INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER"

Transkrypt

1 INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych jako obsługi klienta w relacjach business-to-customer przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety wypełniony został przez stu pi dziesi ciu respondentów, którzy korzystaj z usług sklepów internetowych. Słowa kluczowe: customer knowledge management, B2C 1. Wprowadzenie Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w zarz dzaniu przedsi biorstwem sprawiło, i konieczne stało si opracowanie nowych strategii rozwoju i osi gania przewagi konkurencyjnej. Działalno e-biznesowa jest dla przedsi biorstw szans na wykorzystanie mo liwo ci, jakie daj nowoczesne technologie teleinformatyczne. Wymaga jednak adaptacji infrastruktury przedsi biorstwa oraz posiadanych zasobów technologicznych do funkcjonowania w wirtualnym otoczeniu oraz zastosowania narz dzi, które pozwalaj na optymalne wykorzystanie mo liwo ci, jakie kreuje dla współczesnych przedsi biorstw Internet. Istotnym dla działalno ci e-biznesowej przedsi biorstwa zagadnieniem jest doskonalenie procesów obsługi klienta oraz adaptacja technologii internetowych, które umo liwiaj efektywn realizacj tych procesów i skutecznie poprawiaj jako obsługi klienta. S one tak e wa nym narz dziem zarz dzania wiedz o klientach (Customer Knowledge Management), gdy umo liwiaj skuteczn akwizycj i dystrybucj wiedzy, a tak- e jej aplikacj w procesach doskonalenia obsługi klienta. Orientacja procesów przedsi biorstwa na potrzeby klientów wynika z faktu, i wymagaj oni coraz lepszej jako ci produktów i usług, szybszego dost pu do informacji i s coraz bardziej wiadomi swojej roli w kształtowaniu procesów biznesowych. Przedsi biorstwa dostrzegaj c ten stan rzeczy, coraz cz ciej koncentruj si nie na wielko ci swoich udziałów w rynku, ale na utrzymaniu dotychczasowych klientów i budowaniu trwałych relacji wi cych ich z przedsi biorstwem, wykorzystuj c w tym celu mo liwo ci i potencjał globalnej sieci. Wykorzystanie Internetu umo liwiło uatrakcyjnienie oferty, customizacj oferowanych produktów i usług, a tak e ich lepsze dopasowanie do potrzeb klientów. Internet umo liwił te restrukturyzacj kanałów dystrybucji oraz doskonalenie procesów obsługi klienta [1]. 2. Narz dzia Customer Knowledge Management Współczesne przedsi biorstwa, chc c skutecznie konkurowa, musz nie tylko budowa relacje z klientami, ale równie odpowiednio zarz dza wiedz o klientach. Odpowiedzi na te potrzeby jest koncepcja zarz dzania relacjami [2] z klientem opartego na wiedzy (Customer Knowledge Management). Technologie informacyjne i komunikacyjne zwi kszaj mo liwo ci w zakresie komunikacji na linii przedsi biorstwo-klient i ułatwiaj transfer informacji. Poprzez tworzenie no-

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, wych kanałów i sposobów komunikacji z klientami technologie informacyjne staj si efektywnym narz dziem doskonalenia procesów zarz dzania relacjami. Zarz dzanie relacjami przedsi biorstwo-klient jest zwi zane z gromadzeniem, integrowaniem i diagnozowaniem wielu danych i informacji dotycz cych klientów. W tym sensie Customer Relationship Management uto samia mo na z Customer Knowledge Management [3]. Zarz dzanie wiedz o klientach nabiera szczególnego znaczenia w działalno ci e-biznesowej, ze wzgl du na ogromn w porównaniu z tradycyjnymi formami działalno ci liczb klientów oraz informacji na ich temat, które wymagaj akwizycji, kategoryzacji i przekształcenia w mo liw do zastosowania wiedz [4]. W tym kontek cie zarz dzanie relacjami z klientami sprowadza si do akwizycji, analizy i zastosowania wiedzy o klientach [5]. Informacje pochodz ce od klientów przedstawiaj wi ksz warto, je eli s przekształcone w wiedz. Proces zarz dzania wiedz o klientach zawiera trzy grupy działa, którymi s akwizycja wiedzy, jej dystrybucja oraz zastosowanie. Przedsi biorstwo mo e stosowa wiele narz dzi internetowych wspomagaj cych transfer wiedzy i skuteczne zarz dzanie wiedz o klientach: profilowanie klientów umo liwia poznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwa konsumentów, elektroniczne ksi gi go ci jest to najprostsza forma wyra enia przez klientów opinii na temat produktów b d usług. W ten sposób klienci w formie online mog dzieli si swoimi spostrze eniami i do wiadczeniami, ankiety s u ywane w celu otrzymania informacji zwrotnej od klientów, pomagaj wyznaczy aktualne trendy i zmiany w preferencjach klientów, interaktywne czaty- umo liwiaj przedsi biorstwu oraz jego klientom uczestnictwo w odbywaj cej si w czasie rzeczywistym dyskusji, elektroniczne newslettery- s narz dziem dystrybucji informacji i stanowi dla klientów ródło wiedzy na temat firmy oraz jej produktów b d usług, forum dyskusyjne- jest wirtualn przestrzeni, w której klienci mog wymienia informacje i dzieli si z innymi konsumentami swoimi do wiadczeniami, systemy rekomendacji - to aplikacje wspomagaj ce podejmowanie decyzji, które oferuj nowy poziom personalizacji poprzez rekomendacj okre lonych produktów lub usług indywidualnemu klientowi, na podstawie wcze niejszej analizy informacji na temat jego potrzeb, preferencji i oczekiwa, systemy lojalno ciowe- system rejestrowania i analizy transakcji mo e by stosowany do nagradzania lojalnych klientów na przykład w formie rabatów. W ten sposób tworzona jest relacja, która wi e si z wieloma korzy ciami zarówno dla klientów jak i przedsi biorstwa, które mo e skuteczniej zarz dza warto ci klientów, customizacja to aktywne dostosowanie przez u ytkownika formy obsługi, produktu lub usługi do własnych preferencji. Mo e to by na przykład to obszar strony internetowej o zawarto ci dost pnej jedynie dla zarejestrowanych klientów, który umo liwia aktywne dostosowanie przez u ytkownika do własnych preferencji i oczekiwa. Customizacja bazuje na wiedzy dotycz cej preferencji, potrzeb oraz zachowa indywidualnych konsumentów [4]. technologie inteligentnych agentów wykorzystuj mo liwo ci podejmowania przez system w imieniu klienta okre lonych działa. U ytkownik mo e odnosi korzy ci ze współpracy

3 108 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer z inteligentnym agentem, który posiada odpowiednie informacje i zna jego preferencje. Wspomagaj c proces decyzyjny i jego jako system podnosi te jako obsługi klienta [6]. Narz dzia internetowe stosowane w relacjach business to customer mog wspiera akwizycj, dystrybucj oraz zastosowanie wiedzy o klientach i w ten sposób efektywnie przyczynia si do doskonalenia procesów ich obsługi. 3. Narz dzia personalizacji w e-biznesie Relacje z klientami w działalno ci e-biznesowej charakteryzuj si wi kszym stopniem indywidualizacji i d eniem do zwi kszenia stopnia personalizacji obsługi klienta. Personalizacja oznacza automatyczne, odbywaj ce si bez udziału klienta, dostosowanie do jego preferencji, na podstawie posiadanych lub na bie co uzyskiwanych na jego temat informacji [7]. Stosowanymi w handlu elektronicznym narz dziami personalizacji s przede wszystkim systemy rekomendacji oraz inteligentni agenci. Umo liwiaj one nie tylko pozyskiwanie i gromadzenie informacji o klientach, lecz przede wszystkim ich wykorzystanie w celu dostosowania do indywidualnych oczekiwa i potrzeb ka dego klienta oraz zmieniaj cych si w czasie preferencji. Systemy rekomendacji s u ywane jako narz dzia wspomagania decyzji w procesie dokonywania zakupu. Stosowane oprogramowanie ma za zadanie przewidzie, które cechy u ytkownika mog by istotne z marketingowego punktu widzenia oraz na podstawie jego wcze niejszych zachowa i posiadanych informacji stworzy profil konsumenta [8]. Udzielona na tej podstawie rekomendacja zwi ksza szans na podj cie trafnej decyzji i redukuje zwi zane z jej podj ciem problemy. Nadmiar informacji wydaje si by jednym najwa niejszych problemów, którym musi stawi czoła klient dokonuj cy transakcji w sieci. Systemy rekomendacji w du ej mierze rozwi zuj ten problem poprzez selekcj informacji zgodn z preferencjami klienta. W przypadkach, gdy u ytkownik serwisu wymaga porady przed dokonaniem zakupu rekomendacja staje si efektywnym narz dziem wspieraj cym go w podejmowaniu decyzji o dokonaniu zakupu produktu lub usługi [9]. Szczególnie przydatnym narz dziem s systemy rekomendacji działaj ce w czasie rzeczywistym. Funkcjonuj ce w sieci systemy przeszukuj jej zasoby informacyjne, a nast pnie je selekcjonuj i przetwarzaj [10]. Systemy rekomendacji działaj ce w Internecie wykorzystuj wiele ródeł informacji w celu okre lenia potrzeb i preferencji potencjalnego nabywcy produktu czy usługi [6]. Pozwalaj one potencjalnemu klientowi zdefiniowa własne preferencje na podstawie przeszłych zachowa tysi cy innych konsumentów i znale w ofercie firmy produkt, który w optymalny sposób spełnia jego potrzeby i oczekiwania. Systemy te mo na uzna za jedn z istotnych form komunikacji przedsi biorstwa z klientem, w szczególno ci w obszarze bada marketingowych. W wielu przypadkach klienci potrzebuj porady czy konsultacji przed podj ciem decyzji o zakupie konkretnego produktu, w transakcjach internetowych systemy rekomendacji wydaj si by doskonałym narz dziem wspieraj cym konsumenta w procesie podejmowania decyzji [11]. Dodatkowym narz dziem wspieraj cym obsług klienta, zwłaszcza w relacjach business to customer, oraz zwi kszaj cym stopie jej personalizacji s inteligentni agenci. Bazuj ce na technologii agentów systemy handlu elektronicznego stanowi wa ne narz dzie wspierania konsumentów w ich decyzjach zakupowych. Systemy inteligentnych agentów mog by wykorzystywane w celu poszukiwania, analizy, przechowywania i odzyskiwania informacji istotnych dla klienta w celu zwi kszenia efektywno ci kanału dystrybucji. System poszukuje we wszystkich dost pnych ródłach najbardziej aktualnych i kompletnych informacji, wykorzystuj c swoj zdolno do integrowania informacji pochodz cych z ró nych ródeł. Nast pnie agent powiadamia klienta o istnieniu

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, okre lonych produktów, które odpowiadaj jego oczekiwaniom i rekomenduje je klientowi. U ytkownicy systemu mog liczy na skuteczn rekomendacj, zgodn z ich preferencjami i oczekiwaniami. Elektroniczni agenci w efektywny sposób przyczyniaj si do poprawy jako ci obsługi klientów, dostosowuj c rekomendacj do indywidualnych potrzeb u ytkownika [6]. Stosowanie systemów rekomendacji w handlu elektronicznym pozwala na zwi kszenie sprzeda y w wyniku działania trzech mechanizmów, którymi s sprzeda krzy owa, budowanie lojalno- ci oraz zamiana zainteresowania produktem lub usług w faktyczny zakup. Bardzo cz sto potencjalni klienci poszukuj informacji o produktach lub usługach, b d jedynie przegl daj ofert dost pn w sieci. Wykorzystanie systemów dostarczaj cych potencjalnym klientom trafnych rekomendacji zwi ksza szans na dokonanie zakupu. Systemy rekomendacyjne mog przyczyni si do zaistnienia efektu sprzeda y krzy owej (cross-selling). Klient kupuj cy dany produkt lub usług mo e otrzyma sugestie dotycz ce innych pozycji w ofercie firmy. Trafne sugestie mog wpłyn na wzrost warto ci zamówienia. Systemy rekomendacyjne s równie skutecznym narz dziem podnoszenia lojalno ci klientów. Klienci zadowoleni z jako ci rekomendacji zwykle ponownie dokonuj zakupu tam, gdzie zostały zaspokojone ich potrzeby i oczekiwania, przez co budowana jest obustronna relacja lojalno ci [12]. 4. Narz dzia kształtowania relacji z klientem Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych umo liwia prowadzenie działalno ci marketingowej oraz budowania i umacniania relacji z klientami w Internecie. Podstawowym narz dziem kreowania wizerunku oraz obsługi klientów w sieci jest profesjonalnie opracowana strona internetowa. Mo e ona stymulowa efektywno działa marketingowych i przyczynia si do wzrostu zaufania, jakim klienci darz przedsi biorstwo, je eli spełnia ona okre lone warunki. Istotna jest korzystna pozycja serwisu w wyszukiwarkach, gdy wówczas informacja ma mo liwo dotarcia do szerokiej rzeszy klientów oraz przemy lana prezentacja przedsi biorstwa i jego produktów, która ma na celu kształtowanie po danego wizerunku firmy i elementów jej wizualnej to samo ci. Wa nym elementem jest sprawna komunikacja z pracownikami za pomoc poczty elektronicznej, formularzy czy modułów składania zamówie przez klientów, a tak e posiadanie systemu budowania lojalno ci klientów (np. internetowe materiały marketingowe, wydawnictwa internetowe, reklamy dostosowane do indywidualnych oczekiwa internautów, programy lojalno ciowe) [13]. Wiele przedsi biorstw chc c uatrakcyjni swoje strony decyduje si na zastosowanie w nich zawansowanych form interaktywnych, takich jak: ankiety, wirtualne sklepy, wyszukiwarki, kalkulatory, formularze czy automatycznie tworzone wykresy. Zastosowanie tych narz dzi zale y od profilu witryny i podnosi jej atrakcyjno. Przedsi biorstwo, które posiada na swoich stronach nowoczesne rozwi zania, musi pami ta o stałej ich aktualizacji oraz nadzorze nad poprawno ci ich działania. Najcz ciej wyst puj cym elementem interaktywnym jest odno- nik umo liwiaj cy wysłanie listu do wła ciciela serwisu. Jednak stosuj c takie rozwi zanie nale y pami ta o odpowiedniej reakcji pracowników firmy na wysłan przez klienta korespondencj. Cz sto stosowanym rozwi zaniem jest umieszczenie pod tekstem odno nika umo liwiaj cego dodawanie własnych komentarzy. Dzi ki takiemu systemowi ka dy klient mo e wyrazi własn opini na dany temat oraz pozna opinie innych konsumentów zwi zane z przedsi biorstwem i oferowanymi produktami lub usługami. Rozwi zanie takie niew tpliwe podnosi atrakcyjno strony internetowej i jest dla klientów wa nym ródłem informacji. Podobn rol zwi zan z pozyskaniem i wymian informacji na temat przedsi biorstwa i jego oferty pełni grupy dyskusyjne. Zastosowa-

5 110 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer nie takiego rozwi zania wymaga jednak du ej popularno ci serwisu i prezentowanych w nim zagadnie [14]. Nawi zanie trwałych relacji z klientem jest mo liwe poprzez poznanie jego potrzeb, oczekiwa i opinii. Internet mo e stanowi ródło zarówno wtórnych jak i pierwotnych informacji o klientach. Wtórnym ródłem danych o klientach jest monitorowanie tre ci jakie ukazuj si w sieci. Chodzi tu przede wszystkim o analizowanie tre ci forów i grup dyskusyjnych, gdzie klienci dziel si swoimi opiniami. Dobrym rozwi zaniem jest równie pozyskiwanie danych pierwotnych z wykorzystaniem ankiety internetowej. Jest to rozwi zanie godne uwagi ze wzgl du na fakt, e znacznie zmniejsza koszt pozyskania danych w stosunku do tradycyjnych bada. Kwestionariusz ankiety mo e zosta zamieszczony na firmowej stronie internetowej lub jest wysyłany poczt elektroniczn do bazy klientów. Najwa niejsze zalety ankiety internetowej to: mo liwo szybkiego i jednoczesnego dotarcia do du ej liczby respondentów, łatwiejszy dost p do trudnych grup respondentów, którzy s trudno osi galni w normalnych warunkach, niski koszt prowadzenia bada, mo liwo przetwarzania danych w czasie rzeczywistym [15]. Wa nym elementem relacji z klientem odbywaj cych si za po rednictwem sieci s bezpo rednie kontakty w czasie rzeczywistym. Mo na w tym celu wykorzystywa nie tylko popularne komunikatory internetowe czy poczt elektroniczn, ale równie tzw. live chat. Jest to rozwi zanie polegaj ce na tym, e odwiedzaj cy stron internetow mo e skontaktowa si z konsultantem, czy pracownikiem biura obsługi klienta [16]. W poł czeniu z poczt internetow mo na wykorzystywa narz dzie zwane autoresponderem. Autorespondery to serwery pocztowe automatycznie odpowiadaj ce przez wysłanie danej informacji na list elektroniczny zawieraj cy okre lon komend. Mog one bez aktywno ci człowieka, przez cał dob dostarcza zainteresowanym informacje zwi zane z działalno ci firmy, takie jak: katalogi, cenniki, broszury czy oferty promocyjne. Jest to w pełni automatyczne i bardzo skuteczne narz dzie przekazywania klientom dowolnej ilo ci informacji [15]. Wa nym narz dziem komunikacji w relacjach business to customer jest reklama w wyszukiwarkach internetowych. Działania te okre lane s jako SEM (Search Engine Marketingmarketing w wyszukiwarkach internetowych), b d jako SEO (Search Engine Optimalizationoptymalizacja wyszukiwarek internetowych). Przedsi biorstwo poprzez podejmowanie działa okre lanych jako webpositioning (pozycjonowanie stron www) mo e zintensyfikowa swoj obecno w wyszukiwarkach internetowych. Webpositioning jest procesem, którego efektem ma by jak najwy sza pozycja strony w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie stron www opiera si na słowach kluczowych w postaci wyrazów lub fraz, po wpisaniu, których wyszukiwarka znajduje dan stron, a tak e na wykorzystaniu wyników sponsorowanych (płatnych), które pojawiaj si po wpisaniu w wyszukiwark danych słów kluczowych. Ta forma komunikacji z klientami charakteryzuje si nisk agresywno ci, gdy to internauta sam decyduje czy zaznajomi si z prezentowan ofert. Jej zalet jest dostosowanie przekazu do poszukiwanych przez internaut tre ci oraz szeroka dost pno dla przedsi biorstw, któr determinuj stosukowo niewielkie nakłady wraz z du ym stopniem skuteczno ci w docieraniu do potencjalnych klientów. Wa nym z punktu widzenia przedsi biorstwa czynnikiem jest równie mo liwo kontrolowania wydatków ponoszonych na pozycjonowanie strony w wyszukiwarce. Umo liwia to system rozlicze firmy z wyszukiwark na zasadzie pay by click, który polega na uiszczaniu opłat jedynie za podj cie przez internaut odpowiedniej akcji, czyli klikni cie linku sponsorowanego przedsi biorstwa. Wa nym czynnikiem jest równie istnienie zaawansowanych form pomiaru skuteczno ci działa zwi zanych z pozycjonowaniem strony w wyszukiwarce, a tak e mo liwo bie cego monitorowania i modyfikacji podejmowanych działa [17].

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, Metody płatno ci w transakcjach internetowych Najcz ciej stosowanymi metodami płatno ci w handlu interetowym na wiecie s karty płatnicze, wykorzystywane do obsługi około 70% ogólnej liczby transakcji [18]. S one najbardziej rozpowszechnionym instrumentem płatno ci zwłaszcza w krajach zachodnich. Du popularno ci ciesz si równie serwisy płatno ci wirtualnych, które oferuj specjalne konta internetowe do transferu rodków pomi dzy nadawc a odbiorc płatno ci. Obok kart debetowch i kedytowych w transakcjach internetowych wykorzystywane s te karty wirtualne, które s instrumentami płatniczymi funkcjonuj cymi analogiczne do kart wypukłych. Wirtualna karta nie musi posiada formy fizycznej, wymagana jest jedynie znajomo przez u ytkownika numeru karty oraz jej daty wa no- ci. Karta wirtualna mo e by stosowana jedynie w płatno ciach na odległo typu MO/TO/IO (Mail Order, Telephone Order, Internet Order). Szerokie zastosowanie maj tak e płatno ci typu pay-by-link, które umo liwiaj realizacj płatno ci za pomoc bezpo redniego przelewu elektronicznego z rachunku bankowego klienta. Klient zostaje przekierowany przez hiperł cze ze strony internetowej na stron wybranego przez siebie banku, gdzie po zalogowaniu otrzymuje wypełniony formularz przelewu płatno ci za towar lub usług. Po autoryzacji przelewu nast puje ponowne przekierowanie na stron internetow, gdzie otrzymuje potwierdzenie dokonania płatno ci. Serwisy płatno ci wirtualnych umo liwiaj zastosowanie innowacyjnych rozwi za, które zwi kszaj poziom bezpiecze stwa transakcji. Przykładem takiego rozwi zania jest system Escrow. Usługa ta jest rodzajem rachunku powierniczego, w przypadku którego system płatno ci wirtualnych wyst puje w roli po rednika i gwarantuje, e kupuj cy nie wycofa si z transakcji oraz, e rodki zgromadzone na rachunku nie zostan wypłacone sprzedaj cemu przed potwierdzeniem odbioru towaru zgodnego z warunkami umowy [19]. Wielu klientów preferuje jednak tradycyjne formy płatno ci w postaci przelewu bankowego oraz płatno gotówk przy odbiorze. Mo e to wiadczy o stosunkowo niewielkim rozpowszechnieniu kart kredytowych i braku zaufania do tej formy płatno ci. Jest te szans na rozwój płatno ci typu pay-by-link, które zapewniaj szybko i wygod transakcji oraz wi ksze poczucie bezpiecze stwa, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego, gdy wielu klientów preferuje ten mniej kosztowny od kart kredytowych i bezpieczniejszy pod wzgl dem technicznym instrument płatno ci internetowych. Mo liwo swobodnego wyboru przez klienta formy płatno ci jest wa nym czynnikiem składaj cym si na jako obsługi klienta. Przedsi biorstwo prowadz ce działalno e-biznesow powinno zapewni klientom swobod wyboru formy płatno ci oraz poczucie bezpiecze stwa transakcji. Ró norodno oferowanych klientom form płatno ci warunkuje komfort dokonywanych drog internetow transakcji, gdy pozwala na indywidualny wybór tej formy płatno ci, która wzbudza najwi ksze zaufanie, jest najdogodniejsza i zapewnia najwi ksze poczucie bezpiecze stwa transakcji. 6. Badania własne W celu okre lenia czynników determinuj cych jako obsługi klienta w relacjach business-tocustomer przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety wypełniony został przez stu pi dziesi ciu respondentów, którzy korzystaj z usług sklepów internetowych. Zostali oni poproszeni o wskazanie czynników, które maj dla nich istotne znaczenie w aspekcie postrzegania jako ci obsługi w transakcjach internetowych. Uwzgl dnione zostały takie czynniki jak: mo liwo wyboru bezpiecznej formy płatno ci, interaktywno strony internetowej, mo liwo uzyskania pomocy i dodatkowych informacji przed dokonaniem zakupu, ochrona

7 112 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer danych w transakcjach internetowych, mo liwo wymiany informacji i dzielenia si do wiadczeniami z innymi klientami, dost pno w sieci informacji na temat przedsi biorstwa i jego oferty. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Posłu ono si testem niezale no ci chi- kwadrat oraz współczynnikiem Yule a. Na poziomie istotno ci = 0,05 test chikwadrat potwierdził istotn statystycznie zale no mi dzy analizowanymi czynnikami a postrzeganiem jako ci obsługi klienta. W celu okre lenia siły istniej cych zale no ci obliczony został tak e współczynnik Yule a. Jego najwy sze warto ci dotyczyły mo liwo ci wyboru bezpiecznej formy płatno ci oraz ochrony danych w transakcjach internetowych. Wysoka warto współczynnika obserwowana była równie w przypadku mo liwo ci uzyskania pomocy i rady, a tak e dodatkowych informacji przed dokonaniem zakupu oraz wymiany informacji i dzielenia si do wiadczeniami z innymi klientami. Nieco ni sze warto ci współczynnika Yule a dotyczyły takich czynników jak: dost pno w sieci informacji na temat przedsi biorstwa i jego oferty oraz interaktywno strony internetowej. 7. Podsumowanie Wykorzystanie narz dzi, jakie stawiaj do dyspozycji nowe technologie umo liwia skuteczne doskonalenie internetowej obsługi klienta w relacjach business to customer. Jak wykazały przeprowadzone badania szczególnie istotne znaczenie dla klientów w procesie ich obsługi w sieci maj aspekty zwi zane z bezpiecze stwem transakcji oraz ochron danych i informacji. Wa na jest równie aplikacja narz dzi, które zwi kszaj stopie personalizacji w obsłudze klienta i dostosowuj j do indywidualnych potrzeb i preferencji u ytkownika. Doskonalenie obsługi klienta w relacjach business to customer wymaga zastosowania narz dzi, które umo liwiaj pozyskiwanie, aktualizowanie, dystrybucj, a przede wszystkim zastosowanie wiedzy o klientach w celu optymalizacji procesów ich obsługi. Bibliografia 1. Shin N., Strategies for competitive advantage in electronic commerce, Journal of Electronic Commerce Research, 2001, Vol. 2, No. 4, pp Srivastava J., Data mining for customer relationship management, available at: 3. Kwok K., Choy K., Lau H., Kwok S., A strategic customer relationship management, International Journal of Enterprise and Network Management, 2007, Vol. 1., No 4., pp Maswera T., Dawson R., Edwards J., Assessing the Levels of Knowledge Transfer within e- Commerce Websites of Tourist Organisations, The Electronic Journal of Knowledge Management, 2006, Vol. 4, No. 1, pp Ranjan J., A review of data mining tools in customer relationship management, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 9, No. 1., March 2008, available at: tlainc.com/articl149.htm 6. Aciar, S.V., Serarols-Tarrés, C., Royo-Vela, M. and de la Rosa i Esteva, J.L.: Increasing effectiveness in e-commerce: recommendations applying intelligent agents, International Journal of Business and Systems Research, 2007, Vol. 1, No. 1, pp Dolidalski T., Czym ró ni si przedsi wzi cie e-biznesowe od tradycyjnego w zakresie relacji z klientami, E-mentor 2006, nr 3, s ,

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, Adomavicius G., Tuzhilin A., Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions, Knowledge and Data Engineering, 2005,Vol. 17, pp Reinartz W., Krafft M., Hoyer, W. D., The customer relationship management process: its measurement and impact on performance, 2004, Journal of Marketing Research, Vol. 41, pp Haübl G., Trifts V., Consumer decision making in online shopping environments: the effect of interactive decision aids, Marketing Science, 2000, Vol. 19, No. 1, pp Klusch, M., Information agent technology for the Internet: a survey, Data and Knowledge Engineering, 2002, Vol. 36, pp Zdziebko T., Apanel A., Analiza wdro e systemów personalizacji w polskich sklepach internetowych, (w:) Szewczyk A., Krok E.(red.), Fenomen Internetu Tom 1, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2008, s Benicewicz-Miazga A., E-business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003, s Maciejowski T., Narz dzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s Jasi ska A., Kulig-Moskwa K., Kształtowanie relacji z klientem przy wykorzystaniu Internetu, (w:) Szewczyk A. (red.): Problemy społecze stwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2007, s. 538, Kociak W., Przeliorz K., Jak zało y skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2006, s Gracz L., Trendy i kierunki zmian w marketingu internetowym w Polsce i w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 249, Zarz dzanie i Marketing, Zeszyt 13, s M. Smaga, Co kupujemy i ile wydajemy w sieci? Raport Money.pl i ecard S.A., s. 3, 19. Polasik M., Maciejewski K., Elektroniczne usługi płatnicze i handel internetowy a rozwój społecze stwa informacyjnego, (w:) Szewczyk A. (red.), Problemy społecze stwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2007, s

9 114 Internetowe narz dzia doskonalenia procesów obsługi klienta w relacjach business-to-customer INTERNET TOOLS OF CUSTOMER S SERVICE PROCESSES IMPROVEMENT IN BUSINESS - TO - CUSTOMER RELATIONSHIPS Summary The paper investigates the influence of network economy and information technology on knowledge transfer between company and customers. The possibilities of knowledge acquisition, distribution and application have been presented. This paper examines the issues relating to the challenges in customer orientation, which is based on tools that support transfer and adoption information and knowledge from customer. This process aims to meet customer s needs and fulfil customer s requirements. The paper refers to the role of IT technologies in this area of knowledge management and explores features of different available Customer Knowledge Management tools. A new approach of information technologies to consumer data should generate an analysis of customers behaviour, by synthesising key abstract information that will facilitate and improve the customisation of services or products and will lead to a gain in sales. Recommender systems and intelligent agents are the information technologies that allows, thanks to a greater efficiency, the selection of the most relevant sources of consumers information to carry out recommendations of purchases to consumers. Keywords: Customer Knowledge Management, B2C Wydział Zarz dzania Politechnika Cz stochowska

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA Streszczenie Faktoring jest nowoczesnym zewn trznym ródłem finansowania, odgrywaj cym coraz wa niejsz rol w finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo