ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS: PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Opracowanie i wykonanie projektu zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO- PARK MIELEC Podstrefa Lublin, w Lublinie przy ul. Spiessa, wraz z halą magazynową i pomieszczeniami biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb produkcji cukierniczej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 3. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 3.1. Przedmiot postępowania informacje podstawowe Przedmiotem postępowania jest opracowanie i wykonanie wielobranżowego projektu zakładu produkującego szeroką gamę wyrobów czekoladowych oraz wyrobów karmelkowych. Przedmiot zamówienia obejmuje projekt nowoczesnej hali produkcyjnej, Opis Projektu magazynowej, zaplecza socjalno- biurowego, odpowiedniej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej oraz projekty ciągów technologicznych wraz z odpowiednimi urządzeniami i wyposażeniem dodatkowym oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Projekt zakładu produkcyjnego wraz z halą magazynową i Zwięzłe określenie przedmiotu pomieszczeniami biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą zamówienia dla potrzeb produkcji cukierniczej Szczegółowy opis przedmiotu postępowania Przygotowanie projektu koncepcyjnego: a) technologiczny projekt koncepcyjny w tym: koncepcja doboru i posadowienia urządzeń technologicznych pod kątem realizacji procesu technologicznego we wskazanych przez Zamawiającego dziedzinach branży cukierniczej koncepcja lokalizacji hali produkcyjno-magazynowej wraz z koncepcją wewnętrznego planu rozmieszczenia pomieszczeń (magazyn materiałów, magazyn wyrobów gotowych, magazynowe komory chłodnicze, pomieszczenia socjalno-biurowe, pomieszczenia techniczne, inne niezbędne do realizacji produkcji) koncepcja przebiegu instalacji przesyłowych koncepcja komunikacji wewnętrznej, w tym dostaw surowców, wysyłki wyrobów gotowych, zasad ruchu wewnątrz obszarów produkcyjnych koncepcja lokalizacji zaplecza technicznego pod kątem realizowania obsługi technicznej procesu produkcyjnego i świadczenia serwisu bieżącego b) budowlany projekt koncepcyjny obejmujący architekturę, konstrukcje, technologie, instalacje elektryczne, sanitarne, zagospodarowanie działki nr 132/3 w Specjalnej Strona 1 z 9

2 Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Podstrefa Lublin w tym: uzyskanie Map Zasadniczych do celów projektowych uruchomienie procedury środowiskowej przygotowanie planu zagospodarowania nieruchomości (koncepcja posadowienia hali magazynowo-produkcyjnej wraz z koncepcją komunikacji i przyłączy mediów operat pożarowy Przygotowanie projektu technologicznego i budowlanego do pozwolenia na budowę: a) podstawowy projekt technologiczny z niezbędnymi danymi bilansowymi i wytycznymi dla branży budowlanej w tym: dokumentacja technologiczna stanowiąca bazę dla wykonania projektu budowlanego oraz pozostałych dokumentów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia uzgodnienie projektu technologicznego w zakresie ppoż., bhp i sanepid b) projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w tym: zagospodarowanie terenu architektura - zakres projektu budowlanego z warunkami ochrony przeciwpożarowej badania geotechniczne z opinią konstrukcja budynku produkcyjno-magazynowego zakres projektu budowlanego projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej projekt instalacji niskoprądowej, w tym sygnalizacji pożaru, SWiN, CCTV, sieci komputerowej, DSO jeśli są wymagane, i inne projekt instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji tam gdzie jest wymagana projekt instalacji zapewniającej chłód technologiczny projekt instalacji zapewniającej ciepło technologiczne projekt instalacji parowej technologicznej projekt kotłowni wodnej projekt kotłowni parowej projekt stacji uzdatniania wody projekt instalacji wodociągowej sanitarnej, technologicznej, ppoż. projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej projekt instalacji gazowej projekt instalacji sprężonego powietrza projekt automatyki i sterowania projekt charakterystyki energetycznej zakładu projekt dróg na terenie zakładu, wjazdów na teren zakładu (zjazd z drogi publicznej uzgodnienie w ZUD) projekt przyłączy wody, odprowadzenia ścieków projekt przyłącza energetycznego projekt sieci wod.-kan. projekt oświetlenia terenu uzgodnienia ppoż., bhp i sanepid przygotowanie wniosków do gestorów w celu uzyskania warunków Strona 2 z 9

3 technicznych dla przyłączy niezbędnych sieci opracowanie wniosków do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę opracowanie danych branżowych do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia współpraca przy działaniach związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej Wykonanie projektu wykonawczego: a) projekt wykonawczy technologiczny uszczegółowienie projektów technologicznych b) projekt budowlany wykonawczy: uszczegółowienie projektów budowlanych przygotowanie kosztorysu inwestorskiego Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i technologicznej nowego zakładu Oferent-Wykonawca projektów, w ramach przedmiotu postępowania określonego w niniejszym Zaproszeniu, zobowiązany jest także do realizacji czynności określonych w lit. a), b) c) ust , i w tym zakresie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, iż zobowiązuje się do: a) uzyskania pozwolenia na budowę, b) ścisłej współpracy z generalnym wykonawcą inwestycji przy realizacji projektu technologicznego, budowalnego, wykonawczego, c) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu postępowania Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa, poza swymi podstawowymi i integralnymi założeniami stosowanymi w tego rodzaju umowach, może zawierać inne klauzule, w tym zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące obowiązku zachowania poufności przez Oferenta pod rygorem zapłaty kary umownej za naruszenie tego zobowiązania, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich na wszelkich polach eksploatacji, w tym zapisy, że na podstawie umowy Zamawiający może wykonywać w dowolnej technice kopie rysunków, opisów i innych dokumentów wchodzących w skład projektu oraz wykorzystywać je przez siebie lub na swoje zlecenie udzielone wykonawcom robót, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne, w tym za nieterminową realizację umowy lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, protokoły odbiorów bez zastrzeżeń, jako warunki realizacji płatności, zapisy dotyczące płatności wynagrodzenia, które będzie płatne ratalnie, po prawidłowej realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia w tym m.in. po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej, po uzyskaniu decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Zamawiający zastrzega, że w umowie zawarty będzie zapis o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego, poza zwrotem Oferentowi jedynie faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z realizacją przedmiotu postępowania do dnia odstąpienia, w sytuacji, gdy realizacja inwestycji budowy zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin nie nastąpi. Język umowy polski i prawo polskie. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Lublinie. Na każdym etapie realizacji zamówienia wybrany w toku postępowania Oferent zobowiązany będzie do: a) kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, b) informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji Strona 3 z 9

4 przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta w formie pisemnej. Cena brutto przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego Zaproszenia lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani oferty wspólnej przez kilku Oferentów Wymagania wobec Oferenta Oferent powinien posiadać uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie i dysponować osobami należycie przygotowanymi do wykonania zlecenia, posiadać odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną Wymagane oświadczenia i dokumenty Oferent złoży oświadczenie, że spełnia warunki zapytania ofertowego w zakresie: a) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent wykaże i przedstawi dowody należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 (jednego) zamówienia polegającego na projektowaniu instalacji procesowych w przemyśle spożywczym lub chemicznym przetwarzających surowce sypkie i ciekłe, o wartości co najmniej ,00 PLN netto (słownie: sześć milionów złotych netto) nad którymi Oferent sprawował nadzór autorski i które zostały zrealizowane. Oferent wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) opłacona polisa, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający. Oferent złoży oświadczenie, potwierdzone najpóźniej w dniu podpisania umowy, odpowiednim zaświadczeniem z banku, że posiada na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN Strona 4 z 9

5 (słownie: dwa miliony złotych netto). W przypadku niespełnienia przez Oferenta tego wymogu, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania umowy a Oferentowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze, z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. W takim przypadku, przyjmuje się, że to Oferent uchyla się od zawarcia umowy i wówczas zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w pkt 7 ust niniejszego Zaproszenia. Oferent złoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Oferent złoży zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Oferent złoży aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt do należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w Zaproszeniu w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym Zaproszeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów pod rygorem wykluczenia oferty Terminy wykonania przedmiotu zamówienia Maksymalny termin wykonania zamówienia dostawa projektu wykonawczego z pozwoleniem na budowę do siedziby Zamawiającego w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 4. KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 1. Cena 50% 1. Całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu realizacji zamówienia). 2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga % 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w Strona 5 z 9

6 2. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym lub chemicznym oraz branży cukierniczej 50% tym kryterium wynosi 50 punktów. 1. Ocena kryterium zgodnie z następującą metodologią: a) zrealizowanie 1 (jednego) i więcej projektów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym lub chemicznym 15 pkt, b) zrealizowanie 1 (jednego) i więcej projektów inwestycyjnych w branży cukierniczej 35 pkt. 2. Podstawą stwierdzenia poziomu doświadczenia będzie dostarczony przez Oferenta wykaz zrealizowanych projektów inwestycyjnych oraz załączone kopie dokumentów potwierdzających ich wykonanie. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 50 punktów. 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1. Podstawowe wymogi dotyczące oferty Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym Zaproszeniu. Oferta powinna zawierać: a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł postępowania, b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu postępowania zgodnie z opisem przedmiotu postępowania, c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres oraz nr telefonu, d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert), f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, g) warunki (terminy) płatności, h) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, i) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa Strona 6 z 9

7 wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, j) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach, k) poświadczona za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopia zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), l) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego Zaproszenia, przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta lub pełnomocnika zgodnie z lit i) ust pkt 5. Treść, w szczególności opis przedmiotu postępowania, stanowi integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego Zaproszenia ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń Pozostałe wymagania oferty Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 60 dni od upływu terminu do składania ofert Pytania do Zamawiającego uzupełnianie i poprawianie ofert W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać Zamawiającemu pytanie w formie pisemnej, w tym dopuszczalna jest forma elektroniczną w formie skanów, na adres poczty: w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego najpóźniej na siedem dni przed terminem do złożenia ofert. Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e- mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie wymagania Zaproszenia do składania ofert. 6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY WYBÓR OFERTY 5.4. Sposób, termin i miejsce złożenia oferty Ofertę, wraz z oświadczeniami i dokumentami, o jakich mowa w Zaproszeniu w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach, z dopiskiem Oferta Projekt zakładu produkcyjnego nie otwierać należy przesłać na adres: Fabryka Cukierków Pszczółka sp. z o.o. ul. Krochmalna 13 i, Lublin lub złożyć w Sekretariacie Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o. ul. Krochmalna 13 i, Lublin. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2014 r. o godzinie 10:00. W przypadku przesłania oferty pocztą na adres Zamawiającego lub składania w Sekretariacie Zamawiającego musi ona wpłynąć do siedziby Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o. w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 10:00. Strona 7 z 9

8 W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom Termin wyboru oferty powiadomienie Oferentów Otwarcie ofert, poprzez otwarcie kopert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2014 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy otwarciu ofert nie mogą być obecni Oferenci. Oferty, które zostały dostarczone, przesłane po terminie, nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego Zaproszenia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. Oferta nie spełniająca wymagań formalnych lub merytorycznych niniejszego zapytania, w szczególności złożona po terminie, niekompletna lub nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Postępowanie będzie prowadzone w dwóch etapach tj. I pisemne oferty i II negocjacje ograniczone z wybranymi Oferentami: a) wybór najlepszej oferty nastąpi w trybie negocjacji ograniczonych, b) negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami, c) przewidywany termin przeprowadzenia negocjacji: do dnia 8 września 2014 r Szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji, d) po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci zobowiązani będą do złożenia oferty końcowej, e) zawarcie umowy nastąpi po zaakceptowaniu najlepszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Zamawiającego, f) o wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów w formie pisemnej. 6. INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający bez podania przyczyn i w każdym czasie może odstąpić od przeprowadzenia postępowania, na każdym jego etapie Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny. Z tytułu odrzucenia oferty, nie dokonania wyboru oferty, odstąpienia przez Zamawiającego od Strona 8 z 9

9 negocjacji, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania w całości lub w części Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub nie odpowiada warunkom określonym w Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej wskazując przyczynę odrzucenia oferty. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty wysyłając do wszystkich Oferentów prośbę o uzupełnienie ofert i wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Zamawiającego. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert a Oferentowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze, z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami do momentu otwarcia ofert jest: Pani Anna Figarska tel. (81) , Strona 9 z 9

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo