KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA:"

Transkrypt

1 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTARCYJNO HANDLOWO - SOCJALNEGO WRAZ Z HALĄ PRODUKCYJNĄ, CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ ORAZ SEKCJĄ BADAWCZO ROZWOJOWĄ I PLACAMI POSTOJOWYMI W MIEJSCOWOŚCI USTROBNA GMINA WOJASZÓWKA Inwestor: Mariusz Skalmierski Łączki Jagiellońskie Wojaszówka adres do korespondencji: Krosno, ul. Podkarpacka 26 Wykonawca: PHU INWENTECH Mariusz Skalmierski, ul. Podkarpacka Krosno Krosno, luty 2014 r.

2 2 Karta przedsięwzięcia - sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227): Spis treści 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną 3. Rodzaj technologii 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii 6. Rozwiązania chroniące środowisko 7. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno handlowo - socjalnego wraz z halą produkcyjną, częścią magazynową i sekcją badawczo rozwojową i placami postojowymi w miejscowości Ustrobna gmina Wojaszówka na działkach nr ewid. 800/1 i 974 w Ustrobnej. Dojazd do inwestycji drogą krajową nr 957 Ustrobna - Bratkówka Całość inwestycji (powierzchnia zabudowy wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi) znajduje się na terenie Gminy Wojaszówka i orientacyjne powierzchnia zabudowy wyniesie 1400 m 2

3 3 Zieleń: W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się wycinki samosiewnych drzew i krzewów zlokalizowanych w południowo wschodniej części działki nr ewid Dodatkowo inwestor przewiduje że w wybranych miejscach na działce zasadzi kilka lub kilkanaście krzewów ozdobnych. 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną Wykaz działek przewidywanych pod budowę inwestycji: nr ewid. 800/1 i 974 w miejscowości Ustrobna Powierzchnia projektowanej inwestycji: Powierzchnia terenu zajmowanego pod budowę inwestycji wynosi 2400 m 2. Powierzchnia inwestycji w poszczególnych gminach: Gmina Wojaszówka 2400 m 2 Stan istniejący: W stanie istniejącym na terenie przeznaczonym pod budowę budynku administracyjno handlowo - socjalnego wraz z halą produkcyjną, częścią magazynową i sekcją badawczo rozwojową i placami postojowymi nie istnieją żadne zabudowania. Na działce nr ewid. 974 w południowo wschodnim narożniku znajduje się samosiewna zieleń. 3. Rodzaj technologii Budynek administracyjno handlowo socjalny przewiduje wykonać w technologii tradycyjnej murowanej jako obiekt dwu lub trzy kondygnacyjnym. Parter planuję przeznaczyć częściowo na zaplecze socjalne (szatnie i toalety) części produkcyjnej oraz część wystawienniczo handlową. Na piętrze zlokalizowane zostaną pomieszczenia administracyjno biurowe, konferencyjne i socjalne (toalety). Natomiast hale produkcyjną i część magazynową w technologii konstrukcji stalowej szkieletowej obudowanej płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym (lub inną izolacją). Nachylenie połaci dachowej od 5-20%. Wysokość hali do kalenicy ok. 6m. Sekcję badawczo rozwojową planuję wykonać jako pomieszczenie typu cleanroom wewnątrz hali produkcyjnej lub magazynowej. Produkcja przewodów wentylacyjnych z blachy obejmuje przede wszystkim technologie formowania i obróbki mechanicznej (gięcie, cięcie, ściskanie, wykrawanie i.t.p.). Szczegółowy opis maszyn i urządzeń objętych planowana produkcją został przedstawiony w pkt. 7e.

4 4 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia Co do lokalizacji nie przewiduje się wariantów przedsięwzięcia. Analiza wariantów: a/ wariant proponowany przez wnioskodawcę Jest to wariant najkorzystniejszy pod względem: - lokalizacyjnym z uwagi iż wnioskodawca w trakcie opracowywania niniejszej karty pozyskał i jest właścicielem działki nr 800/ wykorzystywany jest posiadany teren, - technologicznym i ekonomicznym - wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej takiej jak istniejące: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej oraz dróg dojazdowych), - środowiskowym zastosowanie tego wariantu nie pogorszy stanu środowiska ze względu na charakter prowadzonej działalności produkcyjnej oraz wykorzystywanych rozwiązaniach technologicznych. b/ racjonalny wariant alternatywny W przypadku budowy budynku administracyjno handlowo - socjalnego wraz z halą produkcyjną, częścią magazynową i sekcją badawczo rozwojową i placami postojowymi w istniejącej lokalizacji nie ma alternatywnego możliwego do zastosowania wariantu lokalizacyjnego. Jedyna możliwość wariantu to wariant technologii wykonania budynku biurowego. Jako wariant technologiczny proponuje się budowę budynku biurowego w technologii żelbetowej. c/ wariant zerowy (pozostawienie stanu istniejącego) Wariant tzw. zerowy, tzn. nie podejmowanie inwestycji będzie niekorzystny ze względu na społeczną potrzebę budowy i rozwoju gospodarczego Gminy Wojaszówka. d/ wariant najkorzystniejszy dla środowiska Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant wybrany. Zastosowanie tego wariantu nie pogorszy stanu środowiska. 5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii Zużycie podstawowych składników surowców do produkcji elementów z blachy (czarnej, ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminiowej, chromoniklowej i.t.p.): Blacha Elementy stalowe (nity, śruby) Woda Gaz Energia elektryczna 80 t/rok 6 t/rok 94 m3/rok m 3 /rok kwh

5 5 6. Rozwiązania chroniące środowisko Dla ochrony środowiska planuje się zastosowanie następujących rozwiązań i urządzeń: - technologia obudowy konstrukcji hali produkcyjnej płytami z rdzeniem styropianowym skutecznie eliminuje emisję hałasu do otoczenia. Zakładana praca maksymalnie 2 zmianowa również korzystnie wpłynie na akustykę otoczenia. - odpady i produkty uboczne powstałe w trakcie produkcji to praktycznie w 100% materiały stalowe, które zostają sprzedane do skupów złomu i surowców wtórnych. - wentylacja mechaniczna, bytowa oraz technologiczna wyposażona zostanie na wywiewie w filtry klasy min G4. - na potrzeby ogrzewania zastosowane zostaną urządzenia zasilane gazem ziemnym 7. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko a) Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych Podczas budowy Budowa prowadzona będzie przez firmę budowlaną dlatego wszystkie ścieki socjalnobytowe powstałe w trakcie budowy zostaną zagospodarowane przez firmę w ramach prowadzonej przez nią działalności. Podczas eksploatacji Biorąc pod uwagę planowane zatrudnienie dla części biurowej przewiduje się 41,5 m3 rocznie, natomiast w części produkcyjnej, magazynowej i badawczo rozwojowej (z zastosowanie natrysków) ok. 105 m3 rocznie. Wszystkie ścieki socjalno bytowe zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej. b) Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych Działalność produkcyjna realizowana w ramach niniejszej inwestycji nie powoduje powstawania ścieków technologicznych zatem nie jest wymagane ich odprowadzenie.

6 6 c) Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych Ścieki opadowe w orientacyjnej ilości ok. 890 m3 rocznie odprowadzane bezpośrednio na teren inwestora. W miejscowości Ustrobna nie istnieje kanalizacja deszczowa. Deszczówka zostanie odprowadzona infrastrukturą drenażowa zlokalizowana na działkach lub zostanie zmagazynowana w odpowiednich do tego zbiornikach. d) Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami W wyniku budowy obiektu powstaną następujące rodzaje i ilości odpadów: Powstające odpady podczas budowy, zgodnie z katalogiem odpadów zaliczone będą do grupy 17 tj. Odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Szacunkowe ilości powstających odpadów zestawiono w poniższej tabeli (wraz z podaniem kodu odpadów wg katalogu odpadów) Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w Razem 1200 Odpady te wytworzone będą przez wykonawcę robót budowlanych w czasie budowy i będą własnością firm wykonujących roboty budowlane i przez te firmy (wg umów o wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z ustawą o odpadach. W wyniku eksploatacji obiektu powstaną następujące rodzaje i ilości odpadów: Poniżej podano kody odpadów według klasyfikacji odpadów oraz ilości odpadów i ich sposób zagospodarowania. Kod Odpady typu komunalnego (nie segregowane) Ilość ok. 4 m3/rok. Odpady typu komunalnego (od załogi i pracowników) będą składowane w typowym pojemniku V = 110 l i okresowo wywożone na składowisko odpadów komunalnych. Kod Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Aluminium Tr Cynk Tr Żelazo i stal Tr Mieszaniny metali Tr

7 7 Ilość ok. 4 ton /rok. Odpady i złomy będą po segregacji składowane w pojemnikach kontenerowych i okresowo wywożone do pnk. odbioru metali Tak zagospodarowane odpady będą mieć minimalny wpływ na zanieczyszczenie środowiska. e) Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń W hali produkcyjnej będą znajdować się następujące główne urządzenia: - maszyna do formowania kanałów: urządzenie wykonuje kanały prostokątne na zasadzie gięcia i cięcia arkuszy stalowych, rozwijanych z rolki w płaszczyźnie poziomej. Układ przemieszczania blachy napędzany jest silnikiem elektrycznym, natomiast proces gięcia, ściskania i wykrawania jest pneumatyczny, tj zasilany sprężonym powietrzem. Łączny pobór prądu to ok. 2,2kW. - maszyna do wykonywania rur Spiro: urządzenie wykonuje rury zwijane spiralnie z blachy. Jednostka profilująca napędzana z głównego napędu o mocy 5,5kW poprzez łańcuch prowadzi materiał od przewijaka i profiluje jego boczne krawędzie. W zależności od wybranych rolek profilujących i parametrów wyrobu (średnica od fi 85mm do fi1400mm i długość od 500mm do 8000mm) maszyna zacznie zwijać rury. - przecinarka plazmowa CNC: maszyna wycina elementy z arkuszy blachy za pomocą łuku plazmowego. Proces cięcia przeprowadzany jest w sposób zmechanizowany. Źródłem ciepła topiącym metal jest łuk plazmowy jarzący się pomiędzy elektrodą a materiałem ciętym. Maksymalny pobór mocy to 16,8 kw. Powstający w procesach spawalniczych dym spawalniczy (aerozol) jest mieszaniną drobno dyspersyjnych cząstek stałych (pyłu spawalniczego) oraz substancji chemicznych (gazów). Pył spawalniczy powstający w wyniku działania plazmy łuku na materiał podstawowy i dodatkowy, składa się z tlenków, krzemianów, fluorokrzemianów, fluorków oraz węglanów metali i niemetali. W łuku zachodzi proces topienia materiałów, ich częściowego odparowania i utleniania par metalu. - zaginarka elektromechaniczna: maszyna przeznaczona do gięcia arkuszy blachy zgodnie z parametrami. Pobór mocy 1,5kW - walcarka do blach: maszyna przeznaczona do walcowania płaskich arkuszy blach za pomocą walców. Walcarka trój rolkowa o mocy 2,2kW. - zamykarka do zamków: maszyna przeznaczona do zamykania kanałów wentylacyjnych zamkiem typu Nulock. Służy do zamykania zarówno kanałów o przekroju prostokątnym jak i kwadratowym. Zamykanie kanału przeprowadzone jest w trzech etapach. Pierwszy etap to wstępne formowanie dwóch części. Drugi etap to łączenie boków kanału i na końcowym, trzecim etapie następuje dociśnięcie obydwu części zamka. Pobór mocy elektrycznej 3kW. - falowarka do blach: maszyna służy do profilowania wzdłużnego blach w celu ich usztywnienia. Pobór mocy 1,1kW. - zgrzewarka kondensatorowa: maszyna służy wyłącznie do przytwierdzania (przygrzewania) gwoździ do stalowego podłoża jakie stanowią stalowe kanały wentylacyjne. Pobór mocy elektrycznej 6kW (maksymalny).

8 8 - spawarka punktowa 2kpl: maszyna stojąca z elektroda opadającą ruchem krzywoliniowym, przeznaczone do spawania oporowego, jednopunktowego. Moc sterowana elektronicznie z ogranicznikiem prądu początkowego. Moc maksymalna 15,4kW. - zaginarka ręczna 3kpl: maszyna przeznaczona jest do cięcia i gięcia blach. - maszyna do zamków: maszyna służy do formowania zamków na elementach i arkuszach blaszanych. Moc elektryczna silnika 1,5kW. - tokarka: maszyna przeznaczona do obróbki skrawaniem przedmiotów o powierzchni brył obrotowych. Pobór mocy elektrycznej 1,35kW. - sprężarka powietrza: urządzenie wytwarzające sprężone powietrze służące do zasilania napędów pneumatycznych. Maksymalny pobór mocy 7,5 kw. f) ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Emisja do powietrza atmosferycznego praktycznie nie występuje. Charakter produkcji nie powoduje powstawania żadnych zanieczyszczeń. Jedynym elementem wprowadzającym dym spawalniczy do powietrza jest odciąg technologiczny od wycinarki plazmowej. g) odprowadzanie energii akustycznej (hałas) Urządzenia hałaśliwe to sprężarka powietrza dla potrzeb produkcji, agregaty klimatyzacji dla potrzeb biura oraz silniki elektryczne urządzeń produkcyjnych. Ocenia się, że poziom mocy akustycznej urządzeń produkcyjnych jednocześnie pracujących może wynosić podczas produkcji ok db. Z uwagi na ściany konstrukcyjne budynku które wykonane zostaną w technologii konstrukcji stalowej szkieletowej obudowanej płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym (lub inną izolacją) poziom dźwięku na granicy działki nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnej. W nocy zakład produkcyjny nie będzie prowadził produkcji. 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko Ze względu na dużą odległość od granicy państwa nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Odległość od granicy wynosi ponad 40 km. 9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

9 9 Inwestycja pn Budowa budynku administracyjno handlowo - socjalnego wraz z halą produkcyjną, częścią magazynową i sekcją badawczo rozwojową i placami postojowymi w miejscowości Ustrobna gmina Wojaszówka znajduje się na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i od strony północnej (nie bezpośrednio) graniczy z obszarem Natura 2000 Wisłok środkowy z dopływami. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie ujemnie oddziaływać na istniejący użytek ekologiczny. 10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu Nie ma potrzeby stosowania obszaru ograniczonego użytkowania. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: nr. str. 1 egz. nr. 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: Branża: Stadium: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PA/008 Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo