Okręgi wyborcze - Miasto z wsią, czy wieś z miastem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręgi wyborcze - Miasto z wsią, czy wieś z miastem"

Transkrypt

1 Ciekawy temat? Reklama lub ogłoszenie? GAZETA OKOLIC PIASECZNA Nr 4/2010 (13) 1 września tys. egz. ISSN PIASECZNO Mecz o Puchar Gołkowa W sobotę, 17 lipca, rozstrzygnięty został Turniej o Puchar Gołkowa. W meczach piłkarskich wzięło udział 10 drużyn, z których złoty medal zdobyła drużyna Ganja Team. Mieszkańcy Gołkowa i okolic narzekają na brak możliwości czynnego spędzania czasu, tymczasem wystarczył pomysł, odrobina chęci str. 4 PRAŻMÓW Wywiad z Grzegorzem Pruszczykiem, kandydatem na wójta gminy Prażmów Nazywam się Grzegorz Pruszczyk. Do gminy Prażmów przeprowadziłem się 8 lat temu z Warszawy. Mam żonę i czwórkę dzieci. Małżonka pracuje w dwóch tutejszych szkołach, a więc gmina Prażmów jest nie tylko naszym miejscem zamieszkania, ale również miejscem pracy. Obydwoje jesteśmy magistrami nauk o rodzinie i od 5 lat jako wolontariusze prowadzimy poradnię życia rodzinnego przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Kędzierówce. str. 5 Poradnik wyborczy KTO MOŻE KANDY- DOWAĆ? Konstytucja RP nie rozstrzyga w sposób pełny i jednoznaczny, komu przysługuje bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Kwestię tę regulują samorządowe ustawy wyborcze, tj. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Samorządowe ustawy wyborcze przyjmują jako podstawową zasadę, że kandydować do rady (bierne prawo wyborcze) może każda osoba uprawniona do głosowania (czyli mająca czynne prawo wyborcze). str. 2 Sport Od tego numeru w OKOLICY na stałe zagości sport. Opiekunem działu SPORT jest Robert Iwanek W tym numerze przeczytamy relacje z meczów KP-Narew oraz KPII-Chlebnia. str. 6 Okręgi wyborcze - Miasto z wsią, czy wieś z miastem Paweł Lach W środę r. odbyła się 17. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, poświęcona zmianom w okręgach wyborczych przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Rada miejska miała ustosunkować się do zmiany uchwały Rady Powiatu, dotyczącej podziału okręgu wyborczego do Rady Powiatu na dwa niezależne okręgi. Podział ma być oparty na dotychczasowych okręgach wyborczych do Rady Gminy. Dla przypomnienia osobom mniej zorientowanym w polityczno-wyborczej geografii naszej gminy: Okręg numer 1 obejmuje teren Piaseczna pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Wojska Polskiego, tzw. osiedle Słowicza, osiedla po obydwu stronach ulicy Puławskiej i przy ulicy Szkolnej oraz Józefosław. Jest to najbardziej zurbanizowany teren Piaseczna, zawierający duże skupiska bloków oraz jedno sołectwo. Okręg numer 2 to tereny Zalesia Dolnego, starego Piaseczna, osiedla Lech, Zalesinka oraz tereny przemysłowe. Zdecydowana większość tych terenów znajduje się w granicach miasta Piaseczna. Wyjątkiem jest sołectwo Gołków. Okręg 3. obejmuje tereny 33 sołectw, m.in. Zalesie Górne, Chyliczki i Julianów. W kwestii podziału ścierają się 2 koncepcje: z jednej strony ta zaproponowana przez Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie;Paweł Lach S t a r o s t ę Piaseczyńskiego, by okręgi 1 i 2 do Rady Gminy stanowiły jeden okręg do Rady Powiatu, a okręg numer 3 - drugi. Koncepcję tę radni gminni ocenili negatywnie. Występująca z negatywną opinią na temat tego rozwiązania pani Teresa Borowska, radna z ramienia Klubu Rozwoju, twierdzi, iż najlepszym r o z w i ą z a - okręgu nr. 2. Mapa powiatu Piaseczyńskiego; niem, bo grupującym w s z y s t k i e tereny wiejskie, jest połączenie o k r ę g ó w 1 i 3 w jeden okręg w y b o r c z y do Rady Powiatu, i oddzielenie Biorąc pod uwagę charakterystykę okręgów do Rady Gminy, łączenie okręgów 1 i 3 uważam za błąd. Nie przekonuje mnie stanowisko stowarzyszenia Nasz Józefosław i Julianów, według którego takie właśnie rozwiązanie oznacza łączenie terenów wiejskich. Odbędzie się to kosztem terenów miejskich, stanowiących większość okręgu numer 1, przyłączonych w ten sposób do terenów wiejskich wyłącznie na podstawie nominalnego statusu Józefosławia, jako wsi. Należy zauważyć, że jest to jednak obszar o charakterze miejskim. Uważam, że połączenie terenów najbardziej zurbanizowanych w jeden okręg pozwoli na godne reprezentowanie Miasta Piaseczna w Radzie Powiatu. Dzięki temu okręg miejski będą reprezentowały osoby mieszkające tam na co dzień i znające jego problemy od podszewki. W okręgu trzecim także zostaną wybrani przedstawiciele znający specyfikę tych terenów. Podobnego zdania jest Chcesz zostać dziennikarzem lub redaktorem gazety OKOLICA? A może jesteś fotografem i masz coś ciekawego do zaproponowania? Zapraszamy do naszego zespołu. Napisz na adres: również radny powiatowy Łukasz Krawczyński, który po głosowaniu nie krył swojego wzburzenia. Zdaniem radnego propozycja Klubu Rozwoju wynika z faktu, iż Mariusz Słowik chce w ten sposób ułatwić reelekcję swojej mamie, która obecnie jest radną powiatową. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Rada Miejska w Piasecznie 11 głosami przyjęła uchwałę o negatywnej opinii dla zmian w uchwale Rady Powiatu, (czyli dla propozycji Starosty). 4 radnych było przeciwko uchwale, 5 wstrzymało się od głosu. Zastanawia mnie postawa radnych wstrzymujących się od głosowania. Czy to oznacza, że podział okręgów wyborczych w gminie, którą reprezentują, jest im obojętny? Decyzja radnych nie jest wiążąca dla Rady Powiatu. Głosowanie nad kształtem okręgów odbędzie się 11 sierpnia na Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

2 2 PORADNIK WYBORCZY dla kandydatów w wyborach samorządowych 2010 Paweł Dobosz KTO MOŻE KANDY- DOWAĆ? Konstytucja RP nie rozstrzyga w sposób pełny i jednoznaczny, komu przysługuje bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Kwestię tę regulują samorządowe ustawy wyborcze, tj. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Samorządowe ustawy wyborcze przyjmują jako podstawową zasadę, że kandydować do rady (bierne prawo wyborcze) może każda osoba uprawniona do głosowania (czyli mająca czynne prawo wyborcze). A taką jest każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady. Prawa do głosowania nie mają osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Analogiczne zasady obowiązują w bezpośrednich wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Samorządowe ustawy wyborcze przewidują też, że w szczególnych przypadkach niektóre osoby - choć mają prawo do głosowania - nie mają prawa kandydować. I tak: Kandydować nie mogą osoby: o karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego o wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego o wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, na podstawie przepisów tzw. ustawy lustracyjnej Nie można jednocześnie kandydować do organów stanowiących różnych jednostek samorządu terytorialnego, np. rady gminy i powiatu czy sejmiku województwa, bądź wszystkich tych organów razem. W wyborach bezpośrednich na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta występuje podwyższony cenzus wieku - bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. W wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw obowiązuje granica 18. roku życia. Nie wolno jednocześnie kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w więcej niż jednej gminie. Kandydat może jednak startować w każdej gminie, a nie tylko tej, w której mieszka na stałe (jest to istotny wyjątek od zasady, że bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie na obszarze gminy, którą kandydat zamieszkuje). Poza tym przepisy prawa wyborczego nie zakazują jednoczesnego kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ta sama osoba może kandydować więc na wójta (albo burmistrza czy prezydenta miasta) oraz do jednej z rad: gminy, powiatu, sejmiku województwa. ZGŁASZANIE KANDY- DATÓW NA RADNYCH Kandydatów na radnych mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze. Oto podstawowe procedury dotyczące zarówno wyborów do rad gmin, jak i powiatów oraz sejmików województw: Liczba kandydatów na liście Liczba wymaganych podpisów osób popierających listę kandydatów OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA kandydatów zgłasza się w formie list kandydatów; w przypadku koalicji wyborczej partia wchodząca w jej skład nie może zgłaszać kandydatów samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów; komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu tylko jedną listę; kandydować można tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy; listy zgłasza w imieniu komitetu jego pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba (osoba ta musi dostarczyć równocześnie dokument o powołanym pełnomocniku oraz upoważnienie do zgłoszenia listy); w zgłoszeniu listy muszą się znaleźć: 1. podstawowe informacje na temat komitetu i jego kandydatów (nazwa i adres komitetu, nazwa rady gminy i numer okręgu wyborczego, nazwiska, imiona, wiek i adres kandydatów - w kolejności ustalonej przez komitet). 2. pisemne oświadczenia kandydatów o zgodzie na kandydowanie oraz o posiadaniu biernego prawa wyborczego do danej rady. Taka zgoda musi zawierać jego: imię (imiona), nazwisko, wiek, numer ewidencyjny PESEL opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. trzeba dołaczyć do niej oświadczenie lustracyjne. 3. dokument potwierdzający, że zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego zostało przyjęte przez właściwy organ. Oprócz zasad ogólnych istnieją regulacje związane z liczbą zgłaszanych kandydatów oraz liczbą wymaganych podpisów poparcia list. Przedstawiamy je w tabeli poniżej: Listy kandydatów w każdych wyborach zgłasza się w takim samym terminie najpóźniej w 30. dniu przed wyborami (do godziny 24). Zgłoszenia składa się do właściwej terytorialnej komisji wyborczej, którą jest: gminna lub miejska komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej i rady miasta na prawach powiatu. powiatowa komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych do rady powiatu, wojewódzka komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych do sejmiku województwa. Po przyjęciu zgłoszenia komisja wyborcza bada, czy jest ono zgodne z przepisami Ordynacji wyborczej. Jeżeli nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia jego przyjęcia (stwierdzona wada) i zwraca je pełnomocnikowi. Gdy wady nie można usunąć w terminie ustalonym do przyjmowania zgłoszeń, komisja komisja odmawia rejestracji, niezwłocznie zawiadamiając o tym pełnomocnika. Decyzję tę można zaskarżyć do sądu okręgowego w terminie trzech dni od daty jej doręczenia. Sąd rozpoznaje skargę w terminie kolejnych trzech dni, w postępowaniu nieprocesowym w składzie trzech sędziów. Od jego postanowienia nie można się odwołać. Jeżeli komisja wyborcza stwierdzi inne - niż brak wymaganej liczby podpisów - wady zgłoszenia, wzywa pełnomocnika do usunięcia ich w terminie trzech dni. Gdy tego nie zrobi, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia - całego lub co do poszczególnych kandydatów. W tym drugim przypadku zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, pod warunkiem, że liczba pozostałych na niej kandydatów wystarcza, by spełnić wymagane minimum. Od uchwały tej pełnomocnik może się odwołać do komisarza wyborczego w terminie trzech dni od daty jej doręczenia. Na decyzję komisarz ma kolejne trzy dni i jest ona nieodwołalna. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA Podobnie jak w przypadku kandydatów na radnych, kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta mogą zgła- Tabela regulacji prawnych związanych z liczbą zgłaszanych kandydatów oraz liczbą wymaganych podpisów list poparcia dokończenie na str. 3 Wybory do rady gminy Wybory do rady powiatu Wybory do sejmiku województwa Lista kandydatów w wyborach do rady: 1) w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców - może zawierać najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym; 2) w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców - musi zawierać przynajmniej pięć nazwisk, ale nie więcej niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami: 1) co najmniej 25 wyborców - jeżeli dotyczy zgłoszenia w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców; 2) co najmniej 150 wyborców - jeżeli dotyczy zgłoszenia w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców. Stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. W każdym okręgu w wyborach do rady powiatu wybiera się od trzech do 10 radnych. W związku z tym, minimalna liczba kandydatów wynosi pięć, zaś maksymalna 20 (tam, gdzie wybiera się dziesięciu radnych powiatowych). Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców. Stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. W okręgu wyborczym wybiera się od pięciu do 15 radnych. W związku z tym, minimalna liczba kandydatów wynosi pięć, zaś maksymalna 30 (tam, gdzie wybiera się 15 radnych sejmiku). Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 300 wyborców.

3 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA 3 Ludzie Platformy Obywatelskiej w powiecie piaseczyńskim PIASECZNO LESZNOWOLA Daniel Putkiewicz radny powiatu Krzysztof Kasprzycki sekretarz koła Elżbieta Szweycer sympatyk PO Michał Sankowski Michał Kiełbasiński Zdzisław Lis przewodniczący PO RP w powiecie piaseczńskim Tadeusz Sztop radny powiatu Andrzej Swat Piotr Obłoza Katarzyna Obłąkowska-Kubiak zarząd koła Anna Lech Paweł Płoski Magdalena Woźniak radna gminy Adam Marciniak Sołtys Żabieńca Alina Trudzik Paweł Lach Wioletta Turczyńska Gerard Gieleciński Łukasz Krawczyński przewodniczący PO RP w Piasecznie radny powiatu Andrzej Mizerski Michał Rosa zarząd koła Zdzisław Majkowski zarząd koła Antoni Rosłon Dorota Dąbrowska sympatyk PO Jerzy Soliwoda ludzie.indd 1 Redakcja ul. Główna 32, Piaseczno, Redaktor naczelny: Ewelina Gościcka Z-ca red. nacz.: Daniel Ciosek Redaktor techniczny: Ewelina Gościcka, Jan Kamiński Korekta: Aleksandra Kowalczyk-Górecka Dział reklamy: Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. Drukarnia Prasowa Ignatki 40/2, Kleosin Wydawca: Opracowanie graficzne:.pl film dzwiek grafika Partnerzy: 8/23/10 5:16:01 PM Kreatywne formy spędzania czasu Agnieszka Górniak Creativ Polska Wielu ludzi nie bardzo wie, co zrobić z wolnym czasem. Spędzamy wiele godzin przed telewizorem lub w pubach. Taki również przykład dajemy młodszym - jedyną atrakcją dla dzieci i młodzieży staje się przesiadywanie pod blokiem ze znajomymi. Na szczęście, jeśli tylko poświęcimy chwilę, znajdziemy kilka alternatyw dla tego typu przyjemności. Jedną z nich jest działalność prowadzona przez firmę Creativ Polska, która swoją siedzibę ma w Zalesiu Dolnym, nieopodal podwarszawskiego Piaseczna. Jej założyciele - Pan Olaf i Pani Dorota Kamińscy, pasjonują się artystycznymi i kreatywnymi formami spędzania wolnego czasu. Uczą samodzielnego ozdabiania przedmiotów, ręcznego ozdabiania kartek okolicz- PORADNIK WYBORCZY dokończenie ze str. 2 -szać tylko komitety wyborcze. ALE: prawo to mają wyłącznie te komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie (w każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych Creativ Polska przez komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu). A to oznacza, że kandydatem na stanowisko wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta może zostać tylko ten, kto ma zaplecze polityczne. nościowych oraz własnoręcznego wykonywania biżuterii. Creativ Polska Organizują warsztaty, na których można poznać interesujące formy kreatywnego spędzania czasu. Warsztaty prowadzone przez Państwa Kamińskich przeznaczone są zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, a poziomy trudności dopasowane do umiejętności i zdolności uczestników. Kolejnym udogodnieniem jest Termin zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest dłuższy niż w przypadku wyborów na radnych i upływa w 25. dniu przed wyborami (do godziny 24). W zgłoszeniu muszą się znaleźć: 1. imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i adres kandydata, a jeśli należy do jakiejś partii politycznej - także możliwość indywidualnych zapisów oraz dostosowanie czasu trwania warsztatów do poszczególnych uczestników. Na stronie internetowej Creativ Polska znajdziemy wszelkie niezbędne informacje na temat pomysłów, projektów i możliwości Państwa Kamińskich. Samodzielne tworzenie to nie tylko sposób na nudę, to także dzielenie się pomysłami i inspiracjami, sposób na uwolnienie energii i uwierzenie we własne siły. Atrakcją może być także wycieczka Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową, wycieczka do Bałtowskiego Parku Jurajskiego, wycieczka do zoo, czy obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Każdy może znaleźć coś dla siebie, pod warunkiem, że nie zabraknie mu dobrych chęci Pracownia Kreatywna Malowana Lala Zalesie Dolne, ul. Traugutta 5 Olaf Kamiński tel jej nazwa. 2. nazwa zgłaszającego komitetu oraz dane (imię, nazwisko, adres) jego pełnomocnika. 3. pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego, a w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - także oświadczenie lustracyjne. Źródło:

4 4 Marcin Rosa opiekun prasowy Gołkowa W sobotę, 17 lipca, rozstrzygnięty został Turniej o Puchar Gołkowa. W meczach piłkarskich wzięło udział 10 drużyn, z których złoty medal zdobyła drużyna Ganja Team. Mieszkańcy Gołkowa i okolic narzekają na brak możliwości czynnego spędzania czasu, tymczasem wystarczył pomysł, odrobina chęci i 70 zawodników oraz wielu kibiców doskonale bawiło się podczas turnieju. Rozgrywki odbyły się na oddanym rok temu nowoczesnym GOŁKÓW boisku szkolnym ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Gołkowie. Dyrektor szkoły, pani Alicja Czarnecka, zezwoliła na przeprowadzenie zawodów, za co niniejszym bardzo dziękujemy. Aby wyjść naprzeciw potrzebom piłkarskim i organizacyjnym, nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał zawodowy sędzia Patryk Bartnicki. Zorganizowana została również opieka medyczna, której w każdej chwili mógł udzielić pielęgniarz Łukasz Zawadzki. Z zebranej składki w wysokości 10 zł (myślę, Mecz o Puchar Gołkowa że to niewiele) zakupiono to, co wzbudzało największe zaskoczenie, czyli medale dla 3 najlepszych drużyn, puchar, znaczniki (aby drużyny się wyróżniały) oraz butelki wody dla zaspokojenia pragnienia. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Największą reprezentację stanowili przedstawiciele lokalnych mieszkańców, ale pojawili się również zawodnicy z Zalesia Dolnego, Piaseczna i Warszawy. Gra utrzymywała się na wysokim poziomie, a każdy chciał wygrać. Od godziny 10 do grała grupa A, z której do dalszych rozgrywek zakwalifikowały się drużyny AA Team i Gołkowia. Od 14 do swoje mecze rozegrała grupa B, z której awansowały Ganja Team oraz LO Piaseczno. Mecz o trzecie miejsce został rozegrany między AA Team a Gołkowią i zakończył się wynikiem 2:1. Najwięcej emocji przyniósł jednak finał. Do rywalizacji stanęły drużyny Ganja Team oraz LO Piaseczno.. Mecz oraz dogrywka nie przechyliły szali zwycięstwa na żadną ze stron i wszystko wyjaśniło się w rzutach karnych. Stosunkiem bramek 5 do 4 wygrała drużyna Ganja Team. Wybuch radości Wąski tor niewąską frajdę ma Godzina Na stacji kolei wąskotorowej w Piasecznie trwają przygotowania do odjazdu pociągu turystycznego. Dziś jedziemy do Grójca. Ostatni pasażerowie zakupują w kasie bilety, przez megafon płynie komunikat pociąg Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej do Grójca odjedzie z toru pierwszego, gwizdek i Nie jedziemy. Jeszcze na semaforze musi zostać podany odpowiedni sygnał. Bo tu jest jak na prawdziwej kolei. Są tory, jest pan konduktor w mundurze, bilety kartonikowe. Tylko rozstaw jakiś taki wąski. Taka kolej... Pierwsze wzmianki o planowanej budowie wąskotorowej kolei mającej połączyć podwarszawskie miejscowości ze stolicą pojawiły się w prasie w 1895 roku. Dwa lata później wydano koncesję na ww. budowę, a rozpoczęto ją w 1898 roku. Pierwszy etap prac polegał na ułożeniu toru od Placu Keksholmskiego do Piaseczna. W roku 1900 gotowe były połączenia do Piaseczna, Góry Kalwarii i Gołkowa. Przez kilka lat trasę linii dowozowej na terenie miasta W a r s z a w y k i l k a k ro t n i e zmieniano, aż w roku 1903 zamknięto ją. W roku 1911 p o w s t a ł o T o w a r z y - stwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych z kapitałem belgijskim, wtedy otworzono nową stację towarową przeładunkową oraz uruchomiono linię dowozową. W rok później rozpoczęto budowę linii z Gołkowa przez Grójec do Jasieńca, a otworzono ją w roku Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski Trasa kolei do Grójca liczy 14 przystanków, w sumie 28 km,,które pociąg pokonuje w godzinę. Na pierwszym z nich, Wiadukcie, dosiada się Pani Iwona. Mieszka w Zalesiu Górnym od roku, wiele słyszała o kolejce i postanowiła w końcu odbyć podróż w wąskim klimacie. Obok samego przystanku w kierunku Warszawy Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski odchodzi tajemnicza bocznica. Kiedyś tutaj właśnie było okno OKOLICA GMINA PIASECZNO na świat grójeckiej wąskotorówki, czyli połączenie styczne z normalnym torem. Taka kolej... W maju 1915 roku Grójecka Kolej Dojazdowa wydłużyła się o odcinek z Grójca do Mogielnicy, który został wybudowany dla celów wojskowych. W lipcu tego samego roku R o s j a n i e e w a k u - owali tabor kolei, jednak ruch wznowiono już w styczniu 1916 roku, a w roku 1917 otworzono publiczny ruch do Mogielnicy, zaś w 1920 do Brzostowa. Już w roku 1924 kolejka dotarła do Nowego Miasta nad Pilicą. Jadąc pociągiem na pewno spotkaliśmy się z osobą kierownika pociągu, bez niego pociąg nie pojedzie. U nas oprócz kontroli biletów kierpoć (skrót od kierownik pociągu) zapoznaje nas z historią kolei oraz...częstuje krówkami wąskotorówkami. Taka kolej... W roku 1949 kolej została przejęta przez PKP. Trzy lata później zamknięto i rozebrano odcinek Rozjazd Oborski - Konstancin. W roku 1958 otworzono wojskową bocznicę w Nowym Mieście oraz bocznicę do stacji paliw MON w Piasecznie, dzięki czemu przewozy towarowe na Grójeckiej Kolei Dojazdowej rosły. W 1966 roku zawieszono ruch pasażerski na odcinku Grójec - Jasieniec, który zlikwidowano cztery lata później. Mijamy stację Tarczyn. Wieś, w której jest stacja,nazywa się Ruda, oddalona od Tarczyna jakieś 3 km. Kończą tutaj swoje kursy niedzielne pociągi turystyczne. Dziś jest inaczej, ponieważ naszym celem jest Grójec. Rok 1973 to całkowite wprowadzenie trakcji spalinowej w miejsce parowej. Trzy lata później używano już wagonów transporterów. W roku 1988 zawieszono przewozy pasażerskie na odcinku z Grójca do Nowego Miasta, zaś na pozostałym odcinku ruch osobowy prowadzony był do roku W 1994 roku Grójecka Kolej Dojazdowa została wpisana do rejestru Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski zabytków. W roku 1996 zamknięto ruch towarowy. Godzina Po godzinie jazdy osiągamy stację docelową Grójec. W tym czasie z Piaseczna rusza drugi pociąg turystyczny, prowadzony przez parowóz Px48, z którym spotkamy się w drodze powrotnej w Tarczynie. Jak przystało na zagłębie owocowe w pociągu pojawiają się...czereśnie. Jeden z miejscowych sadowników tak powitał turystów kolejowych. Taka kolej... zawodników oraz kibiców był ogromny. Na zakończenie organizatorzy wręczyli wszystkim zwycięskim drużynom medale, a za zajęcie pierwszego miejsca upragniony Puchar Gołkowa. Impreza sportowała okazała się świetnym sposobem na spędzenie sobotniego popołudnia, a radość na twarzach uczestników i kibiców świadczyła o sukcesie imprezy. Uważam, że taka inicjatywa jest potrzebna i zachęcam wszystkich sąsiadów aby sami organizowali różne atrakcje. Wystarczy pomysł i odrobinę zaangażowania. W 1997 roku powstało Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, które uruchomiło Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski parowóz Px Rok później obchodzono stulecie istnienia wąskotorowej linii z Piaseczna do Nowego Miasta. W 2001 roku linia została przekazana przez PKP Starostwu P o w i a t o w e m u w Piasecznie. Eksploatowana jest przez Zarząd Piaseczyńskiego T o w a r z y s t w a Kolei Wąskotorowej. Od tego momentu oficjalna nazwa kolei to P i a s e c z y ń s k a Kolej Wąskotorowa. W drodze powrotnej tradycyjnie postój w Runowie. Kiedyś był tu przystanek osobowy, dziś jest to miejsce rekreacji. Na turystów czekają takie atrakcje jak przejazdy gazikiem, drezynami oraz Miasteczko Westernowe. Dla każdego coś dobrego.. O godzinie nasz pociąg wraca na stację w Piasecznie i tak oto kończy się nasza niedzielna przygoda z koleją wąskotorową. Jacenty Wierzchowski Sekcja Drezynowa Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej

5 GMINA PRAŻMÓW Ustanów Jeziórko Uwieliny Prażmów Wywiad z Grzegorzem Pruszczykiem, kandydatem na wójta gminy Prażmów kompromitują. Ten trend trzeba zdecydowanie odwrócić. rzyć jedną dużą oczyszczalnię, która będzie miała przepływ uwzględniający przyrost ludności Ewelina Gościcka Proszę się przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie Nazywam się Grzegorz Pruszczyk. Do gminy Prażmów przeprowadziłem się 8 lat temu z Warszawy. Mam żonę i czwórkę dzieci. Małżonka pracuje w dwóch tutejszych szkołach, a więc gmina Prażmów jest nie tylko naszym miejscem zamieszkania, ale również miejscem pracy. Obydwoje jesteśmy magistrami nauk o rodzinie i od 5 lat jako wolontariusze prowadzimy poradnię życia rodzinnego przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Kędzierówce. Odbywają się tam zajęcia dla narzeczonych oraz spotkania indywidualne w sprawach poradnictwa rodzinnego. Zawodowo od 12 lat pracuję na stanowisku kierowniczym w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej. Kieruję projektami. Oprócz wykształcenia magisterskiego ukończyłem studia podyplomowe na SGH na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jestem też absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego na kierunku Rachunkowść i Finanse Przedsiębiorstwa. Swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe chciałbym wykorzystać w pracy na rzecz naszej gminy. Gmina może być zarządzana podobnie jak dobra firma: w zakresie planowania, przejrzystości informacji oraz rozliczeń finansowych. Czy weźmie Pan udział w najbliższych wyborach samorządowych? Tak, będę kandydował na stanowisko wójta gminy Prażmów. Chciałbym jednak zaznaczyć, że wybory, które będą się odbywały, nie są wyborami jedynie na wójta, ale również do rady gminy. Mój komitet wyborczy będzie wystawiał pełną listę kandydatów na radnych do gminy we wszystkich okręgach wyborczych. Są to ludzie kompetentni, którzy swoim doświadczeniem i podejściem do zarządzania wniosą nową jakość. Potrzebna jest strategiczna zmiana w kierowaniu naszą gminą. Zmiana jednej osoby, nawet na tak kluczowym stanowisku jak wójt, nie zagwarantuje pełnego sukcesu. Pamiętajmy o tym w trakcie wyborów. Jak Pan, jako przedstawiciel ludności napływowej, postrzega naszą gminę, jakie dostrzega Pan problemy oraz jakie widzi Pan możliwości ich rozwiązania? O problemach chciałbym mówić w kategoriach priorytetów zmian, jakie według mnie powinny zajść w naszej gminie. Uważam, że opóźnienia są wieloletnie. Nie wszystko da się nadgonić w krótkim czasie. Dlatego ustawiam sobie 4 priorytety, które są możliwe do zrealizowania w trakcie kadencji. Pierwszy priorytet to wprowadzenie większej przejrzystości w gminie. Z perspektywy mieszkańca brakuje informacji dotyczących działań, jakie podejmowane są przez władze gminy. Istotne jest ciągłe komunikowanie się z mieszkańcami oraz informowanie ich o podejmowanych decyzjach (z możliwością odwołania się od nich i przeprowadzenia ewentualnych społecznych negocjacji). Drugim priorytetem jest ułatwienie codziennego życia mieszkańcom, w tym umożliwienie im swobodnego dotarcia do pracy i szkoły. W naszej gminie mamy do czynienia z ogromnymi zaniedbaniami dotyczącymi odwodnień oraz przepustów wodnych, które przy większych ulewach zalewają ulice i posesje prywatne, co w konsekwencji często uniemożliwia ludziom normalne funkcjonowanie. A co w sytuacjach, gdy droga, która prowadzi do stacji PKP, czyli podstawowego środka komunikacji, jest prywatna, a jej stan techniczny nie pozwala na swobodne jej pokonanie. Jakie widzi Pan rozwiązanie? Jeżeli droga jest prywatna, to nie można na niej prowadzić inwestycji gminnych. Natomiast gmina ma możliwość wykupienia takiej drogi. Tym bardziej jeżeli jest to droga prowadząca do stacji i poruszają się nią wszyscy mieszkańcy, a nie tylko właściciele nieruchomości. Czyli takich działań możemy się spodziewać? Wczuwając się w rolę decydenta w gminie, nie wyobrażam sobie, by mieszkańcy nie mieli dostępu do drogi czy wody pitnej. Należy tu pamiętać, że nie chodzi tylko o rozwiązania doraźne, ale również o strategię długookresową i odpowiednio wcześniejsze planowanie inwestycji. W tym roku mieliśmy problemy z podtopieniami w wyniku dużych opadów atmosferycznych. Owszem, podczas opadów były kopane rowy odprowadzające, ale jak dotąd nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie czy przepusty wodne są odpowiednich rozmiarów oraz czy zostały oczyszczone i wyremontowane. Nikt nie kontroluje stanu układów melioracyjnych. To trzeba bezwzględnie zmienić. Potrzebne są tu zmiany jakościowe w zarządzaniu gminą Co jeszcze chciałby Pan zaproponować mieszkańcom gminy Prażmów. Innym problemem jest brak zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych na terenie gminy Prażmów. To kolejny z priorytetów. Nasze dzieci nie mogą odstawać od dzieci z innych gmin, jeżeli chodzi o umożliwienie im normalnego rozwoju. W naszej gminie brakuje placów zabaw, klubów sportowych, a nawet planów na ich realizację. Nie wykorzystujemy w odpowiedni sposób nawet tej infrastruktury, którą już posiadamy. Mam tu na myśli przede wszystkim sale gimnastyczne w szkołach w Uwielinach i w Prażmowie. Są to miejsca, które muszą być dostępne dla dzieci i młodzieży popołudniami i wieczorami. Koszty instruktorów czy nauczycieli organizujących czas dodatkowy nie są na tyle wysokie, by gmina nie mogła sobie z nimi poradzić. Zdaję sobie sprawę, że budżet jest ograniczony, ale z pełną świadomością uważam także, że w każdym kolejnym roku powinien powstać jeden profesjonalny plac zabaw na terenie gminy. Dzięki temu w ciągu kilku lat możemy zaspokoić tę potrzebę. Czwarty priorytet to konsumpcja środków unijnych. Jeżeli od momentu wejścia do Unii nie udaje się gminie notorycznie korzystać z programów unijnych to oznacza, że władze gminne w tym zakresie kompletnie się Grzegorz Pruszczyk A jaki ma Pan pomysł na rozwiązanie problemu braku przedszkoli i żłobków państwowych na terenie gminy Prażmów, jako rozwiązanie alternatywne dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na urlop wychowawczy, a nie stać ich na prywatną opiekę. Uważam, że na tę chwilę z przyczyn budżetowych gminę stać na wybudowanie i utrzymanie jednego przedszkola publicznego. Zdaję sobie sprawę, że to nie zaspokoi potrzeb, ale od czegoś trzeba zacząć. Uważam też, że w perspektywie najbliższych kilku lat należy przygotować studium dotyczące wybudowania kolejnej placówki szkolnej myślę przede wszystkim o istotnym przyroście nowych mieszkańców od strony wsi Ustanów, bo tak jak w wieku przedszkolnym można się posiłkować babcią, ciocią czy punktem przedszkolnym, to szkoła należy się każdemu dziecku i nikt nie przejmie nauczania dziecka na siebie. Jak zapatruję się Pan na sprawę oczyszczalni ścieków? Czy jest Pan zwolennikiem wykonania jednej oczyszczalni, czy też 5-ciu mniejszych uruchomionych sekwencyjnie, jak proponuje aktualna władza i gdzie taka oczyszczalnia miałaby być zlokalizowana? Ta najbliższa kadencja wójta jest okresem, w którym problem oczyszczalni musi zostać finalnie rozwiązany. Miejsce oczyszczalni powinno być uzgodnione w dialogu z mieszkańcami. Uważam, że należy otwo- w gminie. Jeśli chodzi o miejsce posadowienia oczyszczalni, to wstrzymuję się na tę chwilę od wyrokowania, gdyż na dziś dzień nie posiadam wystarczających informacji do obiektywnej oceny. Na terenie gminy Prażmów praktycznie nie ma dużych inwestycji. Nie mam tu na myśli marketów czy hurtowni ale inwestycje nieagresywne, którymi są ośrodki sportowe, kluby fitness. : Zastanawiam się, dlaczego? Czy to w związku z ograniczeniami w planie zagospodarowania przestrzennego? Przede wszystkim trzeba się zastanowić nad pewną zależnością. Większość terenów gminy Prażmów to tereny rolne. Odrolnienie wiąże się z wysokimi kosztami przygotowania terenów sąsiednich, a więc wykupieniem terenów pod drogi dojazdowe, ich utwardzenie i wykonania oświetlenia. Dlatego też powinna być przedstawiona przez władze gminy strategia w podejściu do odralniania, określenie według jakiej kolejności grunty będą odralniane. Wszelkie inwestycje przyjmowane na teren gminy muszą być dokładnie wyważone i sprawdzone, by nie wpłynęły niekorzystnie na pozostałe aspekty życia gminy. Osobiście uważam, że głównym walorem naszej gminy są tereny leśne, cisza, spokój i rekreacja. Dlatego będę strzegł, aby inwestycje hałaśliwe, nie zakłóciły tego charakteru. Oczywiście dla ośrodków sportowych czy klubów fitness jest jak najbardziej zielone światło.

6 6 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA Nowy sezon, nowa drużyna, nowa jakość - takim hasłem zachęcały do przyjścia na mecz rozwieszone na mieście plakaty. I rzeczywiscie na inaugurację sezonu 2010/2011 zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o nazwę (w miejsce Klubu Sportowego mamy teraz Klub Piłkarski Piaseczno). W wyjściowej jedenastce zagrało raptem pięciu zawodników spośród tych, którzy rok temu z powodzeniem walczyli na trzecioligowych boiskach: Papierz, Żurkiewicz, Wysocki, Gromadzki i Janowski. Oprócz nich od pierwszej minuty zagrało aż sześciu debiutantów. Między słupkami stanął osiemnastoletni Mateusz Kryczka (wielokrotny reprezentant Polski juniorów), w pomocy wystąpili: Pracki, Klepczyński (obaj pozyskani z Wisły Płock) i Złoch (Mazowsze Grójec), zaś nową linię ataku stworzyli Wiktor Lach (dziewiętnastolatek z Raszyna) i Mateusz Pyrka, który poprzedni sezon spędził w słowackim SK Zemplin Michalovce. W drużynie Narwi największe zagrożenie dla naszej bramki stanowić miał napastnik z przeszłością w Ekstraklasie, który po odwieszeniu z Marcina T. znów stał się Marcinem Tr u s z k o w s k i m. Inni pozyskani latem gracze stanowili bardziej u z u p e ł n i e n i e składu niż realne wzmocnienia, bo osiągnięcia piłkarskie Parszewskiego, Ostaszewskiego czy Marcina Romana na kolana nie rzucały. S p o t k a n i e KP Piaseczno z Narwią przez długi czas nie zachwycało. Gospodarzom wyraźnie brakowało tej nowej jakości, która być może przyjdzie w kolejnych meczach, gdy drużyna będzie już lepiej zgrana. W sobotę Piaseczno przez 45 minut nie potrafiło stworzyć sobie dogodnej okazji do strzelenia gola. Dopiero w doliczonym czasie pierwszej SPORT Udana inauguracja KP Piaseczno Robert Iwanek połowy padł p i e r w s z y celny strzał, który od razu zamienił się na gola. Dośrodkowanie Klepczyńskiego z rzutu rożnego wykorzystał Wiktor Lach, który głową trafił na 1-0. Mecz piłki nożnej;fot.cezary Łączyński Po zmianie stron gra nabrała tempa. Już minutę po przerwie Piaseczno miało okazję do podwyższenia wyniku. Najlepszy na boisku Klepczyński dośrodkował z lewej strony do Lacha, ten odegrał na przedpole do Pyrki, ale strzał Mateusza przeszedł nad poprzeczką. W 55. minucie Narew mogła wyrównać po podaniu z głębi pola, w obrębie szesnastki znalazł się Olesiński, który próbował zaskoczyć Kryczkę strzałem w krótki róg. Młody golkiper nie dał się jednak zaskoczyć i zdołał odbić to uderzenie. Piaseczno miało jeszcze dwie okazje do zdobycia bramki. W 71. minucie pozyskany z Sokoła Aleksandrów Łódzki Konrad Tarkowski wpadł w pole karne, minął Posmyka, ale przy próbie strzału został zablokowany przez Parszewskiego, zaś 15 minut później atomowe uderzenie Michaela Sarniego (Nigeryjczyk kupiony z Wigier Suwałki) przeszło nad poprzeczką. W końcówce meczu wyraźnie zagubiona Narew próbowała szczęścia strzałami rozpaczy z ok. 40 metrów, jednak żaden z nich nie trafił nawet w światło bramki, dzięki czemu KP odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. 14 sierpnia 2010 KP Piaseczno 1 0 Narew Ostrołęka Bramka: 45 Lach Składy: KP Piaseczno: Kryczka, Janowski, Wysocki, Żurkiewicz, Papierz, Klepczyński (80 Sanni), Pracki, Gromadzki, Złoch (75 Kardas), Pyrka (90 Dudek), Lach (65 Tarkowski) Narew Ostrołęka: Łyziński, Posmyk, Parszewski (80 Lelujka), Ostaszewski, Skorupka (66 Zalewski), Marczak, Roman (60 Pragacz), Strzeżysz, Wilczewski, Truszkowski, Olesiński (75 Niedźwiecki) Żółte kartki: Żurkiewicz (KP) i Roman (Narew) Wygrana KP II z Chlebnią Dzień po meczu pierwszej drużyny, nowy sezon zainaugurowali występujący w Lidze Okręgowej zawodnicy KP II Piaseczno. Podopieczni Piotra Czachowskiego (którego wyjątkowo zastąpił tego dnia Zygmunt Ocimek) wygrali na własnym stadionie z Chlebnią 3-0. W podstawowej jedenastce Piaseczna znalazło się miejsce dla trzech graczy pierwszego zespołu, którzy poprzedniego dnia zagrali po kilka lub kilkanaście minut z Narwią. Na środku obrony wystąpił Tomasz Dudek, rozgrywającym był Michael Sanni, zaś partnerem Radomskiego w ataku został Tarkowski. Największą niespodzianką był jednak występ Piotrka Talara, który w letnim okienku transferowym próbował swych sił w Otwocku i Nadarzynie, lecz ostatecznie został w KP. Ponoć Piaseczno postawiło za niego zaporową cenę, której nawet stosunkowo bogaty Nadarzyn nie zdecydował się zapłacić. Spotkanie KP II dostarczyło nielicznej publiczności o wiele więcej wrażeń, niż sobotnie spotkanie jedynki z ostrołęcką Narwią. Już w 15. minucie gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, kiedy uruchomiony długim podaniem Sanni znalazł się w obrębie pola karnego. Nigeryjskiego pomocnika skutecznie powstrzymał Szulowski, który dobrą interwencją wypchnął byłego gracza Wigier na lewą stronę, skąd czarnoskóry piłkarz nie zdołał oddać celnego strzału. Siedem minut później KP II miał wymarzoną sytuację do strzelenia pierwszego gola. Krupnik dośrodkował z lewego skrzydła wprost na głowę Radomskiego, ale kapitalnie w tej sytuacji zachował się Szumski, który widowiskową robinsonadą przeniósł strzał Mateusza nad poprzeczką. W 30. minucie dogodną sytuację miała Chlebnia. Stworzyli ją jednak nie pomocnicy gości, lecz... Tomasz Dudek, obrońca gospodarzy, który podał piłkę napastnikowi LKS-u. Na nasze szczęście Świderski zbyt daleko wypuścił sobie futbolówkę przy próbie minięcia Pieniążka i widząc, że do niej nie dojdzie teatralnym upadkiem próbował wymusić rzut karny. Sędzia główny nie dał się nabrać na sztuczkę tego piłkarza i słusznie ukarał go żółtą kartką. Cztery minuty później na zaskakujący strzał zdecydował się Boryń, który widząc, że Pieniążek wyszedł poza obręb szesnastki uderzył z 40 metrów. Golkiper Piaseczna zdążył jednak wrócić i bez żadnych problemów złapać piłkę. Na pierwszego gola trzeba było czekać podobnie jak w sobotę do ostatniej minuty pierwszej połowy. Co prawda po rzucie wolnym Dudka i główce Radomskiego bramkarz Chlebni zdołał odbić piłkę, ale chwilę później, po rzucie rożnym Tarkowskiego i strzale Gałązki z kilku metrów, był już bez szans. Po zmianie stron na placu gry nieoczekiwanie zobaczyliśmy Dudka. Powracający po kontuzji obrońca miał zagrać tylko 45 minut, ale wobec urazu Kardasa i absencji Siergieja Janickiego, którego certyfikat jeszcze do Piaseczna nie dotarł, zmuszony był do gry w pełnym wymiarze. Druga połowa rozpoczęła się od mocnego akcentu gości, którzy już kilkanaście sekund po wznowieniu gry przeprowadzili składną akcję, po której Świderski znalazł się w sytuacji sam na sam z Pieniążkiem. Bramkarz Piaseczna wyszedł z bramki, aby skrócić kąt strzału, ale napastnik Chlebni tylko na to czekał i technicznym uderzeniem przerzucił piłkę nad naszym golkiperem. Do szczęścia zabrakło mu kilkunastu centymetrów o tyle bowiem futbolówka minęła prawy słupek bramki. Najlepszą okazję do wyrównania miała jednak Chlebnia w 65. minucie. Piotr Talar zbyt lekko podał do Tomasza Dudka, a defensor Piaseczna, starając się naprawić błąd kolegi, sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Węgrzynowicza. Sędzia nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny dla gości. Do ustawionej na jedenastym metrze piłki podszedł Pękacz. Pomocnik Chlebni uderzył mocno w lewy róg bramki, ale dokładnie w tę samą stronę rzucił się Pieniążek, który uratował w ten sposób gospodarzy przed utratą bramki. A ponieważ niewykorzystane sytuacje się mszczą, minutę później to Piaseczno cieszyło się z gola. Szarżujący lewym skrzydłem Talar posłał piłkę wzdłuż pola karnego, Maciej Pawlicki przepuścił ją do lepiej ustawionego Tarkowskiego, a zamykający akcję napastnik nie miał problemów z umieszczeniem futbolówki w bramce. W 70. minucie KP II powinien podwyższyć na 3-0. Jasikowski genialnym prostopadłym podaniem uruchomił wchodzącego w pole karne Radomskiego, ale napastnik Piaseczna przegrał pojedynek z Szumskim. Pięć minut później gospodarzom udało się jednak trafić do siatki po raz trzeci. Znów kapitalnie zagrywał Jasikowski, a Mateusz Radomski zachował się o wiele lepiej niż w poprzedniej akcji i lekkim, precyzyjnym strzałem zdołał wreszcie strzelić gola, który w tym meczu wyjątkowo mu się należał. W końcówce spotkania na placu gry mogliśmy zobaczyć kolejnego piłkarza, który dzień wcześniej grał w podstawowym składzie trzecioligowego KP. Matesz Kryczka, nominalny bramkarz, nie zastąpił jednak Pieniążka, lecz napastnika Konrada Tarkowskiego. 18-latek mógł nawet wpisać się na listę strzelców, jednak w 88. minucie nie zdołał trafić w piłkę efektownym szczupakiem. 15 sierpnia 2010 KS II Piaseczno 3 0 LKS Chlebnia Bramki: 45 Gałązka, 66 Tarkowski, 75 Radomski Składy: KP II Piaseczno: Pieniążek, Talar, Dudek, Jasikowski, Rojek, Krupnik, Sanni, Gałązka, Walczak (46 Pawlicki), Radomski, Tarkowski (82 Kryczka) LKS Chlebnia: Szumski, Kierzkowski, Szulowski, Wiśniewski, Pyrkowski, Radzikowski (60 Laska), Pękacz, Węgrzynowicz, Wieczorek, Boryń (60 Nowicki), Świderki Żółte kartki: Radomski (KP II), Węgrzynowicz, Świderki (Chlebnia) Widzów: ok. 60. Opiekunem działu SPORT jest Robert Iwanek

7 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA 7 GMINA PIASECZNO SZPITALE APTEKI Poliklinika Piaseczno ul. Mickiewicza 39, Piaseczno tel , Przy Wjeździe ul. Puławska 30, Piaseczno tel PRZYCHODNIE WETERYNARZ Alma-Wet. Całodobowa lecznica Przychodnia w Piasecznie oraz Nocna Pomoc Lekarska ul. Kosodrzewiny 41, ul. Fabryczna 1, Piaseczno Piaseczno tel tel , GMINA PRAŻMÓW PRZYCHODNIE APTEKI Samodzielny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego ul. Fr. Ryxa 41, Prażmów tel Ośrodek Zdrowia w Uwielinach Uwieliny 46 APTEKA USTANOWSKA, Ustanów, ul. Główna 51, tel , Godziny otwarcia: Poniedziałek-piątek: 9-20 Sobota: 9-15 tel Uruchomienie linii autobusowej L13 przesunięte W związku z przebudową i modernizacją ulic Pionierów i Źródlanej w Zalesiu Górnym, wykonywaną na zlecenie Starosty Powiatu Piaseczyńskiego, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że planowane na dzień r. uruchomienie linii autobusowej L - 13 na trasie Zalesie Górne PKP - Piaseczno PKP, zostaje przesunięte najwcześniej na początek października br. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja oświetlenia ulicznego Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2010 r. konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piaseczno będzie się zajmować Zakład Usług Elektrycznych ELPRZEM Mieczysław Prędota. Awarie oświetlenia można będzie zgłaszać na całodobowy nr. tel Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wydłużenie linii 739 do pętli Polkolor Od 1 września 2010 trasa linii 739 zostanie wydłużona do pętli Polkolor. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych przystanków ulokowanych na ul. Julianowskiej w okolicy skrzyżowań: z ul. Srebrnych Świerków, ul. Urbanistów, ul. Nadziei oraz ul. Strumykową. Przystanek Julianów będzie zorganizowany w taki sposób, żeby autobus mógł się zatrzymać po jednej stronie zarówno wjeżdżając z ul. Kameralnej jak i z ul. Julianowskiej. Dodatkowo dwa poranne kursy tej linii dojeżdżać będą do dworca PKP Piaseczno. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Reklama: USŁUGI Strony WWW Grafika Fotografia tel Fotografia ślubna - pełen zakres tel Usługi elektryczne kompleksowo tel Tipsy, manicure, kosmetyka tel Reklamy, szyldy, oklejanie aut tel Budowa domów, remonty, transport tel KB FOTOVIDEO. Profesjonalne usługi foto-wideo. Wysoka jakość. tel Profesjonalny trening personalny, opieka doradcy żywieniowego tel Automechanika, wulkanizacja tel Usługi ślusarskie tel Usługi transportowe, wykopy tel SPRZEDAM działkę budowlaną PRAŻMÓW tel stalową używaną bramę wjazdową TANIO!!! tel drzwi i okna drewniane na wymiar tel INNE KONSULTANTKA AVON tel KONSULTANTKA ORIFLAME tel , tel Zamów ogłoszenie pisząc na adres: lub dzwoniąc na numer Dofiansowanie na zakup i instalację kolektorów słonecznych Możliwość indywidualnego starania się o pozyskanie funduszy na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych Pojawił się ostatnio Program dający możliwość indywidualnego starania się o pozyskanie środków na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W końcu czerwca br. zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z kilkoma bankami umowy mające uruchomić program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program dopłat miałby zostać uruchomiony już późnym latem tego roku. Przewiduje on możli- PLAKATY ULOTKI LOGA LOGOTYPY WIZYTÓWKI PAPIER FIRMOWY WYDRUK NA PLÓTNIE GRAFIKA KOMPUTEROWA STRONY INTERNETOWE WWW POZYCJONOWANIE STRON WWW PROJEKTY TECHNICZNE AUTOCAD DORADZTWO W ZAKRSIE MARETINGU I REKLAMY Grafek. Studio projektowe Tel wość uzyskania przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe dogodnego kredytu bankowego na ten cel wraz z możliwością uzyskania 45% dopłaty. Może to oznaczać, że osoba fizyczna pokryłaby 55% kosztu całego przedsięwzięcia. Indywidualni inwestorzy mogliby liczyć na dofinansowanie, z tego programu, następujących kosztów kwalifikowanych: 1. sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego 2. zakupu kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej, ciepłomierza, 3. montażu całego zestawu, 4. podatku VAT. Realizacja kredytu miałaby następować w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanymi fakturami dokonanych opłat dla dostawcy lub wykonawcy instalacji. Z Programu nie mogliby skorzystać odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Efekty tak realizowanego przedsięwzięcia nie mogłyby być także wykorzystywane w działalności gospodarczej właściciela domu/posesji. Kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania kredytu przeprowadzi bank. Zastosowane kolektory musiałyby legitymować się europejskim certyfikatem Solar Keymark, nadanym przez jednostkę certyfikującą lub być zgodne z normą PN EN wykonaną przez akredytowane laboratorium badawcze. Linie kredytowe na ten cel mają być dostępne w placówkach następujących banków: Bank Ochrony Środowiska; Warszawski Bank Spółdzielczy; Krakowski Bank Spółdzielczy; Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Mazowiecki Bank Regionalny SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA oraz zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze.Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ul. Długa 8, Krępa /koło Zalesia Górnego

8 8 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA AKTUALNOŚCI Najbliższe imprezy Ośrodka Kultury w Piasecznie, czyli kulturalni zapraszają: Pożegnanie lata Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Barbara Rudzińska-Mękal i Starosta Piaseczyński Jan Adam Dąbek mają zaszczyt zaprosić Szanownych Mieszkańców Piaseczna oraz Powiatu Piaseczyńskiego na imprezę plenerową Pożegnanie lata 4 września 2010 roku w godz , na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska. W programie: występ formacji Klubu Sportowego Grawitacja, Bartek, zespołu tańca Szansa, koncert zespołu Sticky Finders oraz wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Rajd pamięci W dniu 5 września na t e r e n i e p o w i a t u piaseczyńskiego odbędzie się Rajd Pamięci - Wdzięczni Ojcom. Rajd przebiegać będzie na trasie z Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Lesznowoli i Piaseczna do Piskórki w gm. Prażmów. Następnie uczestnicy udadzą się do Kawęczyna, gdzie zaplanowano mszę św. polową, upamiętnienie wydarzeń historycznych, konferencję oraz piknik rodzinny. Jarmark Piaseczyński Już po raz szósty MGOK Piaseczno oraz Muzeum Regionalne w Piasecznie organizuje we wrześniu plenerową imprezę - Jarmark Piaseczyński. W Parku Miejskim w Piasecznie 12 września 2010 r. w godz usłyszeć będzie można muzykę ludową, zespoły folkowe, a na kramach handlowych zakupić unikalne, tradycyjne wyroby artystów ludowych z różnych stron Polski. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji na terenie całego miasta. VI Jarmark Piaseczyński jak co roku organizowany jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Utrudnienia w ruchu w Wągrodnie W związku z rozpoczęciem przebudowy mostu na rz. Zielonej w Wągrodnie do czasu zakończenia prac droga powiatowa nr 2827W na odcinku Jaroszowa Wola - Wągrodno będzie nieprzejezdna. Zamknięcie mostu nastąpi 18 sierpnia br. Dla pieszych i rowerzystów udostępniona zostanie kładka. Kierowcy będą kierowani na objazd trasą: Piskórka - Krupia Wólka - Uwieliny - Wągrodno. Zakończenie inwestycji oraz przywrócenie ruchu przewidywane jest na grudzień br. ZAMÓW REKLAMĘ LUB OGŁOSZENIE Skontaktuj się z nami tel Data Tytuł Miejsce 01 wrzesień :00 godz. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej Cmentarz Parafialny 03 wrzesień :00 godz. Wernisaż wystawy malarstwa Joanny Brzostowskiej Muzeum Regionalne 11 wrzesień :00 godz. Festyn Rodzinny Bezpieczne miasto Park Miejski 11 wrzesień :00 godz. Wernisaż wystawy Roberta Pawlikowskiego Tuszem, gwaszem, airbrushem Sala O.K. 12 wrzesień :00 godz. VI Jarmark Piaseczyński - Spotkanie regionów - Kaszuby. Park Miejski 17 wrzesień :00 godz. Wiolinka i Basik wędrują przez świat Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :00 godz. Wiolinka i Basik wędrują przez świat Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :00 godz. Wiolinka i Basik wędrują przez świat Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :00 godz. Świeczowisko z Parasolem - czyli przy świecach granie i śpiewanie Sala O.K. - ul. Kościuszki49 19 wrzesień :00 godz. Teatr Forma - Przygody Małpki Malwinki Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :00 godz. Wieczór autorski z Katarzyną Sioćko Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :30 godz. Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :30 godz. Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :30 godz. Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna Sala O.K. - ul. Kościuszki wrzesień :00 godz. Grupa Teatralna Grójecki Ośrodek Kultury Mieszczanin Szlachcicem wg. J.Moliera Sala O.K. - ul. Kościuszki49 29 wrzesień :00 godz. Inauguracja roku Uniwersytet Trzeciego Wieku Sala O.K. - ul. Kościuszki 49 Od redaktora naczelnego Drodzy czytelnicy, Cieszę się, że OKOLICA cieszy się coraz większym powodzeniem, tym bardziej, że jest to gazeta, na łamach której każdy mieszkaniec powiatu ma prawo się wypowiedzieć. Członkami redakcji są zwykli ludzie, a poruszane problemy tyczą się każdego z nas. Gazeta w formie drukowanej wydaje mi się być wspaniałą formą wyrazu, która trafia do każdego i nie wymaga żadnego nakładu finansowego ze strony czytelnika. Owszem, w najbliższym czasie udostępniony zostanie portal OKOLICY, na którym będzie można przeczytać artykuły, wypowiedzieć się, porozmawiać z sąsiadami, jednak nie odda tego klimatu. OKOLICA ma w sobie coś niezwykłego, angażuje społecznie sporą grupę ludzi i zachęca kolejnych do działania. Dziennikarze to osoby, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, zwrócić na coś uwagę, zasygnalizować potrzeby. Ze swojej strony chciałabym, by takich osób było jak najwięcej. Zamysłem redakcji jest znalezienie opiekunów prasowych dla poszczególnych miejscowości w powiecie Piaseczyńskim. Opiekun będzie przygotowywał artykuły i reprezentował daną miejscowość lub wieś na łamach prasy oraz dbał o kolportaż gazety na tym terenie. Tym samym stworzymy gazetę która swoją tematyką będzie bliska każdemu. Aktualnie prowadzimy nabór na opiekunów, jest jednak jeden warunek reprezentant musi być niezawisły. Gazeta ma przedstawiać wszystkie propozycje, przekazywać informacje mieszkańcom, jednak im samym pozostawić prawo oceny i wyboru. Opiekunem: Gołkowa jest Michał Rosa, Ustanowa i Jeziórka Ewelina Gościcka, Gabryelina Łukasz Żywek, Piaseczna Paweł Dobosz i Aleksandra Kowalczyk- Górecka. Do obsadzenia zostało jeszcze wiele miejscowości. Wydaje mi się, że w każdej z nich jest choć jeden mieszkaniec, który chciałby coś zmienić, mieć na coś wpływ. W tym numerze wprowadziliśmy kolejne zmiany. Pojawiła się rubryka sportowa oraz rubryka aktualności, informująca o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie na terenie powiatu. Jednak by gazeta miała szanse zaistnieć, zwiększyć swój nakład i dotrzeć do każdego mieszkańca, potrzebne są reklamy, które stanowią źródło finansowania gazety. Być może jakaś firma chciałaby zostać sponsorem gazety lub zwyczajnie zamieścić ogłoszenie. Nie bójmy się inwestować w nas samych i NASZĄ OKOLICĘ. Ewelina Gościcka Cennik 1 moduł reklamowy (ok. 3,5 x 5 cm) 40 zł 2 5 emisji 10% rabatu; 6 10 emisji 20% rabatu 2 5 modułów 10% rabatu; 6 10 modułów 20% rabatu 1 moduł artykuły sponsorowane 12 gr. za znak ogłoszenia drobne 2,50zł za słowo czcionką zwykłą i 3,50zł za pogrubioną, powyżej 30 znaków stawka jak za artykuły sponsorowane

Kto i gdzie z listą?

Kto i gdzie z listą? Kto i gdzie z listą? PKW przypomina zasady zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta. Kto może zgłosić listę, gdzie należy to zrobić, w jakim terminie i ile podpisów trzeba zebrać?

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 września 2010 r. ZPOW-703-44/10 Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 września 2010 r. ZPOW-703-44/10 Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-20/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.:

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.: Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ZPOW-903-6/09 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(ZPOW /14) Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14

(ZPOW /14) Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-113/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone

Bardziej szczegółowo

Poczta. lokalu. Poczta. lokalu. Poczta. lokalu. Poczta. lokalu. Poczta. lokalu

Poczta. lokalu. Poczta. lokalu. Poczta. lokalu. Poczta. lokalu. Poczta. lokalu Załącznik nr 1 do Zarządzenie 72.2015 z dnia 26 maja 2015r. OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATA NA CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 18 września 2006 r. ZPOW-703-114 /06 Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 13 września 2006 r. ZPOW-733-98/06 Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. (tekst ujednolicony)

UCHWAŁA. (tekst ujednolicony) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-117/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone

Bardziej szczegółowo

wyciąg dotyczący tworzenia Komitetów Wyborczych Wyborców

wyciąg dotyczący tworzenia Komitetów Wyborczych Wyborców PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-86/06 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego Przepisy ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 września 2006 r.

z dnia 4 września 2006 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Art Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Art Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Art. 10. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej obywatel polski,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-114/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14

KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14 KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-114/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r.

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednym

Bardziej szczegółowo

brzmienie od Zmiany aktu: M.P Nr 5 poz. 67 art M.P Nr 68 poz. 701 art.

brzmienie od Zmiany aktu: M.P Nr 5 poz. 67 art M.P Nr 68 poz. 701 art. brzmienie od 2007-01-22 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 POSTANOWIENIE Nr 7/2015 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW /14

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW /14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek

Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek Kategorie wiekowe, skrócone przepisy gry, warunki udziału w zawodach, rodzaje rozgrywek Kategoria wiekowa U-19 1999/2000r U-17 2001r U-16 2002r U-15 2003r U-14 2004r Symbole UEFA A1/A2 B1 B2 C1 C2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Miejskiej Halowej Piłki Nożnej w Kędzierzynie-Koźlu w sezonie 2010/2011

Regulamin Ligi Miejskiej Halowej Piłki Nożnej w Kędzierzynie-Koźlu w sezonie 2010/2011 Regulamin Ligi Miejskiej Halowej Piłki Nożnej w Kędzierzynie-Koźlu w sezonie 2010/2011 Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Koźlu. Cel: Popularyzacja halowej piłki nożnej, jako

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wiadomości Poniedziałek, 6 czerwca 2011 Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania.

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.78.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 24 listopada 201l roku Gmina Grębów Powiat- tarnobrzeski Województwo- podkarpackie STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I Nazwa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <>

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <<CZERWONA KARTKA RASIZMOWI>> SCENARIUSZ POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem Cele turnieju: Integracja szkół poprzez sport. Promowanie sportu w/d zasad Fair Play. Pogłębianie świadomości, że rasizm jest zjawiskiem negatywnym

Bardziej szczegółowo

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU ORGANIZATOR I CEL ZAWODÓW Organizatorem imprezy jest Fundacja Toruńska Arena Sportu. Celem zawodów jest promocja i rozwój kultury fizycznej, a także zwiększenie popularności

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ KLECZEW, 18.11.2012 r. I. REGULAMIN TURNIEJU 1. Cel imprezy: integracja środowiska sędziowskiego popularyzacja współzawodnictwa sędziów w

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że 35% liczby wszystkich kandydatów na liście jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że 35% liczby wszystkich kandydatów na liście jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę. 1 INFORMACJA PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl Podciernie, 7 sierpnia 2012r. Szanowni Państwo, I Mazowiecki Turniej Piłkarski Cegłów 2012 to impreza dla 12 amatorskich drużyn piłkarskich (uczestnicy od 15 lat i dorośli) z terenu województwa mazowieckiego.

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Wybory Parlamentarne - 25 października 2015 r. WERSJA POPRAWIONA 22 września 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału

Bardziej szczegółowo

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych burmistrza Rzgowa zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych burmistrza Rzgowa zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 r. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych burmistrza Rzgowa zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 r. Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze)

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) Regulamin I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) I. ORGANIZATOR: Organizatorem turnieju jest Ludowy Zespół Sportowy Kaja Opoczno. II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję 2012-2015 W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30.

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju U12. Impreza ta jest adresowana do zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2002 i młodszych. Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH.... Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu... (nazwa)

PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH.... Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu... (nazwa) ... Komisja Wyborcza (nazwa) w... Okręg wyborczy Nr... PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH I... Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu... (nazwa) rozpatrzyła zgłoszenie listy zawierającej...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-116/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. (poz. )

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. (poz. ) Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. (poz. ) Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin,

Bardziej szczegółowo

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r.

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY GIEKSA CUP 2015 1. Organizator: - GKS Bełchatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE 1 Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej pn. Ulicówka Rozdanie Szóste jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, zwanym dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

I. CEL II. ORGANIZATOR

I. CEL II. ORGANIZATOR REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI 65-LECIA KLUBU LKS CZARNI STANIĄTKI ORAZ V MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA

Bardziej szczegółowo

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA Wojsławice, 28 lutego 2016 r. 1 PATRONAT HONOROWY TURNIEJU Henryk Staniucha Wójt Gminy Zduńska Wola ORGANIZATOR TURNIEJU Gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 13 września 2006 r. ZPOW-703-86/06 Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego Przepisy ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14 PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-112/14 Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA KS WŁÓKNIARZ FRAMPOL ==================================================== TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL 26.01.2014 r. R E G U L A M I N TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL DNIA 26.01.2014 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 2014 okres wdrażania programu do dnia 31.12.2013 r. nabór wniosków Alokacja środków: 200 ml zł w latach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Informacje ogólne 1. Organizatorem rozgrywek jest Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce 2. Mecze odbywają się na sztucznym boisku przy

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej ZASADY OGÓLNE Załącznik do Statutów Sołectw 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ilekroć w niniejszej Ordynacji jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBORÓW SOŁTYSA. Rozdział I

ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBORÓW SOŁTYSA. Rozdział I Załącznik B do Statutu Sołectwa ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBORÓW SOŁTYSA Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Wybory są powszechne. 2. Czynne prawo wyborcze ma każdy stały mieszkaniec Sołectwa, który

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH.... Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu... (nazwa)

PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH.... Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu... (nazwa) Załącznik nr 2... Komisja Wyborcza (nazwa) w... Okręg wyborczy Nr... PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH I... Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu... (nazwa) rozpatrzyła zgłoszenie listy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej. o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów.

IV Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej. o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. IV Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. ORLIK KLIMKÓWKA 3 września 2016r. godz. 15:00 Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów w ramach programu Moje

Bardziej szczegółowo

"W Opocznie odpoczniesz": regulaminy Gry Miejskiej i Turnieju Beach Soccer

W Opocznie odpoczniesz: regulaminy Gry Miejskiej i Turnieju Beach Soccer "W Opocznie odpoczniesz": regulaminy Gry Miejskiej i Turnieju Beach Soccer sliwka.a, 206.2016 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ W Opocznie odpoczniesz i nie tylko..." 25 czerwca 2016 r. & Organizatorzy Organizatorami

Bardziej szczegółowo

GRODZISZCZE, dnia 8 listopada 2015r. SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ

GRODZISZCZE, dnia 8 listopada 2015r. SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ GRODZISZCZE, dnia 8 listopada 2015r. SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu 4 planuje zorganizować IX MIKOŁAJKOWY MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ UNIHOKEJA w dniu 4 grudnia 2015 r. (piątek)

Bardziej szczegółowo

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa.

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. załącznik nr 1 do Uchwały Nr /../10 Rady Gminy Niwiska z dnia. grudnia 2010r. Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory sołtysa są powszechne. 2 Czynne prawo wyborcze ma każdy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału 7 Kodeksu wyborczego - uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wyborczy obowiązujący w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym DZIAŁ 1. Przepisy wstępne

Kodeks Wyborczy obowiązujący w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym DZIAŁ 1. Przepisy wstępne Kodeks Wyborczy obowiązujący w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym DZIAŁ 1. Przepisy wstępne Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD OSIEDLI NA TERENIE MIASTA ZGIERZA

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD OSIEDLI NA TERENIE MIASTA ZGIERZA Załącznik do uchwały Nr XVI/152/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD OSIEDLI NA TERENIE MIASTA ZGIERZA I. Zasady ogólne 1. 1. Ordynacja wyborcza do rad osiedli określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/

Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/ Podstawowy schemat instalacji przygotowania c.w.u z kolektorem słonecznym. Źródło: http://www.mora.com.pl/ Lp. Wykaz towarów/usług Cena brutto za sztukę Sztuk Cena brutto 1 2 Projekt instalacji solarnej

Bardziej szczegółowo

SYBERIA r.

SYBERIA r. SOŁECKIE ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBOWIDZ 2016 SYBERIA 20.08.2016 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do aktywnego udziału!!! 1 REGULAMIN SOŁECKICH ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 270) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

LKS Sanovia Lesko Derby LKS Sanovia Lesko 1-1 K.S Bieszczady Ustrzyki Dolne

LKS Sanovia Lesko Derby LKS Sanovia Lesko 1-1 K.S Bieszczady Ustrzyki Dolne 30 września 2007 mecz derbowy pomiędzy Sanovią Lesko, a Bieszczadami Ustrzyki Dolne rozpoczął się dokładnie o godzinie 15:03. Na stadionie przy alei Jana Pawła II zgromadziło się jak zawsze wielu kibiców

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /10

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /10 PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-30/10 Warszawa, dnia 7 września 2010 r. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo