Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 /&%24! 79.!*-5.)%25#(/-/Å#) :!"5$/7!.%* : -/ù,)7/å#)d 5:93+!.)! 0/-/#9 05",)#:%* 7 &/2-)% :7/,.)%.)! 0/$!4+/7%'/ 0/l/ù/.%* 7 ',)7)#!#( 7 /"3:!2:% +!4/7)#+)%* 30%#*!,.%* 342%&9 %+/./-)#:.%* '03. % +/3:4.!*-5 %52 %52

2 #(!2!+4%29349+!.)%25#(/-/Å#) : 02:%:.!#:%.)% 0/$ 79.!*%- $l5'/4%2-)./79 0ØÌØ Æ ᖷ劷«ᖷ劷ᆗ勧 ƒ ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 勧 勧 勧 勧 ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ƒᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ƒᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧!! 勧

3 # π π ᆗ勧ᐧ咗ᐧ咗ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 勧 ᖷ劷«ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ƒ ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗 勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗ᐧ咗ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 ᆗ勧 勧 ᐧ咗ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ƒ ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 勧

4 / "µ πæ µ " µ Ø ßØ ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ƒ ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗ƒ ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗ƒ ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ƒ ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ƒ 勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᖷ劷 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 勧 勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 勧ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 ᐧ咗 勧ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗ᆗ勧ƒ ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ƒᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ƒ ᆗ勧 ᆗ勧ƒ 勧 勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 勧 ᐧ咗ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 勧 勧ᐧ咗 勧ᆗ勧 勧 勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᑇ喇 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 ᆗ勧 勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ƒ ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 勧 5ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ƒ čᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷ᆗ勧«ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ƒ ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᖷ劷ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᑇ喇 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᐧ咗ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᑇ喇 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 勧

5

6 / ß πæø ᑇ喇ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ƒ ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧 ᐧ咗ƒ ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗ƒ ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 勧 ᑇ喇ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 勧 ᑇ喇 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᖷ劷«ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗ᐧ咗 ᐧ咗 ᆗ勧 ᖷ劷«ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᐧ咗ᐧ咗ᐧ咗 勧 ᑇ喇 ᆗ勧ᆗ勧ᖷ劷 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᑇ喇ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ƒ ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗ᆗ勧 勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᑇ喇ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᑇ喇ᐧ咗ᑇ喇 ( - ß πæø ( - ß πæø

7 $Ø µ Æ Ø Øß Æ "µ πæ " µ Ø π 0 ØÆ Æ π Æ "µ πæ " µ Ø π 0

8 "µ πæ " µ Ø π 0 Æ Ø Æ ßØ Ø "µ πæ " µ Ø π Ø Ø

9 "µ πæ " µ Ø ) 0 Ø Ø Æ µ Ø "µ πæ µ Ø π ) 0 Ø Ø Æ µ Ø

10 "µ πæ " µ Ø π ) 0 Ø Ø Æ µ Ø lƒ Æ Ø π µ πæ µ Ø π ƒ ß πæø ƒ

11 ( - ß πæø ( - ß πæø

12 0 3 Ì Ø

13 0Ø µ Ø Æ / π 0 ØÆ Ø Æ µ Æ µ Ø ØŠ Æ µ ƒ ß µ Æ ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᑇ喇 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 %52 ᆗ勧 ᆗ勧 勧 ᐧ咗 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 %52 ᆗ勧 ᆗ勧 勧 ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 ᐧ咗 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᐧ咗 ᑇ喇 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷«ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᖷ劷 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᐧ咗ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧ᆗ勧ᆗ勧 0/-/# 05",)#:.! -/ù,)7! $/ 5:93+!.)! 7 /"3:!2:% +!4/7)#+)%* 30%#*!,.%* 342%&9 %+/./-)#:.%* µ Ø 0Ø π ' ᐧ咗 +/.4!+4 + πæ 7Ƶ

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

ď ź ź Ä Ď É Ě Ź Ą Ü Á Ą Ń Đ ő ý ý ő ý Ú Ä Á Ą ô Ó Ó ŕ đ ý Á Ą Đ í ő É ä Ä Ä Ď ď ŕ Ń ř ý ő Ú Á Ĺ Ą Ď Ó í úł ő Ł Ä Á Ą Ď Ó ŕ Ď ý ý ő ý ĄÁ Á Ą Ď Ń ŕ Ü ä ý ő ý ý Đ ý ő Ú ď Ä Ą Ą É Ó Ł ő ý ő ý ý ŕ ŕ Á Ą Ń É

Bardziej szczegółowo

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape.

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape. NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape.pl PROJEKT BUDOWLANY Temat: Inwestor : Obiekt: Adres: BranŜa:

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE ŚCIAN NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST 厧 w g 厧 w b u bó l w w wów w bów w w l ń ᖷ吧 w ę w w ᐧ呇 l w w w g u l g b w g w l w g b 厧 l w 厧 w 厧 w ż ᖷ吧 b u 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

JKL-PROJEKTY I USŁUGI 76-0 SŁUPSK UL. SUCHARSKIEGO 99 TEL.(0-59)842-10- ᐗ南. H I J, I ᐗ南 I 1/3, 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9 Ę 7 I I I I ᐗ南. INWESTOR ZASTĘPCZY: REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI SŁUPSK UL. BANACHA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa z nadbudową budynku przedszkola ADRES INWESTYCJI: Limanowa, obręb nr 3, dz. ewid. nr 3/1 INWESTOR: Miasto Limanowa ADRES INWESTORA: 34-00 Limanowa, ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina Wprowadzenie Zmiany geopolityczne kraju i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymuszają korektę układów komunikacyjnych, również w rejonie przygranicznym

Bardziej szczegółowo

၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 R ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 PR WŁ ᖷ号 G D ę e ᖷ号 e RY P e e e : ęᖷ号ć ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 P K L J T R J GR W T YJ J PR J Ś W J WR PR P P W ၇嘗 Ś KÓW W J W Ś

၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 R ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 PR WŁ ᖷ号 G D ę e ᖷ号 e RY P e e e : ęᖷ号ć ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 P K L J T R J GR W T YJ J PR J Ś W J WR PR P P W ၇嘗 Ś KÓW W J W Ś ,7% m % m % m %,m S,00 9,0 9,0 po trasie istn. kanal. do likwidacji S.,00 9,60,0,%,m 7,0 00 % 8m S 69,76,80,0 S 8,7 9, 0,% 6m S,0 8,7 9,,0 8,8 9, rura ochr. "ROT",0 9,60 S. S.,00 9,0,8% 6,m,% 8m 00 0,%,m

Bardziej szczegółowo

Część opisowa Część rysunkowa ᐧ咧 ᐧ咧 K 6 ż ᆗ哧 6 7 ż ᆗ哧 ż T ś

Część opisowa Część rysunkowa ᐧ咧 ᐧ咧 K 6 ż ᆗ哧 6 7 ż ᆗ哧 ż T ś ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷więᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷wᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 www ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Egz. USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 NIP 745-157-22-39 REGON 280201313 tel. 603 182 620 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres obiektu: Branża: Remont

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA 劷yn S oj PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Szpital Specjalistyczny w Gryficach Oddział położniczo - ginekologiczny Przebudowa sali chorych na zespół pomieszczeń intensywnej opieki

Bardziej szczegółowo

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki ᐗ厇ódź ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ卷 G - G ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ó ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇

Bardziej szczegółowo

ᖷ劷 i ur p jski j br j prak ki w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w w ra sp r i r ᖷ劷 w m ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 1 / 213

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek ᐧ号a ds aw wa nr 54 w c c n m n p m s c ń dr s c c nᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号 aᐧ号s ᐧ号 ᐧ号 nw s r ᐧ号m na ᐧ号 as c c n a wa prac wan a ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 V 45ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号-ᐧ号 V 452627ᐧ号ᐧ号-8

Bardziej szczegółowo

ᆗ卧 ᆗ卧 PAŹDZIERNIK 2011 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 卧 哧 ᆗ卧 ᆗ卧ᆗ卧2ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 卧 h ᆗ卧 ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 h ᆗ卧 2.0. Rozwiązania a

ᆗ卧 ᆗ卧 PAŹDZIERNIK 2011 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 卧 哧 ᆗ卧 ᆗ卧ᆗ卧2ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 卧 h ᆗ卧 ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧ᆗ卧 ᆗ卧 ᆗ卧 h ᆗ卧 2.0. Rozwiązania a PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTURA PROJEKT FONTANNY, MAŁEJ ARCHITEKTURY RYNEK W ŻYWCU, 34-300 ŻYWIEC, WOJ. ŚLĄSKIE ŻYWIEC [241701_1] ᆗ卧 ŻYWIEC [Nr 0007] ł 1530/1, 1530/2 PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ PŁYTY

Bardziej szczegółowo

ᖧ劷 N / odział ᖧ劷a ᖧ劷oᖧ劷ᖧ劷 / ᖧ劷 I. PROJET ZGOSPODROWNI TERENU + PRZYŁĄZ. WI//ZM Projekt zieleni i małej architektury. WI//ZM oztory budowlany Przedmiar

ᖧ劷 N / odział ᖧ劷a ᖧ劷oᖧ劷ᖧ劷 / ᖧ劷 I. PROJET ZGOSPODROWNI TERENU + PRZYŁĄZ. WI//ZM Projekt zieleni i małej architektury. WI//ZM oztory budowlany Przedmiar PROWNI RHITETONIZN 叇 d /f 08 / 56 u 6, 00 N y Są 0 50 5 0 N 叇 叇 0 叇 叇 8 叇 叇686565 OIET : udynek miezkalny wielorodzinny DRES : Gorlice, ul. orczak Dz. Nr 7/6, 7/9 STDIUM : Projekt Wykonawczy RNŻ : rchitektura

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Ę ľü ď Ż Ż ć Ż ď ż ď ď Ą Ż ć Ą Ą í Ą ý Ź Ź ŕ Ą Ą Ą Ą Ż ż Ż Ą ď ż ľ Ż Ż

Ę ľü ď Ż Ż ć Ż ď ż ď ď Ą Ż ć Ą Ą í Ą ý Ź Ź ŕ Ą Ą Ą Ą Ż ż Ż Ą ď ż ľ Ż Ż Ę ľ ľ Ł ż Ą í Ą Ą í í Í Ź ż ż Ę ľü ď Ż Ż ć Ż ď ż ď ď Ą Ż ć Ą Ą í Ą ý Ź Ź ŕ Ą Ą Ą Ą Ż ż Ż Ą ď ż ľ Ż Ż ď Ź Ę ż ż Ę Ą Í Ł Ł Ę í ż ď Ą ď Ź ý Ż Ż Ż Ź ż ż Ć ď ÁĄ ď ď Ą ď ď Ą ď Ż ď Ą ŕ Ł Ł Ę í í ż ż ý ý ć á Ż

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

ᐧ号 g Ż ᐧ号ᐧ号ᐧ号8 t p st ၇唇.၇唇 ᐧ号 ᑇ啗 ᐧ号 O w ww 1 ၇唇 ᐧ号 6 ᐧ号 ę 嚗 ᐧ号 t y p syp ᐧ号 t ᐧ号p s j ᐧ号.1 ᐧ号8ᐧ号6ᐧ号ᐧ号ᐧ号 4ᐧ号.6ᐧ号ᑇ啗ᐧ号ᑇ啗1ᐧ号7ᑇ啗ᐧ号7 ᐧ号8.6ᐧ号 ᐧ号 ၇唇 ᐧ号 6.1 ᐧ

ᐧ号 g Ż ᐧ号ᐧ号ᐧ号8 t p st ၇唇.၇唇 ᐧ号 ᑇ啗 ᐧ号 O w ww 1 ၇唇 ᐧ号 6 ᐧ号 ę 嚗 ᐧ号 t y p syp ᐧ号 t ᐧ号p s j ᐧ号.1 ᐧ号8ᐧ号6ᐧ号ᐧ号ᐧ号 4ᐧ号.6ᐧ号ᑇ啗ᐧ号ᑇ啗1ᐧ号7ᑇ啗ᐧ号7 ᐧ号8.6ᐧ号 ᐧ号 ၇唇 ᐧ号 6.1 ᐧ D MIEJSKI w GOWIE KOS TO YS INWESTO SKI ᐧ号 g ᐧ号 ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号ᐧ号 Ż g. Ż ᐧ号 ᐧ号ᐧ号 ၇唇 Ł ၇唇 ၇唇၇唇၇唇၇唇 ၇唇 ᐧ号 ᑇ啗s ᐧ号 7.ᐧ号4.ᐧ号ᐧ号ᐧ号8. t g y ᐧ号 NA TY ၇唇 s ty p ś ᑇ啗၇唇pᑇ啗... ᑇ啗 ᐧ号ᐧ号 ys ᑇ啗 ᑇ啗...

Bardziej szczegółowo

Ęᖧ厧Ć ᐷ劷Iᐷ劷 A ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 Ę ᐷ劷 Aᖧ厧 ᐷ劷 IA Ę ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 ᐷ劷 ᖧ厧ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I ᐷ劷 ᖧ厧Aᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I Aᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 A IA Aᐷ劷ᐷ劷I I

Ęᖧ厧Ć ᐷ劷Iᐷ劷 A ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 Ę ᐷ劷 Aᖧ厧 ᐷ劷 IA Ę ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 ᐷ劷 ᖧ厧ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I ᐷ劷 ᖧ厧Aᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I Aᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 A IA Aᐷ劷ᐷ劷I I Spis treści ᐷ劷 IA Ę ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 ᐷ劷 ᖷ卷 y k k y 3 y y ó kó ób ł y k y ᆗ叧 b 4 y y gó ᆗ叧 4 b ᆗ叧 k k 5 y k ᆗ叧 k k 5 y y b k k 5 6 k 6 b g 7 b k y g 8 k k ży ᐷ劷Aᐷ劷A IA A ᐷ劷ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷Aᐷ劷 ᐷ劷 Spis

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me ᆗ勗ś ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 żᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 吷c go 受ᆗ勗żᆗ勗 ᆗ勗 受 受 受 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗

Bardziej szczegółowo

626 Peggcn rtstcneg ls lk 6-4 Poznań ul Śmiełowska 6 tel/fax (+48-6) 85 7 P P M M Ś M Ś Ś 喇 P FdB FdB P Ń 喇 Ś 喇 SZYBA BEZB

626 Peggcn rtstcneg ls lk 6-4 Poznań ul Śmiełowska 6 tel/fax (+48-6) 85 7 P P M M Ś M Ś Ś 喇 P FdB FdB P Ń 喇 Ś 喇 SZYBA BEZB 626 Peggcn rtstcneg ls lk 6-4 Poznań ul Śmiełowska 6 tel/fax (+48-6) 85 7 Ą OZNACZENIA DRZWI I OŚCIEŻNIC PRZYJĘTO PRZYKŁADOWO WG KATALOGU M : SKRZYDŁA DRZWIOWE: F- DRZWI PŁYCINOWE, LAMINOWANE OKLEINĄ HPL

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

1. EDM C N Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu działki nr 441/4 w Stepnicy przy Zespole Przedszkolno - Szkolnym w części przeznaczone

1. EDM C N Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu działki nr 441/4 w Stepnicy przy Zespole Przedszkolno - Szkolnym w części przeznaczone ᖧ劷C C N. C Ęᖧ劷 匇 1. Strona tytułowa 2. Przedmiot opracowania 3. Cel opracowania 4. Lokalizacja 5. Stan istniejący 6. Projekt zagospodarowania 7. Opis techniczny poszczególnych urządzeń 8. Uprawnienia budowlane,

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

ᐗ卷 B G G G. dres: Szczecin, ul. Sikorskiego 39 amawiająᐗ卷ᐗ卷: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin, al. Piastów 17 B 呷 : PROJEK

ᐗ卷 B G G G. dres: Szczecin, ul. Sikorskiego 39 amawiająᐗ卷ᐗ卷: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin, al. Piastów 17 B 呷 : PROJEK DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA REMONTU DWÓCH TOALET DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU KATEDRY TECHNIKI CIEPLNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE. Adres: Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jeziorem Duży Pełcz w m. Pełczyce. Działka nr 358/, 8, 6/ obręb Trzęsacz Projekt zagospodarowania terenu Projekt nr 9. Inwestor: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

profil dylatacyjny EPD DP8 karta techniczna

profil dylatacyjny EPD DP8 karta techniczna profil dylatacyjny EPD 3000+ DP8 karta techniczna v. 1.1/2011 1. budowa EPD 3000+ DP8 rys. 1 widok EPD 3000+ DP8 1 2 5 4 3 tab. 1 budowa EPD 3000+ DP8 * opcja Nr Nazwa części Materiał Wymiary Norma Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À. fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ

ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À. fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ À ÌÌÍÚÈÍÔ Ú ø µù ÃÚ Õ± ± ª ˆ flÿÿ flµøºª ø Ÿ-Æ ±Ûÿ ø Æøµ± ªÙ ˆ ø決± ß À ªÆ ß ª ç ± µø ± ª µøå ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À w ø µ ÚÙ Õ± ± ª ÃÚÙ Ó ÔÏ W artykule dokonany został przegl

Bardziej szczegółowo

A C H I T E K T U A, T E C H N O L O G I A, W N Ę T Z A Barbara Kowalska, 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 18A/1 tel. 091 4842410, +48 501 407 077; e-mail artechbasia@interia.pl EONT POIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY. BRAN A: Wewn trzna instalacja elektryczna

Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY. BRAN A: Wewn trzna instalacja elektryczna Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY BRAN A: Wewn trzna instalacja elektryczna TYTU :Budowa windy dla osób niepe nosprawnych Zespo u Szkó nr 2 ul.polna 11,dz. 2188/6. ADRES: dz.nr 2188/6,ul. Polna 11,13-200 Dzia

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 ᖧ厇 Ł ᆗ則stochowa, ul. Focha 71a ᖧ厇ᖧ厇 ᖧ厇ᖧ厇ᖧ厇ᖧ厇ᖧ厇 ᖧ厇ᖧ厇ᖧ厇ᖧ厇ᐧ呇kᖧ厇 13/32 ᖧ厇 Inwestor : Gmina Miasto ᆗ則stochowa ul. Śl 受ska 11/13 42-200 ᆗ則stochowa Projektował : m 受r in 咗. arch. Irena erwińska 咗 咗7/72/ 咗t

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna tojek PROJEKT KONCEPCYJNY Obiekt: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu zczecińskiego Przebudowa garażu na Interaktywne Centrum Komunikacji i adań połecznych Adres: zczecin, ul. Krakowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Egz. USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 NIP 745-157-22-39 REGON 280201313 tel. 603 182 620 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres obiektu: Branża: Remont

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ᖷ哷 ᖷ哷o pᖧ咇ojᖧ咇ᖷ哷tᖷ哷 tᖧ咇ᖧ咇momoᖷ哷ᖧ咇ᖧ咇ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷jᖷ哷 bᖷ哷ᖷ哷ᖧ咇ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 bᖷ哷ᖷ哷ᖧ咇oᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷ᖧ咇łᖷ哷ᆗ嘗oᖷ哷ᖧ咇ᆗ嘗o pᖧ咇ᖷ哷ᖧ咇 ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖧ咇ᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷 吇 ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 1. PRZEDMIOT

ᖷ哷 ᖷ哷o pᖧ咇ojᖧ咇ᖷ哷tᖷ哷 tᖧ咇ᖧ咇momoᖷ哷ᖧ咇ᖧ咇ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷jᖷ哷 bᖷ哷ᖷ哷ᖧ咇ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 bᖷ哷ᖷ哷ᖧ咇oᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷ᖧ咇łᖷ哷ᆗ嘗oᖷ哷ᖧ咇ᆗ嘗o pᖧ咇ᖷ哷ᖧ咇 ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖧ咇ᖷ哷oᖷ哷ᖷ哷 吇 ᖷ哷 oᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 1. PRZEDMIOT SPIS ZAWARTOŚCI ROZDZIAŁU ၇吇 吇 ၇吇, Ł,, ၇吇 ၇吇,, ᐷ呧 ၇吇 Ęᖧ咇Ć ᖧ咇 ᖧ咇 ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇 ᖧ咇ᖧ咇ᖷ哷ć ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 ᖧ咇ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷 Ę ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷 Ę ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷 Ę ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷 ᖷ哷 Ę ᖷ哷 ᖷ哷 ᖷ哷ᖷ哷၇吇

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla docieplenia budynku Uniwersytetu Medycznego branża budowlana ᐗ劷ÓDŹ ᐗ劷 ᐗ劷 ᐗ劷 ᐗ劷ᐗ劷 ᐗ劷 ᐗ劷ᐗ劷Dᐗ劷ᐗ劷 ᐗ劷ᐗ劷 ᐗ劷 ᐗ劷 ᐗ劷ᐗ劷ᐗ劷 ᐗ劷ᐗ劷 受ᐗ劷 ᐗ劷ᐗ劷told ᐗ劷yᐗ劷ᐗ劷eᐗ劷

Bardziej szczegółowo

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m ᖧ劗C ᖧ劗C... 3 2 W Ę... ᖧ劗 3 ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗... ᖧ劗 ᐧ厇ó ᆇ厷 Ć ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 p - dz ᐧ厇ó T z z z u u ᆇ厷 ᆇ厷 ᐗ吗 ᆇ厷, ᆇ厷, ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ( V) Op fu j u ó z u zg ęd g j ᐧ厇 z ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 Ż ᆇ厷 ᐧ厇 O z p j ᖷ呷 u u ó ᐧ厇 p ż ᖧ劗 W

Bardziej szczegółowo

II. Projekt Budowlany. 3. Podstacja trakcyjna 3.1. Architektoniczno budowlany

II. Projekt Budowlany. 3. Podstacja trakcyjna 3.1. Architektoniczno budowlany PROGREG Sp. z o.o. 1 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (12) 269-82-50, fax. (12) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 tel. (42) 307-00-84 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA 劷yn S oj PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Szpital Specjalistyczny w Gryficach Oddział położniczo - ginekologiczny Przebudowa sali chorych na zespół pomieszczeń intensywnej opieki

Bardziej szczegółowo

ᐧ嘇ᐗ啷 ᐧ嘇 ᐧ嘇 ᐧ嘇ᐗ啷 ę ᐧ嘇ᐗ啷ᐧ嘇ᐗ啷 ឧ厗ecyឧ厗ឧ厗ឧ厗ឧ厗cឧ厗ឧ厗 tecឧ厗ឧ厗ឧ厗czឧ厗ឧ厗 wymagania ogólne ឧ厗 升ឧ厗ឧ厗sឧ厗 sឧ厗ᆗ哷 升ឧ厗 wsឧ厗 升lឧ厗ycឧ厗 wymឧ厗gឧ厗ń 升ឧ厗tyczącycឧ厗 ឧ厗 升ᆗ哷ឧ厗ឧ厗ឧ

ᐧ嘇ᐗ啷 ᐧ嘇 ᐧ嘇 ᐧ嘇ᐗ啷 ę ᐧ嘇ᐗ啷ᐧ嘇ᐗ啷 ឧ厗ecyឧ厗ឧ厗ឧ厗ឧ厗cឧ厗ឧ厗 tecឧ厗ឧ厗ឧ厗czឧ厗ឧ厗 wymagania ogólne ឧ厗 升ឧ厗ឧ厗sឧ厗 sឧ厗ᆗ哷 升ឧ厗 wsឧ厗 升lឧ厗ycឧ厗 wymឧ厗gឧ厗ń 升ឧ厗tyczącycឧ厗 ឧ厗 升ᆗ哷ឧ厗ឧ厗ឧ 升 ᐗ啷 ź ᐗ啷 ᐗ啷 W ᖧ喷 ᐗ啷 Ź ᖧ喷 ᖧ喷 ᖧ喷 ᖧ喷 ᐗ啷 Źᖧ喷 ᐗ啷 ᐗ啷ᖧ喷 W Ł ᐧ嘇 ę ᐧ嘇 Ł 升 升ឧ厗 styczeń ឧ厗ឧ厗ឧ厗ឧ厗ឧ厗ឧ厗 ᐧ嘇ᐗ啷 ᐧ嘇 ᐧ嘇 ᐧ嘇ᐗ啷 ę ᐧ嘇ᐗ啷ᐧ嘇ᐗ啷 ឧ厗ecyឧ厗ឧ厗ឧ厗ឧ厗cឧ厗ឧ厗 tecឧ厗ឧ厗ឧ厗czឧ厗ឧ厗 wymagania ogólne ឧ厗 升ឧ厗ឧ厗sឧ厗 sឧ厗ᆗ哷 升ឧ厗 wsឧ厗 升lឧ厗ycឧ厗

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis dokumentacji 3. Opis techniczny część I Dane ogólne 4. Opis techniczny część II Zagospodarowani

SPIS TREŚCI - CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis dokumentacji 3. Opis techniczny część I Dane ogólne 4. Opis techniczny część II Zagospodarowani ᐷ勇 UL. Śᐷ勇ᐷ勇ᐷ勇ᐗ升 WSK 3 tel./fax ( ) 835 3 73, 835 7 Inwestor: UL. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań Nazwa inwestycji: Ę Ę ᐗ厷 ᐗ厷 ၇叧 ၇叧ᐗ厷 ᐗ厷 ᐗ厷 Ó ၇叧 Ó Ó Ż ᐗ厷 Kod CPV Grupa robót : 45200000-9 Klasa robót: 45210000-2

Bardziej szczegółowo

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南 ᐧ南 r 64,5/12.,5/16,5/14,/15,17 GMINA T A OGÓ A BIU O P OJEKTÓ r h. P w ᐧ南 K w N b r 3 51-428 r ᐧ南 w t. m. 0601 58 61 79 t / f x : 071 / 34 56 814 : www. w - w. b r @g 2. g : 930327787 NIP : 895-133-09-88

Bardziej szczegółowo

7 zł. Wilo-Star-Z NOVA Ultraenergooszczędna pompa do c.w.u. roczny koszt. zużywa tylko 2-4,5 W. zużycia energii elektrycznej od*

7 zł. Wilo-Star-Z NOVA Ultraenergooszczędna pompa do c.w.u. roczny koszt. zużywa tylko 2-4,5 W. zużycia energii elektrycznej od* Wilo-Star-Z NOVA Ultraenergooszczędna pompa do c.w.u. roczny koszt zużycia energii elektrycznej od* 7 zł zużywa tylko 2-4,5 W *przy nocnym wyłączaniu pompy na 6 godzin i przeciętnym poborze wody Wilo-Star-Z

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA ADAPTACJA LOKALU PRZEZNACZONEGO NA ŚWIETLICĘ ᖷ吗 z ńᖷ吗 ᖷ吗ᖷ吗 ᖷ吗 H inż. arch Henryk Pielichowski upr.1276/59. mgr inż. arch. Małgorzata Rybacka upr. 272/85/Pw mgr arch wnętrz Beata Ramlau tech.

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna. OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna. OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie ADRES: dz. nr: 812/3 obr. w Żurominie INWESTOR: KRUS oddział regionalny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.2 Rok budowy: budynku: Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) 1. pomiary, dokumentacja techniczna 2. bilans energetyczny, obliczenia 3 - -

1.2 Rok budowy: budynku: Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) 1. pomiary, dokumentacja techniczna 2. bilans energetyczny, obliczenia 3 - - 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniowcu 1.2 Rok budowy: około 1970 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do Gmina Tarnowskie Góry ul.

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul. JEDNOSTKA PROJEKTOWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJA CHŁODU PROJEKT WYKONAWCZY 12 Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 PROJEKTANT SPRAWDZAJCY OPRACOWAŁ mgr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-300/2016_KR828PR

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-300/2016_KR828PR EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-300/2016_KR828PR Numer szkody / sprawy S-300/2016_KR828PR Nr kalkulacji 2177 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 00188 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i

Bardziej szczegółowo

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem.

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem. Kształtki segmentowe wytwarzane są w warunkach warsztatowych metodą zgrzewania doczołowego z segmentów rur polietylenowych. Najważniejszymi ich zaletami są: możliwość dostarczenia kolana w dowolnym kącie

Bardziej szczegółowo

powiat: M. Toruń przedmiot: Język polski data egzaminu: 23 sierpnia 2010 r. godz egzaminu: 9:00 ośrodek: Zespół Szkół Samochodowych zdający ze szkół:

powiat: M. Toruń przedmiot: Język polski data egzaminu: 23 sierpnia 2010 r. godz egzaminu: 9:00 ośrodek: Zespół Szkół Samochodowych zdający ze szkół: powiat: M. Toruń przedmiot: Język polski 2. VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman 3. Zespół Edukacyjny 4. Zespół Szkół 5. Zespół Szkół Ekonomicznych 6. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 7.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ LUBSKA 1. GK Lubsko, dnia 23 czerwca 2016r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ LUBSKA 1. GK Lubsko, dnia 23 czerwca 2016r. 1 GK.6733.17.2016 Lubsko, dnia 23 czerwca 2016r. ewidencyjnym 16/1, 17/2, 19/1 położonych w obrębie 6 miasta Lubska przy ul. Robotniczej i ul. Hożej. złożony w dniu 20 czerwca 2016r., przez Pana Adriana

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Wilo do zaopatrzenia w wodę

Urządzenia Wilo do zaopatrzenia w wodę Urządzenia Wilo do zaopatrzenia w wodę 1 Wilo-Sub TWI 5 Do studni kręgowych, cystern i zbiorników ƒ Silnik samochłodzący ƒ Możliwość podłączenia filtra pływającego ƒ Możliwe ustawienie bez zanurzenia w

Bardziej szczegółowo

{tl{ ù!í!wçh /L htw!/hí!bl! ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇ᆗ受 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 {tl{ wò{übyjí 劇ᆗ受ᆗ受ᐗ

{tl{ ù!í!wçh /L htw!/hí!bl! ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇ᆗ受 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 {tl{ wò{übyjí 劇ᆗ受ᆗ受ᐗ { 劇 a a Y 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 t D W t LL a 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 Y 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇ᆗ受 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 t t 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇ᆗ受 劇 劇 ᆗ受 ᆗ受 Y 劇 劇ᆗ受 ᆗ受 劇 劇 劇 ᆗ受 ᆗ受 劇

Bardziej szczegółowo

LP Domena Język Data Adres IP Użytkownik Zdarzenie

LP Domena Język Data Adres IP Użytkownik Zdarzenie LP Domena Język Data Adres IP Użytkownik Zdarzenie 1 Draco pl 2014-12-03 20:02:44 2 Draco pl 2014-12-03 20:02:34 3 Draco pl 2014-12-03 20:01:27 4 Draco pl 2014-12-03 20:01:20 5 Draco pl 2014-12-03 20:01:06

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z NOVA A Energooszczędna pompa do c.w.u. z zaworem zwrotnym i kulowym zaworem odcinającym. zużywa tylko 2-4,5 W

Wilo-Star-Z NOVA A Energooszczędna pompa do c.w.u. z zaworem zwrotnym i kulowym zaworem odcinającym. zużywa tylko 2-4,5 W Wilo-Star-Z NOVA A Energooszczędna pompa do c.w.u. z zaworem zwrotnym i kulowym zaworem odcinającym zużywa tylko 2-4,5 W Wilo-Star-Z NOVA A Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna, zapewniająca wyjątkowo niski

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań.

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Unikalny system odpowietrzania pompy ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Wilo-Yonos PICO Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

Wilo-Yonos PICO-S. Przyjazna pompa o najwyższej sprawności do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych NOWOŚĆ

Wilo-Yonos PICO-S. Przyjazna pompa o najwyższej sprawności do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych NOWOŚĆ Wilo-Yonos PICO-S Przyjazna pompa o najwyższej sprawności do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych NOWOŚĆ ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Wilo-Yonos PICO-S Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

12 ᆇ刷KNIᆇ刷CIE 2 UWAᆇ刷A 哗 1. Wᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ၷ噷 ᆇ刷ᆇ刷 哗uᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 2. Wᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷lᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ulᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ၷ噷 ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷

12 ᆇ刷KNIᆇ刷CIE 2 UWAᆇ刷A 哗 1. Wᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ၷ噷 ᆇ刷ᆇ刷 哗uᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 2. Wᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷lᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ulᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ၷ噷 ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 PROJEKT KONSERWACJI ELEWACJI ORAZ REMONT WIEŻ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE RYSUNKI TECHNICZNE 12 ᆇ刷KNIᆇ刷CIE 2 UWAᆇ刷A 哗 1. Wᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷 ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ၷ噷 ᆇ刷ᆇ刷 哗uᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷ᆇ刷

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos PICO Pompa o najwyższej sprawności z 5-cio letnią gwarancją.

Wilo-Stratos PICO Pompa o najwyższej sprawności z 5-cio letnią gwarancją. Wilo-Stratos PICO Pompa o najwyższej sprawności z 5-cio letnią gwarancją. NOWOŚĆ: funkcja Dynamic Adapt ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Wilo-Stratos PICO Bezdławnicowa pompa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do przetłaczania wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych.

Urządzenia do przetłaczania wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych. Informacja dla Specjalistów z branży sanitarnej Urządzenia do przetłaczania wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych. NOWOŚĆ Wykonaj w dowolnym miejscu nowe pomieszczenia bez brudnych i kosztownych

Bardziej szczegółowo

Collegium Medicum w Bydgoszczy. Collegium Medicum in Bydgoszcz. w Kielcach. w Radomiu. Care in Radom. Summary- strona 467

Collegium Medicum w Bydgoszczy. Collegium Medicum in Bydgoszcz. w Kielcach. w Radomiu. Care in Radom. Summary- strona 467 1 2 2 5 6 7 1 2 Collegium Medicum w Bydgoszczy Collegium Medicum in Bydgoszcz w Kielcach 4 5 6 w Radomiu Care in Radom 7 Summary strona 467 Key words Wprowadzenie strona 468 1 1 strona 469 poczucie zadowolenia

Bardziej szczegółowo

- MIĘDZYOSIEDLOWY PARK REKREACYJNY PRZY UL. GEN. KUTRZEBY W SZCZECINIE - adres obiektu: ul. Kutrzeby SZCZECIN, działki nr 3/1, 4/1, 5/1, 6/3, 8/1 z obrębu 2074 właściwym dla opisu zamówienia wg klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza

6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej ETAP I Rozbudowa szkoły wzdłuż sali gimnastycznej. ᐷ厇SK dr s ᐷ厇SK, ul. S K L 4 Ą 呗 z ał a ᐗ咗K 146,147/1.147/2 148,149,150 nw s or Ą Ź L. ᐗ咗K ᐗ咗 21

Bardziej szczegółowo

332 Z ᐧ勷 ᐧ勷 ᐧ勷 i Z ᐧ勷 i ᐧ勷ᐧ勷 A - KĄPIELISKO - Z ᐧ勷 i ᐧ勷 ᐧ勷 i i ym ᐧ勷 ᐧ勷ᐧ勷ię ᐧ勷ię i m ᐧ勷l liᐧ勷 ym ᐧ勷 h ᐧ勷 i ᐧ勷 i ᐧ勷yᐧ勷 i Wyᐧ勷ᐧ勷i l ᐧ勷 ę ą ᐧ勷 ᐧ勷 ᐧ勷y f l

332 Z ᐧ勷 ᐧ勷 ᐧ勷 i Z ᐧ勷 i ᐧ勷ᐧ勷 A - KĄPIELISKO - Z ᐧ勷 i ᐧ勷 ᐧ勷 i i ym ᐧ勷 ᐧ勷ᐧ勷ię ᐧ勷ię i m ᐧ勷l liᐧ勷 ym ᐧ勷 h ᐧ勷 i ᐧ勷 i ᐧ勷yᐧ勷 i Wyᐧ勷ᐧ勷i l ᐧ勷 ę ą ᐧ勷 ᐧ勷 ᐧ勷y f l 32 Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów Z ᐧ勷 l i ᐧ勷 y i ᐧ勷ᐧ勷i l ᐧ勷ᐧ勷 ᐧ勷 ᐧ勷ól ᐧ勷 ᐧ勷 i m 厇li i ą i ᐧ勷 ᐧ勷 ᐧ勷 ᐧ勷ᐧ勷ię ᐧ勷ię i ᐧ勷 l 厇 ś i ᐧ勷 m 厇li ś i fi ᐧ勷 y h I ᐧ勷 Z ᐧ勷 i ᐧ勷ᐧ勷 ᐧ勷 ó h ᐧ勷ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Moto Z i Moto Z Force - nowe smartfony z dodatkowymi modułami

Moto Z i Moto Z Force - nowe smartfony z dodatkowymi modułami GSMONLINE.PL Moto Z i Moto Z Force - nowe smartfony z dodatkowymi modułami 2016-06-10 Lenovo zaprezentowało smartfony Moto Z i Moto Z Force z dodatkowymi modułami Moto Mods. Moto Z to urządzenie z ekranem

Bardziej szczegółowo

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu CSD- NS Cechy Produktu Nowy design Płyta czołowa okrągła, kwadratowa Nieruchome profilowane łopatki Montowany pod i w stropie podwieszonym Lakierowany standardowo RAL9010 Pięć wielkości Zastosowanie Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

T ś 吗 I. Część Graficzna PLANSZE od [ 1 ] do [ 7 ] II. Część Opisowa str III. Część Kosztowa IV. Zapis Elektroniczny CD szt.1.

T ś 吗 I. Część Graficzna PLANSZE od [ 1 ] do [ 7 ] II. Część Opisowa str III. Część Kosztowa IV. Zapis Elektroniczny CD szt.1. 177539 K o n k u r s na Opracowanie Projektu Koncepcyjnego Budowy Sali Wielofunkcyjnej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Żaganiu O P I S K O N C E P C J I K O N K U R S O W E J T ś 吗 I. Część

Bardziej szczegółowo

Elementy rachunku prawdopodobieństwa (M. Skośkiewicz, A. Siejka, K. Walczak, A. Szpakowska)

Elementy rachunku prawdopodobieństwa (M. Skośkiewicz, A. Siejka, K. Walczak, A. Szpakowska) Elementy rachunku prawdopodobieństwa (M. Skośkiewicz, A. Siejka, K. Walczak, A. Szpakowska) Twierdzenie (o mnożeniu) Podstawowe pojęcia i wzory kombinatoryczne. Niech,, będą zbiorami mającymi odpowiednio,,

Bardziej szczegółowo

KOTŁY OLEJOWO-GAZOWE NISKOTEMPERATUROWY TRZYCIĄGOWY KOCIOŁ WODNY EURONOX Moc kw

KOTŁY OLEJOWO-GAZOWE NISKOTEMPERATUROWY TRZYCIĄGOWY KOCIOŁ WODNY EURONOX Moc kw KOTŁY OLEJOWO-GAZOWE NISKOTEMPERATUROWY TRZYCIĄGOWY KOCIOŁ WODNY EURONOX Moc 80 1100 kw Kocioł typu EURONOX jest stalowym niskotemperaturowym kotłem wodnym, trzyciągowym, płomienicowo płomieniówkowym przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Ś 1. Ę zᑇ咇d t k ᑇ咇s st s k ᑇ咇s bót bᑇ咇ᆗ喗t h k ᑇ咇ᖷ嗗lᑇ咇 dst ᑇ咇 ól ᑇ咇 d t zą ᑇ咇 bót M Ł

Ś 1. Ę zᑇ咇d t k ᑇ咇s st s k ᑇ咇s bót bᑇ咇ᆗ喗t h k ᑇ咇ᖷ嗗lᑇ咇 dst ᑇ咇 ól ᑇ咇 d t zą ᑇ咇 bót M Ł ၇厇 D 47 U. 20 UD Ś ၇厇 ᑇ咇 ól h d V 45000000-7 k z st -M-00.00.00 ą zᑇ咇z ᑇ咇 ᑇ咇 l ą ᑇ咇k ᑇ咇ᆗ喗 ó ubl z h bᑇ咇 ᑇ咇 ᑇ咇 ᑇ咇 l ą ᑇ咇k ᑇ咇ᆗ喗 ó ᑇ咇 h ut st d. 1 Ś 1. Ę... 3 1.1. zᑇ咇d t... 3 1.2. k ᑇ咇s st s... 3 1.3. k

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇Ąᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 Gorzów Wielkopolski - miasto z ponad 750 letnią tradycją. Dla współczesnych jednak jest to miejsce bez poczucia życia, mimo jego długiej historii. Miasto kontrastów. W panoramie Starego Miasta,

Bardziej szczegółowo

Zawór wentylacyjny SVZ / SVA

Zawór wentylacyjny SVZ / SVA Zawór wentylacyjny SVZ / SVA Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax: +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

Do zarzt dzania konfiguracjt i kontroli wersji uq yteczne st metki okrer lajt ce np. numer wersji, autora lub informacje dotyczt ce pobrania

Do zarzt dzania konfiguracjt i kontroli wersji uq yteczne st metki okrer lajt ce np. numer wersji, autora lub informacje dotyczt ce pobrania KMLBNPOQ R S T UWV XZY[]\^ _P`ba#c'd ËÍÌ5ÎÐÏ ÌgÑ3ÒÓÑ Ô'ÕÖ ØÏÓÙBÌÍ ÛÚ3Ü!Ý ÒÓÑgÞ Ò! #" $ %'& (*) +-,/.103254 687:9;6= @BA CD8EFCHGJI egfwhbibjk1h l mon'p!qbrs tubvwxmy#zw{ P} ~3' B~ ƒ# P o! ˆ BŠ*ˆ ŠW

Bardziej szczegółowo

n eb e eᆗ劷 wym 呧00X700 np S K-07 呧 prod cen JA 咧A A 0 Reg ł m g zynowy c ᆗ劷 咧 yp 3 SWI 00ᆗ劷 me lowyᆗ劷 m low ny pro z owoᆗ劷 rᆗ劷c ny śr b m ᆗ劷pᆗ劷ᆗ劷c o -

n eb e eᆗ劷 wym 呧00X700 np S K-07 呧 prod cen JA 咧A A 0 Reg ł m g zynowy c ᆗ劷 咧 yp 3 SWI 00ᆗ劷 me lowyᆗ劷 m low ny pro z owoᆗ劷 rᆗ劷c ny śr b m ᆗ劷pᆗ劷ᆗ劷c o - PRZEDMIAR ROBÓT Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ILOŚĆ CENA ZA SUMA SZTUKĘ ᆗ劷pow 7 2 Umyw l + rm r 4 3 Arm r pry zn cow 23 4 Reg ł m g zynowyᆗ劷 reg ł o 0 wzmocn oneᆗ劷 on r cᆗ劷 ᆗ劷 wy on ny z me l m low ne pro z owo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ROZDZIELACZA POMPOWEGO ZE SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM Art.557S

ZESPÓŁ ROZDZIELACZA POMPOWEGO ZE SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM Art.557S Przeznaczenie i zastosowanie Łączy w sobie dwie funkcje. Dolna część zespołu jest sprzęgłem hydraulicznym, rozdzielającym obiegi pierwotny i wtórny a tym samym korygującym nierówności tych obiegów w zakresie

Bardziej szczegółowo

MITY E-NAUCZANIA. Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski

MITY E-NAUCZANIA. Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski MITY E-NAUCZANIA Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Sandra, z: http://sandara.deviantart.com Mit fałszywe mniemanie o kimś lub o czymś uznawane bez dowodu Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Tre Pezzi di Sonata. per violino e pianoforte. I. Grave II. Intermezzo III. Finale

Tre Pezzi di Sonata. per violino e pianoforte. I. Grave II. Intermezzo III. Finale Tre Pezzi di Sonata per violino e pianoorte I Grave II Intermezzo III Finale I Grave Violino Grave esspressivo 4 2 sordino (q» º) aku Koaleski Pianoorte 7 Grave esspressivo (q» º) 4 2 p 4 2 una corda (poco

Bardziej szczegółowo

ၷ厇 zg i z szt ą ąၷ厇 ၷ厇 z ၷ厇is ၷ厇i sz z gၷ厇ᐧ吷 ၷ厇iၷ厇 z s ၷ厇i BH z ၷ厇 z ၷ厇 s ၷ厇 i j 2 sz i zၷ厇i ၷ厇 ၷ厇 ၷ厇 tၷ厇 ń z i ᐧ吷ၷ厇 t i sz z gၷ厇ᐧ吷 z iąz ńၷ厇 stᆗ咧ၷ厇st st i ż ၷ厇 ၷ厇 z zi z t s i g ၷ厇 j t t ᆗ咧 ၷ厇 z ၷ厇 st

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie.

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie. ŸÆø ø ªˇ øæß ø ± Æ º ª ªÙ µ -ƪ ± ± Æ ß ± ± ø ø ª ª ª ƪ ± ß Æª Ú ÀÆ dzenie zostało wyprodukowane z u ß ª ø ± ß ª ± ± ª ø ª ª ø æª ª ª øù Æ ª ª ± ß Ú ª æøæº ± ± º ª ª ß ø ø µ± ikowanej obsługi µ± ªÆ ø

Bardziej szczegółowo

INWESTPROJEKT WARSZAWA UL. GENERAŁA JÓZEFA ZAJĄCZKA 7

INWESTPROJEKT WARSZAWA UL. GENERAŁA JÓZEFA ZAJĄCZKA 7 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT 01-518 WARSZAWA UL. GENERAŁA JÓZEFA ZAJĄCZKA 7 KONTO BANKOWE: PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA NR 81 1020 1156 0000 7402 0007 3734 NIP: 525-000-33-15 e-mail: inwestprojekt.psp@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŚWINOUJŚCIE. Dotyczy postępowania WIM/ZP/340/30/2010 Przebudowa płyty boiska w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu.

MIASTO ŚWINOUJŚCIE. Dotyczy postępowania WIM/ZP/340/30/2010 Przebudowa płyty boiska w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu. MIASTO ŚWINOUJŚCIE 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl WIM/MW/ZP/340/30/ /2010

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 5 MA/014/05 MA/086/04. inż. Tomasz Korytowski. mgr inż. arch. Małgorzata Ciechanowicz. mgr inż. arch. Jacek Bakuła. inż.

EGZ. NR 5 MA/014/05 MA/086/04. inż. Tomasz Korytowski. mgr inż. arch. Małgorzata Ciechanowicz. mgr inż. arch. Jacek Bakuła. inż. EGZ. NR 5 www.studio-projekt.com, biuro@studio-projekt.com, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 46, tel. 608.505.345 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Mapy Google - 2015 Google DWIE STRONY MOŻLIWE MEDIUM: BLUE BACK / BANNER

Mapy Google - 2015 Google DWIE STRONY MOŻLIWE MEDIUM: BLUE BACK / BANNER FDD 1 Zarajec FDD 1 LULIN kierunek - DO RZESZOW FDD 1 Mapy Google - 2015 Google kierunek - DO LULIN miejsce: droga krajowa nr 19 Lublin - Rzeszów - miejscowość Zarajec FDD 1 Kraśnik, ul. óźniczna 3, kom.:

Bardziej szczegółowo

Opis Produktu. Wymiary. Model

Opis Produktu. Wymiary. Model Opis Produktu Nawiewniki wirowe NEX ze względu na awangardowy design bardzo chętnie stosowane są do pomieszczeń uŝyteczności publicznej typu: kawiarnie, restauracje, kina, biura, hotele. Przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

powiat: M. Słupsk przedmiot: Język polski data egzaminu: 23 sierpnia 2010 r. godz egzaminu: 9:00

powiat: M. Słupsk przedmiot: Język polski data egzaminu: 23 sierpnia 2010 r. godz egzaminu: 9:00 przedmiot: Język polski powiat: M. Słupsk ośrodek: Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Słupsk, Grottgera 13 2. Katolickie

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo Stowarzyszenie Miło µ- ±ª ø ø ± ø ± µ ª ± úœª ª ø å Õ ± øæ ß ª ª ú ªº ± Œ± - å Õ ± øæ ß ª ª ø ± ª úõß ß øå

Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo Stowarzyszenie Miło µ- ±ª ø ø ± ø ± µ ª ± úœª ª ø å Õ ± øæ ß ª ª ú ªº ± Œ± - å Õ ± øæ ß ª ª ø ± ª úõß ß øå Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo Stowarzyszenie Miło µ- ±ª ø ø ± ø ± µ ª ± úœª ª ø å Õ ± øæ ß ª ª ú ªº ± Œ± - å Õ ± øæ ß ª ª ø ± ª úõß ß øå Ó ÔÔ Ã±»»»» fi æ ± ªµø Õß ß µø ± ± Æø ø ªÆ ø ߺø ø µø ª

Bardziej szczegółowo

Apple iphone 7 Plus 32GB Black

Apple iphone 7 Plus 32GB Black Apple iphone 7 Plus 32GB Black Cena: 3 869.00 zł Apple iphone 7 Plus 32GB Black PROMOCJA NA AKCESORIA " 5, 10, 15 " - przy zakupie jednego przy dwóch 10%, a przy trzech i więcej 15%. (rabat dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT tabela poniżej

PRODUCENT tabela poniżej tabela poniżej chłodnice Poz. Producent Opis Cena netto [PLN] Chłodnice powietrza 1 GEA Kuba DFBE 033D, chłodnica podsufitowa 1 800,00 2 GEA Kuba SPBE 043D, chłodnica przyścienna 4 200,00 3 GEA Kuba SGBE

Bardziej szczegółowo