Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Ź Ł Ł Ł Ę ć Ś Ć Ł Ł Ł Ę Ą ć

2 o Mechanczne wydzelone odrzuty z przerbk makulatury tektury B Odpady z sortowana paperu tektury przeznaczone do recyklngu B odpady materavu zozonych {np tkanny mpreonowane o a4a2 15 Odpady z wykaczana nne n wynenone w a odpady z neprzetworzonych wken tekstylnych Odpady z a222 tekstvlneco plastomerv) odpady z przeworzonych wken tekstylnych Odpady z produkcj, przygotowana, obrotu stosowana tworzyw sztucznych oraz kauczukw syntetycu nych Odpady tworzyw sztucznych Odpady z przemysu gumowego produkcj gumy wken Odpady z produkcj, pnygotowana, obrotu stosowana farb drukarskch odpadowy toner drukarsk zawerajcy substancje nebezpeczne t3 0B odpadowy toner drukarsk nny n wymenony w 0B odpady z ksztatowana oraz fzycznej mechancznej obrbk powenchn metal twonyw sztucznych to odpady z toczena povana metai neelaznych Odpady z toczena wygadzana tlvorzyw sztucznych odpady opakowanowe {wcene z selektywne gromadzonyrn komunalnym odpadam opakowanowym} ' Opakowana z paperu tektury 1S A Opakowana z tworzyw sztucznych Opakowana z drewna Opakowan a z metal,t) Opakowan a welomateralowe Zmeszane odpady opakowanowe Opakowana ze szkla 0pakowana z tekstylw l ') g Sorbenty, materay fltracyjne, tkanny do wycerana ubrana ochronne Sorbenty, materay fltracyjne, tkanny do wycerana (np szmaty, cerk) ubrana ochronne nne n wymenone w ' lr tt Zuyte lub nenadajce s do uytkowana pojazdy {wczajc maszyny pozadrogowe), odpady zdemontau, przegldu konsenacjpojazdw{zwyczenem grup 13 14arazpodgrup ) Zuyte opony tb u 17 2S 160 1B JU 160 {o Metale zelazne Metale neelazne Tworzywa sztuczne Szko JL tou 22 lnne nevrymenone elementy JJ lnne newymenone odpady odpady urzdze elektrycznych elektroncznych ZuŻyte urzdzena zawerajce freony' HCFC, HFC 1r ZuŻyle urzdzena zawerajce nebezpeczne ZuŻyle urzdzena nne n wymenone w do Nebezpeczne elementy lub czcskadotve usunte z zuytych urzdze JI lo ul to e lementy nne n wymenone w do Elementy usunte zzużytych urzdze nne nz wymenone w ' Batere akumulatory Batere akumulatory ootvowe Baters akumulatory nklowo-kadnlowe Decyza Prezydenta Masta Opola nr OSR6233, TM z dna ' r Strona 2 z I

3 Ś Ż Ź Ż Ż ć Ś

4 r E-':---= Batere_ akumulatory czne z bateram akumulatoram wymenonym oraz nesortowane batere akumulatory zawerajce te batre l o oo ot, l o oo oz run " Batere akumulatory nne nz wymenone w eo Ot S3 20 a1 35 Zuyle urzdzena elekhyczne eektronczne nne n tvymenone w nebezpeczne skadnk zl u 23 zawerajce wymunoneff Zuyte urzdzena elektryczne elektronczne nne nz Drewno nne nz wymenone w ZA A1 37 Tvlorzywa sztuczne lnne odpady komunalne 0dpady welkogabarytowe z Pze'wdywane do rodzaje odpadow zostay sklasyfkowane zgodne rozpoudznem Mnstra _z-berana Srodowska zdna27 wzena alrw sprawe katala[u odpadw(d' U ;; 1,'ebo"l'*_* 2 oznaczene mejsca zberana odpadw odpaqy bd zberane na terene neruchomośc zlokalzowanej w Opolu pny ul' Budowlanych 50 na ' dzakach nr 341l15 341/16 k m 6' obrb Zakrzow o cznej powerzch 1,0B ha ' 3' Mejsce sposoby ffagazynowana oraz rodzaj magazynowanych odpadw Magazynowane odpadw wymenonych w punkce lll 1 nnejszej decyzj bdze odbywać s na terene n_ag'1zyn0w0-skadowym, w skad ktrego wchodztay hale oraz ouynelr buowy, caoeo cnq poweachn m2, zlokalzowanym W opolu przy ul Budlnych 50 na cja*acn nr g1lts k m 6 obrb 7aknw, wyczne w ramach zberana odpadow, czy tymczasow go magazynowana Mejsce zberana opadw obe1muje hal oraz pzed hal' Wskazany powyzej teren jest ogrodzony, 'teren utwardzony nepzepuszczalny, odporny na dzaane warunkow'atmosferyczny, *ypou;;;;;;; wewntane oraz seć wodocg'owo'kanalzacyjn energetyczn gazow n ynowe'u't*onl bdze prasa beluca, gdze bd cżasowo magazynowane'oopay [rzeznaczone do zbelowana oraz odpady zbelowane (m' n' paper tektura oraz tworzyw sźtuczne) Na'plau prued hal *''*;'uousrawone dwe wag oraz kontenery na posortowane odpady (m n metale 'szko' Zberane odpady, po upnednm zwaenu bd magazynowane na placu magazynowg_skadowym Mejsce'u'o*g agazynowana w konenerach lub specjalstycznych pojemnkach lub w hal mgazynowe1' odpadw jest cleuzaleznone od ch rodzaju Nezalezne od sposobu magazynowana, odpady gromadzone bd selektywne, w oparcu o ch klasyfkacj W hal magazynowej' w workach typu Bg-Bag bdznajdoways wysortowane odpady z paperu oraz tworzywa sztuczne wyselekcjonowane na pszzegotne rodz1e,'t Fr, pp, pe, lektury jopp LDPE' W kolejnym etape nastpuje zbelowane wysoowanych odpad'w, ktre d *ug'uyno*e do czasu ch odboru przez upravlnonego odborc' Be le z paperu tektury bd magazynowane w hal, a twonywa szluczne na zewntn Przed hal ustawone bdkontenery na odpady rnetalowe szko ZuŻyte batere akumulatory bd zberane selektywne, w specjalstycznych pojemnkach odpornych na dzaane substancj, z ktrych szbudowane Odpady w postac tonera drukarskego bd magazynowane selektywne w oznakowanych pojemnkach, a nastpne przekazywane uprawnonym odborcom w hal magazynowej, Wszystke zebrane odpady bd czasowo magazynowane w hal {w pojemnkach, na regaach lub luzem}, bd rwnez oznaczone napsam nformacyjnym' Magazynowane bdz rownez mao"mejse na placj mazynowo-skadowym gdze bd znajdoway s rodzaje odpadow, cb do ktorych stnej penosc, ze ne zmen stanu skupena an wacwośc pod wpywem zmennych warunkw atmosferycznyc' ' DecyĄa Prezydenta Masta Opola nr OSR TM z dna '13 r Strona 4 z I

5 Ź ć Ś Ć Ś ć Ę ć Ź ć

6 \r'1rrrrr r::: 'ta,,=,,, ::::: rl '=":: = '{' Uzasadnene Pan Tomasz Adamsk Wojcech Jastrzbsk provadzcy dzaalnocgospodarcz pn: ZAKŁAD obsługl REMONTU SlEOl clepł0wnlczych TERM A T'ADAMSK l W,JASTRZĘBSKI s' c' w 0polu pzy ul Cygana 7, wystpl do Prezydenta Masta opola z wnoskem (bez numeru) zdna04' r, (data wpywu do tut Organu r) o wydane zezwolena na zberane odpadow, z Pzedrnotem wnosku o udzelene zezwolena na zberane odpadw s odpady pochodzce gospodarowana lasem, produkcj mebl, przemysu papernczego, tekstylnego, tworzyw sztucznych, fotografcznego, odpady zundze elektrycznych elektroncznych, metale ch meszanny, odpady drukarske' odpady z demontazu pojazdow, batere akumulatory oraz odpady komunalne, Do przedozonego wnosku wraz z doczono kope nastpujcych dokumentow: " r dokumentu potwerdzajcego prawo wasnosc do gruntu (Akt notaralny aawadczena o nadanu numeru NlP, zawadczena o numerze dentyfkacyjnym REG0N, dotychczasowych zezwole w zakrese zberana transpor1u odpadow, - umowa spaeday), odpsu zwykego ksg weczysej, z ktorego wynka, ze neruchomoc' na ktoę bdze prowadzona zborka odpadow jest wasnocspok, czym spenono Wymog art' 25 ust' 2 ww' ustawy o odpadach, zgodne z ktrym magazynowane odpadw moe odbywac s na terene, do ktorego posadacz odpadow ma tytu pmwny decyzj Glos z dn' 0607'2006 r' w sprawe nadana Wnoskodawcy numeru Ęestrowego E00012gZ w zakrese zberana zuzytego spztu elektrycznego elektroncznego, kop ceyfkatu ukonczena szkolena z zakresu znowelzowanej ustawy o odpadach, kop umow na odbr odpadw, potwerdzena dokonana opaty za wydane decy udzelajcej zezwolena przelewem na konto Uzdu Masta 0pola Wnosek o wydane zezwolena na zberane odpadw pzeanalzowano na zberane w zakrese odpadow konecznoc uzyskana decyzj o rodowskowych uwarunkowanach Z trecwnosku wynka, ze ZAKŁAD 0BsŁUGl REM0NTU slecl clepłownlczych TER MIA T'ADAMSK l WJASTRZĘB$KI s c prowadz aktualne dzaalnoćw zakrese zberana odpadow, na terene obektu magazynciwo_skadowego, zlokalzowanego w 0polu przy ul Budowlanych 50, na podstawe uzyskanych wczenej zezwole w zakrese gospodark odpadam' W zwku z tym, paed wydanem nnejszego zezwolena ne jest Wymagana decyzja o rodowskowych uwarunkowanach Zgodne z a' 3 pkt 5lt' b ustaly zdna14 grudna 2a12r o adpadach (Dz' U' z2013r,poz21},przez tymczasowe magazynowane rozume s pr:zechowywane odpadw, ktre odbywa s na terene prowadzcego zberane, do ktorego on posada tytu prawny Przedozony wnosek wraz7" Ww opracowanem spenajwymagana okrelonew art' 42 ust, 1 ustawy z dna 14 grudna 2012r o odpadach, a pnewdywane do zberana rodzaje odpadow zostay sklasyfkowane zgodne z rozparzdzenem Mnstra Srodowska z dna 27 wzena 2001r w sprawe katalogu odpadow (Dz U nr 1 12, p021206), Ze wzgldu na fakt prowadzena dzaalnocpolegajcej na zberanu odpadw od lpca 2003 r' {dotychczas na podstawe decyzj Prezydenta Masta Opola na zbrane transport odpadw) wnoskodawca ne jest zobowzany do spenena Wymogu a, 42 ust 4 ustawy z dna 14 grudna 2a12 r, o odpadach (Dz U za13r poz 21) polegajcego na konecznoc paedoena decyzj o uwarunkowanach Środowskowych $penajc Wymog arl 42 ust 1 pkt B ww' ustawy o odpadach, wnoskodawca opsa we wnosku w ramach montorowana kontrol dzaalnocw zakrese zberana odpadow, polegajce na kontrol przyjmowanych odpadw pod wzgldem ch zgodnoc z deklaracj dostawcy, waenu czynnocpodejmowane Decyzja Prezydenta Masta opola nr 0ŚR 'TM z dna 16'05'2013 r Strona 6 z I

7 przekazywanych odpadow, prowadzenu ewdencj zberanych odpadow oraz odpadow paekazywanych uprawnonym odborcom, zgodne z aktualne obowujcym paepsam, tj ustaw o odpadach z dna 14122a12 r' llos magazynowanych odpadw jest zatem montorowana poprzez ewdencj odpadow zberanych pzekazywanych (karty pvekazana odpadu, karty ewdencj odpadw)' Wnoskodawca wskazuje rwne, z wywzuje s z obowzku sprawozdawczego z zakresu gospodark odpadam w ustawowych termnach, tj prowadzeno ewdencj zberanych przekazywanych do pzetwoaena odpadow oraz skadane rocznych sprawozda o gospodarowanu odpadam, wacwemuze wzgldu na mejsce zberana odpadw marszakow wojewodztwa, w termne do dna 15 marca za popzedn rok kalendanowy, zgodne z a' 66 ust 1, art' 75 ust' 1 pkt 2a araz ar1,76 ust' 1 pkt 2 ww ustawy o odpadach Ponadto, Zo''Rsc' TERMlA TADAMsKl l WJASTRZĘBSKI s c zatrudna wykwalfkowany z zakresu zaadunku, rozadunku aktualne obowzujapym pzepsam W zakrese BHP, tj' rczpondzena Mnstra Pracy Poltyk $ocjalnej z dna 26 waena 1907 r w sprawe ogolnych przepsow przeszkolony personel, ktory rularne przechodz szkolena okresowe prewozu odpadow, dzaajc zgodne z bhp {Dz U z 2003 r, Nr 160, p021650) z Po zapoznanu s wnoskem strony nalezy uznać,, Ż bdze ona dysponowac wystarczajcym warunkam techncznym organzacyjnym do wykonywana dzaalnocw zakrese zberana odpadow Zaproponowany We wnosku pzewdywany sposob,magazynowana odpadam uznano za prawdowy z punktu wdzena ochrony rodowska postpowana ze zberanym Ponadto, zgodne z art' 42 ust 1 pkt 9 ustawy o odpadach, we wnosku opsano czynnoc, ktore zostan podjte w pnypadku zakoczena dzaalnocobjtej nnejszym zezwolenem, tj z terenu placu magazynowoskadowego w opolu przy ul Budowlanych ZoR'sc' TERMIA TADAM$KI l W'JASTRZĘB$KI s c usune wszystke zebrane zmagazynowane odpady pzekaze je uprawnonym podmotom posadajcym stosownd zezwolena w zakrese gospodarowana odpadam, po czym nastp demontaz wszystkch undzen sucych do prowadzena dzaal nocoraz ostateczne u pztnce terenu' rooslw prawn do wydana nnejszej decyzj stanow art' 41 ust' 1 ustawy o dpadach, zgodne z ktrym prowadzene zberana odpadow Wymaga uzyskana zezwolena Zgodne z art'^ 41 ust 2 ww' ustawy zezwolene na zberane odpadow wydaje, w drodze decyzj, organ wacwyze wzgldu na mejsce zberana odpadow, ktorym tym pzypadku, w mylart 4'1 ust 3 pkt 2 cytowanej ustawy o odpadach, jest starosta, ktrynt dla masta Opola jest Prezydent Masta Opola, Zgodne z ar1' 43 ust' 1 ww ustawy w zezwglenu okrelono: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7\ B) numer dentyfkacj podatkowej (NlP) numer REGON posadacza odpadw, o le zosta nadany; rodzaje odpadow przewdywanych do zberana; oznaczene mejsca zberana odpadw; wskazane mejsca sposobu magazynowana oraz rodzau magazynowanych odpadow; ops metody lub metod zberana odpadow; dodatkowe warunk zberana odpadovl, jeel wymaga tego specyfka odpadow, w szczegolnośc nebezpecznych, lub potzeba zachowana wymaga ochrony yca lub zdrowa ludz lub rodowska; wymagana wynkajce z pnepsow odrbnych; czas obowywana zezwolena' Decyzj nnejsz wydano zgodne z art'' 44 ww' ustawy o adpadach oraz zgodne z wnoskem strony naczas oznaczony, ne duszyn 10 lat' Wzwzku Z tym czas obowzywana nnejszego zezwolena okrelonojak w punkce lv, W zwku z tym, ze wnoskodawca wystp o uchylene decyzj Prezydenta Masta opola z dna z dna 0808'2007 rnr osrleb7661-3ąna07 udzelajcej zezwolena na prowadzene dzaalnocw zakrese zberana odpadw na terene bazy magazynowej zlokalzowanej w opolu pzy ul' Budowlanych 50 oraz Decyzja Prezydenta Masta opola nr 0noffe:42013'TM z dna 16, r, Strona 7 z I

8 ź Ć Ł Ć Ę Ł Ł Ł Ę Ł Ł Ł Ż Ą Ś