Okręgi wyborcze - Miasto z wsią, czy wieś z miastem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okręgi wyborcze - Miasto z wsią, czy wieś z miastem"

Transkrypt

1 Ciekawy temat? Reklama lub ogłoszenie? GAZETA OKOLIC PIASECZNA Nr 4/2010 (13) 1 września tys. egz. ISSN PIASECZNO Mecz o Puchar Gołkowa W sobotę, 17 lipca, rozstrzygnięty został Turniej o Puchar Gołkowa. W meczach piłkarskich wzięło udział 10 drużyn, z których złoty medal zdobyła drużyna Ganja Team. Mieszkańcy Gołkowa i okolic narzekają na brak możliwości czynnego spędzania czasu, tymczasem wystarczył pomysł, odrobina chęci str. 4 PRAŻMÓW Wywiad z Grzegorzem Pruszczykiem, kandydatem na wójta gminy Prażmów Nazywam się Grzegorz Pruszczyk. Do gminy Prażmów przeprowadziłem się 8 lat temu z Warszawy. Mam żonę i czwórkę dzieci. Małżonka pracuje w dwóch tutejszych szkołach, a więc gmina Prażmów jest nie tylko naszym miejscem zamieszkania, ale również miejscem pracy. Obydwoje jesteśmy magistrami nauk o rodzinie i od 5 lat jako wolontariusze prowadzimy poradnię życia rodzinnego przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Kędzierówce. str. 5 Poradnik wyborczy KTO MOŻE KANDY- DOWAĆ? Konstytucja RP nie rozstrzyga w sposób pełny i jednoznaczny, komu przysługuje bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Kwestię tę regulują samorządowe ustawy wyborcze, tj. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Samorządowe ustawy wyborcze przyjmują jako podstawową zasadę, że kandydować do rady (bierne prawo wyborcze) może każda osoba uprawniona do głosowania (czyli mająca czynne prawo wyborcze). str. 2 Sport Od tego numeru w OKOLICY na stałe zagości sport. Opiekunem działu SPORT jest Robert Iwanek W tym numerze przeczytamy relacje z meczów KP-Narew oraz KPII-Chlebnia. str. 6 Okręgi wyborcze - Miasto z wsią, czy wieś z miastem Paweł Lach W środę r. odbyła się 17. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, poświęcona zmianom w okręgach wyborczych przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Rada miejska miała ustosunkować się do zmiany uchwały Rady Powiatu, dotyczącej podziału okręgu wyborczego do Rady Powiatu na dwa niezależne okręgi. Podział ma być oparty na dotychczasowych okręgach wyborczych do Rady Gminy. Dla przypomnienia osobom mniej zorientowanym w polityczno-wyborczej geografii naszej gminy: Okręg numer 1 obejmuje teren Piaseczna pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Wojska Polskiego, tzw. osiedle Słowicza, osiedla po obydwu stronach ulicy Puławskiej i przy ulicy Szkolnej oraz Józefosław. Jest to najbardziej zurbanizowany teren Piaseczna, zawierający duże skupiska bloków oraz jedno sołectwo. Okręg numer 2 to tereny Zalesia Dolnego, starego Piaseczna, osiedla Lech, Zalesinka oraz tereny przemysłowe. Zdecydowana większość tych terenów znajduje się w granicach miasta Piaseczna. Wyjątkiem jest sołectwo Gołków. Okręg 3. obejmuje tereny 33 sołectw, m.in. Zalesie Górne, Chyliczki i Julianów. W kwestii podziału ścierają się 2 koncepcje: z jednej strony ta zaproponowana przez Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie;Paweł Lach S t a r o s t ę Piaseczyńskiego, by okręgi 1 i 2 do Rady Gminy stanowiły jeden okręg do Rady Powiatu, a okręg numer 3 - drugi. Koncepcję tę radni gminni ocenili negatywnie. Występująca z negatywną opinią na temat tego rozwiązania pani Teresa Borowska, radna z ramienia Klubu Rozwoju, twierdzi, iż najlepszym r o z w i ą z a - okręgu nr. 2. Mapa powiatu Piaseczyńskiego; niem, bo grupującym w s z y s t k i e tereny wiejskie, jest połączenie o k r ę g ó w 1 i 3 w jeden okręg w y b o r c z y do Rady Powiatu, i oddzielenie Biorąc pod uwagę charakterystykę okręgów do Rady Gminy, łączenie okręgów 1 i 3 uważam za błąd. Nie przekonuje mnie stanowisko stowarzyszenia Nasz Józefosław i Julianów, według którego takie właśnie rozwiązanie oznacza łączenie terenów wiejskich. Odbędzie się to kosztem terenów miejskich, stanowiących większość okręgu numer 1, przyłączonych w ten sposób do terenów wiejskich wyłącznie na podstawie nominalnego statusu Józefosławia, jako wsi. Należy zauważyć, że jest to jednak obszar o charakterze miejskim. Uważam, że połączenie terenów najbardziej zurbanizowanych w jeden okręg pozwoli na godne reprezentowanie Miasta Piaseczna w Radzie Powiatu. Dzięki temu okręg miejski będą reprezentowały osoby mieszkające tam na co dzień i znające jego problemy od podszewki. W okręgu trzecim także zostaną wybrani przedstawiciele znający specyfikę tych terenów. Podobnego zdania jest Chcesz zostać dziennikarzem lub redaktorem gazety OKOLICA? A może jesteś fotografem i masz coś ciekawego do zaproponowania? Zapraszamy do naszego zespołu. Napisz na adres: również radny powiatowy Łukasz Krawczyński, który po głosowaniu nie krył swojego wzburzenia. Zdaniem radnego propozycja Klubu Rozwoju wynika z faktu, iż Mariusz Słowik chce w ten sposób ułatwić reelekcję swojej mamie, która obecnie jest radną powiatową. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Rada Miejska w Piasecznie 11 głosami przyjęła uchwałę o negatywnej opinii dla zmian w uchwale Rady Powiatu, (czyli dla propozycji Starosty). 4 radnych było przeciwko uchwale, 5 wstrzymało się od głosu. Zastanawia mnie postawa radnych wstrzymujących się od głosowania. Czy to oznacza, że podział okręgów wyborczych w gminie, którą reprezentują, jest im obojętny? Decyzja radnych nie jest wiążąca dla Rady Powiatu. Głosowanie nad kształtem okręgów odbędzie się 11 sierpnia na Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

2 2 PORADNIK WYBORCZY dla kandydatów w wyborach samorządowych 2010 Paweł Dobosz KTO MOŻE KANDY- DOWAĆ? Konstytucja RP nie rozstrzyga w sposób pełny i jednoznaczny, komu przysługuje bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Kwestię tę regulują samorządowe ustawy wyborcze, tj. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Samorządowe ustawy wyborcze przyjmują jako podstawową zasadę, że kandydować do rady (bierne prawo wyborcze) może każda osoba uprawniona do głosowania (czyli mająca czynne prawo wyborcze). A taką jest każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady. Prawa do głosowania nie mają osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Analogiczne zasady obowiązują w bezpośrednich wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Samorządowe ustawy wyborcze przewidują też, że w szczególnych przypadkach niektóre osoby - choć mają prawo do głosowania - nie mają prawa kandydować. I tak: Kandydować nie mogą osoby: o karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego o wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego o wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, na podstawie przepisów tzw. ustawy lustracyjnej Nie można jednocześnie kandydować do organów stanowiących różnych jednostek samorządu terytorialnego, np. rady gminy i powiatu czy sejmiku województwa, bądź wszystkich tych organów razem. W wyborach bezpośrednich na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta występuje podwyższony cenzus wieku - bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. W wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw obowiązuje granica 18. roku życia. Nie wolno jednocześnie kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w więcej niż jednej gminie. Kandydat może jednak startować w każdej gminie, a nie tylko tej, w której mieszka na stałe (jest to istotny wyjątek od zasady, że bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie na obszarze gminy, którą kandydat zamieszkuje). Poza tym przepisy prawa wyborczego nie zakazują jednoczesnego kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ta sama osoba może kandydować więc na wójta (albo burmistrza czy prezydenta miasta) oraz do jednej z rad: gminy, powiatu, sejmiku województwa. ZGŁASZANIE KANDY- DATÓW NA RADNYCH Kandydatów na radnych mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze. Oto podstawowe procedury dotyczące zarówno wyborów do rad gmin, jak i powiatów oraz sejmików województw: Liczba kandydatów na liście Liczba wymaganych podpisów osób popierających listę kandydatów OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA kandydatów zgłasza się w formie list kandydatów; w przypadku koalicji wyborczej partia wchodząca w jej skład nie może zgłaszać kandydatów samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów; komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu tylko jedną listę; kandydować można tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy; listy zgłasza w imieniu komitetu jego pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba (osoba ta musi dostarczyć równocześnie dokument o powołanym pełnomocniku oraz upoważnienie do zgłoszenia listy); w zgłoszeniu listy muszą się znaleźć: 1. podstawowe informacje na temat komitetu i jego kandydatów (nazwa i adres komitetu, nazwa rady gminy i numer okręgu wyborczego, nazwiska, imiona, wiek i adres kandydatów - w kolejności ustalonej przez komitet). 2. pisemne oświadczenia kandydatów o zgodzie na kandydowanie oraz o posiadaniu biernego prawa wyborczego do danej rady. Taka zgoda musi zawierać jego: imię (imiona), nazwisko, wiek, numer ewidencyjny PESEL opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. trzeba dołaczyć do niej oświadczenie lustracyjne. 3. dokument potwierdzający, że zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego zostało przyjęte przez właściwy organ. Oprócz zasad ogólnych istnieją regulacje związane z liczbą zgłaszanych kandydatów oraz liczbą wymaganych podpisów poparcia list. Przedstawiamy je w tabeli poniżej: Listy kandydatów w każdych wyborach zgłasza się w takim samym terminie najpóźniej w 30. dniu przed wyborami (do godziny 24). Zgłoszenia składa się do właściwej terytorialnej komisji wyborczej, którą jest: gminna lub miejska komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej i rady miasta na prawach powiatu. powiatowa komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych do rady powiatu, wojewódzka komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych do sejmiku województwa. Po przyjęciu zgłoszenia komisja wyborcza bada, czy jest ono zgodne z przepisami Ordynacji wyborczej. Jeżeli nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia jego przyjęcia (stwierdzona wada) i zwraca je pełnomocnikowi. Gdy wady nie można usunąć w terminie ustalonym do przyjmowania zgłoszeń, komisja komisja odmawia rejestracji, niezwłocznie zawiadamiając o tym pełnomocnika. Decyzję tę można zaskarżyć do sądu okręgowego w terminie trzech dni od daty jej doręczenia. Sąd rozpoznaje skargę w terminie kolejnych trzech dni, w postępowaniu nieprocesowym w składzie trzech sędziów. Od jego postanowienia nie można się odwołać. Jeżeli komisja wyborcza stwierdzi inne - niż brak wymaganej liczby podpisów - wady zgłoszenia, wzywa pełnomocnika do usunięcia ich w terminie trzech dni. Gdy tego nie zrobi, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia - całego lub co do poszczególnych kandydatów. W tym drugim przypadku zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, pod warunkiem, że liczba pozostałych na niej kandydatów wystarcza, by spełnić wymagane minimum. Od uchwały tej pełnomocnik może się odwołać do komisarza wyborczego w terminie trzech dni od daty jej doręczenia. Na decyzję komisarz ma kolejne trzy dni i jest ona nieodwołalna. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA Podobnie jak w przypadku kandydatów na radnych, kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta mogą zgła- Tabela regulacji prawnych związanych z liczbą zgłaszanych kandydatów oraz liczbą wymaganych podpisów list poparcia dokończenie na str. 3 Wybory do rady gminy Wybory do rady powiatu Wybory do sejmiku województwa Lista kandydatów w wyborach do rady: 1) w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców - może zawierać najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym; 2) w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców - musi zawierać przynajmniej pięć nazwisk, ale nie więcej niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami: 1) co najmniej 25 wyborców - jeżeli dotyczy zgłoszenia w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców; 2) co najmniej 150 wyborców - jeżeli dotyczy zgłoszenia w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców. Stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. W każdym okręgu w wyborach do rady powiatu wybiera się od trzech do 10 radnych. W związku z tym, minimalna liczba kandydatów wynosi pięć, zaś maksymalna 20 (tam, gdzie wybiera się dziesięciu radnych powiatowych). Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców. Stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. W okręgu wyborczym wybiera się od pięciu do 15 radnych. W związku z tym, minimalna liczba kandydatów wynosi pięć, zaś maksymalna 30 (tam, gdzie wybiera się 15 radnych sejmiku). Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 300 wyborców.

3 OKOLICA GAZETA OKOLIC PIASECZNA 3 Ludzie Platformy Obywatelskiej w powiecie piaseczyńskim PIASECZNO LESZNOWOLA Daniel Putkiewicz radny powiatu Krzysztof Kasprzycki sekretarz koła Elżbieta Szweycer sympatyk PO Michał Sankowski Michał Kiełbasiński Zdzisław Lis przewodniczący PO RP w powiecie piaseczńskim Tadeusz Sztop radny powiatu Andrzej Swat Piotr Obłoza Katarzyna Obłąkowska-Kubiak zarząd koła Anna Lech Paweł Płoski Magdalena Woźniak radna gminy Adam Marciniak Sołtys Żabieńca Alina Trudzik Paweł Lach Wioletta Turczyńska Gerard Gieleciński Łukasz Krawczyński przewodniczący PO RP w Piasecznie radny powiatu Andrzej Mizerski Michał Rosa zarząd koła Zdzisław Majkowski zarząd koła Antoni Rosłon Dorota Dąbrowska sympatyk PO Jerzy Soliwoda ludzie.indd 1 Redakcja ul. Główna 32, Piaseczno, Redaktor naczelny: Ewelina Gościcka Z-ca red. nacz.: Daniel Ciosek Redaktor techniczny: Ewelina Gościcka, Jan Kamiński Korekta: Aleksandra Kowalczyk-Górecka Dział reklamy: Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. Drukarnia Prasowa Ignatki 40/2, Kleosin Wydawca: Opracowanie graficzne:.pl film dzwiek grafika Partnerzy: 8/23/10 5:16:01 PM Kreatywne formy spędzania czasu Agnieszka Górniak Creativ Polska Wielu ludzi nie bardzo wie, co zrobić z wolnym czasem. Spędzamy wiele godzin przed telewizorem lub w pubach. Taki również przykład dajemy młodszym - jedyną atrakcją dla dzieci i młodzieży staje się przesiadywanie pod blokiem ze znajomymi. Na szczęście, jeśli tylko poświęcimy chwilę, znajdziemy kilka alternatyw dla tego typu przyjemności. Jedną z nich jest działalność prowadzona przez firmę Creativ Polska, która swoją siedzibę ma w Zalesiu Dolnym, nieopodal podwarszawskiego Piaseczna. Jej założyciele - Pan Olaf i Pani Dorota Kamińscy, pasjonują się artystycznymi i kreatywnymi formami spędzania wolnego czasu. Uczą samodzielnego ozdabiania przedmiotów, ręcznego ozdabiania kartek okolicz- PORADNIK WYBORCZY dokończenie ze str. 2 -szać tylko komitety wyborcze. ALE: prawo to mają wyłącznie te komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie (w każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych Creativ Polska przez komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu). A to oznacza, że kandydatem na stanowisko wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta może zostać tylko ten, kto ma zaplecze polityczne. nościowych oraz własnoręcznego wykonywania biżuterii. Creativ Polska Organizują warsztaty, na których można poznać interesujące formy kreatywnego spędzania czasu. Warsztaty prowadzone przez Państwa Kamińskich przeznaczone są zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, a poziomy trudności dopasowane do umiejętności i zdolności uczestników. Kolejnym udogodnieniem jest Termin zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest dłuższy niż w przypadku wyborów na radnych i upływa w 25. dniu przed wyborami (do godziny 24). W zgłoszeniu muszą się znaleźć: 1. imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i adres kandydata, a jeśli należy do jakiejś partii politycznej - także możliwość indywidualnych zapisów oraz dostosowanie czasu trwania warsztatów do poszczególnych uczestników. Na stronie internetowej Creativ Polska znajdziemy wszelkie niezbędne informacje na temat pomysłów, projektów i możliwości Państwa Kamińskich. Samodzielne tworzenie to nie tylko sposób na nudę, to także dzielenie się pomysłami i inspiracjami, sposób na uwolnienie energii i uwierzenie we własne siły. Atrakcją może być także wycieczka Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową, wycieczka do Bałtowskiego Parku Jurajskiego, wycieczka do zoo, czy obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Każdy może znaleźć coś dla siebie, pod warunkiem, że nie zabraknie mu dobrych chęci Pracownia Kreatywna Malowana Lala Zalesie Dolne, ul. Traugutta 5 Olaf Kamiński tel jej nazwa. 2. nazwa zgłaszającego komitetu oraz dane (imię, nazwisko, adres) jego pełnomocnika. 3. pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego, a w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - także oświadczenie lustracyjne. Źródło:

4 4 Marcin Rosa opiekun prasowy Gołkowa W sobotę, 17 lipca, rozstrzygnięty został Turniej o Puchar Gołkowa. W meczach piłkarskich wzięło udział 10 drużyn, z których złoty medal zdobyła drużyna Ganja Team. Mieszkańcy Gołkowa i okolic narzekają na brak możliwości czynnego spędzania czasu, tymczasem wystarczył pomysł, odrobina chęci i 70 zawodników oraz wielu kibiców doskonale bawiło się podczas turnieju. Rozgrywki odbyły się na oddanym rok temu nowoczesnym GOŁKÓW boisku szkolnym ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Gołkowie. Dyrektor szkoły, pani Alicja Czarnecka, zezwoliła na przeprowadzenie zawodów, za co niniejszym bardzo dziękujemy. Aby wyjść naprzeciw potrzebom piłkarskim i organizacyjnym, nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał zawodowy sędzia Patryk Bartnicki. Zorganizowana została również opieka medyczna, której w każdej chwili mógł udzielić pielęgniarz Łukasz Zawadzki. Z zebranej składki w wysokości 10 zł (myślę, Mecz o Puchar Gołkowa że to niewiele) zakupiono to, co wzbudzało największe zaskoczenie, czyli medale dla 3 najlepszych drużyn, puchar, znaczniki (aby drużyny się wyróżniały) oraz butelki wody dla zaspokojenia pragnienia. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Największą reprezentację stanowili przedstawiciele lokalnych mieszkańców, ale pojawili się również zawodnicy z Zalesia Dolnego, Piaseczna i Warszawy. Gra utrzymywała się na wysokim poziomie, a każdy chciał wygrać. Od godziny 10 do grała grupa A, z której do dalszych rozgrywek zakwalifikowały się drużyny AA Team i Gołkowia. Od 14 do swoje mecze rozegrała grupa B, z której awansowały Ganja Team oraz LO Piaseczno. Mecz o trzecie miejsce został rozegrany między AA Team a Gołkowią i zakończył się wynikiem 2:1. Najwięcej emocji przyniósł jednak finał. Do rywalizacji stanęły drużyny Ganja Team oraz LO Piaseczno.. Mecz oraz dogrywka nie przechyliły szali zwycięstwa na żadną ze stron i wszystko wyjaśniło się w rzutach karnych. Stosunkiem bramek 5 do 4 wygrała drużyna Ganja Team. Wybuch radości Wąski tor niewąską frajdę ma Godzina Na stacji kolei wąskotorowej w Piasecznie trwają przygotowania do odjazdu pociągu turystycznego. Dziś jedziemy do Grójca. Ostatni pasażerowie zakupują w kasie bilety, przez megafon płynie komunikat pociąg Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej do Grójca odjedzie z toru pierwszego, gwizdek i Nie jedziemy. Jeszcze na semaforze musi zostać podany odpowiedni sygnał. Bo tu jest jak na prawdziwej kolei. Są tory, jest pan konduktor w mundurze, bilety kartonikowe. Tylko rozstaw jakiś taki wąski. Taka kolej... Pierwsze wzmianki o planowanej budowie wąskotorowej kolei mającej połączyć podwarszawskie miejscowości ze stolicą pojawiły się w prasie w 1895 roku. Dwa lata później wydano koncesję na ww. budowę, a rozpoczęto ją w 1898 roku. Pierwszy etap prac polegał na ułożeniu toru od Placu Keksholmskiego do Piaseczna. W roku 1900 gotowe były połączenia do Piaseczna, Góry Kalwarii i Gołkowa. Przez kilka lat trasę linii dowozowej na terenie miasta W a r s z a w y k i l k a k ro t n i e zmieniano, aż w roku 1903 zamknięto ją. W roku 1911 p o w s t a ł o T o w a r z y - stwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych z kapitałem belgijskim, wtedy otworzono nową stację towarową przeładunkową oraz uruchomiono linię dowozową. W rok później rozpoczęto budowę linii z Gołkowa przez Grójec do Jasieńca, a otworzono ją w roku Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski Trasa kolei do Grójca liczy 14 przystanków, w sumie 28 km,,które pociąg pokonuje w godzinę. Na pierwszym z nich, Wiadukcie, dosiada się Pani Iwona. Mieszka w Zalesiu Górnym od roku, wiele słyszała o kolejce i postanowiła w końcu odbyć podróż w wąskim klimacie. Obok samego przystanku w kierunku Warszawy Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski odchodzi tajemnicza bocznica. Kiedyś tutaj właśnie było okno OKOLICA GMINA PIASECZNO na świat grójeckiej wąskotorówki, czyli połączenie styczne z normalnym torem. Taka kolej... W maju 1915 roku Grójecka Kolej Dojazdowa wydłużyła się o odcinek z Grójca do Mogielnicy, który został wybudowany dla celów wojskowych. W lipcu tego samego roku R o s j a n i e e w a k u - owali tabor kolei, jednak ruch wznowiono już w styczniu 1916 roku, a w roku 1917 otworzono publiczny ruch do Mogielnicy, zaś w 1920 do Brzostowa. Już w roku 1924 kolejka dotarła do Nowego Miasta nad Pilicą. Jadąc pociągiem na pewno spotkaliśmy się z osobą kierownika pociągu, bez niego pociąg nie pojedzie. U nas oprócz kontroli biletów kierpoć (skrót od kierownik pociągu) zapoznaje nas z historią kolei oraz...częstuje krówkami wąskotorówkami. Taka kolej... W roku 1949 kolej została przejęta przez PKP. Trzy lata później zamknięto i rozebrano odcinek Rozjazd Oborski - Konstancin. W roku 1958 otworzono wojskową bocznicę w Nowym Mieście oraz bocznicę do stacji paliw MON w Piasecznie, dzięki czemu przewozy towarowe na Grójeckiej Kolei Dojazdowej rosły. W 1966 roku zawieszono ruch pasażerski na odcinku Grójec - Jasieniec, który zlikwidowano cztery lata później. Mijamy stację Tarczyn. Wieś, w której jest stacja,nazywa się Ruda, oddalona od Tarczyna jakieś 3 km. Kończą tutaj swoje kursy niedzielne pociągi turystyczne. Dziś jest inaczej, ponieważ naszym celem jest Grójec. Rok 1973 to całkowite wprowadzenie trakcji spalinowej w miejsce parowej. Trzy lata później używano już wagonów transporterów. W roku 1988 zawieszono przewozy pasażerskie na odcinku z Grójca do Nowego Miasta, zaś na pozostałym odcinku ruch osobowy prowadzony był do roku W 1994 roku Grójecka Kolej Dojazdowa została wpisana do rejestru Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski zabytków. W roku 1996 zamknięto ruch towarowy. Godzina Po godzinie jazdy osiągamy stację docelową Grójec. W tym czasie z Piaseczna rusza drugi pociąg turystyczny, prowadzony przez parowóz Px48, z którym spotkamy się w drodze powrotnej w Tarczynie. Jak przystało na zagłębie owocowe w pociągu pojawiają się...czereśnie. Jeden z miejscowych sadowników tak powitał turystów kolejowych. Taka kolej... zawodników oraz kibiców był ogromny. Na zakończenie organizatorzy wręczyli wszystkim zwycięskim drużynom medale, a za zajęcie pierwszego miejsca upragniony Puchar Gołkowa. Impreza sportowała okazała się świetnym sposobem na spędzenie sobotniego popołudnia, a radość na twarzach uczestników i kibiców świadczyła o sukcesie imprezy. Uważam, że taka inicjatywa jest potrzebna i zachęcam wszystkich sąsiadów aby sami organizowali różne atrakcje. Wystarczy pomysł i odrobinę zaangażowania. W 1997 roku powstało Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, które uruchomiło Kolejka waskotorowa;fot.jacenty Wierzchowski parowóz Px Rok później obchodzono stulecie istnienia wąskotorowej linii z Piaseczna do Nowego Miasta. W 2001 roku linia została przekazana przez PKP Starostwu P o w i a t o w e m u w Piasecznie. Eksploatowana jest przez Zarząd Piaseczyńskiego T o w a r z y s t w a Kolei Wąskotorowej. Od tego momentu oficjalna nazwa kolei to P i a s e c z y ń s k a Kolej Wąskotorowa. W drodze powrotnej tradycyjnie postój w Runowie. Kiedyś był tu przystanek osobowy, dziś jest to miejsce rekreacji. Na turystów czekają takie atrakcje jak przejazdy gazikiem, drezynami oraz Miasteczko Westernowe. Dla każdego coś dobrego.. O godzinie nasz pociąg wraca na stację w Piasecznie i tak oto kończy się nasza niedzielna przygoda z koleją wąskotorową. Jacenty Wierzchowski Sekcja Drezynowa Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej

5 GMINA PRAŻMÓW Ustanów Jeziórko Uwieliny Prażmów Wywiad z Grzegorzem Pruszczykiem, kandydatem na wójta gminy Prażmów kompromitują. Ten trend trzeba zdecydowanie odwrócić. rzyć jedną dużą oczyszczalnię, która będzie miała przepływ uwzględniający przyrost ludności Ewelina Gościcka Proszę się przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie Nazywam się Grzegorz Pruszczyk. Do gminy Prażmów przeprowadziłem się 8 lat temu z Warszawy. Mam żonę i czwórkę dzieci. Małżonka pracuje w dwóch tutejszych szkołach, a więc gmina Prażmów jest nie tylko naszym miejscem zamieszkania, ale również miejscem pracy. Obydwoje jesteśmy magistrami nauk o rodzinie i od 5 lat jako wolontariusze prowadzimy poradnię życia rodzinnego przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Kędzierówce. Odbywają się tam zajęcia dla narzeczonych oraz spotkania indywidualne w sprawach poradnictwa rodzinnego. Zawodowo od 12 lat pracuję na stanowisku kierowniczym w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej. Kieruję projektami. Oprócz wykształcenia magisterskiego ukończyłem studia podyplomowe na SGH na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jestem też absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego na kierunku Rachunkowść i Finanse Przedsiębiorstwa. Swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe chciałbym wykorzystać w pracy na rzecz naszej gminy. Gmina może być zarządzana podobnie jak dobra firma: w zakresie planowania, przejrzystości informacji oraz rozliczeń finansowych. Czy weźmie Pan udział w najbliższych wyborach samorządowych? Tak, będę kandydował na stanowisko wójta gminy Prażmów. Chciałbym jednak zaznaczyć, że wybory, które będą się odbywały, nie są wyborami jedynie na wójta, ale również do rady gminy. Mój komitet wyborczy będzie wystawiał pełną listę kandydatów na radnych do gminy we wszystkich okręgach wyborczych. Są to ludzie kompetentni, którzy swoim doświadczeniem i podejściem do zarządzania wniosą nową jakość. Potrzebna jest strategiczna zmiana w kierowaniu naszą gminą. Zmiana jednej osoby, nawet na tak kluczowym stanowisku jak wójt, nie zagwarantuje pełnego sukcesu. Pamiętajmy o tym w trakcie wyborów. Jak Pan, jako przedstawiciel ludności napływowej, postrzega naszą gminę, jakie dostrzega Pan problemy oraz jakie widzi Pan możliwości ich rozwiązania? O problemach chciałbym mówić w kategoriach priorytetów zmian, jakie według mnie powinny zajść w naszej gminie. Uważam, że opóźnienia są wieloletnie. Nie wszystko da się nadgonić w krótkim czasie. Dlatego ustawiam sobie 4 priorytety, które są możliwe do zrealizowania w trakcie kadencji. Pierwszy priorytet to wprowadzenie większej przejrzystości w gminie. Z perspektywy mieszkańca brakuje informacji dotyczących działań, jakie podejmowane są przez władze gminy. Istotne jest ciągłe komunikowanie się z mieszkańcami oraz informowanie ich o podejmowanych decyzjach (z możliwością odwołania się od nich i przeprowadzenia ewentualnych społecznych negocjacji). Drugim priorytetem jest ułatwienie codziennego życia mieszkańcom, w tym umożliwienie im swobodnego dotarcia do pracy i szkoły. W naszej gminie mamy do czynienia z ogromnymi zaniedbaniami dotyczącymi odwodnień oraz przepustów wodnych, które przy większych ulewach zalewają ulice i posesje prywatne, co w konsekwencji często uniemożliwia ludziom normalne funkcjonowanie. A co w sytuacjach, gdy droga, która prowadzi do stacji PKP, czyli podstawowego środka komunikacji, jest prywatna, a jej stan techniczny nie pozwala na swobodne jej pokonanie. Jakie widzi Pan rozwiązanie? Jeżeli droga jest prywatna, to nie można na niej prowadzić inwestycji gminnych. Natomiast gmina ma możliwość wykupienia takiej drogi. Tym bardziej jeżeli jest to droga prowadząca do stacji i poruszają się nią wszyscy mieszkańcy, a nie tylko właściciele nieruchomości. Czyli takich działań możemy się spodziewać? Wczuwając się w rolę decydenta w gminie, nie wyobrażam sobie, by mieszkańcy nie mieli dostępu do drogi czy wody pitnej. Należy tu pamiętać, że nie chodzi tylko o rozwiązania doraźne, ale również o strategię długookresową i odpowiednio wcześniejsze planowanie inwestycji. W tym roku mieliśmy problemy z podtopieniami w wyniku dużych opadów atmosferycznych. Owszem, podczas opadów były kopane rowy odprowadzające, ale jak dotąd nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie czy przepusty wodne są odpowiednich rozmiarów oraz czy zostały oczyszczone i wyremontowane. Nikt nie kontroluje stanu układów melioracyjnych. To trzeba bezwzględnie zmienić. Potrzebne są tu zmiany jakościowe w zarządzaniu gminą Co jeszcze chciałby Pan zaproponować mieszkańcom gminy Prażmów. Innym problemem jest brak zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych na terenie gminy Prażmów. To kolejny z priorytetów. Nasze dzieci nie mogą odstawać od dzieci z innych gmin, jeżeli chodzi o umożliwienie im normalnego rozwoju. W naszej gminie brakuje placów zabaw, klubów sportowych, a nawet planów na ich realizację. Nie wykorzystujemy w odpowiedni sposób nawet tej infrastruktury, którą już posiadamy. Mam tu na myśli przede wszystkim sale gimnastyczne w szkołach w Uwielinach i w Prażmowie. Są to miejsca, które muszą być dostępne dla dzieci i młodzieży popołudniami i wieczorami. Koszty instruktorów czy nauczycieli organizujących czas dodatkowy nie są na tyle wysokie, by gmina nie mogła sobie z nimi poradzić. Zdaję sobie sprawę, że budżet jest ograniczony, ale z pełną świadomością uważam także, że w każdym kolejnym roku powinien powstać jeden profesjonalny plac zabaw na terenie gminy. Dzięki temu w ciągu kilku lat możemy zaspokoić tę potrzebę. Czwarty priorytet to konsumpcja środków unijnych. Jeżeli od momentu wejścia do Unii nie udaje się gminie notorycznie korzystać z programów unijnych to oznacza, że władze gminne w tym zakresie kompletnie się Grzegorz Pruszczyk A jaki ma Pan pomysł na rozwiązanie problemu braku przedszkoli i żłobków państwowych na terenie gminy Prażmów, jako rozwiązanie alternatywne dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na urlop wychowawczy, a nie stać ich na prywatną opiekę. Uważam, że na tę chwilę z przyczyn budżetowych gminę stać na wybudowanie i utrzymanie jednego przedszkola publicznego. Zdaję sobie sprawę, że to nie zaspokoi potrzeb, ale od czegoś trzeba zacząć. Uważam też, że w perspektywie najbliższych kilku lat należy przygotować studium dotyczące wybudowania kolejnej placówki szkolnej myślę przede wszystkim o istotnym przyroście nowych mieszkańców od strony wsi Ustanów, bo tak jak w wieku przedszkolnym można się posiłkować babcią, ciocią czy punktem przedszkolnym, to szkoła należy się każdemu dziecku i nikt nie przejmie nauczania dziecka na siebie. Jak zapatruję się Pan na sprawę oczyszczalni ścieków? Czy jest Pan zwolennikiem wykonania jednej oczyszczalni, czy też 5-ciu mniejszych uruchomionych sekwencyjnie, jak proponuje aktualna władza i gdzie taka oczyszczalnia miałaby być zlokalizowana? Ta najbliższa kadencja wójta jest okresem, w którym problem oczyszczalni musi zostać finalnie rozwiązany. Miejsce oczyszczalni powinno być uzgodnione w dialogu z mieszkańcami. Uważam, że należy otwo- w gminie. Jeśli chodzi o miejsce posadowienia oczyszczalni, to wstrzymuję się na tę chwilę od wyrokowania, gdyż na dziś dzień nie posiadam wystarczających informacji do obiektywnej oceny. Na terenie gminy Prażmów praktycznie nie ma dużych inwestycji. Nie mam tu na myśli marketów czy hurtowni ale inwestycje nieagresywne, którymi są ośrodki sportowe, kluby fitness. : Zastanawiam się, dlaczego? Czy to w związku z ograniczeniami w planie zagospodarowania przestrzennego? Przede wszystkim trzeba się zastanowić nad pewną zależnością. Większość terenów gminy Prażmów to tereny rolne. Odrolnienie wiąże się z wysokimi kosztami przygotowania terenów sąsiednich, a więc wykupieniem terenów pod drogi dojazdowe, ich utwardzenie i wykonania oświetlenia. Dlatego też powinna być przedstawiona przez władze gminy strategia w podejściu do odralniania, określenie według jakiej kolejności grunty będą odralniane. Wszelkie inwestycje przyjmowane na teren gminy muszą być dokładnie wyważone i sprawdzone, by nie wpłynęły niekorzystnie na pozostałe aspekty życia gminy. Osobiście uważam, że głównym walorem naszej gminy są tereny leśne, cisza, spokój i rekreacja. Dlatego będę strzegł, aby inwestycje hałaśliwe, nie zakłóciły tego charakteru. Oczywiście dla ośrodków sportowych czy klubów fitness jest jak najbardziej zielone światło.

Zielony. Wołomin. nie odpuszcza. O przebiegu trasy S8 w Zielonce. Odzyskanie skuteczności potrzebą Huraganu. 10 Chcemy awansować do pierwszej ligi

Zielony. Wołomin. nie odpuszcza. O przebiegu trasy S8 w Zielonce. Odzyskanie skuteczności potrzebą Huraganu. 10 Chcemy awansować do pierwszej ligi szczegóły >> str 6-7 15 000 Paweł Nowacki pewnie trafił na 1:0 w prawy, górny róg. Następnie przytomnym wybiciem futbolówki na aut popisał się Przemysław Górski, dzięki czemu przerwał kolejną, niebezpieczną

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Spełnili dziecięce marzenia

Spełnili dziecięce marzenia l LESZNOWOLA l PRAŻMÓW l TARCZYN l URSYNÓW l R O K X I I I N R 4 ( 4 7 0 ) / W 1 1-7 L U T E G O 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l PIASECZNO l KONSTANCIN-JEZIORNA l GÓRA KALWARIA

Bardziej szczegółowo

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski l PRUSZKÓW l PIASTÓW l BRWINÓW l MICHAŁOWICE l NADARZYN l RASZYN l ROK XIV NR 19 (531)/W2 30 MAJA - 5 CZERWCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l GRODZISK MAZ. l MILANÓWEK l PODKOWA LEŚNA l BARANÓW

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Trudny rok dla pasażerów kolei

Trudny rok dla pasażerów kolei Targi Dom Mieszkanie Wnętrze Pruszków, 9-10 marca Hala Znicz PIĄTEK 22 LUTEGO 2013 (nr 204) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW,

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją PIĄTEK 26 PAŹDZIERNIKA 2012 (nr 190) WWW.WPR24.PL PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA

Bardziej szczegółowo

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji 18 stycznia 2014, Nr 5 - Miesięcznik bezpłatny - nakład 12 000 sztuk Trzebińska często zakorkowana w godzinach szczytu ZKKM - powyżki cen biletów nie będzie Były już cięcia, zarówno w administracji, jak

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO BEZPŁATNA GAZETA REGIONALNA Wpr39-3 Października 2008 ISSN: 1835-6491 PR: 1183/05 Nakład: 30.000 egz. Następny Wpr: 17 października Sprawdź w internecie: www.gazetawpr.pl teraz co 2 tygodnie NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Plany, inwestycje, wydatki

Plany, inwestycje, wydatki l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 1 ( 4 6 7 ) 11-17 STYCZNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Plany, inwestycje, wydatki

Bardziej szczegółowo

Kąpiel tylko na własne ryzyko

Kąpiel tylko na własne ryzyko WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION GAZETA BEZP ATNA, www.wpr24.pl WPR83, 23 lipca 2010, Kolejny numer 20.08.10 Redakcja: 22 728 09 30, Reklama: 22 728 18 64 Nak³ad kontrolowany: 30.000 egz. «Do 20 sierpnia przerwa

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego 1 Wrocław zdobyty! Dni Województwa Zachodniopomorskiego to dwudniowe święto na ulicach miasta, tym razem we Wrocławiu na rynku starego miasta w ostatni weekend maja. Gmina Mielno prezentowała się na dwóch

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012 Nr 1/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Zasadniczymi kwestiami, jakie człowiek może rozważać patrząc na swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kampus w Trzebnicy

Nowoczesny kampus w Trzebnicy NR 18 (61)/2014 data wydania 17.10.2014 Nowoczesny kampus w Trzebnicy Będą nowe miejsca pracy Wiosną ruszy budowa fabryki FM GROUP w Trzebnicy. Str. 4. Uroczyste otwarcia W Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie,

Bardziej szczegółowo