Raport o oddziaływaniu na środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o oddziaływaniu na środowisko"

Transkrypt

1 PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce nr ewid. 56/3 w Nowym Gołębinie, gmina Czempiń Opracował: ul. Leszczyńska Mosina Mosina, 2012r. Mosina, 2012r.

2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o nr ewid.56/3 obręb Nowy Gołębin, opracowany na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 9 marca 2012r. (znak pisma IT /11). Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 Poz. 1397) zakład kwalifikowany jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ujęte w 3 pkt 80 ( instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów) Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko Niniejszy raport został opracowany zgodnie z art. 66, ust. z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w którym określono zakres raportu Uwarunkowania prawne Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199, poz. 1227); Ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U nr 47 poz. 281); 2

3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U nr 5 poz. 31 ); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz.U. Nr 120 poz. 826); Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o Odpadach (Dz. U Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U nr 137 poz. 984 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70); 14 stycznia 2002r. w sprawie Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. Nr 40 poz. 451); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zmianami). 2. Opis planowanego przedsięwzięcia 2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania magazynu płodów rolnych na wytwórnię kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych. Projekt zakłada umieszczenie wewnątrz istniejącego budynku 6 szt. wtryskarek do produkcji kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213, poz. 1397) 3

4 oraz Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz ze zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Poza wyżej wymienionym zakresem przedsięwzięcie nie wprowadza zmian w układzie zagospodarowania przedmiotowej działki, w tym nie wymaga rozbudowy układu komunikacyjnego Lokalizacja i charakterystyka inwestycji Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Nowym Gołębinie, gm. Czempiń, na działce o numerze ewidencyjnym 56/3, o powierzchni 3551m 2. Gmina Czempiń to gmina miejskowiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim. Północna część gminy stanowi otulinę Wielkopolskiego Parku Narodowego, a południowa część gminy włączona została do Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, w tym linia kolejowa Poznań Wrocław i droga krajowa nr 5 (E261). Gmina posiada bliskie i dogodne położenie w odniesieniu do Poznania i autostrady A2 (E30). Na terenie gminy znajdują się zespoły pałacowe wraz z parkami krajobrazowymi w Czempiniu (1729 r.), Borowie (poł. XIX w.), Gorzyczkach (1868 r.), Głuchowie (przeb r.), kościoły w Czempiniu (1782 r.), Głuchowie (przeb r.), Starym Gołębinie (1670 r.) oraz liczne budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze (XIX w., pocz. XX w.) Według danych z roku 2002 gmina Czempiń ma obszar 142,46 km², w tym: użytki rolne: 79% użytki leśne: 13% Gmina stanowi 19,72% powierzchni powiatu Identyfikacja elementów środowiska narażonych na ewentualne oddziaływanie inwestycji Biorąc pod uwagę zakres robót planowana inwestycja może oddziaływać na: - ludzi, - zwierzęta, - środowisko wodno-gruntowe, - powietrze atmosferyczne, - klimat akustyczny. Ponadto przedsięwzięcie będzie miało wpływ na gospodarkę odpadami. 4

5 Wyszczególnienie działań o potencjalnym wpływie na środowisko Na etapie dostosowywania obiektu do wnioskowanego sposobu użytkowania wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały: - eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas robót hałas, zanieczyszczenie środowiska poprzez emisję spalin, - dodatkowy transport materiałów budowlanych, maszyn Usytuowanie w stosunku do istniejących już elementów infrastruktury Teren przedsięwzięcia należy w całości do Pana Krzysztofa Bednarza, więc nie wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych terenów pod zabudowę. Cały teren działki stanowi zabudowaną przestrzeń o charakterze przemysłowym (rolnym) z dużą ilością obiektów kubaturowych, sieci dróg i placów. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się wiejska zabudowa zagrodowa Główne cechy charakterystyczne Podstawową działalnością zakładu jest produkcja kratki trawnikowej z granulatu tworzyw sztucznych PP i PE. Cały proces produkcyjny będzie się odbywał w zamkniętym pomieszczeniu (magazynie przeznaczonym do zmiany sposobu użytkowania), w którym zamontowane zostaną wtryskarki w ilości 6 sztuk. W procesie produkcyjnym można wyróżnić następujące etapy: dostarczenie surowca w postaci granulatu PP i PE i magazynowanie w wydzielonej części budynku, umieszczanie granulatu w lejach zasypowych a następnie za pomocą podajników ślimakowych przekazywane do cylindrów, podgrzewanie (z wykorzystaniem energii elektrycznej) granulatu w cylindrach do temperatury ok. 200 C, wytłaczanie za pomocą tłoków rozgrzanego materiału do formy, z której otrzymywany jest gotowy produkt. Zużycie materiałów i moc przerobowa instalacji. Planuje się, że zużycie surowców do produkcji kratki trawnikowej będzie wynosiło 100 Mg/miesiąc. Biorąc pod uwagę zużycie materiałów można oszacować, że moc przerobowa zakładu będzie wynosiła 1200 Mg/rok gotowego produktu. 5

6 Czas pracy. Praca zakładu odbywać się będzie w systemie jednozmianowym, 5 dni w tygodniu co daje efektywnie 2300 godzin roboczych w roku Przewidywane wielkości emisji Faza budowy (realizacji przedsięwzięcia) Biorąc pod uwagę obecne zagospodarowanie terenu, największą uciążliwość dla środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą stanowić: zanieczyszczenie środowiska spalinami z pojazdów silnikowych, hałas spowodowany pracą urządzeń mechanicznych i transportem, powstawanie odpadów. Poniżej przedstawiono prognozowany wpływ przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska Powietrze atmosferyczne Podczas realizacji zagrożenie dla powietrza mogą stanowić zanieczyszczenia pochodzące z: eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas prac budowlano montażowych, terenów składowych elementów budowlanych, transportu materiałów budowlanych, prace wykończeniowe (konserwacje, malowanie). W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu mechanicznego i środków transportu na środowisko należy zadbać o właściwy stan urządzeń i ich konserwację. W przeciwnym wypadku następu wzrost zużycia paliwa i ilość wydzielanych zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie hałasu. Maszyny nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników gdyż zwiększa to emisję spalin i poziom hałasu. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania podane w przepisach prawnych Hałas i wibracje Hałas i wibracje wytwarzane są przez każdy sprzęt wykorzystywane podczas montażu. Prace prowadzone będą wyłącznie w ciągu dnia co nie powinno pogorszyć warunków życia ludności na terenach zamieszkałych. Jednakże należy zadbać o właściwy stan sprzętu oraz systematyczną jego konserwację. 6

7 Środowisko gruntowo wodne oraz gospodarka wodno ściekowa W trakcie realizacji przedsięwzięcia istnieje ryzyko zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów i maszyn używanych do realizacji przedsięwzięcia. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gleby, plac manewrowy i parking powinny być zlokalizowane na utwardzonej, szczelnej powierzchni. W przypadku wycieku płynów z pojazdów zanieczyszczony grunt należy zebrać do szczelnych pojemników. Ponieważ inwestycja odbywa się na terenie zagospodarowanym, nie zachodzi potrzeba budowy dodatkowych sanitariatów oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników budowlanych, stąd nie nastąpi zanieczyszczenie środowiska gruntowo wodnego ściekami socjalno bytowymi Roślinność Zmiana sposobu użytkowania nie wymaga usunięcia drzew i krzewów Odpady Na etapie prac adaptacyjnych powstawały następujące odpady: gruz budowlany metale tworzywa sztuczne papier i tektura Zakłada się, że odpadami powstającymi na etapie budowy będą: Tabela 1 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie budowy Kod odpadu* Rodzaj odpadu* Ilość powstających odpadów [Mg] Opakowania z papieru i tektury 0, Opakowania z tworzyw sztucznych 0, Opakowania z drewna 0, Opakowania z metalu 0, Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , 17 3, i *klasyfikacja odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 122, poz. 1206). Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie, w przygotowanych do tego celu pojemnikach lub kontenerach i przekazywane po zakończeniu prac do odzysku lub 7

8 unieszkodliwienia firmom uprawnionym tj. posiadającym stosowne zezwolenia wynikające z zapisów ustawy o odpadach. Przedstawione zasady gospodarowania wytwarzanymi odpadami wykonawca będzie zobowiązany realizować na podstawie zapisów znajdujących się w zawartej umowie Krajobraz, dobra kultury Przedsięwzięcie prowadzone będzie na terenie, na którym nie znajdują się dobra kultury, bądź zabytki chronione odrębnymi przepisami. Prowadzone prace na etapie budowy nie będą miały wpływu na krajobraz Wpływ na ludzi, ochrona interesów osób trzecich W trakcie prac mogą nastąpić utrudnienia dla osób trzecich związane głównie z hałasem spowodowanym ruchem pojazdów transportowych. Jednakże ze względu na ustronność miejsca realizacji i krótki czas realizacji prac utrudnienia będą chwilowe i powinny być nieistotne dla okolicznych mieszkańców. Jednakowoż, możliwość wystąpienia jakichkolwiek uciążliwości można zminimalizować poprzez zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny wynikających z właściwej organizacji pracy Faza eksploatacji Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji omówiono w rozdziale 5 i 7 niniejszego raportu. Przedstawiono wpływ inwestycji na środowisko a w szczególności na powietrze atmosferyczne, środowisko akustyczne, gospodarkę wodno ściekową, gospodarkę odpadami oraz warunki hydrogeologiczne Faza likwidacji W przypadku zaistnienia konieczności rozbiórki budynku, wpływ na środowisko będzie zbliżony do fazy budowy. Uciążliwość będzie spowodowana będzie: hałasem generowanym pracą sprzętu budowlanego; powstawaniem odpadów z likwidacji obiektu; zanieczyszczeniem powietrza poprzez spalanie paliw w silnikach samochodowych. 8

9 3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 3.1. Ogólna charakterystyka terenu Gmina Czempiń (ogólna powierzchnia 142,46 km 2 ) leży w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w podprowincji Niziny Środkowopolskiej, w dzielnicy 7 Nizina Wielkopolsko-Kujawska. Mezoregion ten to Równina Kościańska (według ogólnego podziału fizjograficznego Polski J. Kondrackiego). Równina Kościańska jest bezjeziorną wysoczyzną morenową rozścielającą się po wewnętrznej stronie marginalnych form i osadów fazy leszczyńskiej zlodowacenia wiślańskiego na Pojezierzu Krzywińskim. Od północy ogranicza ją Pradolina Warciańsko-Odrzańska, na zachodzie za granicę można przyjąć dolinę Samicy (dopływ Obry). Przez środek Równiny Kościańskiej przepływa Obra, przekształcona w kanał. Powierzchnia regionu wznosi się w granicach m n.p.m.; wysokości względne nie przekraczają 10 m. Jest to III kraina przyrodniczo-leśna: Wielkopolsko-Pomorska. Warunki litologiczne podłoża odpowiadają mało zróżnicowanym formom terenu. Cały obszar opracowania zbudowany jest z utworów czwartorzędowych - osadów plejstoceńskich i osadów holoceńskich o niewielkiej miąższości Warunki meteorologiczne Warunki klimatyczne panujące w Nowym Gołębinie są charakterystyczne dla klimatu Dzielnicy Wielkopolsko-Kujawskiej. Średnia roczna wielkość opadów wynosi 478 mm. Średnia miesięczna wilgotność względna wynosi 78%. W przebiegu rocznym najwyższe wartości średnich temperatur miesięcznych przypadają w lipcu (ok.18 C). Najniższa średnia temperatura występuje w styczniu (-1,2 C). Najczęstsze i najsilniejsze wiatry wieją z zachodu. Najmniej jest wiatrów północnych i północno-wschodnich. Średnia miesięczna prędkość wiatru wynosi 3,7 m/s. Powierzchnie wysoczyznowe charakteryzują się warunkami solarnymi i termiczno-wilgotnościowymi, typowymi dla terenów płaskich. Odznaczają się przy tym dobrym przewietrzaniem. Stosunki klimatyczne w omawianym rejonie są kształtowane przez napływające masy powietrza: w 52% polarno-morskiego, w 28% przez masy powietrza polarno-kontynentalnego, w 6% - przez masy powietrza arktycznego i w 7% - zwrotnikowego. Orografia terenu nie zakłóca kierunku napływu mas, jedynie w pewnym stopniu modyfikuje kierunek wiatru w warstwie przyziemnej. Ogólnie można przyjąć, że przeważają wiatry wiejące z sektora zachodniego (W) i południowo-zachodniego (SW), o średniej prędkości notowanej najczęściej w ciągu roku wynoszącej około 4 m/sek. Wiatry zachodnie występują najczęściej w okresie 9

10 od czerwca do września, a południowo-zachodnie jesienią oraz zimą. Wiatry z kierunku wschodniego występują głównie wczesną wiosną, a wiatry północne zaznaczają swą obecność rzadko, w porze od kwietnia do lipca R.Domański, S.Kozarski (1986). Wiejące wiatry w rejonie Nowego Gołębina, nie są silne z uwagi na występowania w okolicy dużych powierzchni leśnych, oraz innych naturalnych przeszkód. Rycina 1 Róża wiatrów roczna Poznań - Ławica Hstacji = 83 m npm; Hwiatromierza = 10 m npg Kierunki wiatru N NE E SE S SW W NW C % udziału 7,4 7,9 11,4 9,5 11,8 17,4 22,9 10,5 1, Opis wybranych elementów środowiska Powietrze atmosferyczne Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w miejscowości Nowy Gołębin stanowi: - gospodarka komunalna (paleniska domowe, wywóz odpadów komunalnych), - prywatne zakłady usługowe, - komunikacja. 10

11 Klimat akustyczny Głównymi źródłami hałasu, kształtującymi klimat akustyczny są: - komunikacja, - prywatne zakładu usługowe Tereny zielone Teren objęty opracowanie od strony południowej przylega do Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego, który został utworzony 1 grudnia 1992 r. na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114, poz. 492) oraz art. 532 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz.U. nr 21, poz. 123) Uchwałą Wojewody Leszczyńskiego i Poznańskiego. Celem parku jest ochrona krajobrazu kulturowego i rolniczego, z dobrze zachowaną siecią zadrzewień śródpolnych wprowadzonych na tym terenie w latach 20. XIX w. przez generała Dezyderego Chłapowskiego. Rolą parku jest również propagowanie nowoczesnego zrównoważonego sposobu gospodarowania w optymalnie urządzonym krajobrazie rolniczym Budowa geologiczna Przed wybudowaniem magazynu, dla którego planuje się zmianę sposobu użytkowania opracowana została dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo wodnych projektowanego obiektu. Na podstawie otworów badawczych, wykonanych do głębokości 6,0 m p.p.t. stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegającej od powierzchni warstwy gleby i nasypu niebudowlanego, występują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie, reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe i lodowcowe zlodowacenia bałtyckiego, podrzędnie utwory zastoiskowe. Niespoiste utwory wodnolodowcowe rozpoznano w postaci piasków wodnolodowcowych, opisanych jako piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym oraz podrzędnie jako warstwa piasku średniego z domieszką żwiru. Grunty spoiste i małospoiste to utwory zwałowe zlodowacenia północnopolskiego, technicznie opisane jako gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszką żwiru oraz jako piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszką żwirów i kamieni, lokalnie przewarstwionymi piaskiem drobnym. Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób szczegółowy na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych (załączniki nr 24, 25, 27) 11

12 Warunki hydrogeologiczne Nowy Gołębin należy do Regionu Wodnego Warty, który obejmuje w całości zlewnię rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km 2. Aby przeprowadzać analizy, zwłaszcza z zakresu ilości wód powierzchniowych i podziemnych zgromadzonych w zlewni Warty, czyli inaczej mówiąc, aby przeprowadzać bilansowanie wód w zlewni, podzielono zlewnię Warty na 18 zlewni bilansowych. Każda zlewnia otrzymała swój nr rzymski. Zgodnie z podziałem Nowy Gołębin mieści się w obszarze X zlewni bilansowej Poznańskie Dorzecze Warty o powierzchni 3818km 2. Dodatkowo przyjęto oznaczenia kodowe dla analizowanego obszaru jest to obszar W3 Zlewnia dolnej Warty i Obry. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w obszarze zlewni rzeki Warty przedstawiono rycinie stanowiącej załącznik nr 26 do niniejszego raportu. Tabela 2 Wskaźniki hydromorfologiczne zlewni bilansowych Zlewnia Powierzchnia [km 2 ] Gęstość sieci rzecznej [km 2 ] Wskaźnik jeziorności [%] Wskaźnik lesistości [%] Deniwelacje [m] Wysokość średnia [m n.p.m.] I ,39 0,2 27,6 257,9 315,5 6 II ,45 0,1 30,9 133,8 252,7 4 III ,37 0,0 22,1 119,5 202,4 4 IV ,37 0,1 26,2 134,3 203,7 3 V ,35 0,0 19,7 93,3 151,2 3 VI ,37 0,0 13,7 173,0 179,9 4 VII ,33 0,7 10,6 97,3 142,1 1 VIII ,38 0,1 21,0 216,0 177,0 1 IX ,33 0,2 16,9 109,3 110,6 3 X ,29 1,1 16,7 96,0 89,0 2 XI ,38 1,7 18,0 90,3 89,9 2 XII ,27 1,9 27,6 99,7 69,2 2 XIII ,28 1,4 21,2 124,1 86,1 2 XIV ,32 2,6 15,8 106,5 105,3 2 XV ,28 0,8 39,3 192,9 115,8 3 XVI ,31 2,5 23,0 160,5 128,1 2 VXII ,26 3,9 48,1 184,2 120,1 3 XVII ,27 0,6 41,7 170,3 96,2 4 RWW ,32 1,2 24,2 433,4 227,7 2 Spadek średni Zlewnia Dolnej Warty (W3) - obejmuje swym zasięgiem trzy główne jednostki geologiczne: monoklinę przedsudecką (w części południowo-zachodniej), synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie oraz antyklinorium środkowopolskie (północno-wschodnia część zlewni Wełny). Podłoże kenozoiku stanowią utwory jury (na obszarze monokliny przedsudeckiej i antyklinorium środkowopolskiego) oraz kredy (na pozostałym obszarze). W północnej części obszaru, występują lokalnie wysady solne (Wapno, Damasławek), gdzie 12

13 płytko pod powierzchnią pojawia się perm górny. Trzeciorzęd wykazuje silne zróżnicowanie litologii i miąższości w różnych częściach obszaru. Najpełniej jest wykształcony w środkowej i północnej części, gdzie wykazuje także największe miąższości. W ogólności, trzeciorzęd jest reprezentowany przez kompleks osadów piaszczysto-mułkowo-ilastych z wkładkami lub pokładami węgla brunatnego. Czwartorzęd jest zdominowany przez osady zlodowacenia północnopolskiego, które zajmują tu największe powierzchnie wysoczyzn. Poniżej wykształcone są prawie kompletnie osady zlodowacenia środkowo- i południowopolskiego. Miąższość pokrywy czwartorzędowej w wielu miejscach przekracza 200 m Ekosystemy zależne od wód W Regionie Wodnym Warty zostały zidentyfikowane ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi (mokradła). Nowy Gołębin Rycina 2 Rodzaje ekosystemów zależnych od wód W poszczególnych zlewniach bilansowych mokradła zajmują bardzo różny obszar. Zdecydowanie najwięcej jest ich w zlewni XV (Dolna Noteć) - 27,8% oraz zlewni VII (Warta od Neru do Prosny) - 11,6%. W pierwszym przypadku są to głównie torfowiska niskie, 13

14 w drugim mokradła na glebach mineralnych. Znaczny jest również udział mokradeł w zlewni XVIII (Dolna Warta od Noteci do Odry) - 10,5% oraz XIII (Obra) - 9,5%. W dolinie Warty są to w większości mokradła na glebach mineralnych, w dolinie Obry również na płytkich torfowiskach niskich. Najmniejszy (<2%) udział mokradeł stwierdzono w zlewniach II-V, IX, XI, czyli w górnej części zlewni powyżej ujścia Neru, w dolinie Warty między Prosną i Kanałem Mosińskim i w zlewni rzeki Wełny. W północnej części Regionu Wodnego Warty, udział mokradeł w zlewni Drawy wynosi 9,1%, a w zlewni Gwdy 4,7%. Są to najczęściej niewielkie powierzchniowo obiekty, położone poza wąskimi dolinami tych rzek. Na terenie zlewni X, na którym planowane jest przedsięwzięcia nie występują ekosystemy zależne od wód (mokradła) Stan jakościowy wód podziemnych wodonośnych: Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze występowania poziomów - użytkowy poziom wodonośny piętra trzeciorzędowego, - wgłębny poziom użytkowy wodonośny piętra czwartorzędowego. Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych na analizowanym obszarze wynosi 1,10 m p.p.t. Wody podziemne na terenie planowanego przedsięwzięcia spływają w kierunku północnym i północno - zachodnim. Jakość i trendy zmian wód piętra czwartorzędowego Chemizm tych wód jest bardzo zróżnicowany tak w rozprzestrzenieniu poziomym jak i pionowym, z uwagi na zmienność warunków hydrogeologicznych i zmienność występowania zanieczyszczeń antropogenicznych. Wyraźnie odcina się chemizm wód poziomu gruntowego od poziomu wód wgłębnych izolowanych od powierzchni. Wody te są wodami słodkimi, słabo zmineralizowanymi, średniotwardymi, przekraczającymi normę dla wód pitnych w zakresie związków żelaza i manganu. Postępujące zmiany jakości wód poziomów czwartorzędowych dotyczą głównie obszarów zurbanizowanych (duże miasta: Poznań, Leszno, Gorzów Wlkp.) i intensywnej eksploatacji wód (Poznań-Mosina, Gorzów Wlkp., Kalisz-Lis, Gostyń). Procesy silnej degradacji wód piętra czwartorzędowego zachodziły od lat 60-tych do początku lat 90-tych XX wieku i związane były z rozwojem przemysłu, zabudową dużych obszarów miejskich oraz intensywnym stosowaniem nawozów mineralnych bez zwracania uwagi na zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza gruntowo- wodnego. Od lat 90- tych XX wieku obserwuje się 14

15 stopniową poprawę jakości wód podziemnych w szeregu rejonach, co jest związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Jakość i trendy zmian wód piętra trzeciorzędowego Wody te są wodami słodkimi, średnio twardymi, o mineralizacji traktowanej wg suchej pozostałości mg/l. Parametrem, który niekiedy dyskwalifikuje te wody do picia jest wysoka barwa wywołana występowaniem związków humusowych w strefach o małej odnawialności oraz w rejonie rowów tektonicznych i towarzyszących im uskoków prostopadłych. Występowanie wód barwnych wyraźnie wiąże się też z anomalnym występowaniem chlorków, a to występowanie z kolei ma związek z ascenzją (ruch wody ku górze w skałach) wód zmineralizowanych z podłoża (występowanie soli). Są to wody przydatne do zaopatrzenia w wodę Poziomy wód podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia antropogeniczne W obszarze zlewni Warty zanieczyszczenie zaznacza się we wszystkich poziomach użytkowych pięter wodonośnych występujących do głębokości m. Szczególnie wysoki poziom zanieczyszczeń występuje w wodach gruntowych obszarów zasiedlonych, zurbanizowanych, gdzie występują podwyższone lub przekraczające normę stężenia azotanów, siarczanów i chlorków. Obszary wzmożonego zagrożenia to zwłaszcza obszary aglomeracji miejskich położonych w dolinach rzek-gdzie występuje wysoka podatność na zanieczyszczenia. Znaczna ilość (powszechność) zanieczyszczeń w wodach gruntowych jest zagrożeniem dla wód głębiej występujących zwłaszcza w regionalnych obszarach zasilania. Największy udział w degradacji przestrzennej wód podziemnych ma rolnictwo (uprawa i hodowla), często zanieczyszczenia mają charakter obszarowy, a także przez liczne ogniska zanieczyszczeń rozproszonych (zaznacza się to głównie dla wód piętra czwartorzędowego). Znaczny stopień degradacji wód podziemnych powoduje przemysł, a szczególnie górnictwo odkrywkowe. Również duży udział w zakresie degradacji wód podziemnych mają inwestycje z zakresu ochrony środowiska (niska jakość tego typu inwestycji zrealizowanych przed 1991 rokiem) - co przyczyniło się do degradacji wód powierzchniowych (mało sprawne oczyszczalnie ścieków, nieszczelne kolektory, kanalizacje i zbiorniki) i w znacznym stopniu także degradacji wód podziemnych. 15

16 Lokalnie, do degradacji wód podziemnych przyczyniają się zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi (ich trwałość oddziaływania oceniana jest na ponad 100 lat). Szczególnie niekorzystne jest to w obszarach ogólnie uznawanych za deficytowe w wodę podziemną, do których należy zaliczyć Wielkopolskę. Dla części stwierdzonych przejawów zanieczyszczeń nie daje się zidentyfikować ich pochodzenia, zwłaszcza dla ogniska zanieczyszczeń powstałych w I połowie XX w. i starszych. Ocenia się, że w wodach występujących na głębokościach przekraczających 50 m przeważają zanieczyszczenia geogeniczne. Najczęściej o złym stanie jakości wód decydują chlorki i siarczany (wysady solne - ascenzja z podłoża - wpływ tektoniki, przemiany hydrogeochemiczne), barwa, rzadziej żelazo, mangan, związki azotu. Do degradacji wód podziemnych przyczynia się też intensywna eksploatacja wód podziemnych powodująca zmiany układów krążenia wód i często wywołująca lub sprzyjająca niekorzystnym zjawiskom przesączania się wód z terenów zanieczyszczonych, a także procesom hydrogeochemicznym. Nowy Gołębin Rycina 3 Wody podziemne zanieczyszczone 16

17 Nowy Gołębin Rycina 4 Podatność na zanieczyszczenia zbiorników wrażliwych, wgłębny upwp piętra czwartorzędowego 17

18 Nowy Gołębin Rycina 5 Ocena stanu zlewni bilansowych Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż występujące na terenie planowanej inwestycji jakość wód podziemnych jest bardzo słaba. Ujęcie wody podziemnej Najbliższe ujęcie wody podziemnej na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę znajduje się w miejscowości Gorzyczki oddalonej o 2 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. Ujęcie wody w Gorzyczkach pełni rolę wodociągu grupowego dla okolicznych miejscowości. Ujęcie składa się z trzech studni. Studnia nr 1 odwiercona jest do głębokości 201,5 m p.p.t., studnia nr 2 do głębokości 202 m p.p.t., studnia nr 3 (1A) do głębokości 202,5 m p.p.t. Omawiane ujęcie wody podziemnej eksploatuje wodonośny poziom mioceński. Zbiornik wód stanowi rozległa, trzeciorzędowa Niecka Wielkopolska. Zachodnią granicę zbiornika stanowi dolina Obry, od strony północnej granica się powyżej rzeki Noteć, na wschodzie natomiast granica opiera się o Antyklinorium Środkowo Polskie. Południową granicę zaś wyznacza Wał Trzebnicki. 18

19 Wodonosiec stanowią kwarcowe piaski drobnoziarniste, średnioziarniste i miejscami piaskowiec kwarcowy. W obrębie tych osadów pojawiają się drobne wkłady piasków pylastych i węgla brunatnego. Miąższość nadkładu skał słabo przepuszczalnych nad ujętą warstwą wodonośną wynosi 162m, co stanowi bardzo dobrą ochronę mioceńskiego wodonośca przed ewentualny, pionowym przesączaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. W rejonie wysoczyznowym, gdzie znajduje się ujęcie, wody podziemne w utworach czwartorzędowych o znaczeniu eksploatacyjnym w zasadzie nie występują. Budowę geologiczną i elementy hydrogeologiczne, dające pogląd na warunki krążenia wód, przedstawiono w załączniku nr 25. W Gorzyczkach następuje ascenzja wód z podłoża mezozoicznego. W przypadku omawianego ujęcia, przepływ wód mioceńskich odbywa się na północny zachód co w sposób graficzny zostało przedstawione w załączniku nr 24. W rejonie omawianego ujęcia występują warunki, które pozwoliły na rezygnację z określenia terenu ochrony pośredniej. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok 2 km od strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody Stan jakościowy wód powierzchniowych W bezpośrednim sąsiedztwie terenu, gdzie planowane jest przedsięwzięcie nie występują powierzchniowe cieki i zbiorniki. Odległość do najbliższego cieku Kanał Obry wynosi 18 km natomiast do najbliższego zbiornika wód powierzchniowych Jezioro Szymanowskie odległość wynosi 12 km. Analizując stan wód powierzchniowych wzięto pod uwagę cieki i zbiorniki występujące w X zlewni bilansowej. Dla oceny jakości wód powierzchniowych rozpatrywano następujące grupy wskaźników zanieczyszczeń: tlenowych, biogennych i zasolenia. Przedmiotem porównań były tylko te wskaźniki, które badano w roku 2000 i

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej WODY PODZIEMNE Wody podziemne stanowią nie tylko formę retencji wody w zlewni, ale równocześnie uczestniczą w procesach przemieszczania rozpuszczonej materii w zlewni. W ramach ZMŚP na Stacjach Bazowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia... 2 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza Październik, 2015 r. Zamawiający: Gmina Rozprza Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców Projekt: Pilotażowe Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Siekierki Inwestor: Energia Zachód Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Rosnąca presja na ograniczanie emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 2 ANALIZA AKUSTYCZNA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 INWESTOR: PIOTRO-STAL" Adam Sikora Dobczyn, ul. Osiedle Młodych 10 05-205 Klembów CEL OPRACOWANIA Określenie wpływu hałasu emitowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski mgr inż. Piotr Dmytrowski Metodyka pracy zebranie i przegląd materiałów źródłowych inwentaryzacja terenowa opis elementów środowiska abiotycznego geomorfologia budowa geologiczna złoża surowców mineralnych

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Stwierdzam Głuchołazy, dnia 23.09.2015r. RR.6220.10.2015.MB ( Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo