2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej."

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW P plus P mgr inż. Adam Pałkiewicz Józefów k/otwocka ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (0-22) Nazwa oprac: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM TECHNOLOGIA POMPOWANIA, UZDATNIANIA GOSPODARKA ŚCIEKAMI I INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Nowe, powiat kutnowski, woj. łódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice Krośniewice ul. Poznańska 5 Użytkownik: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Stadium: projekt budowlany wykonawczy Branża: technologia wody, instalacje sanitarne Projektował: mgr inż. Adam PAŁKIEWICZ Opracował: mgr inż. Rafał SUCHOWOLAK Józefów, styczeń 2009 r.

2 2 Zawartość opracowania I. Część opisowa. II. Rysunki. 1. Rys. Nr 1/T - Orientacja. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej. 3. Rys. Nr 3/T - Schemat technologiczny SW. 4. Rys. Nr 4/T - Hala technologiczna. Przewody technologiczne wody surowej uzdatnionej, do płukania i ścieków z płukania filtrów. Rzut A-A. 5. Rys. Nr 5/T - Hala technologiczna. Przewody sprężonego powietrza i odgazowania filtrów oraz aeratorów. Rzut A-A. 6. Rys. Nr 6/T - Hala technologiczna. Przewody technologiczne wody surowej uzdatnionej, do płukania i ścieków z płukania filtrów. Przekrój B-B, C-C, D-D i E-E. 7. Rys. Nr 7/T - Hala technologiczna. Instalacja wod-kan. Rzut A-A. 8. Rys. Nr 8/T - Hala technologiczna. Instalacje osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania elektrycznego. Rzut A-A. 9. Rys. Nr 9/T - Hala technologiczna. Instalacje osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania elektrycznego. Przekrój B-B. 10. Rys. Nr 10/T - Osadnik na ścieki technologiczne z płukania filtrów. Szczegół pompowni. 11. Rys. Nr 11/T - Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Rzut A-A i przekroje B-B, C-C i D-D. 12. Rys. Nr 12/T - Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Szczegół przejść szczelnych. 13. Rys. Nr 13/T - Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Wytyczne poziomów technologicznych. 14. Rys. Nr 14/T - Węzły połączeniowe na rurociągach technologicznych zewnętrznych. 15. Rys. Nr 15/T - Studnie Sr1, Sr2 i Sr3. Rut i przekrój. 16. Rys. Nr 16/T - Zaplecze socjalno-magazynowe. Instalacja wod-kan. Rzut A-A. 17. Rys. Nr 17/T - Zaplecze socjalno-magazynowe. Ogrzewanie elektryczne. Rzut A-A. III. Załączniki.

3 3 1. Załącznik Nr 1 - Obliczenia technologiczne skrócone. 2. Załącznik Nr 2 - Zestawienie materiałów. 3. Załącznik Nr 3 - Pozwolenie wodno-prawne. 4. Załącznik Nr 4 - Wytyczne do planu BIOZ. 5. Załącznik Nr 5 - Wytyczne montażu prefabrykatów studziennych. 6. Załącznik Nr 6 - Uprawnienia autora opracowania oraz przynależność do izby zawodowej. 7. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie autora opracowania.

4 4 OPIS TECHNICZNY I. Część ogólna. 1. Nazwa opracowania. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Nowem. Technologia pompowania, uzdatniania, gospodarka ściekami i instalacje sanitarne. 2. Adres obiektu Nowe, powiat kutnowski, woj. łódzkie. 3. Inwestor. Gmina Krośniewice Krośniewice ul. Poznańska Użytkownik. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego Stadium i branża opracowania. Projekt budowlany w branży technologii wody i sanitarnej. 6. Podstawa opracowania. a/. umowa z Inwestorem, b/. mapa do celów projektowych w skali 1:500 z klauzul ą aktualności, c/. inwentaryzacje branżowe do celów projektowych, d/. dokumentacja archiwalna, e/. uzgodnienia z Użytkownikiem, f/. weryfikacja konstrukcji hydraulicznej wodociągów :Krośnienice i Nowe aut. P plus P. Józefów, wrzesień 2008 r. 7. Zdefiniowanie określeń technologicznych. W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociągowej (SW) określa się: a/. ujęcie wód podziemnych (studnie wiercone), b/. technologię pompowania I i II stopnia oraz pojemność wyrównawczą wody uzdatnionej (instalacja i urządzenia), c/. technologię uzdatniania wody (instalacja i urządzenia), d/. gospodarkę ściekami technologicznymi z SW (instalacja i urządzenia), e/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wody surowej i uzdatnionej oraz ścieków technologicznych łączące ujęcie, technologię pompowania I i II stopnia, pojemność wyrównawczą wody uzdatnionej, technologię uzdatniania i gospodarkę ściekami technologicznymi, f/. niezbędną infrastrukturę towarzyszącą jak obiekty nad i podziemne (budynek, zbiorniki, osadnik, studnie). 8. Cel opracowania. Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego urz ądzeń i instalacji technologii pompowania, uzdatniania, gospodarki ściekami technologicznymi oraz sanitarnych (wod-kan, osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania). Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Nowem polegać będzie na modernizacji kompletnej infrastruktury pompowania i uzdatniania; służącej do produkcji wody pitnej dla odbiorców w Gminie Nowe.

5 5 9. Zakres rzeczowy opracowania. W zakresie instalacji wewnętrznych opracowanie obejmuje: a/. instalacje technologii uzdatniania (wodne i sprężonego powietrza), b/. instalacje technologii pompownia II stopnia, c/. instalacje pompowania płucznego, d/. instalacje pompowania II stopnia, e/. instalacje wod-kan, osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania. Ww. instalacje mieścić się będą w budynku SW. W zakresie obiektów i rurociągów technologicznych zewnętrznych opracowanie obejmuje: a/. zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej, b/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wody surowej, c/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wody uzdatnionej, d/. rurociągi technologiczne zewnętrzne ścieków z płukania filtrów i sanitarnych. 10. Zagadnienie równoważności. Z uwagi na stadium opracowania (projekt wykonawczy) zaprojektowano konkretne rozwiązania materiałowe (urządzenia, armatura, przewody), determinujące rzędne, średnice, konstrukcję powiązań, parametry technologiczne itp. Kierowano się przy tym kryterium spełnienia potrzeb techniczno-technologicznych, zgodnego z najlepsz ą wiedzą techniczną. Przy każdym urządzeniu, armaturze i przewodzie podano w opisie klauzul ę lub równoważny(a). Kryteria równoważności, które winny być traktowane przez strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym (również na etapie formułowania SIWZ) jako nieredukowalne, obligatoryjne i nie wybiórczo, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. II. Część szczegółowa. 1. Opis stanu zastanego w aspekcie zakresu rzeczowego opracowania. Na zastaną infrastrukturę wodociągową SW składają się: a/. ujęcie wód podziemnych, b/. pompownia hydroforowa, c/. technologia uzdatniania, d/. instalacje sanitarne w budynku SW, e/. rurociągi technologiczne zewnętrzne wodne i ściekowe Ujęcie. Sieć wodociągowa w Gminie Nowe jest aktualnie zasilana w wodę z zastanej Stacji Wodociągowej w miejscowości Nowe. Źródłem wody dla SW jest lokalne ujęcie wód podziemnych, które tworzą studnie wiercone (głębinowe) oznaczone jako S2, S3. Charakterystyka hydrogeologiczna studzien: a/. studnia S2: Qe = 70,0 m3/h, Se = 22,00m, b/. studnia S3: Qe = 70,0 m3/h, Se = 22,00m. W świetle Decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Nr OS.III.8530/18/2/85 z dnia r. zatwierdzone w kat. B zasoby ww. ujęcia wynoszą 70,0 m3/h przy depresji 22,00m. Eksploatacja ujęcia jest unormowana prawnie (Zał. Nr 3). Pozwolenie wodnoprawne dotyczy poboru wód podziemnych w ilościach: Qdmax = 910,0 m3/d, Qhmax = 70,0 m3/h.

6 Pompownia hydroforowa. Pompowanie wody surowej typu hydroforowego, bezpośrednio do odbiorców poprzez urządzenia technologii uzdatniania. Zbiorniki hydroforowe o śr. 180cm 4 szt. Studnie zastane wyposażone są w pompę Hydro-Vacuum Grudziądz typ G80IVA. Obudowy studzien betonowe z kręgów o śr. 150 cm. Głowice studzienne ze stali. Rurociągi tłoczne w studniach ze stali, połączenia kołnierzowe. Stan pompowni zadawalający Rurociągi zewnętrzne wodne. Studnie powiązane są rurociągami stalowymi o śr mm. Wg. opinii Użytkownika rurociągi stalowe wymagają wymiany z uwagi na ich stan techniczny. Zasilanie sieci rozbiorczej rurociągiem o śr. 200mm Technologia uzdatniania. Zastana technologia uzdatniania oparta jest na filtracji ci śnieniowej z napowietrzaniem wody surowej. Filtracja jednostopniowa na złożach kwarcowych, (najprawdopodobniej katalitycznych wobec manganu w dolnych warstwach). Filtry o śr. 180cm 4 szt. powiązane pod względem hydraulicznym równolegle. Dyspozycyjna powierzchnia filtracji: 10,2m2. Płukanie ręczne wodą surową. Brak płukania sprężonym powietrzem niskociśnieniowym. Ilość ścieków z płukania filtrów: ok. 10,0 m3/płukanie. Sprężone powietrze ze sprężarki olejowej VAN. Co prawda, wobec wydajności pompowni wody surowej Qp = 50,0 m3/h technologia uzdatniania obciążana była prędkością filtracji: v = 5,0 m/h. Nie mniej uwzględniając, że: a/. usuwanie żelaza i manganu ma miejsce na tych samych złożach, b/. zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej jest znaczna (Fe do 8,2 g/m3 i Mn do 0,56 g/m3), c/. płukanie prowadzone jest wodą surową i pod ciśnieniami wymaganymi przez sieć rozbiorczą - - należy określić ww. konstrukcję technologiczną SW jako główną przyczynę nieskutecznego usuwania żelaza i manganu. Stan techniczny rurociągów i zbiorników wskazuje na znaczne skorodowanie powierzchni zewnętrznych. Użytkownik sygnalizuje również podobny stan powierzchni wewnętrznych Pompownia płuczna. Płukanie wodą surową za pomocą pompowni jw Instalacje sanitarne. W budynku SW występują następujące instalacje sanitarne: a/. wod-kan, b/. wentylacji grawitacyjnej hali filtrów i pomp, c/. ogrzewania elektrycznego (część socjalno-magazynowa). Instalacje o niepełnym zakresie wymaganym dla potrzeb ich prawidłowego funkcjonowania. Brak wentylacji pionów kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Ścieki sanitarne odprowadzane są do szczelnego zbiornika (zaadaptowana studnia kanalizacyjna o śr. 120cm). Ścieki deszczowe są odprowadzane w teren.

7 Odbiornik ścieków technologicznych. Odbiornikiem ścieków technologicznych jest rzeka Miłanka. W świetle Zał. Nr 3 odprowadzanie ścieków do ww. odbiornika jest unormowane prawnie i dotyczy ilości: Qdmax = 23,0 m3/d. 2. Bilans potrzeb wodnych. W świetle Zał. Nr 1 bilans potrzeb wodnych przedstawia się w syntetycznym ujęciu następująco: 2.1. Aktualnie. G = 750 gospodarstw obliczeniowych. M = 3000 mieszkańców. Qdśr = 435,0 m3/d, Qdmax = 660,0 m3/d, Qhmax = 58,0 m/h Perspektywa (2022 r.). G = 900 gospodarstw obliczeniowych. M = 3600 mieszkańców. Qdśr = 522,0 m3/d, Qdmax = 792,0 m3/d, Qhmax = 69,0 m/h Potrzeby ppoż. Potrzeby ppoż określa się docelowo w świetle PN-B (Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru) oraz Rozp. MSWiA z dnia r. Potrzeby te wynoszą ( M < 5000 mieszk): a/. wydajność źródła wody Qu = Qpoż = 10,0 l/s = 36,0 m3/h b/. lub zapas wody w zbiorniku wyrównawczym 100 m Omówienie bilansu. Wskaźniki jednostkowe zużycia wody odniesione do potrzeb obliczeniowych (aktualnie i w perspektywie) przedstawiają się następująco: a/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych średnich odniesiony do jednego gospodarstwa obliczeniowego - 0,60 m3/gospxd b/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych maksymalnych odniesiony do jednego gospodarstwa obliczeniowego - 0,90 m3/gospxd c/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych średnich odniesiony do jednego użytkownika - 0,15 m3/mxd d/. wskaźnik jednostkowych potrzeb dobowych maksymalnych odniesiony do jednego użytkownika - 0,23 m3/mxd 3. Schemat technologiczny projektowanej SW. W odniesieniu do opisanej konstrukcji technologicznej SW zaprojektowano technologię SW w oparciu o pompowanie dwustopniowe przedzielone pojemnością wyrównawczą wody uzdatnionej oraz uzdatnianie dwustopniowe. Dyspozycyjna wydajność ujęcia w świetle Zał. Nr 3 wynosi 70,0 m3/h co odpowiada dobowej produkcji wody w ilości Qd = 24 x 70,0 = 1680,0 m3/d. Jakkolwiek w ww. dokumencie unormowano również wydajność dobową ujęcia (Qd = 910,0 m3/d) stwierdza się, że jest to ograniczenie wtórne, wynikające z bilansu, ustanowionego dla potrzeb sporządzonego dla wydania pozwolenia operatu wodno-prawnego.

8 8 Zasoby możliwe do wykorzystania przekraczają o ponad 100% perspektywiczne potrzeby dobowe oceniane na 792,0 m3/d jak również: a/. są większe od aktualnych obliczeniowych potrzeb dobowych średnich wodociągów Nowe i Krośniewice (1539,0 m3/d), b/. są zbliżone do potrzeb perspektywicznych średnich (1847,0 m3/d), c/. stanowią ponad 60% potrzeb dobowych maksymalnych (2311,0 m3/d i 2714,0 m3/d). Bilans jw. ma znaczenie w dużym stopniu teoretyczne, gdyż jak to wynika z opracowania wg. poz. 6f/. cz. ogólna; nie jest możliwe z powodów hydraulicznych (średnice rurociągów, ukształtowanie przestrzenne systemu wodociągowego) skierowanie ilości wody do sąsiedniego sytemu w przypadku awarii SW. Dlatego też uznaje się, że robocza dyspozycyjna produkcja wody uzdatnionej winna wynosić Qdmax = 792,0 m3/d z rezerwą 25% tj. 990,0 m3/d. Ww. odpowiada godzinowej produkcji wody w ilości: Qh = Qdmax / 22 = 990,0 / 22 = 45,0 m3/h. Qh = 45,0 m3/h uznaje się jako minimalną i jednocześnie jako roboczą wydajność ujęcia, pompowni I stopnia i technologii uzdatniania. Schemat technologiczny (w tym dobór złóż) z punktu widzenia skuteczności uzdatniania określono bez uciekania się do badań technologicznych. Jako takie uznano materiał statystyczny dot. jakości fizykochemicznej wody surowej oraz zmiennej jakości wody uzdatnianej, udostępniony przez Użytkownika. W zakresie technologii pompowania zaprojektowano: a/. pompownię I stopnia wody surowej o wydajności 45,0-70,0 m3/h, b/. pompownię II stopnia wody uzdatnionej o wydajności 105,0 m3/h, c/. pompownię płuczną o wydajności 74,0 m3 (płukanie wodą) i 196,0 m3/h (płukanie powietrzem sprężonym). Instalacja wg. poz. a/. zlokalizowana jest w studniach ujęcia, wg. poz. b/. i c/. w budynku SW (część technologiczna). W zakresie technologii retencjonowania wody uzdatnionej zaprojektowano: a/. zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o pojemności całkowitej 634,0m3. W zakresie technologii uzdatniania zaprojektowano: a/. uzdatnianie dwustopniowe metodą filtracji ciśnieniowej o wydajności 45,0 70,0 m3/h, b/. napowietrzanie wody surowej sprężonym powietrzem o wydajności 16,0 m3/h, c/. napowietrzanie i odgazowanie wody surowej oraz po I i II stopniu uzdatniania, d/. impregnację antybakteryjną wody uzdatnionej za pomocą NaOCl dawką 0,2 g wolnego chloru/m3 wody, uzasadnioną stanem bakteryjnym wody lub sieci wodociągowej. Instalacje zlokalizowane są w budynku SW; w części technologicznej wg. poz. a/. b/. i c/. a w części socjalno-magazynowej wg. poz. d/. W zakresie gospodarki ściekami zachowano: a/. zastany osadnik o pojemności całkowitej 42,0 m3, b/. zastaną zasadę odprowadzania ścieków do odbiornika. Osadnik zweryfikowano pozytywnie w Zał. Nr 1. Ponadto zaprojektowano: a/. ciśnieniowe odprowadzanie ścieków po osadniku do rowu melioracyjnego, b/. sukcesywny wywóz osadów z osadnika do lokalnej oczyszczalni ścieków. W zakresie rurociągów technologicznych zewnętrznych zaprojektowano: a/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z pompowni II stopnia do sieci miejskiej,

9 9 b/. rurociąg Dz250 wody uzdatnionej ze zbiornika wyrównawczego do pompowni II stopnia, c/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego, d/. rurociąg Dz160 wody surowej z ujęcia do technologii uzdatniania, e/. kanalizację Dz225 ścieków z płukania filtrów, f/. pompownię ścieków po osadniku, h/. kanalizację Dz225 wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego, i/. kanalizację Dz160 odwodnienia posadzek w części technologicznej, j/. kanalizację Dz160 ścieków sanitarnych. W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano: a/. osuszanie powietrza w części technologicznej, b/. ogrzewanie elektryczne konwekcyjne i nadmuchowe, c/. wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym wywiewną w części technologicznej, d/. wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym wywiewną z węzła sanitarnego, e/. wentylację mechaniczną wywiewną z węzła NaOCl, f/. instalację wod-kan i ccw w części socjalno-magazynowej, g/. instalację do podlewania zieleni, h/. instalację odwodnienia posadzek, i/. pompownię odwadniania posadzki w obniżeniu technologicznym pompowni II stopnia. 4. Technologia pompowania Pompownia I stopnia. Zaprojektowano pompownię I stopnia w studniach dotychczas eksploatowanych tj. S2 i S3. Przewiduje się pracę naprzemienną studzien z wydajnością roboczą 45,0 m3/h i nie przekraczającą 70,0 m3/h. Pompy Hydro-Vacuum typ G80IVA, stanowiące zastane uzbrojenie studzien, mogą być zachowane ze względów technologicznych. Nie mniej z uwagi na napięty bilans energetyczny (moc pomp 18,0 kw) powinny być wymienione na jednostki o zbliżonej wydajności i mniejszej wysokości podnoszenia. Przyjęto: a/. pompę Hydro-Vacuum typ GC 5.A4 (lub równoważną) w studni S2, b/. pompę jw.( lub równoważną) w studni S3. Charakterystyka nominalna pompy GC 5.A4: Qpn = 49,0 m3/h, Hpn = 56,0 msw, Nn = 11,0 kw (nsn = 15,0 kw). Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomocą sond lustra wody. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego. Zachowano zastane uzbrojenie studzien (głowica, armatura, rurociąg w studni). Dobór pomp I stopnia wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja pompowni w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T Pompownia II stopnia. Zaprojektowano pompownię II stopnia Grundfos Hydro MPC-E typ 5 CRE 20-5 (lub równoważną) - 1 kpl. Jedna z pomp jest pompą rezerwową na zasadzie tzw. rezerwy roboczej. Charakterystyka pompowni w warunkach pracy 5 pomp i 90% charakterystyki nominalnej (Hp = 45,00 msw): Qpmax = 190,0 m3/h, Qpmin = 10,0 m3/h, Ns = 22,5 kw.

10 10 Pompownia współpracować będzie ze zbiornikiem hydroforowym o poj. całkowitej 900 dm3 Pn = 1,0 MPa. Producent dowolny. Wydajność pompowni sterowana w funkcji zmian ciśnienia w kolektorze tłocznym w stosunku do nastawionego. Ciśnienia nastawiane w zakresie 0,40 0,50 MPa. Wydajność określona potrzebami maksymalnymi godzinowymi Qhmax = 69,0 m3/h oraz ciśnieniem dyspozycyjnym minimalnym 0,45 MPa będzie mogła być osiągnięta w warunkach pracy 3-4 pomp. Uzbrojenie pompowni: a/. zasuwa Dn200 po stronie ssawnej i Dn150 po stronie t łocznej, b/. amortyzatory drgań Dn150 po stronie ssawnej i tłocznej. Zabezpieczenie pompowni przed suchobiegiem za pomocą sondy. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego. Sterowanie pompownią za pomocą czujnika ciśnieniowego na kolektorze tłocznym. Zabezpieczenie pompowni przed uderzeniem hydraulicznym i sieci wodoci ągowej przed niepożądanym wzrostem ciśnienia za pomocą zbiornika hydroforowego jw. oraz zaworu bezpieczeństwa sprężynowego pełnoskokowego Dn 100/150. Dobór pompowni II stopnia wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja pompowni w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły rozwiązań wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T Pompownia płuczna. Zaprojektowano pompownię płuczną składającą się z pompy płucznej i dmuchawy powietrza. Pompa płuczna Grundfos typ TPD /4 (lub równoważna) 1 szt. Charakterystyka nominalna: Qpn = 74,0 m3/h, Hpn = 20,0 msw, Nsn = 7,5 kw, n=1460 obr/min. Na czas płukania pracować będzie jedna pompa. Druga pełnić będzie funkcje rezerwy na stanowisku. Dmuchawa powietrza Aerzen typ GM 4S/80 (lub równowa żna) 1 szt. Charakterystyka nominalna: Qpn = 196,0 m3/h, Hpn = 7,0 msw, Nsn = 7,5 kw. Uzbrojenie pompowni wody: a/. przepustnice Dn80 po stronie ssawnej i Dn100 po stronie t łocznej oraz zasuwa Dn150 po stronie sawnej, b/. zawór zwrotny Dn100 po stronie tłocznej. Przepustnica po stronie tłocznej z napędem elektrycznym. Uzbrojenie pompowni powietrza: a/. amortyzator drgań Dn80, b/. przepustnica Dn80 po stronie tłocznej, c/. filtr powietrza po stronie ssawnej (w komplecie wyposażenia dmuchawy), d/. zawór nadmiarowy po stronie tłocznej (w komplecie wyposażenia dmuchawy). Pompa płuczna i dmuchawa sterowane będą z wysokości rozdzielni sterującej Nr 1 (RS1). Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem za pomocą sondy. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego. Na wysokości kolektora tłocznego pompy płucznej zaprojektowano przepustnicę Dn100 z napędem e/e. Rozwiązanie jw. z uwagi na zapobieżenie przepływu wody ze zbiorników wyrównawczych do filtrów w czasie postoju technologii uzdatniania. Napęd typu wolnozamykającego (ok. 6-8 sek). Przepustnica będzie się otwierać na czas pracy pompy płucznej. Dobór pompowni płucznej wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja pompowni w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły rozwiązań wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T.

11 Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej. Pojemność zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej obliczono w Zał. Nr 1 w zależności od rozbiorów dobowych oraz w warunkach dostawy wody z technologii uzdatniania z wydajnością stałą przez 24 godziny/dobę. Szczegóły wg. Zał. Nr 1. Zaprojektowano: zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej dwukomorowy o średnicy wewnętrznej 12,00m i wysokości w świetle wewnętrznym 5,80m. Pojemności charakterystyczne wynoszą: a/. całkowita: Vc = 634,0 m3, b/. martwa górna: Vmg = 86,0 m3, c/. martwa dolna: Vmd = 87,0 m3, d/. czynna: Vcz = Vc (Vmg + Vmd) = 634,0 (86,0 + 87,0) = 461,0 m3. Pojemność czynna zostanie wykorzystana w skali doby w sposób następujący: a/. zapas wody do płukania filtrów: Vz = 20,0 m3, b/. zapas ppoż: Vpoż = 100,0 m3, c/. pojemność wyrównawcza: Vw = Vcz (Vz + Vpoż) = 461,0 (20, ,0) = 341,0 m3. Pojemność jw. stanowi k = Vw x 100 / Qdmax = 341,0 x 100 / 792,0 = 43%. Pożądane jest ażeby pojemność dla potrzeb kontaktu NaOCl z wodą wynosiła nie mniej niż: Vr = T x Qdśr / 24 = 2,0 x 522,0 / 24 = 43,5 m3. Ww. warunek spełnia Vpoż = 100,0 m3. Uzbrojenie każdej z komór zbiornika: a/. stanowisko ssawne Dn250/Dz250 z zasuwą, b/. przewód zasilający Dn200/Dz225 z zasuwą, c/. przelew Dz225, d/. spust Dn200/Dz225 z zasuwą. Powiązanie spustu i przelewu w studni o śr. 200cm z uwagi na wymóg przerwy powietrznej na wys. wlotu przewodu spustowego do kanalizacji. Ze wzgl ędu na możliwość wstecznego podtopienia ww. studni na przewodzie spustowym przewidziano zawór zwrotny Dn200. Lokalizacja zbiornika w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegó ły wg. Rys. Nr 11, 12 i 13/T. Przewidziano sondy hydrostatyczne dla potrzeb: a/. sterowania pracą pompowni I stopnia, b/. zabezpieczenia przed suchobiegiem pracy pompowni II stopnia i p łucznej, c/. informacji o stanach lustra wody w zbiorniku. Szczegóły w dalszej części opisu technicznego Pompownia sprężonego powietrza do napowietrzania. Dla potrzeb wytworzenia sprężonego powietrza zaprojektowano pompowni ę hydroforową sprężonego powietrza w oparciu o zestaw Boge typ BSOL 260/350D (lub równoważny) 1 szt. składający się z dwóch sprężarek, zainstalowanych w jednej obudowie. Charakterystyka nominalna każdej ze sprężarek: Qpn = 15,6 m3/h, Hpn = 1,0 MPa, Nsn = 1,5 kw każda. Sprężarki bezolejowe. Nastawiony zakres ciśnień pracy 0,3 0,7 MPa. Ww. wydajność jednej sprężarki osiągana jest w warunkach ciśnienia absolutnego 0,1 1,0 MPa i przy nadciśnieniu absolutnym na wlocie 0,1 MPa. Zestaw współpracować będzie na zasadzie pompowni hydroforowej z własnym zbiornikiem sprężonego powietrza o poj. 500 dm3 oraz dodatkowo z zewn ętrznym o poj. 900 m3 Unitex typ ZP-08/800 1 szt. lub równowa żny.

12 12 Sterowanie dopływem powietrza za pomocą zaworów e/m Dn 20 NC przy filtrach II stopnia i aeratorach. Stany otwarcia/zamknięcia zaworu są zblokowane pod względem e/e z pracą pompowni I stopnia i płukaniem konkretnego filtru. Oczyszczanie powietrza przyjęto z uwagi na konieczność zapewnienia pożądanej jakości powietrza zasilającego. Przewiduje się oczyszczanie powietrza do klasy jakości 1 wg. ISO co oznacza: a/. usuwanie cząstek stałych większych od 0,1 mikrona, b/. usuwanie oleju płynnego do ilości pozostałej nie większej niż 0,01 mg/m3, c/. osuszanie do punktu rosy 70 stp C. Oczyszczanie wg. a/. i b/. na filtrach powietrza Norgren Olimpian Plus (lub równoważny) typ: a/. F68G-8BD-AU1 Dn 20 (filtr standardowy), b/. F68H-8BD-AU0 Dn 20 (filtr dokładny). Lub równoważnych. Osuszanie wg. c/. za pośrednictwem centralnego osuszacza powietrza. Dobór sprężarki wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 5/T. 5. Technologia uzdatniania Filtry. Zaprojektowano filtrację ciśnieniową dwustopniową na filtrze Eurowater typ TFB 40 o śr. 180cm (lub równoważnym) - 4 szt. Dyspozycyjna powierzchnia filtracji: Fd = 2 x 2,54 = 5,08 m2. Filtry powiązano szeregowo-równolegle w dwa równoległe w stosunku do siebie zespoły, oznaczone jako Nr 1 i 2. Wydajności dyspozycyjne technologii uzdatniania dla czasu pracy technologii uzdatniania T = 22h/dobę i prędkości filtracji: a/. Qth = 45,0 m3/h i Qtd = 990,0 m3/d (vf = 8,9 m/h), b/. Qth = 70,0 m3/h i Qtd = 1540,0 m3/d (vf = 13,8 m/h). W przypadku odcięcia awaryjnego jednego zespołu (wymiana lub uzupełnienie złoża, likwidacja skażenia bakteryjnego złoża itp.) obciążenie drugiego, liczone dla dobowej produkcji wody uzdatnionej Qtd = 792,0 m3/d i czasu produkcji 22h/dob ę jest traktowane jako dopuszczalne i wyniesie Qth = 36,0 m3/h oraz vf = 14,2 m/h. Filtry w wykonaniu ciśnieniowym Pn = 0,70MPa oraz indywidualnym w zakresie układu kolektorów (lewy i prawy). Uzbrojenie filtru: a/. kolektor Dn100 z 4 przepustnicami Dn100 z napędami pneumatycznymi, b/. węzeł Dn20 sprężonego powietrza (dotyczy filtru II stopnia), c/. przewód Dn40 spustu, d/. przewód dekompresji Dn40 z zaworem e/m o funkcji NC (normalnie zamkni ęty), e/. przewód Dn25 odgazowania ręcznego, f/. przewód Dn20 sprężonego powietrza z zaworem e/m NC (dotyczy filtru II stopnia), g/. manometry na wejściu i wyjściu oraz kurek poboru wody po filtrze. Odgazowanie ręczne i automatyczne. Filtr TFB40 jest urządzeniem pracującym pod stałym obciążeniem dwóch mediów: wody i sprężonego powietrza, tworzącego tzw. poduszkę powietrza w filtrze. Wprowadzenie powietrza jest powiązane z mieszaniem z wodą. Efektem ww. jest nadążne lokalne napowietrzanie i odgazowanie wody. Powyższa zasada została wykorzystana w szczególności w filtrze Mn; w celu dodatkowego napowietrzenia i odgazowania wody przed II stopniem uzdatniania uzasadnionego charakterystyk ą technologiczną wody surowej.

13 13 Z uwagi na korozyjność wody surowej przewiduje się filtry zabezpieczone od wewnątrz antykorozyjnie wg. standardów uznanych przez Producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne winno spełniać wymagania PZH. Dobór filtrów wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T Napowietrzanie i odgazowanie wody. Zaprojektowano napowietrzanie i odgazowanie wody na wysoko ści: a/. aeratora, b/. filtrów II stopnia (opisano w poz. 5.1.). Napowietrzanie wg. a/. w aeratorze stacjonarnym pojemnościowym Unitex A- 1200/230 (lub równoważnym) 2 szt. Uzbrojenie aeratora: a/. węzeł Dn20 sprężonego powietrza, b/. przewód Dn80 spustu z zaworem Dn80, c/. przewód Dn25 odgazowania ręcznego, d/. przewód Dn20 sprężonego powietrza z zaworem e/m NC, e/. manometr, kurek poboru wody uzdatnionej, zawór odpowietrzaj ący Dn50. Aerator w wykonaniu indywidualnym w zakresie: a/. wejścia górnego bocznego: Dn100, b/. wyjścia dolnego: Dn100. Odgazowanie wody automatyczne i ręczne do kolektora ścieków z płukania filtrów. Dobór aeratora wg. Zał. Nr 1. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 4, 5 i 6/T Płukanie filtrów. Zaprojektowano płukanie filtrów wodą uzdatnioną i sprężonym powietrzem. Parametry technologiczne procesu płukania: a/. prędkość płukania wodą: vpł1 = 30,0 m/h, b/. prędkość płukania powietrzem: vpł2 = 60,0 m/h, c/. czas płukania powietrzem: Tp1 = 2 min, d/. czas płukania wodą: Tp2 = 8 min, e/. medium wodne płuczące: woda uzdatniona, f/. ilość wody niezbędna do płukania: Vpł = 10,0 m3/płukanie, Częstotliwość płukań filtru obliczona w Zał. Nr 1 wynosi: a/. co 3 dni filtr I stopnia, b/. co 3 dni filtr II stopnia. Liczba filtrów płukanych w ciągu doby 2 filtry. Płukanie dowolnego filtru powodować będzie wyłączenie pompowni I stopnia Złoża filtracyjne. Zasadę montażu złóż filtracyjnych podano na Rys. Nr 6/T. Przewiduje się złoża Eurowater (lub równoważne). Konfiguracja złóż w filtrze I stopnia (licząc od góry): a/. warstwa filtracyjna: złoże Nevtraco (lub równoważne) o wysokości nasypowej 100 cm, b/. warstwa podtrzymująca: żwir 1,6 2,5 mm o wysokości nasypowej 10cm, e/. warstwa podtrzymująca: żwir 3,0 5,0 mm o wysokości nasypowej 10 cm. Konfiguracja złóż w filtrze II stopnia (licząc od góry): a/. warstwa alkalizująca (tracona): złoże Magno Dol (lub równoważne) o wysokości nasypowej 10 cm, b/. warstwa filtracyjna: złoże Hydrolit Mn (lub równoważne) o wysokości nasypowej 50

14 14 cm, c/. warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy 0,8 2,0 mm o wysokości nasypowej 50 cm, d/. warstwa podtrzymująca: żwir 1,6 2,5 mm o wysokości nasypowej 10cm, e/. warstwa podtrzymująca: żwir 3,0 5,0 mm o wysokości nasypowej 10 cm. Zasada wpracowania złoża zostanie podana na etapie uruchamiania instalacji. Złoże Magno Dol instalowane jest jednorazowo; na etapie pierwszego uruchomienia technologii uzdatniania Sterowanie pracą filtrów. Sterowanie pracą filtrów automatyczne. W szczególności sterowane będą: a/. dmuchawa powietrza, b/. pompa płuczna, c/. zawory e/m Dn20 napowietrzania wody przy aeratorze i filtrze, d/. zawór Dn40 dekompresji filtru, e/. przepustnica e/e Dn100 na wysokości pompy płucznej. Rzeczywiste parametry pracy filtrów tj: a/. czas płukania wodą, b/. czas płukania powietrzem, c/. czas dekompresji, d/. częstotliwość płukań, e/. kolejność płukań - zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego na etapie uruchamiania instalacji. 6. Pomiar przepływu. Zaprojektowano pomiar przepływu na wysokości: a/. wejścia wody surowej do technologii uzdatniania, b/. wyjścia z pompowni płucznej, c/. wyjścia z pompowni II stopnia, d/. kolektorów Dn100 na wyjściu z filtrów II stopnia, e/. kolektora wody do celów technicznych SW (bytowo-gospodarcze, piel ęgnacja zieleni), f/. węzłów sprężonego powietrza przy aeratorze i filtrach II stopnia - oraz zachowano zastany pomiar przepływu w każdej ze studzien ujęcia. W przypadku a/. b/. i c/. zaprojektowano wodomierz elektromagnetyczny Siemens MAG 8000: Dn100 i Dn150 (lub równoważny). W przypadku d/. rotametr Emkometer Dn100 typ k12 (lub równowa żny). W przypadku f/. rotametr Emkometer Dn20 typ DF5.01.K1 (lub równowa żny). Kompletację wodomierza MAG 8000 skonsultować przed zamówieniem z nadzorem autorskim i dostawcą. Wobec konieczności awaryjnej wymiany wodomierza przewiduje się montaż tzw. atrapy kołnierzowej Dn100 i Dn150; o szerokości odpowiadającej szerokości zabudowy wodomierza. Atrapy jw. (przewidziane po jednej na dymensję), winny stanowić wyposażenie serwisowe SW. Lokalizacja w schemacie technologicznym wg. Rys. Nr 3/T. Szczegóły wg. Rys. Nr 4 i 6/T. 7. Przewody technologiczne wewnętrzne w budynku SW i zbiorniku wody uzdatnionej. Na wysokości aeratorów zaprojektowano centralny węzeł rozdzielczy Dn150. Zespoły filtrów powiązano dwoma równoległymi i bliźniaczymi układami przewodów technologicznych: a/. Dn100 wody surowej, b/. Dn100 wody uzdatnionej,

15 15 c/. Dn150 wody do płukania. Na wejściu i wyjściu przewodów do i z każdego z zespołów zaprojektowano odcięcia umożliwiające wyłączenie techniczne zespołu. Funkcję odcięcia na wyjściu pełni zawór membranowy Dn100 wiążący również funkcję sterowania przepływem przez zespół. Nastawianie przepływu na podstawie wskazań rotametru Dn100. Odprowadzenie ścieków z płukania filtrów nad posadzką na zasadzie przerwy powietrznej (rozszerzenie przewodu Dz225 do średnicy 300mm). Szczegóły wg. Rys. Nr 4, 5, 6 i 7/T. Z uwagi na fakt, że zaprojektowano dwa równoległe zespoły filtrów oraz uznano technologiczną możliwość przeciążenia jednego zespołu w przypadku awaryjnego wyłączenia drugiego nie przewiduje się obejścia technologii uzdatniania. W przypadku zbiornika wyrównawczego zaprojektowano dwa równoleg łe zespoły przewodów zasilania, odbioru, spustu i przelewu, obsługujące każdą z dwóch komór Rozwiązania materiałowe Przewody pod posadzką w budynku SW. Z uwagi na lokalizację wlotów i wylotów przewodów, zakres przewodów pod posadzką w budynku SW sprowadza się do odprowadzających ścieki z płukania filtrów oraz odpływy z posadzek, wycieki z odpowietrzeń przy aeratorach i filtrach oraz odwodnienia aeratorów. We wszystkich ww. przypadkach zaprojektowano przewody z rur PVC Vawin MP Buk SDR 41 Pn = 0,6 MPa (lub równoważne) o połączeniach klejonych. We fragmentach - przewody z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal). W węzłach załamań, nawiązań oraz przejść do części instalacji nad posadzką kształtki żeliwne sferoidalne z wykładziną cementową wg. PN 84/H Pn = 1,0 MPa Przewody nad posadzką w budynku SW. Przewody technologiczne wodne i sprężonego powietrza z rur i kształtek ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 Pn = 1,0 MPa o połączeniach spawanych i kołnierzowych. Przewody dozowania NaOCl z rur i kształtek Wavin Bor Plus SDR 11 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych Przewody w zbiorniku wyrównawczym wody uzdatnionej. Przewody spustu, przelewu i zasilające ponad posadzką z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal). W węzłach załamań, nawiązań oraz przejść do części instalacji nad posadzką kształtki żeliwne sferoidalne z wykładziną cementową wg. PN 84/H Pn = 1,0 MPa Armatura. a/. zasuwa żel. sferoid. kołn. z miękkim uszczelnieniem Jafar typ 2111 F4 Pn=1,0 MPa ze stojakiem typ 9113 i obudową teleskopową typ 9011 (lub równoważna), b/. przepustnica żel. międzykołn. Jafar typ 4497 Pn = 1,0 MPa (lub równoważna), c/. łącznik amortyzacyjny kołnierzowy stal. ocynk. Jafar typ 9222 Pn=1,0 MPa (lub równoważny), d/. zawór membranowy żel. kołn. typ ZMK Pn = 1,0 MPa (lub równoważny), e/. zawór zwrotny żel. klapkowy międzykołn. Jafar typ 6534 Pn = 1,0 MPa (lub równoważny), f/. zawór zwrotny żel. międzykołn. Jafar typ 6535 Pn = 1,0 MPa (lub równoważny), g/. armatura do sprężonego pow. Norgren (lub równoważna).

16 16 8. Rurociągi technologiczne zewnętrzne wody surowej i uzdatnionej Lokalizacja w planie i profilu. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości produkcji wody - rurociągi technologiczne zewnętrzne zaprojektowano niezależnie od lokalizacji zastanych. Lokalizacja rurociągów w planie syt-wys. wg. Rys. Nr 2/T. Węzły wg. Rys. Nr 14/T. Lokalizacja rurociągów w profilu została zaprojektowana (ze względu na niewielki zakres zagadnienia oraz brak istotnej kolizyjności nie opracowano profili podłużnych) wyłącznie w zakresie rzędnych węzłowych osi. W przypadkach nie opisanych (dotyczy rurociągów wody surowej) należy przyjmować jako zasadę lokalizacji wysokościowej przykrycie minimalne nie mniej niż 140cm w sytuacjach incydentalnych oraz nie mniej niż 1,60cm jako standard. Podkreśla się, że z uwagi na kolizyjność w rejonie budynku SW mają miejsca odstępstwa od ww. zasady. Dotyczą one przewodów o ciągłym i dużym obciążeniu lub też okresowym wypełnieniu medium oraz generalnie krótkich odcinków. Z ww. powodu nie przewiduje si ę dociepleń Rurociągi wody surowej. Nie przewiduje się wykorzystania i zachowania zastanych rurociągów wody surowej. Zaprojektowano: a/. rurociąg Dz160 ze studni S2 i S3 na zasadzie kolektora wspólnego, b/. nawiązanie ww. do studzien S2 i S3. Weryfikacja hydrauliczna rurociągów wody surowej wg. Zał. Nr 1.1. Weryfikacji dokonano w warunkach: a/. obciążenia przepływem obliczeniowym Qh = 45,0 i 70,0 m3/h, b/. ciśnień statycznych (awaria lub zamknięcie zasuw na wyjściu z technologii uzdatniania). Na rurociągach wody surowej nie zaprojektowano armatury Rurociągi wody uzdatnionej. Przewiduje się częściowe wykorzystanie i zachowanie zastanego ruroci ągu wody uzdatnionej. Zaprojektowano: a/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z pompowni II stopnia do sieci miejskiej, b/. rurociąg Dz250 wody uzdatnionej ze zbiornika wyrównawczego do pompowni II stopnia, c/. rurociąg Dz225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego. Rurociąg Dn225 włączono do zastanego Dn200. Na ww. rurociągu zaprojektowano stanowisko hydrantowe. Hydrant nadziemny o śr. 100mm potrójny (na 3 podłączenia węży strażackich) z odcięciem zasuwą Dn100. Hydrant z uwagi na funkcję ppoż. zewnętrznej ochrony obiektów SW oraz dla potrzeb płukania sieci. Szczegół węzła hydrantowego wg. Rys. Nr 14/T. Ponadto nw ww. rurociągach nie zaprojektowano armatury Rozwiązania materiałowe. Przewody z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal).

17 17 9. Węzeł dozowania NaOCl. Nie przewiduje się chlorowania ciągłego. Przewiduje się chlorowanie okresowe dawką 0,2 g wolnego chloru na 1 m3 wody uzdatnionej. Chlorowanie okresowe będzie uruchamiane w sytuacjach: a/. po pracach konserwacyjnych w zbiorniku wyrównawczym wody uzdatnionej, b/. po pracach związanych z awariami sieci wodociągowej. Dozowanie za pomocą pompy do dozowania Grundfos typ DMS 4-7A (lub równoważnej) 2 szt. Każda pompa ze zbiornikiem 50 dm3. Program funkcjonalny węzła chlorowania zaprojektowano z uwzględnieniem faktu, że: a/. roztwór podstawowy o stężeniu 14% będzie dostarczany w pojemnikach 5 dm3 i przelewany do zbiornika 50 dm3 w celu rozcieńczenia, b/. dozowany będzie roztwór o stężeniu 2,5%, c/. nie przewiduje się magazynowania roztworu podstawowego lecz jego bie żącą dostawę w miarę potrzeb Zagadnienia BHP związane z obsługą węzła chlorowania. Dla potrzeb obsługi węzła chlorowania zapobiegawczego na etapie eksploatacji SW winny być opracowane: a/. instrukcja obsługi urządzenia, b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego, c/. instrukcja postępowania w przypadku kontaktu ciała z roztworem podstawowym. Stanowisko jw. winno być wyposażone w odzież roboczą jak fartuch, rękawice ochronne, okulary. 10. Gospodarka rodzajami ścieków. W SW powstawać będą następujące rodzaje ścieków: a/. ścieki z płukania filtrów i wycieki z odgazowań technologii uzdatniania, b/. ścieki po osadniku, c/. wody spustowe i przelewowe ze zbiorników wyrównawczych, d/. wycieki awaryjne na posadzki oraz zrzuty konserwacyjne w cz ęści technologicznej budynku SW, e/. ścieki sanitarne, f/. ścieki deszczowe. Zaprojektowano: a/. wspólne zagospodarowanie ścieków technologicznych, b/. wydzielone zagospodarowanie ścieków sanitarnych. W programie przebudowy SW podtrzymano w całości: a/. zastaną gospodarkę ściekami deszczowymi (chłonność terenu), b/. zastaną gospodarkę ściekami sanitarnymi - - oraz zastaną gospodarkę ściekami z płukania filtrów w zakresie : a/. zachowania ogólnej zasady (oczyszczanie grawitacyjne ścieków w osadniku), b/. zachowania osadnika na ścieki, c/. zachowania odbiornika ścieków, d/. wykorzystania kanalizacji Dn250 i rowu melioracyjnego, e/. wykorzystania wylotu do rowu melioracyjnego, f/. unormowanej prawnie ilości dobowej ścieków odprowadzanych do odbiornika, g/. unormowanej prawnie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. Odstąpiono od wykorzystania i zachowania zastanych przewodu kanalizacyjnego pomiędzy budynkiem SW a osadnikiem ze względu na jego ograniczoną przepustowość i lokalizację wysokościową ograniczająca pojemność czynną osadnika.

18 10.1. Ścieki technologiczne Ładunki i stężenia zanieczyszczeń w ściekach z płukania filtrów. W aspekcie jakościowym, zanieczyszczenia w ściekach z płukania filtrów charakteryzuje obecność separowanej w trakcie płukania złóż zawiesiny wodorotlenków żelaza trójwartościowego i manganu czterowartościowego. Z uwagi na proporcję ilościową Fe i Mn w wodzie surowej istotnymi z punktu widzenia bilansu ładunków i stężeń są zanieczyszczenia z tytułu płukania filtrów I stopnia. Odniesione do perspektywicznych rozbiorów średnich dobowych (Qdśr = 522,0 m3/d) ładunki (Ł) i stężenia (S) Fe wynoszą: a/. Fe w ściekach przed osadnikiem: Łd = 4280,0 g/pł i Sd = 428,0 g/m3, b/. Fe w ściekach po osadniku: Ło = 85,6 g/pł i So = 8,6 g/m3, c/. zawiesiny Fe w ściekach przed osadnikiem: Łd = 8132,0 g/pł i Sd = 813,0 g/m3. d/. zawiesiny Fe w ściekach po osadniku: Ło = 163,0 g/pł i So = 16,3 g/m3. Stężenia jw. spełniają warunki nałożone na Użytkownika w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym, wg. którego (Zał. Nr 3) ścieki mogą być odprowadzane do odbiornika w ilości 23,0 m3/d oraz po ich grawitacyjnym oczyszczeniu do poziomu: zawiesina ogólna 50 mg/l (50,0 g/m3) i żelazo 10 mg/l (10,0 g/m3) Osadnik na ścieki technologiczne. Zachowano osadnik z kręgów o śr. 220cm szczelnych sześciokomorowy, o pojemności całkowitej 6 komór 42,0 m3. W tym: a/. pojemność przepływowa 27,0 m3, b/. pojemność magazynowa na osady - 7,0 m3, c/. pojemność martwa 8,0 m3. Pojemność magazynowa na osady będzie opróżniania co 3 miesiące i wywożona taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków (wprowadzana na wys. oczyszczania mechanicznego). Ze względu na zachowanie wymaganego czasu zatrzymania ścieków w osadniku przewidziano jego sukcesywne ciśnieniowe opróżnianie. W ostatniej komorze osadnika zaprojektowano pompownię. Pompa Hydro-Vacuum typ FZA.1.01/0,55-1f o charakterystyce nominalnej: Qpn = 10,0 m3/h, Hpn = 11,0 msw, Nsn = 0,5 kw. Pompa będzie opróżniała osadnik porcjami Vd = 20,0 m3 w ciągu doby w ciągu 2 godzin Ścieki sanitarne. Ścieki sanitarne powstawać będą w części socjalno-magazynowej budynku SW. Będą to ścieki: a/. z węzła sanitarnego, b/. węzła kuchennego, c/. z mycia posadzek. Ww. ścieki będą odprowadzane do projektowanego zbiornika szczelnego o śr. 220cm i pojemności całkowitej 9,0 m Ścieki deszczowe. Zachowano zastaną zasadę odprowadzania ścieków deszczowych na teren a dalej zgodnie z jego ukształtowaniem w kierunku stref chłonnych (zieleń). 11. Kanalizacja zewnętrzna. Kanalizację zewnętrzną zaprojektowano jako rozdzielczą w odniesieniu do odprowadzania ścieków technologicznych i sanitarnych oraz ogólnospławną w odniesieniu do ścieków technologicznych. Zaprojektowano:

19 19 a/. kanalizację Dz225 ścieków z płukania filtrów, b/. kanalizację Dz160 ścieków sanitarnych, c/. kanalizację Dz225 wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego, d/. kanalizację Dz160 posadzek w części technologicznej Lokalizacja w planie i w profilu. Lokalizacja rurociągów w planie syt-wys. wg. Rys. Nr 2/T. Lokalizacja rurociągów w profilu została zaprojektowana (ze względu na niewielki zakres zagadnienia oraz brak istotnej kolizyjności nie opracowano profili podłużnych) wyłącznie w zakresie rzędnych węzłowych dna. Z uwagi na krótkie odcinki przewodów oraz okresowe obciążenie ze strony spławianego medium, ww. kanalizacje wypłycono do głębokości zdeterminowanej zachowaniem warunku wytrzymałości z tytułu przejezdności Rozwiązania materiałowe Przewody kanalizacyjne. Przewody z rur PVC ze ścianką z rdzeniem litym Vawin MP Buk kl. S (SDR 34 SN8) - lub równoważne - o połączeniach kielichowych wydłużonych. Na odcinku pomiędzy osadnikiem a budynkiem SW (kanalizacja Dz225 ścieków z płukania filtrów) przewody z rur PVC Vawin MP Buk SDR 41 Pn = 0,6 MPa (lub równoważne) o połączeniach klejonych. Natomiast w węzłach spustu i przelewu oraz pomiędzy węzłami a studnią Sr1 zaprojektowano przewody z rur PE100 Vawin MP Buk SDR 17 Pn = 1,0 MPa (lub równoważne) o połączeniach zgrzewanych (PE/PE) i kołnierzowych (PE/metal) Prefabrykaty betonowe. Prefabrykaty f-my Brejnak (Zał. Nr 4) lub równoważne. Przejścia szczelne wycinane w betonie, elastyczne, uszczelniane na uszczelkę gumową tzw. trójwargową. Stopnie włazowe montowane przez Dostawcę. 12. Instalacje wod-kan Instalacja wody zimnej/ciepłej. Instalację zaprojektowano na zapleczu socjalno-magazynowym. Instalacja z rur i kształtek Wavin Bor Plus SDR 11 Pn = 1,0 MPa o połączeniach zgrzewanych lub równoważnych. Lokalizacja instalacji na ścianach i pod posadzką. Lokalizacja gałązek podtynkowo w ścianach. Instalacja kotwiona na zasadzie przesuwnej (podpory) i nieprzesuwnej (punkty stałe). Szczegóły wg. Rys. Nr 16 i 17/T. Nawiązania przyborów od dołu. Baterie typu sztorcowego. Nawiązania przewodami Dz25. Przygotowanie ciepłej wody w podgrzewaczach elektrycznych. Przewidziano następujące niezależne obiegi ciepłej wody i podgrzewacze pojemnościowe: a/. o poj. 50dm3 w pokoju socjalnym, b/. o poj. 120dm3 w sanitariacie z natryskiem. Z uwagi na rozmiary obiegów ciepłej wody nie przewiduje się cyrkulacji. Podgrzewacze pojemnościowe Biawar emaliowane od wewnątrz typ OW lub równoważne Instalacja wody do podlewania zieleni. Instalację zaprojektowano na wys. hali technologicznej. Konstrukcja hydrauliczna instalacji pozwala na odwadnianie na okres temperatur ujemnych odcinków zlokalizowa-

20 nych w ścianie. Rzut wg. Rys. Nr 7/T Instalacja kanalizacyjna. Zaprojektowano rozdzielcze instalacje kanalizacji wewnętrznej: niezależną dla ścieków sanitarnych z zaplecza socjalno-magazynowego oraz niezależną dla hali technologicznej (odpływy z posadzek, odcieki z osuszania powietrza). Szczegóły wg. Rys. Nr 16/T. Kanalizacja węzła dozowania NaOCl włączona została do osadnika na ścieki technologiczne. Kanalizacja sanitarna zaplecza socjalno-magazynowego z rur i kształtek z PVC ze ścianką z rdzeniem litym Vawin MP Buk kl. S (SDR 34 SN8) (lub równoważnych) - o połączeniach kielichowych wydłużonych. Piony i podejścia do przyborów - rury PCV klasy HT. Przewody kanalizacji w hali technologicznej opisano pod wzgl ędem materiałowym w poz Odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 Inox Drain (lub równoważne). Przybory sanitarne: a/. miska wc typu compact, b/. natrysk 90x90xm, c/. umywalka porcelanowa, d/. zlew jednokomorowy kamionkowy, e/. zlew dwukomorowy z kompozytu granitowego lub ze stali nierdzewnej. 13. Instalacja ogrzewania. Ze względów ekonomicznych przewidziano jako źródło ciepła energie elektryczną. Zaprojektowano instalację z grzejnikami elektrycznymi typu konwekcyjnego (zaplecze socjalno-magazynowe) oraz nagrzewnicą elektryczną (hala technologiczna) Bilans ciepła. Bilans ciepła dla potrzeb określenia mocy cieplnej grzejników obliczono dla tz = -20 stp. C. W bilansie ujęto zapotrzebowanie ciepła z tytułu strat przez przegrody chłodzące oraz z tytułu ogrzania powietrza wentylacyjnego w ilości 1 wymiana/godzinę. W syntetycznym ujęciu bilans strat ciepła miarodajny dla określenia mocy cieplnej grzejników przedstawiono jak niżej: L.p. Nazwa pomieszczenia Kubatura (m3) Temp. obl. (stpc) Qo (W) Grzejnik (W) Przedsionek 15, , Korytarz i MOP 32, , Rozdzielnia e/e 24, , Pom. garażowe 65, , Warsztat 50, , Szatnia 16, , Węzeł sanitarny 14, , Pom. socjalne 28, , Hala technologiczna 947, ,0 nagrz. e/e 10. Razem zaplecze s/m. 246,5 5713, Razem hala technol. 947, ,0 2x Łącznie 1193, ,

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis rozwiązań technicznych 1.4. Wytyczne elektryczne

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami art. 20. pkt. I) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE CENNIK USŁUG (ceny netto, bez podatku VAT) Wołomin, 2 kwiecień 2012 roku SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres Inwestora: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD KAN DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA CISNA 87A, 38-607 CISNA Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22 dok. nr C296/14 Um. nr F/23/2014 Inwestor: PIT RADAR S.A. ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa Obiekt: BUDYNEK 22 Adres: ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa dz. nr ewid. 4/23, obręb 30521 Temat: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA;

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. instalacyjna

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. instalacyjna 2 SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 4 2 Zakres opracowania 4 3 Opis instalacji 4 3.1 Ogrzewanie 4 3.2 Wentylacja 4 4 Ogrzewanie obliczenia i dobór urządzeń 5 4.1 Dobór grzejników 5 5 Wentylacja obliczenia

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY Lp Ozn. Wyszczególnienie Jm. Ilość Studnie głębinowe 1 OB Obudowa studni z tworzyw sztucznych typ LANGE 1440*800*1300 mm z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wod-kan, co, wentylacji mechanicznej labolatorium Instytutu Ochrony Środowiska Wrocław ul. Kleczkowska SPIS TREŚCI:

Instalacje sanitarne wod-kan, co, wentylacji mechanicznej labolatorium Instytutu Ochrony Środowiska Wrocław ul. Kleczkowska SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: Spis treści...2 Spis rysunków...2 Opis techniczny......3 1. Dane ogólne...3 2.Opis stanu istniejącego......3 3.Opis zakresu opracowania....3 4.Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania...3

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1 TECZKA ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż II RYSUNKI Nazwa rysunku Nr rysunku - Rzut piwnic skala :00 Nr I. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o.

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Siedziba Spółki ul. Kożuchowska 20 c 65-364 Zielona Góra tel. (068) 45 63 300, 45 63 338, 45 63 339 fax (068) 45 63 313, 45 63 314 e-mail: ekosystem@ekosystem.com.pl

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Kraków, grudzień 2007 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Zestawienie elementów. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr 1 - Rzut II piętra Kraków, grudzień 2007 2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ TRAKTU ZESPOŁU PORODOWEGO

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ TRAKTU ZESPOŁU PORODOWEGO TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ TRAKTU ZESPOŁU PORODOWEGO INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE, UL. KOPERNIKA 13 KRS 0000003923, NIP 682-14-36-049 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN

ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN F.U.H. Instal Projekt Sebastian Laska 32-800 BRZESKO ul. Ogrodowa 11/21 [ (0-14)66-319-50 È (0)603 058 756, email: instal.projekt@wp.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN OBIEKT: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Przepisy dotyczące instalacji a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.02.75.690 2002-12-16 zm.dz.u.03.33.270 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA SIECI TECHNOLOGICZNE. Przedmiar robót - Oczyszczalnia Chojnice-sieci technologiczne

ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA SIECI TECHNOLOGICZNE. Przedmiar robót - Oczyszczalnia Chojnice-sieci technologiczne ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA SIECI TECHNOLOGICZNE Przedmiar robót - Oczyszczalnia Chojnice-sieci technologiczne Dz. 01 Rurociągi od istn. fi 600 do komory rozdziału przed

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji c.o. i wod kan.

Projekt budowlany instalacji c.o. i wod kan. Projekt budowlany instalacji c.o. i wod kan. Przebudowa sanitariatów zimnej wody i ciepłej wody z cyrkulacją, oraz instalacją klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowi Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo