PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S 072-119698. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 Osoba do kontaktów: Pani Helena Adamowicz Wrocław POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Duńska 9 Osoba do kontaktów: Pani Helena Adamowicz Wrocław POLSKA Tel.: Faks: Adres internetowy: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Duńska 9 Osoba do kontaktów: Pani Helena Adamowicz Wrocław POLSKA Tel.: Faks: Adres internetowy: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Wrocławski Park Technologiczny S.A. 1/12

2 2/12 I.2) I.3) I.4) ul. Duńska 9 Osoba do kontaktów: Pani Helena Adamowicz Wrocław POLSKA Tel.: Faks: Adres internetowy: Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Spółka Prawa Handlowego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 1. Przebudowa Hali W-7 produkcyjno-magazynowej w kompleksie budynków Wrocławskiego Parku Technologicznego na terenie dawnego pafawagu we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej Rozbudowa wraz z przebudową budynku socjalno-administracyjnego Hali W-7 na budynek biurowy inkubatora przedsiębiorczości w kompleksie budynków Wrocławskiego Parku Technologicznego na terenie dawnego pafawagu we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 16H. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Roboty budowlane Wykonanie Kod NUTS PL514 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Nieruchomości przeznaczone na inwestycję są położone w dzielnicy Fabryczna obręb Grabiszyn. 2. Inwestycja nr 1 będzie realizowana na działkach: nr 1/87, AM-1 zabudowanej zabytkową halą produkcyjnomagazynową przy ul Fabrycznej 16, nr 1/70, AM-1 i fragmencie dz. nr 1/52, AM-1 stanowiących drogi wewnętrzne oraz na dz. nr 1/38, AM-1 przylegającej do drogi wewnętrznej na dz. nr 1/70, AM-1. Działki należą do Inwestora, którym jest Wrocławski Park Technologiczny SA. Teren inwestycji od strony północnej sąsiaduje z ulicą Fabryczną, od zachodniej z planowaną drogą gminną 5KD, od strony wschodniej i południowej z działkami zabudowanymi budynkami biurowymi i magazynowymi. Teren działki, na której znajduje się hala produkcyjnomagazynowa W-7 ma kształt nieregularnego wklęsłego dwunastoboku. Od strony północnej i zachodniej, porośnięty jest starodrzewem i młodym samosiewem robinii białej, topoli białej, brzozy brodawkowatej i wierzby białej oraz wysokimi trawami. 3. Inwestycja nr 2 będzie realizowana na działkach: nr 1/67, AM-1 przy ul Fabrycznej 16 h zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym i fragmencie działki nr 1/87, AM-1 stanowiącym drogę wewnętrzną. 2/12

3 3/12 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Teren inwestycji od strony północnej sąsiaduje z ulicą Fabryczną, od zachodniej z działką zabudowaną halą produkcyjno-magazynową W-7, od strony wschodniej i południowej z działkami zabudowanymi budynkami biurowymi i magazynowymi. Działki należą do Inwestora, którym jest Wrocławski Park Technologiczny SA. Teren działki, na której znajduje się budynek socjalno-administracyjny ma kształt nieregularnego wklęsłego sześcioboku. Od strony północnej i południowej porośnięty jest starodrzewem i młodym samosiewem o różnym stanie zachowawczym oraz wysokimi trawami. 4. Opis uwarunkowań budowy: a. Realizacja inwestycji służy rozbudowie infrastruktury Wrocławskiego Parku Technologicznego, która zapewni właściwe warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, którym będzie udostępniona wyremontowana i wyposażona hala produkcyjno-magazynowa wpisana do gminnej ewidencji zabytków wraz z zapleczem socjalnym i przebudowany budynek biurowy. b. Po przebudowie hala będzie mieć ,1 m2 powierzchni użytkowej, w tym część produkcyjnomagazynowa ,3 m2, część socjalno-biurowa m2, część techniczno-warsztatowo-magazynowa (m.in. sale spotkań) 1250,3 m2, izba pamięci 247,5 m2 i powierzchnia komunikacyjna 2067,0 m2. Pomieszczenia w hali będą wydzielane zależnie od potrzeb najemców. c. W wyniku przebudowy budynek biurowy będzie mieć 2073,4 m2 powierzchni użytkowej. Powstanie 51 wyposażonych pomieszczeń biurowych, o pow. użytkowej ok m2, pomieszczenia magazynowe i serwerownie na każdym z trzech pięter budynku oraz 2 sale konferencyjne na parterze i 4 sale spotkań na każdej kondygnacji. d. Infrastruktura towarzysząca to parkingi na 224 auta (w tym 10 ciężarowych), place i drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, zieleń i mała architektura. Obiekty będą przyłączone do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i gazowej. 5. Obowiązki Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu: 6. Wykonawca w ramach inwestycji wykona roboty rozbiórkowe (m.in. łącznika między halą a budynkiem biurowym) i demontażowe (starej infrastruktury), roboty budowlano-konstrukcyjne (ziemne, posadzki, stolarka, malowanie, ślusarka), roboty budowlano-instalacyjne (instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne, teletechniczne) i zagospodarowanie terenu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Informacje o wznowieniach Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 3/12

4 4/12 I. Wadium wymagane będzie na etapie składania ofert. 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości PLN. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Nr konta: BZ WBK S.A Z dopiskiem wadium na przebudowę hali i rozbudowę z przebudową budynku biurowego 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), 3) kwotę gwarancji(poręczenia), 4) termin ważności gwarancji(poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zasady zwrotu wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4/12

5 5/12 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Główne warunki finansowania i płatności są zawarte w umowie. Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniaich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolitydz. U.z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przed zawarciem umowy zamawiający będzie żądał umowyregulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a także spełniający warunki udziału w postępowaniu. 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda należy przedłożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 5/12

6 6/12 wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; Pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (ustawa z dnia r. O ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokumenty muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i muszą być złożone przez każdego z nich odrębnie. 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych. a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6/12

7 7/12 III.2.2) 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Poleganie na innych podmiotach 1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.2), a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku zdolności ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć: 1) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie kurs średni NBP z dnia przekazania ogłoszenia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.: 1) W okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie osiągał w działalności gospodarczej średniorocznie obroty, o wartości min PLN 2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min ,00 PLN. 7/12

8 8/12 III.2.3) 3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej ,00 PLN. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków należy przedłożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; UWAGA *Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt. a); c) w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt. a) Wykonawca może złożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); d) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w pkt zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli przed upływem terminu składania ofert: 1) w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem był remont lub przebudowa obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatora zabytków, 2) w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem była przebudowa obiektu budowlanego przemysłowego wykonanego z zastosowaniem konstrukcji stalowej, o powierzchni użytkowej min m2. 3) w okresie ostatnich 5 lat wykonał roboty budowlane, inne niż budownictwo mieszkaniowe, o wartości min PLN. 2. Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli dysponuje osobami: 1) KIEROWNIK BUDOWY Osoba mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 8/12

9 9/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie przy kierowaniu co najmniej jedną realizacją budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu objętego ochroną konserwatora zabytków, jako kierownik budowy lub kierownik robót. 2) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH - Osoba mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń obejmujące kierowanie robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada: - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych, oraz - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji co najmniej jednego obiektu o charakterze przemysłowym. 3) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH Osoba mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń obejmujące kierowanie robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada: - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych, oraz - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy przy realizacji co najmniej jednego obiektu o charakterze przemysłowym. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury Ograniczona Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana minimalna liczba 5: i liczba maksymalna 10 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: I. Warunki:Warunek 1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem był remont lub przebudowa obiektu budowlanego przemysłowego objętego ochroną konserwatora zabytków (znaczenie - 20%):Za pierwsze zamówienie, którego przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektu budowlanego przemysłowego objętego ochroną konserwatora zabytków Wykonawca otrzyma 0 punktów.za każde następne zamówienie, którego przedmiotem była przebudowa obiektu budowlanego przemysłowego objętego ochroną konserwatora zabytków Wykonawca otrzyma 3 punkty.warunek 2: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem była przebudowa obiektu budowlanego przemysłowego wykonanego z zastosowaniem konstrukcji stalowej, o powierzchni użytkowej min m2 (znaczenie 40%):Za pierwsze zamówienie, którego przedmiotem była 9/12

10 10/12 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) przebudowa obiektu budowlanego przemysłowego wykonanego z zastosowaniem konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej min m2 Wykonawca otrzyma 0 punktów.za każde następne zamówienie, którego przedmiotem była przebudowa obiektu budowlanego przemysłowego wykonanego z zastosowaniem konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej min m2, Wykonawca otrzyma 6 punktów.warunek 3: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonał roboty budowlane, inne niż budownictwo mieszkaniowe, o wartości min PLN (znaczenie 20%):Za pierwsze 40 mln złotych wartości wykonanych robót budowlanych, innych niż budownictwo mieszkaniowe Wykonawca otrzyma 0 punktów.za każde następne 40 mln złotych wartości wykonanych robót budowlanych, innych niż budownictwo mieszkaniowe Wykonawca otrzyma 6 punktów.warunek 4: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie:-osiągał w działalności gospodarczej średniorocznie obroty, o wartości min PLN (znaczenie 20%):- Za pierwsze 15 mln złotych wartości średniorocznych obrotów Wykonawca otrzyma 0 punktów.- Za każde następne 15 mln złotych wartości średniorocznych obrotów Wykonawca otrzyma 6 punktów.ii. Ocena punktowa wniosku:ocena punktowa wniosku i będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ten wniosek za poszczególne warunki:pi = 0,3 x Σ Pi (W1) + 0,3 x Σ Pi (W2) + 0,2 x Σ Pi (W3) + 0,2 x Σ Pi (W4)gdzie:Pi ocena punktowa wniosku i ;ΣPi (W1) suma ilości punktów jakie otrzyma wniosek i za warunek 1ΣPi (W2) suma ilości punktów jakie otrzyma wniosek i za warunek 2ΣPi (W3) suma ilości punktów jakie otrzyma wniosek i za warunek 3 ΣPi (W4) suma ilości punktów jakie otrzyma wniosek i za warunek 4 III. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów o kolejności decydować będzie suma punktów uzyskanych za Warunek 1.IV. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: WPT/3/2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert 10/12