OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Transkrypt

1 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. w Łodzi przy ul. Budy 4 1. DANE OGÓLNE. Inwestor: Łódzkie Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 Adres inwestycji: ul. Budy Łódź Działka nr : dz. nr 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13 i 68/2 oraz fragm. dz. nr, 65/3 i 65/4, obręb W PODSTAWA OPRACOWANIA Uzgodnienia z inwestorem Mapa do celów projektowych Wizja lokalna Decyzja o warunkach zabudowy Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne. 3. ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, usytuowanej na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. w Łodzi przy ul. Budy 4 na działkach o nr ew. 66/5, 66/6, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13, 68/1 i 68/2 oraz fragm. dz. nr 65/3 i 65/4, obręb W-04. Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu obejmującego lokalizację tego budynku wraz z rampami i dokami przeładunkowymi oraz pozostałą infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania budynku. W/w działki stanowią część Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. Powierzchnia terenu zajętego przez budynek wraz z urządzeniami przeładunkowymi oraz strefami dostaw wynosi 8 201,67 m 2. Na działkach o nr ew. 62/7, 67/6, 68/1(działki drogowe), zlokalizowany będzie zjazd p.poŝ oraz przyłącza wody i kanalizacji. Budowa zjazdu p.poŝ oraz przyłączy będzie objęta odrębnym opracowaniem. W zakres projektu wchodzi: Budowa budynku o funkcji handlowo magazynowej; Budowa ramp i 4 doków załadunkowo rozładunkowych; Utwardzenie części terenu, w tym budowa układu komunikacji pieszo jezdnej połączonej z istniejącym na terenie ŁRH ZJAZDOWA S.A. układem komunikacyjnym; Budowa zespołu parkingów, stref dostaw i miejsc składowania śniegu; Budowa zbiornika poŝarowego wraz z dwoma placami manewrowymi o wymiarach 20x20 m; Budowa zbiornika spowalniającego odpływ ścieków do kanalizacji, będącego jednocześnie zbiornikiem poŝarowym; Rozbudowę zewnętrznej istniejącej instalacji elektrycznej; Budowę zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji i gazu; Ogrodzenie terenu; 1

2 Przebudowa istniejących i budowa nowych wałów ziemnych chroniących sąsiednie tereny przed hałasem; Zagospodarowanie terenów zielonych zielenią niską i wysoką. W zakres odrębnego opracowanie będzie wchodzić: Budowa zjazdu do celów poŝarowych z ul. Budy; Budowę przyłącza instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej; Budowę przyłącza gazu; Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Budy. 4. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 4.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. usytuowane są hale handlowe lub handlowo - magazynowe oraz budynki o innych funkcjach towarzyszących (np. gospodarcze, gastronomiczne, magazynowe, itp.). Teren całej nieruchomości jest w większości utwardzony (asfalt lub podłoŝe betonowe). Wjazd na teren znajduje się od strony ul. Budy. W najbliŝszym sąsiedztwie projektowanego budynku znajdują się odpowiednio: Parterowa hala handlowo - magazynowa o powierzchni zabudowy około m 2, w odległości 58,8 m od projektowanego budynku Parterowe budynki hal handlowo - magazynowych o powierzchni zabudowy około m 2 kaŝda w odległości 33,7 m od projektowanego budynku. Teren, na którym będą zlokalizowane projektowane budynki jest w całości terenem nieutwardzonym, nieuporządkowanym, nie porośniętym zielenią. Budynek od strony południowej i wschodniej przylega do gospodarstw rolnych znajdujących się w sąsiedztwie ul. Budy, natomiast od strony zachodniej i północnej do utwardzonego i zagospodarowanego terenu ŁRH Zjazdowa. N terenie nie występuje zieleń wysoka, pokazane na mapie do celów projektowych drzewa zostały wycięte na mocy decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr ZZ/296/14 z dnia Na terenie projektowanego budynku nie przebiegają Ŝadne sieci, w związku z tym nie ma kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym budynkiem OPIS ISTNIEJĄCEJ KOMUNIKACJI NA TERENIE ŁÓDZKIEGO RYNKU HURTOWEGO ZJAZDOWA S.A. Obsługa komunikacyjna ŁRH ZJAZDOWA odbywa się poprzez istniejące wjazd i wyjazd zaopatrzony w bramki kontrolne - zjazdy z ul. Budy, zlokalizowane od strony południowo zachodniej terenu, na działkach o nr ew. 86/10 i 65/7. Jednocześnie są to wjazd i wyjazd poŝarowy. Ruch na terenie rynku odbywa się drogami utwardzonymi. Na terenie znajduje się kilka zespołów miejsc postojowych przystosowanych zarówno dla samochodów osobowych, jak i cięŝarowych PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK Projektowany budynek hali handlowo magazynowej B zostanie zlokalizowany na istniejącym terenie nieutwardzonym, po południowo - wschodniej stronie rynku hurtowego. Od strony północnej zlokalizowano parking dla samochodów osobowych na 190 miejsc postojowych oraz strefę dostaw. Obsługa parkingu poprzez projektowany układ komunikacyjny o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Oświetlenie placu istniejące latarnie zabezpieczyć osłonami chroniącymi je przed uderzeniami samochodów. W północno wschodnim naroŝniku przewidziano miejsce do składowania śniegu. Od strony południowej budynku zaprojektowano strefę dostaw dla samochodów cięŝarowych z dwoma dokami załadunkowo - rozładunkowymi oraz rampą o szerokości od 3,0 do 4,0 m i wysokości 1,2 m. Na rampę prowadzą schody zabezpieczone barierką. Oświetlenie strefy dostaw projektowane latarnie zabezpieczyć osłonami chroniącymi je przed uderzeniami samochodów. WzdłuŜ granicy zaprojektowano pas zieleni wraz z wałem ziemnym 2

3 słuŝącym ochronie akustycznej terenów sąsiednich. Profil i wysokość wału wg projektu drogowego wysokość 4,3 m, nachylenie stoków 1:1, wypłaszczenie na szczycie szerokości 1,0 m. Skarpy wału ziemnego zabezpieczyć ekokratką. Na wale ziemnym naleŝy wykonać nasadzenia (krzewy) mające na celu zarówno stabilizację mas ziemnych jak równieŝ ochronę akustyczną terenów sąsiednich. Od strony zachodniej zaprojektowano trzy zespoły parkingów, odpowiednio, na 7, 11 i 5 miejsc postojowych, dostępne z istniejących dróg Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA. Od strony wschodniej zaprojektowano 2 doki załadunkowo rozładunkowe, pochylnię o kącie nachylenia 5,0 % mającą na celu wyrównać poziom między częścią południową i północną terenu. Zaprojektowano równieŝ 2 zespoły miejsc postojowych, po 11 miejsc postojowych. WzdłuŜ granicy zaprojektowano pas zieleni wraz z wałem ziemnym słuŝącym ochronie akustycznej terenów sąsiednich. Profil i wysokość wału wg projektu drogowego wysokość 4,3 m, nachylenie stoków 1:1, wypłaszczenie na szczycie szerokości 1,0 m. Skarpy wału ziemnego zabezpieczyć ekokratką. Na wale ziemnym naleŝy wykonać nasadzenia (krzewy) mające na celu zarówno stabilizację mas ziemnych jak równieŝ ochronę akustyczną terenów sąsiednich. Przy wschodniej granicy, w południowej części terenu zaprojektowano miejsce do składowania śniegu. W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowani terenu zaprojektowano zbiornik przeciwpoŝarowy oraz zbiornik spowalniający odpływ ścieków do kanalizacji, będący jednocześnie zbiornikiem poŝarowym. Oba zbiorniki o łącznej pojemności 200 m3, projektowane jako zbiorniki podziemne gotowe o przekroju koła z dwoma punktami czerpalnymi. Wymiary zbiornika, jego średnica oraz wielkość płyty fundamentowej zostanie określona na etapie wykonawczym przez firmę dostarczającą zbiorniki przeciwpoŝarowe. Szczegóły zbiorników wg projektów branŝowych. Zaprojektowano równieŝ 2 utwardzone place manewrowe. Ruch kołowy dla klientów i uŝytkowników projektowanego budynku będzie się odbywał poprzez istniejący wjazd i wyjazd na teren i poprzez istniejący na terenie targowiska układ drogowy. Projektowany układ drogowy będzie powiązany z istniejącym poprzez wjazd wewnętrzny od strony północnej i utwardzony plac od strony północnej. Projektowany zjazd z ul. Budy będzie objęty odrębnym opracowaniem i jest projektowany wyłącznie do celów przeciwpoŝarowych. Do czasu jego wykonania, ochrona poŝarowa budynków będzie się odbywała z istniejącego układu drogowego rynku hurtowego. Zewnętrzna ochrona przeciwpoŝarowa zapewniona poprzez projektowane drogi poŝarowe zlokalizowane ze wszystkich stron budynku. Woda do zewnętrznego gaszenia poŝaru zapewniona poprzez zbiorniki przeciwpoŝarowe o łącznej pojemności 200 m3 zlokalizowane w południowo wschodniej części nieruchomości, sąsiadujący z dwoma utwardzonymi placami manewrowymi. Wejścia do budynku znajdują się ze wszystkich stron budynku, z tym, Ŝe wejścia od strony południowej i wschodniej poprzez rampę i schody zabezpieczone barierką, natomiast od strony północnej i zachodniej wejście do budynku na poziomie terenu. Projektowany budynek będzie podłączony do sieci energetycznej poprzez kabel zasilany z istniejącej trafostacji zlokalizowanej w miejscu wskazanym na rysunku. Budynek będzie podłączony do wodociągu zlokalizowanego w ulicy Budy poprzez projektowane przyłącze (objęte odrębnym opracowaniem) oraz zewnętrzną instalację wodociągową przebieg wskazany na rysunku. Budynek będzie podłączony do kanalizacji zlokalizowanej w ulicy Budy poprzez projektowane przyłącze oraz fragment sieci kanalizacyjnej w ul. Budy (objęte odrębnym opracowaniem) oraz zewnętrzną instalację przebieg wskazany na rysunku. Ogrzewanie budynku poprzez kotłownię gazową zasilaną przez przyłącze do gazociągu zlokalizowane w ul. Budy (objęte odrębnym opracowaniem) oraz doziemną instalację gazu i - przebieg wskazany na rysunku. Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku poprzez rynny, wpusty i rury spustowe do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez zbiornik spowalniający spływ do kanalizacji. Odprowadzenie wody z terenu utwardzonego i parkingów poprzez wpusty do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, poprzez separator do kanalizacji deszczowej w ul. Budy. Lokalizację separatora i przebieg projektowanej instalacji wskazano na rysunku, szczegóły wg projektu branŝowego. 3

4 Na rysunku zagospodarowania terenu wskazano miejsca lokalizacji śmietników. Oświetlenie terenu od strony północnej budynku istniejące, od strony południowej projektowane ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia terenu objętego wnioskiem: ,69 m 2 Powierzchnia zajęta przez budynek wraz z urządzeniami: 8 201,67 m 2 Powierzchnia zabudowy: 5 561,27 m 2 ( 21,8 %) Powierzchnia terenów utwardzonych: ,12 m 2 ( 60,6 %) Powierzchnia terenów zielonych: 4 484,30 m 2 ( 17,6 %) Ilość miejsc postojowych: Działka, na której projektowana jest inwestycja NIE ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ Działka NIE JEST POŁOśONA W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UśYTKOWNIKÓW projektowanego budynku i jego otoczenia. 4.8 PODSTAWOWY CHARAKTER I MAŁY STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA projektowanego budynku i robót związanych z jego realizacją NIE NARZUCA DODATKOWYCH DANYCH. Opracowała: mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna 4

5

6

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTPROJEKT-SŁUPSK" sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel.(059) 8413705, fax 8429225 e-mail:centrala@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni.

KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni. 14.03.2008 KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni. Obiekt: Dworzec autobusowy PKS. Adres: Bogatynia, ul. Daszyńskiego Inwestor: Gmina Bogatynia BranŜa architektoniczna: Projektant: mgr inŝ. arch. Szymon Mazurek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów

PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów Specjalistyczne Biuro PROJEKTOWO ROJEKTOWO HANDLOWO ANDLOWO-USŁUGOWE inŝ. Andrzej Lipiec 96-100 Skierniewice, ul. Mjr Sucharskiego 1 m 36 Pracownia: 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 21/23 pok. 102 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne budynków

Warunki techniczne budynków Materiały pomocnicze do kursu Klimatyzacja Warunki techniczne budynków fragment polskiego prawa budowlanego kolorem czerwonym wyróŝniono fragmenty istotne dla zagadnień klimatyzacji wyłącznie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r.

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi KRZYWIZNA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie brzmienie od 2009-01-01 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kw ietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zmiany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE... I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE.... 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.... 3.1. PLAN SYTUACYJNY.... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo