SPRAWOZDANIE z działalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007 Skierniewice, luty 2008 r.

2 2 W Y K O N A N I E Z A 2007 ROK I. OCENA TECHNICZNO EKSPLOATACYJNA 1. Zestawienie podstawowych wielkości eksploatacyjnych ( stan na r.) Podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice jest Ciepłownia Miejska, w której zainstalowane są 4 kotły: jeden WR-10 i trzy WR-25 o łącznej wydajności 98,8 MW. Z ciepłowni ciepło rozprowadzane jest do 216 węzłów cieplnych za pomocą sieci ciepłowniczej o całkowitej długości ok. 42,84 km; w tym: sieci wysokich parametrów 33,74 - km sieci niskich parametrów 9,1 - km pojemność zładu m Kubatura i powierzchnia obiektów zaopatrywanych w ciepło z sieci miejskiej: L.p. Wyszczególnienie Kubatura [tys.m 3 ] Powierzchnia[tys m 2 ] 1. Budynki mieszkalne 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 2214, ,34 512,47 510,65 - w zakresie ciepłej wody 2053, ,13 477,83 482,20 2. Budynki pozostałe 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 1340, ,43 270,82 273,86 I. Ogółem 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 3555, ,78 783,29 788, Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2007 r. (w GJ). - do ogrzewania pomieszczeń ,39 - do podgrzania wody ,30 razem ,69

3 Rodzaje i ilości węzłów cieplnych. w tym: Wyszczególnienie 2006 r r. Ilość węzłów cieplnych ogółem węzłów grupowych EC (grupa C-1) węzłów indywidualnych EC (grupa C-2) węzłów będących własnością odbiorcy (grupa C-3) Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Węzły 2-funkcyjne (co i cwu) ogółem w tym: dla mieszkalnictwa dla pozostałych Węzły 1-funkcyjne ( co ) ogółem w tym: dla mieszkalnictwa dla pozostałych WYKONANIE PRAC REMONTOWO MODERNIZACYJNYCH W 2007 r. a) w zakresie Ciepłowni Miejskiej oraz SUW : 1. Systematyczne czyszczenie kotłów po stronie ogniowej i wodnej, 2. Remont odżużlaczy i taśmociągów po sezonie grzewczym, wymiana taśmy przenośnikowej taśmociągu odżużlania w estakadzie, 3. Naprawa sklepień zapłonowych i obmurza kotłów,

4 4 4. Remont stropu i konstrukcji wsporczej na hali kotłów, malowanie ścian, konstr. wsporczej, 5. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR10 z wykonaniem sklepienia zapłonowego chłodzonego wodą, 6. Remont i przegląd stacji transformatorowej, 7. Remont przenośnika FULMAR oraz regeneracja kół przenośnika 8. Remont automatyki CM wymiana przetworników i regulatorów 9. Remont instalacji oświetleniowej oraz szaf sterowniczych i rozdzielni NN., 10. Wymiana przepustnic wylotowych kotłów, 11. Remont izolacji termicznej rurociągów w ciepłowni, rurociągi wylotowe kotłów, pompownia 12. Remont wentylatorów wyciągu spalin oraz podmuchowych wszystkich kotłów oraz wyważanie wentylatorów, 13. Czyszczenie zasobników miału, 14. Wymiana uszczelnień zasuw, zaworów oraz pomp, 15. Remont magnetoodmulaczy po sezonie grzewczym, 16. Wymiana rur w instalacji technologicznej CM, odgazowywaczu 17. Wymiana uszkodzonej armatury w ciągach technologicznych CM i SUW. 18. Czyszczenie i przegląd zbiornika retencyjnego BERTA oraz armatury, 19. Odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach EC 20. Remont pomp uzupełniających, 21. Remont instalacji wody chłodniczej na hali pomp, 22. Modernizacja automatyki dyspozytorni, wymiana sterowników oraz modernizacja orogramowania sterującego, 23. Montaż kompensatorów mieszkowych na pompach mieszających oraz uzupełniających 24. Remont układu pomiarowego emisji spalin (kalibracja i pomiary równoległe) Dzięki realizacji ww. prac uzyskano następujące efekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne: Poprawę niezawodności pracy systemu ciepłowniczego CM, efekty ekonomiczne - poprawa sprawności pracy urządzeń, efekty ekologiczne - zmniejszenie zapylenia spalin, poprawę warunków pracy i odtworzenie stanu technicznego obiektów. Dostosowano źródło do nowych wymogów związanych z ochroną powietrza. W Ciepłowni Miejskiej zrealizowano plan remontowo inwestycyjny i uzyskano zamierzone efekty zarówno ekonomiczne, techniczne, środowiskowe jak i społeczne. b) Wykonanie prac w zakresie Sieci Cieplnych : Wykonanie nakładki bitumicznej po budowie sieci cieplnej-ul. Batorego kontynuacja zadania z 2006r. Przebudowa sieci cieplnej do budynków zasilanych z węzła grupowego nr 129 ul. Wańkowicza5 i 11, warsztat SSM, Wagnera1, 2xDz 88,9/160 41mb. Budowa przyłącza do budynku Wańkowicza 11, 2xDz 76,1/140 32,5mb.

5 5 Modernizacja sieci wysokich parametrów na osiedlu Widok, zadanie 4, ciepłociąg do budynku Nasza Chata ul. Armii Krajowej 47, Dz 139,7/ ,5mb, Dz60,3/125 37,7mb. cz.1 Modernizacja spinki ul. Mickiewicza Eskulap, Dz219,1/ ,4mb. Przebudowa przyłącza do przychodni Eskulap, Dz88,9/160 10,5mb. Budowa sieci cieplnej do hali magazynowej VEKI, Dz114,3/ ,7mb. Budowa przyłącza do hali magazynowej VEKI nr1, Dz60,3/125 24,2mb. Budowa przyłącza do hali magazynowej VEKI nr 2, Dz76,1/140 59,3mb. Budowa sieci cieplnej rozdzielczej Plac Floriana, Dz88,9/160 26,5mb. Budowa przyłącza do OSP-Plac Floriana 1, Dz33,7/90 2,6mb. Budowa przyłącza do budynku Plac Floriana 24, Dz33,7/90 15,5mb. Budowa spinki ul. Pomologiczna, Dz168,3/250 97,5mb. Modernizacja estakady napowietrznej nad torami Budowa przyłącza cieplnego do budynku Mireckiego 3 i 3a, Dz42,4/110 23mb. Budowa przyłącza cieplnego do budynku ul. Czerwona 20, Dz60,3/125 82,5mb. Odtworzenie terenu po budowie ciepłociągu wysokich parametrów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej, ul. Batorego Wykonanie nakładki bitumicznej po budowie sieci w ul. Strykowskiej c). Wykonanie prac w zakresie węzłów cieplnych : Budowa 6 węzłów cieplnych w budynkach : ul.wańkowicza 11, Mireckiego 3, Czerwona 20, Floriana 1, hala magazynowa VEKI nr1-200kw, hala magazynowa VEKI nr2-400kw. Wykonanie 5 modułów przyłączeniowych na węzłach cieplnych Remont węzła cieplnego nr 125 ul. Armii Krajowej 49 Remont węzła cieplnego nr 576 ul. Żwirki 3 Remont liczników ciepła w modułach przyłączeniowych i na budynkach Remont pokryć dachowych, obróbek blacharskich, tynków węzłów C-1 Remonty bieżące technologii, automatyki i elektryki węzłów grup C-1,C-2 Rozbudowa telemetrii o 3 węzły cieplne z wykorzystaniem internetowego przesyłu danych (Norwida 3,5,7) Zakup kanalizacji teletechnicznej do sieci transmisyjnej obsługującej telemetrię węzłów W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjno- remontowych przyłączono czterech nowych odbiorców. W związku z przeprowadzonymi pracami poprawił się stan techniczny całego systemu ciepłowniczego, a w wyniku częściowej likwidacji węzłów grupowych ( powstanie węzłów indywidualnych) wzrósł komfort zasilania w ciepło odbiorców. d/ Struktura nakładów na budowę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i nakładów remontowych

6 6 Rok Remonty [zł] Środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne [zł] Razem [zł] Uzyskane efekty z przeprowadzonych zmian modernizacyjnych. Zużycie energii elektrycznej w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej ( w GJ) ilustruje poniższe zestawienie: a) Zużycie energii elektrycznej na jednostkę energii cieplnej Rok/kwartał 2006 I kw. II kw. III kw. IV kw. Produkcja [GJ] Energia elektryczna [kwh] kwh/gj ,70 5,14 7,81 8,22 5, I kw. II kw. III kw. IV kw ,87 5,12 7, ,86 W 2007 r. zanotowano nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej o około 3,0%. Spowodowane to zostało wysoką temperaturą zewnętrzną w miesiącach zimowych co w bezpośredni sposób wpływa na zużycie energii elektrycznej do produkcji ciepła. Nie zanotowano poważnych awarii urządzeń elektrycznych w 2007r, które mogłyby wpłynąć na płynność dostaw energii cieplnej dla mieszkańców.

7 7 Moc zamówiona w latach Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która uwzględnia moc cieplną niezbędną dla: a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie, b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie, c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi. ROK MOC ZAMÓWIONA (MW) danego roku danego roku ,449 75, ,218 75,884 W 2007 r. wg stanu na 31 grudnia zanotowano wzrost mocy zamówionej w stosunku do 2006 r. o 0,114 MW t.j. 0,15 % Przychód ze sprzedaży energii cieplnej w stosunku do roku 2006 był mniejszy o ,62 zł, co stanowi 1,93 %. Na zmniejszenie przychodu ze sprzedaży głównie wpłynął mniejszy pobór ciepła, ze względu na wyższe temperatury zewnętrzne, niż w poprzednim sezonie grzewczym. Bilans mocy zamówionej w (MW) w latach przedstawiał się następująco: 2006 r. Stan r. - 73,449 Stan r. - 75,218 zwiększenie + 1,769 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 0,552 - pozyskaniu nowej mocy +2, r. Stan r. - 75,218 Stan r. - 74,375 zmniejszenie - 0,8428 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 1, zwiększenia mocy przez odbiorców + 0,816 w tym z pozyskania nowej mocy + 0,531

8 8 d) Zużycie opału w latach 2006 i 2007 ROK ILOŚĆ OPAŁU (T) , ,0 Stan ochrony środowiska w Spółce. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest w bezpośredni sposób zależna od ilości i jakości spalanego opału oraz skuteczności zamontowanych urządzeń ochronnych. W 2007 roku zużycie opału wyniosło ,19 ton. Emisje zanieczyszczeń gazowo-pyłowych nie przekraczają wyznaczonych limitów. Nastąpił jednak, w porównaniu do roku 2006, nieznaczny wzrost emisji SO 2 oraz pyłów spowodowany obniżeniem jakości spalanego opału w II półroczu 2007 r. W dniu r. firma Lloyd s Register Polska Sp. z o.o dokonała weryfikacji rocznego raportu emisyjnego CO 2 za rok Zweryfikowana emisja CO 2 w roku 2006 wyniosła Mg. Emisja CO 2 za 2007 zostanie zweryfikowana do r. Instalacja spalania paliw w CM spełniała w 2007 r. wymagania dotyczące standardów emisyjnych a łączna emisja nie przekraczała wyznaczonych, w Pozwoleniu Zintegrowanym oraz w Pozwoleniu na udział w systemie handlu emisjami, limitów.

9 9 II. PRZYCHODY I KOSZTY ICH UZYSKANIA 1. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym energii cieplnej. Plan przychodów ze sprzedaży ogółem w 2007 r. został wykonany w 96,8 %. Na sytuację tę miała wpływ wyższa temperatura w ostatnich miesiącach roku w stosunku do planowanej. Przychody ze sprzedaży ogółem za 2007 rok wynoszą zł i są o 4,4 % niższe w stosunku do przychodów roku poprzedniego. Sprzedaż energii cieplnej w ujęciu wartościowym była niższa od roku ubiegłego o zł tj. o 1,9 %. Na sytuację tę miała wpływ warunki atmosferyczne (wyższa temperatura w roku 2007 w porównaniu z 2006 roku). Przychody ze sprzedaży obrazuje załącznik nr 1. Sprzedaż energii wyrażona w GJ była niższa o 5,96 % w stosunku do 2006 r. Ilościowy plan sprzedaży energii cieplnej na 2007 r. został wykonany w 93,5 %. Decyzją Nr OŁO (5)2007/280/VI/BW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2007 roku, zmieniono decyzję z dnia 9 sierpnia 2006 r. Nr OŁO (6)/2006/V/280/ WL w sprawie zatwierdzania szóstej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z siedziba w Skierniewicach, wydłużając ten okres do dnia 31 sierpnia 2007 r. Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego nr 260 poz z dnia 16 sierpnia 2007 r. Taryfa opłat za energię cieplną ulegała zmianie w ostatnich latach w następujących terminach: - z dniem 1 stycznia 1998 roku o 8 % ; z tym też dniem wzrósł podatek VAT z 17 % na 22 % - z dniem 1 maja 1998 roku o 7 %. - z dniem 1 sierpnia 2000 roku o 10,96%. - z dniem 1 września 2001 roku o 3,15%. - z dniem 1 października 2002 roku o 2,88% - od dnia 1 grudnia 2003 roku - bez zmian do 31 sierpnia 2005 roku - od dnia 1 września 2005 roku o 2,96 % do 30 września 2006 roku - od 1 października 2006 r. bez zmian przedłużenie do 31 lipca 2007 roku - od 1 sierpnia 2007 r. o 4,16 % do 31 sierpnia 2008 r. Wielkość sprzedaży energii cieplnej w 2007 r. w wyniku nowych podłączeń wyniosła 549 GJ.

10 10 Struktura sprzedaży wg poszczególnych grup odbiorców ukształtowała się w sposób przedstawiony w załączniku nr 2. Podkreślić należy, że 65,89 % sprzedaży energii cieplnej skierowana jest dla budownictwa mieszkaniowego, 10,64 % stanowią odbiorcy urzędów i instytucji, natomiast przemysł zaledwie 5,37 %. Pozostali odbiorcy stanowią 18,10 % odbioru. 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży. Efekty działalności gospodarczej Spółki za 2007 rok w postaci pozostałych przychodów ze sprzedaży zamykają się kwotą ,87 zł i stanowią 1,06 % przychodów ze sprzedaży. Przychody w tej grupie pozyskano głównie w wyniku konserwacji węzłów obcych, świadczenia usług transportowych, wykonania badań jakości węgla oraz dzierżawy. 3. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży. Zasady ewidencji kosztów w Spółce dostosowano do wymogów ustawy o rachunkowości, polegają one między innymi na przegrupowaniu kosztów. W załączonym do niniejszego sprawozdania załączniku nr 3 prezentowane są niektóre elementy gospodarcze, które wyrażone zostały w jednostkach naturalnych celem przybliżenia struktury kosztów produkcji i dystrybucji oraz tendencji zmian w latach Koszty działalności gospodarczej w relacji do wielkości planowanych przedstawia załącznik 4. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów rodzajowych za rok 2006 i 2007 w tys. zł. L.p Wyszczególnienie kosztów Wykonanie za 2006 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % Wykonanie za 2007 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % 1 Amortyzacja , ,8 2 Zużycie materiałów, w tym: , ,8 opał , ,7 mat. do remontów 898 5, ,5 3 Energia elekt. woda, ścieki, inne , ,9 w tym: energia elektryczna 919 5, ,2 woda, ścieki, gaz 126 0, ,7 4 Usługi obce , ,3 w tym: transport. zw. z przew. opału , ,3 remontowe 158 0, ,6 5 Podatki i opłaty , ,2 6 Wynagrodzenia , ,1 6 Ubezpieczenia społ. i inne świadcz , ,9 7 Pozostałe 97 0, ,0 Razem , ,0

11 11 Koszty w zł własne dzielą się na : 2006 r r. koszty działalności podstawowej (koszt własny prod. i dystryb. energii cieplej) , ,49 w tym: koszty produkcji ciepła i nośnika , ,60 koszty dystrybucji , ,89 Koszty działalności pozostałych , ,69 Koszty działalności pomocniczej , ,39 Koszty Zarządu , ,12 Koszt własny ogółem wynosi , ,69 Jednostkowy koszt własny prod. i dystrybucji 1 GJ energii cieplnej 2006 r r. w zł Jednostkowy koszt własny produkcji i dystrybucji energii cieplnej 35,33 37,91 Stan zapasu węgla na 1 stycznia w ostatnich latach w tonach wynosił: Rok miał węglowy , ,50 Na koniec 2007 roku firma posiadała niezbędny zapas węgla zapewniający utrzymanie ciągłości produkcji. Wielkość ta wynosząca 4 534,50 tony była wielkością optymalną, gwarantującą ciągłość produkcji i dostosowaną do możliwości odbioru z ekspedycji w okresie zimy. 4. Przychody z operacji finansowych i koszty finansowe Przychody finansowe za 2007 stanowią kwotę ,06 zł. Źródłem przychodów były : w zł 2006 r r. zapłacone odsetki od lokat , ,08 odsetki bankowe od środków na rachunkach 115,74 19,70 zapłacone odsetki od należności przez odbiorców , ,15 niezapłacone odsetki od należności ,81 - pozostałe ( rozw. odpis aktual.) , ,13

12 12 Razem przychody finansowe wynoszą , ,06 Głównym źródłem przychodów są w roku 2007 odsetki od lokat. Koszty finansowe w 2007 roku zamknęły się kwotą ,99 zł. Koszty wynikały z: w zł 2006 r r. odpisy aktualizujące należności ,95 - umorzone odsetki od należności ,05 75,84 zapłacone odsetki z pozostałych tytułów 5 131,00 168,16 odsetki od kredytów na inwestycje , ,23 wycena pożyczki WFOŚ , ,79 ujemne różnice kursowe 394, ,52 pozostałe 1 650,42 5,45 Razem koszty finansowe wynoszą , ,99 Na wielkość kosztów finansowych największy wpływ mają odsetki od kredytów na inwestycje. 5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg w roku 2007 stanowią kwotę ,75 zł. Przychody kształtowały się następująco: w zł 2006 r r. przych. z tyt. rozwiąz. odpisów aktualiz.aktywa , ,85 zwrot kosztów postępowania sądowego 5 437,95 594,00 otrzymane odszkodowanie z PZU ,38 uzyskany złom ze sprzedaży zlikwidow. środ.trw ,00 - uzyskany złom powstały w wyniku remontów ,90 sprzedaż środka trwałego 150, ,88 nieodpł. przejęcie środka tr. i WNiP , ,24 sprzedaż uprawnienień do handlu emisjami ,50 - sprzedaż ciepłomierzy, przyłączy i opł.przyłączeniow ,45 - nadwyżka inwentaryzacyjna materiałów (opał) ,48 pozostałe przychody operacyjne 7 161,97 79,02 Razem przychody operacyjnewynoszą , ,75

13 13 Na wielkość przychodów miały wpływ przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualiz. aktywa oraz sprzedaż środków trwałych (samochody). W tym roku na wielkość przychodów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego miały wpływ brak przychody z tytułu sprzedaży handlu emisjami. Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg w roku 2007 wyniosły ,17zł.. Koszty kształtowały się następująco: w zł 2006 r r. odpisy aktualizujące wartość aktywów , ,26 zlikwidowane środki trwałe-uorzenie , ,28 sprzedaż WNiP umorzenie prawa do emisji CO , ,56 zaniechane inwestycje 5 083,22 931,60 nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej ,11 zapłacone koszty sądowe 850,20 - przekazane darowizny , ,20 odszkodowanie zasądzone za nieprawidł. rozwiązan. umowy o pracę , ,00 korekta zasiłku powypadkowego 6 023,73 - odszkodowanie ,00 pozostałe 649,12 52,16 Razem koszty operacyjne wynoszą , ,17 Na zmniejszenie kosztów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego miały wpływ mniejsze kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów a także umorzenia od zlikwidowanych środków trwałych.

14 14 III. WYNIK FINANSOWY Rachunek wyników Spółki za 2007 rok wykazuje dodatni wynik z całokształtu działalności w wysokości ,27 zł. (zysku brutto) i zysk netto w wysokości ,5 zł. Spółka osiągnęła stratę na sprzedaży w wysokości ,38 zł, wobec zysku na sprzedaży w 2006 r. w wysokości ,02. Na dodatni wynik brutto miało przede wszystkim wpływ dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości ,58 zł. (wobec dodatniego salda w wysokości ,86 zł. w 2006 r.) oraz dodatnie saldo z działalności finansowej 1 227,07 zł (wobec ,32 zł w 2006 r.) Wyliczenie zysku netto przedstawia (w zł.) przedstawia załącznik nr 5 Podstawowy wpływ na kwotę podatku dochodowego ma różnica między przychodami a kosztami podatkowymi.

15 15 IV. SYTUACJA FINANSOWA Sytuację finansową Spółki z chwilą jej powstania należało ocenić pozytywnie. W momencie utworzenia Spółka została wyposażona w niewielki majątek obrotowy, pozwalający na poniesienie pierwszych kosztów produkcji energii cieplnej. Spółkę charakteryzuje sezonowość produkcji, gdzie większość przychodów osiąga się w czterech pierwszych i dwóch ostatnich miesiącach roku podatkowego. W 2000 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art.25 ust.6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 54 poz. 654 z póź. zmianami). Formę rozliczenia podatku dochodowego zastosowano od 2000r. i utrzymano do 2007 r. Podstawę do opodatkowania stanowiła 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu korekty CIT-8 za 2006 r. Na tej podstawie Spółka płaciła zaliczki na podatek dochodowy. Uznaje się, że ten sposób rozliczenia z budżetem utworzony również w 2007 r. jest korzystniejszy dla Spółki, ponieważ za okres 3-ch pierwszych miesięcy wniesione zostały zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ,00 zł; gdy w 1999r.(tj. w ostatnim roku rozliczania wg starego systemu) musiała zapłacić zł. Suma zaliczek wniesionych za cały 2007 r. wyniosła ,00 zł. Zobowiązania były proporcjonalne do upływu okresu rozliczeniowego. Tym samym środki pieniężne mogły być lepiej wykorzystane przez Spółkę. Na koniec roku obrotowego Spółka osiągnęła dochód do opodatkowania w wysokości ,00 zł., który powstał w oparciu o poniesione koszty i przychody podatkowe. Wpływa to pozytywnie na działalność Spółki i daje lepsze wykorzystanie środków finansowych. Należy nadmienić, że Spółka wykazała dodatnie saldo środków pieniężnych na koniec roku ,44 zł ( ,51 zł za 2006 r.). Okresowa nadwyżka środków finansowych pozwoliła na uzyskanie dodatkowych przychodów z odsetek od lokat ( str. 11). Z uwagi na wyższe temperatury w IV kwartale 2007 r. oraz zapewnienie płynności finansowej spółka otrzymała kredyt w wysokości ,- zł., z którego skorzystała w niewielkim stopniu. Spółka korzystała w 2005 r. z pożyczki z WFOŚ na dofinansowanie zadania Redukcja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery z ciepłowni w Skierniewicach. W roku 2006 rozpoczęto spłatę pożyczki. Pożyczka była sukcesywnie spłacana wg harmonogramu.

16 16 Na koniec roku pozostało do spłacenia zł. Z uwagi na sezonowość działalności Spółki występuje znaczna rozbieżność pomiędzy przychodami a wydatkami. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego, spółka gromadzi i powiększa wolne środki finansowe dla zapewnienia prawidłowej regulacji okresowych obciążeń podatkowych, gromadzenia zapasów opału oraz stworzenia bufora dla nieprzewidzianych sytuacji (awaria i inne sytuacje losowe). Wszystkie środki pieniężne Spółki na kwotę ,35 zł wykazane w bilansie za 2007 r. ujęto łącznie ze środkami na rachunku ZFŚŚ oraz z naliczonymi odsetkami od lokat (aktywa obrotowe, dział III-Inwestycje krótkoterminowe), gwarantują płynność finansową i prawidłową działalność gospodarczą. W 2007 roku Spółka sporządzała prognozowane wpływy i wydatki pieniężne w układzie miesięcznym i opierając się na tych zestawieniach, w sposób uporządkowany sterowała ich przepływem. Umożliwiło to terminowe regulowanie zobowiązań, a lokowanie okresowych małych nadwyżek środków pieniężnych przyniosło ,08 zł. przychodu, wobec ,00 zł w 2006 roku. Informacje na temat zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących można uzyskać na podstawie kształtujących się następujących wskaźników: Nazwa wskaźnika Wskaźnik płynności bieżącej (I) Wskaźnik płynności szybkiej (II) Wskaźnik płynności atychmiastowej (III) Wskaźnik rentowności majątku (ROA) Rentowność netto sprzedaży Rentowność kapitału własnego (ROE) Rentowność zasobów osobowych Treść ekonomiczna wskaźnika aktywa obrot.-należ.z tyt.dostaw i usł.powyżej 12 m-cy zobowiązaniakrótk. zobow.krótkoter.powyżej 12 m-cy akt.obr. zap-krót.rmkczyn.-nal.tyt.dos.usł.powyż.12 m-cy zobowiązania krótk.-zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy Inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótk. zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem wynik finansowy netto x 100 kapitały własne zysk netto przeciętny stan zatrudnienia Poziom Poziom wskaźnikwskaźnika a na na r r. 2,58 2,57 2,08 2,04 0,77 0,47 0,90 0,05 1,63 0,09 1,05 0, ,2 153,8

17 17 W okresie analizowanym wskaźniki wykazują dobrą kondycję finansową Spółki, poziom dwóch pierwszych jest zbliżony do w stosunku do roku poprzedniego, następne wskaźniki wykazują spadek w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik szybki wskazuje na szybkie możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych, a wskaźnik płynności bieżącej informuje nas o dobrej kondycji finansowej. Pomiar płynności finansowej oparty na wielkościach bilansowych, pokazujący poziom na dany moment, jest w odniesieniu do Spółki ważnym, choć nie jedynym parametrem do oceny działalności. Pozycję finansową Spółki w dłuższym okresie można ocenić na podstawie wysokości kapitałów własnych, które świadczą o wiarygodności Spółki. Kapitał własny Spółki na koniec roku obrotowego 2007 wynosi ,80 zł. i wzrósł on w stosunku do roku poprzedniego o ,21 zł (szczegóły PODSUMOWANIE str. 23).

18 18 SYTUACJA KADROWA, CZAS PRACY, WYNAGRODZENIEA Przeciętne zatrudnienie Spółki w 2007 roku wyniosło 101 osób. Stan zatrudnienia na dzień r. wynosił 94 osoby w tym: - na stanowiskach robotniczych 61 osób - na stanowiskach nierobotniczych 33 osób W okresie roku sprawozdawczego przyjęto do pracy 3 osoby, w tym 3 osoby na stanowiska nierobotnicze. Rozwiązano umowy o pracę z 13 osobami w tym 4 ze stanowisk robotniczych i 9 osób ze stanowisk nierobotniczych. Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia Liczba pracowników ogółem w tym posiadających wyższe wykształcenie: Stan na 31.XII. 2005r Stan na 31.XII.2006r Wyższe Studium zawodowe Średnie zawodowe Liceum ogólnokształcące ZSZ Podstawowe Stan na 31.XII.2007r Struktura zatrudnienia wg wieku - pracownicy na stanowiskach robotniczych Stan na 31.XII. 2005r Stan na 31.XII.2006r. Stan na 31.XII.2007r. - do 35 lat d 36 do 50 lat lat i wyżej pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Stan na 31.XII.2005r. Stan na 31.XII.2006r Stan na 31.XII.2007r. -do 35 lat od 36 do 50lat lat i wyżej

19 19 - pracownicy na stanowiskach robotniczych i na nierobotniczych Stan na 31.XII.2005r Stan na 31.XII.2006r. Stan na 31.XII.2007r Struktura czasu pracy przedstawia się następująco: Wyszczególnienie 2005r 2006r 2007r Czas przepracowany w tys. godzin 187,1 186,5 177,0 - godziny nadliczbowe 0,4 0,3 0,1 Czas nieprzepracowany W tys. godzin w tym: -absencja chorobowa 29,5 7,8 29,0 7,5 29,2 6,6 -nieusprawiedliwione urlopy wypoczynkowe 19,7 20,0 20,9 -pozostałe 2 1,5 1,7 W celu pogłębienia i podniesienia kwalifikacji zawodowych w roku 2007 uczestniczyło 112 pracowników w kursach (w tym BHP 78 osób).

20 20 STAN BHP I. Stan zatrudnienia Ogółem - 94 w tym kobiet - 20 II. Wypadki przy pracy W roku wydarzyły się 4 wypadki przy pracy w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych. Główną przyczyną powstania tych wypadków była zbyt mała koncentracja i nieuwaga poszkodowanych. W wyniku powstania wypadków przy pracy poszkodowani przebywali na zwolnieniach lekarskich w ilości 117 dni. III. Choroby zawodowe W Energetyce Cieplnej nie występują choroby zawodowe i nie występuje podejrzenie takich chorób wśród naszej załogi. Na bieżąco prowadzimy badania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach NDN i NDS nie występują przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników. IV. Opieka Lekarska Pracownicy naszego zakładu są pod stałą opieką lekarską w Sk-cach przy ul. Wita Stwosza (Przychodnia Przemysłowa), gdzie są poddawani specjalistycznym badaniom okresowym, wysokościowym, itp. Przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracowników w zakładzie pracy nie ma. V. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie Pracownicy Energetyki Cieplnej wyposażeni są w odzież i obuwie robocze i ochronne zgodnie z tabelą norm, która jest uzgodniona ze Związkami Zawodowymi i Społecznym Inspektorem Pracy i odpowiada wymogom i normom obowiązującym. Pracownicy otrzymują ponadto ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację wg stopnia zabrudzenia.

21 21 VI. Szkolenie pracowników Szkolenie pracowników - instruktaż ogólny prowadzony jest przez służbę BHP Szkolenie BHP na stanowisku pracy prowadzone przez kierowników wydziałów i mistrzów. Inne szkolenia w dziedzinie BHP okresowe prowadzone jest przez wyspecjalizowane instytucje. Pracownicy nasi mają aktualne szkolenia bhp obowiązujące w zakładzie oraz są zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na zajmowanych stanowiskach pracy. VII. Warunki higieniczno-sanitarne Warunki higieniczno sanitarne w zakładzie są bardzo dobre Szatnie wyposażone są w szafki odzieżowe odrębnie połowa szafki na odzież roboczą i połowa na odzież czystą. Umywalnie wyposażone są w natryski i umywalki zgodnie z normą w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników na wydziałach. Ściany wyłożone są glazurą, podłogi terakotą w celu utrzymania należytego porządku. Stołówki wyposażone w lodówki do przechowywania posiłków dla pracowników.kuchnie gazowe znajdują się na stołówkach do podgrzewania posiłków na wszystkich wydziałach. Pomieszczenia higieniczno sanitarne są zadbane i nie wymagają remontów.

22 22 VII. PRZEWIDZWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI Spółka opracowała plany remontowy i inwestycyjny na rok Głównym celem inwestycji w 2008 r. jest planowana budowa sieci cieplnych, przyłączy oraz węzłów w celu pozyskania nowych odbiorców energii cieplnej. Jednym z podstawowych zadań jest przebudowa sieci kanałowej na preizolacyjną, co przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła dostarczanego do odbiorcy. Planuje się również modernizację oznakowania przeszkodowego komina w celu dostosowania do nowych rozporządzeń w tym zakresie. W 2008 r. zostaną przeprowadzone: modernizacja automatyki CM, modernizacja układów pompowych ciepłowni w celu usprawnienia pracy sytemu oraz modernizacja podgrzewacza kotła WR25 nr 2 w celu poprawienia niezawodności pracy kotła i całej ciepłowni. Sytuacja ekonomiczna spółki pozwala na finansowanie bieżącej działalności i prac remontowych środkami uzyskanymi z przychodów, natomiast w przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym może powstać konieczność korzystania z kredytów bankowych.