienniki EST Turbo 200 Hale monta u samolotów w Mielcu Schulte Technika Grzewcza sp. z o.o. www. schulte.pl Hale monta u samolotów Polskich Zak³adach Lotniczych w Mielcu; powierzchnia 8282 m 2, œrednia wysokoœæ 14 m, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania, specyfika obiektu W ramach modernizacji hal monta u samolotów (hangar z 1938 roku) inwestor oczekiwa³ znacznej redukcji kosztów zu ycia energii cieplnej przynajmniej 50% przez zastosowanie nowoczesnej techniki grzewczej. Przed modernizacj¹ hale by³y ogrzewane parowym systemem nadmuchowym, zasilanym z elektrociep³owni. W latach przeprowadzono audyty energetyczne i analizy ekonomiczne, a w efekcie koñcowym, zdecydowano siê na zastosowanie gazowych rur promieniuj¹cych. W halach zainstalowano 15 promienników rurowych typu Turbo 200 o ³¹cznej mocy 1584 kw. Decyzja podjêta przez inwestora wynika³a przede wszystkim z wykazanego w analizach potencja³u oszczêdnoœciowego z zachowaniem pe³nego i równomiernego ogrzania hali produkcyjnej. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy W okresie od paÿdziernika 2001 do koñca kwietnia 2002 r. (praca w systemie kilkubrygadowym) zu ycie gazu GZ-50 wynios³o m 3. Potwierdzi³o to wysoki wskaÿnik oszczêdnoœci eksploatacyjnych systemu grzewczego, z zachowaniem sta³ych parametrów wartoœci temperatury (od +16 do +18 C) w halach produkcyjnych, dziêki czemu utrzymane s¹ odpowiednie re imy technologiczne produkcji, a pracownikom stworzono na stanowisku pracy w³aœciwy klimat. Nie mniej istotnym czynnikiem jest d³uga ywotnoœæ urz¹dzeñ (od 10 do 25 lat) i wysoka sprawnoœæ radiacyjna promienników (75-85%). Ró nice kosztów inwestycyjnych do kosztów eksploatacyjnych wyrównuj¹ siê w okresie 1,5 sezonu grzewczego. Reklama SBS

9 22 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE SANMED / Ogrzewanie pod³ogowe Rettig Heating Kaplica œw. Ojca Pio w Warszawie Sanmed s.c. dr in. Anna Sarama Kaplica parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem œw. Ojca Pio w Warszawie; powierzchnia u ytkowa 1050 m 2, w tym kaplica 468 m 2 ; wysokoœæ 11,95 m w szczytowym punkcie kalenicy, 15,80 m lokalna dominanta w kaplicy; d³ugoœæ 51,7 m; szerokoœæ 12,75-19,92 m. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu Obiekt sk³ada siê z dwóch po³¹czonych budynków kaplicy oraz budynku duszpasterstwa z mieszkaniami dla ksiê y. W przysz³oœci kaplica zostanie przekszta³cona w obiekt wielofunkcyjny z mo liwoœci¹ wykorzystania na potrzeby zgromadzeñ parafian. ród³em ciep³a jest kot³ownia gazowa usytuowana na poddaszu. Kocio³ produkuje ciep³¹ wodê na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania ciep³ej wody u ytkowej w podgrzewaczu pojemnoœciowym. Parametry instalacji centralnego ogrzewania: system pompowy, dwururowy; temperatura pracy instalacji 80/60 C; dzia³anie ogrzewania bez przerwy; ca³kowite zapotrzebowanie ciep³a 39 kw, w tym dla kaplicy 11,45 kw; zapotrzebowanie na m 3 kubatury 9,5 kw/m 3 ; sezonowe zapotrzebowanie ciep³a E o = 32,8 kwh/m 3. Instalacja wyposa ona w indywidualne pompy podzielona zosta³a na trzy obiegi. W budynku duszpasterstwa zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe ze sterowaniem pogodowym. Natomiast w kaplicy, prezbiterium, i kruchcie zastosowano ogrzewanie pod³ogowe. Oba obiegi tj. podstawowy oraz dodatkowy wyposa ono w zawory mieszaj¹ce sterowane termostatami pokojowymi. W instalacji przyjêto rury z sieciowanego polietylenu PE-X marki Purmo, œrednicy 20x2,0 mm, uk³adane w rozstawie 25 lub 30 mm, temperatura wody 50/40 C. Pod³oga sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw: beton 15 cm, styropian TFS 10 cm, folia PE, jastrych 7 cm, terakota 2 cm. WskaŸniki zapotrzebowania ciep³a dla kaplicy s¹ nastêpuj¹ce: 4,8 kw/m 3 dla ogrzewania podstawowego, 8,1 kw/m 3 dla ogrzewania dodatkowego. Zgodnie z yczeniem inwestora, z uwagi na przysz³e wykorzystanie kaplicy jako sali wielofunkcyjnej, przyjêto nastêpuj¹cy schemat ogrzewania pod³ogowego: podstawowe zapewniaj¹ce w obszarze prezbiterium temperaturê +14 C, w kaplicy +7 C, a w kruchcie +12 C realizowane jest przez piêæ pêtli z jednego rozdzielacza, przewody rozmieszczono w prezbiterium wzd³u bocznych œcian kaplicy i w kruchcie; ogrzewanie dodatkowe za³¹czane okresowo rêcznie, utrzymuj¹ce w prezbiterium i kaplicy temperaturê +17 C realizowane jest przez trzy dodatkowe pêtle z drugiego rozdzielacza, przewody rozmieszczone zosta³y w œrodkowej czêœci kaplicy. D³ugoœci pêtli wynosz¹ m, wydajnoœci grzejne W, straty ciœnienia 9,1-20,8 kpa. TERMOPROJEKT / Nagrzewnice firmy Flowair Group Hala magazynowo-monta owa w gminie Góra Kalwaria Termoprojekt Zbigniew Lewandowski home. pl www. termoprojekt. neostrada. pl 2. Projektant in. Zbigniew Lewandowski Hala magazynowo-monta owa z czêœci¹ biurow¹ w gminie Góra Kalwaria (woj. mazowieckie); powierzchnia 1250 m 2, kubatura m 3. Ogrzewanie powietrzne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi LEO 25 firmy FLOW- AIR z komor¹ mieszania KM, która dostarcza œwie e powietrza z zewn¹trz do wentylacji obiektu. Jednokondygnacyjna hala magazynowo- -monta owa wykonana zosta³a w technologii p³yt warstwowych. Zapotrzebowanie ciep³a Ogrzewanie pod³ogowe w kaplicy zaprojektowane zosta³o g³ównie ze wzglêdów estetycznych. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy Obiekt zosta³ oddany do u ytku wiosn¹ 2002 r. wykonawc¹ uk³adu by³a firma Inpool i w opinii inwestora instalacja ogrzewania pod³ogowego sprawdzi³a siê z powodzeniem. Ca³y uk³ad pracuje poprawnie, a ogrzewanie pêtlami podstawowymi zapewnia komfort cieplny w pomieszczeniu prezbiterium i ca³ej kaplicy, co wskazuje, e w³aœciwym rozwi¹zaniem by³o rozmieszczanie przewodów grzejnych w pod³odze ca³ego prezbiterium oraz w pasie pod³ogi przy œcianach zewnêtrznych kaplicy. Z kolei ogrzewanie dodatkowe za- ³¹czane jest wy³¹cznie wtedy, gdy w kaplicy odbywaj¹ siê np. zebrania parafian, wystêpy dzieci oraz m³odzie y lub koncerty.

10 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 23 TEBODIN SAP PROJEKT / Ogrzewanie promiennikowe Euklima Magazyn Wyrobów Gotowych w Siewierzu Tebodin Sap Projekt sp. z o.o Projektant mgr in. Bogus³aw Kuœnierz mgr in. Piotr Wileñski Magazyn Wyrobów Gotowych Electrolux Poland sp. z o.o., Siewierz (woj. œl¹skie); powierzchnia m 2, wysokoœæ 12 m, kubatura m 3. System ogrzewania promiennikowego EUcerk firmy Euklima. W obiekcie zainstalowano 4 linie promiennikowe: trzy linie o mocy 164 kw wzd³u œcian zewnêtrznych nad przestrzeniami komunikacyjnymi, jedn¹ o mocy 144 kw po œrodku pomieszczenia. Promienniki umieszczono pod dachem pomieszczenia tak, aby w aden sposób nie ograniczyæ powierzchni magazynowej. Zasilenie promienników gazem ziemnym GZ-50 przewidziano na zewn¹trz budynku. Wentylatorowe palniki modulacyjne zainstalowano na dachu magazynu. Komora spalania umieszczona jest bezpoœrednio za palnikiem, co pozwala na wykluczenie obecnoœci p³omienia w rurach promiennikowych. Zasilenie palnika odbywa siê z instalacji gazowej œredniego ciœnienia. na pokrycie strat przez przenikanie wynios³o tylko Q = 25,9 kw. Jednak ze wzglêdu na wielkoœæ hali, charakter jej u ytkowania oraz niezbêdn¹ wielkoœæ sta³ej wymiany powietrza zaprojektowano ogrzewanie trzema aparatamii o mocy 25 kw ka dy i wydajnoœci 4300 m 3 /h nawiewanego powietrza. Urz¹dzenia s¹ zasilane wod¹ grzejn¹ z kot³owni gazowej. Na wylocie z aparatu znajduj¹ siê ruchome malowane proszkowo stalowe kierownice, ka da z niezale n¹, rêczn¹, p³ynn¹ regulacj¹, co pozwala na dowolne ukierunkowanie strumienia ogrzanego powietrza. Z kolei niezbêdna iloœæ œwie ego powietrza dla szeœciu pracowników zostanie Projektowana temperatura w magazynie to 12 C, ogrzewanie ci¹g³e. Ogromn¹ rolê w wyborze tego uk³adu przez inwestora odegra³y koszty eksploatacji. Inwestor zna ten system, poniewa przetestowa³ go w innych halach i ocenia go pozytywnie, tote nie by³ zainteresowany innymi rozwi¹zaniami. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy EUcerk jest typowym systemem, który pozwala ogrzewaæ wielkokubaturowe obiekty przemys³owe, ze wzglêdu na mo - liwoœæ instalowania linii w ró nych konfiguracjach o d³ugoœci nawet do 120 mb i maks. mocy palnika do 240 kw. Stosunkowo niska temperatura na rurach promiennikowych ok. 220 C umo liwia równomierne, a przez to komfortowe ogrzanie obiektu. pobrana z zewn¹trz hali poprzez czerpniê (znajduj¹c¹ siê na wysokoœci 3 m nad terenem) po³¹czon¹ z komor¹ KM. 5, i specyfika obiektu Taki uk³ad przyjêto ze wzglêdu na wymagan¹ temperaturê w hali t w = +12 C oraz niewielk¹ liczbê pracuj¹cych tam osób i przewidywany czas ich pracy. Ogrzewanie za pomoc¹ nagrzewnic jest bardzo efektywne i ekonomiczne zarówno na etapie inwestycji, jak i póÿniejszej eksploatacji dla niewielkiego do m 3 /h zapotrzebowania na œwie e powietrze lub w przypadku pokrywania wy³¹cznie strat Warto te podkreœliæ, i zastosowane w systemie palniki modulacyjne firmy Weishaupt zapewniaj¹ bardzo elastyczn¹ pracê uk³adu w pe³nym zakresie mocy, z jednoczesnym niskim zu yciem paliwa. Komora grzejno-recyrkulacyjna wykonana jest w ca- ³oœci ze stali nierdzewnej wysokiej jakoœci, odpornej na wysok¹ temperaturê, natomiast obudowa systemu z blachy aluminiowej, rury promiennikowe zaœ z opatentowanego stopu stalowo-aluminiowego. Ogrzewanie jest sterowane i regulowane automatyk¹ mikroprocesorow¹ Radient Heating Control. Programowanie dzia³ania poszczególnych linii promiennikowych mo- e odbywaæ siê poprzez komputer PC, dziêki czemu u ytkownik ma pe³ny podgl¹d nie tylko stanów pracy uk³adu w dowolnej jednostce czasu, ale te b³êdów i awarii. Dane w postaci wykresów zachowywane s¹ w pamiêci, do której u ytkownik mo e wracaæ nawet po d³u szym czasie. na ciep³o przez przenikanie. Jeœli obiekt wymaga du ych iloœci powietrza œwie ego, nale y stosowaæ systemy zcentralizowane z odzyskiem ciep³a. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy W obiektach typu hale produkcyjne, hale magazynowe, warsztaty samochodowe ogrzewanie z wykorzystaniem ró nego rodzaju nagrzewnic œwietnie siê sprawdza, co wynika z mo liwoœci zasilania wymiennika ró nymi mediami, np. ciep³¹ wod¹, energi¹ elektryczn¹ lub gazem oraz ³atwej aran- acji powierzchni obiektu ze wzglêdu na znaczn¹ dowolnoœæ ich usytuowania.

11 24 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE TERMOTECH-PROJEKT / Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Euroheat Hala magazynowa Philips Lighting w Pile TERMOTECH-PROJEKT 2. Projektant in. Marek Podhorski Hala magazynowa wysokiego sk³adowania Philips Lighting Poland w Pile; powierzchnia m 2, kubatura m 3, œrednia wysokoœæ w strefie magazynowej 16 m, a niskiej czêœci na polach odk³adczych 7,5 m. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu W hali magazynowej zaprojektowano wodn¹, dwururow¹ instalacjê ogrzewania w uk³adzie zamkniêtym, o parametrach 100/80 C, zasilan¹ z zak³adowej kot³owni poprzez wêze³ bezpoœredni. Jako elementy grzewcze zaproponowano aparaty grzewczo-wentylacyjne Euroheat: w czêœci przeznaczonej na pola odk³adcze 16 sztuk typ Volcano VR2; w czêœci wysokiej z rega³ami 53 sztuki Volcano VR1. Zapotrzebowanie na ciep³o oszacowano, bior¹c pod uwagê wymagan¹ temperaturê w hali +14 C, z uwzglêdnieniem ciep³a wentylacyjnego. Moc grzewcza aparatów przekracza zapotrzebowanie na ciep³o w obiekcie o oko³o 45%. Podczas rozmieszczenia urz¹dzeñ uwzglêdniono ustawienie rega³ów oraz zasiêg aparatów (oko³o 20 m). Aparaty Volcano zosta³y zamontowane podstropowo, w czêœci wysokiej w przejœciach pomiêdzy rega³ami na wysokoœci 13,5 m nad posadzk¹ oraz 0,6 m w czêœci niskiej. Aparaty w czêœci wysokiej podzielono na 3 strefy z jednym termostatem wspólnym dla wszystkich urz¹dzeñ w danej strefie. Z kolei zamontowane w czêœci niskiej, wyposa ono w pe³n¹ niezale n¹ automatykê. Na ga³¹zkach powrotnych wszystkich aparatów zainstalowano zawory dwudrogowe zblokowane z termostatami, a na ga³¹zkach zasilaj¹cych zawory regulacyjne typu Hydrocontrol RDN 25 dla VR2 i DN 20 dla VR 1 firmy Oventrop. Volcano VR1 w czêœci wysokiej nale y zamontowaæ w ustawieniu do pracy na 5 biegu. Czynnikami, które mia³y decyduj¹cy wp³yw na zastosowanie Volcano VR s¹ przede wszystkim: wysoka moc grzewcza VR1 (10-30 kw) i VR2 (30-60 kw) oraz zasiêg strumienia a do 25 m. WATERMAN INTERNATIONAL / Aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz promienniki Budynek stoczni w Newcastle w Australii Waterman International (filia w Australii) kontakt do biura w Polsce: Leighton Contractors Pty, Australia budynek stoczni buduj¹cej tra³owce bazowe dla marynarki australijskiej; g³ówna hala produkcji statków: powierzchnia 4800 m 2, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu Tra³owce bazowe s¹ konstruowane z w³ókien szklanych oraz materia³ów niemagnetycznych. Projektanci instalacji ogrzewania, ch³odzenia i wentylacji stanêli wiêc przed wyzwaniem zaproponowania rozwi¹zania uwzglêdniaj¹cego wysokowybuchowe œrodowisko spowodowane obecnoœci¹ ywic oraz gazów emitowanych podczas budowy kad³ubów statków. Innym wa - nym czynnikiem, który musia³ byæ wziêty pod uwagê by³a wysokoœæ hali 20 m. Z tego wzglêdu w projekcie zastosowano ³¹cznie kilka rozwi¹zañ: ogrzewanie powietrzne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi, których zadaniem jest utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie +15 C; centrale wentylacyjne wyposa one w nagrzewnice parowe; ogrzewanie promiennikami parowymi dostarczaj¹cymi ciep³o bezpoœrednio do stref pracy. Natomiast w celu unikniêcia kondensacji pary wodnej, niedopuszczalnej procesie wytwarzania i obróbki w³ókien szklanych, zaproponowano odpowiednie systemy wentylacji zapewniaj¹ce kontrolê wilgotnoœci powietrza. Zaproponowany system zak³ada³: niskie nak³ady inwestycyjne dostosowane do specyfiki obiektu. Dobrano wiêc powszechnie dostêpne na lokalnym rynku urz¹dzenia; niskie koszty eksploatacji, ale z uwzglêdnieniem komfortu u ytkownika projekt zapewnia ogrzewanie

12 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 25 bezpoœrednio na danym stanowisku pracy, dziêki zainstalowaniu promienników. Natomiast pozosta³e elementy systemu umo liwiaj¹ jednoczeœnie utrzymanie odpowiedniej temperatury w pozosta³ej czêœci wnêtrz hali, szczególnie w okresie zimowym. 7. Uwagi, sugestie projektantów Przedstawione rozwi¹zanie sprawdza siê idealnie w warunkach klimatycznych o ³agodnej zimie i polecane jest do obiektów, takich jak: hale produkcyjne, magazynowe i sportowe, hurtownie i sklepy, warsztaty i pomieszczenia us³ugowe, hale wystawowe, obiekty sakralne. TEKLIM / Ogrzewacze powietrza Biddle Magazyn papieru w Vassen w Holandii TEKLIM s. c. com 2. Magazyn papieru jednego z najwiêkszych europejskich producentów elastycznych materia³ów do opakowañ Vaassen Flexible Packaging (VFP) Holandia; powierzchnia 1250 m 2, wysokoœæ 8 m, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu Ogrzewacze powietrza NOZ z regulowanymi dyszami nawiewnymi dalekiego zasiêgu firmy Biddle z Holandii. Urz¹dzenia te zapewniaj¹ odpowiedni klimat w hali, gdzie magazynuje siê papier i aluminium (optymalny zakres temperatury od 16 do 20 C) oraz w hali produkcyjnej. W obiekcie VFP zamontowano ogrzewacz typu NOZ 50 W2 o parametrach: moc 50 kw, maksymalna wysokoœæ monta u 14 metrów, ogrzewana powierzchnia 650 m 2. Dwa takie urz¹dzenia wystarczaj¹ do ogrzania ca³ego magazynu papieru, w trybie pracy ci¹g³ej. Oprócz tego modelu dostêpny jest równie typ NOZ 25 o mocy 25 kw stosowany w pomieszczeniach o wysokoœci od 3,5 do 8 metrów i powierzchni do 350 m 2. Do ogrzewaczy mo na pod³¹czyæ œwie e powietrze. Instalacja w magazynie papieru sk³ada siê z dwóch kot³ów c.o., dwóch ogrzewaczy powietrza i grzejników w biurach. Natomiast w hali produkcyjnej zastosowano dwa ogrzewacze. Ogrzewacze Biddle, model NOZ, zosta³y wybrane za rekomendacj¹ firmy instalacyjnej Dijkstra Kempink z Holandii, która zna i ceni te produkty za wysok¹ jakoœæ wykonania. Innym wa nym kryterium by³ stosunek ceny do jakoœci oraz ³atwoœæ wykonania samej instalacji. Ponadto dziêki wyborowi takiego rozwi¹zania, mo na by³o zainstalowaæ mniejsz¹ liczbê ogrzewaczy, a mimo to osi¹gn¹æ wiêkszy zasiêg dzia³ania, ni w uk³adach z tradycyjnymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi. Uzyskano te znaczn¹ oszczêdnoœæ powierzchni, wiêc zwoje papieru mog¹ byæ ustawiane do samego sufitu. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy Papier i aluminium przed dalsz¹ obróbk¹ s¹ przechowywane w szczególnych warunkach temperatury i wilgotnoœci. Dziêki wybraniu ogrzewacza NOZ uda³o siê otrzymaæ równomierny rozdzia³ powietrza na ca³ej powierzchni oraz optymalny rozk³ad temperatury. Pomimo tego, e papier jest zawsze zapakowany, w przesz³oœci zdarza³o siê ju, e najwy - sze zwoje papieru by³y za bardzo ogrzane i wysuszone, czyli nieu yteczne. Istotne by³o równie to, e ogrzewacze powietrza mog¹ byæ zawieszone centralnie, gdy zwoje papieru s¹ u³o one wysoko przy œcianach, co z kolei wyklucza³o monta œcienny. Efektywnoœæ dzia³ania tego typu ogrzewacza wynika z jego pracy indukcyjnej, poprzez u ycie 6 regulowanych dysz nawiewnych. Powietrze jest dobrze wymieszane, rozprzestrzenia siê szybko i równomiernie w ca³ej objêtoœci, przez co uzyskiwany jest bardzo korzystny rozk³ad temperatury zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, bez tworzenia siê stref ciep³ych i zimnych. Nale y te dodaæ, i ogrzewacze NOZ maj¹ znacznie wiêkszy zasiêg ni tradycyjne. W wysokich halach dysze nawiewne mog¹ byæ ustawiane pionowo, aby umo liwiæ powietrzu dotarcia do samej pod³ogi, a w ni szych obiektach bardziej poziomo, dziêki czemu zwiêksza siê zasiêg, a zmniejsza g³êbokoœæ dzia³ania.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Kolektory p askie i pró niowe

Kolektory p askie i pró niowe PRZEGL D RYNKU Kolektory p askie i pró niowe Kolektory p askie i pró niowe Jaros aw Antkiewicz Energia ze s o ca fot. Velux Zastanawiaj c si nad wyborem kolektorów s onecznych, musimy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. modernizacyjnych były równie skutecznie realizowane przetargi i zadania inwestycyjne. Słowa podziękowań

Szanowni Czytelnicy. modernizacyjnych były równie skutecznie realizowane przetargi i zadania inwestycyjne. Słowa podziękowań mgr in. Stanis³aw Go³¹b Szanowni Czytenicy Ponad czterdzieści at temu, bo w 1958 roku, rozpoczęto budowę Eektrowni Siersza, zaprojektowaną przy założeniu wykorzystywania węga kamiennego wydobywanego w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo