PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OGANIZAJI REKLAMY Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW M1. Organizowanie sprzedaży reklamy M2. Organizowanie oraz wykonywanie środków reklamowych M3. rzygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej M4. rowadzenie reklamowej działalności gospodarczej M5. raktyki zawodowe...50 ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Technikum Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Edyta Kozieł, mgr Małgorzata Sienna Recenzenci: Konsultanci: mgr Małgorzata Sołtysiak 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (projekt) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401). rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografia i język obcy, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OGANIZAJI REKLAMY Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. 9. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej. Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. rzedsiębiorstwa skupione w sekcji handel hurtowy i detaliczny to przede wszystkim jednostki zatrudniające do 9 osób (96,5% ogółu). Handel skupia ponad 17% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Sektor ten należy do bardzo dynamicznych. Ze względu na fakt, że obejmuje w dużej mierze podmioty małe, zachodzi tu częsta rotacja firm sektor ten charakteryzuje się wysokim odsetkiem nowo powstałych jednostek - 33% ogółu nowo utworzonych firm w regionie rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 omimo jednoczesnego wyrejestrowywania się znacznej liczby podmiotów, per saldo firm prowadzących działalność handlową, przybywa. onadto możliwości absorpcyjne tego sektora widoczne są zarówno we wzroście przeciętnej liczby zatrudnionych, jak i liczby oferowanych nowych miejsc pracy. Dodatkowo, w handlu pozostało do obsadzenia najwięcej, na tle innych pogrupowanych rodzajów działalności, nowo utworzonych wolnych miejsc pracy OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; 2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; 3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, KS, OMZ) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.p) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. 1 Na podstawie badań Obserwatorium Rynku racy dla Edukacji w Łódzkim entrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia raktycznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 12. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze modułowej Lp Modułowe kształcenie zawodowe Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III IV I II I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania 1 M1 Organizowanie sprzedaży reklamy M2 Organizowanie oraz wykonywanie środków reklamowych , M3 rzygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej M4 rowadzenie reklamowej działalności gospodarczej ,5 135 Łączna liczba godzin raktyki zawodowe 4 tyg. 160 EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ A.26. ODYWA SIĘ OD KONIE KLASY DRUGIEJ. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY TRZEIĄ KWALIFIKAJĘ A.27. ODYWA SIĘ OD KONIE IERWSZEGO SEMESTRU KLASY ZWARTEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 Wykaz modułów i jednostek modułowych dla zawodu TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY Nazwa modułu Nazwa jednostki modułowej Liczba godzin przewidziana na dział M1.Organizowanie sprzedaży reklamy M1.JM01.Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych M2.Opracowywanie oraz wykonywanie środków reklamowych M1.JM02. Sprzedaż produktów i usług reklamowych M2.JM01. Opracowywanie środków reklamowych M2.JM02. Wykonywanie środków reklamowych M3. rzygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej M3.JM01. rzygotowanie kampanii reklamowej M4. rowadzenie reklamowej działalności gospodarczej M3.JM02. rowadzenie kampanii reklamowej M3.JM03. Ocenianie skuteczności reklamy M4.JM01. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie reklamowej M4.JM02. Organizowanie firmy reklamowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 Dydaktyczna mapa programu M M1.JM M1.JM M M M2.JM M3.JM M2.JM M3.JM M3.JM M M4.JM M4.JM02 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW Lista modułów z liczbą godzin Nazwa modułu M1. Organizowanie sprzedaży reklamy 660 godzin M2. Opracowywanie oraz wykonywanie środków reklamowych 345 godzin M3.rzygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej 360 godzin M4. rowadzenie reklamowej działalności gospodarczej 135 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 M1. Organizowanie sprzedaży reklamy M1.JM01. Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych M1.JM02. Sprzedaż produktów i usług reklamowych M1.JM01. Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(A.p)(1)1. posłużyć się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; Analiza SWOT Monopol, oligopol, duopol KZ(A.p)(1)2. rozróżnić zjawiska mikroekonomiczne od zjawisk makroekonomicznych; opyt, podaż, cena ena równowagi rynkowej KZ(A.p)(1)3. scharakteryzować czynniki kształtujące popyt i podaż; Elementy rynku finansowego KZ(A.p)(1)4. określić czynniki wpływające na elastyczność popytu i podaży; Decyzje producenta i konsumenta KZ(A.p)(1)5. wyjaśnić przyczyny podejmowania decyzji przez konsumenta i Miary statystyczne producenta; Dane statystyczne KZ(A.p)(1)6. określić znaczenie ceny równowagi rynkowej; adania statystyczne Rola marketingu; KZ(A.p)(2)1. zidentyfikować zasady funkcjonowania rynku finansowego; Strategie marketingowe; KZ(A.p)(2)2. porównać papiery wartościowe i zasady funkcjonowania giełdy; D Typy i metody badań marketingowych; romocja w marketingu; KZ(A.p)(2)3. określić podmioty funkcjonujące na rynku finansowym; odstawowe narzędzia marketingowe KZ(A.p)(2)4. wyjaśnić strukturę rynku finansowego; lan marketingowy Rodzaje produktów reklamowych KZ(A.p)(5)1. rozróżnić miary zgodności i zróżnicowania; Organizacja stanowiska pracy technika KZ(A.p)(5)2. wykorzystać dane statystyczne w bieżącej działalności; organizacji reklamy zgodnie z przepisami prawa KZ(A.p)(5)3. wnioskować na podstawie podstawowych miar statystycznych; Zapobieganie hałasom i drganiom w pracy D Środki ochrony oczu KZ(A.p)(5)4. podejmować decyzje na podstawie przeprowadzonych badań Opracowanie procedury postępowania w razie rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 M1.JM01. Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych statystycznych; oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(A.p)(5)5. dobrać rodzaj badania do celów decyzyjnych; KZ(A.p)(6)1. wskazać rolę marketingu w działalności reklamowej; A KZ(A.p)(6)2. wyjaśnić cele strategii marketingowej; KZ(A.p)(6)3. zidentyfikować podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja); KZ(A.p)(7)1. dokonać interpretacji pojęć: jakość, wartość użytkowa, odbiór jakościowy, norma; KZ(A.p)(7)2. uzasadnić przydatność wiedzy o produktach reklamowych w działalności; H(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami ergonomii; H(7)2. dokonać analizy przepisów prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; H(7)3. zaplanować stanowisko pracy w pomieszczeniach biurowych w sposób ograniczający wpływ czynników szkodliwych; H(7)4. dobrać odpowiedni sprzęt biurowy do stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H(8)1. ustalić odpowiednie środki zapobiegające hałasom i drganiom, mogącym być przyczyną utraty słuchu; H(8)2. zidentyfikować środki ochrony oczu; H(9)1. wymienić zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych H(9)2. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Materiał kształcenia zagrożenia pożarowego Opracowanie procedury postępowania z odpadami rodukty i usługi reklamowe romocja w marketingu; Funkcje reklamy; Rodzaje reklamy; Środki reklamowe odstawowe narzędzia marketingowe lan marketingowy Narzędzia promocji Środki reklamowe Kanały dystrybucji ele marketingowe przedsiębiorstwa Metody kalkulacji cen produktów reklamowych Wartość produktów reklamowych odatki od produktów i usług reklamowych Rodzaje produktów reklamowych ena w marketingu Opracowanie oferty handlowej Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych. Tłumaczenie dokumentów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 M1.JM01. Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych H(9)3. porównać zasady ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych H(9)4. użyć gaśnicy w razie pożaru H(9)5. opracować procedurę postępowania w razie zagrożenia pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa H(9)6. opracować procedurę postępowania z odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa A.26.1(1)1. określić źródła informacji o produktach i usługach reklamowych; Materiał kształcenia A.26.1(1)2. rozpoznać potrzeby rynku lokalnego na usługi reklamowe; A.26.1(2)1. wyjaśnić rolę promocji w marketingu; A.26.1 (2)2. scharakteryzować narzędzia promocji; A.26.1(2)3. określić cele reklamy i jej miejsce w strategii marketingowej; A.26.1(2)4. określić istotę reklamy; A.26.1 (2)5. wyjaśnić funkcje i rodzaje reklamy; A.26.1 (3)1. dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej; A.26.1 (3)2. dokonać analizy potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych; A.26.1(3)3. dobrać działania promocyjne do typu klienta; A.26.1(3)4. sporządzić uproszczony plan marketingowy; A.26.1(3)5. zastosować strategię produktu; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 M1.JM01. Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.26.1(3)6. zastosować strategię cenową; A.26.1(4)1. określić funkcje reklamy; A.26.1(4)2. określić zasięg geograficzny reklamy; A.26.1(4)3. wskazać sposoby dotarcia reklamy do grupy docelowej; A A.26.1(4)4. dokonać analizy potrzeb odbiorców reklamy; A.26.1(4)5. dobrać środki reklamowe do celu, podmiotu, przedmiotu, sposobu finansowania, środków przekazu i metod oddziaływania reklamy na klienta; A.26.1(5)1. zastosować metodę (lub rachunek) w stu i od sta w obliczaniu ceny sprzedaży netto A.26.1(5)2. obliczyć cenę sprzedaży netto i brutto wyrobów reklamowych; A.26.1(5)3. obliczyć kwotę podatku VAT należnego od sprzedaży; A.26.1(5)4. obliczyć wynik sprzedaży; D A.26.1(5)5. porównać różne metody kalkulacji cen sprzedaży; A.26.1(5)6. określić funkcję ceny w marketingu; A.26.1(5)7. scharakteryzować kosztową metodę ustalania cen; A.26.1(6)1. wyspecyfikować rodzaje produktów i usług reklamowych; A.26.1(6)2. obliczyć ceny zgodnie z zasadami ustalania cen stosowanych w przedsiębiorstwie; A.26.1 (6)3. obliczyć ceny, marże i podatek VAT, zgodnie z zasadami stosowanymi w działalności reklamowej; A.26.1(7)1. dobrać produkty i usługi reklamowe do prezentacji; A.26.1(7)2. dobrać odpowiednie oprogramowanie komputerowe do rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 M1.JM01. Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia przygotowania prezentacji; A.26.1(7)3. przedstawić przygotowaną prezentację; JOZ(1)1. posłużyć się podstawową terminologią dot. produktów i usług reklamowych; JOZ(1)2. posłużyć się podstawową terminologią komputerową; JOZ(1)3. posłużyć się wiedzą z zakresu słownictwa i gramatyki w realizacji zadań zawodowych; JOZ(3)1. przetłumaczyć na język obcy teksty i dokumenty związane z funkcjonowaniem firm reklamowych; JOZ(3)2. przetłumaczyć z języka obcego na język polski teksty i dokumenty związane z funkcjonowaniem firm reklamowych; JOZ(3)3. przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację techniczną urządzeń stosowanych w reklamie; OMZ(1) lanowane zadania Otrzymałeś zadanie opracowania wzoru ankiety do wybranego produktu ido ustalonej grupy docelowej. Za pomocą opracowanej ankiety przeprowadź badania np. w szkole (min. 100 ankiet na jeden produkt). Na podstawie zliczonych wyników wyciągnij wnioski co do produktu jaki ma być, aby zadowolił wyżej wymienioną grupę docelową,czy ankieta była poprawnie skonstruowana. Otrzymałeś zadanie opracowania w formie tabeli lub wykresu schematu Marketingu Mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) z rozwinięciem roli poszczególnych narzędzi w działaniach sprzedażowych. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Opracowaną tabelę lub wykres będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Otrzymałeś zlecenie przygotowania promocji wybranych produktów firmy. W związku z tym przygotowujesz następujące dokumenty: oferta produktów firmy, pismo informujące o wysyłce towarów do klienta, folder reklamowy, wizytówka kierownika działu marketingu, umowa o współpracy (z kontrahentem), informacje o produkcie oraz tworzysz zestawy dokumentów (formularzy) dwujęzycznych, np. zamówienie, upoważnienie, katalog produktów. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych słowników, czasopism D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 M1.JM01. Organizowanie sprzedaży produktów reklamowych oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia branżowych, katalogów, Internetu i programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Informację o czynnościach jakie wykonałeś przygotowując promocję produktów firmy zaprezentujesz, w języku obcym, na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia będą odbywać się w pracowni sprzedaży usług reklamowych wyposażonej w stanowiska komputerowe dla nauczyciela i dla uczniów (jedno stanowisko komputerowe dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu. Komputery w pracowni z programami pakietów biurowych, podłączone do sieci lokalnej, drukarki sieciowej,... Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, podręczniki, literatura zawodowa, pakiety edukacyjne dla uczniów, przykładowe ankiety. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce marketingowej. Zalecane metody dydaktyczne Uczniowie będą pracowali metodą projektu. ędą otrzymywali różnorodne pomoce dydaktyczne w celu ćwiczenia umiejętności prawidłowego wyliczenia równowagi rynkowej. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem oraz objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 2 osobowych. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji uczących się podczas wykonywania zadań, prezentacji oraz sporządzonej dokumentacji i wyjaśnień. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka, bezbłędność edycyjna). Ważne z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy jest ocenianie i rozwijanie efektów kształcenia w obszarze kompetencje personalne i społeczne (KS), takich jak ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania, aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz organizacja pracy małych zespołów (OMZ), ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się ze współpracownikami. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 M1.JM02. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(A.p)(8)1. scharakteryzować metody perswazji stosowane w reklamie; sychologia zachowań konsumentów KZ(A.p)(8)2. dobrać cele reklamy do potrzeb klienta; roces zakupowy konsumenta zynniki wpływające na postępowanie KZ(A.p)(8)3. określić rodzaje potrzeb, rodzaje emocji człowieka; konsumenta KZ(A.p)(8)4. określić czynniki wpływające na decyzje konsumenta; Mechanizm oddziaływania reklamy Rola emocji w reklamie KZ(A.p)(8)5. ustalić sposoby oddziaływania twórców reklamy na zachowania potencjalnych odbiorców; rogramy komputerowe w reklamie KZ(A.p)(8)6. dobrać rodzaj przekazu reklamowego, jaki należy zastosować do Typy zachowań klientów oczekiwań klienta; Motywy zachowań klientów. KZ(A.p)(8)7. wskazać rolę emocji w reklamie; Zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej. Rozmowa sprzedażowa. KZ(A.p)(9)1. zidentyfikować programy komputerowe wspomagające wykonanie zadań w reklamie Aktywne słuchanie podczas obsługi klienta. KZ(A.p)(9)2. utworzyć bazy danych, zaprezentować wskaźniki, dokonać obliczeń i Działania promocyjne przy obsłudze klientów. analiz z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego rezentowanie oferty handlowej. KZ(A.p)(9)3. utworzyć pisma z wykorzystaniem edytora tekstów Dokumentacja sprzedaży produktów i usług reklamowych KZ(A.p)(9)4. wskazać rolę Internetu w reklamie Rozmowa sprzedażowa A.26.2 (1)1. określić grupę docelową, do której skierowana będzie oferta roces zakupu handlowa; Typy i zachowania klientów A.26.2 (1)2. określić kryteria doboru grupy docelowej; Oferta handlowa A.26.2 (1)3. zaprojektować bazę danych o klientach; Dokumentowanie sprzedaży produktów i usług D reklamowych A.26.2 (1)4. opracować bazy danych o klientach; Negocjowanie warunków sprzedaży A.26.2 (1)5. zaktualizować bazy danych o klientach; Opracowanie umowy sprzedaży Formy sprzedaży produktów i usług A.26.2 (2)1. określić koszyk oferowanych dóbr; reklamowych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 M1.JM02. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.26.2 (2)2. określić kryteria doboru grupy konsumentów oferowanych dóbr; Zamówienia w reklamie i ich realizacja Dokumentowanie zamówień i sprzedaży A.26.2 (2)3. określić preferencje dobranej grupy; obsługa programów komputerowych A.26.2 (2)4. podzielić dobraną grupę na poszczególne typy; D stosowanych w działalności reklamowej A.26.2(3)1. sklasyfikować zachowania klienta; Zasady sporządzania dokumentów Dokumenty finansowe dotyczące obsługi klienta A.26.2(3)2. scharakteryzować zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej; Obsługa klientów w języku obcym. A.26.2(3)3. dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta; Zastosowanie zwrotów grzecznościowych. Dokumenty dotyczące realizacji zamówień A.26.2(3)4. przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta; Obsługa programów komputerowych A.26.2 (4)1. zidentyfikować zasady opracowania oferty sprzedaży produktów i stosowanych w przedsiębiorstwie usług reklamowych Obliczanie ceny sprzedaży A.26.2(4)2. zaplanować prezentację oferty sprzedaży A.26.2(4)3. opracować ofertę handlową z zakresu sprzedaży usług reklamowych D A.26.2 (4)4. zaprezentować klientom ofertę handlową z zakresu sprzedaży usług reklamowych A.26.2 (5)1. wyjaśnić proces zakupowy klienta; A.26.2 (5)2. stworzyć odpowiednie warunki sprzedaży; A.26.2(5)3. dokonać sprzedaży; D A.26.2 (5)4. prowadzić dokumentację sprzedaży produktów i usług reklamowych; A.26.2 (6)1. porównać sposoby realizowania oferty w różnych formach sprzedaży produktów i usług reklamowych A.26.2 (6)2. dokonać analizy sposobów realizacji zamówień w stosowanych w reklamie formach sprzedaży A.26.2 (6)3. przygotować dokumenty związane ze realizacją zamówienia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 M1.JM02. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna A.26.2 (6)4. wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta dostosowane do formy sprzedaży produktów reklamowych A.26.2 (7)1. prowadzić negocjacje dotyczące sprzedaży Materiał kształcenia A.26.2 (7)2. scharakteryzować warunki sprzedaży A.26.2 (7)3. określić istotne składniki umowy sprzedaży A.26.2 (7)4. określić wzajemne zobowiązania stron wynikające ze sporządzonej umowy sprzedaży A.26.2 (7)5. sporządzić projekt umowy sprzedaży A.26.2 (8)1. rozróżnić dokumenty związane ze sprzedażą produktów i usług reklamowych A.26.2 (8)2. sporządzić dokumenty sprzedaży produktów i usług zgodnie z zasadami A.26.2 (8)3. sporządzić fakturę VAT, rachunek, paragon i inne dokumenty dotyczące obsługi klienta w różnych formach sprzedaży produktów i usług reklamowych A.26.2(9)1. rozpoznać programy komputerowe stosowane w procesie sprzedaży usług i produktów reklamowych; A.26.2(9)2 obsłużyć program komputerowy przydatny do sprzedaży produktów i usług reklamowych; KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; JOZ(2)1. przetłumaczyć wypowiedzi osób posługujących się językiem obcym; JOZ(2)2. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym; JOZ(2)3. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 M1.JM02. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego słuchania; oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna JOZ(2)4. porozumiewać się z zespołem współpracowników; Materiał kształcenia lanowane zadania Otrzymałeś zadanie przeprowadzeniarozmowy z klientem w zakresie negocjacji z wykorzystaniem wiedzy o zasadach jej prowadzenia. Należy zaaranżować miejsce (stolik, krzesła) oraz ustalić jaki produkt, czy usługa będzie przedmiotem negocjacji. o wynegocjowaniu ceny i warunków realizacji zlecenia, uczeń sporządza projekt druku zamówienia lub umowy sprzedażowej dla klienta do podpisu (uzupełnia na prezentacji tylko cenę, datę realizacji itp.). Rozmowa powinna trwać nie dłużej niż 5 minut. Opracowane druki przekazuje w formie wydruku i w formie elektronicznej nauczycielowi do oceny. Wskazana dyskusja i wnioski wśród uczniów na temat obejrzanej scenki. Otrzymałeś zadanie opracowania i zaprezentowania w formie tabeli, wykresu itp. cennik na 10 produktów reklamowych. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z Internetu, podręcznika i dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Opracowaną tabelę lub wykres będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia będą odbywać się w pracowni sprzedaży usług reklamowych wyposażonej w stanowiska komputerowe dla nauczyciela i dla uczniów (jedno stanowisko komputerowe dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu. Komputery w pracowni z programami pakietów biurowych, programami stosowanymi w sprzedaży produktów i usług reklamowych podłączone do sieci lokalnej, drukarki sieciowej. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, druki formularzy stosowanych w sprzedaży produktów i usług reklamowych, literatura zawodowa, słowniki i encyklopedie z zakresu sprzedaży produktów i usług reklamowych, zestaw przepisów prawa dotyczących sprzedaży usług reklamowych w formie drukowanej lub elektronicznej, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Uczniowie będą pracowali metodą dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w parach. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji pracy ucznia oraz przygotowanych projektów druków. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna, sposób prowadzenia rozmowy z klientem. Ważne z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy jest uwzględnienie w ocenia efektów kształcenia w obszarze kompetencje personalne i społeczne (KS), takich jak radzenie sobie ze stresem, negocjowanie warunków porozumień, aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz organizacja pracy małych zespołów (OMZ), ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się ze współpracownikami. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo