2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej."

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW P plus P mgr inż. Adam Pałkiewicz Józefów k/otwocka ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (0-22) Nazwa oprac: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM TECHNOLOGIA POMPOWANIA, UZDATNIANIA GOSPODARKA ŚCIEKAMI I INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Nowe, powiat kutnowski, woj. łódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice Krośniewice ul. Poznańska 5 Użytkownik: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Stadium: projekt budowlany wykonawczy Branża: technologia wody, instalacje sanitarne Projektował: mgr inż. Adam PAŁKIEWICZ Opracował: mgr inż. Rafał SUCHOWOLAK Józefów, styczeń 2009 r.

2 2 Zawartość opracowania I. Część opisowa. II. Rysunki. 1. Rys. Nr 1/T - Orientacja. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej. 3. Rys. Nr 3/T - Schemat technologiczny SW. 4. Rys. Nr 4/T - Hala technologiczna. Przewody technologiczne wody surowej uzdatnionej, do płukania i ścieków z płukania filtrów. Rzut A-A. 5. Rys. Nr 5/T - Hala technologiczna. Przewody sprężonego powietrza i odgazowania filtrów oraz aeratorów. Rzut A-A. 6. Rys. Nr 6/T - Hala technologiczna. Przewody technologiczne wody surowej uzdatnionej, do płukania i ścieków z płukania filtrów. Przekrój B-B, C-C, D-D i E-E. 7. Rys. Nr 7/T - Hala technologiczna. Instalacja wod-kan. Rzut A-A. 8. Rys. Nr 8/T - Hala technologiczna. Instalacje osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania elektrycznego. Rzut A-A. 9. Rys. Nr 9/T - Hala technologiczna. Instalacje osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania elektrycznego. Przekrój B-B. 10. Rys. Nr 10/T - Osadnik na ścieki technologiczne z płukania filtrów. Szczegół pompowni. 11. Rys. Nr 11/T - Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Rzut A-A i przekroje B-B, C-C i D-D. 12. Rys. Nr 12/T - Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Szczegół przejść szczelnych. 13. Rys. Nr 13/T - Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Wytyczne poziomów technologicznych. 14. Rys. Nr 14/T - Węzły połączeniowe na rurociągach technologicznych zewnętrznych. 15. Rys. Nr 15/T - Studnie Sr1, Sr2 i Sr3. Rut i przekrój. 16. Rys. Nr 16/T - Zaplecze socjalno-magazynowe. Instalacja wod-kan. Rzut A-A. 17. Rys. Nr 17/T - Zaplecze socjalno-magazynowe. Ogrzewanie elektryczne. Rzut A-A. III. Załączniki.

3 3 1. Załącznik Nr 1 - Obliczenia technologiczne skrócone. 2. Załącznik Nr 2 - Zestawienie materiałów. 3. Załącznik Nr 3 - Pozwolenie wodno-prawne. 4. Załącznik Nr 4 - Wytyczne do planu BIOZ. 5. Załącznik Nr 5 - Wytyczne montażu prefabrykatów studziennych. 6. Załącznik Nr 6 - Uprawnienia autora opracowania oraz przynależność do izby zawodowej. 7. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie autora opracowania.

4 4 OPIS TECHNICZNY I. Część ogólna. 1. Nazwa opracowania. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Nowem. Technologia pompowania, uzdatniania, gospodarka ściekami i instalacje sanitarne. 2. Adres obiektu Nowe, powiat kutnowski, woj. łódzkie. 3. Inwestor. Gmina Krośniewice Krośniewice ul. Poznańska Użytkownik. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego Stadium i branża opracowania. Projekt budowlany w branży technologii wody i sanitarnej. 6. Podstawa opracowania. a/. umowa z Inwestorem, b/. mapa do celów projektowych w skali 1:500 z klauzul ą aktualności, c/. inwentaryzacje branżowe do celów projektowych, d/. dokumentacja archiwalna, e/. uzgodnienia z Użytkownikiem, f/. weryfikacja konstrukcji hydraulicznej wodociągów :Krośnienice i Nowe aut. P plus P. Józefów, wrzesień 2008 r. 7. Zdefiniowanie określeń technologicznych. W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociągowej (SW) określa się: a/. ujęcie wód podziemnych (studnie wiercone), b/. technologię pompowania I i II stopnia oraz pojemność wyrównawczą wody uzdatnionej (instalacja i urządzenia), c/. technologię uzdatniania wody (instalacja i urządzenia), d/. gospodarkę ściekami technologicznymi z SW (instalacja i urządzenia), e/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wody surowej i uzdatnionej oraz ścieków technologicznych łączące ujęcie, technologię pompowania I i II stopnia, pojemność wyrównawczą wody uzdatnionej, technologię uzdatniania i gospodarkę ściekami technologicznymi, f/. niezbędną infrastrukturę towarzyszącą jak obiekty nad i podziemne (budynek, zbiorniki, osadnik, studnie). 8. Cel opracowania. Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego urz ądzeń i instalacji technologii pompowania, uzdatniania, gospodarki ściekami technologicznymi oraz sanitarnych (wod-kan, osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania). Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Nowem polegać będzie na modernizacji kompletnej infrastruktury pompowania i uzdatniania; służącej do produkcji wody pitnej dla odbiorców w Gminie Nowe.

5 5 9. Zakres rzeczowy opracowania. W zakresie instalacji wewnętrznych opracowanie obejmuje: a/. instalacje technologii uzdatniania (wodne i sprężonego powietrza), b/. instalacje technologii pompownia II stopnia, c/. instalacje pompowania płucznego, d/. instalacje pompowania II stopnia, e/. instalacje wod-kan, osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania. Ww. instalacje mieścić się będą w budynku SW. W zakresie obiektów i rurociągów technologicznych zewnętrznych opracowanie obejmuje: a/. zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej, b/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wody surowej, c/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wody uzdatnionej, d/. rurociągi technologiczne zewnętrzne ścieków z płukania filtrów i sanitarnych. 10. Zagadnienie równoważności. Z uwagi na stadium opracowania (projekt wykonawczy) zaprojektowano konkretne rozwiązania materiałowe (urządzenia, armatura, przewody), determinujące rzędne, średnice, konstrukcję powiązań, parametry technologiczne itp. Kierowano się przy tym kryterium spełnienia potrzeb techniczno-technologicznych, zgodnego z najlepsz ą wiedzą techniczną. Przy każdym urządzeniu, armaturze i przewodzie podano w opisie klauzul ę lub równoważny(a). Kryteria równoważności, które winny być traktowane przez strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym (również na etapie formułowania SIWZ) jako nieredukowalne, obligatoryjne i nie wybiórczo, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. II. Część szczegółowa. 1. Opis stanu zastanego w aspekcie zakresu rzeczowego opracowania. Na zastaną infrastrukturę wodociągową SW składają się: a/. ujęcie wód podziemnych, b/. pompownia hydroforowa, c/. technologia uzdatniania, d/. instalacje sanitarne w budynku SW, e/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wodne i ściekowe Ujęcie. Sieć wodociągowa w Gminie Nowe jest aktualnie zasilana w wodę z zastanej Stacji Wodociągowej w miejscowości Nowe. Źródłem wody dla SW jest lokalne ujęcie wód podziemnych, które tworzą studnie wiercone (głębinowe) oznaczone jako S2, S3. Charakterystyka hydrogeologiczna studzien: a/. studnia S2: Qe = 70,0 m3/h, Se = 22,00m, b/. studnia S3: Qe = 70,0 m3/h, Se = 22,00m. W świetle Decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Nr OS.III.8530/18/2/85 z dnia r. zatwierdzone w kat. B zasoby ww. ujęcia wynoszą 70,0 m3/h przy depresji 22,00m. Eksploatacja ujęcia jest unormowana prawnie (Zał. Nr 3). Pozwolenie wodnoprawne dotyczy poboru wód podziemnych w ilościach: Qdmax = 910,0 m3/d, Qhmax = 70,0 m3/h.

6 Pompownia hydroforowa. Pompowanie wody surowej typu hydroforowego, bezpośrednio do odbiorców poprzez urządzenia technologii uzdatniania. Zbiorniki hydroforowe o śr. 180cm 4 szt. Studnie zastane wyposażone są w pompę Hydro-Vacuum Grudziądz typ G80IVA. Obudowy studzien betonowe z kręgów o śr. 150 cm. Głowice studzienne ze stali. Rurociągi tłoczne w studniach ze stali, połączenia kołnierzowe. Stan pompowni zadawalający Rurociągi zewnętrzne wodne. Studnie powiązane są rurociągami stalowymi o śr mm. Wg. opinii Użytkownika rurociągi stalowe wymagają wymiany z uwagi na ich stan techniczny. Zasilanie sieci rozbiorczej rurociągiem o śr. 200mm Technologia uzdatniania. Zastana technologia uzdatniania oparta jest na filtracji ci śnieniowej z napowietrzaniem wody surowej. Filtracja jednostopniowa na złożach kwarcowych, (najprawdopodobniej katalitycznych wobec manganu w dolnych warstwach). Filtry o śr. 180cm 4 szt. powiązane pod względem hydraulicznym równolegle. Dyspozycyjna powierzchnia filtracji: 10,2m2. Płukanie ręczne wodą surową. Brak płukania sprężonym powietrzem niskociśnieniowym. Ilość ścieków z płukania filtrów: ok. 10,0 m3/płukanie. Sprężone powietrze ze sprężarki olejowej VAN. Co prawda, wobec wydajności pompowni wody surowej Qp = 50,0 m3/h technologia uzdatniania obciążana była prędkością filtracji: v = 5,0 m/h. Nie mniej uwzględniając, że: a/. usuwanie żelaza i manganu ma miejsce na tych samych złożach, b/. zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej jest znaczna (Fe do 8,2 g/m3 i Mn do 0,56 g/m3), c/. płukanie prowadzone jest wodą surową i pod ciśnieniami wymaganymi przez sieć rozbiorczą - - należy określić ww. konstrukcję technologiczną SW jako główną przyczynę nieskutecznego usuwania żelaza i manganu. Stan techniczny rurociągów i zbiorników wskazuje na znaczne skorodowanie powierzchni zewnętrznych. Użytkownik sygnalizuje również podobny stan powierzchni wewnętrznych Pompownia płuczna. Płukanie wodą surową za pomocą pompowni jw Instalacje sanitarne. W budynku SW występują następujące instalacje sanitarne: a/. wod-kan, b/. wentylacji grawitacyjnej hali filtrów i pomp, c/. ogrzewania elektrycznego (część socjalno-magazynowa). Instalacje o niepełnym zakresie wymaganym dla potrzeb ich prawidłowego funkcjonowania. Brak wentylacji pionów kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Ścieki sanitarne odprowadzane są do szczelnego zbiornika (zaadaptowana studnia kanalizacyjna o śr. 120cm). Ścieki deszczowe są odprowadzane w teren.

7 Odbiornik ścieków technologicznych. Odbiornikiem ścieków technologicznych jest rzeka Miłanka. W świetle Zał. Nr 3 odprowadzanie ścieków do ww. odbiornika jest unormowane prawnie i dotyczy ilości: Qdmax = 23,0 m3/d. 2. Bilans potrzeb wodnych. W świetle Zał. Nr 1 bilans potrzeb wodnych przedstawia się w syntetycznym ujęciu następująco: 2.1. Aktualnie. G = 750 gospodarstw obliczeniowych. M = 3000 mieszkańców. Qdśr = 435,0 m3/d, Qdmax = 660,0 m3/d, Qhmax = 58,0 m/h Perspektywa (2022 r.). G = 900 gospodarstw obliczeniowych. M = 3600 mieszkańców. Qdśr = 522,0 m3/d, Qdmax = 792,0 m3/d, Qhmax = 69,0 m/h Potrzeby ppoż. Potrzeby ppoż określa się docelowo w świetle PN-B (Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru) oraz Rozp. MSWiA z dnia r. Potrzeby te wynoszą ( M < 5000 mieszk): a/. wydajność źródła wody Qu = Qpoż = 10,0 l/s = 36,0 m3/h b/. lub zapas wody w zbiorniku wyrównawczym 100 m Omówienie bilansu. Wskaźniki jednostkowe zużycia wody odniesione do potrzeb obliczeniowych (aktualnie i w perspektywie) przedstawiają się następująco: a/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych średnich odniesiony do jednego gospodarstwa obliczeniowego - 0,60 m3/gospxd b/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych maksymalnych odniesiony do jednego gospodarstwa obliczeniowego - 0,90 m3/gospxd c/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych średnich odniesiony do jednego użytkownika - 0,15 m3/mxd d/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych maksymalnych odniesiony do jednego użytkownika - 0,23 m3/mxd 3. Schemat technologiczny projektowanej SW. W odniesieniu do opisanej konstrukcji technologicznej SW zaprojektowano technologię SW w oparciu o pompowanie dwustopniowe przedzielone pojemnością wyrównawczą wody uzdatnionej oraz uzdatnianie dwustopniowe. Dyspozycyjna wydajność ujęcia w świetle Zał. Nr 3 wynosi 70,0 m3/h co odpowiada dobowej produkcji wody w ilości Qd = 24 x 70,0 = 1680,0 m3/d. Jakkolwiek w ww. dokumencie unormowano również wydajność dobową ujęcia (Qd = 910,0 m3/d) stwierdza się, że jest to ograniczenie wtórne, wynikające z bilansu, ustanowionego dla potrzeb sporządzonego dla wydania pozwolenia operatu wodno-prawnego.

8 8 Zasoby możliwe do wykorzystania przekraczają o ponad 100% perspektywiczne potrzeby dobowe oceniane na 792,0 m3/d jak również: a/. są większe od aktualnych obliczeniowych potrzeb dobowych średnich wodociągów Nowe i Krośniewice (1539,0 m3/d), b/. są zbliżone do potrzeb perspektywicznych średnich (1847,0 m3/d), c/. stanowią ponad 60% potrzeb dobowych maksymalnych (2311,0 m3/d i 2714,0 m3/d). Bilans jw. ma znaczenie w dużym stopniu teoretyczne, gdyż jak to wynika z opracowania wg. poz. 6f/. cz. ogólna; nie jest możliwe z powodów hydraulicznych (średnice rurociągów, ukształtowanie przestrzenne systemu wodociągowego) skierowanie ilości wody do sąsiedniego sytemu w przypadku awarii SW. Dlatego też uznaje się, że robocza dyspozycyjna produkcja wody uzdatnionej winna wynosić Qdmax = 792,0 m3/d z rezerwą 25% tj. 990,0 m3/d. Ww. odpowiada godzinowej produkcji wody w ilości: Qh = Qdmax / 22 = 990,0 / 22 = 45,0 m3/h. Qh = 45,0 m3/h uznaje się jako minimalną i jednocześnie jako roboczą wydajność ujęcia, pompowni I stopnia i technologii uzdatniania. Schemat technologiczny (w tym dobór złóż) z punktu widzenia skuteczności uzdatniania określono bez uciekania się do badań technologicznych. Jako takie uznano materiał statystyczny dot. jakości fizykochemicznej wody surowej oraz zmiennej jakości wody uzdatnianej, udostępniony przez Użytkownika. W zakresie technologii pompowania zaprojektowano: a/. pompownię I stopnia wody surowej o wydajności 45,0-70,0 m3/h, b/. pompownię II stopnia wody uzdatnionej o wydajności 105,0 m3/h, c/. pompownię płuczną o wydajności 74,0 m3 (płukanie wodą) i 196,0 m3/h (płukanie powietrzem sprężonym). Instalacja wg. poz. a/. zlokalizowana jest w studniach ujęcia, wg. poz. b/. i c/. w budynku SW (część technologiczna). W zakresie technologii retencjonowania wody uzdatnionej zaprojektowano: a/. zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o pojemności całkowitej 634,0m3. W zakresie technologii uzdatniania zaprojektowano: a/. uzdatnianie dwustopniowe metodą filtracji ciśnieniowej o wydajności 45,0 70,0 m3/h, b/. napowietrzanie wody surowej sprężonym powietrzem o wydajności 16,0 m3/h, c/. napowietrzanie i odgazowanie wody surowej oraz po I i II stopniu uzdatniania, d/. impregnację antybakteryjną wody uzdatnionej za pomocą NaOCl dawką 0,2 g wolnego chloru/m3 wody, uzasadnioną stanem bakteryjnym wody lub sieci wodociągowej. Instalacje zlokalizowane są w budynku SW; w części technologicznej wg. poz. a/. b/. i c/. a w części socjalno-magazynowej wg. poz. d/. W zakresie gospodarki ściekami zachowano: a/. zastany osadnik o pojemności całkowitej 42,0 m3, b/. zastaną zasadę odprowadzania ścieków do odbiornika. Osadnik zweryfikowano pozytywnie w Zał. Nr 1. Ponadto zaprojektowano: a/. ciśnieniowe odprowadzanie ścieków po osadniku do rowu melioracyjnego, b/. sukcesywny wywóz osadów z osadnika do lokalnej oczyszczalni ścieków. W zakresie rurociągów technologicznych zewnętrznych zaprojektowano: a/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z pompowni II stopnia do sieci miejskiej,

9 9 b/. rurociąg Dz250 wody uzdatnionej ze zbiornika wyrównawczego do pompowni II stopnia, c/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego, d/. rurociąg Dz160 wody surowej z ujęcia do technologii uzdatniania, e/. kanalizację Dz225 ścieków z płukania filtrów, f/. pompownię ścieków po osadniku, h/. kanalizację Dz225 wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego, i/. kanalizację Dz160 odwodnienia posadzek w części technologicznej, j/. kanalizację Dz160 ścieków sanitarnych. W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano: a/. osuszanie powietrza w części technologicznej, b/. ogrzewanie elektryczne konwekcyjne i nadmuchowe, c/. wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym wywiewną w części technologicznej, d/. wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym wywiewną z węzła sanitarnego, e/. wentylację mechaniczną wywiewną z węzła NaOCl, f/. instalację wod-kan i ccw w części socjalno-magazynowej, g/. instalację do podlewania zieleni, h/. instalację odwodnienia posadzek, i/. pompownię odwadniania posadzki w obniżeniu technologicznym pompowni II stopnia. 4. Technologia pompowania Pompownia I stopnia. Zaprojektowano pompownię I stopnia w studniach dotychczas eksploatowanych tj. S2 i S3. Przewiduje się pracę naprzemienną studzien z wydajnością roboczą 45,0 m3/h i nie przekraczającą 70,0 m3/h. Pompy Hydro-Vacuum typ G80IVA, stanowiące zastane uzbrojenie studzien, mogą być zachowane ze względów technologicznych. Nie mniej z uwagi na napięty bilans energetyczny (moc pomp 18,0 kw) powinny być wymienione na jednostki o zbliżonej wydajności i mniejszej wysokości podnoszenia. Przyjęto: a/. pompę Hydro-Vacuum typ GC 5.A4 (lub równoważną) w studni S2, b/. pompę jw.( lub równoważną) w studni S3. Charakterystyka nominalna pompy GC 5.A4: Qpn = 49,0 m3/h, Hpn = 56,0 msw, Nn = 11,0 kw (nsn = 15,0 kw). Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomocą sond lustra wody. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego. Zachowano zastane uzbrojenie studzien (głowica, armatura, rurociąg w studni). Dobór pomp I stopnia wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja pompowni w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T Pompownia II stopnia. Zaprojektowano pompownię II stopnia Grundfos Hydro MPC-E typ 5 CRE 20-5 (lub równoważną) - 1 kpl. Jedna z pomp jest pompą rezerwową na zasadzie tzw. rezerwy roboczej. Charakterystyka pompowni w warunkach pracy 5 pomp i 90% charakterystyki nominalnej (Hp = 45,00 msw): Qpmax = 190,0 m3/h, Qpmin = 10,0 m3/h, Ns = 22,5 kw.

10 10 Pompownia współpracować będzie ze zbiornikiem hydroforowym o poj. całkowitej 900 dm3 Pn = 1,0 MPa. Producent dowolny. Wydajność pompowni sterowana w funkcji zmian ciśnienia w kolektorze tłocznym w stosunku do nastawionego. Ciśnienia nastawiane w zakresie 0,40 0,50 MPa. Wydajność określona potrzebami maksymalnymi godzinowymi Qhmax = 69,0 m3/h oraz ciśnieniem dyspozycyjnym minimalnym 0,45 MPa będzie mogła być osiągnięta w warunkach pracy 3-4 pomp. Uzbrojenie pompowni: a/. zasuwa Dn200 po stronie ssawnej i Dn150 po stronie t łocznej, b/. amortyzatory drgań Dn150 po stronie ssawnej i tłocznej. Zabezpieczenie pompowni przed suchobiegiem za pomocą sondy. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego. Sterowanie pompownią za pomocą czujnika ciśnieniowego na kolektorze tłocznym. Zabezpieczenie pompowni przed uderzeniem hydraulicznym i sieci wodoci ągowej przed niepożądanym wzrostem ciśnienia za pomocą zbiornika hydroforowego jw. oraz zaworu bezpieczeństwa sprężynowego pełnoskokowego Dn 100/150. Dobór pompowni II stopnia wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja pompowni w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły rozwiązań wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T Pompownia płuczna. Zaprojektowano pompownię płuczną składającą się z pompy płucznej i dmuchawy powietrza. Pompa płuczna Grundfos typ TPD /4 (lub równoważna) 1 szt. Charakterystyka nominalna: Qpn = 74,0 m3/h, Hpn = 20,0 msw, Nsn = 7,5 kw, n=1460 obr/min. Na czas płukania pracować będzie jedna pompa. Druga pełnić będzie funkcje rezerwy na stanowisku. Dmuchawa powietrza Aerzen typ GM 4S/80 (lub równowa żna) 1 szt. Charakterystyka nominalna: Qpn = 196,0 m3/h, Hpn = 7,0 msw, Nsn = 7,5 kw. Uzbrojenie pompowni wody: a/. przepustnice Dn80 po stronie ssawnej i Dn100 po stronie t łocznej oraz zasuwa Dn150 po stronie sawnej, b/. zawór zwrotny Dn100 po stronie tłocznej. Przepustnica po stronie tłocznej z napędem elektrycznym. Uzbrojenie pompowni powietrza: a/. amortyzator drgań Dn80, b/. przepustnica Dn80 po stronie tłocznej, c/. filtr powietrza po stronie ssawnej (w komplecie wyposażenia dmuchawy), d/. zawór nadmiarowy po stronie tłocznej (w komplecie wyposażenia dmuchawy). Pompa płuczna i dmuchawa sterowane będą z wysokości rozdzielni sterującej Nr 1 (RS1). Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem za pomocą sondy. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego. Na wysokości kolektora tłocznego pompy płucznej zaprojektowano przepustnicę Dn100 z napędem e/e. Rozwiązanie jw. z uwagi na zapobieżenie przepływu wody ze zbiorników wyrównawczych do filtrów w czasie postoju technologii uzdatniania. Napęd typu wolnozamykającego (ok. 6-8 sek). Przepustnica będzie się otwierać na czas pracy pompy płucznej. Dobór pompowni płucznej wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja pompowni w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły rozwiązań wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T.

11 Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Pojemność zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej obliczono w Zał. Nr 1 w zależności od rozbiorów dobowych oraz w warunkach dostawy wody z technologii uzdatniania z wydajnością stałą przez 24 godziny/dobę. Szczegóły wg. Zał. Nr 1. Zaprojektowano: zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej dwukomorowy o średnicy wewnętrznej 12,00m i wysokości w świetle wewnętrznym 5,80m. Pojemności charakterystyczne wynoszą: a/. całkowita: Vc = 634,0 m3, b/. martwa górna: Vmg = 86,0 m3, c/. martwa dolna: Vmd = 87,0 m3, d/. czynna: Vcz = Vc (Vmg + Vmd) = 634,0 (86,0 + 87,0) = 461,0 m3. Pojemność czynna zostanie wykorzystana w skali doby w sposób następujący: a/. zapas wody do płukania filtrów: Vz = 20,0 m3, b/. zapas ppoż: Vpoż = 100,0 m3, c/. pojemność wyrównawcza: Vw = Vcz (Vz + Vpoż) = 461,0 (20, ,0) = 341,0 m3. Pojemność jw. stanowi k = Vw x 100 / Qdmax = 341,0 x 100 / 792,0 = 43%. Pożądane jest ażeby pojemność dla potrzeb kontaktu NaOCl z wodą wynosiła nie mniej niż: Vr = T x Qdśr / 24 = 2,0 x 522,0 / 24 = 43,5 m3. Ww. warunek spełnia Vpoż = 100,0 m3. Uzbrojenie każdej z komór zbiornika: a/. stanowisko ssawne Dn250/Dz250 z zasuwą, b/. przewód zasilający Dn200/Dz225 z zasuwą, c/. przelew Dz225, d/. spust Dn200/Dz225 z zasuwą. Powiązanie spustu i przelewu w studni o śr. 200cm z uwagi na wymóg przerwy powietrznej na wys. wlotu przewodu spustowego do kanalizacji. Ze wzgl ędu na możliwość wstecznego podtopienia ww. studni na przewodzie spustowym przewidziano zawór zwrotny Dn200. Lokalizacja zbiornika w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegó ły wg. Rys. Nr 11, 12 i 13/T. Przewidziano sondy hydrostatyczne dla potrzeb: a/. sterowania pracą pompowni I stopnia, b/. zabezpieczenia przed suchobiegiem pracy pompowni II stopnia i p łucznej, c/. informacji o stanach lustra wody w zbiorniku. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego Pompownia sprężonego powietrza do napowietrzania. Dla potrzeb wytworzenia sprężonego powietrza zaprojektowano pompowni ę hydroforową sprężonego powietrza w oparciu o zestaw Boge typ BSOL 260/350D (lub równoważny) 1 szt. składający się z dwóch sprężarek, zainstalowanych w jednej obudowie. Charakterystyka nominalna każdej ze sprężarek: Qpn = 15,6 m3/h, Hpn = 1,0 MPa, Nsn = 1,5 kw każda. Sprężarki bezolejowe. Nastawiony zakres ciśnień pracy 0,3 0,7 MPa. Ww. wydajność jednej sprężarki osiągana jest w warunkach ciśnienia absolutnego 0,1 1,0 MPa i przy nadciśnieniu absolutnym na wlocie 0,1 MPa. Zestaw współpracować będzie na zasadzie pompowni hydroforowej z własnym zbiornikiem sprężonego powietrza o poj. 500 dm3 oraz dodatkowo z zewn ętrznym o poj. 900 m3 Unitex typ ZP-08/800 1 szt. lub równowa żny.

12 12 Sterowanie dopływem powietrza za pomocą zaworów e/m Dn 20 NC przy filtrach II stopnia i aeratorach. Stany otwarcia/zamknięcia zaworu są zblokowane pod względem e/e z pracą pompowni I stopnia i płukaniem konkretnego filtru. Oczyszczanie powietrza przyjęto z uwagi na konieczność zapewnienia pożądanej jakości powietrza zasilającego. Przewiduje się oczyszczanie powietrza do klasy jakości 1 wg. ISO co oznacza: a/. usuwanie cząstek stałych większych od 0,1 mikrona, b/. usuwanie oleju płynnego do ilości pozostałej nie większej niż 0,01 mg/m3, c/. osuszanie do punktu rosy 70 stp C. Oczyszczanie wg. a/. i b/. na filtrach powietrza Norgren Olimpian Plus (lub równoważny) typ: a/. F68G-8BD-AU1 Dn 20 (filtr standardowy), b/. F68H-8BD-AU0 Dn 20 (filtr dokładny). Lub równoważnych. Osuszanie wg. c/. za pośrednictwem centralnego osuszacza powietrza. Dobór sprężarki wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 5/T. 5. Technologia uzdatniania Filtry. Zaprojektowano filtrację ciśnieniową dwustopniową na filtrze Eurowater typ TFB 40 o śr. 180cm (lub równoważnym) - 4 szt. Dyspozycyjna powierzchnia filtracji: Fd = 2 x 2,54 = 5,08 m2. Filtry powiązano szeregowo-równolegle w dwa równoległe w stosunku do siebie zespoły, oznaczone jako Nr 1 i 2. Wydajności dyspozycyjne technologii uzdatniania dla czasu pracy technologii uzdatniania T = 22h/dobę i prędkości filtracji: a/. Qth = 45,0 m3/h i Qtd = 990,0 m3/d (vf = 8,9 m/h), b/. Qth = 70,0 m3/h i Qtd = 1540,0 m3/d (vf = 13,8 m/h). W przypadku odcięcia awaryjnego jednego zespołu (wymiana lub uzupełnienie złoża, likwidacja skażenia bakteryjnego złoża itp.) obciążenie drugiego, liczone dla dobowej produkcji wody uzdatnionej Qtd = 792,0 m3/d i czasu produkcji 22h/dob ę jest traktowane jako dopuszczalne i wyniesie Qth = 36,0 m3/h oraz vf = 14,2 m/h. Filtry w wykonaniu ciśnieniowym Pn = 0,70MPa oraz indywidualnym w zakresie układu kolektorów (lewy i prawy). Uzbrojenie filtru: a/. kolektor Dn100 z 4 przepustnicami Dn100 z napędami pneumatycznymi, b/. węzeł Dn20 sprężonego powietrza (dotyczy filtru II stopnia), c/. przewód Dn40 spustu, d/. przewód dekompresji Dn40 z zaworem e/m o funkcji NC (normalnie zamkni ęty), e/. przewód Dn25 odgazowania ręcznego, f/. przewód Dn20 sprężonego powietrza z zaworem e/m NC (dotyczy filtru II stopnia), g/. manometry na wejściu i wyjściu oraz kurek poboru wody po filtrze. Odgazowanie ręczne i automatyczne. Filtr TFB40 jest urządzeniem pracującym pod stałym obciążeniem dwóch mediów: wody i sprężonego powietrza, tworzącego tzw. poduszkę powietrza w filtrze. Wprowadzenie powietrza jest powiązane z mieszaniem z wodą. Efektem ww. jest nadążne lokalne napowietrzanie i odgazowanie wody. Powyższa zasada została wykorzystana w szczególności w filtrze Mn; w celu dodatkowego napowietrzenia i odgazowania wody przed II stopniem uzdatniania uzasadnionego charakterystyk ą technologiczną wody surowej.

13 13 Z uwagi na korozyjność wody surowej przewiduje się filtry zabezpieczone od wewnątrz antykorozyjnie wg. standardów uznanych przez Producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne winno spełniać wymagania PZH. Dobór filtrów wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T Napowietrzanie i odgazowanie wody. Zaprojektowano napowietrzanie i odgazowanie wody na wysoko ści: a/. aeratora, b/. filtrów II stopnia (opisano w poz. 5.1.). Napowietrzanie wg. a/. w aeratorze stacjonarnym pojemnościowym Unitex A- 1200/230 (lub równoważnym) 2 szt. Uzbrojenie aeratora: a/. węzeł Dn20 sprężonego powietrza, b/. przewód Dn80 spustu z zaworem Dn80, c/. przewód Dn25 odgazowania ręcznego, d/. przewód Dn20 sprężonego powietrza z zaworem e/m NC, e/. manometr, kurek poboru wody uzdatnionej, zawór odpowietrzaj ący Dn50. Aerator w wykonaniu indywidualnym w zakresie: a/. wejścia górnego bocznego: Dn100, b/. wyjścia dolnego: Dn100. Odgazowanie wody automatyczne i ręczne do kolektora ścieków z płukania filtrów. Dobór aeratora wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T Płukanie filtrów. Zaprojektowano płukanie filtrów wodą uzdatnioną i sprężonym powietrzem. Parametry technologiczne procesu płukania: a/. prędkość płukania wodą: vpł1 = 30,0 m/h, b/. prędkość płukania powietrzem: vpł2 = 60,0 m/h, c/. czas płukania powietrzem: Tp1 = 2 min, d/. czas płukania wodą: Tp2 = 8 min, e/. medium wodne płuczące: woda uzdatniona, f/. ilość wody niezbędna do płukania: Vpł = 10,0 m3/płukanie, Częstotliwość płukań filtru obliczona w Zał. Nr 1 wynosi: a/. co 3 dni filtr I stopnia, b/. co 3 dni filtr II stopnia. Liczba filtrów płukanych w ciągu doby 2 filtry. Płukanie dowolnego filtru powodować będzie wyłączenie pompowni I stopnia Złoża filtracyjne. Zasadę montażu złóż filtracyjnych podano na Rys. Nr 6/T. Przewiduje się złoża Eurowater (lub równoważne). Konfiguracja złóż w filtrze I stopnia (licząc od góry): a/. warstwa filtracyjna: złoże Nevtraco (lub równoważne) o wysokości nasypowej 100 cm, b/. warstwa podtrzymująca: żwir 1,6 2,5 mm o wysokości nasypowej 10cm, e/. warstwa podtrzymująca: żwir 3,0 5,0 mm o wysokości nasypowej 10 cm. Konfiguracja złóż w filtrze II stopnia (licząc od góry): a/. warstwa alkalizująca (tracona): złoże Magno Dol (lub równoważne) o wysokości nasypowej 10 cm, b/. warstwa filtracyjna: złoże Hydrolit Mn (lub równoważne) o wysokości nasypowej 50

14 14 cm, c/. warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy 0,8 2,0 mm o wysokości nasypowej 50 cm, d/. warstwa podtrzymująca: żwir 1,6 2,5 mm o wysokości nasypowej 10cm, e/. warstwa podtrzymująca: żwir 3,0 5,0 mm o wysokości nasypowej 10 cm. Zasada wpracowania złoża zostanie podana na etapie uruchamiania instalacji. Złoże Magno Dol instalowane jest jednorazowo; na etapie pierwszego uruchomienia technologii uzdatniania Sterowanie pracą filtrów. Sterowanie pracą filtrów automatyczne. W szczególności sterowane będą: a/. dmuchawa powietrza, b/. pompa płuczna, c/. zawory e/m Dn20 napowietrzania wody przy aeratorze i filtrze, d/. zawór Dn40 dekompresji filtru, e/. przepustnica e/e Dn100 na wysokości pompy płucznej. Rzeczywiste parametry pracy filtrów tj: a/. czas płukania wodą, b/. czas płukania powietrzem, c/. czas dekompresji, d/. częstotliwość płukań, e/. kolejność płukań - zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego na etapie uruchamiania instalacji. 6. Pomiar przepływu. Zaprojektowano pomiar przepływu na wysokości: a/. wejścia wody surowej do technologii uzdatniania, b/. wyjścia z pompowni płucznej, c/. wyjścia z pompowni II stopnia, d/. kolektorów Dn100 na wyjściu z filtrów II stopnia, e/. kolektora wody do celów technicznych SW (bytowo-gospodarcze, piel ęgnacja zieleni), f/. węzłów sprężonego powietrza przy aeratorze i filtrach II stopnia - oraz zachowano zastany pomiar przepływu w każdej ze studzien ujęcia. W przypadku a/. b/. i c/. zaprojektowano wodomierz elektromagnetyczny Siemens MAG 8000: Dn100 i Dn150 (lub równoważny). W przypadku d/. rotametr Emkometer Dn100 typ k12 (lub równowa żny). W przypadku f/. rotametr Emkometer Dn20 typ DF5.01.K1 (lub równowa żny). Kompletację wodomierza MAG 8000 skonsultować przed zamówieniem z nadzorem autorskim i dostawcą. Wobec konieczności awaryjnej wymiany wodomierza przewiduje się montaż tzw. atrapy kołnierzowej Dn100 i Dn150; o szerokości odpowiadającej szerokości zabudowy wodomierza. Atrapy jw. (przewidziane po jednej na dymensję), winny stanowić wyposażenie serwisowe SW. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 4 i 6/T. 7. Przewody technologiczne wewnętrzne w budynku SW i zbiorniku wody uzdatnionej. Na wysokości aeratorów zaprojektowano centralny węzeł rozdzielczy Dn150. Zespoły filtrów powiązano dwoma równoległymi i bliźniaczymi układami przewodów technologicznych: a/. Dn100 wody surowej, b/. Dn100 wody uzdatnionej,

15 15 c/. Dn150 wody do płukania. Na wejściu i wyjściu przewodów do i z każdego z zespołów zaprojektowano odcięcia umożliwiające wyłączenie techniczne zespołu. Funkcję odcięcia na wyjściu pełni zawór membranowy Dn100 wiążący również funkcję sterowania przepływem przez zespół. Nastawianie przepływu na podstawie wskazań rotametru Dn100. Odprowadzenie ścieków z płukania filtrów nad posadzką na zasadzie przerwy powietrznej (rozszerzenie przewodu Dz225 do średnicy 300mm). Szczegóły wg. Rys. Nr 4, 5, 6 i 7/T. Z uwagi na fakt, że zaprojektowano dwa równoległe zespoły filtrów oraz uznano technologiczną możliwość przeciążenia jednego zespołu w przypadku awaryjnego wyłączenia drugiego nie przewiduje się obejścia technologii uzdatniania. W przypadku zbiornika wyrównawczego zaprojektowano dwa równoleg łe zespoły przewodów zasilania, odbioru, spustu i przelewu, obsługujące każdą z dwóch komór Rozwiązania materiałowe Przewody pod posadzką w budynku SW. Z uwagi na lokalizację wlotów i wylotów przewodów, zakres przewodów pod posadzką w budynku SW sprowadza się do odprowadzających ścieki z płukania filtrów oraz odpływy z posadzek, wycieki z odpowietrzeń przy aeratorach i filtrach oraz odwodnienia aeratorów. We wszystkich ww. przypadkach zaprojektowano przewody z rur PVC Vawin MP Buk SDR 41 Pn = 0,6 MPa (lub równoważne) o połączeniach klejonych. We fragmentach - przewody z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal). W węzłach załamań, nawiązań oraz przejść do części instalacji nad posadzką kształtki żeliwne sferoidalne z wykładziną cementową wg. PN 84/H Pn = 1,0 MPa Przewody nad posadzką w budynku SW. Przewody technologiczne wodne i sprężonego powietrza z rur i kształtek ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 Pn = 1,0 MPa o połączeniach spawanych i kołnierzowych. Przewody dozowania NaOCl z rur i kształtek Wavin Bor Plus SDR 11 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych Przewody w zbiorniku wyrównawczym wody uzdatnionej. Przewody spustu, przelewu i zasilające ponad posadzką z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal). W węzłach załamań, nawiązań oraz przejść do części instalacji nad posadzką kształtki żeliwne sferoidalne z wykładziną cementową wg. PN 84/H Pn = 1,0 MPa Armatura. a/. zasuwa żel. sferoid. kołn. z miękkim uszczelnieniem Jafar typ 2111 F4 Pn=1,0 MPa ze stojakiem typ 9113 i obudową teleskopową typ 9011 (lub równoważna), b/. przepustnica żel. międzykołn. Jafar typ 4497 Pn = 1,0 MPa (lub równoważna), c/. łącznik amortyzacyjny kołnierzowy stal. ocynk. Jafar typ 9222 Pn=1,0 MPa (lub równoważny), d/. zawór membranowy żel. kołn. typ ZMK Pn = 1,0 MPa (lub równoważny), e/. zawór zwrotny żel. klapkowy międzykołn. Jafar typ 6534 Pn = 1,0 MPa (lub równoważny), f/. zawór zwrotny żel. międzykołn. Jafar typ 6535 Pn = 1,0 MPa (lub równoważny), g/. armatura do sprężonego pow. Norgren (lub równoważna).

16 16 8. Rurociągi technologiczne zewnętrzne wody surowej i uzdatnionej Lokalizacja w planie i profilu. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości produkcji wody - rurociągi technologiczne zewnętrzne zaprojektowano niezależnie od lokalizacji zastanych. Lokalizacja rurociągów w planie syt-wys. wg. Rys. Nr 2/T. Węzły wg. Rys. Nr 14/T. Lokalizacja rurociągów w profilu została zaprojektowana (ze względu na niewielki zakres zagadnienia oraz brak istotnej kolizyjności nie opracowano profili podłużnych) wyłącznie w zakresie rzędnych węzłowych osi. W przypadkach nie opisanych (dotyczy rurociągów wody surowej) należy przyjmować jako zasadę lokalizacji wysokościowej przykrycie minimalne nie mniej niż 140cm w sytuacjach incydentalnych oraz nie mniej niż 1,60cm jako standard. Podkreśla się, że z uwagi na kolizyjność w rejonie budynku SW mają miejsca odstępstwa od ww. zasady. Dotyczą one przewodów o ciągłym i dużym obciążeniu lub też okresowym wypełnieniu medium oraz generalnie krótkich odcinków. Z ww. powodu nie przewiduje si ę dociepleń Rurociągi wody surowej. Nie przewiduje się wykorzystania i zachowania zastanych rurociągów wody surowej. Zaprojektowano: a/. rurociąg Dz160 ze studni S2 i S3 na zasadzie kolektora wspólnego, b/. nawiązanie ww. do studzien S2 i S3. Weryfikacja hydrauliczna rurociągów wody surowej wg. Zał. Nr 1.1. Weryfikacji dokonano w warunkach: a/. obciążenia przepływem obliczeniowym Qh = 45,0 i 70,0 m3/h, b/. ciśnień statycznych (awaria lub zamknięcie zasuw na wyjściu z technologii uzdatniania). Na rurociągach wody surowej nie zaprojektowano armatury Rurociągi wody uzdatnionej. Przewiduje się częściowe wykorzystanie i zachowanie zastanego ruroci ągu wody uzdatnionej. Zaprojektowano: a/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z pompowni II stopnia do sieci miejskiej, b/. rurociąg Dz250 wody uzdatnionej ze zbiornika wyrównawczego do pompowni II stopnia, c/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego. Rurociąg Dn225 włączono do zastanego Dn200. Na ww. rurociągu zaprojektowano stanowisko hydrantowe. Hydrant nadziemny o śr. 100mm potrójny (na 3 podłączenia węży strażackich) z odcięciem zasuwą Dn100. Hydrant z uwagi na funkcję ppoż. zewnętrznej ochrony obiektów SW oraz dla potrzeb płukania sieci. Szczegół węzła hydrantowego wg. Rys. Nr 14/T. Ponadto nw ww. rurociągach nie zaprojektowano armatury Rozwiązania materiałowe. Przewody z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal).

17 17 9. Węzeł dozowania NaOCl. Nie przewiduje się chlorowania ciągłego. Przewiduje się chlorowanie okresowe dawką 0,2 g wolnego chloru na 1 m3 wody uzdatnionej. Chlorowanie okresowe będzie uruchamiane w sytuacjach: a/. po pracach konserwacyjnych w zbiorniku wyrównawczym wody uzdatnionej, b/. po pracach związanych z awariami sieci wodociągowej. Dozowanie za pomocą pompy do dozowania Grundfos typ DMS 4-7A (lub równoważnej) 2 szt. Każda pompa ze zbiornikiem 50 dm3. Program funkcjonalny węzła chlorowania zaprojektowano z uwzględnieniem faktu, że: a/. roztwór podstawowy o stężeniu 14% będzie dostarczany w pojemnikach 5 dm3 i przelewany do zbiornika 50 dm3 w celu rozcieńczenia, b/. dozowany będzie roztwór o stężeniu 2,5%, c/. nie przewiduje się magazynowania roztworu podstawowego lecz jego bie żącą dostawę w miarę potrzeb Zagadnienia BHP związane z obsługą węzła chlorowania. Dla potrzeb obsługi węzła chlorowania zapobiegawczego na etapie eksploatacji SW winny być opracowane: a/. instrukcja obsługi urządzenia, b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego, c/. instrukcja postępowania w przypadku kontaktu ciała z roztworem podstawowym. Stanowisko jw. winno być wyposażone w odzież roboczą jak fartuch, rękawice ochronne, okulary. 10. Gospodarka rodzajami ścieków. W SW powstawać będą następujące rodzaje ścieków: a/. ścieki z płukania filtrów i wycieki z odgazowań technologii uzdatniania, b/. ścieki po osadniku, c/. wody spustowe i przelewowe ze zbiorników wyrównawczych, d/. wycieki awaryjne na posadzki oraz zrzuty konserwacyjne w cz ęści technologicznej budynku SW, e/. ścieki sanitarne, f/. ścieki deszczowe. Zaprojektowano: a/. wspólne zagospodarowanie ścieków technologicznych, b/. wydzielone zagospodarowanie ścieków sanitarnych. W programie przebudowy SW podtrzymano w całości: a/. zastaną gospodarkę ściekami deszczowymi (chłonność terenu), b/. zastaną gospodarkę ściekami sanitarnymi - - oraz zastaną gospodarkę ściekami z płukania filtrów w zakresie : a/. zachowania ogólnej zasady (oczyszczanie grawitacyjne ścieków w osadniku), b/. zachowania osadnika na ścieki, c/. zachowania odbiornika ścieków, d/. wykorzystania kanalizacji Dn250 i rowu melioracyjnego, e/. wykorzystania wylotu do rowu melioracyjnego, f/. unormowanej prawnie ilości dobowej ścieków odprowadzanych do odbiornika, g/. unormowanej prawnie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. Odstąpiono od wykorzystania i zachowania zastanych przewodu kanalizacyjnego pomiędzy budynkiem SW a osadnikiem ze względu na jego ograniczoną przepustowość i lokalizację wysokościową ograniczająca pojemność czynną osadnika.

18 10.1. Ścieki technologiczne Ładunki i stężenia zanieczyszczeń w ściekach z płukania filtrów. W aspekcie jakościowym, zanieczyszczenia w ściekach z płukania filtrów charakteryzuje obecność separowanej w trakcie płukania złóż zawiesiny wodorotlenków żelaza trójwartościowego i manganu czterowartościowego. Z uwagi na proporcję ilościową Fe i Mn w wodzie surowej istotnymi z punktu widzenia bilansu ładunków i stężeń są zanieczyszczenia z tytułu płukania filtrów I stopnia. Odniesione do perspektywicznych rozbiorów średnich dobowych (Qdśr = 522,0 m3/d) ładunki (Ł) i stężenia (S) Fe wynoszą: a/. Fe w ściekach przed osadnikiem: Łd = 4280,0 g/pł i Sd = 428,0 g/m3, b/. Fe w ściekach po osadniku: Ło = 85,6 g/pł i So = 8,6 g/m3, c/. zawiesiny Fe w ściekach przed osadnikiem: Łd = 8132,0 g/pł i Sd = 813,0 g/m3. d/. zawiesiny Fe w ściekach po osadniku: Ło = 163,0 g/pł i So = 16,3 g/m3. Stężenia jw. spełniają warunki nałożone na Użytkownika w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym, wg. którego (Zał. Nr 3) ścieki mogą być odprowadzane do odbiornika w ilości 23,0 m3/d oraz po ich grawitacyjnym oczyszczeniu do poziomu: zawiesina ogólna 50 mg/l (50,0 g/m3) i żelazo 10 mg/l (10,0 g/m3) Osadnik na ścieki technologiczne. Zachowano osadnik z kręgów o śr. 220cm szczelnych sześciokomorowy, o pojemności całkowitej 6 komór 42,0 m3. W tym: a/. pojemność przepływowa 27,0 m3, b/. pojemność magazynowa na osady - 7,0 m3, c/. pojemność martwa 8,0 m3. Pojemność magazynowa na osady będzie opróżniania co 3 miesiące i wywożona taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków (wprowadzana na wys. oczyszczania mechanicznego). Ze względu na zachowanie wymaganego czasu zatrzymania ścieków w osadniku przewidziano jego sukcesywne ciśnieniowe opróżnianie. W ostatniej komorze osadnika zaprojektowano pompownię. Pompa Hydro-Vacuum typ FZA.1.01/0,55-1f o charakterystyce nominalnej: Qpn = 10,0 m3/h, Hpn = 11,0 msw, Nsn = 0,5 kw. Pompa będzie opróżniała osadnik porcjami Vd = 20,0 m3 w ciągu doby w ciągu 2 godzin Ścieki sanitarne. Ścieki sanitarne powstawać będą w części socjalno-magazynowej budynku SW. Będą to ścieki: a/. z węzła sanitarnego, b/. węzła kuchennego, c/. z mycia posadzek. Ww. ścieki będą odprowadzane do projektowanego zbiornika szczelnego o śr. 220cm i pojemności całkowitej 9,0 m Ścieki deszczowe. Zachowano zastaną zasadę odprowadzania ścieków deszczowych na teren a dalej zgodnie z jego ukształtowaniem w kierunku stref chłonnych (zieleń). 11. Kanalizacja zewnętrzna. Kanalizację zewnętrzną zaprojektowano jako rozdzielczą w odniesieniu do odprowadzania ścieków technologicznych i sanitarnych oraz ogólnospławną w odniesieniu do ścieków technologicznych. Zaprojektowano:

19 19 a/. kanalizację Dz225 ścieków z płukania filtrów, b/. kanalizację Dz160 ścieków sanitarnych, c/. kanalizację Dz225 wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego, d/. kanalizację Dz160 posadzek w części technologicznej Lokalizacja w planie i w profilu. Lokalizacja rurociągów w planie syt-wys. wg. Rys. Nr 2/T. Lokalizacja rurociągów w profilu została zaprojektowana (ze względu na niewielki zakres zagadnienia oraz brak istotnej kolizyjności nie opracowano profili podłużnych) wyłącznie w zakresie rzędnych węzłowych dna. Z uwagi na krótkie odcinki przewodów oraz okresowe obciążenie ze strony spławianego medium, ww. kanalizacje wypłycono do głębokości zdeterminowanej zachowaniem warunku wytrzymałości z tytułu przejezdności Rozwiązania materiałowe Przewody kanalizacyjne. Przewody z rur PVC ze ścianką z rdzeniem litym Vawin MP Buk kl. S (SDR 34 SN8) - lub równoważne - o połączeniach kielichowych wydłużonych. Na odcinku pomiędzy osadnikiem a budynkiem SW (kanalizacja Dz225 ścieków z płukania filtrów) przewody z rur PVC Vawin MP Buk SDR 41 Pn = 0,6 MPa (lub równoważne) o połączeniach klejonych. Natomiast w węzłach spustu i przelewu oraz pomiędzy węzłami a studnią Sr1 zaprojektowano przewody z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal) Prefabrykaty betonowe. Prefabrykaty f-my Brejnak (Zał. Nr 4) lub równoważne. Przejścia szczelne wycinane w betonie, elastyczne, uszczelniane na uszczelkę gumową tzw. trójwargową. Stopnie włazowe montowane przez Dostawcę. 12. Instalacje wod-kan Instalacja wody zimnej/ciepłej. Instalację zaprojektowano na zapleczu socjalno-magazynowym. Instalacja z rur i kształtek Wavin Bor Plus SDR 11 Pn = 1,0 MPa o połączeniach zgrzewanych lub równoważnych. Lokalizacja instalacji na ścianach i pod posadzką. Lokalizacja gałązek podtynkowo w ścianach. Instalacja kotwiona na zasadzie przesuwnej (podpory) i nieprzesuwnej (punkty stałe). Szczegóły wg. Rys. Nr 16 i 17/T. Nawiązania przyborów od dołu. Baterie typu sztorcowego. Nawiązania przewodami Dz25. Przygotowanie ciepłej wody w podgrzewaczach elektrycznych. Przewidziano następujące niezależne obiegi ciepłej wody i podgrzewacze pojemnościowe: a/. o poj. 50dm3 w pokoju socjalnym, b/. o poj. 120dm3 w sanitariacie z natryskiem. Z uwagi na rozmiary obiegów ciepłej wody nie przewiduje się cyrkulacji. Podgrzewacze pojemnościowe Biawar emaliowane od wewnątrz typ OW lub równoważne Instalacja wody do podlewania zieleni. Instalację zaprojektowano na wys. hali technologicznej. Konstrukcja hydrauliczna instalacji pozwala na odwadnianie na okres temperatur ujemnych odcinków zlokalizowa-

20 nych w ścianie. Rzut wg. Rys. Nr 7/T Instalacja kanalizacyjna. Zaprojektowano rozdzielcze instalacje kanalizacji wewnętrznej: niezależną dla ścieków sanitarnych z zaplecza socjalno-magazynowego oraz niezależną dla hali technologicznej (odpływy z posadzek, odcieki z osuszania powietrza). Szczegóły wg. Rys. Nr 16/T. Kanalizacja węzła dozowania NaOCl włączona została do osadnika na ścieki technologiczne. Kanalizacja sanitarna zaplecza socjalno-magazynowego z rur i kształtek z PVC ze ścianką z rdzeniem litym Vawin MP Buk kl. S (SDR 34 SN8) (lub równoważnych) - o połączeniach kielichowych wydłużonych. Piony i podejścia do przyborów - rury PCV klasy HT. Przewody kanalizacji w hali technologicznej opisano pod wzgl ędem materiałowym w poz Odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 Inox Drain (lub równoważne). Przybory sanitarne: a/. miska wc typu compact, b/. natrysk 90x90xm, c/. umywalka porcelanowa, d/. zlew jednokomorowy kamionkowy, e/. zlew dwukomorowy z kompozytu granitowego lub ze stali nierdzewnej. 13. Instalacja ogrzewania. Ze względów ekonomicznych przewidziano jako źródło ciepła energie elektryczną. Zaprojektowano instalację z grzejnikami elektrycznymi typu konwekcyjnego (zaplecze socjalno-magazynowe) oraz nagrzewnicą elektryczną (hala technologiczna) Bilans ciepła. Bilans ciepła dla potrzeb określenia mocy cieplnej grzejników obliczono dla tz = -20 stp. C. W bilansie ujęto zapotrzebowanie ciepła z tytułu strat przez przegrody chłodzące oraz z tytułu ogrzania powietrza wentylacyjnego w ilości 1 wymiana/godzinę. W syntetycznym ujęciu bilans strat ciepła miarodajny dla określenia mocy cieplnej grzejników przedstawiono jak niżej: L.p. Nazwa pomieszczenia Kubatura (m3) Temp. obl. (stpc) Qo (W) Grzejnik (W) Przedsionek 15, , Korytarz i MOP 32, , Rozdzielnia e/e 24, , Pom. garażowe 65, , Warsztat 50, , Szatnia 16, , Węzeł sanitarny 14, , Pom. socjalne 28, , Hala technologiczna 947, ,0 nagrz. e/e 10. Razem zaplecze s/m. 246,5 5713, Razem hala technol. 947, ,0 2x Łącznie 1193, ,