D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia roku BI /05/06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06"

Transkrypt

1 BI /05/06 Brześć Kujawski, dnia roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 a ust. 1 i ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego HETMAN Sp. z o.o., Florianów 24, Bedlno o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną na terenie Zakładu Utylizacji w Falborzu na działce Nr 27/2 w obrębie ewidencyjnym Falborz, gm. Brześć Kujawski. 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Rodzaj przedsięwzięcia zmiana sposobu użytkowania hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w Zakładzie Utylizacji w Falborzu, gmina Brześć Kujawski na działce nr 27/2 o łącznej powierzchni 2,87 ha. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty: Jacek i Aleksandra Lucińscy zam. Florianów 24, Bedlno. 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzgl ę dnieniem konieczno ś ci ochrony cennych warto ś ci przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąż liwo ś ci dla terenów s ą siednich projektowane przedsięwzięcie nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne i powodować przekroczeń obowiązujących norm czystości powietrza m.in. dla substancji typu: amoniak, siarkowodór, zanieczyszczone substancjami złowonnymi powietrze z hal magazynowo-produkcyjnych, podczyszczalni ścieków i zbiorników magazynowych tłuszczu odprowadzać do powietrza tylko i wyłącznie po uprzednim oczyszczeniu go w wielostopniowym systemie dezodoryzacji zainstalowanym w zakładzie, podczas prowadzonego procesu technologicznego, w halach magazynowo-produkcyjnych winno panować podciśnienie; wszystkie drzwi, wrota, okna winny być pozamykane, zakaz gromadzenia i przetrzymywania odpadów oraz produktów w miejscach do tego nie przeznaczonych, wody odciekowe ze wszystkich trzech biofiltrów należy w sposób zorganizowany odprowadzić do podczyszczalni ścieków, zlikwidować problem rozlewania się odcieków po powierzchni gruntu wokół biofiltrów, tereny wolne od zabudowy, szczególnie od drogi powiatowej Brześć Kujawski-Falborz oraz od strony Brześcia Kujawskiego obsadzić zwartą zielenią wysoką i niską. 3. Wymagania dotycz ą ce ochrony ś rodowiska konieczne do uwzglę dnienia w projekcie budowlanym inwestycję należy projektować i budować zapewniając: spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich,

2 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsię wzięć zaliczanych do zakładów stwarzaj ą cych zagro ż enie wyst ą pienia powa ż nych awarii charakter analizowanego obiektu pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii jako bardzo małe, szczegółowy zakres prac i zabezpieczeń na wypadek wystąpienia awarii powinien być zawarty w opracowanej instrukcji eksploatacji zakładu. 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na ś rodowisko w odniesieniu do przedsi ę wzięć, dla których przeprowadzono post ę powanie dotycz ą ce transgranicznego oddziaływania na ś rodowisko nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 6. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczno ś ci utworzenia obszaru ograniczonego u ż ytkowania nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji Uzasadnienie W dniu 17 sierpnia 2005 r do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego HETMAN Sp. z o.o., Florianów 24, Bedlno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji p.n.: Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną na terenie Zakładu Utylizacji w Falborzu na działce Nr 27/2 w obrębie ewidencyjnym Falborz, gm. Brześć Kujawski. Pismem z dnia roku zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienia zostały skutecznie dostarczone, umożliwiając przeprowadzenie dalszej procedury zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. W dniu r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Hetman Sp. z o.o. wycofało załączony do wniosku raport o oddziaływaniu na środowisko i przedłożyło informację o planowanym przedsięwzięciu sporządzoną zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257, poz zm. Dz. U. z 2005 r., Nr 92, poz. 769), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r., Nr 62, poz. 627; zmiana Dz. U. z 2005 r., Nr 113, poz. 954) Burmistrz Brześcia Kujawskiego wystąpił do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia i określenia zakresu raportu dla omawianego zadania. Wymienione organy:

3 Starosta Włocławski postanowieniem OŚB /05 z dnia roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem N.NZ /4467/2005 z dnia roku, z uwagi na rodzaj, zakres, lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi uznały za konieczne sporządzanie raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Biorąc pod uwagę opinie wymienionych organów, Burmistrz Brześcia Kujawskiego postanowieniem z dnia roku Nr BI /05 nałożył na Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HETMAN Sp. z o.o. z/s Florianów 24, Bedlno obowiązek sporządzenia ww. raportu i określił jego zakres. Realizując ten obowiązek Inwestor złożył w dniu roku raport o oddziaływaniu na środowisko p.n.: Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną położonej w Falborzu Parcele na działce nr 27/2 opracowany przez specjalistę ds. ochrony środowiska Mariusza Pińkowskiego. Zgodnie z wymogiem art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem z dnia roku Burmistrz Brześcia Kujawskiego wystąpił o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Starosty Włocławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, załączając do wniosku złożony raport. Postanowieniem z dnia roku Nr OŚB /1/05 Starosta Włocławski zobowiązał organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia przedłożonego raportu. Z uwagi na powyższe postanowieniem z dnia roku Nr BI /05 Burmistrz Brześcia Kujawskiego wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. PPH HETMAN dokonał uzupełnienia raportu w dniu roku. Postanowieniem z dnia roku Nr OŚB /2/05/06 Starosta Włocławski wezwał do ponownego uzupełnienia braków w przedłożonej dokumentacji. Organ opiniujący stwierdził bowiem, że dokumentacja ta (raport + uzupełnienie do raportu), choć zgodna w formie, nie w pełni odpowiada w treści określonym w prawie wymaganiom. W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz Brześcia Kujawskiego postanowieniem z dnia r., Nr BI /05/06 ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustaleniami Starosty Włocławskiego. W dniu PPH HETMAN złożyło wyjaśnienia w odniesieniu do punktów zawartych w w/w postanowieniu. Po dokładnej analizie organ opiniujący uznał uzupełnienie za niewystarczające i postanowieniem z dnia r., Nr OŚB /3/05/06 wezwał do ponownego uzupełnienia braków w przedłożonej dokumentacji. W uzasadnieniu postanowienia Starosta Włocławski stwierdził m.in., że: 1. źródłem emisji zanieczyszczeń są konkretne urządzenia pracujące w ciągu technologicznym eksploatowanej instalacji (np.: destruktory, suszarki, zbiorniki tłuszczu) i tak należy potraktować problem i uzupełnić przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko, 2. właściwym podejściem do problemu jest również wyliczony teoretycznie bilans masowo technologiczny produkcji mączki i tłuszczu, przy uwzględnieniu wszystkich jego etapów produkcji. W związku z powyższym Burmistrz Brześcia Kujawskiego uznał, że dla właściwej i prawidłowej oceny skali uciążliwości dla środowiska planowanego przedsięwzięcia uzupełnienie dokumentacji w zakresie wskazanym przez organ opiniujący jest niezbędne postanowienie z dnia roku, Nr BI /05/06. W dniu r. PPH HETMAN dokonało wyjaśnień wg. zaleceń określonych w ww. postanowieniu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji, zamiar realizacji przedsięwzięcia uzgodniono ze: Starostą Włocławskim postanowieniem OŚB /4/05/06 z dnia roku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym postanowieniem N.NZ /2598/2006 z dnia roku.

4 Postępowanie prowadzone było z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska zawiadomienie o toczącym się postępowaniu podano do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. W zawiadomieniu podano informację o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie, wskazując jednocześnie miejsce i 21-dniowy termin ich składania. W przewidzianym terminie wpłynęły wnioski i uwagi mieszkańców Brześcia Kujawskiego, Kuczyny, Miechowic i Starego Brześcia. Wszystkie dotyczyły konieczności ograniczenia uciążliwości odorowej zakładu. Postulaty mieszkańców zostały rozpatrzone i uwzględnione w treści warunków ustalonych w pkt. 2 decyzji. Inwestycja realizowana jest na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla dz. 27/2 określone zostały przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia roku nr BI /04/05. Planowany rodzaj inwestycji jest zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia winno spowodować, że wszystkie uciążliwości zamkną się w granicach działki inwestora. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się charakterystykę inwestycji. Z tych względów orzeczono jak w sentencji. P O U C Z E N I E Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jednocześnie informuje się, że odwołanie należy zaopatrzyć w opłatę skarbową w znaczkach skarbowych o nominale 5 zł (słownie: pięć złoty) oraz 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdy załącznik do odwołania, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Z r. Nr 253, poz 2532). Zgodnie z art. 46 ust. 4 b ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 56 ust. 9 cyt. wyżej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Zał ą czniki: Informacja o planowanym przedsięwzięciu. Otrzymują: 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HETMAN Sp. z o.o. Florianów 24, Bedlno 2) Jacek i Aleksandra Lucińscy Florianów 24, Bedlno 3) Bożena i Wiesław Witkowscy ul. Mickiewicza 6, Brześć Kujawski 4) Zarząd Dróg Powiatowych we Włocławku z/s w Jarantowicach, Choceń 5) Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 72, Włocławek 6) a/a Do wiadomo ś ci : 1) Starostwo Powiatowe we Włocławku 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku 3) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego 4) strona internetowa Gminy Brześć Kujawski:

5 Załącznik do decyzji Nr BI /05/06 z dnia roku Charakterystyka przedsięwzięcia p.n. Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną na terenie Zakładu Utylizacji w Falborzu na działce Nr 27/2 w obrębie ewidencyjnym Falborz, gm. Brześć Kujawski Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Rodzaj przedsięwzięcia zmiana sposobu użytkowania hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną. Roboty budowlane związane z dostosowaniem istniejącej hali do funkcji magazynowoprodukcyjnej wykonywane będą wewnątrz obiektu. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w Zakładzie Utylizacji w Falborzu, gmina Brześć Kujawski na działce nr 27/2. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty: Jacek i Aleksandra Lucińscy zam. Florianów 24, Bedlno. Zakład położony jest w odległości 3 km na północny-zachód od Brześcia Kujawskiego. W odległości 170 m na wschód przepływa rzeka Zgłowiączka. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny upraw rolnych z luźną zabudową, z których od strony południowej są własnością zarządcy zakładu. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ca 400 m na kierunku południowym. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości o łącznej powierzchni 2,87 ha (dz. Nr 27/2 w obrębie Falborz, gm. Brześć Kujawski). Powierzchnia zajmowana przez wszystkie obiekty budowlane 1800 m 2. Powierzchnia przeznaczona pod parkingi, drogi dojazdowe, chodniki i inne tereny utwardzone 6800 m 2. Kubatura wszystkich hal wynosi 10383,8 m 3. W sąsiedztwie zakładu występują pastwiska oraz grunty rolne III, IV i V klasy bonitacji z luźną zabudową zagrodową. W jego otoczeniu występują uprawy rolne w zależności od zastosowanego płodozmianu. Poza małym zagajnikiem sosnowym brak zadrzewienia. Rodzaj technologii. Przekształcona hala przyjęciowo-produkcyjna dostosowana do funkcji magazynowoprodukcyjnej będzie wykorzystywana jako linia produkcyjna do przetwarzania odpadów poubojowych. Zakład posiada instalację odzysku tkanki zwierzęcej typu HARTMANA. Odzysk dostarczanych do zakładu odpadów rozpoczyna się rozładunkiem kontenerów w hali magazynowo-produkcyjnej do muld przyjęciowych (3 muldy betonowe o pojemności 20 Mg każda). Następnie surowiec jest rozdrabniany i kierowany do destruktorów, gdzie poddawany jest sterylizacji (w temp. 133ºC i cisnieniu 3 atm przez 20 min.). Całkowicie wyjałowiony materiał poddawany jest

6 suszeniu (do zawartości wody 5 %). Kolejnym etapem jest wyciskanie tłuszczu w prasach śrubowych i przetłoczenie do zbiorników tłuszczu. Produkt pozbawiony wody i tłuszczu jest mielony. Powstała mączka jest magazynowana w zbiornikach. Poza linią produkcyjną w skład instalacji wchodzą: skruber, 1. system kanalizacji wraz z podczyszczalnią ścieków, 2. system dezodoryzacji do redukcji odorów, w tym: system biofiltrów. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. Nie przewiduje się. Zmiana przeznaczenia hali przyjęciowo-magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną nie powoduje zmiany w cyklu produkcyjnym, nie zwiększa emisji zanieczyszczeń do środowiska. Należy wprowadzać rozwiązania minimalizujęce uciążliwość odorową. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii. Bilans rocznego zużycia surowców: 3. energia elektryczna 400 MWh, 4. węgiel kamienny 1200 Mg, 5. woda 3700 m 3, 6. płyn AIRHITONE 2000 l, 7. uboczne produkty zwierzęce 9500 Mg. Rozwiązania chroniące środowisko. Procesy będące źródłem powstawania odorów winny być prowadzone w obiektach zamkniętych z kontrolowanym sposobem ich wentylacji i z zastosowaniem urządzeń eliminujących emisję odorów do powietrza. Obecnie na terenie zakładu zainstalowano system biofiltrów wstępnie oczyszczających powietrze a następnie rozkładających związki odorowe. Komory oczyszczalni ścieków zostały przykryte. Wykonano odciągi ze zbiorników tłuszczu we wszystkich halach. Wokół zakładu rozpylana jest mgła wodna ze środkiem dezodoryzującym. Na terenie zakładu prowadzona jest dokumentacja dotycząca kierunków wiatru oraz monitoring emisji substancji złowonnych. Rozwiązania te nie wyeliminowały w pełni uciążliwości oderowej, należy więc poprawiać skuteczność już istniejących rozwiązań i wprowadzać nowe. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Zakład emituje zanieczyszczenia do powietrza w postaci tj. pyłu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki pochodzące ze spalania węgla kamiennego w kotle parowym oraz odory powstające w procesie produkcyjnym z przetwarzanego surowca. Emisja roczna kształtuje się na poziomie: 22,327 Mg dla pyłu, 47,871 Mg dla SO 2, 12,434 Mg dla NO 2, 15,542 Mg dla CO.

7 Ilość powstających substancji złowonnych jest trudna do określenia. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszarów Natura 2000.

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm)

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) POZWOLENIA WODNO-PRAWNE Pozwolenia wodno-prawne są instrumentem formalno-prawnym

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska OŚ.OC.6220.2.2011 Przecław dnia 17.05.2011 r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo