INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER"

Transkrypt

1 INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych jako obsługi klienta w relacjach business-to-customer przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety wypełniony został przez stu pi dziesi ciu respondentów, którzy korzystaj z usług sklepów internetowych. Słowa kluczowe: customer knowledge management, B2C 1. Wprowadzenie Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w zarz dzaniu przedsi biorstwem sprawiło, i konieczne stało si opracowanie nowych strategii rozwoju i osi gania przewagi konkurencyjnej. Działalno e-biznesowa jest dla przedsi biorstw szans na wykorzystanie mo liwo ci, jakie daj nowoczesne technologie teleinformatyczne. Wymaga jednak adaptacji infrastruktury przedsi biorstwa oraz posiadanych zasobów technologicznych do funkcjonowania w wirtualnym otoczeniu oraz zastosowania narz dzi, które pozwalaj na optymalne wykorzystanie mo liwo ci, jakie kreuje dla współczesnych przedsi biorstw Internet. Istotnym dla działalno ci e-biznesowej przedsi biorstwa zagadnieniem jest doskonalenie procesów obsługi klienta oraz adaptacja technologii internetowych, które umo liwiaj efektywn realizacj tych procesów i skutecznie poprawiaj jako obsługi klienta. S one tak e wa nym narz dziem zarz dzania wiedz o klientach (Customer Knowledge Management), gdy umo liwiaj skuteczn akwizycj i dystrybucj wiedzy, a tak- e jej aplikacj w procesach doskonalenia obsługi klienta. Orientacja procesów przedsi biorstwa na potrzeby klientów wynika z faktu, i wymagaj oni coraz lepszej jako ci produktów i usług, szybszego dost pu do informacji i s coraz bardziej wiadomi swojej roli w kształtowaniu procesów biznesowych. Przedsi biorstwa dostrzegaj c ten stan rzeczy, coraz cz ciej koncentruj si nie na wielko ci swoich udziałów w rynku, ale na utrzymaniu dotychczasowych klientów i budowaniu trwałych relacji wi cych ich z przedsi biorstwem, wykorzystuj c w tym celu mo liwo ci i potencjał globalnej sieci. Wykorzystanie Internetu umo liwiło uatrakcyjnienie oferty, customizacj oferowanych produktów i usług, a tak e ich lepsze dopasowanie do potrzeb klientów. Internet umo liwił te restrukturyzacj kanałów dystrybucji oraz doskonalenie procesów obsługi klienta [1]. 2. Narz dzia Customer Knowledge Management Współczesne przedsi biorstwa, chc c skutecznie konkurowa, musz nie tylko budowa relacje z klientami, ale równie odpowiednio zarz dza wiedz o klientach. Odpowiedzi na te potrzeby jest koncepcja zarz dzania relacjami [2] z klientem opartego na wiedzy (Customer Knowledge Management). Technologie informacyjne i komunikacyjne zwi kszaj mo liwo ci w zakresie komunikacji na linii przedsi biorstwo-klient i ułatwiaj transfer informacji. Poprzez tworzenie no-

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, wych kanałów i sposobów komunikacji z klientami technologie informacyjne staj si efektywnym narz dziem doskonalenia procesów zarz dzania relacjami. Zarz dzanie relacjami przedsi biorstwo-klient jest zwi zane z gromadzeniem, integrowaniem i diagnozowaniem wielu danych i informacji dotycz cych klientów. W tym sensie Customer Relationship Management uto samia mo na z Customer Knowledge Management [3]. Zarz dzanie wiedz o klientach nabiera szczególnego znaczenia w działalno ci e-biznesowej, ze wzgl du na ogromn w porównaniu z tradycyjnymi formami działalno ci liczb klientów oraz informacji na ich temat, które wymagaj akwizycji, kategoryzacji i przekształcenia w mo liw do zastosowania wiedz [4]. W tym kontek cie zarz dzanie relacjami z klientami sprowadza si do akwizycji, analizy i zastosowania wiedzy o klientach [5]. Informacje pochodz ce od klientów przedstawiaj wi ksz warto, je eli s przekształcone w wiedz. Proces zarz dzania wiedz o klientach zawiera trzy grupy działa, którymi s akwizycja wiedzy, jej dystrybucja oraz zastosowanie. Przedsi biorstwo mo e stosowa wiele narz dzi internetowych wspomagaj cych transfer wiedzy i skuteczne zarz dzanie wiedz o klientach: profilowanie klientów umo liwia poznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwa konsumentów, elektroniczne ksi gi go ci jest to najprostsza forma wyra enia przez klientów opinii na temat produktów b d usług. W ten sposób klienci w formie online mog dzieli si swoimi spostrze eniami i do wiadczeniami, ankiety s u ywane w celu otrzymania informacji zwrotnej od klientów, pomagaj wyznaczy aktualne trendy i zmiany w preferencjach klientów, interaktywne czaty- umo liwiaj przedsi biorstwu oraz jego klientom uczestnictwo w odbywaj cej si w czasie rzeczywistym dyskusji, elektroniczne newslettery- s narz dziem dystrybucji informacji i stanowi dla klientów ródło wiedzy na temat firmy oraz jej produktów b d usług, forum dyskusyjne- jest wirtualn przestrzeni, w której klienci mog wymienia informacje i dzieli si z innymi konsumentami swoimi do wiadczeniami, systemy rekomendacji - to aplikacje wspomagaj ce podejmowanie decyzji, które oferuj nowy poziom personalizacji poprzez rekomendacj okre lonych produktów lub usług indywidualnemu klientowi, na podstawie wcze niejszej analizy informacji na temat jego potrzeb, preferencji i oczekiwa, systemy lojalno ciowe- system rejestrowania i analizy transakcji mo e by stosowany do nagradzania lojalnych klientów na przykład w formie rabatów. W ten sposób tworzona jest relacja, która wi e si z wieloma korzy ciami zarówno dla klientów jak i przedsi biorstwa, które mo e skuteczniej zarz dza warto ci klientów, customizacja to aktywne dostosowanie przez u ytkownika formy obsługi, produktu lub usługi do własnych preferencji. Mo e to by na przykład to obszar strony internetowej o zawarto ci dost pnej jedynie dla zarejestrowanych klientów, który umo liwia aktywne dostosowanie przez u ytkownika do własnych preferencji i oczekiwa. Customizacja bazuje na wiedzy dotycz cej preferencji, potrzeb oraz zachowa indywidualnych konsumentów [4]. technologie inteligentnych agentów wykorzystuj mo liwo ci podejmowania przez system w imieniu klienta okre lonych działa. U ytkownik mo e odnosi korzy ci ze współpracy

3 108 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer z inteligentnym agentem, który posiada odpowiednie informacje i zna jego preferencje. Wspomagaj c proces decyzyjny i jego jako system podnosi te jako obsługi klienta [6]. Narz dzia internetowe stosowane w relacjach business to customer mog wspiera akwizycj, dystrybucj oraz zastosowanie wiedzy o klientach i w ten sposób efektywnie przyczynia si do doskonalenia procesów ich obsługi. 3. Narz dzia personalizacji w e-biznesie Relacje z klientami w działalno ci e-biznesowej charakteryzuj si wi kszym stopniem indywidualizacji i d eniem do zwi kszenia stopnia personalizacji obsługi klienta. Personalizacja oznacza automatyczne, odbywaj ce si bez udziału klienta, dostosowanie do jego preferencji, na podstawie posiadanych lub na bie co uzyskiwanych na jego temat informacji [7]. Stosowanymi w handlu elektronicznym narz dziami personalizacji s przede wszystkim systemy rekomendacji oraz inteligentni agenci. Umo liwiaj one nie tylko pozyskiwanie i gromadzenie informacji o klientach, lecz przede wszystkim ich wykorzystanie w celu dostosowania do indywidualnych oczekiwa i potrzeb ka dego klienta oraz zmieniaj cych si w czasie preferencji. Systemy rekomendacji s u ywane jako narz dzia wspomagania decyzji w procesie dokonywania zakupu. Stosowane oprogramowanie ma za zadanie przewidzie, które cechy u ytkownika mog by istotne z marketingowego punktu widzenia oraz na podstawie jego wcze niejszych zachowa i posiadanych informacji stworzy profil konsumenta [8]. Udzielona na tej podstawie rekomendacja zwi ksza szans na podj cie trafnej decyzji i redukuje zwi zane z jej podj ciem problemy. Nadmiar informacji wydaje si by jednym najwa niejszych problemów, którym musi stawi czoła klient dokonuj cy transakcji w sieci. Systemy rekomendacji w du ej mierze rozwi zuj ten problem poprzez selekcj informacji zgodn z preferencjami klienta. W przypadkach, gdy u ytkownik serwisu wymaga porady przed dokonaniem zakupu rekomendacja staje si efektywnym narz dziem wspieraj cym go w podejmowaniu decyzji o dokonaniu zakupu produktu lub usługi [9]. Szczególnie przydatnym narz dziem s systemy rekomendacji działaj ce w czasie rzeczywistym. Funkcjonuj ce w sieci systemy przeszukuj jej zasoby informacyjne, a nast pnie je selekcjonuj i przetwarzaj [10]. Systemy rekomendacji działaj ce w Internecie wykorzystuj wiele ródeł informacji w celu okre lenia potrzeb i preferencji potencjalnego nabywcy produktu czy usługi [6]. Pozwalaj one potencjalnemu klientowi zdefiniowa własne preferencje na podstawie przeszłych zachowa tysi cy innych konsumentów i znale w ofercie firmy produkt, który w optymalny sposób spełnia jego potrzeby i oczekiwania. Systemy te mo na uzna za jedn z istotnych form komunikacji przedsi biorstwa z klientem, w szczególno ci w obszarze bada marketingowych. W wielu przypadkach klienci potrzebuj porady czy konsultacji przed podj ciem decyzji o zakupie konkretnego produktu, w transakcjach internetowych systemy rekomendacji wydaj si by doskonałym narz dziem wspieraj cym konsumenta w procesie podejmowania decyzji [11]. Dodatkowym narz dziem wspieraj cym obsług klienta, zwłaszcza w relacjach business to customer, oraz zwi kszaj cym stopie jej personalizacji s inteligentni agenci. Bazuj ce na technologii agentów systemy handlu elektronicznego stanowi wa ne narz dzie wspierania konsumentów w ich decyzjach zakupowych. Systemy inteligentnych agentów mog by wykorzystywane w celu poszukiwania, analizy, przechowywania i odzyskiwania informacji istotnych dla klienta w celu zwi kszenia efektywno ci kanału dystrybucji. System poszukuje we wszystkich dost pnych ródłach najbardziej aktualnych i kompletnych informacji, wykorzystuj c swoj zdolno do integrowania informacji pochodz cych z ró nych ródeł. Nast pnie agent powiadamia klienta o istnieniu

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, okre lonych produktów, które odpowiadaj jego oczekiwaniom i rekomenduje je klientowi. U ytkownicy systemu mog liczy na skuteczn rekomendacj, zgodn z ich preferencjami i oczekiwaniami. Elektroniczni agenci w efektywny sposób przyczyniaj si do poprawy jako ci obsługi klientów, dostosowuj c rekomendacj do indywidualnych potrzeb u ytkownika [6]. Stosowanie systemów rekomendacji w handlu elektronicznym pozwala na zwi kszenie sprzeda y w wyniku działania trzech mechanizmów, którymi s sprzeda krzy owa, budowanie lojalno- ci oraz zamiana zainteresowania produktem lub usług w faktyczny zakup. Bardzo cz sto potencjalni klienci poszukuj informacji o produktach lub usługach, b d jedynie przegl daj ofert dost pn w sieci. Wykorzystanie systemów dostarczaj cych potencjalnym klientom trafnych rekomendacji zwi ksza szans na dokonanie zakupu. Systemy rekomendacyjne mog przyczyni si do zaistnienia efektu sprzeda y krzy owej (cross-selling). Klient kupuj cy dany produkt lub usług mo e otrzyma sugestie dotycz ce innych pozycji w ofercie firmy. Trafne sugestie mog wpłyn na wzrost warto ci zamówienia. Systemy rekomendacyjne s równie skutecznym narz dziem podnoszenia lojalno ci klientów. Klienci zadowoleni z jako ci rekomendacji zwykle ponownie dokonuj zakupu tam, gdzie zostały zaspokojone ich potrzeby i oczekiwania, przez co budowana jest obustronna relacja lojalno ci [12]. 4. Narz dzia kształtowania relacji z klientem Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych umo liwia prowadzenie działalno ci marketingowej oraz budowania i umacniania relacji z klientami w Internecie. Podstawowym narz dziem kreowania wizerunku oraz obsługi klientów w sieci jest profesjonalnie opracowana strona internetowa. Mo e ona stymulowa efektywno działa marketingowych i przyczynia si do wzrostu zaufania, jakim klienci darz przedsi biorstwo, je eli spełnia ona okre lone warunki. Istotna jest korzystna pozycja serwisu w wyszukiwarkach, gdy wówczas informacja ma mo liwo dotarcia do szerokiej rzeszy klientów oraz przemy lana prezentacja przedsi biorstwa i jego produktów, która ma na celu kształtowanie po danego wizerunku firmy i elementów jej wizualnej to samo ci. Wa nym elementem jest sprawna komunikacja z pracownikami za pomoc poczty elektronicznej, formularzy czy modułów składania zamówie przez klientów, a tak e posiadanie systemu budowania lojalno ci klientów (np. internetowe materiały marketingowe, wydawnictwa internetowe, reklamy dostosowane do indywidualnych oczekiwa internautów, programy lojalno ciowe) [13]. Wiele przedsi biorstw chc c uatrakcyjni swoje strony decyduje si na zastosowanie w nich zawansowanych form interaktywnych, takich jak: ankiety, wirtualne sklepy, wyszukiwarki, kalkulatory, formularze czy automatycznie tworzone wykresy. Zastosowanie tych narz dzi zale y od profilu witryny i podnosi jej atrakcyjno. Przedsi biorstwo, które posiada na swoich stronach nowoczesne rozwi zania, musi pami ta o stałej ich aktualizacji oraz nadzorze nad poprawno ci ich działania. Najcz ciej wyst puj cym elementem interaktywnym jest odno- nik umo liwiaj cy wysłanie listu do wła ciciela serwisu. Jednak stosuj c takie rozwi zanie nale y pami ta o odpowiedniej reakcji pracowników firmy na wysłan przez klienta korespondencj. Cz sto stosowanym rozwi zaniem jest umieszczenie pod tekstem odno nika umo liwiaj cego dodawanie własnych komentarzy. Dzi ki takiemu systemowi ka dy klient mo e wyrazi własn opini na dany temat oraz pozna opinie innych konsumentów zwi zane z przedsi biorstwem i oferowanymi produktami lub usługami. Rozwi zanie takie niew tpliwe podnosi atrakcyjno strony internetowej i jest dla klientów wa nym ródłem informacji. Podobn rol zwi zan z pozyskaniem i wymian informacji na temat przedsi biorstwa i jego oferty pełni grupy dyskusyjne. Zastosowa-

5 110 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer nie takiego rozwi zania wymaga jednak du ej popularno ci serwisu i prezentowanych w nim zagadnie [14]. Nawi zanie trwałych relacji z klientem jest mo liwe poprzez poznanie jego potrzeb, oczekiwa i opinii. Internet mo e stanowi ródło zarówno wtórnych jak i pierwotnych informacji o klientach. Wtórnym ródłem danych o klientach jest monitorowanie tre ci jakie ukazuj si w sieci. Chodzi tu przede wszystkim o analizowanie tre ci forów i grup dyskusyjnych, gdzie klienci dziel si swoimi opiniami. Dobrym rozwi zaniem jest równie pozyskiwanie danych pierwotnych z wykorzystaniem ankiety internetowej. Jest to rozwi zanie godne uwagi ze wzgl du na fakt, e znacznie zmniejsza koszt pozyskania danych w stosunku do tradycyjnych bada. Kwestionariusz ankiety mo e zosta zamieszczony na firmowej stronie internetowej lub jest wysyłany poczt elektroniczn do bazy klientów. Najwa niejsze zalety ankiety internetowej to: mo liwo szybkiego i jednoczesnego dotarcia do du ej liczby respondentów, łatwiejszy dost p do trudnych grup respondentów, którzy s trudno osi galni w normalnych warunkach, niski koszt prowadzenia bada, mo liwo przetwarzania danych w czasie rzeczywistym [15]. Wa nym elementem relacji z klientem odbywaj cych si za po rednictwem sieci s bezpo rednie kontakty w czasie rzeczywistym. Mo na w tym celu wykorzystywa nie tylko popularne komunikatory internetowe czy poczt elektroniczn, ale równie tzw. live chat. Jest to rozwi zanie polegaj ce na tym, e odwiedzaj cy stron internetow mo e skontaktowa si z konsultantem, czy pracownikiem biura obsługi klienta [16]. W poł czeniu z poczt internetow mo na wykorzystywa narz dzie zwane autoresponderem. Autorespondery to serwery pocztowe automatycznie odpowiadaj ce przez wysłanie danej informacji na list elektroniczny zawieraj cy okre lon komend. Mog one bez aktywno ci człowieka, przez cał dob dostarcza zainteresowanym informacje zwi zane z działalno ci firmy, takie jak: katalogi, cenniki, broszury czy oferty promocyjne. Jest to w pełni automatyczne i bardzo skuteczne narz dzie przekazywania klientom dowolnej ilo ci informacji [15]. Wa nym narz dziem komunikacji w relacjach business to customer jest reklama w wyszukiwarkach internetowych. Działania te okre lane s jako SEM (Search Engine Marketingmarketing w wyszukiwarkach internetowych), b d jako SEO (Search Engine Optimalizationoptymalizacja wyszukiwarek internetowych). Przedsi biorstwo poprzez podejmowanie działa okre lanych jako webpositioning (pozycjonowanie stron www) mo e zintensyfikowa swoj obecno w wyszukiwarkach internetowych. Webpositioning jest procesem, którego efektem ma by jak najwy sza pozycja strony w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie stron www opiera si na słowach kluczowych w postaci wyrazów lub fraz, po wpisaniu, których wyszukiwarka znajduje dan stron, a tak e na wykorzystaniu wyników sponsorowanych (płatnych), które pojawiaj si po wpisaniu w wyszukiwark danych słów kluczowych. Ta forma komunikacji z klientami charakteryzuje si nisk agresywno ci, gdy to internauta sam decyduje czy zaznajomi si z prezentowan ofert. Jej zalet jest dostosowanie przekazu do poszukiwanych przez internaut tre ci oraz szeroka dost pno dla przedsi biorstw, któr determinuj stosukowo niewielkie nakłady wraz z du ym stopniem skuteczno ci w docieraniu do potencjalnych klientów. Wa nym z punktu widzenia przedsi biorstwa czynnikiem jest równie mo liwo kontrolowania wydatków ponoszonych na pozycjonowanie strony w wyszukiwarce. Umo liwia to system rozlicze firmy z wyszukiwark na zasadzie pay by click, który polega na uiszczaniu opłat jedynie za podj cie przez internaut odpowiedniej akcji, czyli klikni cie linku sponsorowanego przedsi biorstwa. Wa nym czynnikiem jest równie istnienie zaawansowanych form pomiaru skuteczno ci działa zwi zanych z pozycjonowaniem strony w wyszukiwarce, a tak e mo liwo bie cego monitorowania i modyfikacji podejmowanych działa [17].

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, Metody płatno ci w transakcjach internetowych Najcz ciej stosowanymi metodami płatno ci w handlu interetowym na wiecie s karty płatnicze, wykorzystywane do obsługi około 70% ogólnej liczby transakcji [18]. S one najbardziej rozpowszechnionym instrumentem płatno ci zwłaszcza w krajach zachodnich. Du popularno ci ciesz si równie serwisy płatno ci wirtualnych, które oferuj specjalne konta internetowe do transferu rodków pomi dzy nadawc a odbiorc płatno ci. Obok kart debetowch i kedytowych w transakcjach internetowych wykorzystywane s te karty wirtualne, które s instrumentami płatniczymi funkcjonuj cymi analogiczne do kart wypukłych. Wirtualna karta nie musi posiada formy fizycznej, wymagana jest jedynie znajomo przez u ytkownika numeru karty oraz jej daty wa no- ci. Karta wirtualna mo e by stosowana jedynie w płatno ciach na odległo typu MO/TO/IO (Mail Order, Telephone Order, Internet Order). Szerokie zastosowanie maj tak e płatno ci typu pay-by-link, które umo liwiaj realizacj płatno ci za pomoc bezpo redniego przelewu elektronicznego z rachunku bankowego klienta. Klient zostaje przekierowany przez hiperł cze ze strony internetowej na stron wybranego przez siebie banku, gdzie po zalogowaniu otrzymuje wypełniony formularz przelewu płatno ci za towar lub usług. Po autoryzacji przelewu nast puje ponowne przekierowanie na stron internetow, gdzie otrzymuje potwierdzenie dokonania płatno ci. Serwisy płatno ci wirtualnych umo liwiaj zastosowanie innowacyjnych rozwi za, które zwi kszaj poziom bezpiecze stwa transakcji. Przykładem takiego rozwi zania jest system Escrow. Usługa ta jest rodzajem rachunku powierniczego, w przypadku którego system płatno ci wirtualnych wyst puje w roli po rednika i gwarantuje, e kupuj cy nie wycofa si z transakcji oraz, e rodki zgromadzone na rachunku nie zostan wypłacone sprzedaj cemu przed potwierdzeniem odbioru towaru zgodnego z warunkami umowy [19]. Wielu klientów preferuje jednak tradycyjne formy płatno ci w postaci przelewu bankowego oraz płatno gotówk przy odbiorze. Mo e to wiadczy o stosunkowo niewielkim rozpowszechnieniu kart kredytowych i braku zaufania do tej formy płatno ci. Jest te szans na rozwój płatno ci typu pay-by-link, które zapewniaj szybko i wygod transakcji oraz wi ksze poczucie bezpiecze stwa, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego, gdy wielu klientów preferuje ten mniej kosztowny od kart kredytowych i bezpieczniejszy pod wzgl dem technicznym instrument płatno ci internetowych. Mo liwo swobodnego wyboru przez klienta formy płatno ci jest wa nym czynnikiem składaj cym si na jako obsługi klienta. Przedsi biorstwo prowadz ce działalno e-biznesow powinno zapewni klientom swobod wyboru formy płatno ci oraz poczucie bezpiecze stwa transakcji. Ró norodno oferowanych klientom form płatno ci warunkuje komfort dokonywanych drog internetow transakcji, gdy pozwala na indywidualny wybór tej formy płatno ci, która wzbudza najwi ksze zaufanie, jest najdogodniejsza i zapewnia najwi ksze poczucie bezpiecze stwa transakcji. 6. Badania własne W celu okre lenia czynników determinuj cych jako obsługi klienta w relacjach business-tocustomer przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety wypełniony został przez stu pi dziesi ciu respondentów, którzy korzystaj z usług sklepów internetowych. Zostali oni poproszeni o wskazanie czynników, które maj dla nich istotne znaczenie w aspekcie postrzegania jako ci obsługi w transakcjach internetowych. Uwzgl dnione zostały takie czynniki jak: mo liwo wyboru bezpiecznej formy płatno ci, interaktywno strony internetowej, mo liwo uzyskania pomocy i dodatkowych informacji przed dokonaniem zakupu, ochrona

7 112 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer danych w transakcjach internetowych, mo liwo wymiany informacji i dzielenia si do wiadczeniami z innymi klientami, dost pno w sieci informacji na temat przedsi biorstwa i jego oferty. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Posłu ono si testem niezale no ci chi- kwadrat oraz współczynnikiem Yule a. Na poziomie istotno ci = 0,05 test chikwadrat potwierdził istotn statystycznie zale no mi dzy analizowanymi czynnikami a postrzeganiem jako ci obsługi klienta. W celu okre lenia siły istniej cych zale no ci obliczony został tak e współczynnik Yule a. Jego najwy sze warto ci dotyczyły mo liwo ci wyboru bezpiecznej formy płatno ci oraz ochrony danych w transakcjach internetowych. Wysoka warto współczynnika obserwowana była równie w przypadku mo liwo ci uzyskania pomocy i rady, a tak e dodatkowych informacji przed dokonaniem zakupu oraz wymiany informacji i dzielenia si do wiadczeniami z innymi klientami. Nieco ni sze warto ci współczynnika Yule a dotyczyły takich czynników jak: dost pno w sieci informacji na temat przedsi biorstwa i jego oferty oraz interaktywno strony internetowej. 7. Podsumowanie Wykorzystanie narz dzi, jakie stawiaj do dyspozycji nowe technologie umo liwia skuteczne doskonalenie internetowej obsługi klienta w relacjach business to customer. Jak wykazały przeprowadzone badania szczególnie istotne znaczenie dla klientów w procesie ich obsługi w sieci maj aspekty zwi zane z bezpiecze stwem transakcji oraz ochron danych i informacji. Wa na jest równie aplikacja narz dzi, które zwi kszaj stopie personalizacji w obsłudze klienta i dostosowuj j do indywidualnych potrzeb i preferencji u ytkownika. Doskonalenie obsługi klienta w relacjach business to customer wymaga zastosowania narz dzi, które umo liwiaj pozyskiwanie, aktualizowanie, dystrybucj, a przede wszystkim zastosowanie wiedzy o klientach w celu optymalizacji procesów ich obsługi. Bibliografia 1. Shin N., Strategies for competitive advantage in electronic commerce, Journal of Electronic Commerce Research, 2001, Vol. 2, No. 4, pp Srivastava J., Data mining for customer relationship management, available at: 3. Kwok K., Choy K., Lau H., Kwok S., A strategic customer relationship management, International Journal of Enterprise and Network Management, 2007, Vol. 1., No 4., pp Maswera T., Dawson R., Edwards J., Assessing the Levels of Knowledge Transfer within e- Commerce Websites of Tourist Organisations, The Electronic Journal of Knowledge Management, 2006, Vol. 4, No. 1, pp Ranjan J., A review of data mining tools in customer relationship management, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 9, No. 1., March 2008, available at: tlainc.com/articl149.htm 6. Aciar, S.V., Serarols-Tarrés, C., Royo-Vela, M. and de la Rosa i Esteva, J.L.: Increasing effectiveness in e-commerce: recommendations applying intelligent agents, International Journal of Business and Systems Research, 2007, Vol. 1, No. 1, pp Dolidalski T., Czym ró ni si przedsi wzi cie e-biznesowe od tradycyjnego w zakresie relacji z klientami, E-mentor 2006, nr 3, s ,

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, Adomavicius G., Tuzhilin A., Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions, Knowledge and Data Engineering, 2005,Vol. 17, pp Reinartz W., Krafft M., Hoyer, W. D., The customer relationship management process: its measurement and impact on performance, 2004, Journal of Marketing Research, Vol. 41, pp Haübl G., Trifts V., Consumer decision making in online shopping environments: the effect of interactive decision aids, Marketing Science, 2000, Vol. 19, No. 1, pp Klusch, M., Information agent technology for the Internet: a survey, Data and Knowledge Engineering, 2002, Vol. 36, pp Zdziebko T., Apanel A., Analiza wdro e systemów personalizacji w polskich sklepach internetowych, (w:) Szewczyk A., Krok E.(red.), Fenomen Internetu Tom 1, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2008, s Benicewicz-Miazga A., E-business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003, s Maciejowski T., Narz dzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s Jasi ska A., Kulig-Moskwa K., Kształtowanie relacji z klientem przy wykorzystaniu Internetu, (w:) Szewczyk A. (red.): Problemy społecze stwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2007, s. 538, Kociak W., Przeliorz K., Jak zało y skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2006, s Gracz L., Trendy i kierunki zmian w marketingu internetowym w Polsce i w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 249, Zarz dzanie i Marketing, Zeszyt 13, s M. Smaga, Co kupujemy i ile wydajemy w sieci? Raport Money.pl i ecard S.A., s. 3, 19. Polasik M., Maciejewski K., Elektroniczne usługi płatnicze i handel internetowy a rozwój społecze stwa informacyjnego, (w:) Szewczyk A. (red.), Problemy społecze stwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2007, s

9 114 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer INTERNET TOOLS OF CUSTOMER S SERVICE PROCESSES IMPROVEMENT IN BUSINESS - TO - CUSTOMER RELATIONSHIPS Summary The paper investigates the influence of network economy and information technology on knowledge transfer between company and customers. The possibilities of knowledge acquisition, distribution and application have been presented. This paper examines the issues relating to the challenges in customer orientation, which is based on tools that support transfer and adoption information and knowledge from customer. This process aims to meet customer s needs and fulfil customer s requirements. The paper refers to the role of IT technologies in this area of knowledge management and explores features of different available Customer Knowledge Management tools. A new approach of information technologies to consumer data should generate an analysis of customers behaviour, by synthesising key abstract information that will facilitate and improve the customisation of services or products and will lead to a gain in sales. Recommender systems and intelligent agents are the information technologies that allows, thanks to a greater efficiency, the selection of the most relevant sources of consumers information to carry out recommendations of purchases to consumers. Keywords: Customer Knowledge Management, B2C Wydział Zarz dzania Politechnika Cz stochowska

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

1. Baza. 2. Edycja ofert

1. Baza. 2. Edycja ofert inet Online to narzędzie pracy stworzone z myślą o Pośrednikach Nieruchomości, współpracujące z biurami obrotu nieruchomości od 15 lat. Jego główne atuty to intuicyjność obsługi i wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys Tomasz Gubała Otwarte Dane (OpenData, OD) Dane publiczne, które są Łatwo dostępne Otwarty odczyt dla wszystkich (bez konieczności rejestracji) Kompletne Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv I. Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Starway spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 90 dni za darmo

Regulamin promocji 90 dni za darmo Regulamin promocji 90 dni za darmo (nie stosuje się do konsumentów) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji 90 dni za darmo. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo