ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach"

Transkrypt

1 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj w du ych publikacjach technicznych. Tym razem zwróciliœmy siê do firm i biur projektowo-wykonawczych z propozycj¹ przedstawienia ciekawych realizacji, które zosta³y przez nich wykonane. Uzyskane przez nas g³osy i opinie z rynku (nie tylko polskiego) dowodz¹, w jak ró ny sposób mo na ogrzewaæ taki obiekt, jak np.: koœció³, salon samochodowy, kryty kort tenisowy, halê magazynow¹, wystawow¹ b¹dÿ sportow¹. Stosowane jest zatem ogrzewanie pod³ogowe, promienniki, aparaty grzewczo-wentylacyjne czy ogrzewanie elektryczne w ró nej postaci. Wiele zale y bowiem od charakteru samego obiektu, ale du e znaczenie odgrywaj¹, takie czynniki jak: nak³ady na inwestycjê, przewidywane koszty eksploatacyjne, ale i doœwiadczenia biura projektowego czy preferencje samego inwestora. Prezentacje zgodnie z nastêpuj¹cym schematem NAZWA FIRMY / Przewidziane urz¹dzenia charakter firmy 1. nazwa firmy 2. projektant 3. nazwa obiektu 4. rodzaj zaprojektowanego ogrzewania 5. specyfika obiektu 6. wybór rozwi¹zania 7. uwagi, sugestie projektanta/ wykonawcy ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach ALTERNATYWNE SYSTEMY KOM- FORTU 2. Projektant mgr in. Arkadiusz Moszumañski mgr in. Tomasz Capek Stacja Technicznej Obs³ugi Samochodów Ciê arowych RENAULT TRUCKS Pietrzykowice (woj. dolnoœl¹skie); kubatura 7800 m 3. Dwa promienniki gazowe Omega Variant o nastêpuj¹cych parametrach: moc grzewcza 2 x 90 kw; d³ugoœæ 2 x 27 m; zasilanie propan techniczny. Promienniki podwieszono pod stropem hali nad suwnic¹ na wysokoœci 8 m. Ze wzglêdu na rodzaj zasilaj¹cego gazu oraz kana³y diagnostyczne palniki promienników umieszczono na zewn¹trz hali i zabudowano. Urz¹dzenia dobrano dla zapewnienia wymaganej temperatury w hali 18 C. Sterowanie odbywa siê za pomoc¹ programowanego regulatora temperatury FP-4 z czujnikiem kulowym mierz¹cym œredni¹ temperaturê powietrza i promieniowania. Promieniowanie zaprogramowano na ogrzewanie ci¹g³e z obni eniem temperatury w nocy do 8 C. 6, 7. Wybór rozwi¹zania i sugestie projektanta W pierwotnym projekcie zastosowano centrale wentylacyjne wspomagane kurtynami powietrznymi. Ze wzglêdu na wysok¹ cenê inwestycji oraz póÿniejszy koszt u ytkowania projekt zmieniono w³aœnie na promienniki gazowe. Ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê ogrzewanie przez promieniowanie (nie ogrzewa powietrza lecz oddzia³ywuje bezpoœrednio na ludzi oraz przedmioty znajduj¹ce siê w strefie ogrzewania), w po³¹czeniu z odpowiednim systemem sterowania sprawia, e jest mo liwe wydzielenie kilku stref w obiekcie oraz zaprogramowanie przebiegu pracy promienników.

2 INSTALACJE ZEWNÊTRZNE 15 KLIMAWENTEX / Aparaty grzewczo- -wentylacyjne firmy Euroheat Hala magazynowa JYSK w Radomsku Klimawentex sp. z o.o. 2. Projektant mgr in. Grzegorz Godzwon Hala magazynowa wysokiego sk³adowania JYSK w Radomsko; powierzchnia m 2, wysokoœæ 12 m, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania, specyfika obiektu Zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne EuroHeat, typu Volcano VR1 (moc grzewcza kw, wydatek powietrza 5500 m 3 /h) w liczbie 50 sztuk oraz Volcano VR2 (moc grzewcza kw, wydatek powietrza 5500 m 3 /h) 39 sztuk. Projektowana temperatura w magazynie wynosi 16 C. Aparaty s¹ zasilane czynnikiem o temperaturze 80 C, z w³asnej kot³owni zak³adowej z wêz³em bezpoœrednim. Pracuj¹ zawieszone podstropowo (10,8 m) w linii dÿwigarów w czterech rzêdach, a ich rozmieszczenie zwi¹zane jest ze specyfikê obiektu (magazyn wysokiego sk³adowania) oraz z bardzo du ym zasiêgiem aparatów, wynosz¹cym 22 m. Volcano w po³¹czeniu z automatyk¹ steruj¹co-kontroln¹ Prestige, zapewniaj¹ precyzyjn¹ regulacjê mocy grzewczej i wydatek powietrza. Urz¹dzenia zosta³y podzielone na kilka sekcji grzewczych, z jednym termostatem (wysokoœæ monta u 1,7 m) dla jednej strefy ciep³a. W wyborze systemu zawa y³y przede wszystkim oczekiwane umiarkowane koszty zwi¹zane z jego eksploatacj¹ oraz wysoka jakoœæ urz¹dzeñ. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy Aparaty pracuj¹ w obiekcie bardzo efektywnie, z powodzeniem uzyskiwany jest oczekiwany komfort cieplny oraz zasiêg strumienia ciep³ego powietrza. Poprzez odpowiednio wysoki wydatek wentylatora oraz specjalny kszta³t kierownic powietrza, nagrzewnice s¹ w stanie zagwarantowaæ sprawny system ogrzewania. Reklama Viega

3 16 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE DREWART-ENERGY / Elektryczne promienniki podczerwieni SOLART Koœció³ parafialny w Borzêcinie (woj. mazowieckie) Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo- -Handlowe DREWART-ENERGY Sp. z o.o. Marek Suwart Koœció³ Œw. Wincentego Ferreriusza w Borzêcinie Du ym powierzchnia ogrzewana 240 m 2. Do ogrzewania osób przebywaj¹cych w koœciele zaproponowano elektryczne kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni Solart o ³¹cznej mocy 54,2 kw. Specyfikacja zainstalowanych urz¹dzeñ: prezbiterium Solart typ M3H, moc 2,52 kw (2 szt.); nawa typ S3L 090, moc 7,56 kw (6 szt.); zakrystia typ Solart M, moc 1,26 kw (1 szt.); zakrystia, chór, plebania typ S1B-P (przenoœny), moc 2,52 kw (1 szt.). Reflektory ciep³a z wysokorefleksyjnym odb³yœnikiem standardowym, zawieszone s¹ na przeciwleg³ych stronach koœcio- ³a, miêdzy filarami, skierowane tak, aby oœwietla³y ciep³em ludzi z dwóch stron. KLIMATERM Pracownia Projektowa Instalacji Przemys³owych i Technologicznych Klimaterm Centrum Budownictwa w Warszawie projekt wykonany w grudniu 2004 r.; powierzchnia 2000 m 2, kubatura m 3. Obiekt ogrzewany podstropowymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi ORION typ INDUSTRIE wielkoœæ 140 i 400 o ³¹cznej mocy 315 kw, z funkcj¹ dostarczania œwie ego powietrza. Temperatura odczuwalna bezpoœrednio po w³¹czeniu promienników: prezbiterium 15 C, nawa 11 C 6, 7. Wybór rozwi¹zania wraz z uwagami wykonawcy Koszty eksploatacyjne ogrzewania koœcio- ³a kwarcowo-halogenowymi promiennikami podczerwieni s¹ jedn¹ z najwiêkszych zalet tego systemu. Wynika to z jego podstawowej cechy (noœnikiem energii jest fala elektromagnetyczna, a nie powietrze), co zapewnia efektywny odbiór ciep³a natychmiast po w³¹czeniu urz¹dzeñ. Z tego wzglêdu nie ma potrzeby uruchamiania ogrzewania na kilka godzin przed nabo eñstwem, a jedynie tu przed, wy- Andrzej Brandt Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy ORION BSH Klima Centrum Budownictwa w Warszawie Urz¹dzenia zosta³y równomiernie rozmieszczone pod stropem hali wystawowej i zasilane s¹ wod¹ z w³asnej kot³owni opalanej gazem ziemnym. Temperatura wewnêtrzna +16 C, ogrzewanie ci¹g³e. Projekt wykonany wg sieciowych standardów inwestora. Uk³ad stosowany we wszystkich obiektach klienta. ³¹cza siê je zaœ bezpoœrednio po zakoñczeniu mszy, wiêc koszty u ytkowania systemu s¹ stosunkowo niewysokie. Innym istotnym aspektem jest to, e instalacja promienników podczerwieni wymaga minimalnej ingerencji w konstrukcjê budowli. Przewody elektryczne mo na doprowadziæ do miejsca zawieszenia promienników na wiele sposobów, w zale noœci od mo liwoœci technicznych i estetycznych: w œcianie, przez strych, na zewn¹trz budowli, przewiercaj¹c otwór tylko w miejscu zawieszenia urz¹dzenia, w naro ach budowli, dobieraj¹c kolorystykê kabli tak, aby wtopiæ je w t³o. mgr in. Andrzej Brandt

4 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 17 Reklama Climaprodukt

5 18 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE.../ Nagrzewnice olejowe firmy ARAJ Zak³ad produkcji i napraw zbiorników w Kielcach Zak³ad Produkcji i Napraw Zbiorników Transportowych STOKOTA KAMARG w Kielcach (rozbudowa) projekt wykonany w styczniu 2005 r.; powierzchnia 1400 m 2, kubatura 8400 m 3. Stacjonarne nagrzewnice powietrza Term- Efekt PGA 30 opalane olejem opalowym, rozstawione równomiernie w hali produkcyjnej przy œcianach zewnêtrznych. ¹czna moc zastosowanych urz¹dzeñ wynosi 190 kw. Temperatura wewnêtrzna +16 C, ogrzewanie ci¹g³e. 6, 7. Wybór rozwi¹zania wraz z uwagami projektanta Decyzja o wyborze takiego systemu ogrzewania olejowego wynika³a przede wszystkim z faktu, e w miejscu lokalizacji zak³adu nie ma sieci gazowej. Innym czynnikiem by³y stosunkowo niewysokie koszty zakupu urz¹dzeñ. Ponadto rozwi¹zanie to sprawdzi³o siê na I etapie inwestycji, klient zadowolony wiêc z dzia³ania instalacji, chêtnie powtórzy³ j¹ w II etapie. BPBO BUDOPOL / Ogrzewanie pod³ogowe firmy Rehau Hala kortów tenisowych w Warszawie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol SA mgr in. Janusz Kozdrowicz Hala kortów tenisowych w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Go³kowskiej 2, w Warszawie; powierzchnia hali wynosi ~2700 m 2, kubatura ~ m 3. Obiekt zosta³ zrealizowany w latach W sk³ad kompleksu oprócz hali kortów wchodzi równie kryty basen z zapleczem, 3 sale squash, si³ownia, fitness, kawiarnia, pomieszczenia techniczne. Hala ma 4 korty tenisowe z trybunami na 200 osób. W hali kortów zastosowano ogrzewanie pod³ogowe w systemie listwy mocuj¹cej RAUFIX i rury REHAU RAUTHERM S 20x2,0 mm. Instalacja zosta³a podzielona na 8 pól grzewczych, ka de o powierzchni oko³o 340 m 2 oddzielonych miêdzy sob¹ szczelinami dylatacyjnymi. Szczeliny zlokalizowano wzd³u linii rozdzielaj¹cych poszczególne korty, a w obrêbie poszczególnych kortów pod siatk¹. W ka dym polu zaprojektowano 12 obiegów grzewczych o d³ugoœci oko³o 190 m, co pozwoli³o uzyskaæ niemal równe straty ciœnienia w poszczególnych obiegach. Odstêp uk³adania przewodów grzewczych wynosi 15 cm. Poszczególne pola grzewcze zasilane s¹ wiêc z 8 rozdzielaczy 12-obwodowych z odejœciami 1/2", które zlokalizowano w szafkach umieszczonych przy przeciwleg³ych œcianach hali po 4 szt. Instalacja zasilana jest z wymiennikowego wêz³a cieplnego wod¹ o nastêpuj¹cych parametrach: 34 C zasilanie, 27 C powrót. W uk³adzie regulacji temperatury wody zasilaj¹cej zastosowano 3-drogowy zawór regulacyjny mieszaj¹cy oraz dodatkowo, ze wzglêdu na ochronê nawierzchni kortów, termostat bezpieczeñstwa, wy³¹czaj¹cy pompê obiegow¹ w przypadku przekroczenia temperatury wody powy ej wartoœci zadanej. Wydajnoœæ ogrzewania: Q = 130 kw Obliczeniowa temperatura powietrza w hali: t p = +16 C Wydajnoœæ cieplna pod³ogi: 50 W/m 2 W za³o eniach projektowych przyjêto, e w sezonie grzewczym instalacja pracuje bez przerw. Instalacja zosta³a zaprojektowana we œcis³ej wspó³pracy z firm¹ REHAU.

6 Reklama Antap PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Reklama Juvent 19 Polski Instalator 12/2006

7 20 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE PROCHEM Prochem S.A. / Promienniki gazowe firmy Systema Magazyn Toshiba w Biskupicach Podgórnych / Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Juwent Fabryka granulacji i neutralizacji z m³ynowni¹ na Wêgrzech mgr in. Grzegorz Piotrowski Fabryka NITROGENMUVEK (Granulacji i Neutralizacji z M³ynowni¹) na Wêgrzech budynek granulacji: powierzchnia 600 m 2, wysokoœæ hali 33,5 m, kubatura m 3 ; budynek neutralizacji: powierzchnia 237 m 2, wysokoœæ hali 33,5 m, kubatura 7940 m 3 ; budynek m³ynów: powierzchnia 230 m 2, wysokoœæ hali 28 m, kubatura 6440 m 3. Do ogrzewania 5-kondygnacyjnego budynku granulacji oraz budynków neutralizacji i m³ynowni przewidziano aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Juwent (typ UGW/OA o wielkoœci od 1 do 3), zasilane gor¹c¹ wod¹ 75/50 C z projektowanej wymiennikowni ciep³a. Ze wzglêdu na agresywne œrodowisko Prochem S.A. mgr in. Alicja Roszkowska Magazyn czêœci oraz magazyn produktów w budynku produkcyjnym fabryki telewizorów Toshiba w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnoœl¹skie); magazyn czêœci: powierzchnia 8060 m 2, wysokoœæ 10 m, kubatura m 3 ; magazyn produktów: powierzchnia m 2, wysokoœæ 10 m, kubatura m 3. Jednopalnikowe, niskotemperaturowe promienniki Infra firmy Systema, zlokalizowane na wysokoœci 8 m nad pod³og¹ magazynów. Dla pokrycia strat ciep³a w magazynie czêœci zostanie zamontowanych 25 sztuk promienników, a w magazynie produktów 38 sztuk. Wydajnoœæ grzewcza pojedynczego urz¹dzenia, zasilanego gazem ziemnym GZ-50, wynosi 40 kw. Dop³yw powietrza do procesu spalania do rury promieniuj¹cej realizowany jest z przestrzeni magazynowej. Dla dop³ywu powietrza przewidziano czerpnie w œcianie zewnêtrznej ka dego magazynu. Ogrzewanie pracuje w sposób ci¹g³y, utrzymuj¹c temperaturê w pomieszczeniach magazynowych +12 C. Uk³ad zaprojektowano zgodnie z yczeniem inwestora. (amoniak) zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne, w wykonaniu w obudowach ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej z wê ownicami wodnymi (rurki i lamelki ze stali kwasoodpornej lub aluminium) z króæcami do odwodnienia i odpowietrzenia oraz czujnikami temperatury wewnêtrznej. Wentylator z ³opatkami aluminiowymi. Z uwagi na du e powierzchnie ogrzewanych obiektów aparaty grzewczo-wentylacyjne zosta³y rozmieszczone równomiernie na ca³ej powierzchni. Urz¹dzenia zlokalizowano na s³upach konstrukcyjnych na wysokoœci 2,5 m nad posadzk¹. Dla budynku granulacji przewidziano 28 sztuk aparatów grzewczo-wentylacyjnych, dla budynku neutralizacji 12 sztuk, a dla budynku m³ynów 2 sztuki. Ogrzewanie pracuje w sposób ci¹g³y, utrzymuj¹c nastêpuj¹ce wartoœci temperatury w poszczególnych halach produkcyjnych: granulacji +16 C, neutralizacji +10 C, m³ynach +5 C. Biuro projektowe zaproponowa³o ten system inwestorowi, przede wszystkim ze wzglêdu na mo liwoœæ zastosowania urz¹dzeñ odpornych na œrodowisko agresywne.

8 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 21 SCHULTE / Promienniki EST Turbo 200 Hale monta u samolotów w Mielcu Schulte Technika Grzewcza sp. z o.o. www. schulte.pl Hale monta u samolotów Polskich Zak³adach Lotniczych w Mielcu; powierzchnia 8282 m 2, œrednia wysokoœæ 14 m, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania, specyfika obiektu W ramach modernizacji hal monta u samolotów (hangar z 1938 roku) inwestor oczekiwa³ znacznej redukcji kosztów zu ycia energii cieplnej przynajmniej 50% przez zastosowanie nowoczesnej techniki grzewczej. Przed modernizacj¹ hale by³y ogrzewane parowym systemem nadmuchowym, zasilanym z elektrociep³owni. W latach przeprowadzono audyty energetyczne i analizy ekonomiczne, a w efekcie koñcowym, zdecydowano siê na zastosowanie gazowych rur promieniuj¹cych. W halach zainstalowano 15 promienników rurowych typu Turbo 200 o ³¹cznej mocy 1584 kw. Decyzja podjêta przez inwestora wynika³a przede wszystkim z wykazanego w analizach potencja³u oszczêdnoœciowego z zachowaniem pe³nego i równomiernego ogrzania hali produkcyjnej. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy W okresie od paÿdziernika 2001 do koñca kwietnia 2002 r. (praca w systemie kilkubrygadowym) zu ycie gazu GZ-50 wynios³o m 3. Potwierdzi³o to wysoki wskaÿnik oszczêdnoœci eksploatacyjnych systemu grzewczego, z zachowaniem sta³ych parametrów wartoœci temperatury (od +16 do +18 C) w halach produkcyjnych, dziêki czemu utrzymane s¹ odpowiednie re imy technologiczne produkcji, a pracownikom stworzono na stanowisku pracy w³aœciwy klimat. Nie mniej istotnym czynnikiem jest d³uga ywotnoœæ urz¹dzeñ (od 10 do 25 lat) i wysoka sprawnoœæ radiacyjna promienników (75-85%). Ró nice kosztów inwestycyjnych do kosztów eksploatacyjnych wyrównuj¹ siê w okresie 1,5 sezonu grzewczego. Reklama SBS

9 22 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE SANMED / Ogrzewanie pod³ogowe Rettig Heating Kaplica œw. Ojca Pio w Warszawie Sanmed s.c. dr in. Anna Sarama Kaplica parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem œw. Ojca Pio w Warszawie; powierzchnia u ytkowa 1050 m 2, w tym kaplica 468 m 2 ; wysokoœæ 11,95 m w szczytowym punkcie kalenicy, 15,80 m lokalna dominanta w kaplicy; d³ugoœæ 51,7 m; szerokoœæ 12,75-19,92 m. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu Obiekt sk³ada siê z dwóch po³¹czonych budynków kaplicy oraz budynku duszpasterstwa z mieszkaniami dla ksiê y. W przysz³oœci kaplica zostanie przekszta³cona w obiekt wielofunkcyjny z mo liwoœci¹ wykorzystania na potrzeby zgromadzeñ parafian. ród³em ciep³a jest kot³ownia gazowa usytuowana na poddaszu. Kocio³ produkuje ciep³¹ wodê na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania ciep³ej wody u ytkowej w podgrzewaczu pojemnoœciowym. Parametry instalacji centralnego ogrzewania: system pompowy, dwururowy; temperatura pracy instalacji 80/60 C; dzia³anie ogrzewania bez przerwy; ca³kowite zapotrzebowanie ciep³a 39 kw, w tym dla kaplicy 11,45 kw; zapotrzebowanie na m 3 kubatury 9,5 kw/m 3 ; sezonowe zapotrzebowanie ciep³a E o = 32,8 kwh/m 3. Instalacja wyposa ona w indywidualne pompy podzielona zosta³a na trzy obiegi. W budynku duszpasterstwa zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe ze sterowaniem pogodowym. Natomiast w kaplicy, prezbiterium, i kruchcie zastosowano ogrzewanie pod³ogowe. Oba obiegi tj. podstawowy oraz dodatkowy wyposa ono w zawory mieszaj¹ce sterowane termostatami pokojowymi. W instalacji przyjêto rury z sieciowanego polietylenu PE-X marki Purmo, œrednicy 20x2,0 mm, uk³adane w rozstawie 25 lub 30 mm, temperatura wody 50/40 C. Pod³oga sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw: beton 15 cm, styropian TFS 10 cm, folia PE, jastrych 7 cm, terakota 2 cm. WskaŸniki zapotrzebowania ciep³a dla kaplicy s¹ nastêpuj¹ce: 4,8 kw/m 3 dla ogrzewania podstawowego, 8,1 kw/m 3 dla ogrzewania dodatkowego. Zgodnie z yczeniem inwestora, z uwagi na przysz³e wykorzystanie kaplicy jako sali wielofunkcyjnej, przyjêto nastêpuj¹cy schemat ogrzewania pod³ogowego: podstawowe zapewniaj¹ce w obszarze prezbiterium temperaturê +14 C, w kaplicy +7 C, a w kruchcie +12 C realizowane jest przez piêæ pêtli z jednego rozdzielacza, przewody rozmieszczono w prezbiterium wzd³u bocznych œcian kaplicy i w kruchcie; ogrzewanie dodatkowe za³¹czane okresowo rêcznie, utrzymuj¹ce w prezbiterium i kaplicy temperaturê +17 C realizowane jest przez trzy dodatkowe pêtle z drugiego rozdzielacza, przewody rozmieszczone zosta³y w œrodkowej czêœci kaplicy. D³ugoœci pêtli wynosz¹ m, wydajnoœci grzejne W, straty ciœnienia 9,1-20,8 kpa. TERMOPROJEKT / Nagrzewnice firmy Flowair Group Hala magazynowo-monta owa w gminie Góra Kalwaria Termoprojekt Zbigniew Lewandowski home. pl www. termoprojekt. neostrada. pl 2. Projektant in. Zbigniew Lewandowski Hala magazynowo-monta owa z czêœci¹ biurow¹ w gminie Góra Kalwaria (woj. mazowieckie); powierzchnia 1250 m 2, kubatura m 3. Ogrzewanie powietrzne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi LEO 25 firmy FLOW- AIR z komor¹ mieszania KM, która dostarcza œwie e powietrza z zewn¹trz do wentylacji obiektu. Jednokondygnacyjna hala magazynowo- -monta owa wykonana zosta³a w technologii p³yt warstwowych. Zapotrzebowanie ciep³a Ogrzewanie pod³ogowe w kaplicy zaprojektowane zosta³o g³ównie ze wzglêdów estetycznych. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy Obiekt zosta³ oddany do u ytku wiosn¹ 2002 r. wykonawc¹ uk³adu by³a firma Inpool i w opinii inwestora instalacja ogrzewania pod³ogowego sprawdzi³a siê z powodzeniem. Ca³y uk³ad pracuje poprawnie, a ogrzewanie pêtlami podstawowymi zapewnia komfort cieplny w pomieszczeniu prezbiterium i ca³ej kaplicy, co wskazuje, e w³aœciwym rozwi¹zaniem by³o rozmieszczanie przewodów grzejnych w pod³odze ca³ego prezbiterium oraz w pasie pod³ogi przy œcianach zewnêtrznych kaplicy. Z kolei ogrzewanie dodatkowe za- ³¹czane jest wy³¹cznie wtedy, gdy w kaplicy odbywaj¹ siê np. zebrania parafian, wystêpy dzieci oraz m³odzie y lub koncerty.

10 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 23 TEBODIN SAP PROJEKT / Ogrzewanie promiennikowe Euklima Magazyn Wyrobów Gotowych w Siewierzu Tebodin Sap Projekt sp. z o.o Projektant mgr in. Bogus³aw Kuœnierz mgr in. Piotr Wileñski Magazyn Wyrobów Gotowych Electrolux Poland sp. z o.o., Siewierz (woj. œl¹skie); powierzchnia m 2, wysokoœæ 12 m, kubatura m 3. System ogrzewania promiennikowego EUcerk firmy Euklima. W obiekcie zainstalowano 4 linie promiennikowe: trzy linie o mocy 164 kw wzd³u œcian zewnêtrznych nad przestrzeniami komunikacyjnymi, jedn¹ o mocy 144 kw po œrodku pomieszczenia. Promienniki umieszczono pod dachem pomieszczenia tak, aby w aden sposób nie ograniczyæ powierzchni magazynowej. Zasilenie promienników gazem ziemnym GZ-50 przewidziano na zewn¹trz budynku. Wentylatorowe palniki modulacyjne zainstalowano na dachu magazynu. Komora spalania umieszczona jest bezpoœrednio za palnikiem, co pozwala na wykluczenie obecnoœci p³omienia w rurach promiennikowych. Zasilenie palnika odbywa siê z instalacji gazowej œredniego ciœnienia. na pokrycie strat przez przenikanie wynios³o tylko Q = 25,9 kw. Jednak ze wzglêdu na wielkoœæ hali, charakter jej u ytkowania oraz niezbêdn¹ wielkoœæ sta³ej wymiany powietrza zaprojektowano ogrzewanie trzema aparatamii o mocy 25 kw ka dy i wydajnoœci 4300 m 3 /h nawiewanego powietrza. Urz¹dzenia s¹ zasilane wod¹ grzejn¹ z kot³owni gazowej. Na wylocie z aparatu znajduj¹ siê ruchome malowane proszkowo stalowe kierownice, ka da z niezale n¹, rêczn¹, p³ynn¹ regulacj¹, co pozwala na dowolne ukierunkowanie strumienia ogrzanego powietrza. Z kolei niezbêdna iloœæ œwie ego powietrza dla szeœciu pracowników zostanie Projektowana temperatura w magazynie to 12 C, ogrzewanie ci¹g³e. Ogromn¹ rolê w wyborze tego uk³adu przez inwestora odegra³y koszty eksploatacji. Inwestor zna ten system, poniewa przetestowa³ go w innych halach i ocenia go pozytywnie, tote nie by³ zainteresowany innymi rozwi¹zaniami. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy EUcerk jest typowym systemem, który pozwala ogrzewaæ wielkokubaturowe obiekty przemys³owe, ze wzglêdu na mo - liwoœæ instalowania linii w ró nych konfiguracjach o d³ugoœci nawet do 120 mb i maks. mocy palnika do 240 kw. Stosunkowo niska temperatura na rurach promiennikowych ok. 220 C umo liwia równomierne, a przez to komfortowe ogrzanie obiektu. pobrana z zewn¹trz hali poprzez czerpniê (znajduj¹c¹ siê na wysokoœci 3 m nad terenem) po³¹czon¹ z komor¹ KM. 5, i specyfika obiektu Taki uk³ad przyjêto ze wzglêdu na wymagan¹ temperaturê w hali t w = +12 C oraz niewielk¹ liczbê pracuj¹cych tam osób i przewidywany czas ich pracy. Ogrzewanie za pomoc¹ nagrzewnic jest bardzo efektywne i ekonomiczne zarówno na etapie inwestycji, jak i póÿniejszej eksploatacji dla niewielkiego do m 3 /h zapotrzebowania na œwie e powietrze lub w przypadku pokrywania wy³¹cznie strat Warto te podkreœliæ, i zastosowane w systemie palniki modulacyjne firmy Weishaupt zapewniaj¹ bardzo elastyczn¹ pracê uk³adu w pe³nym zakresie mocy, z jednoczesnym niskim zu yciem paliwa. Komora grzejno-recyrkulacyjna wykonana jest w ca- ³oœci ze stali nierdzewnej wysokiej jakoœci, odpornej na wysok¹ temperaturê, natomiast obudowa systemu z blachy aluminiowej, rury promiennikowe zaœ z opatentowanego stopu stalowo-aluminiowego. Ogrzewanie jest sterowane i regulowane automatyk¹ mikroprocesorow¹ Radient Heating Control. Programowanie dzia³ania poszczególnych linii promiennikowych mo- e odbywaæ siê poprzez komputer PC, dziêki czemu u ytkownik ma pe³ny podgl¹d nie tylko stanów pracy uk³adu w dowolnej jednostce czasu, ale te b³êdów i awarii. Dane w postaci wykresów zachowywane s¹ w pamiêci, do której u ytkownik mo e wracaæ nawet po d³u szym czasie. na ciep³o przez przenikanie. Jeœli obiekt wymaga du ych iloœci powietrza œwie ego, nale y stosowaæ systemy zcentralizowane z odzyskiem ciep³a. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy W obiektach typu hale produkcyjne, hale magazynowe, warsztaty samochodowe ogrzewanie z wykorzystaniem ró nego rodzaju nagrzewnic œwietnie siê sprawdza, co wynika z mo liwoœci zasilania wymiennika ró nymi mediami, np. ciep³¹ wod¹, energi¹ elektryczn¹ lub gazem oraz ³atwej aran- acji powierzchni obiektu ze wzglêdu na znaczn¹ dowolnoœæ ich usytuowania.

11 24 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE TERMOTECH-PROJEKT / Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Euroheat Hala magazynowa Philips Lighting w Pile TERMOTECH-PROJEKT 2. Projektant in. Marek Podhorski Hala magazynowa wysokiego sk³adowania Philips Lighting Poland w Pile; powierzchnia m 2, kubatura m 3, œrednia wysokoœæ w strefie magazynowej 16 m, a niskiej czêœci na polach odk³adczych 7,5 m. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu W hali magazynowej zaprojektowano wodn¹, dwururow¹ instalacjê ogrzewania w uk³adzie zamkniêtym, o parametrach 100/80 C, zasilan¹ z zak³adowej kot³owni poprzez wêze³ bezpoœredni. Jako elementy grzewcze zaproponowano aparaty grzewczo-wentylacyjne Euroheat: w czêœci przeznaczonej na pola odk³adcze 16 sztuk typ Volcano VR2; w czêœci wysokiej z rega³ami 53 sztuki Volcano VR1. Zapotrzebowanie na ciep³o oszacowano, bior¹c pod uwagê wymagan¹ temperaturê w hali +14 C, z uwzglêdnieniem ciep³a wentylacyjnego. Moc grzewcza aparatów przekracza zapotrzebowanie na ciep³o w obiekcie o oko³o 45%. Podczas rozmieszczenia urz¹dzeñ uwzglêdniono ustawienie rega³ów oraz zasiêg aparatów (oko³o 20 m). Aparaty Volcano zosta³y zamontowane podstropowo, w czêœci wysokiej w przejœciach pomiêdzy rega³ami na wysokoœci 13,5 m nad posadzk¹ oraz 0,6 m w czêœci niskiej. Aparaty w czêœci wysokiej podzielono na 3 strefy z jednym termostatem wspólnym dla wszystkich urz¹dzeñ w danej strefie. Z kolei zamontowane w czêœci niskiej, wyposa ono w pe³n¹ niezale n¹ automatykê. Na ga³¹zkach powrotnych wszystkich aparatów zainstalowano zawory dwudrogowe zblokowane z termostatami, a na ga³¹zkach zasilaj¹cych zawory regulacyjne typu Hydrocontrol RDN 25 dla VR2 i DN 20 dla VR 1 firmy Oventrop. Volcano VR1 w czêœci wysokiej nale y zamontowaæ w ustawieniu do pracy na 5 biegu. Czynnikami, które mia³y decyduj¹cy wp³yw na zastosowanie Volcano VR s¹ przede wszystkim: wysoka moc grzewcza VR1 (10-30 kw) i VR2 (30-60 kw) oraz zasiêg strumienia a do 25 m. WATERMAN INTERNATIONAL / Aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz promienniki Budynek stoczni w Newcastle w Australii Waterman International (filia w Australii) kontakt do biura w Polsce: Leighton Contractors Pty, Australia budynek stoczni buduj¹cej tra³owce bazowe dla marynarki australijskiej; g³ówna hala produkcji statków: powierzchnia 4800 m 2, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu Tra³owce bazowe s¹ konstruowane z w³ókien szklanych oraz materia³ów niemagnetycznych. Projektanci instalacji ogrzewania, ch³odzenia i wentylacji stanêli wiêc przed wyzwaniem zaproponowania rozwi¹zania uwzglêdniaj¹cego wysokowybuchowe œrodowisko spowodowane obecnoœci¹ ywic oraz gazów emitowanych podczas budowy kad³ubów statków. Innym wa - nym czynnikiem, który musia³ byæ wziêty pod uwagê by³a wysokoœæ hali 20 m. Z tego wzglêdu w projekcie zastosowano ³¹cznie kilka rozwi¹zañ: ogrzewanie powietrzne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi, których zadaniem jest utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie +15 C; centrale wentylacyjne wyposa one w nagrzewnice parowe; ogrzewanie promiennikami parowymi dostarczaj¹cymi ciep³o bezpoœrednio do stref pracy. Natomiast w celu unikniêcia kondensacji pary wodnej, niedopuszczalnej procesie wytwarzania i obróbki w³ókien szklanych, zaproponowano odpowiednie systemy wentylacji zapewniaj¹ce kontrolê wilgotnoœci powietrza. Zaproponowany system zak³ada³: niskie nak³ady inwestycyjne dostosowane do specyfiki obiektu. Dobrano wiêc powszechnie dostêpne na lokalnym rynku urz¹dzenia; niskie koszty eksploatacji, ale z uwzglêdnieniem komfortu u ytkownika projekt zapewnia ogrzewanie

12 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE 25 bezpoœrednio na danym stanowisku pracy, dziêki zainstalowaniu promienników. Natomiast pozosta³e elementy systemu umo liwiaj¹ jednoczeœnie utrzymanie odpowiedniej temperatury w pozosta³ej czêœci wnêtrz hali, szczególnie w okresie zimowym. 7. Uwagi, sugestie projektantów Przedstawione rozwi¹zanie sprawdza siê idealnie w warunkach klimatycznych o ³agodnej zimie i polecane jest do obiektów, takich jak: hale produkcyjne, magazynowe i sportowe, hurtownie i sklepy, warsztaty i pomieszczenia us³ugowe, hale wystawowe, obiekty sakralne. TEKLIM / Ogrzewacze powietrza Biddle Magazyn papieru w Vassen w Holandii TEKLIM s. c. com 2. Magazyn papieru jednego z najwiêkszych europejskich producentów elastycznych materia³ów do opakowañ Vaassen Flexible Packaging (VFP) Holandia; powierzchnia 1250 m 2, wysokoœæ 8 m, kubatura m 3. 4, 5. Rodzaj zaprojektowanego ogrzewania i specyfika obiektu Ogrzewacze powietrza NOZ z regulowanymi dyszami nawiewnymi dalekiego zasiêgu firmy Biddle z Holandii. Urz¹dzenia te zapewniaj¹ odpowiedni klimat w hali, gdzie magazynuje siê papier i aluminium (optymalny zakres temperatury od 16 do 20 C) oraz w hali produkcyjnej. W obiekcie VFP zamontowano ogrzewacz typu NOZ 50 W2 o parametrach: moc 50 kw, maksymalna wysokoœæ monta u 14 metrów, ogrzewana powierzchnia 650 m 2. Dwa takie urz¹dzenia wystarczaj¹ do ogrzania ca³ego magazynu papieru, w trybie pracy ci¹g³ej. Oprócz tego modelu dostêpny jest równie typ NOZ 25 o mocy 25 kw stosowany w pomieszczeniach o wysokoœci od 3,5 do 8 metrów i powierzchni do 350 m 2. Do ogrzewaczy mo na pod³¹czyæ œwie e powietrze. Instalacja w magazynie papieru sk³ada siê z dwóch kot³ów c.o., dwóch ogrzewaczy powietrza i grzejników w biurach. Natomiast w hali produkcyjnej zastosowano dwa ogrzewacze. Ogrzewacze Biddle, model NOZ, zosta³y wybrane za rekomendacj¹ firmy instalacyjnej Dijkstra Kempink z Holandii, która zna i ceni te produkty za wysok¹ jakoœæ wykonania. Innym wa nym kryterium by³ stosunek ceny do jakoœci oraz ³atwoœæ wykonania samej instalacji. Ponadto dziêki wyborowi takiego rozwi¹zania, mo na by³o zainstalowaæ mniejsz¹ liczbê ogrzewaczy, a mimo to osi¹gn¹æ wiêkszy zasiêg dzia³ania, ni w uk³adach z tradycyjnymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi. Uzyskano te znaczn¹ oszczêdnoœæ powierzchni, wiêc zwoje papieru mog¹ byæ ustawiane do samego sufitu. 7. Uwagi, sugestie projektanta/wykonawcy Papier i aluminium przed dalsz¹ obróbk¹ s¹ przechowywane w szczególnych warunkach temperatury i wilgotnoœci. Dziêki wybraniu ogrzewacza NOZ uda³o siê otrzymaæ równomierny rozdzia³ powietrza na ca³ej powierzchni oraz optymalny rozk³ad temperatury. Pomimo tego, e papier jest zawsze zapakowany, w przesz³oœci zdarza³o siê ju, e najwy - sze zwoje papieru by³y za bardzo ogrzane i wysuszone, czyli nieu yteczne. Istotne by³o równie to, e ogrzewacze powietrza mog¹ byæ zawieszone centralnie, gdy zwoje papieru s¹ u³o one wysoko przy œcianach, co z kolei wyklucza³o monta œcienny. Efektywnoœæ dzia³ania tego typu ogrzewacza wynika z jego pracy indukcyjnej, poprzez u ycie 6 regulowanych dysz nawiewnych. Powietrze jest dobrze wymieszane, rozprzestrzenia siê szybko i równomiernie w ca³ej objêtoœci, przez co uzyskiwany jest bardzo korzystny rozk³ad temperatury zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, bez tworzenia siê stref ciep³ych i zimnych. Nale y te dodaæ, i ogrzewacze NOZ maj¹ znacznie wiêkszy zasiêg ni tradycyjne. W wysokich halach dysze nawiewne mog¹ byæ ustawiane pionowo, aby umo liwiæ powietrzu dotarcia do samej pod³ogi, a w ni szych obiektach bardziej poziomo, dziêki czemu zwiêksza siê zasiêg, a zmniejsza g³êbokoœæ dzia³ania.

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27 Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze Kondensacyjne kot³y gazowe Technologia kondensacyjna Nowoczesna technologia kondensacyjna zastosowana

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

LTG Aktiengesellschaft

LTG Aktiengesellschaft Aparaty indukcyjne pod³ogowe Aparat indukcyjny pod³ogowy HFB 800 LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, 30-047 Kraków +48 (12) 632 31 32 Fax +48

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+.

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+. KOEK G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Typ F. Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Linia produktowa: nagrzewnice

Typ F. Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Linia produktowa: nagrzewnice Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Typ F Cechy wyróżniające Wykonany ze stali nierdzewnej palinik z podmieszaniem - sprawność termiczna do 92%. Niska

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji dr inż. Małgorzata Basińska Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska 1 Współzależności źródło ciepła dostarcza ciepło instalacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO- WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO- WENTYLACYJNE FAGW KRAKÓW APARATY GRZEWCZO- WENTYLACYJNE FAGW ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI HKRAKÓW Aparaty Grzewczo-Wentylacyjne AGW SPIS TREŒCI Informacje ogólne... 1 Wytyczne projektowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe

Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe Harmonijna współpraca ogrzewania podłogowego i grzejnikowego jest możliwa. Grupa pompowomieszająca zapewni prawidłową regulację temperatury wody

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Nowa Generacja. Victrix kw Victrix kw X Victrix kw X PLUS

Nowa Generacja. Victrix kw Victrix kw X Victrix kw X PLUS Nowa Generacja Victrix kw Victrix kw X Victrix kw X PLUS Nowa Generacja Technologia kondensacyjna Nowoczesna technologia kondensacyjna zastosowana w kot³ach Immergas oferuje u ytkownikom wymierne korzyœci.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne ogrzewanie powietrzne

Ekonomiczne ogrzewanie powietrzne Aparaty grzewczo wentylacyjne Ekonomiczne ogrzewanie powietrzne ZALETY Wysoka efektywnoϾ Szybkie ogrzewanie Prosty monta Dobra cena Zadaniem aparatu grzewczo-wentylacyjnego Volcano jest ogrzewanie powietrza

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

CITY II-generacja NAŒCIENNE KOT Y GAZOWE DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWANIA C.W.U. NATYCHMIASTOWY I STA Y KOMFORT

CITY II-generacja NAŒCIENNE KOT Y GAZOWE DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWANIA C.W.U. NATYCHMIASTOWY I STA Y KOMFORT CITY II-generacja NAŒCIENNE KOT Y GAZOWE DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWANIA C.W.U. NATYCHMIASTOWY I STA Y KOMFORT NOWATORSKIE ROZWI ZANIE REGULACJI PROSTA OBS UGA OPTYMALNA WYDAJNOŒÆ WYGODA Z KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej

efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej WYBRANE ZAGADNIENIA Karolina Kurtz dr in., arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Dróg, Mostów i Materia ów Budowlanych

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP "NSL"

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP NSL 2 48 1. PRZEZNACZENIE Nawiewniki sufitowe z wyp³ywem laminarnym typu NSL zwane równie stropami laminarnymi przeznaczone s¹ do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeñ o wysokich wymaganiach czystoœci.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI: Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: Projekt budowlany instalacji gazowej do kotła parowego dla budynku handlowo-usługowego

PRZEDMIOT: Projekt budowlany instalacji gazowej do kotła parowego dla budynku handlowo-usługowego PRZEDMIOT: Projekt budowlany instalacji gazowej do kotła parowego 7 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI... B-1 B. wykaz oświadczeń... B-2 1 Oświadczenie projektanta -... B-2 2 Zaśw. o przyn. do PIIB i upraw. bud.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica gazowa Systema EOLO V.I.P 100AC Automat

Nagrzewnica gazowa Systema EOLO V.I.P 100AC Automat Dane aktualne na dzień: 22-02-2017 14:16 Link do produktu: http://www.marax.pl/nagrzewnica-gazowa-systema-eolo-vip-100-ac-automat-moc-nominalna-105-kw-gazziemnylpg-p-2352.html Nagrzewnica gazowa Systema

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Technika KONDENSACYJNA

Technika KONDENSACYJNA Technika KONDENSACYJNA Technika kondensacyjna jest już standardem nowoczesnej techniki grzewczej. Pod wpływem rosnących cen paliw i konieczności ochrony środowiska, staje się coraz bardziej popularna również

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SŁUPSK ul. Druyffa 2 dz. Nr 229/19 ROZBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM. PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

SŁUPSK ul. Druyffa 2 dz. Nr 229/19 ROZBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM. PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania SŁUPSK ul. Druyffa 2 dz. Nr 229/19 ROZBUDOWA BUDYNKU HOSPICJUM PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania INWESTOR : Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny RóŜyckiej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących KLIMATYZACJA URZ DZENIA Nowe akcenty w chłodzeniu pomieszczeń INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących Wojciech KLAJNERT*, Kraków W artykule przedstawiony zostanie sposób

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo