Program Funkcjonalno Użytkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno Użytkowy"

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072, z późniejszymi zmianami ) Nazwa zamówienia: Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu Inwestor: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Partyzancka Ostrów Wielkopolski Adres obiektu: ul. Wrocławska Ostrów Wielkopolski działka nr 3/75, obręb 0122 Autor opracowania: Zakład Inwestycji Miejskich sc mgr inż. Paweł Orleański, mgr inż. Magdalena Orleańska-Ordyniak upr. proj. Nr UAN /91 Aleja Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski 1 z 55

2 Strona tytułowa (zgodnie z 17 Rozporządzenia) 1 Nazwa zadania Budowa Parku Przemysłowego Ostrowie Wielkopolskim - budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu. 2 Adres obiektu budowlanego ul. Wrocławska Ostrów Wielkopolski działka nr 3/75, obręb Zakres robót budowlanych 3.1 Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.2 Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie kształtowania terenu Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty w zakresie kształtowania parków Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty w zakresie budowy dróg Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie 2 z 55

3 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 4 Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Partyzancka Ostrów Wielkopolski 5 Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy: L.p. imię i nazwisko Paweł Orleański 2. Magdalena Orleańska-Ordyniak 3. Iwona Trzcińska Czerwiec z 55

4 6 Spis zawartości programu funkcjonalno użytkowego: STRONA TYTUŁOWA (ZGODNIE Z 17 ROZPORZĄDZENIA) NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES: IMIONA I NAZWISKA OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO:...4 CZĘŚĆ OPISOWA (ZGODNIE Z 18 ROZPORZĄDZENIA) WPROWADZENIE OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego Ogólna charakterystyka zakresu robót i usług Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego Rodzaj technologii Technologia planowanej działalności: Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja przedsięwzięcia Uwarunkowania prawne Wymagane parametry działki Dostępność mediów Warunki otoczenia zewnętrznego Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Podział funkcjonalny obiektu Instalacje techniczne obiektu Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe Powierzchnie obiektu technologicznego OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie terenu budowy Warunki BHP na placu budowy Aspekty ochrony środowiska Infrastruktura na placu budowy Personel Kierowniczy Wykonawcy Architektura Konstrukcja Założenia projektowe konstrukcji Fundamenty Konstrukcja nośna Instalacje Wykończenia Zagospodarowanie terenu Położenie i charakterystyka ogólna Istniejące sieci infrastruktury technicznej Istniejące ukształtowanie terenu Usytuowanie budynku na działce Organizacja ruchu kołowego, bramy wjazdowe Miejsca parkingowe Przyłącza zewnętrzne Bilans terenu Systemy zabezpieczeń fizycznych terenu, wejść i wjazdów indywidualnych Zapotrzebowanie na wodę Układ sieci zewnętrznego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia) Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia Inne Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Organizacja robót budowlanych z 55

5 3.4.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Materiały, wyroby budowlane Sprzęt i transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Dokumenty budowy Odbiór robót Roboty tymczasowe i prace towarzyszące Wytyczna podstawowa realizacji dzieła umownego: CZĘŚĆ INFORMACYJNA (ZGODNIE Z 19 ROZPORZĄDZENIA) OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA ZAŁĄCZONE DO PROGRAMU: z 55

6 CZĘŚĆ OPISOWA (zgodnie z 18 Rozporządzenia) 1 Wprowadzenie Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla projektu pn. Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim, polegającego na budowie budynku hali produkcyjnomagazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu. Podstawą opracowania są następujące dokumenty formalno prawne: 1. Zlecenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Partyzancka 27; Ostrów Wielkopolski z dnia r., dotyczące weryfikacji błędów i optymalizacji zapisów programu funkcjonalno użytkowego dla projektu j.w. na potrzeby ogłoszenia przetargu na projekt i roboty budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz.2072, z późniejszymi zmianami). 3. Wytyczne Zarządu Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w odniesieniu do opracowanego programu funkcjonalno użytkowego Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - budynek hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu. przez Part Projekty mgr inż. arch. Radosław Torzyński, ul. Długa 40, Ostrów Wielkopolski z października 2013r. 4. Uzgodnienia z Zarządem Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. dotyczące koncepcji programowo przestrzennej (weryfikacja projektu koncepcyjnego budowy budynku Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim z maja i czerwca 2014r.). 5. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500, województwo wielkopolskie, powiat ostrowski, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski; Obręb: 0122; Arkusz: 1, Działka: 3/75, Nr. Ks. Zam z dnia r. 6. Wizja lokalna w dniach r. i r. 7. Decyzja o warunkach zabudowy nr z dnia r. wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 8. Opinie z zakresu ochrony środowiska - Postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WOS.ROS , 2013-ROS-RKW z dnia r. 9. OPINIA GEOTECHNICZNA (ustalenie geotechnicznych warunków posadowieni budowli z grudnia 2011r., opracowana przez Zakład Usług Geotechnicznych mgr inż. Leszek Satanowski, ul. Asnyka 45/5; Kalisz; Regon Przepisy i normatywy do projektowania. 2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego Ogólna charakterystyka zakresu robót i usług. Przedmiotem zlecenia jest zaprojektowanie (wraz ze skompletowaniem na rzecz inwestora wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń) oraz wykonanie budynku Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zakres zlecenia obejmuje następujące etapy i fazy podstawowe: L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania ETAP I Prace 1.1. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowe projektowych Uzyskanie wyciągów z KW oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego prawo do dysponowania terenem przez Zamawiającego. 6 z 55

7 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej pod kontem planowanej zabudowy Uzyskanie warunków dla przyłączy zewnętrznych w zakresie: Trzech niezależnych przyłączy elektroenergetycznych z zapewnieniem dwustronnego ich zasilania Trzech niezależnych przyłączy c.o. zdalaczynnych, Trzech niezależnych przyłączy kanalizacji sanitarnej, Trzech niezależnych przyłączy wodociągowych Trzech niezależnych przyłączy gazowych Trzech niezależnych przyłączy telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, linia ASDN) Instalacji hydrantowej 1.5. Przedstawienie graficzne i opisowe koncepcji docelowej, rozwiązań projektowych wszystkich elementów budynku i infrastruktury zewnętrznej Uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, pkt. 5. j.w. stanowiącego podstawę do rozpoczęcia prac projektowych Opracowanie kompletnego projektu technologicznego Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż Uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego i technologicznego stanowi podstawę dla Projektanta do przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i złożenia go w stosownym organie Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Opracowanie projektu wykonawczego pod potrzeby przygotowania produkcji Wszelkie inne działania niezbędne do zapewnienia kompletności dzieła projektowego z punktu widzenia celu, któremu na służyć Protokolarne przekazanie Zamawiającemu w ciągu 4 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 1 kpl. oryginału dokumentacji budowlanej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę. 3 kpl. kserokopi dokumentacji budowlanej z potwierdzeniem za zgodność wraz z kserokopią ostatecznego pozwolenia na budowę, potwierdzoną za zgodność. 2 kpl. dokumentacji budowlanej nagranej na płycie CD Przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco opracowanej i umocowanej prawnie, dokumentacji wykonawczej w 2 egz. 7 z 55

8 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania Przekazanie Zamawiającemu umocowanego prawnie, szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót. Harmonogram j.w. wymaga zatwierdzenia Zamawiającego i inspektora nadzoru by stał się podstawą do regulacji należności finansowych na rzecz Wykonawcy. 2. ETAP II Prace wykonawcze (realizacja projektu) 2.1 Protokolarne przejęcie od Zamawiającego, terenu budowy przez Wykonawcę (Kierownik budowy) 2.2 Uporządkowanie terenu budowy w zakresie infrastruktury podziemnej (usunięcie i utylizacja, wszystkich elementów zbędnych, wymiana gruntu, prawidłowe zagęszczenie, wywóz, itp.) 2.3 Wykonanie przyłączy: Kanalizacji sanitarnej Kanalizacji deszczowej Wodociągowych Elektroenergetyczne (transformator) Gazowych Telekomunikacyjnych 2.4 Wykonanie fundamentów 2.5 Dostawa i montaż konstrukcji hali 2.6 Konstrukcja zapleczy socjalno sanitarnych i biurowych 2.7 Wykonanie infrastruktury podziemnej zewnętrznej i wewnętrznej terenu budowy w zakresie: Kanalizacji sanitarnej Kanalizacji deszczowej Instalacji wodociągowych Instalacji elektroenergetycznych Instalacji gazowych Uziomu otokowego połączeń wyrównawczych Instalacji hydrantowej Instalacji telekomunikacyjnej Instalacji słaboprądowych Instalacji dedykowanych Instalacji solarnej podgrzewania c.w.u. 2.8 Dostawa i montaż obudowy ścian i dachu płytą warstwową. 2.9 Dostawa, montaż, uruchomienie, ślusarki okienno komplet - drzwiowej zewnętrznej 2.10 Instalacje wewnętrzne: Wykonanie kanalizacji sanitarnej 3 niezależne Wykonanie instalacji wodociągowych a/ instalacja wody zimnej, b/ instalacja wody ciepłej z recyrkulacją c/ instalacja hydrantowa. kpl. 3 niezależne kpl Wykonanie instalacji zraszaczy 1 niezależny kpl. SEGMENT A Wykonanie instalacji elektroenergetycznych: a/ instalacja oświetleniowa b/ instalacja gniazd wtykowych c/ instalacje dedykowane: 3 niezależne kpl. 8 z 55

9 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania zasilanie maszyn i urządzeń, zasilanie sprzętu komputerowego zasilanie klap dymowych zasilanie klap wentylacyjnych zasilanie niezależnych central wentylacyjnych z rekuperacją (hala produkcyjna, hala magazynowa) zasilanie niezależnych central wentylacyjno klimatyzacyjnych z rekuperacją (zaplecza biurowe, szatniowe i socjalne, sala sprzedaży) zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych typu Split - np. serwerownia zasilanie bram podnoszonych instalacje oświetlenia awaryjnego 2.11 Wykonanie podłoża pod posadzki Wykonanie instalacji słaboprądowych: Niezależne a/ niezależne instalacje SAP, dla każdego segmentu b/ niezależne instalacje napowietrzania i oddymiania, c/ okablowanie strukturalne (PL - punkty logiczne łącznie z gniazdkami podtynkowymi) (komputery + telefon) d/ instalacja alarmowa antywłamaniowa z powiadomieniem, e/ instalacja monitoringu zewnętrznego (wspólna dla wszystkich segmentów) 2.13 Roboty wykończeniowe zapleczy szatniowo socjalnych i biurowych 2.14 Dostawa, montaż, stolarki drzwiowej i okiennej, wewnętrznej części szatniowo socjalnej i biurowej 2.15 Dostawa i Biały montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych 2.16 Wykonanie posadzki przemysłowej 2.17 Wykonanie instalacji zewnętrznych: Oświetlenie terenu Monitoring zewnętrzny Zasilanie bram wjazdowych i furtki Zasilanie biura kontroli wjazdu Instalacja odgromowa Instalacja zbiornika pożarowego Instalacja hydrantowa Docelowe ogrodzenie ternu wraz z bramami i furtkami Wykonanie zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej Instalacja nawadniania terenów zielonych Przekazanie Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki, po zakończeniu robót: Instrukcji, schematów ewakuacyjnych, kompletu wyposażenia p.poż. Dokumentacji powykonawczej wszystkich branż Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Operatu charakterystyki energetycznej budynku Kompletu dokumentów odbiorowych Zgłoszenia zakończenia robót zgodnie z prawem budowlanym Uzyskanych przez Wykonawcę pozytywnych decyzji organów Państwowych w zakresie użytkowania Uzyskanej przez Wykonawcę, decyzji pozwolenia na użytkowanie 9 z 55

10 L.p. Etap Faza Podstawowy zakres działań UWAGI działań działania Kompletu (po 5 szt.) kluczy do pomieszczeń obiektu z podziałem na segment A, B, C i umiejscowieniem ich w zamykanych na klucz patentowy, przeszklonych tablicach z oznaczonym segmentem i numerem pomieszczenia na kluczu i tablicy. Wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z dziełem umownym Wszelkie inne prace i roboty budowlane, niezbędne do zapewnienia kompletności dzieła umownego z punktu widzenia celu, któremu na służyć. Budynek należy zaprojektować i wykonać na terenie działki nr 3/75, obręb 0122, ul. Wrocławska 93 w Ostrowie Wielkopolskim. Stanowić on ma jednokondygnacyjną halę produkcyjno - magazynową wraz z wydzielonym dwukondygnacyjnym, zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni zabudowy około 4.841,00 [m 2 ]. Integralnym elementem zamówienia będzie zagospodarowanie terenu wokół budynku w granicach oznaczonych na koncepcji planu realizacyjnego (rys. nr 2) literami A, B, C, D. Budynek hali ma przybrać prostopadłościenną formę architektoniczną i wewnętrznie składać się z trzech głównych segmentów: 1. segment A magazynowo handlowy wraz z wydzieloną częścią szatniową, socjalną i biurową o łącznej powierzchni użytkowej około 1957,1 m 2, w tym: - powierzchnie magazynowo handlowe, szatniowe, socjalne (przyziemie): 1.647,8 m 2, - powierzchnie biurowe (przyziemie): 186,5 m 2, - powierzchnia sali ekspozycyjnej z klatką schodową (piętro): 122,8 m 2 2. segment B produkcyjny o powierzchni użytkowej ok. 3251,7 m 2, w tym: - powierzchnie produkcyjne, szatniowe, socjalne: 2.625,3 m 2, - powierzchnie biurowe: 222,5 m 2, - powierzchnia rezerwy rozbudowy zaplecza technicznego: 403,9 m segment C siedziba OPP sp. z o.o., o powierzchni użytkowej: 237,4 m 2, w tym: - powierzchnia klatki schodowej (przyziemie): 19,3 m 2, - powierzchnie biurowe (piętro): 218,1 m 2. Budynek należy zaprojektować jako wolnostojący o gabarytach zewnętrznych około 108,84 x 43,84/47,69 m. Obiekt należy zlokalizować w centralnej części działki. Budynek należy wyposażyć projektowo w trzy doki rozładunkowo-załadunkowe (realizacja robót nie będzie obejmowała lokalnego obniżenia terenu, oraz montażu rękawów), instalację przeciwpożarową, instalację alarmową antywłamaniową, instalację elektryczną, instalację grzewczą co, instalację wody bieżącej zimnej i ciepłej, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, sieć komputerową i instalację telefoniczną, instalacje dedykowane urządzeń, itp. Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu. W zakres prac wchodzić ma wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, wykonanie utwardzeń pod parkingi, place manewrowe i drogi wewnętrzne, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia obiektu systemowe, na cokole betonowym z paneli stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 2,0 [m] od strony południowej, zachodniej, północnej i wschodniej, wraz z bramą wjazdową przesuwną ze stali ocynkowanej i napędem elektrycznym dla samochodów ciężarowych na wprost drogi dojazdowej, o szerokości ok. 7 m oraz furtką wejściową (1m). Brama wjazdowa przesuwna ze stali ocynkowanej i napędem elektrycznym dla pojazdów osobowych o szerokości 4,0 w ogrodzeniu od strony południowej. Na wjeździe na teren parku należy uwzględnić montaż stróżówki kontenerowej całodobowej z zespołem sanitarnym i klimatyzacją, wraz ze szlabanem sterowanym elektrycznie, które zakupione będą w ramach odrębnego zamówienia Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego 1. Podstawowe dane liczbowe: - powierzchnia całkowita działki 3/75 obręb ,5013 ha - powierzchnia działki 3/75 obręb 0122 w granicach opracowania m 2 10 z 55

11 - Powierzchnia zabudowy 4.869,30 m 2, w tym: - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 4.841,0 m 2 - powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika p.poż.: 28,3 m 2 - Powierzchnia użytkowa budynku 5.446,2 m 2, w tym: - powierzchnie produkcyjno magazynowe: 4.099,1 m 2 - powierzchnie socjalne: 296,8 m 2 - powierzchnie biurowe 646,4 m 2 - powierzchnia rezerwowa rozbudowy zaplecza technicznego 403,9 m 2 - Kubatura budynku ,2 m 3, w tym: - kubatura budynku wyższego ,9 m 3 - kubatura budynku niższego ,3 m 3 - Długość budynku - 108,84 m (maksymalna) - Szerokość budynku - 47,69 m (maksymalna) - Wysokość budynku - 11,00/ 8,00 m - Ilość kondygnacji 1 (hala produkcyjna, magazyn, sala sprzedaży), - Ilość kondygnacji 2 (szatnie, zaplecze socjalno sanitarne, biura), - Powierzchnie utwardzone 3.175,4 m 2, - Powierzchnie z płyt JUMBO 363,4 m 2 ; po uwzględnieniu powierzchni zielonej w przestrzeniach pomiędzy elementami płyt, powierzchnia z płyt JUMBO wynosi 181,7 m 2 - Powierzchnie biologicznie czynne 1.770,6 m 2 (z uwzględnieniem powierzchni zielonej w przestrzeniach pomiędzy elementami płyt JUMBO) 2. Geometria dachu budynku: płaski stropodach niewentylowany (odprowadzenie wody deszczowej na zewnątrz). 3. Konstrukcja, materiały: L.p. Nazwa elementu robót Materiał: Fundamenty Monolityczne, żelbetowe 2. Ściany fundamentowe Monolityczne, żelbetowe 3. Słupy konstrukcyjne hali Pełnościenne, stalowe 4. Dźwigary dachowe Żelbetowe 5. Stężenia dachowe/ Kształtowniki stalowe połaciowe 6. Stężenia ścian Kształtowniki stalowe zewnętrznych 7. Ściany i stropy zapleczy socjalno sanitarnych i biur Konstrukcja żelbetowa, szkieletowa ścian z wypełnieniem gazobetonem, strop żelbetowy, częściowo prefabrykowany typu filigran 4. Struktura przestrzenna budynku: 4.1 segment A magazynowo handlowy w którym na poziomie przyziemia mieści się: powierzchnia magazynowa, powierzchnia sali sprzedaży, powierzchnia socjalna: komunikacja ogólna, szatnia pracowników (kobiet), pomieszczenia higieniczno sanitarne + WC (kobiet), szatnia pracowników (mężczyzn), pomieszczenia higieniczno sanitarne + WC (mężczyzn), WC ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, zaplecze dokumentacyjne. powierzchnia biurowa: hall wejściowy, pomieszczenia biurowe, serwerownia, sala konferencyjna, pomieszczenia sanitarne, 11 z 55

12 pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, zaplecze biura (piętro). 4.2 segment B produkcyjny w którym na poziomie przyziemia mieści się: powierzchnia produkcyjna, powierzchnia socjalna: komunikacja ogólna, szatnia czysta pracowników (mężczyzn), pomieszczenia higieniczno sanitarne + WC (mężczyzn), szatnia brudna pracowników (mężczyzn), suszarnia, WC ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, biuro dozoru produkcji. powierzchnia biurowa: hall wejściowy, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, rezerwa zaplecza biurowego (piętro). 4.3 segment C siedziba OPP sp. z o.o. w którym mieści się na poziomie piętra: powierzchnia biurowa: klatka schodowa z poziomu przyziemia, hall wejściowy, pomieszczenia biurowe, serwerownia, sala konferencyjna, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne, schowek porządkowy, sprężarkownia instalacji zraszania (przyziemie) Rodzaj technologii Technologia planowanej działalności: W projektowanym budynku swą siedzibę znajdzie spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. prowadząca działalność usługową (typowe prace biurowe). Podstawowym przedmiotem jej działalności (co zostało ujęte w jej umowie), jest: tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zarządzanie i koordynowanie działalności strefy OPP, obsługa inwestorów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, wspomaganie inicjatyw gospodarczych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, współpraca z instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi, pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych, tworzenie skupisk przedsiębiorstw i stref biznesu. Z uwagi na fakt, że najemcy powierzchni produkcyjno-magazynowych wyłaniani będą w drodze przetargu publicznego nieznany jest charakter działalności, branża, a tym samym stosowane technologie w tych pomieszczeniach Technologia budowy projektowanego budynku Siatka modularna konstrukcji hali dwunawowej oparta na geometrii podłużnej o rozstawie osi konstrukcyjnych 2150 [cm] i układach ramowych, poprzecznych w rozstawie co 1800 [cm]. Dźwigary dachowe żelbetowe, pośrednie konstrukcji dachu stalowe, kratowe w rozstawie co 600 [cm]. 12 z 55

13 Konstrukcję nośną budynku stanowić mają samonośne słupy żelbetowe, które przejmują siły pionowe oraz poziome i przekazują je bezpośrednio na układ fundament-podłoże gruntowe. W miejsce konstrukcji j.w. dopuszcza się stosowanie zarówno elementów żelbetowych prefabrykowanych, jak i wylewanych bezpośrednio na placu budowy. Ściany hali zaprojektować należy w postaci płyt warstwowych, rdzeń z wełny mineralnej. Płyty w układzie poziomym lub pionowym o maksymalnej rozpiętości 6,0 [m]. Stalowa konstrukcja dachu w postaci kratowych płatwi o rozpiętości 21,5m zaprojektować należy z zamkniętych kwadratowych profili stalowych, zarówno pasów jak i krzyżulców (stal S355), w rozstawie co 3,0m. Warstwa nośna pokrycia dachowego to płyta warstwowa z wypełnieniem wełną mineralną. Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poż. Budynek został podzielony na dwie części: - wyższą magazynowo - handlową z zapleczem szatniowo- socjalnym oraz częścią biurową, - niższą produkcyjną z zapleczem szatniowo socjalnym oraz częścią biurową. Każda z części ma dwie strefy pożarowe PM + ZL III. Ze względu na dopuszczalną maksymalną gęstość obciążenia ogniowego powyżej 4000 [MJ/m 2 ] ustalono klasę odporności pożarowej budynku A. Klasa odporności ogniowej elementów budynku: L.p. Element budynku Oznaczenie Rozprzestrze- UWAGI! nianie ognia Główna konstrukcja nośna R240 (NRO) Żelbetowa (np. Zaprawa Vermiplaster lub inna równoważna) 2. Konstrukcja dachu R30 (NRO) Stalowa ( np. farba pęczniejąca Flame Stal lub inna równoważna) 3. Strop REI120 (NRO) Żelbetowy (filigran) gr. 20 [cm] 4. Ściana zewnętrzna EI120 (NRO) Płyta warstwowa systemowa (np. Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej PWS W15 m (Pruszyński) lub inna równoważna) 5. Ściana wewnętrzna EI60 (NRO) Mur z cegły pełnej 15 [MPa] na zaprawie cementowej gr. 25 [cm]/ ścianka systemowa g-k gr. 15 [cm]. 6. Przekrycie dachu RE30 (NRO) Płyta warstwowa systemowa (np. Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej PWD W15 (Pruszyński) lub inna równoważna) 7. Ściana oddzielenia pożarowego EI240 (NRO) Cegła ceramiczna pełna gr. 25 [cm], wzmocniona wewnętrzną konstrukcją żelbetową. 13 z 55

14 Strefy pożarowe budynku hali: L.p. Nazwa strefy Lokalizacja strefy Powierzchnia stref UWAGI! Strefa nr 1 (PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ]) 2. Strefa nr 2 (ZL III) 3. Strefa nr 3 (PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ]) 4. Strefa nr 4 (ZL III) segment A część magazynowa i handlowa oraz zaplecze socjalno sanitarne magazynu wraz z salą ekspozycyjną na piętrze segment A część biurowa oraz segment C na piętrze wraz z klatką schodową 1647, ,8 = 1770,6 [m 2 ] 186, ,4 = 423,9 [m 2 ] Możliwość magazynowania materiałów łatwopalnych. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wg 228, 229 dla Q > 4000 [MJ/m 2 ] z zastosowaniem samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych oraz samoczynnych urządzeń oddymiających, wynosi: 1000 [m 2 ] + 150% = 2500 [m 2 ]. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wg 227, wynosi: 8000 [m 2 ]. segment B hala produkcyjna 2468,1 [m 2 ] Dopuszczalna powierzchnia segment B część biurowa wraz z zapleczem socjalno sanitarnym i powierzchnią rezerwową na piętrze 222, , ,9 = 783,6 [m 2 ] RAZEM: 5446,2 [m 2 ] strefy pożarowej wg 228, 230 dla Q > 4000 [MJ/m 2 ] z zastosowaniem samoczynnych urządzeń oddymiających, wynosi: 2000 [m 2 ] + 100% = 3000 [m 2 ]. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wg 227, wynosi: 8000 [m 2 ]. Dopuszcza się zmianę podziału stref pożarowych zachowując następujące warunki: 1. Część magazynowa i handlowa w strefie o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ], 2. Część produkcyjna w strefie o gęstości obciążenia ogniowego Q > [MJ/m 2 ]. Zgodnie z 19.3 Rozporządza Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) należy zaprojektować hydranty wewnętrzne dn. 52 w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 200 m 2. Podczas budowy dopuszczalne będą zmiany w konstrukcji budynku kwalifikowane zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe rozwiązania technologiczne: - Podłoga na gruncie o wytrzymałości nie mniejszej niż 30 [kn/m 2 ]. - Ściany działowe w części socjalnej zbudowane z profili zamkniętych, wypełnienie z wełny mineralnej. Obudowa wykonana z 2 x płyta g-k, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany wyłożone glazurą do wysokości 2 [m] na 2 x płyta g-k wodoodporna. - Dopuszcza się zmiany programu części socjalnej wynikające z rozwoju zatrudnienia czy też zmiany charakteru wykonywanych w obiekcie prac i zmianą kwalifikacji prac w myśl przepisów BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). 14 z 55

15 Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim 2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 3/75 obręb 0122, znajdującej się w południowej części Ostrowa Wielkopolskiego przy ul. Wrocławskiej 93, na terenie po byłych zakładach E.K.K. Wagon Fabryka Ostrów Wielkopolski, w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Kamiennogórska Specjalne Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Ostrów Wielkopolski). Na terenie działki w części wschodniej terenu opracowania znajduje się dawny (nieczynny) i przewidziany do rozbiórki schron Obrony Cywilnej. Budowla jest obiektem podziemnym. Ze względu na zniszczenia jest obiektem niedostępnym (brak możliwości wykonania inwentaryzacji). Z fragmentarycznych oględzin wynika, że budowla wykonana jest z cegły pełnej i żelbetu i ma kubaturę 3 około 13,0x17,0x3,0m. (kubatura ok. 663 m ). Przedmiotowa działka w wyniku wcześniejszych prac przygotowawczych została pozbawiona większości występujących wcześniej zadrzewień. Wycinka drzew i krzewów nastąpiła zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia (Dec nr WAP.ROS ). Teren działki jest w zasadzie płaski, lokalnie lekko pofałdowany o różnicy wzniesień do 0,2 m. Rysunek 1. Umiejscowienie planowanego przedsięwzięcia na działce 3/75, obręb Lokalizacja przedsięwzięcia Uwarunkowania prawne 1. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z decyzją o warunkach zabudowy Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami zapisanymi w decyzji o warunkach zabudowy Nr z dnia r. wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. 15 z 55

16 2. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WOS.ROS , 2013-ROS-RKW z dnia r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dokument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. 3. Prawo do dysponowania nieruchomością do celów inwestycyjnych Prawo Inwestora do dysponowania działką o numerze ewidencyjnym 3/75 obręb 0122 do celów inwestycyjnych wynika bezpośrednio z umowy użyczenia nieruchomości zawartej dnia r. wraz z aneksem nr 1 do niej z dnia r. pomiędzy Inwestorem a użytkownikiem wieczystym nieruchomości spółką Holdikom S.A. 4. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z dokumentacją aplikacyjną projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim - hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym należy zaprojektować zgodnie z założeniami ujętymi w dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. Budowa Parku Przemysłowego Ostrowie Wielkopolskim zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Inwestora i może być udostępniona na wniosek wykonawcy Wymagane parametry działki Na działce nr 3/75 obręb 0122 należy wyodrębnić prostokątny obszar o powierzchni 9 997,00m 2. Zarówno powierzchnia jak i kształt obszaru pozwala na umieszczenie na nim projektowanego obiektu, który wokół budynku będzie miał wymiary 130,80 x 76,43 [m] Dostępność mediów Drogi dojazdowe Teren, na którym zlokalizowano przedsięwzięcie (działka 3/75, obręb 0122) położony jest w południowym krańcu Ostrowa Wielkopolskiego. W sąsiedztwie przebiega droga krajowa nr 11 Kołobrzeg Bytom, która stanowi połączenie z budowanymi obecnie drogami ekspresowymi S11, S8 jak i z autostradami A2 i A4. Zapewniony jest również dostęp do węzła kolejowego Ostrów Wielkopolski. Drogi wewnętrzne zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie działki mają szerokość od 5 do 7 m. Sama działka leży bezpośrednio przy dwóch wewnętrznych drogach o szerokości 5 m. Drogi te były przebudowane przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie". Inwestycja ta zapewniła bezpośrednią komunikację działki, na której zlokalizowano przedsięwzięcie, z drogą krajową nr 11. Projektowane w ramach przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu ma zagwarantować włączenie terenu Parku do ww. układu komunikacyjnego. 16 z 55

17 Infrastruktura techniczna Analiza archiwalnych dokumentacji oraz inwentaryzacji instalacji w terenie w obszarze projektowanego budynku Parku Przemysłowego wykazała, iż w sąsiedztwie działki 3/75 znajdują się następujące sieci magistralne: - woda pitna Ø150, - woda ppoż. (dla hydrantów), - kanalizacja sanitarna Ø150/200, - kanalizacja deszczowa Ø150/250/500, - kanalizacja teletechniczna, - instalacja CO (ciepłociąg), - elektroenergetyczna Kolizje z uzbrojeniem podziemnym Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną, którą podczas realizacji robót należy przebudować. Jednakże przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ponowną analizę i dokładnie zdiagnozować możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem, a następnie wykonać odkrywki i odpowiednio zabezpieczyć. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie przy współudziale właścicieli występującego uzbrojenia. Należy jasno stwierdzić, iż ze względu na poprzemysłowy charakter terenu brak jest możliwości jednoznacznego określenia przydatności kolidujących sieci. Niedokładności inwentaryzacyjne a często brak inwentaryzacji geodezyjnej powodują, iż należy domniemywać, że sieci te po zabezpieczeniu będą mogły pozostać w gruncie jako nieczynne Warunki otoczenia zewnętrznego Utrudnienia komunikacyjne: W otoczeniu działki 3/75 obręb 0122 w Ostrowie Wielkopolskim nie występują utrudnienia komunikacyjne. Nieruchomość zlokalizowana jest w linii prostej ok. 140 metrów od drogi krajowej nr 11 i około 2 km od centrum miasta. Poważne awarie i zagrożenia w otoczeniu: Nie przewiduje się występowania zagrożenia awariami mogącymi oddziaływać na realizacje planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dla obiektu nie występują zagrożenia związane z istnieniem silnych pól magnetycznych, drgań otoczenia czy możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej. W otoczeniu działki nie ma żadnych wysokich budowli, które mogłyby wprowadzać zagrożenie katastrofą. Warunki środowiskowe: Z dokumentu wynika, że obszar działki nr 3/75 znajduje sie poza strefa zagrożenia powodziowego. Również nie występuje zagrożenie podtopieniem czy osunięciem ziemi. Ponadto obszar działki 3/75 należy do obszarów o korzystnych warunkach gruntowo wodnych do zabudowy. Są to tereny o gruntach nośnych i zwierciadle wody gruntowej występującej poniżej 4,0-5,0 m od powierzchni terenu. Inwestor jest w posiadaniu rozpoznania geologicznego inwestycji. Dokument został sporządzony w grudniu 2011 r. na zlecenie użytkownika wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowano przedsięwzięcie spółki Holdikom S.A., będącej jedynym udziałowcem Inwestora. Dokument ten stanowi załącznik nr 3 do programu funkcjonalno - użytkowego. Inne warunki: Analizowany obszar jest obszarem typowo przemysłowym i od blisko 100 lat jest tak odczytywany przez mieszkańców miasta. Powoduje to, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie lokalizuje się zabudowa mieszkaniowa. 2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Podział funkcjonalny obiektu 1. segment A magazynowo handlowy wraz z wydzieloną częścią szatniową, socjalną i biurową o łącznej powierzchni użytkowej około 1.957,1 m 2, w tym: - powierzchnie magazynowo handlowe, szatniowe, socjalne (przyziemie): 1.647,8 m 2, - powierzchnie biurowe (przyziemie): 186,5 m 2, 17 z 55

18 - powierzchnia sali ekspozycyjnej z klatką schodową (piętro): 122,8 m 2 2. segment B produkcyjny o powierzchni użytkowej ok ,7 m 2, w tym: - powierzchnie produkcyjne, szatniowe, socjalne: 2.625,3 m 2, - powierzchnie biurowe: 222,5 m 2, - powierzchnia rezerwy rozbudowy zaplecza technicznego: 403,9 m segment C siedziba OPP sp. z o.o., o powierzchni użytkowej: 237,4 m 2, w tym: - powierzchnia klatki schodowej (przyziemie): 19,3 m 2, - powierzchnie biurowe (piętro): 218,1 m 2. Budynek Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim będzie obiektem dwukondygnacyjnym składającym się z : 1. Trzech niezależnych części biurowych: - każda o wymiarach ca 21,80x18,35 m; powierzchnia netto 646,40 m 2, - okna i drzwi zewnętrzne w stolarce o odporności włamaniowej w klasie 2 /WK2/ wg PNENV 1627:2006 (U), - ściany działowe pomieszczeń technicznych w klasie EI Dwóch niezależnych zapleczy szatniowo socjalnych: - wymiary ca 11,80x14,25 m oraz ca 11,95x16,85 m, powierzchnia netto 296,80 m 2, 3. Jednej hali magazynowej: - powierzchnia netto 986,10 m 2 + sala ekspozycyjna (I piętro) z klatką schodową 122,80 m 2 4. Jednej hali handlowej: - powierzchnia netto 522,10 m Jednej hali produkcyjnej: - powierzchnia netto 2.468,10 m Powierzchni rezerwowej rozbudowy zaplecza technicznego segmentu B o powierzchni ca 403,90 m Instalacje techniczne obiektu W sąsiedztwie działki 3/75 znajdują się sieci magistralne: wodociągowa, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, co, elektroenergetyczna. W ramach niniejszego przedsięwzięcia należy doprowadzić i wyposażyć budynek Parku w następujące instalacje, systemy i sieci: - łącza teletechniczne (okablowanie strukturalne, telefon) - instalację elektroenergetyczną, - system wentylacji i oddymiania, - system zraszania dla hali magazynowej i sali sprzedaży. - system sygnalizacji pożaru, - system sygnalizacji włamania, - instalacje okablowania strukturalnego, - sieć zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - instalację grzewczą co, - Instalację gazową, - Instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, - Instalacje dedykowane do urządzeń technologicznych. 2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe Powierzchnie obiektu technologicznego Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni użytkowych w obiekcie Poniższa tabela przedstawia powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni netto 5.446,20 m z 55

19 PROGRAM UŻYTKOWY SEGMENTU "A" (PARTER) - MAGAZYNOWO - HANDLOWEGO L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Posadzka UWAGI! CZĘŚĆ BIUROWA 1 Holl wejściowy z sekretariatem 43,5 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], cokół gresowy o wysokości 10 [cm] zlicowany z płaszczyzną zewnętrzną ściany. 2 Biuro 1 13,6 Specyfikacja techniczna: rodzaj wykładziny: PCV format: w rolce grupa wykładzin: homogeniczne klasa ścieralności: T, klasa antypoślizgowości R9, klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm szerokość rolki: 200 cm ilość m2 w rolce: 40 m2 masa własna: 3250 gr/m2 zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli: tak, cokoły wywinięte na ściany 10 [cm]. (np. Classic Mystique PUR Quartz 1400 lub inna równoważna) 3 Biuro 2 14,5 Jak L.p. 2 4 Biuro 3 32,1 Jak L.p. 2 5 Zespół sanitarny damski 5,4 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm] 6 Zespół sanitarny męski 5,3 Jak L.p. 5 7 Serwerownia 6,2 wyższe wymogi dotyczące przewodności elektrycznej: do < 1x10 8 Ohma (EN1081), zapewniając bezpieczeństwo osób oraz sprzętów wrażliwych na wyładowania statyczne. Np. Marmoleum Ohmex w grubości 2,5mm lub inna równoważna 8 Sala konferencyjna/ szkoleniowa 53,8 Specyfikacja techniczna: rodzaj wykładziny: PCV format: w rolce grupa wykładzin: wielowarstwowe klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 0,9 mm szerokość rolki: 200 cm ilość m2 w rolce: 46 m2 masa własna: 2990 gr/m2 zabezpieczenie powierzchni: PUR Top Clean XP odporność na kółka foteli: tak natężenie ruchu: intensywne, cokoły wywinięte na ściany 10 [cm]. (np. Acczent Evolution Candy lub inna równoważna) 9 Pomieszczenie socjalne 9,9 Jak L.p Schowek porządkowy 2,2 Jak L.p. 2 RAZEM (część biurowa): 186,5 Systemowa aluminiowo plastikowa, listwa ochronna ściany wysokości 1,0 [m] na 19 z 55

20 CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - ZAPLECZE SZATNIOWO, SOCJALNO - SANITARNE 11 Korytarz zaplecza 27,4 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], cokół gresowy o wysokości 10 [cm] zlicowany z płaszczyzną zewnętrzną ściany. 12 Schowek porządkowy 3,1 Jak L.p Zespół sanitarny dla kobiet i męższczyzn 4,3 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], 15,7 Jak L.p Szatnia mężczyzn - 16 przedziałów szafkowych 15 Zespół sanitarny męski 12,9 Płytki gressowe, barwione na wskroś w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm], klasa antypoślizgowości (grupa) - R10, odporność na ścieranie wgłębne - max 150 [mm 3 ], odporność na plamienie - 5, spoina epoksydowa szerokości 3 [mm], 16 Magazyn 986,1 Posadzka przemysłowa - pancerna posadzka jastrychowa 17 Pomieszczenie sanitarne dla osób 5,9 Jak L.p. 11 niepełnosprawnych 18 Pomieszczenie socjalne 14,9 Jak L.p. 11 pracowników obsługi 19 Szatnia kobiet - 16 przedziałów 15,6 Jak L.p. 11 szafkowych 20 Zespół sanitarny kobiet 12,7 Jak L.p Pomieszczenie dokumentacyjne 11,9 Jak L.p Sala sprzedaży 522,1 Posadzka przemysłowa - pancerna posadzka jastrychowa 23 Szacht instalacyjny 1,4 Beton C30/37 zatarty na gładko 24 Sprężarkownia instalacji 13,8 zraszania RAZEM (część magazynowa): 1647,8 RAZEM SEGMENT "A" : 1834,4 Jak L.p. 11 Systemowa aluminiowo plastikowa, listwa ochronna ściany wysokości 1,0 [m] na PROGRAM UŻYTKOWY SEGMENTU "C" (PARTER) - SIEDZIBA OPP Sp. z o.o. L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Posadzka UWAGI! CZĘŚĆ BIUROWA 1.1 Klatka schodowa do biur piętra 19,3 Stopnice i podesty z płyt granitowych w Zabezpiecze jasnym pastelowym kolorze, gr. 3,0 [cm] nie antypoślizgo we, poręcze ze stali nierdzewnej, satynowanej + wypełnienie szkłem bezpiecznym RAZEM SEGMENT "C" : 19,3 RAZEM SEGMENT "A + C" (PARTER) : 1853,5 20 z 55

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 INWESTYCJA : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO WARSZTATACH SZKOLNYCH NA POTRZEBY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ORAZ BIURA GEODETY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE ANALIZA BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO CASTORAMA Z MAGAZYNEM, CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RADOMIU PRZY UL. ENERGETYKÓW / ŻÓŁKIEWSKIEGO Inwestor oraz jego adres: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjny z dużym biurem

Budynek produkcyjny z dużym biurem Data wydruku: 03.07.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2 3. Rozwinięcie ogrodzenia. rys. nr 3 str.

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo