Program Funkcjonalno Użytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno Użytkowy"

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072, z późniejszymi zmianami ) Nazwa zamówienia: Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu Inwestor: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Partyzancka Ostrów Wielkopolski Adres obiektu: ul. Wrocławska Ostrów Wielkopolski działka nr 3/75, obręb 0122 Autor opracowania: Zakład Inwestycji Miejskich sc mgr inż. Paweł Orleański, mgr inż. Magdalena Orleańska-Ordyniak upr. proj. Nr UAN /91 Aleja Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski 1 z 55

2 Strona tytułowa (zgodnie z 17 Rozporządzenia) 1 Nazwa zadania Budowa Parku Przemysłowego Ostrowie Wielkopolskim - budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu. 2 Adres obiektu budowlanego ul. Wrocławska Ostrów Wielkopolski działka nr 3/75, obręb Zakres robót budowlanych 3.1 Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.2 Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie kształtowania terenu Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty w zakresie kształtowania parków Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty w zakresie budowy dróg Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie 2 z 55

3 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 4 Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Partyzancka Ostrów Wielkopolski 5 Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy: L.p. imię i nazwisko Paweł Orleański 2. Magdalena Orleańska-Ordyniak 3. Iwona Trzcińska Czerwiec z 55

4 6 Spis zawartości programu funkcjonalno użytkowego: STRONA TYTUŁOWA (ZGODNIE Z 17 ROZPORZĄDZENIA) NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES: IMIONA I NAZWISKA OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO:...4 CZĘŚĆ OPISOWA (ZGODNIE Z 18 ROZPORZĄDZENIA) WPROWADZENIE OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego Ogólna charakterystyka zakresu robót i usług Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego Rodzaj technologii Technologia planowanej działalności: Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja przedsięwzięcia Uwarunkowania prawne Wymagane parametry działki Dostępność mediów Warunki otoczenia zewnętrznego Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Podział funkcjonalny obiektu Instalacje techniczne obiektu Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe Powierzchnie obiektu technologicznego OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie terenu budowy Warunki BHP na placu budowy Aspekty ochrony środowiska Infrastruktura na placu budowy Personel Kierowniczy Wykonawcy Architektura Konstrukcja Założenia projektowe konstrukcji Fundamenty Konstrukcja nośna Instalacje Wykończenia Zagospodarowanie terenu Położenie i charakterystyka ogólna Istniejące sieci infrastruktury technicznej Istniejące ukształtowanie terenu Usytuowanie budynku na działce Organizacja ruchu kołowego, bramy wjazdowe Miejsca parkingowe Przyłącza zewnętrzne Bilans terenu Systemy zabezpieczeń fizycznych terenu, wejść i wjazdów indywidualnych Zapotrzebowanie na wodę Układ sieci zewnętrznego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia) Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia Inne Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Organizacja robót budowlanych z 55

5 3.4.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Materiały, wyroby budowlane Sprzęt i transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Dokumenty budowy Odbiór robót Roboty tymczasowe i prace towarzyszące Wytyczna podstawowa realizacji dzieła umownego: CZĘŚĆ INFORMACYJNA (ZGODNIE Z 19 ROZPORZĄDZENIA) OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA ZAŁĄCZONE DO PROGRAMU: z 55

6 CZĘŚĆ OPISOWA (zgodnie z 18 Rozporządzenia) 1 Wprowadzenie Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla projektu pn. Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim, polegającego na budowie budynku hali produkcyjnomagazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu. Podstawą opracowania są następujące dokumenty formalno prawne: 1. Zlecenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Partyzancka 27; Ostrów Wielkopolski z dnia r., dotyczące weryfikacji błędów i optymalizacji zapisów programu funkcjonalno użytkowego dla projektu j.w. na potrzeby ogłoszenia przetargu na projekt i roboty budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz.2072, z późniejszymi zmianami). 3. Wytyczne Zarządu Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w odniesieniu do opracowanego programu funkcjonalno użytkowego Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu. przez Part Projekty mgr inż. arch. Radosław Torzyński, ul. Długa 40, Ostrów Wielkopolski z października 2013r. 4. Uzgodnienia z Zarządem Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. dotyczące koncepcji programowo przestrzennej (weryfikacja projektu koncepcyjnego budowy budynku Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim z maja i czerwca 2014r.). 5. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500, województwo wielkopolskie, powiat ostrowski, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski; Obręb: 0122; Arkusz: 1, Działka: 3/75, Nr. Ks. Zam z dnia r. 6. Wizja lokalna w dniach r. i r. 7. Decyzja o warunkach zabudowy nr z dnia r. wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 8. Opinie z zakresu ochrony środowiska - Postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WOS.ROS , 2013-ROS-RKW z dnia r. 9. OPINIA GEOTECHNICZNA (ustalenie geotechnicznych warunków posadowieni budowli z grudnia 2011r., opracowana przez Zakład Usług Geotechnicznych mgr inż. Leszek Satanowski, ul. Asnyka 45/5; Kalisz; Regon Przepisy i normatywy do projektowania. 2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego Ogólna charakterystyka zakresu robót i usług. Przedmiotem zlecenia jest zaprojektowanie (wraz ze skompletowaniem na rzecz inwestora wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń) oraz wykonanie budynku Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zakres zlecenia obejmuje następujące etapy i fazy podstawowe: L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania ETAP I Prace 1.1. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowe projektowych Uzyskanie wyciągów z KW oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego prawo do dysponowania terenem przez Zamawiającego. 6 z 55

7 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej pod kontem planowanej zabudowy Uzyskanie warunków dla przyłączy zewnętrznych w zakresie: Trzech niezależnych przyłączy elektroenergetycznych z zapewnieniem dwustronnego ich zasilania Trzech niezależnych przyłączy c.o. zdalaczynnych, Trzech niezależnych przyłączy kanalizacji sanitarnej, Trzech niezależnych przyłączy wodociągowych Trzech niezależnych przyłączy gazowych Trzech niezależnych przyłączy telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, linia ASDN) Instalacji hydrantowej 1.5. Przedstawienie graficzne i opisowe koncepcji docelowej, rozwiązań projektowych wszystkich elementów budynku i infrastruktury zewnętrznej Uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, pkt. 5. j.w. stanowiącego podstawę do rozpoczęcia prac projektowych Opracowanie kompletnego projektu technologicznego Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż Uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego i technologicznego stanowi podstawę dla Projektanta do przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i złożenia go w stosownym organie Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Opracowanie projektu wykonawczego pod potrzeby przygotowania produkcji Wszelkie inne działania niezbędne do zapewnienia kompletności dzieła projektowego z punktu widzenia celu, któremu na służyć Protokolarne przekazanie Zamawiającemu w ciągu 4 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 1 kpl. oryginału dokumentacji budowlanej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę. 3 kpl. kserokopi dokumentacji budowlanej z potwierdzeniem za zgodność wraz z kserokopią ostatecznego pozwolenia na budowę, potwierdzoną za zgodność. 2 kpl. dokumentacji budowlanej nagranej na płycie CD Przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco opracowanej i umocowanej prawnie, dokumentacji wykonawczej w 2 egz. 7 z 55

8 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania Przekazanie Zamawiającemu umocowanego prawnie, szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót. Harmonogram j.w. wymaga zatwierdzenia Zamawiającego i inspektora nadzoru by stał się podstawą do regulacji należności finansowych na rzecz Wykonawcy. 2. ETAP II Prace wykonawcze (realizacja projektu) 2.1 Protokolarne przejęcie od Zamawiającego, terenu budowy przez Wykonawcę (Kierownik budowy) 2.2 Uporządkowanie terenu budowy w zakresie infrastruktury podziemnej (usunięcie i utylizacja, wszystkich elementów zbędnych, wymiana gruntu, prawidłowe zagęszczenie, wywóz, itp.) 2.3 Wykonanie przyłączy: Kanalizacji sanitarnej Kanalizacji deszczowej Wodociągowych Elektroenergetyczne (transformator) Gazowych Telekomunikacyjnych 2.4 Wykonanie fundamentów 2.5 Dostawa i montaż konstrukcji hali 2.6 Konstrukcja zapleczy socjalno sanitarnych i biurowych 2.7 Wykonanie infrastruktury podziemnej zewnętrznej i wewnętrznej terenu budowy w zakresie: Kanalizacji sanitarnej Kanalizacji deszczowej Instalacji wodociągowych Instalacji elektroenergetycznych Instalacji gazowych Uziomu otokowego połączeń wyrównawczych Instalacji hydrantowej Instalacji telekomunikacyjnej Instalacji słaboprądowych Instalacji dedykowanych Instalacji solarnej podgrzewania c.w.u. 2.8 Dostawa i montaż obudowy ścian i dachu płytą warstwową. 2.9 Dostawa, montaż, uruchomienie, ślusarki okienno komplet - drzwiowej zewnętrznej 2.10 Instalacje wewnętrzne: Wykonanie kanalizacji sanitarnej 3 niezależne Wykonanie instalacji wodociągowych a/ instalacja wody zimnej, b/ instalacja wody ciepłej z recyrkulacją c/ instalacja hydrantowa. kpl. 3 niezależne kpl Wykonanie instalacji zraszaczy 1 niezależny kpl. SEGMENT A Wykonanie instalacji elektroenergetycznych: a/ instalacja oświetleniowa b/ instalacja gniazd wtykowych c/ instalacje dedykowane: 3 niezależne kpl. 8 z 55

9 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania zasilanie maszyn i urządzeń, zasilanie sprzętu komputerowego zasilanie klap dymowych zasilanie klap wentylacyjnych zasilanie niezależnych central wentylacyjnych z rekuperacją (hala produkcyjna, hala magazynowa) zasilanie niezależnych central wentylacyjno klimatyzacyjnych z rekuperacją (zaplecza biurowe, szatniowe i socjalne, sala sprzedaży) zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych typu Split - np. serwerownia zasilanie bram podnoszonych instalacje oświetlenia awaryjnego 2.11 Wykonanie podłoża pod posadzki Wykonanie instalacji słaboprądowych: Niezależne a/ niezależne instalacje SAP, dla każdego segmentu b/ niezależne instalacje napowietrzania i oddymiania, c/ okablowanie strukturalne (PL - punkty logiczne łącznie z gniazdkami podtynkowymi) (komputery + telefon) d/ instalacja alarmowa antywłamaniowa z powiadomieniem, e/ instalacja monitoringu zewnętrznego (wspólna dla wszystkich segmentów) 2.13 Roboty wykończeniowe zapleczy szatniowo socjalnych i biurowych 2.14 Dostawa, montaż, stolarki drzwiowej i okiennej, wewnętrznej części szatniowo socjalnej i biurowej 2.15 Dostawa i Biały montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych 2.16 Wykonanie posadzki przemysłowej 2.17 Wykonanie instalacji zewnętrznych: Oświetlenie terenu Monitoring zewnętrzny Zasilanie bram wjazdowych i furtki Zasilanie biura kontroli wjazdu Instalacja odgromowa Instalacja zbiornika pożarowego Instalacja hydrantowa Docelowe ogrodzenie ternu wraz z bramami i furtkami Wykonanie zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej Instalacja nawadniania terenów zielonych Przekazanie Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki, po zakończeniu robót: Instrukcji, schematów ewakuacyjnych, kompletu wyposażenia p.poż. Dokumentacji powykonawczej wszystkich branż Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Operatu charakterystyki energetycznej budynku Kompletu dokumentów odbiorowych Zgłoszenia zakończenia robót zgodnie z prawem budowlanym Uzyskanych przez Wykonawcę pozytywnych decyzji organów Państwowych w zakresie użytkowania Uzyskanej przez Wykonawcę, decyzji pozwolenia na użytkowanie 9 z 55

10 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania Kompletu (po 5 szt.) kluczy do pomieszczeń obiektu z podziałem na segment A, B, C i umiejscowieniem ich w zamykanych na klucz patentowy, przeszklonych tablicach z oznaczonym segmentem i numerem pomieszczenia na kluczu i tablicy. Wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z dziełem umownym Wszelkie inne prace i roboty budowlane, niezbędne do zapewnienia kompletności dzieła umownego z punktu widzenia celu, któremu na służyć. Budynek należy zaprojektować i wykonać na terenie działki nr 3/75, obręb 0122, ul. Wrocławska 93 w Ostrowie Wielkopolskim. Stanowić on ma jednokondygnacyjną halę produkcyjno - magazynową wraz z wydzielonym dwukondygnacyjnym, zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni zabudowy około 4.841,00 [m 2 ]. Integralnym elementem zamówienia będzie zagospodarowanie terenu wokół budynku w granicach oznaczonych na koncepcji planu realizacyjnego (rys. nr 2) literami A, B, C, D. Budynek hali ma przybrać prostopadłościenną formę architektoniczną i wewnętrznie składać się z trzech głównych segmentów: 1. segment A magazynowo handlowy wraz z wydzieloną częścią szatniową, socjalną i biurową o łącznej powierzchni użytkowej około 1957,1 m 2, w tym: - powierzchnie magazynowo handlowe, szatniowe, socjalne (przyziemie): 1.647,8 m 2, - powierzchnie biurowe (przyziemie): 186,5 m 2, - powierzchnia sali ekspozycyjnej z klatką schodową (piętro): 122,8 m 2 2. segment B produkcyjny o powierzchni użytkowej ok. 3251,7 m 2, w tym: - powierzchnie produkcyjne, szatniowe, socjalne: 2.625,3 m 2, - powierzchnie biurowe: 222,5 m 2, - powierzchnia rezerwy rozbudowy zaplecza technicznego: 403,9 m segment C siedziba OPP sp. z o.o., o powierzchni użytkowej: 237,4 m 2, w tym: - powierzchnia klatki schodowej (przyziemie): 19,3 m 2, - powierzchnie biurowe (piętro): 218,1 m 2. Budynek należy zaprojektować jako wolnostojący o gabarytach zewnętrznych około 108,84 x 43,84/47,69 m. Obiekt należy zlokalizować w centralnej części działki. Budynek należy wyposażyć projektowo w trzy doki rozładunkowo-załadunkowe (realizacja robót nie będzie obejmowała lokalnego obniżenia terenu, oraz montażu rękawów), instalację przeciwpożarową, instalację alarmową antywłamaniową, instalację elektryczną, instalację grzewczą co, instalację wody bieżącej zimnej i ciepłej, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, sieć komputerową i instalację telefoniczną, instalacje dedykowane urządzeń, itp. Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu. W zakres prac wchodzić ma wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, wykonanie utwardzeń pod parkingi, place manewrowe i drogi wewnętrzne, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia obiektu systemowe, na cokole betonowym z paneli stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 2,0 [m] od strony południowej, zachodniej, północnej i wschodniej, wraz z bramą wjazdową przesuwną ze stali ocynkowanej i napędem elektrycznym dla samochodów ciężarowych na wprost drogi dojazdowej, o szerokości ok. 7 m oraz furtką wejściową (1m). Brama wjazdowa przesuwna ze stali ocynkowanej i napędem elektrycznym dla pojazdów osobowych o szerokości 4,0 w ogrodzeniu od strony południowej. Na wjeździe na teren parku należy uwzględnić montaż stróżówki kontenerowej całodobowej z zespołem sanitarnym i klimatyzacją, wraz ze szlabanem sterowanym elektrycznie, które zakupione będą w ramach odrębnego zamówienia Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego 1. Podstawowe dane liczbowe: - powierzchnia całkowita działki 3/75 obręb ,5013 ha - powierzchnia działki 3/75 obręb 0122 w granicach opracowania m 2 10 z 55

11 - Powierzchnia zabudowy 4.869,30 m 2, w tym: - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 4.841,0 m 2 - powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika p.poż.: 28,3 m 2 - Powierzchnia użytkowa budynku 5.446,2 m 2, w tym: - powierzchnie produkcyjno magazynowe: 4.099,1 m 2 - powierzchnie socjalne: 296,8 m 2 - powierzchnie biurowe 646,4 m 2 - powierzchnia rezerwowa rozbudowy zaplecza technicznego 403,9 m 2 - Kubatura budynku ,2 m 3, w tym: - kubatura budynku wyższego ,9 m 3 - kubatura budynku niższego ,3 m 3 - Długość budynku - 108,84 m (maksymalna) - Szerokość budynku - 47,69 m (maksymalna) - Wysokość budynku - 11,00/ 8,00 m - Ilość kondygnacji 1 (hala produkcyjna, magazyn, sala sprzedaży), - Ilość kondygnacji 2 (szatnie, zaplecze socjalno sanitarne, biura), - Powierzchnie utwardzone 3.175,4 m 2, - Powierzchnie z płyt JUMBO 363,4 m 2 ; po uwzględnieniu powierzchni zielonej w przestrzeniach pomiędzy elementami płyt, powierzchnia z płyt JUMBO wynosi 181,7 m 2 - Powierzchnie biologicznie czynne 1.770,6 m 2 (z uwzględnieniem powierzchni zielonej w przestrzeniach pomiędzy elementami płyt JUMBO) 2. Geometria dachu budynku: płaski stropodach niewentylowany (odprowadzenie wody deszczowej na zewnątrz). 3. Konstrukcja, materiały: L.p. Nazwa elementu robót Materiał: Fundamenty Monolityczne, żelbetowe 2. Ściany fundamentowe Monolityczne, żelbetowe 3. Słupy konstrukcyjne hali Pełnościenne, stalowe 4. Dźwigary dachowe Żelbetowe 5. Stężenia dachowe/ Kształtowniki stalowe połaciowe 6. Stężenia ścian Kształtowniki stalowe zewnętrznych 7. Ściany i stropy zapleczy socjalno sanitarnych i biur Konstrukcja żelbetowa, szkieletowa ścian z wypełnieniem gazobetonem, strop żelbetowy, częściowo prefabrykowany typu filigran 4. Struktura przestrzenna budynku: 4.1 segment A magazynowo handlowy w którym na poziomie przyziemia mieści się: powierzchnia magazynowa, powierzchnia sali sprzedaży, powierzchnia socjalna: komunikacja ogólna, szatnia pracowników (kobiet), pomieszczenia higieniczno sanitarne + WC (kobiet), szatnia pracowników (mężczyzn), pomieszczenia higieniczno sanitarne + WC (mężczyzn), WC ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, zaplecze dokumentacyjne. powierzchnia biurowa: hall wejściowy, pomieszczenia biurowe, serwerownia, sala konferencyjna, pomieszczenia sanitarne, 11 z 55

12 pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, zaplecze biura (piętro). 4.2 segment B produkcyjny w którym na poziomie przyziemia mieści się: powierzchnia produkcyjna, powierzchnia socjalna: komunikacja ogólna, szatnia czysta pracowników (mężczyzn), pomieszczenia higieniczno sanitarne + WC (mężczyzn), szatnia brudna pracowników (mężczyzn), suszarnia, WC ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, biuro dozoru produkcji. powierzchnia biurowa: hall wejściowy, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, rezerwa zaplecza biurowego (piętro). 4.3 segment C siedziba OPP sp. z o.o. w którym mieści się na poziomie piętra: powierzchnia biurowa: klatka schodowa z poziomu przyziemia, hall wejściowy, pomieszczenia biurowe, serwerownia, sala konferencyjna, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, sprężarkownia instalacji zraszania (przyziemie) Rodzaj technologii Technologia planowanej działalności: W projektowanym budynku swą siedzibę znajdzie spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. prowadząca działalność usługową (typowe prace biurowe). Podstawowym przedmiotem jej działalności (co zostało ujęte w jej umowie), jest: tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zarządzanie i koordynowanie działalności strefy OPP, obsługa inwestorów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, wspomaganie inicjatyw gospodarczych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, współpraca z instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi, pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych, tworzenie skupisk przedsiębiorstw i stref biznesu. Z uwagi na fakt, że najemcy powierzchni produkcyjno-magazynowych wyłaniani będą w drodze przetargu publicznego nieznany jest charakter działalności, branża, a tym samym stosowane technologie w tych pomieszczeniach Technologia budowy projektowanego budynku Siatka modularna konstrukcji hali dwunawowej oparta na geometrii podłużnej o rozstawie osi konstrukcyjnych 2150 [cm] i układach ramowych, poprzecznych w rozstawie co 1800 [cm]. Dźwigary dachowe żelbetowe, pośrednie konstrukcji dachu stalowe, kratowe w rozstawie co 600 [cm]. 12 z 55

13 Konstrukcję nośną budynku stanowić mają samonośne słupy żelbetowe, które przejmują siły pionowe oraz poziome i przekazują je bezpośrednio na układ fundament-podłoże gruntowe. W miejsce konstrukcji j.w. dopuszcza się stosowanie zarówno elementów żelbetowych prefabrykowanych, jak i wylewanych bezpośrednio na placu budowy. Ściany hali zaprojektować należy w postaci płyt warstwowych, rdzeń z wełny mineralnej. Płyty w układzie poziomym lub pionowym o maksymalnej rozpiętości 6,0 [m]. Stalowa konstrukcja dachu w postaci kratowych płatwi o rozpiętości 21,5m zaprojektować należy z zamkniętych kwadratowych profili stalowych, zarówno pasów jak i krzyżulców (stal S355), w rozstawie co 3,0m. Warstwa nośna pokrycia dachowego to płyta warstwowa z wypełnieniem wełną mineralną. Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poż. Budynek został podzielony na dwie części: - wyższą magazynowo - handlową z zapleczem szatniowo- socjalnym oraz częścią biurową, - niższą produkcyjną z zapleczem szatniowo socjalnym oraz częścią biurową. Każda z części ma dwie strefy pożarowe PM + ZL III. Ze względu na dopuszczalną maksymalną gęstość obciążenia ogniowego powyżej 4000 [MJ/m 2 ] ustalono klasę odporności pożarowej budynku A. Klasa odporności ogniowej elementów budynku: L.p. Element budynku Oznaczenie Rozprzestrze- UWAGI! nianie ognia Główna konstrukcja nośna R240 (NRO) Żelbetowa (np. Zaprawa Vermiplaster lub inna równoważna) 2. Konstrukcja dachu R30 (NRO) Stalowa ( np. farba pęczniejąca Flame Stal lub inna równoważna) 3. Strop REI120 (NRO) Żelbetowy (filigran) gr. 20 [cm] 4. Ściana zewnętrzna EI120 (NRO) Płyta warstwowa systemowa (np. Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej PWS W15 m (Pruszyński) lub inna równoważna) 5. Ściana wewnętrzna EI60 (NRO) Mur z cegły pełnej 15 [MPa] na zaprawie cementowej gr. 25 [cm]/ ścianka systemowa g-k gr. 15 [cm]. 6. Przekrycie dachu RE30 (NRO) Płyta warstwowa systemowa (np. Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej PWD W15 (Pruszyński) lub inna równoważna) 7. Ściana oddzielenia pożarowego EI240 (NRO) Cegła ceramiczna pełna gr. 25 [cm], wzmocniona wewnętrzną konstrukcją żelbetową. 13 z 55

14 Strefy pożarowe budynku hali: L.p. Nazwa strefy Lokalizacja strefy Powierzchnia stref UWAGI! Strefa nr 1 (PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ]) 2. Strefa nr 2 (ZL III) 3. Strefa nr 3 (PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ]) 4. Strefa nr 4 (ZL III) segment A część magazynowa i handlowa oraz zaplecze socjalno sanitarne magazynu wraz z salą ekspozycyjną na piętrze segment A część biurowa oraz segment C na piętrze wraz z klatką schodową 1647, ,8 = 1770,6 [m 2 ] 186, ,4 = 423,9 [m 2 ] Możliwość magazynowania materiałów łatwopalnych. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wg 228, 229 dla Q > 4000 [MJ/m 2 ] z zastosowaniem samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych oraz samoczynnych urządzeń oddymiających, wynosi: 1000 [m 2 ] + 150% = 2500 [m 2 ]. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wg 227, wynosi: 8000 [m 2 ]. segment B hala produkcyjna 2468,1 [m 2 ] Dopuszczalna powierzchnia segment B część biurowa wraz z zapleczem socjalno sanitarnym i powierzchnią rezerwową na piętrze 222, , ,9 = 783,6 [m 2 ] RAZEM: 5446,2 [m 2 ] strefy pożarowej wg 228, 230 dla Q > 4000 [MJ/m 2 ] z zastosowaniem samoczynnych urządzeń oddymiających, wynosi: 2000 [m 2 ] + 100% = 3000 [m 2 ]. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wg 227, wynosi: 8000 [m 2 ]. Dopuszcza się zmianę podziału stref pożarowych zachowując następujące warunki: 1. Część magazynowa i handlowa w strefie o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ], 2. Część produkcyjna w strefie o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ]. Zgodnie z 19.3 Rozporządza Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) należy zaprojektować hydranty wewnętrzne dn. 52 w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 200 m 2. Podczas budowy dopuszczalne będą zmiany w konstrukcji budynku kwalifikowane zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe rozwiązania technologiczne: - Podłoga na gruncie o wytrzymałości nie mniejszej niż 30 [kn/m 2 ]. - Ściany działowe w części socjalnej zbudowane z profili zamkniętych, wypełnienie z wełny mineralnej. Obudowa wykonana z 2 x płyta g-k, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany wyłożone glazurą do wysokości 2 [m] na 2 x płyta g-k wodoodporna. - Dopuszcza się zmiany programu części socjalnej wynikające z rozwoju zatrudnienia czy też zmiany charakteru wykonywanych w obiekcie prac i zmianą kwalifikacji prac w myśl przepisów BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). 14 z 55

15 Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim 2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 3/75 obręb 0122, znajdującej się w południowej części Ostrowa Wielkopolskiego przy ul. Wrocławskiej 93, na terenie po byłych zakładach E.K.K. Wagon Fabryka Ostrów Wielkopolski, w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Kamiennogórska Specjalne Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Ostrów Wielkopolski). Na terenie działki w części wschodniej terenu opracowania znajduje się dawny (nieczynny) i przewidziany do rozbiórki schron Obrony Cywilnej. Budowla jest obiektem podziemnym. Ze względu na zniszczenia jest obiektem niedostępnym (brak możliwości wykonania inwentaryzacji). Z fragmentarycznych oględzin wynika, że budowla wykonana jest z cegły pełnej i żelbetu i ma kubaturę 3 około 13,0x17,0x3,0m. (kubatura ok. 663 m ). Przedmiotowa działka w wyniku wcześniejszych prac przygotowawczych została pozbawiona większości występujących wcześniej zadrzewień. Wycinka drzew i krzewów nastąpiła zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia (Dec nr WAP.ROS ). Teren działki jest w zasadzie płaski, lokalnie lekko pofałdowany o różnicy wzniesień do 0,2 m. Rysunek 1. Umiejscowienie planowanego przedsięwzięcia na działce 3/75, obręb Lokalizacja przedsięwzięcia Uwarunkowania prawne 1. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z decyzją o warunkach zabudowy Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami zapisanymi w decyzji o warunkach zabudowy Nr z dnia r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. 15 z 55

16 2. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WOS.ROS , 2013-ROS-RKW z dnia r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dokument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. 3. Prawo do dysponowania nieruchomością do celów inwestycyjnych Prawo Inwestora do dysponowania działką o numerze ewidencyjnym 3/75 obręb 0122 do celów inwestycyjnych wynika bezpośrednio z umowy użyczenia nieruchomości zawartej dnia r. wraz z aneksem nr 1 do niej z dnia r. pomiędzy Inwestorem a użytkownikiem wieczystym nieruchomości spółką Holdikom S.A. 4. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z dokumentacją aplikacyjną projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym należy zaprojektować zgodnie z założeniami ujętymi w dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. Budowa Parku Przemysłowego Ostrowie Wielkopolskim zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Inwestora i może być udostępniona na wniosek wykonawcy Wymagane parametry działki Na działce nr 3/75 obręb 0122 należy wyodrębnić prostokątny obszar o powierzchni 9 997,00m 2. Zarówno powierzchnia jak i kształt obszaru pozwala na umieszczenie na nim projektowanego obiektu, który wokół budynku będzie miał wymiary 130,80 x 76,43 [m] Dostępność mediów Drogi dojazdowe Teren, na którym zlokalizowano przedsięwzięcie (działka 3/75, obręb 0122) położony jest w południowym krańcu Ostrowa Wielkopolskiego. W sąsiedztwie przebiega droga krajowa nr 11 Kołobrzeg Bytom, która stanowi połączenie z budowanymi obecnie drogami ekspresowymi S11, S8 jak i z autostradami A2 i A4. Zapewniony jest również dostęp do węzła kolejowego Ostrów Wielkopolski. Drogi wewnętrzne zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie działki mają szerokość od 5 do 7 m. Sama działka leży bezpośrednio przy dwóch wewnętrznych drogach o szerokości 5 m. Drogi te były przebudowane przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie". Inwestycja ta zapewniła bezpośrednią komunikację działki, na której zlokalizowano przedsięwzięcie, z drogą krajową nr 11. Projektowane w ramach przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu ma zagwarantować włączenie terenu Parku do ww. układu komunikacyjnego. 16 z 55

17 Infrastruktura techniczna Analiza archiwalnych dokumentacji oraz inwentaryzacji instalacji w terenie w obszarze projektowanego budynku Parku Przemysłowego wykazała, iż w sąsiedztwie działki 3/75 znajdują się następujące sieci magistralne: - woda pitna Ø150, - woda ppoż. (dla hydrantów), - kanalizacja sanitarna Ø150/200, - kanalizacja deszczowa Ø150/250/500, - kanalizacja teletechniczna, - instalacja CO (ciepłociąg), - elektroenergetyczna Kolizje z uzbrojeniem podziemnym Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną, którą podczas realizacji robót należy przebudować. Jednakże przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ponowną analizę i dokładnie zdiagnozować możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem, a następnie wykonać odkrywki i odpowiednio zabezpieczyć. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie przy współudziale właścicieli występującego uzbrojenia. Należy jasno stwierdzić, iż ze względu na poprzemysłowy charakter terenu brak jest możliwości jednoznacznego określenia przydatności kolidujących sieci. Niedokładności inwentaryzacyjne a często brak inwentaryzacji geodezyjnej powodują, iż należy domniemywać, że sieci te po zabezpieczeniu będą mogły pozostać w gruncie jako nieczynne Warunki otoczenia zewnętrznego Utrudnienia komunikacyjne: W otoczeniu działki 3/75 obręb 0122 w Ostrowie Wielkopolskim nie występują utrudnienia komunikacyjne. Nieruchomość zlokalizowana jest w linii prostej ok. 140 metrów od drogi krajowej nr 11 i około 2 km od centrum miasta. Poważne awarie i zagrożenia w otoczeniu: Nie przewiduje się występowania zagrożenia awariami mogącymi oddziaływać na realizacje planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dla obiektu nie występują zagrożenia związane z istnieniem silnych pól magnetycznych, drgań otoczenia czy możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej. W otoczeniu działki nie ma żadnych wysokich budowli, które mogłyby wprowadzać zagrożenie katastrofą. Warunki środowiskowe: Z dokumentu wynika, że obszar działki nr 3/75 znajduje sie poza strefa zagrożenia powodziowego. Również nie występuje zagrożenie podtopieniem czy osunięciem ziemi. Ponadto obszar działki 3/75 należy do obszarów o korzystnych warunkach gruntowo wodnych do zabudowy. Są to tereny o gruntach nośnych i zwierciadle wody gruntowej występującej poniżej 4,0-5,0 m od powierzchni terenu. Inwestor jest w posiadaniu rozpoznania geologicznego inwestycji. Dokument został sporządzony w grudniu 2011 r. na zlecenie użytkownika wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowano przedsięwzięcie spółki Holdikom S.A., będącej jedynym udziałowcem Inwestora. Dokument ten stanowi załącznik nr 3 do programu funkcjonalno - użytkowego. Inne warunki: Analizowany obszar jest obszarem typowo przemysłowym i od blisko 100 lat jest tak odczytywany przez mieszkańców miasta. Powoduje to, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie lokalizuje się zabudowa mieszkaniowa. 2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Podział funkcjonalny obiektu 1. segment A magazynowo handlowy wraz z wydzieloną częścią szatniową, socjalną i biurową o łącznej powierzchni użytkowej około 1.957,1 m 2, w tym: - powierzchnie magazynowo handlowe, szatniowe, socjalne (przyziemie): 1.647,8 m 2, - powierzchnie biurowe (przyziemie): 186,5 m 2, 17 z 55

18 - powierzchnia sali ekspozycyjnej z klatką schodową (piętro): 122,8 m 2 2. segment B produkcyjny o powierzchni użytkowej ok ,7 m 2, w tym: - powierzchnie produkcyjne, szatniowe, socjalne: 2.625,3 m 2, - powierzchnie biurowe: 222,5 m 2, - powierzchnia rezerwy rozbudowy zaplecza technicznego: 403,9 m segment C siedziba OPP sp. z o.o., o powierzchni użytkowej: 237,4 m 2, w tym: - powierzchnia klatki schodowej (przyziemie): 19,3 m 2, - powierzchnie biurowe (piętro): 218,1 m 2. Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim będzie obiektem dwukondygnacyjnym składającym się z : 1. Trzech niezależnych części biurowych: - każda o wymiarach ca 21,80x18,35 m; powierzchnia netto 646,40 m 2, - okna i drzwi zewnętrzne w stolarce o odporności włamaniowej w klasie 2 /WK2/ wg PNENV 1627:2006 (U), - ściany działowe pomieszczeń technicznych w klasie EI Dwóch niezależnych zapleczy szatniowo socjalnych: - wymiary ca 11,80x14,25 m oraz ca 11,95x16,85 m, powierzchnia netto 296,80 m 2, 3. Jednej hali magazynowej: - powierzchnia netto 986,10 m 2 + sala ekspozycyjna (I piętro) z klatką schodową 122,80 m 2 4. Jednej hali handlowej: - powierzchnia netto 522,10 m Jednej hali produkcyjnej: - powierzchnia netto 2.468,10 m Powierzchni rezerwowej rozbudowy zaplecza technicznego segmentu B o powierzchni ca 403,90 m Instalacje techniczne obiektu W sąsiedztwie działki 3/75 znajdują się sieci magistralne: wodociągowa, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, co, elektroenergetyczna. W ramach niniejszego przedsięwzięcia należy doprowadzić i wyposażyć budynek Parku w następujące instalacje, systemy i sieci: - łącza teletechniczne (okablowanie strukturalne, telefon) - instalację elektroenergetyczną, - system wentylacji i oddymiania, - system zraszania dla hali magazynowej i sali sprzedaży. - system sygnalizacji pożaru, - system sygnalizacji włamania, - instalacje okablowania strukturalnego, - sieć zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - instalację grzewczą co, - Instalację gazową, - Instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, - Instalacje dedykowane do urządzeń technologicznych. 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe Powierzchnie obiektu technologicznego Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni użytkowych w obiekcie Poniższa tabela przedstawia powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni netto 5.446,20 m z 55

19 PROGRAM UŻYTKOWY SEGMENTU "A" (PARTER) - MAGAZYNOWO - HANDLOWEGO L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Posadzka UWAGI! CZĘŚĆ BIUROWA 1 Holl wejściowy z sekretariatem 43,5 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], cokół gresowy o wysokości 10 [cm] zlicowany z płaszczyzną zewnętrzną ściany. 2 Biuro 1 13,6 Specyfikacja techniczna: rodzaj wykładziny: PCV format: w rolce grupa wykładzin: homogeniczne klasa ścieralności: T, klasa antypoślizgowości R9, klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm szerokość rolki: 200 cm ilość m2 w rolce: 40 m2 masa własna: 3250 gr/m2 zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli: tak, cokoły wywinięte na ściany 10 [cm]. (np. Classic Mystique PUR Quartz 1400 lub inna równoważna) 3 Biuro 2 14,5 Jak L.p. 2 4 Biuro 3 32,1 Jak L.p. 2 5 Zespół sanitarny damski 5,4 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm] 6 Zespół sanitarny męski 5,3 Jak L.p. 5 7 Serwerownia 6,2 wyższe wymogi dotyczące przewodności elektrycznej: do < 1x10 8 Ohma (EN1081), zapewniając bezpieczeństwo osób oraz sprzętów wrażliwych na wyładowania statyczne. Np. Marmoleum Ohmex w grubości 2,5mm lub inna równoważna 8 Sala konferencyjna/ szkoleniowa 53,8 Specyfikacja techniczna: rodzaj wykładziny: PCV format: w rolce grupa wykładzin: wielowarstwowe klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 0,9 mm szerokość rolki: 200 cm ilość m2 w rolce: 46 m2 masa własna: 2990 gr/m2 zabezpieczenie powierzchni: PUR Top Clean XP odporność na kółka foteli: tak natężenie ruchu: intensywne, cokoły wywinięte na ściany 10 [cm]. (np. Acczent Evolution Candy lub inna równoważna) 9 Pomieszczenie socjalne 9,9 Jak L.p Schowek porządkowy 2,2 Jak L.p. 2 RAZEM (część biurowa): 186,5 Systemowa aluminiowo plastikowa, listwa ochronna ściany wysokości 1,0 [m] na 19 z 55

20 CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - ZAPLECZE SZATNIOWO, SOCJALNO - SANITARNE 11 Korytarz zaplecza 27,4 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], cokół gresowy o wysokości 10 [cm] zlicowany z płaszczyzną zewnętrzną ściany. 12 Schowek porządkowy 3,1 Jak L.p Zespół sanitarny dla kobiet i męższczyzn 4,3 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], 15,7 Jak L.p Szatnia mężczyzn - 16 przedziałów szafkowych 15 Zespół sanitarny męski 12,9 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], 16 Magazyn 986,1 Posadzka przemysłowa - pancerna posadzka jastrychowa 17 Pomieszczenie sanitarne dla osób 5,9 Jak L.p. 11 niepełnosprawnych 18 Pomieszczenie socjalne 14,9 Jak L.p. 11 pracowników obsługi 19 Szatnia kobiet - 16 przedziałów 15,6 Jak L.p. 11 szafkowych 20 Zespół sanitarny kobiet 12,7 Jak L.p Pomieszczenie dokumentacyjne 11,9 Jak L.p Sala sprzedaży 522,1 Posadzka przemysłowa - pancerna posadzka jastrychowa 23 Szacht instalacyjny 1,4 Beton C30/37 zatarty na gładko 24 Sprężarkownia instalacji 13,8 zraszania RAZEM (część magazynowa): 1647,8 RAZEM SEGMENT "A" : 1834,4 Jak L.p. 11 Systemowa aluminiowo plastikowa, listwa ochronna ściany wysokości 1,0 [m] na PROGRAM UŻYTKOWY SEGMENTU "C" (PARTER) - SIEDZIBA OPP Sp. z o.o. L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Posadzka UWAGI! CZĘŚĆ BIUROWA 1.1 Klatka schodowa do biur piętra 19,3 Stopnice i podesty z płyt granitowych w Zabezpiecze jasnym pastelowym kolorze, gr. 3,0 [cm] nie antypoślizgo we, poręcze ze stali nierdzewnej, satynowanej + wypełnienie szkłem bezpiecznym RAZEM SEGMENT "C" : 19,3 RAZEM SEGMENT "A + C" (PARTER) : 1853,5 20 z 55

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo