1/2014 (102) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN ZW Tychy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/2014 (102) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN 1428-3328. ZW Tychy"

Transkrypt

1 1/2014 (102) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN ZW Tychy 1 OPTIMA Stacja Białystok Zajezdnia Franowo

2 2 maj 2014

3 Kluczowe realizacje ELEKTROBUDOWA SA buduje nowoczesny blok energetyczny w Tychach 3 Od prawej Jacek Faltynowicz ELEKTROBUDOWA SA, Dariusz Lubera TAURON Polska Energia SA, El bieta Bieƒkowska Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Donald Tusk Premier RP, Włodzimierz Karpiƒski Minister Skarbu Paƒstwa, Tomasz Tomczykiewicz Wiceminister Gospodarki i Henryk Borczyk TAURON Ciepło SA. 29 marca 2014 roku Premier Donald Tusk podpisał i wmurował akt erekcyjny pod budow w glowego bloku energetycznego o mocy 50 MWe i 86 MWt w Zakładzie Wytwarzania Tychy nale àcym do TAURON Ciepło SA. ELEKTROBUDOWA SA, b dàca Generalnym Wykonawcà wartej prawie 600 mln zł inwestycji, od czerwca 2013 roku realizuje prace obejmujàce budow bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym i turbinà ciepłowniczokondensacyjnà wraz z gospodarkami towarzyszàcymi oraz niezb dnà infrastrukturà. maj 2014

4 4 ZW Tychy

5 Inwestycja jest drugim etapem realizowanego przez TAURON Ciepło SA projektu budowy nowych mocy w tyskim zakładzie. Obejmuje budow bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbinà ciepłowniczo-kondensacyjnà wraz z gospodarkami towarzyszàcymi i niezb dnà infrastrukturà. WczeÊniej (w latach ) w ramach realizacji pierwszego etapu przebudowano kocioł w glowy bloku na jednostk spalajàcà w 100 proc. biomas oraz zabudow kotła rusztowego. Budowa post puje zgodnie z harmonogramem, który zakłada przekazanie bloku do eksploatacji w czerwcu 2016 r. W porównaniu z jednostkami dotychczas pracujàcymi w Tychach nowy blok b dzie emitował dwukrotnie mniej dwutlenku w gla i siedmiokrotnie mniej dwutlenku siarki. Czterokrotnie zmniejszy si emisja pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu. Wysokosprawna kogeneracja charakteryzuje si sprawnoêcià na poziomie proc., podczas gdy efektywnoêç tradycyjnych elektrociepłowni wynosi tylko około 35 proc. Podczas uroczystoêci w Tychach premier przedstawił propozycj nowej polityki energetycznej UE. Wszyscy rozumiemy teraz z wyjàtkowà ostroêcià, jak strategicznym wyzwaniem stała si energia dla Polski i dla Europy podkreêlił premier, któremu towarzyszyła Wicepremier El bieta Bieƒkowska. AK Tomasz Ostrowski, Jacek Faltynowicz, Marcin Garlej i Janusz Juszczyk najwa niejsi panowie na budowie. Prezes Jacek Faltynowicz wmurowuje akt erekcyjny. 5??????? maj 2014

6 FRANOWO 6 Widok na tor 36/2 posiadajàcy sieç sztywnà ruchomà z widocznym sygnalizatorem informujàcym o obecnoêci napi cia w sieci trakcyjnej. Zielony brak napi cia, czerwony obecnoêç napi cia.

7 Kluczowe realizacje WYBUDOWALIÂ MY najwi kszñ i najnowoczeâniejszñ zajezdni tramwajowñ w Europie Pró no szukaç w Polsce drugiej takiej zajezdni. Imponujàcy, zautomatyzowany obiekt, który stanàł na poznaƒskim Franowie, równa do najnowoczeêniejszych kompleksów tego typu w Europie. Historia Lata `90 pierwsze zwiastuny inwestycji. 15 kwietnia 2009 r. podpisanie umowy przez poznaƒskie MPK na wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budow. Dwa lata póêniej gotowy projekt i ogłoszenie przetargu na budow zajezdni. Wygrał go wykonawca, który zaproponował najni szà cen konsorcjum: ZUE S.A. (Lider) oraz ELEK- TROBUDOWA SA. 13 lipca 2011 r. podpisanie umowy na budow zajezdni tramwajowej. 5 wrzeênia 2011 r. wmurowanie kamienia w gielnego pod fundamenty zajezdni tramwajowej na Franowie. Akt erekcyjny został podpisany przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, Wojciecha Tulibackiego Prezesa Zarzàdu MPK Poznaƒ Sp. z o.o. jako Inwestora oraz przedstawicieli konsorcjum budujàcego zajezdni : Prezesa Zarzàdu ZUE S.A. Wiesława Nowaka oraz Jacka Faltynowicza Prezesa Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA. Zajezdnia w liczbach i danych Obiekt składa si z 15 torów postojowych, hali głównej, w której jest 11 torów do obsługi oraz budynków warsztatowo-magazynowych. Obszar całego kompleksu si ga 17 hektarów, czyli tyle co 24 boiska piłkarskie. Dla porównania zajezdnia przy ul. Głogowskiej, która obsługuje dotychczas najwi kszà liczb tramwajów, zajmuje 2,9 hektara. Na Franowie znajdzie si docelowo miejsce na 150 pociàgów tramwajowych, na Głogowskiej ledwo si mieszczà 63 składy. W całym Poznaniu sà 493 zwrotnice. W zajezdni na Franowie jest ich 109. DługoÊç torów w mieêcie wynosi 135 Zajezdnia Franowo podczas otwarcia; od lewej Paweł Bojko, Sławomir Wołek i Roman Lipiƒski. kilometrów. Prawie 10 procent tej liczby stanowià torowiska wybudowane w nowej zajezdni na Franowie. Zajezdnia ta jest pierwszà i jedynà w Polsce, w której zastosowano automatyczne sterowanie, czyli system DMS. Zajezdnia zaprojektowana została do obsługi 100 pociàgów 35-metrowych. B dzie jà obsługiwaç 100 pracowników i około 250 motorniczych. Istnieje mo liwoêç rozbudowy zajezdni do 150 pociàgów (w tej liczbie 20 tramwajów 45-metrowych, choç aktualna infrastruktura zajezdni ju teraz umo liwia obsług tej długoêci tramwajów). W zajezdni b dà stacjonowaç tramwaje: typu 105 Na, GT8 tzw. Helmuty Solarisy Tramino oraz wagony historyczne. W projekcie zajezdni, który dokonał si na 30 obszarach funkcjonowania infrastruktury budowlanej i tramwajowej wykorzystuje si najnowsze rozwiàzania stosowane obecnie w Europie. CoÊ dla in ynierów Sieç trakcyjna: mtp sieci płaskiej (cały teren poza Halà Postojowà i Halà Głównà) mtp sieci sztywnej w Hali Postojowej mtp sieci sztywnej w Hali Głównej, w tym na trzech torach znajduje si pi ç odcinków sieci sztywnej ruchomej ( odsuwnej ) o łàcznej długoêci ca 215 metrów. Sieç sztywna wysokoêci profilu 110 mm: Pràd zwarciowy (Izw): 45 ka. WysokoÊç profilu aluminiowego (H): 110 mm. Przekrój aluminiowego profilu (S, cz Êç toru pràdowego): 2220 mm², co odpowiada przekrojowi równemu 1400 mm² miedzi (Cu). Ci ar aluminiowego profilu (g): 6,1 kg/m. Temperaturowy zakres pracy: -30 C to +40 C. 7 maj 2014

8 Współczynnik wydłu enia liniowego: 24 x 10 6 Moduł spr ystoêci (E): N/mm². Kształt przewodu jezdnego typu DJPS według normy PN E o Êrednicy od 100 mm². Przewód jezdny jest zaciêni ty bez naciàgu. 8 Sypialnia dla tramwajów Dzi ki otwarciu całej zajezdni na Franowo mogli si wreszcie przenieêç rozsiani po mieêcie pracownicy słu b torowych i sieciowych. I w koƒcu codzienne przeglàdy tramwajów b dà wykonywane tam, gdzie pojazdy nocujà. Ponadto w zajezdni znajdujà si m.in. dwie myjnie, centralny odkurzacz, tokarka podtorowa do naprawiania zu ytych kół (by tramwaje nie hałasowały), lakiernia i stanowisko do prostowania karoserii tramwajów. Zajezdnia posiada te system informatyczny, który steruje pracà całego obiektu. Gdy tramwaj wje d a na teren MPK, system komputerowy rozpoznaje jego numer boczny i kieruje go na odpowiedni tor. Dzi ki temu ryzyko zderzenia z innym pojazdem jest ograniczone do minimum. ELEKTROBUDOWA SA dla Franowa Zakres naszych prac obejmował obiekty kubaturowe wraz z kompletnymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi (Hala Postojowa, Hala Główna, Budynek Warsztatu Torowego z cz Êcià biurowo-socjalnà, Hala Magazynowa z Gara em Pojazdów Szynowych, Gara e T2 P=8 i P=4, Portiernia, Wiata do Gi cia Szyn, Wiata na b bny z kablami, Wiaty Êmietnikowe, Budynek Pompowni wraz ze zbiornikami ppo.), zewn trzne instalacje sanitarne, wykonanie terenów zielonych, wykonanie sieci nn. Prace podzielone były na 3 etapy: I etap Inwestycji r., II etap Inwestycji , III etap Inwestycji w toku Autorka podczas tankowania tramwaju piaskiem. Widok z lotu ptaka. czak, Z. Michalczyk, R. Kulerski, A. Klukowski, B. Dembowski, P. Miernicki, M. Juskowiak, J. Cywiƒski, A. Klawikowski, H. Wiechno, J. Hajlig In ynierowie Budowy: M. B dzmierowski, K. Hrecka- Prociƒska, K. Krzesiƒska Asystentki Obsługi Kontraktu: M. Gil i A. Woêniak Oficjalne otwarcie miało miejsce 7 maja 2014 roku. Hala postojowa wyjazd. Hala Postojowa wyjazd. WartoÊç kontraktu to 208 mln złotych netto; 418 osób zatrudnionych w szczycie robót. Kluczowe postaci: Kierownik Kontraktu: P. Bojko cz Êç II etapu i III etap Kierownik Kontraktu: A. Gliwicki I i cz Êç II etapu Kierownik Projektu: R. Lipiƒski Kierownik Budowy: K. Chodubski Kierownicy Robót: M. Szymaniak, R. Borczyƒski, D. Tommaj 2014

9 OPTIMA 9

10 Kluczowe realizacje 10 RPZ-11 Białystok pod napi ciem Sławomir Staszak ojciec sukcesu. W maju br. oddana została do u ytku nowa stacja elektroenergetyczna 110/15 kv RPZ-11 Białystok, zbudowana przez ELEKTROBU- DOW SA w systemie pod klucz. Nad jej projektowaniem i budowà pracował zespół dyrektora Mariusza Luto z RDE Konin. WłaÊcicielem i u ytkownikiem stacji jest firma PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, b dàca najwi kszym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej Polsce. Stacja elektroenergetyczna RPZ-11 zlokalizowana przy ulicy Franciszka Karpiƒskiego na południowych obrze ach Białegostoku (dzielnica Dojlidy Górne) stanowi modelowe rozwiàzanie nowoczesnego systemu zasilania nowej infrastruktury miejskiej z sieci 110 kv. Stacja umieszczona została w budynku o interesujàcej architekturze, na pierwszy rzut oka nie zdradzajàcym nawet przeznaczenia obiektu. Wszystkie doprowadzenia linii 110 kv i 15 kv wykonano za pomocà kabli podziemnych, a rozdzielnie obu poziomów napi ç umieszczone sà całkowicie wewnàtrz budynku wraz z dwoma transformatorami o mocy 25 MVA ka dy. Dla ELEKTROBUDOWY SA obiekt ten jest szczególnie wa ny, ze wzgl du na zastosowanie w nim po raz pierwszy rozdzielnicy w izolacji gazowej (GIS) typu Optima 145, skonstruowanej w ostatnich kilku latach w RDE w Koninie w zespole kierowanym przez dyrektora Sławomira Staszaka. Optima 145 po pomyêlnym przejêciu badaƒ typu w holenderskim laboratorium KEMA w Arnhem doczekała si teraz pierwszej praktycznej aplikacji w energetyce krajowej. Zastosowano rozdzielnic w układzie H5 z dwoma polami liniowymi, polem sprz głowym i dwoma polami transformatorowymi. Stacja RPZ-11 powiàzana została z systemem elektroenergetycznym dwoma liniami kablowymi 110 kv, powstałymi w wyniku przeci cia dotychczasowej linii relacji RPZ-4 Narew. Linie te wprowadzone zostały na specjalny słup kratownicowy usytuowany w odległoêci kilkuset metrów od stacji, na którym umieszczono izolatory przepustowe łàczàce odpowiednio napowietrzne i kablowe cz Êci linii. Rozdzielnia 15 kv zbudowana jest na bazie pól rozdzielczych typu D-17PL produkcji ELEKTROBUDOWY SA, wyposa onych w silnikowe nap dy do przesuwania członów wysuwnych i silnikowe nap dy uziemników. Jest ona zło ona z dwóch sekcji i liczy łàcznie 50 pól. Jak ju wspomniano, stacja RPZ-11 stanowi rozwiàzanie modelowe dla nowych i modernizowanych stacji RPZ i GPZ 110 kv / SN w krajowej energetyce dystrybucyjnej. W Polsce działa kilkaset stacji tego rodzaju, w których strona 110 kv wykonana jest na bazie napowietrznych aparatów elektrycznych w bardzo ró nym wieku. Najstarsze z nich powstały jeszcze w latach szeêçdziesiàtych i niejednokrotnie poddawane były tylko nieznacznym modernizacjom. Teraz nadchodzi czas zastàpienia ich nowymi urzàdzeniami. Zastàpienie przestarzałych rozdzielni napowietrznych 110 kv nowoczesnymi wn trzowymi rozdzielnicami GIS Optima 145 przynosi konkretne korzyêci spółce dystrybucyjnej. Przeniesienie rozdzielni 110 kv do warunków wn trzowych przyczynia si do uniezale nienia od niszczàcego wpływu nara eƒ klimatycznych przede wszystkim wilgoci, niskich temperatur itp. Zmniejsza si pracochłonnoêç obsługi i podwy sza niezawodnoêç urzàdzeƒ. TrwałoÊç nowoczesnej rozdzielnicy GIS przekracza 50 lat nieprzerwanej eksploatacji. Zastosowanie rozdzielnicy GIS 110 kv produkcji ELEKTROBUDOWY SA jest gwarancjà szybkiej reakcji serwisu, który mo e interweniowaç w dowolnym miejscu na terenie Polski w ciàgu zaledwie kilku godzin od powiadomienia. Uruchomienie pierwszej stacji wykonanej pod klucz, w której zarówno strona Êredniego napi cia, jak i strona 110 kv zrealizowane sà na rozdzielnicach wyprodukowanych przez naszà firm, otwiera zupełnie nowy rozdział w historii ELEKTROBUDOWY SA w słu bie polskiej elektroenergetyki. Jacek Nowicki maj 2014

11 ELEKTROBUDOWA SA si ga gwiazd Realizowany w PKT Gdynia projekt Rozwój ekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta zdobył I miejsce w organizowanym przez Komisj Europejskà presti owym konkursie RegioStars 2014 kategorii City Star. ELEKTRO- BUDOWA SA uczestniczyła w realizacji tego zadania. W ramach projektu: przebudowano sieç trakcyjnà w Gdyni w ciàgu al. Zwyci stwa, w Sopocie w ciàgu al. NiepodległoÊci do p tli trolejbusowej przy ul. Reja, zbudowano 4 nowe podstacje trakcyjne, przebudowano 5 istniejàcych podstacji trakcyjnych, wybudowano Centrum Zdalnego Sterowania infrastrukturà zasilajàcà sieç trakcyjnà, zakupiono 28 nowoczesnych trolejbusów niskopodłogowych. Zakres prac ELEKTROBUDOWY SA obejmował budow 4 nowych i przebudow 5 istniejàcych podstacji trakcyjnych wraz z budowà Centrum Zdalnego Sterowania. W ramach tego zadania dostarczyliêmy rozdzielnic trakcyjnà pràdu stałego typu RT-1 w wykonaniu RT-1/15B. Rozdzielnica uwzgl dnia specyfik potrzeb układu zasilania sieci trolejbusowej. W odró nieniu od stosowanych dotychczas rozdzielnic pràdu stałego, rozdzielnica RT-1/15B jest przystosowana do dwubiegunowego sposobu zasilania sieci trolejbusowej. Polega to na umieszczeniu elementów łàczeniowych zarówno bieguna dodatniego, jak i ujemnego w jednym polu rozdzielnicy. Rozwiàzanie takie cechuje si przede wszystkim małymi gabarytami, a ponadto układ torów pràdowych oraz elementów łàczeniowych jest bardzo czytelny dla personelu obsługi, czym przyczynia si do zwi kszenia wygody oraz bezpieczeƒstwa pracy. W rozdzielnicy został zastosowany wyłàcznik szybki pràdu stałego UR15, którego walory predysponujà do zastosowania w trakcji trolejbusowej. RegioStars Awards to presti owy konkurs organizowany przez Komisj Europejskà od 2008 roku. Wyró niane w nim sà najbardziej innowacyjne i oryginalne przedsi wzi cia finansowane ze Êrodków europejskich, które dla innych miast i regionów mogà staç si inspiracjà i wzorem wykorzystania funduszy wspólnotowych. Chodzi przede wszystkim o promowanie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym. W tym roku spoêród 80 ró nych przedsi wzi ç do finału zakwalifikowano 19. Podzielono je na 4 kategorie tematyczne. Gdyƒski projekt Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta zwyci ył w kategorii CityStar inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadà zrównowa- onego rozwoju, w której rywalizował z przedsi wzi ciami z brytyjskiego Swansea, Kielc i wspólnym projektem Manchesteru, Pary a, Brukseli, Bielefeld i Rotterdamu. Projekt, który Komisja Europejska uznała za wzorcowy, finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Stanisław WapniarSki Złotym In ynierem 2013 w kategorii Hi-Tech Laureat XX edycji plebiscytu czytelników Przeglàdu Technicznego. 25 marca 2014 r. odbyła si w Pałacu Prezydenckim w Warszawie gala podsumowujàca XX plebiscyt o tytuł Złotego In yniera. Honorowy patronat nad plebiscytem sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Otrzymanie tytułu Złotego In yniera w plebiscycie czytelników PT w jego XX jubileuszowej edycji jest dla mnie wielkim zaszczytem i zarazem ogromnà niespodziankà. Dzi kuj wszystkim, którzy na mnie głosowali. Dzi kuj swoim współpracownikom, z którymi razem zapracowaliêmy na to wspaniałe wyró nienie. Całe swoje zawodowe ycie zwiàzałem z jednà firmà: ELEKTROBUDOWÑ SA, gdzie prawie 40 lat pracowałem przy produkcji, konstruowaniu rozdzielnic Êredniego i niskiego napi cia. Sàdz, e miałem du o szcz Êcia, mogàc si w ciàgu tych lat rozwijaç, realizujàc swoje zawodowe plany i marzenia, pracowaç w zakładzie nastawionym na rozwój techniczny produkowanych wyrobów, współpracowaç z wieloma kreatywnymi osobami zarówno ze strony przeło onych, jak i podwładnych. W ciàgu tych lat opracowaliêmy ponad 30 nowych typów rozdzielnic, wprowadziliêmy do produkcji konstrukcyjnie bardzo nowoczesne rozdzielnice, w pełni przedziałowe, całkowicie zdalnie sterowane i nadzorowane, bezpieczne dla osób je obsługujàcych, eksploatacyjnie niezawodne. WprowadziliÊmy na polski rynek pierwsze rozdzielnice chroniàce pracowników obsługi przed skutkami wewn trznych zwarç łukowych. Prawdopodobnie jesteêmy rekordzistà Êwiata w iloêci zaatestowanych typów rozdzielnic Êredniego napi cia. Tak wielka liczba wdro onych rozdzielnic jest rezultatem strategii przyj tej przez Spółk : jesteêmy elastyczni, budujemy rozdzielnice szyte na miar, dostosowane do szczególnych uwarunkowaƒ poszczególnych grup klientów, realizujemy ich nietypowe yczenia. Poziomem technicznym i maksymalnymi parametrami znamionowymi rozdzielnice naszej firmy dorównujà czołowym rozwiàzaniom najwi kszych koncernów Êwiatowych. W 2012 roku zaatestowaliêmy i wyprodukowaliêmy rozdzielnic zdolnà przenieêç gigantyczne pràdy zwarciowe A. WczeÊniej aden inny producent na Êwiecie nie skonstruował tak pot nej rozdzielnicy. Spółki zale ne ELEKTROBUDOWY SA sprzedajà nasze urzàdzenia równie za granicà: w Rosji, Arabii Saudyjskiej, na Ukrainie Ich sprzeda jest mo liwa dzi ki skonstruowaniu i zaatestowaniu rozdzielnic dostosowanych do lokalnych rynków. S.W. maj

12 Daj odpadom drugñ szans 11 MAJA DZIE BEZ ÂMIECENIA Dlaczego 11 maja? To dzieƒ, w którym rozpoczàł funkcjonowanie Polski System Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi, organizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62 (11 maja 2001 roku parlament przyjàł pakiet ustaw, w tym regulacje o obowiàzkach przedsi biorców). Dzi ki naszym wspólnym staraniom data ta wpisuje si w kalendarz ekologicznych przedsi wzi ç podejmowanych przez ró ne podmioty. Dzieƒ bez Êmiecenia World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzie z kilkunastu krajów współdziałajàcych w ramach mi dzynarodowego programu Europejski Eko-Parlament Młodzie y, przedsi wzi cia firmowanego przez PRO EUROPE (organizacj zrzeszajàcà działajàce w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Od samego poczàtku współorganizatorami kampanii sà wszyscy Akcjonariusze Rekopolu.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis Rysunków

Spis Rysunków Spis Rysunków Nr rys. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 Tytuł rysunku Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN Pole liniowe rozłącznikowe

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 wrzesień 2013 www.elbudowa.com.pl Obszary działalności Oddziału Rynek Wytwarzania Energii Inwestycje Remonty i modernizacje Generalne wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo w Poznaniu Trasy Tramwajowej na Franowo - - Dane techniczne

Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo w Poznaniu Trasy Tramwajowej na Franowo - - Dane techniczne Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo w Poznaniu Władze Miasta Poznania podejmując decyzję o budowie Trasy Tramwajowej na Franowo w tunelu, uczyniły ten projekt jednym z najciekawszych w Polsce projektów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES 2 SZANSA NA WYCIÑGNIECIE R KI Czy kiedykolwiek myêlałeê, e ka dy słoneczny dzieƒ mo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE DOSTARCZAMY WARTOŚCI ISTOTNE DLA KLIENTÓW

BEZPIECZNIE DOSTARCZAMY WARTOŚCI ISTOTNE DLA KLIENTÓW BEZPIECZNIE DOSTARCZAMY WARTOŚCI ISTOTNE DLA KLIENTÓW HISTORIA 13.11.1998 r. zawiązanie ELEKTROTIM S.A. 11.04.2007 r. debiut ELEKTROTIM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZARZĄD ELEKTROTIM

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od projektu do realizacji ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA od projektu do realizacji ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Innowacyjne rozwiązania rozdzielnic trakcyjnych prądu stałego dla zasilania trakcji miejskiej. mgr inż. Joanna Janus-Jurczyk UITP, Lublin, 23.10.2009 1

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: (0-12) 421 24 41, fax: (0-12) 422 24 e-mail: arkona@pkzarkona.pl ZLECENIODAW- CA: Kancelaria Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 103 7402 Poz. 1090 1090 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Êwiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzàdzeƒ przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Dr inż. Marek Stępa, wiceprezydent Miasta Gdyni Nadrzędnym celem strategicznym, wynikającym z deklaracji misji władz miasta, jest osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok GOSPODARKA REMONTOWA Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH Wersja: 01 Data wydania: 31.12.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Dokumentacji Energetycznej procesowa) Zatwierdzenie/Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Badania i Pomiary Okresowe Stacji Transformatorowych i Rozdzielni SN 15 kv i NN 400/230V. Nazwy i kody CPV: 45315500-3 Instalacje średniego napięcia 45315700-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Kompletny system aparatury modułowej

Kompletny system aparatury modułowej APARATURA MODU OWA >>> Kompletny system aparatury modułowej > Aparaty modułowe Legrand to wolność wyboru w organizacji rozdzielnicy oraz kompletny i innowacyjny system z wieloma funkcjami do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody Stacje wysokich napięć Wybrane aspekty doboru schematów głównych i rozwiązań konstrukcyjnych

Kable i przewody Stacje wysokich napięć Wybrane aspekty doboru schematów głównych i rozwiązań konstrukcyjnych Kable i przewody Stacje wysokich napięć Wybrane aspekty doboru schematów głównych i rozwiązań konstrukcyjnych dr hab. inż. Waldemar Dołęga Politechnika Wrocławska Nr ref EIM: 100020 Stacje wysokich napięć

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy BEŁCHATÓW 2016-10-20 1 Charakterystyka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Zakres terytorialny działalności TDS: Czym się zajmujemy: Eksploatacją

Bardziej szczegółowo

Wodo i gazoszczelne systemy uszczelniania kabli i rur w obiektach stacyjnych w odniesieniu do wytycznych zakładów energetycznych w Polsce

Wodo i gazoszczelne systemy uszczelniania kabli i rur w obiektach stacyjnych w odniesieniu do wytycznych zakładów energetycznych w Polsce Wodo i gazoszczelne systemy uszczelniania kabli i rur w obiektach stacyjnych w odniesieniu do wytycznych zakładów energetycznych w Polsce opracował Michał Rink Wisła 14-15. 06. 2016 r w praktyce w praktyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego. Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)

TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego. Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) RAL F Warszawa, 16.12.2010r. CENTRAL EUROPE Programme co-financed Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ àczy nas energia OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Spis treêci Preambu a................................................................................ 3 Kim jest Operator Systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie. PDF created with pdffactory trial version

Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie. PDF created with pdffactory trial version Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie Układ zasilania liczba podstacji trakcyjnych 41 szt. moc zainstalowana 128,0 MW liczba zespołów prostownikowych 160,0 szt. liczba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 122 8981 Poz. 1017 1017 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

T200. The Guiding System, Doświadczenie. nowa droga do realizacji

T200. The Guiding System, Doświadczenie. nowa droga do realizacji Doświadczenie światowego lidera w aparaturze SN zapewnia funkcję zdalnego sterowania doskonale zintegrowaną z Waszą siecią bazujący na 20 letniej współpracy z naszymi klientami zapewnia im: Większą otwartość:

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3 OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv Informacja techniczna 02/99/ON3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Prosta budowa i obs³uga. Ma³e gabaryty. Du a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ

Bardziej szczegółowo

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ I N W E S T O R Wojewódzki Szpital Bródnowski O B I E K T Budynek Wojewódzkiego Szpitala rozdzielnica J modernizacja

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 Spis treści 1. Definicje i skróty... 3 2. Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 2.1. Układ LT technologia AIS... 4 2.2. Układ LT technologia DT... 5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2011. Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L na przejazdach

Warszawa, 15 marca 2011. Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L na przejazdach Nowe technologie w budowie, eksploatacji i utrzymaniu przejazdów kolejowych Warszawa, 15 marca 2011 Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II.

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Konin, dnia 18.12.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: WYJAŚNIENIA Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach

Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW

Bardziej szczegółowo