SPRAWOZDANIE z działalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007 Skierniewice, luty 2008 r.

2 2 W Y K O N A N I E Z A 2007 ROK I. OCENA TECHNICZNO EKSPLOATACYJNA 1. Zestawienie podstawowych wielkości eksploatacyjnych ( stan na r.) Podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice jest Ciepłownia Miejska, w której zainstalowane są 4 kotły: jeden WR-10 i trzy WR-25 o łącznej wydajności 98,8 MW. Z ciepłowni ciepło rozprowadzane jest do 216 węzłów cieplnych za pomocą sieci ciepłowniczej o całkowitej długości ok. 42,84 km; w tym: sieci wysokich parametrów 33,74 - km sieci niskich parametrów 9,1 - km pojemność zładu m Kubatura i powierzchnia obiektów zaopatrywanych w ciepło z sieci miejskiej: L.p. Wyszczególnienie Kubatura [tys.m 3 ] Powierzchnia[tys m 2 ] 1. Budynki mieszkalne 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 2214, ,34 512,47 510,65 - w zakresie ciepłej wody 2053, ,13 477,83 482,20 2. Budynki pozostałe 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 1340, ,43 270,82 273,86 I. Ogółem 2006 r r r r. - w zakresie ogrzewania pomieszczeń 3555, ,78 783,29 788, Struktura sprzedaży energii cieplnej w 2007 r. (w GJ). - do ogrzewania pomieszczeń ,39 - do podgrzania wody ,30 razem ,69

3 Rodzaje i ilości węzłów cieplnych. w tym: Wyszczególnienie 2006 r r. Ilość węzłów cieplnych ogółem węzłów grupowych EC (grupa C-1) węzłów indywidualnych EC (grupa C-2) węzłów będących własnością odbiorcy (grupa C-3) Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Grupa taryfowa C Węzły 2-funkcyjne (co i cwu) ogółem w tym: dla mieszkalnictwa dla pozostałych Węzły 1-funkcyjne ( co ) ogółem w tym: dla mieszkalnictwa dla pozostałych WYKONANIE PRAC REMONTOWO MODERNIZACYJNYCH W 2007 r. a) w zakresie Ciepłowni Miejskiej oraz SUW : 1. Systematyczne czyszczenie kotłów po stronie ogniowej i wodnej, 2. Remont odżużlaczy i taśmociągów po sezonie grzewczym, wymiana taśmy przenośnikowej taśmociągu odżużlania w estakadzie, 3. Naprawa sklepień zapłonowych i obmurza kotłów,

4 4 4. Remont stropu i konstrukcji wsporczej na hali kotłów, malowanie ścian, konstr. wsporczej, 5. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR10 z wykonaniem sklepienia zapłonowego chłodzonego wodą, 6. Remont i przegląd stacji transformatorowej, 7. Remont przenośnika FULMAR oraz regeneracja kół przenośnika 8. Remont automatyki CM wymiana przetworników i regulatorów 9. Remont instalacji oświetleniowej oraz szaf sterowniczych i rozdzielni NN., 10. Wymiana przepustnic wylotowych kotłów, 11. Remont izolacji termicznej rurociągów w ciepłowni, rurociągi wylotowe kotłów, pompownia 12. Remont wentylatorów wyciągu spalin oraz podmuchowych wszystkich kotłów oraz wyważanie wentylatorów, 13. Czyszczenie zasobników miału, 14. Wymiana uszczelnień zasuw, zaworów oraz pomp, 15. Remont magnetoodmulaczy po sezonie grzewczym, 16. Wymiana rur w instalacji technologicznej CM, odgazowywaczu 17. Wymiana uszkodzonej armatury w ciągach technologicznych CM i SUW. 18. Czyszczenie i przegląd zbiornika retencyjnego BERTA oraz armatury, 19. Odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach EC 20. Remont pomp uzupełniających, 21. Remont instalacji wody chłodniczej na hali pomp, 22. Modernizacja automatyki dyspozytorni, wymiana sterowników oraz modernizacja orogramowania sterującego, 23. Montaż kompensatorów mieszkowych na pompach mieszających oraz uzupełniających 24. Remont układu pomiarowego emisji spalin (kalibracja i pomiary równoległe) Dzięki realizacji ww. prac uzyskano następujące efekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne: Poprawę niezawodności pracy systemu ciepłowniczego CM, efekty ekonomiczne - poprawa sprawności pracy urządzeń, efekty ekologiczne - zmniejszenie zapylenia spalin, poprawę warunków pracy i odtworzenie stanu technicznego obiektów. Dostosowano źródło do nowych wymogów związanych z ochroną powietrza. W Ciepłowni Miejskiej zrealizowano plan remontowo inwestycyjny i uzyskano zamierzone efekty zarówno ekonomiczne, techniczne, środowiskowe jak i społeczne. b) Wykonanie prac w zakresie Sieci Cieplnych : Wykonanie nakładki bitumicznej po budowie sieci cieplnej-ul. Batorego kontynuacja zadania z 2006r. Przebudowa sieci cieplnej do budynków zasilanych z węzła grupowego nr 129 ul. Wańkowicza5 i 11, warsztat SSM, Wagnera1, 2xDz 88,9/160 41mb. Budowa przyłącza do budynku Wańkowicza 11, 2xDz 76,1/140 32,5mb.

5 5 Modernizacja sieci wysokich parametrów na osiedlu Widok, zadanie 4, ciepłociąg do budynku Nasza Chata ul. Armii Krajowej 47, Dz 139,7/ ,5mb, Dz60,3/125 37,7mb. cz.1 Modernizacja spinki ul. Mickiewicza Eskulap, Dz219,1/ ,4mb. Przebudowa przyłącza do przychodni Eskulap, Dz88,9/160 10,5mb. Budowa sieci cieplnej do hali magazynowej VEKI, Dz114,3/ ,7mb. Budowa przyłącza do hali magazynowej VEKI nr1, Dz60,3/125 24,2mb. Budowa przyłącza do hali magazynowej VEKI nr 2, Dz76,1/140 59,3mb. Budowa sieci cieplnej rozdzielczej Plac Floriana, Dz88,9/160 26,5mb. Budowa przyłącza do OSP-Plac Floriana 1, Dz33,7/90 2,6mb. Budowa przyłącza do budynku Plac Floriana 24, Dz33,7/90 15,5mb. Budowa spinki ul. Pomologiczna, Dz168,3/250 97,5mb. Modernizacja estakady napowietrznej nad torami Budowa przyłącza cieplnego do budynku Mireckiego 3 i 3a, Dz42,4/110 23mb. Budowa przyłącza cieplnego do budynku ul. Czerwona 20, Dz60,3/125 82,5mb. Odtworzenie terenu po budowie ciepłociągu wysokich parametrów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej, ul. Batorego Wykonanie nakładki bitumicznej po budowie sieci w ul. Strykowskiej c). Wykonanie prac w zakresie węzłów cieplnych : Budowa 6 węzłów cieplnych w budynkach : ul.wańkowicza 11, Mireckiego 3, Czerwona 20, Floriana 1, hala magazynowa VEKI nr1-200kw, hala magazynowa VEKI nr2-400kw. Wykonanie 5 modułów przyłączeniowych na węzłach cieplnych Remont węzła cieplnego nr 125 ul. Armii Krajowej 49 Remont węzła cieplnego nr 576 ul. Żwirki 3 Remont liczników ciepła w modułach przyłączeniowych i na budynkach Remont pokryć dachowych, obróbek blacharskich, tynków węzłów C-1 Remonty bieżące technologii, automatyki i elektryki węzłów grup C-1,C-2 Rozbudowa telemetrii o 3 węzły cieplne z wykorzystaniem internetowego przesyłu danych (Norwida 3,5,7) Zakup kanalizacji teletechnicznej do sieci transmisyjnej obsługującej telemetrię węzłów W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjno- remontowych przyłączono czterech nowych odbiorców. W związku z przeprowadzonymi pracami poprawił się stan techniczny całego systemu ciepłowniczego, a w wyniku częściowej likwidacji węzłów grupowych ( powstanie węzłów indywidualnych) wzrósł komfort zasilania w ciepło odbiorców. d/ Struktura nakładów na budowę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i nakładów remontowych

6 6 Rok Remonty [zł] Środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne [zł] Razem [zł] Uzyskane efekty z przeprowadzonych zmian modernizacyjnych. Zużycie energii elektrycznej w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej ( w GJ) ilustruje poniższe zestawienie: a) Zużycie energii elektrycznej na jednostkę energii cieplnej Rok/kwartał 2006 I kw. II kw. III kw. IV kw. Produkcja [GJ] Energia elektryczna [kwh] kwh/gj ,70 5,14 7,81 8,22 5, I kw. II kw. III kw. IV kw ,87 5,12 7, ,86 W 2007 r. zanotowano nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej o około 3,0%. Spowodowane to zostało wysoką temperaturą zewnętrzną w miesiącach zimowych co w bezpośredni sposób wpływa na zużycie energii elektrycznej do produkcji ciepła. Nie zanotowano poważnych awarii urządzeń elektrycznych w 2007r, które mogłyby wpłynąć na płynność dostaw energii cieplnej dla mieszkańców.

7 7 Moc zamówiona w latach Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która uwzględnia moc cieplną niezbędną dla: a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie, b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie, c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi. ROK MOC ZAMÓWIONA (MW) danego roku danego roku ,449 75, ,218 75,884 W 2007 r. wg stanu na 31 grudnia zanotowano wzrost mocy zamówionej w stosunku do 2006 r. o 0,114 MW t.j. 0,15 % Przychód ze sprzedaży energii cieplnej w stosunku do roku 2006 był mniejszy o ,62 zł, co stanowi 1,93 %. Na zmniejszenie przychodu ze sprzedaży głównie wpłynął mniejszy pobór ciepła, ze względu na wyższe temperatury zewnętrzne, niż w poprzednim sezonie grzewczym. Bilans mocy zamówionej w (MW) w latach przedstawiał się następująco: 2006 r. Stan r. - 73,449 Stan r. - 75,218 zwiększenie + 1,769 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 0,552 - pozyskaniu nowej mocy +2, r. Stan r. - 75,218 Stan r. - 74,375 zmniejszenie - 0,8428 wynika to: - ze zmniejszenia mocy przez odbiorców - 1, zwiększenia mocy przez odbiorców + 0,816 w tym z pozyskania nowej mocy + 0,531

8 8 d) Zużycie opału w latach 2006 i 2007 ROK ILOŚĆ OPAŁU (T) , ,0 Stan ochrony środowiska w Spółce. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest w bezpośredni sposób zależna od ilości i jakości spalanego opału oraz skuteczności zamontowanych urządzeń ochronnych. W 2007 roku zużycie opału wyniosło ,19 ton. Emisje zanieczyszczeń gazowo-pyłowych nie przekraczają wyznaczonych limitów. Nastąpił jednak, w porównaniu do roku 2006, nieznaczny wzrost emisji SO 2 oraz pyłów spowodowany obniżeniem jakości spalanego opału w II półroczu 2007 r. W dniu r. firma Lloyd s Register Polska Sp. z o.o dokonała weryfikacji rocznego raportu emisyjnego CO 2 za rok Zweryfikowana emisja CO 2 w roku 2006 wyniosła Mg. Emisja CO 2 za 2007 zostanie zweryfikowana do r. Instalacja spalania paliw w CM spełniała w 2007 r. wymagania dotyczące standardów emisyjnych a łączna emisja nie przekraczała wyznaczonych, w Pozwoleniu Zintegrowanym oraz w Pozwoleniu na udział w systemie handlu emisjami, limitów.

9 9 II. PRZYCHODY I KOSZTY ICH UZYSKANIA 1. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym energii cieplnej. Plan przychodów ze sprzedaży ogółem w 2007 r. został wykonany w 96,8 %. Na sytuację tę miała wpływ wyższa temperatura w ostatnich miesiącach roku w stosunku do planowanej. Przychody ze sprzedaży ogółem za 2007 rok wynoszą zł i są o 4,4 % niższe w stosunku do przychodów roku poprzedniego. Sprzedaż energii cieplnej w ujęciu wartościowym była niższa od roku ubiegłego o zł tj. o 1,9 %. Na sytuację tę miała wpływ warunki atmosferyczne (wyższa temperatura w roku 2007 w porównaniu z 2006 roku). Przychody ze sprzedaży obrazuje załącznik nr 1. Sprzedaż energii wyrażona w GJ była niższa o 5,96 % w stosunku do 2006 r. Ilościowy plan sprzedaży energii cieplnej na 2007 r. został wykonany w 93,5 %. Decyzją Nr OŁO (5)2007/280/VI/BW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2007 roku, zmieniono decyzję z dnia 9 sierpnia 2006 r. Nr OŁO (6)/2006/V/280/ WL w sprawie zatwierdzania szóstej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z siedziba w Skierniewicach, wydłużając ten okres do dnia 31 sierpnia 2007 r. Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego nr 260 poz z dnia 16 sierpnia 2007 r. Taryfa opłat za energię cieplną ulegała zmianie w ostatnich latach w następujących terminach: - z dniem 1 stycznia 1998 roku o 8 % ; z tym też dniem wzrósł podatek VAT z 17 % na 22 % - z dniem 1 maja 1998 roku o 7 %. - z dniem 1 sierpnia 2000 roku o 10,96%. - z dniem 1 września 2001 roku o 3,15%. - z dniem 1 października 2002 roku o 2,88% - od dnia 1 grudnia 2003 roku - bez zmian do 31 sierpnia 2005 roku - od dnia 1 września 2005 roku o 2,96 % do 30 września 2006 roku - od 1 października 2006 r. bez zmian przedłużenie do 31 lipca 2007 roku - od 1 sierpnia 2007 r. o 4,16 % do 31 sierpnia 2008 r. Wielkość sprzedaży energii cieplnej w 2007 r. w wyniku nowych podłączeń wyniosła 549 GJ.

10 10 Struktura sprzedaży wg poszczególnych grup odbiorców ukształtowała się w sposób przedstawiony w załączniku nr 2. Podkreślić należy, że 65,89 % sprzedaży energii cieplnej skierowana jest dla budownictwa mieszkaniowego, 10,64 % stanowią odbiorcy urzędów i instytucji, natomiast przemysł zaledwie 5,37 %. Pozostali odbiorcy stanowią 18,10 % odbioru. 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży. Efekty działalności gospodarczej Spółki za 2007 rok w postaci pozostałych przychodów ze sprzedaży zamykają się kwotą ,87 zł i stanowią 1,06 % przychodów ze sprzedaży. Przychody w tej grupie pozyskano głównie w wyniku konserwacji węzłów obcych, świadczenia usług transportowych, wykonania badań jakości węgla oraz dzierżawy. 3. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży. Zasady ewidencji kosztów w Spółce dostosowano do wymogów ustawy o rachunkowości, polegają one między innymi na przegrupowaniu kosztów. W załączonym do niniejszego sprawozdania załączniku nr 3 prezentowane są niektóre elementy gospodarcze, które wyrażone zostały w jednostkach naturalnych celem przybliżenia struktury kosztów produkcji i dystrybucji oraz tendencji zmian w latach Koszty działalności gospodarczej w relacji do wielkości planowanych przedstawia załącznik 4. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów rodzajowych za rok 2006 i 2007 w tys. zł. L.p Wyszczególnienie kosztów Wykonanie za 2006 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % Wykonanie za 2007 rok Udział danego kosztu do kosztów rodzajow.owych ogółem w % 1 Amortyzacja , ,8 2 Zużycie materiałów, w tym: , ,8 opał , ,7 mat. do remontów 898 5, ,5 3 Energia elekt. woda, ścieki, inne , ,9 w tym: energia elektryczna 919 5, ,2 woda, ścieki, gaz 126 0, ,7 4 Usługi obce , ,3 w tym: transport. zw. z przew. opału , ,3 remontowe 158 0, ,6 5 Podatki i opłaty , ,2 6 Wynagrodzenia , ,1 6 Ubezpieczenia społ. i inne świadcz , ,9 7 Pozostałe 97 0, ,0 Razem , ,0

11 11 Koszty w zł własne dzielą się na : 2006 r r. koszty działalności podstawowej (koszt własny prod. i dystryb. energii cieplej) , ,49 w tym: koszty produkcji ciepła i nośnika , ,60 koszty dystrybucji , ,89 Koszty działalności pozostałych , ,69 Koszty działalności pomocniczej , ,39 Koszty Zarządu , ,12 Koszt własny ogółem wynosi , ,69 Jednostkowy koszt własny prod. i dystrybucji 1 GJ energii cieplnej 2006 r r. w zł Jednostkowy koszt własny produkcji i dystrybucji energii cieplnej 35,33 37,91 Stan zapasu węgla na 1 stycznia w ostatnich latach w tonach wynosił: Rok miał węglowy , ,50 Na koniec 2007 roku firma posiadała niezbędny zapas węgla zapewniający utrzymanie ciągłości produkcji. Wielkość ta wynosząca 4 534,50 tony była wielkością optymalną, gwarantującą ciągłość produkcji i dostosowaną do możliwości odbioru z ekspedycji w okresie zimy. 4. Przychody z operacji finansowych i koszty finansowe Przychody finansowe za 2007 stanowią kwotę ,06 zł. Źródłem przychodów były : w zł 2006 r r. zapłacone odsetki od lokat , ,08 odsetki bankowe od środków na rachunkach 115,74 19,70 zapłacone odsetki od należności przez odbiorców , ,15 niezapłacone odsetki od należności ,81 - pozostałe ( rozw. odpis aktual.) , ,13

12 12 Razem przychody finansowe wynoszą , ,06 Głównym źródłem przychodów są w roku 2007 odsetki od lokat. Koszty finansowe w 2007 roku zamknęły się kwotą ,99 zł. Koszty wynikały z: w zł 2006 r r. odpisy aktualizujące należności ,95 - umorzone odsetki od należności ,05 75,84 zapłacone odsetki z pozostałych tytułów 5 131,00 168,16 odsetki od kredytów na inwestycje , ,23 wycena pożyczki WFOŚ , ,79 ujemne różnice kursowe 394, ,52 pozostałe 1 650,42 5,45 Razem koszty finansowe wynoszą , ,99 Na wielkość kosztów finansowych największy wpływ mają odsetki od kredytów na inwestycje. 5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg w roku 2007 stanowią kwotę ,75 zł. Przychody kształtowały się następująco: w zł 2006 r r. przych. z tyt. rozwiąz. odpisów aktualiz.aktywa , ,85 zwrot kosztów postępowania sądowego 5 437,95 594,00 otrzymane odszkodowanie z PZU ,38 uzyskany złom ze sprzedaży zlikwidow. środ.trw ,00 - uzyskany złom powstały w wyniku remontów ,90 sprzedaż środka trwałego 150, ,88 nieodpł. przejęcie środka tr. i WNiP , ,24 sprzedaż uprawnienień do handlu emisjami ,50 - sprzedaż ciepłomierzy, przyłączy i opł.przyłączeniow ,45 - nadwyżka inwentaryzacyjna materiałów (opał) ,48 pozostałe przychody operacyjne 7 161,97 79,02 Razem przychody operacyjnewynoszą , ,75

13 13 Na wielkość przychodów miały wpływ przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualiz. aktywa oraz sprzedaż środków trwałych (samochody). W tym roku na wielkość przychodów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego miały wpływ brak przychody z tytułu sprzedaży handlu emisjami. Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg w roku 2007 wyniosły ,17zł.. Koszty kształtowały się następująco: w zł 2006 r r. odpisy aktualizujące wartość aktywów , ,26 zlikwidowane środki trwałe-uorzenie , ,28 sprzedaż WNiP umorzenie prawa do emisji CO , ,56 zaniechane inwestycje 5 083,22 931,60 nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej ,11 zapłacone koszty sądowe 850,20 - przekazane darowizny , ,20 odszkodowanie zasądzone za nieprawidł. rozwiązan. umowy o pracę , ,00 korekta zasiłku powypadkowego 6 023,73 - odszkodowanie ,00 pozostałe 649,12 52,16 Razem koszty operacyjne wynoszą , ,17 Na zmniejszenie kosztów operacyjnych w stosunku do roku ubiegłego miały wpływ mniejsze kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów a także umorzenia od zlikwidowanych środków trwałych.

14 14 III. WYNIK FINANSOWY Rachunek wyników Spółki za 2007 rok wykazuje dodatni wynik z całokształtu działalności w wysokości ,27 zł. (zysku brutto) i zysk netto w wysokości ,5 zł. Spółka osiągnęła stratę na sprzedaży w wysokości ,38 zł, wobec zysku na sprzedaży w 2006 r. w wysokości ,02. Na dodatni wynik brutto miało przede wszystkim wpływ dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości ,58 zł. (wobec dodatniego salda w wysokości ,86 zł. w 2006 r.) oraz dodatnie saldo z działalności finansowej 1 227,07 zł (wobec ,32 zł w 2006 r.) Wyliczenie zysku netto przedstawia (w zł.) przedstawia załącznik nr 5 Podstawowy wpływ na kwotę podatku dochodowego ma różnica między przychodami a kosztami podatkowymi.

15 15 IV. SYTUACJA FINANSOWA Sytuację finansową Spółki z chwilą jej powstania należało ocenić pozytywnie. W momencie utworzenia Spółka została wyposażona w niewielki majątek obrotowy, pozwalający na poniesienie pierwszych kosztów produkcji energii cieplnej. Spółkę charakteryzuje sezonowość produkcji, gdzie większość przychodów osiąga się w czterech pierwszych i dwóch ostatnich miesiącach roku podatkowego. W 2000 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art.25 ust.6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 54 poz. 654 z póź. zmianami). Formę rozliczenia podatku dochodowego zastosowano od 2000r. i utrzymano do 2007 r. Podstawę do opodatkowania stanowiła 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu korekty CIT-8 za 2006 r. Na tej podstawie Spółka płaciła zaliczki na podatek dochodowy. Uznaje się, że ten sposób rozliczenia z budżetem utworzony również w 2007 r. jest korzystniejszy dla Spółki, ponieważ za okres 3-ch pierwszych miesięcy wniesione zostały zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ,00 zł; gdy w 1999r.(tj. w ostatnim roku rozliczania wg starego systemu) musiała zapłacić zł. Suma zaliczek wniesionych za cały 2007 r. wyniosła ,00 zł. Zobowiązania były proporcjonalne do upływu okresu rozliczeniowego. Tym samym środki pieniężne mogły być lepiej wykorzystane przez Spółkę. Na koniec roku obrotowego Spółka osiągnęła dochód do opodatkowania w wysokości ,00 zł., który powstał w oparciu o poniesione koszty i przychody podatkowe. Wpływa to pozytywnie na działalność Spółki i daje lepsze wykorzystanie środków finansowych. Należy nadmienić, że Spółka wykazała dodatnie saldo środków pieniężnych na koniec roku ,44 zł ( ,51 zł za 2006 r.). Okresowa nadwyżka środków finansowych pozwoliła na uzyskanie dodatkowych przychodów z odsetek od lokat ( str. 11). Z uwagi na wyższe temperatury w IV kwartale 2007 r. oraz zapewnienie płynności finansowej spółka otrzymała kredyt w wysokości ,- zł., z którego skorzystała w niewielkim stopniu. Spółka korzystała w 2005 r. z pożyczki z WFOŚ na dofinansowanie zadania Redukcja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery z ciepłowni w Skierniewicach. W roku 2006 rozpoczęto spłatę pożyczki. Pożyczka była sukcesywnie spłacana wg harmonogramu.

16 16 Na koniec roku pozostało do spłacenia zł. Z uwagi na sezonowość działalności Spółki występuje znaczna rozbieżność pomiędzy przychodami a wydatkami. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego, spółka gromadzi i powiększa wolne środki finansowe dla zapewnienia prawidłowej regulacji okresowych obciążeń podatkowych, gromadzenia zapasów opału oraz stworzenia bufora dla nieprzewidzianych sytuacji (awaria i inne sytuacje losowe). Wszystkie środki pieniężne Spółki na kwotę ,35 zł wykazane w bilansie za 2007 r. ujęto łącznie ze środkami na rachunku ZFŚŚ oraz z naliczonymi odsetkami od lokat (aktywa obrotowe, dział III-Inwestycje krótkoterminowe), gwarantują płynność finansową i prawidłową działalność gospodarczą. W 2007 roku Spółka sporządzała prognozowane wpływy i wydatki pieniężne w układzie miesięcznym i opierając się na tych zestawieniach, w sposób uporządkowany sterowała ich przepływem. Umożliwiło to terminowe regulowanie zobowiązań, a lokowanie okresowych małych nadwyżek środków pieniężnych przyniosło ,08 zł. przychodu, wobec ,00 zł w 2006 roku. Informacje na temat zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących można uzyskać na podstawie kształtujących się następujących wskaźników: Nazwa wskaźnika Wskaźnik płynności bieżącej (I) Wskaźnik płynności szybkiej (II) Wskaźnik płynności atychmiastowej (III) Wskaźnik rentowności majątku (ROA) Rentowność netto sprzedaży Rentowność kapitału własnego (ROE) Rentowność zasobów osobowych Treść ekonomiczna wskaźnika aktywa obrot.-należ.z tyt.dostaw i usł.powyżej 12 m-cy zobowiązaniakrótk. zobow.krótkoter.powyżej 12 m-cy akt.obr. zap-krót.rmkczyn.-nal.tyt.dos.usł.powyż.12 m-cy zobowiązania krótk.-zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy Inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótk. zobow. z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem wynik finansowy netto x 100 kapitały własne zysk netto przeciętny stan zatrudnienia Poziom Poziom wskaźnikwskaźnika a na na r r. 2,58 2,57 2,08 2,04 0,77 0,47 0,90 0,05 1,63 0,09 1,05 0, ,2 153,8

17 17 W okresie analizowanym wskaźniki wykazują dobrą kondycję finansową Spółki, poziom dwóch pierwszych jest zbliżony do w stosunku do roku poprzedniego, następne wskaźniki wykazują spadek w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik szybki wskazuje na szybkie możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych, a wskaźnik płynności bieżącej informuje nas o dobrej kondycji finansowej. Pomiar płynności finansowej oparty na wielkościach bilansowych, pokazujący poziom na dany moment, jest w odniesieniu do Spółki ważnym, choć nie jedynym parametrem do oceny działalności. Pozycję finansową Spółki w dłuższym okresie można ocenić na podstawie wysokości kapitałów własnych, które świadczą o wiarygodności Spółki. Kapitał własny Spółki na koniec roku obrotowego 2007 wynosi ,80 zł. i wzrósł on w stosunku do roku poprzedniego o ,21 zł (szczegóły PODSUMOWANIE str. 23).

18 18 SYTUACJA KADROWA, CZAS PRACY, WYNAGRODZENIEA Przeciętne zatrudnienie Spółki w 2007 roku wyniosło 101 osób. Stan zatrudnienia na dzień r. wynosił 94 osoby w tym: - na stanowiskach robotniczych 61 osób - na stanowiskach nierobotniczych 33 osób W okresie roku sprawozdawczego przyjęto do pracy 3 osoby, w tym 3 osoby na stanowiska nierobotnicze. Rozwiązano umowy o pracę z 13 osobami w tym 4 ze stanowisk robotniczych i 9 osób ze stanowisk nierobotniczych. Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia Liczba pracowników ogółem w tym posiadających wyższe wykształcenie: Stan na 31.XII. 2005r Stan na 31.XII.2006r Wyższe Studium zawodowe Średnie zawodowe Liceum ogólnokształcące ZSZ Podstawowe Stan na 31.XII.2007r Struktura zatrudnienia wg wieku - pracownicy na stanowiskach robotniczych Stan na 31.XII. 2005r Stan na 31.XII.2006r. Stan na 31.XII.2007r. - do 35 lat d 36 do 50 lat lat i wyżej pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Stan na 31.XII.2005r. Stan na 31.XII.2006r Stan na 31.XII.2007r. -do 35 lat od 36 do 50lat lat i wyżej

19 19 - pracownicy na stanowiskach robotniczych i na nierobotniczych Stan na 31.XII.2005r Stan na 31.XII.2006r. Stan na 31.XII.2007r Struktura czasu pracy przedstawia się następująco: Wyszczególnienie 2005r 2006r 2007r Czas przepracowany w tys. godzin 187,1 186,5 177,0 - godziny nadliczbowe 0,4 0,3 0,1 Czas nieprzepracowany W tys. godzin w tym: -absencja chorobowa 29,5 7,8 29,0 7,5 29,2 6,6 -nieusprawiedliwione urlopy wypoczynkowe 19,7 20,0 20,9 -pozostałe 2 1,5 1,7 W celu pogłębienia i podniesienia kwalifikacji zawodowych w roku 2007 uczestniczyło 112 pracowników w kursach (w tym BHP 78 osób).

20 20 STAN BHP I. Stan zatrudnienia Ogółem - 94 w tym kobiet - 20 II. Wypadki przy pracy W roku wydarzyły się 4 wypadki przy pracy w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych. Główną przyczyną powstania tych wypadków była zbyt mała koncentracja i nieuwaga poszkodowanych. W wyniku powstania wypadków przy pracy poszkodowani przebywali na zwolnieniach lekarskich w ilości 117 dni. III. Choroby zawodowe W Energetyce Cieplnej nie występują choroby zawodowe i nie występuje podejrzenie takich chorób wśród naszej załogi. Na bieżąco prowadzimy badania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach NDN i NDS nie występują przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników. IV. Opieka Lekarska Pracownicy naszego zakładu są pod stałą opieką lekarską w Sk-cach przy ul. Wita Stwosza (Przychodnia Przemysłowa), gdzie są poddawani specjalistycznym badaniom okresowym, wysokościowym, itp. Przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracowników w zakładzie pracy nie ma. V. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie Pracownicy Energetyki Cieplnej wyposażeni są w odzież i obuwie robocze i ochronne zgodnie z tabelą norm, która jest uzgodniona ze Związkami Zawodowymi i Społecznym Inspektorem Pracy i odpowiada wymogom i normom obowiązującym. Pracownicy otrzymują ponadto ekwiwalent pieniężny za pranie, naprawę i konserwację wg stopnia zabrudzenia.

21 21 VI. Szkolenie pracowników Szkolenie pracowników - instruktaż ogólny prowadzony jest przez służbę BHP Szkolenie BHP na stanowisku pracy prowadzone przez kierowników wydziałów i mistrzów. Inne szkolenia w dziedzinie BHP okresowe prowadzone jest przez wyspecjalizowane instytucje. Pracownicy nasi mają aktualne szkolenia bhp obowiązujące w zakładzie oraz są zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na zajmowanych stanowiskach pracy. VII. Warunki higieniczno-sanitarne Warunki higieniczno sanitarne w zakładzie są bardzo dobre Szatnie wyposażone są w szafki odzieżowe odrębnie połowa szafki na odzież roboczą i połowa na odzież czystą. Umywalnie wyposażone są w natryski i umywalki zgodnie z normą w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników na wydziałach. Ściany wyłożone są glazurą, podłogi terakotą w celu utrzymania należytego porządku. Stołówki wyposażone w lodówki do przechowywania posiłków dla pracowników.kuchnie gazowe znajdują się na stołówkach do podgrzewania posiłków na wszystkich wydziałach. Pomieszczenia higieniczno sanitarne są zadbane i nie wymagają remontów.

22 22 VII. PRZEWIDZWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI Spółka opracowała plany remontowy i inwestycyjny na rok Głównym celem inwestycji w 2008 r. jest planowana budowa sieci cieplnych, przyłączy oraz węzłów w celu pozyskania nowych odbiorców energii cieplnej. Jednym z podstawowych zadań jest przebudowa sieci kanałowej na preizolacyjną, co przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła dostarczanego do odbiorcy. Planuje się również modernizację oznakowania przeszkodowego komina w celu dostosowania do nowych rozporządzeń w tym zakresie. W 2008 r. zostaną przeprowadzone: modernizacja automatyki CM, modernizacja układów pompowych ciepłowni w celu usprawnienia pracy sytemu oraz modernizacja podgrzewacza kotła WR25 nr 2 w celu poprawienia niezawodności pracy kotła i całej ciepłowni. Sytuacja ekonomiczna spółki pozwala na finansowanie bieżącej działalności i prac remontowych środkami uzyskanymi z przychodów, natomiast w przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym może powstać konieczność korzystania z kredytów bankowych.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Samodzielne Koło Terenowe nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku za rok obrotowy 2012 (01.09.2012 r. 31.08.2013 r.) I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012 Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2012 19 11 umorzenie 19 11 wartość netto

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Zbiorcza Informacje uzupełniające za spis treści Informacje uzupełniające wykazano ze szczegółowością wynikającą z potrzeb

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A NIP: 677-222-15-66, REGON: 356746471 INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

8. Noty do rachunku zysków i strat oraz do rachunku przepływów pieniężnych

8. Noty do rachunku zysków i strat oraz do rachunku przepływów pieniężnych 8. Noty do rachunku zysków i strat oraz do rachunku przepływów pieniężnych Noty do rachunku zysków i strat Nota 21 - do pozycji I.1. 21.1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński z siedzibą 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE 2008r. 2009 A Przychody z działalności statutowej 55.348,11 41.524,40 I Składki brutto określone statutem 915,00 990,00 III Inne przychody określone

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. KLUB ABSTYNENTÓW KROKUS Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości zasada ostrożnej wyceny Podział zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO INFORMACJE OGÓLNE z siedzibą 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011. I Informacje ogólne - wprowadzenie

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011. I Informacje ogólne - wprowadzenie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 I Informacje ogólne - wprowadzenie 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo