1/2014 (102) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN ZW Tychy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/2014 (102) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN 1428-3328. ZW Tychy"

Transkrypt

1 1/2014 (102) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN ZW Tychy 1 OPTIMA Stacja Białystok Zajezdnia Franowo

2 2 maj 2014

3 Kluczowe realizacje ELEKTROBUDOWA SA buduje nowoczesny blok energetyczny w Tychach 3 Od prawej Jacek Faltynowicz ELEKTROBUDOWA SA, Dariusz Lubera TAURON Polska Energia SA, El bieta Bieƒkowska Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Donald Tusk Premier RP, Włodzimierz Karpiƒski Minister Skarbu Paƒstwa, Tomasz Tomczykiewicz Wiceminister Gospodarki i Henryk Borczyk TAURON Ciepło SA. 29 marca 2014 roku Premier Donald Tusk podpisał i wmurował akt erekcyjny pod budow w glowego bloku energetycznego o mocy 50 MWe i 86 MWt w Zakładzie Wytwarzania Tychy nale àcym do TAURON Ciepło SA. ELEKTROBUDOWA SA, b dàca Generalnym Wykonawcà wartej prawie 600 mln zł inwestycji, od czerwca 2013 roku realizuje prace obejmujàce budow bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym i turbinà ciepłowniczokondensacyjnà wraz z gospodarkami towarzyszàcymi oraz niezb dnà infrastrukturà. maj 2014

4 4 ZW Tychy

5 Inwestycja jest drugim etapem realizowanego przez TAURON Ciepło SA projektu budowy nowych mocy w tyskim zakładzie. Obejmuje budow bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbinà ciepłowniczo-kondensacyjnà wraz z gospodarkami towarzyszàcymi i niezb dnà infrastrukturà. WczeÊniej (w latach ) w ramach realizacji pierwszego etapu przebudowano kocioł w glowy bloku na jednostk spalajàcà w 100 proc. biomas oraz zabudow kotła rusztowego. Budowa post puje zgodnie z harmonogramem, który zakłada przekazanie bloku do eksploatacji w czerwcu 2016 r. W porównaniu z jednostkami dotychczas pracujàcymi w Tychach nowy blok b dzie emitował dwukrotnie mniej dwutlenku w gla i siedmiokrotnie mniej dwutlenku siarki. Czterokrotnie zmniejszy si emisja pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu. Wysokosprawna kogeneracja charakteryzuje si sprawnoêcià na poziomie proc., podczas gdy efektywnoêç tradycyjnych elektrociepłowni wynosi tylko około 35 proc. Podczas uroczystoêci w Tychach premier przedstawił propozycj nowej polityki energetycznej UE. Wszyscy rozumiemy teraz z wyjàtkowà ostroêcià, jak strategicznym wyzwaniem stała si energia dla Polski i dla Europy podkreêlił premier, któremu towarzyszyła Wicepremier El bieta Bieƒkowska. AK Tomasz Ostrowski, Jacek Faltynowicz, Marcin Garlej i Janusz Juszczyk najwa niejsi panowie na budowie. Prezes Jacek Faltynowicz wmurowuje akt erekcyjny. 5??????? maj 2014

6 FRANOWO 6 Widok na tor 36/2 posiadajàcy sieç sztywnà ruchomà z widocznym sygnalizatorem informujàcym o obecnoêci napi cia w sieci trakcyjnej. Zielony brak napi cia, czerwony obecnoêç napi cia.

7 Kluczowe realizacje WYBUDOWALIÂ MY najwi kszñ i najnowoczeâniejszñ zajezdni tramwajowñ w Europie Pró no szukaç w Polsce drugiej takiej zajezdni. Imponujàcy, zautomatyzowany obiekt, który stanàł na poznaƒskim Franowie, równa do najnowoczeêniejszych kompleksów tego typu w Europie. Historia Lata `90 pierwsze zwiastuny inwestycji. 15 kwietnia 2009 r. podpisanie umowy przez poznaƒskie MPK na wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budow. Dwa lata póêniej gotowy projekt i ogłoszenie przetargu na budow zajezdni. Wygrał go wykonawca, który zaproponował najni szà cen konsorcjum: ZUE S.A. (Lider) oraz ELEK- TROBUDOWA SA. 13 lipca 2011 r. podpisanie umowy na budow zajezdni tramwajowej. 5 wrzeênia 2011 r. wmurowanie kamienia w gielnego pod fundamenty zajezdni tramwajowej na Franowie. Akt erekcyjny został podpisany przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, Wojciecha Tulibackiego Prezesa Zarzàdu MPK Poznaƒ Sp. z o.o. jako Inwestora oraz przedstawicieli konsorcjum budujàcego zajezdni : Prezesa Zarzàdu ZUE S.A. Wiesława Nowaka oraz Jacka Faltynowicza Prezesa Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA. Zajezdnia w liczbach i danych Obiekt składa si z 15 torów postojowych, hali głównej, w której jest 11 torów do obsługi oraz budynków warsztatowo-magazynowych. Obszar całego kompleksu si ga 17 hektarów, czyli tyle co 24 boiska piłkarskie. Dla porównania zajezdnia przy ul. Głogowskiej, która obsługuje dotychczas najwi kszà liczb tramwajów, zajmuje 2,9 hektara. Na Franowie znajdzie si docelowo miejsce na 150 pociàgów tramwajowych, na Głogowskiej ledwo si mieszczà 63 składy. W całym Poznaniu sà 493 zwrotnice. W zajezdni na Franowie jest ich 109. DługoÊç torów w mieêcie wynosi 135 Zajezdnia Franowo podczas otwarcia; od lewej Paweł Bojko, Sławomir Wołek i Roman Lipiƒski. kilometrów. Prawie 10 procent tej liczby stanowià torowiska wybudowane w nowej zajezdni na Franowie. Zajezdnia ta jest pierwszà i jedynà w Polsce, w której zastosowano automatyczne sterowanie, czyli system DMS. Zajezdnia zaprojektowana została do obsługi 100 pociàgów 35-metrowych. B dzie jà obsługiwaç 100 pracowników i około 250 motorniczych. Istnieje mo liwoêç rozbudowy zajezdni do 150 pociàgów (w tej liczbie 20 tramwajów 45-metrowych, choç aktualna infrastruktura zajezdni ju teraz umo liwia obsług tej długoêci tramwajów). W zajezdni b dà stacjonowaç tramwaje: typu 105 Na, GT8 tzw. Helmuty Solarisy Tramino oraz wagony historyczne. W projekcie zajezdni, który dokonał si na 30 obszarach funkcjonowania infrastruktury budowlanej i tramwajowej wykorzystuje si najnowsze rozwiàzania stosowane obecnie w Europie. CoÊ dla in ynierów Sieç trakcyjna: mtp sieci płaskiej (cały teren poza Halà Postojowà i Halà Głównà) mtp sieci sztywnej w Hali Postojowej mtp sieci sztywnej w Hali Głównej, w tym na trzech torach znajduje si pi ç odcinków sieci sztywnej ruchomej ( odsuwnej ) o łàcznej długoêci ca 215 metrów. Sieç sztywna wysokoêci profilu 110 mm: Pràd zwarciowy (Izw): 45 ka. WysokoÊç profilu aluminiowego (H): 110 mm. Przekrój aluminiowego profilu (S, cz Êç toru pràdowego): 2220 mm², co odpowiada przekrojowi równemu 1400 mm² miedzi (Cu). Ci ar aluminiowego profilu (g): 6,1 kg/m. Temperaturowy zakres pracy: -30 C to +40 C. 7 maj 2014

8 Współczynnik wydłu enia liniowego: 24 x 10 6 Moduł spr ystoêci (E): N/mm². Kształt przewodu jezdnego typu DJPS według normy PN E o Êrednicy od 100 mm². Przewód jezdny jest zaciêni ty bez naciàgu. 8 Sypialnia dla tramwajów Dzi ki otwarciu całej zajezdni na Franowo mogli si wreszcie przenieêç rozsiani po mieêcie pracownicy słu b torowych i sieciowych. I w koƒcu codzienne przeglàdy tramwajów b dà wykonywane tam, gdzie pojazdy nocujà. Ponadto w zajezdni znajdujà si m.in. dwie myjnie, centralny odkurzacz, tokarka podtorowa do naprawiania zu ytych kół (by tramwaje nie hałasowały), lakiernia i stanowisko do prostowania karoserii tramwajów. Zajezdnia posiada te system informatyczny, który steruje pracà całego obiektu. Gdy tramwaj wje d a na teren MPK, system komputerowy rozpoznaje jego numer boczny i kieruje go na odpowiedni tor. Dzi ki temu ryzyko zderzenia z innym pojazdem jest ograniczone do minimum. ELEKTROBUDOWA SA dla Franowa Zakres naszych prac obejmował obiekty kubaturowe wraz z kompletnymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi (Hala Postojowa, Hala Główna, Budynek Warsztatu Torowego z cz Êcià biurowo-socjalnà, Hala Magazynowa z Gara em Pojazdów Szynowych, Gara e T2 P=8 i P=4, Portiernia, Wiata do Gi cia Szyn, Wiata na b bny z kablami, Wiaty Êmietnikowe, Budynek Pompowni wraz ze zbiornikami ppo.), zewn trzne instalacje sanitarne, wykonanie terenów zielonych, wykonanie sieci nn. Prace podzielone były na 3 etapy: I etap Inwestycji r., II etap Inwestycji , III etap Inwestycji w toku Autorka podczas tankowania tramwaju piaskiem. Widok z lotu ptaka. czak, Z. Michalczyk, R. Kulerski, A. Klukowski, B. Dembowski, P. Miernicki, M. Juskowiak, J. Cywiƒski, A. Klawikowski, H. Wiechno, J. Hajlig In ynierowie Budowy: M. B dzmierowski, K. Hrecka- Prociƒska, K. Krzesiƒska Asystentki Obsługi Kontraktu: M. Gil i A. Woêniak Oficjalne otwarcie miało miejsce 7 maja 2014 roku. Hala postojowa wyjazd. Hala Postojowa wyjazd. WartoÊç kontraktu to 208 mln złotych netto; 418 osób zatrudnionych w szczycie robót. Kluczowe postaci: Kierownik Kontraktu: P. Bojko cz Êç II etapu i III etap Kierownik Kontraktu: A. Gliwicki I i cz Êç II etapu Kierownik Projektu: R. Lipiƒski Kierownik Budowy: K. Chodubski Kierownicy Robót: M. Szymaniak, R. Borczyƒski, D. Tommaj 2014

9 OPTIMA 9

10 Kluczowe realizacje 10 RPZ-11 Białystok pod napi ciem Sławomir Staszak ojciec sukcesu. W maju br. oddana została do u ytku nowa stacja elektroenergetyczna 110/15 kv RPZ-11 Białystok, zbudowana przez ELEKTROBU- DOW SA w systemie pod klucz. Nad jej projektowaniem i budowà pracował zespół dyrektora Mariusza Luto z RDE Konin. WłaÊcicielem i u ytkownikiem stacji jest firma PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, b dàca najwi kszym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej Polsce. Stacja elektroenergetyczna RPZ-11 zlokalizowana przy ulicy Franciszka Karpiƒskiego na południowych obrze ach Białegostoku (dzielnica Dojlidy Górne) stanowi modelowe rozwiàzanie nowoczesnego systemu zasilania nowej infrastruktury miejskiej z sieci 110 kv. Stacja umieszczona została w budynku o interesujàcej architekturze, na pierwszy rzut oka nie zdradzajàcym nawet przeznaczenia obiektu. Wszystkie doprowadzenia linii 110 kv i 15 kv wykonano za pomocà kabli podziemnych, a rozdzielnie obu poziomów napi ç umieszczone sà całkowicie wewnàtrz budynku wraz z dwoma transformatorami o mocy 25 MVA ka dy. Dla ELEKTROBUDOWY SA obiekt ten jest szczególnie wa ny, ze wzgl du na zastosowanie w nim po raz pierwszy rozdzielnicy w izolacji gazowej (GIS) typu Optima 145, skonstruowanej w ostatnich kilku latach w RDE w Koninie w zespole kierowanym przez dyrektora Sławomira Staszaka. Optima 145 po pomyêlnym przejêciu badaƒ typu w holenderskim laboratorium KEMA w Arnhem doczekała si teraz pierwszej praktycznej aplikacji w energetyce krajowej. Zastosowano rozdzielnic w układzie H5 z dwoma polami liniowymi, polem sprz głowym i dwoma polami transformatorowymi. Stacja RPZ-11 powiàzana została z systemem elektroenergetycznym dwoma liniami kablowymi 110 kv, powstałymi w wyniku przeci cia dotychczasowej linii relacji RPZ-4 Narew. Linie te wprowadzone zostały na specjalny słup kratownicowy usytuowany w odległoêci kilkuset metrów od stacji, na którym umieszczono izolatory przepustowe łàczàce odpowiednio napowietrzne i kablowe cz Êci linii. Rozdzielnia 15 kv zbudowana jest na bazie pól rozdzielczych typu D-17PL produkcji ELEKTROBUDOWY SA, wyposa onych w silnikowe nap dy do przesuwania członów wysuwnych i silnikowe nap dy uziemników. Jest ona zło ona z dwóch sekcji i liczy łàcznie 50 pól. Jak ju wspomniano, stacja RPZ-11 stanowi rozwiàzanie modelowe dla nowych i modernizowanych stacji RPZ i GPZ 110 kv / SN w krajowej energetyce dystrybucyjnej. W Polsce działa kilkaset stacji tego rodzaju, w których strona 110 kv wykonana jest na bazie napowietrznych aparatów elektrycznych w bardzo ró nym wieku. Najstarsze z nich powstały jeszcze w latach szeêçdziesiàtych i niejednokrotnie poddawane były tylko nieznacznym modernizacjom. Teraz nadchodzi czas zastàpienia ich nowymi urzàdzeniami. Zastàpienie przestarzałych rozdzielni napowietrznych 110 kv nowoczesnymi wn trzowymi rozdzielnicami GIS Optima 145 przynosi konkretne korzyêci spółce dystrybucyjnej. Przeniesienie rozdzielni 110 kv do warunków wn trzowych przyczynia si do uniezale nienia od niszczàcego wpływu nara eƒ klimatycznych przede wszystkim wilgoci, niskich temperatur itp. Zmniejsza si pracochłonnoêç obsługi i podwy sza niezawodnoêç urzàdzeƒ. TrwałoÊç nowoczesnej rozdzielnicy GIS przekracza 50 lat nieprzerwanej eksploatacji. Zastosowanie rozdzielnicy GIS 110 kv produkcji ELEKTROBUDOWY SA jest gwarancjà szybkiej reakcji serwisu, który mo e interweniowaç w dowolnym miejscu na terenie Polski w ciàgu zaledwie kilku godzin od powiadomienia. Uruchomienie pierwszej stacji wykonanej pod klucz, w której zarówno strona Êredniego napi cia, jak i strona 110 kv zrealizowane sà na rozdzielnicach wyprodukowanych przez naszà firm, otwiera zupełnie nowy rozdział w historii ELEKTROBUDOWY SA w słu bie polskiej elektroenergetyki. Jacek Nowicki maj 2014

11 ELEKTROBUDOWA SA si ga gwiazd Realizowany w PKT Gdynia projekt Rozwój ekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta zdobył I miejsce w organizowanym przez Komisj Europejskà presti owym konkursie RegioStars 2014 kategorii City Star. ELEKTRO- BUDOWA SA uczestniczyła w realizacji tego zadania. W ramach projektu: przebudowano sieç trakcyjnà w Gdyni w ciàgu al. Zwyci stwa, w Sopocie w ciàgu al. NiepodległoÊci do p tli trolejbusowej przy ul. Reja, zbudowano 4 nowe podstacje trakcyjne, przebudowano 5 istniejàcych podstacji trakcyjnych, wybudowano Centrum Zdalnego Sterowania infrastrukturà zasilajàcà sieç trakcyjnà, zakupiono 28 nowoczesnych trolejbusów niskopodłogowych. Zakres prac ELEKTROBUDOWY SA obejmował budow 4 nowych i przebudow 5 istniejàcych podstacji trakcyjnych wraz z budowà Centrum Zdalnego Sterowania. W ramach tego zadania dostarczyliêmy rozdzielnic trakcyjnà pràdu stałego typu RT-1 w wykonaniu RT-1/15B. Rozdzielnica uwzgl dnia specyfik potrzeb układu zasilania sieci trolejbusowej. W odró nieniu od stosowanych dotychczas rozdzielnic pràdu stałego, rozdzielnica RT-1/15B jest przystosowana do dwubiegunowego sposobu zasilania sieci trolejbusowej. Polega to na umieszczeniu elementów łàczeniowych zarówno bieguna dodatniego, jak i ujemnego w jednym polu rozdzielnicy. Rozwiàzanie takie cechuje si przede wszystkim małymi gabarytami, a ponadto układ torów pràdowych oraz elementów łàczeniowych jest bardzo czytelny dla personelu obsługi, czym przyczynia si do zwi kszenia wygody oraz bezpieczeƒstwa pracy. W rozdzielnicy został zastosowany wyłàcznik szybki pràdu stałego UR15, którego walory predysponujà do zastosowania w trakcji trolejbusowej. RegioStars Awards to presti owy konkurs organizowany przez Komisj Europejskà od 2008 roku. Wyró niane w nim sà najbardziej innowacyjne i oryginalne przedsi wzi cia finansowane ze Êrodków europejskich, które dla innych miast i regionów mogà staç si inspiracjà i wzorem wykorzystania funduszy wspólnotowych. Chodzi przede wszystkim o promowanie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym. W tym roku spoêród 80 ró nych przedsi wzi ç do finału zakwalifikowano 19. Podzielono je na 4 kategorie tematyczne. Gdyƒski projekt Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta zwyci ył w kategorii CityStar inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadà zrównowa- onego rozwoju, w której rywalizował z przedsi wzi ciami z brytyjskiego Swansea, Kielc i wspólnym projektem Manchesteru, Pary a, Brukseli, Bielefeld i Rotterdamu. Projekt, który Komisja Europejska uznała za wzorcowy, finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Stanisław WapniarSki Złotym In ynierem 2013 w kategorii Hi-Tech Laureat XX edycji plebiscytu czytelników Przeglàdu Technicznego. 25 marca 2014 r. odbyła si w Pałacu Prezydenckim w Warszawie gala podsumowujàca XX plebiscyt o tytuł Złotego In yniera. Honorowy patronat nad plebiscytem sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Otrzymanie tytułu Złotego In yniera w plebiscycie czytelników PT w jego XX jubileuszowej edycji jest dla mnie wielkim zaszczytem i zarazem ogromnà niespodziankà. Dzi kuj wszystkim, którzy na mnie głosowali. Dzi kuj swoim współpracownikom, z którymi razem zapracowaliêmy na to wspaniałe wyró nienie. Całe swoje zawodowe ycie zwiàzałem z jednà firmà: ELEKTROBUDOWÑ SA, gdzie prawie 40 lat pracowałem przy produkcji, konstruowaniu rozdzielnic Êredniego i niskiego napi cia. Sàdz, e miałem du o szcz Êcia, mogàc si w ciàgu tych lat rozwijaç, realizujàc swoje zawodowe plany i marzenia, pracowaç w zakładzie nastawionym na rozwój techniczny produkowanych wyrobów, współpracowaç z wieloma kreatywnymi osobami zarówno ze strony przeło onych, jak i podwładnych. W ciàgu tych lat opracowaliêmy ponad 30 nowych typów rozdzielnic, wprowadziliêmy do produkcji konstrukcyjnie bardzo nowoczesne rozdzielnice, w pełni przedziałowe, całkowicie zdalnie sterowane i nadzorowane, bezpieczne dla osób je obsługujàcych, eksploatacyjnie niezawodne. WprowadziliÊmy na polski rynek pierwsze rozdzielnice chroniàce pracowników obsługi przed skutkami wewn trznych zwarç łukowych. Prawdopodobnie jesteêmy rekordzistà Êwiata w iloêci zaatestowanych typów rozdzielnic Êredniego napi cia. Tak wielka liczba wdro onych rozdzielnic jest rezultatem strategii przyj tej przez Spółk : jesteêmy elastyczni, budujemy rozdzielnice szyte na miar, dostosowane do szczególnych uwarunkowaƒ poszczególnych grup klientów, realizujemy ich nietypowe yczenia. Poziomem technicznym i maksymalnymi parametrami znamionowymi rozdzielnice naszej firmy dorównujà czołowym rozwiàzaniom najwi kszych koncernów Êwiatowych. W 2012 roku zaatestowaliêmy i wyprodukowaliêmy rozdzielnic zdolnà przenieêç gigantyczne pràdy zwarciowe A. WczeÊniej aden inny producent na Êwiecie nie skonstruował tak pot nej rozdzielnicy. Spółki zale ne ELEKTROBUDOWY SA sprzedajà nasze urzàdzenia równie za granicà: w Rosji, Arabii Saudyjskiej, na Ukrainie Ich sprzeda jest mo liwa dzi ki skonstruowaniu i zaatestowaniu rozdzielnic dostosowanych do lokalnych rynków. S.W. maj

12 Daj odpadom drugñ szans 11 MAJA DZIE BEZ ÂMIECENIA Dlaczego 11 maja? To dzieƒ, w którym rozpoczàł funkcjonowanie Polski System Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi, organizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62 (11 maja 2001 roku parlament przyjàł pakiet ustaw, w tym regulacje o obowiàzkach przedsi biorców). Dzi ki naszym wspólnym staraniom data ta wpisuje si w kalendarz ekologicznych przedsi wzi ç podejmowanych przez ró ne podmioty. Dzieƒ bez Êmiecenia World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzie z kilkunastu krajów współdziałajàcych w ramach mi dzynarodowego programu Europejski Eko-Parlament Młodzie y, przedsi wzi cia firmowanego przez PRO EUROPE (organizacj zrzeszajàcà działajàce w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Od samego poczàtku współorganizatorami kampanii sà wszyscy Akcjonariusze Rekopolu.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 wrzesień 2013 www.elbudowa.com.pl Obszary działalności Oddziału Rynek Wytwarzania Energii Inwestycje Remonty i modernizacje Generalne wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo w Poznaniu Trasy Tramwajowej na Franowo - - Dane techniczne

Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo w Poznaniu Trasy Tramwajowej na Franowo - - Dane techniczne Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo w Poznaniu Władze Miasta Poznania podejmując decyzję o budowie Trasy Tramwajowej na Franowo w tunelu, uczyniły ten projekt jednym z najciekawszych w Polsce projektów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES 2 SZANSA NA WYCIÑGNIECIE R KI Czy kiedykolwiek myêlałeê, e ka dy słoneczny dzieƒ mo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 103 7402 Poz. 1090 1090 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Êwiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzàdzeƒ przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od projektu do realizacji ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA od projektu do realizacji ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Innowacyjne rozwiązania rozdzielnic trakcyjnych prądu stałego dla zasilania trakcji miejskiej. mgr inż. Joanna Janus-Jurczyk UITP, Lublin, 23.10.2009 1

Bardziej szczegółowo

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Dr inż. Marek Stępa, wiceprezydent Miasta Gdyni Nadrzędnym celem strategicznym, wynikającym z deklaracji misji władz miasta, jest osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH Wersja: 01 Data wydania: 31.12.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Dokumentacji Energetycznej procesowa) Zatwierdzenie/Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego. Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)

TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego. Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) RAL F Warszawa, 16.12.2010r. CENTRAL EUROPE Programme co-financed Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie. PDF created with pdffactory trial version

Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie. PDF created with pdffactory trial version Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie Układ zasilania liczba podstacji trakcyjnych 41 szt. moc zainstalowana 128,0 MW liczba zespołów prostownikowych 160,0 szt. liczba

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ I N W E S T O R Wojewódzki Szpital Bródnowski O B I E K T Budynek Wojewódzkiego Szpitala rozdzielnica J modernizacja

Bardziej szczegółowo

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3 OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv Informacja techniczna 02/99/ON3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Prosta budowa i obs³uga. Ma³e gabaryty. Du a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2011. Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L na przejazdach

Warszawa, 15 marca 2011. Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L na przejazdach Nowe technologie w budowie, eksploatacji i utrzymaniu przejazdów kolejowych Warszawa, 15 marca 2011 Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II.

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Konin, dnia 18.12.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: WYJAŚNIENIA Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Nr

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ àczy nas energia OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Spis treêci Preambu a................................................................................ 3 Kim jest Operator Systemu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dystrybucyjna ENEA Operator przy zachodniej granicy Polski i perspektywy jej rozwoju

Infrastruktura dystrybucyjna ENEA Operator przy zachodniej granicy Polski i perspektywy jej rozwoju Infrastruktura dystrybucyjna ENEA Operator przy zachodniej granicy Polski i perspektywy jej rozwoju Tomasz Pawlicki Kierownik Biura Planowania Rozwoju Sieci 21 listopada 2013 r. Agenda prezentacji: Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

kable i przewody górnicze

kable i przewody górnicze Przewód OnGcekżi-G 0,/ kv - wielożyłowy - od do żył Przewody górnicze z indywidualnie ekranowanymi Ŝyłami na napięcie znamionowe 0,/ kv NORMA: ZN-9/MP--K CHARAKTERYSTYKA: y y robocze, ochronna i pomocnicze:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie miejskie Białegostoku

Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Plan prezentacji: 1. Informacje ogólne o Białymstoku 2. Struktura oświetlenia w Białymstoku 3. Cele i działania miasta w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo