do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy"

Transkrypt

1 do fotogrfii cyfrowej, nlogowej i sknowni obrzu Fkty Dne Perspektywy

2 Spis treœci Copylizer evision Zestw zwierj¹cy podœwietln¹ podstwê i oœwietlenie boczne, do fotogrfowni w œwietle przechodz¹cym i odbitym, odpowiedni dl fotogrfii cyfrowej. stron 3 Przy fotogrfowniu, sknowniu i filmowniu szczegó³ów dwuwymirowych i m³ych obiektów musimy spe³niæ okreœlone wymgni. Kmer powinn byæ skierown ku do³owi n fotogrfowny obiekt i w³œciwie zmocown n sttywie. Potrzebn jest tk e mo liwoœæ regulcji wysokoœci kmery nd fotogrfownym obiektem i odpowiednie oœwietlenie. Prezentowne przez ns sttywy reprodukcyjne zdj¹ siê idelnie spe³niæ wszystkie te wymgni, pondto dziêki swojej budowie i wypos eniu dodtkowemu dj¹ siê dptowæ do wielu potrzeb, tk e indywidulnych. Mnogoœæ zestwów oœwietleni wspó³prcuj¹cych ze sttywmi dje mo liwoœæ doboru odpowiedniego œwit³ z uwzglêdnieniem tkich czynników jk rodzj obiektu, jego wymiry, w³œciwoœci odblskowe, przepuszczlnoœæ œwit³ orz rodzj i w³œciowoœci zstosownego urz¹dzeni wizyjnego. Prcuj¹c kmer¹ nlogow¹ istotne jest dobrnie œwit³ o temperturze brwy 5000 o K dl œwit³ dziennego i o K dl œwit³ sztucznego. Do fotogrfii cyfrowej stosujemy systemy oœwietleni o wysokiej czêstotliwoœci, bior¹c pod uwgê nowe wymgni stwine stbilnosci œwit³, zle ne od ustwieñ elementów CCD zrówno w kmerch sknuj¹cych jk i prtch orz tylnych scinkch prcuj¹cych w trybch mikrosknowni i multiekspozycji. repro Profesjonlny, solidnie wykonny system z wielofunkcyjn¹ podstw¹. Zpewni niezwodn¹ stbilnoœæ dl ciê kich, profesjonlnych prtów cyfrowych i nlogowych, œrednioformtowych, kmer telewizyjnych i sknuj¹cych. stron 7 R1 Niezwykle elstyczny i funkcjonlny system, mj¹cy zstosownie nlogowe jk i cyfrowe. Szeroki wybór dodtkowego wypos eni i kcesoriów pozwl n u ycie go do celów specjlnych. stron 9 R2 System mtorski z mo liwoœci¹ zstosowni profesjonlnego. Zpewni odpowiednie wrunki dl lekkich prtów cyfrowych i nlogowych, lekkich lustrznek i przemys³owych kmer CCD. stron 15 reprokid Ten m³y podrêczny zespó³ urz¹dzeñ jest doskon³y do fotogrfowni m³ych, lekkich przedmiotów przy ogrniczenich przestrzennych. Niskie koszty s¹ trybutem tego urz¹dzeni. stron 17 Spis kcesoriów kcesoriów i dne techniczne wypos eni stron 18 Wszystkie urz¹dzeni dostêpne s¹ w wersji npiêciowej 120V, 230V, i 240V, chyb e inczej wskzuje informcj n tbliczce znmionowej urz¹dzeni.

3 Copylizer "evision" Kompletny zestw, sttyw z bltem podœwietlnym i oœwietleniem bocznym. Przeznczony jest dl fotogrfii nlogowej i cyfrowej z mo liwoœci¹ fotogrfowni k dego rodzju obiektów p³skich jk i trójwymirowych. Dl elektronicznej dokumentcji z u yciem cyfrowego lub nlogowego systemu kmer. Do fotogrfowni dokumentów, symboli, fotogrfii, rysunków z mo liwoœci¹ póÿniejszego ich przetwrzni w systemie DTP lub u yci dl potrzeb wideokonferencji. Do reprodukcji i dokumentcji zdjêæ rentgenowskich, sljdów du ego formtu. Obiektów przeÿroczystych i wolno stoj¹cych. Do tworzeni prezentcji ilustrownych sljdmi. Dl potrzeb wideoprezentcji w szko³ch, n uniwersytetch, podczs kursów i spotkñ, w reklmie w przemyœle, dl potrzeb medycznych, s³u b wojskowych, kryminlistycznych itp. Dl integrcji i rozwoju systemów jkoœci w lbortorich przemys³owych. Zestw ten mo e mieæ zstosownie wszêdzie, zrówno w przemyœle jk i w dministrcji, w medycynie i bdnich nukowych, n c³ym polu komunikcji i informcji technicznej, gdzie zdjêci lub inne obiekty musz¹ byæ kopiowne, ktlogowne, rchiwizowne i przetwrzne. Szeroki dobór kmer fotogrficznych jki mo n montowæ jk i odpowiedniego wymiennego oœwietleni, dje nieogrniczone mo liwoœci kopiowni i fotogrfowni metod¹ konwencjonln¹ i cyfrow¹. Oœwietlenie boczne mo e byæ dowolnie montowne lub od³¹czne od sttywu. List sttywów n str. 4, bocznego oœwietleni n str. 5 i wypos eni dodtkowego n str Kiser evision

4 evision Copylizer evision exe.cutive evision ini.til Numer kodu * * STATYW Sk³d siê z podœwietlnej podstwy, kolumny i rmieni mocuj¹cego kmerê fotogrficzn¹. Podstw podœwietlon Zintegrowne Ÿród³o œwit³ z dziennymi, fluorescencyjnymi, lmpmi o temperturze brwy œwit³ 5000 o K, indywiduln regulcj wysokoœci 4 dl k dej ze stron. Wymiry zewnêtrzne 63 x 55 cm 32 x 45 cm Oœwietln powierzchni 43 x 35 cm (c. DIN A 3) 20 x 18 cm (c. DIN A 5) Lmpy 4 x 13 W 4 x 8 W Wymienne lmpy 2136 (1 sztuk), 2477 (4 sztuki) 2146 (1 sztuk), 2475 (4 sztuki) cd/m 2 oœwietlnej powierzchni Wysok czêstotliwoœæ Regulcj ntê eni oœwietleni Mocownie kolumny z poziomnic¹ Kolumn Zbudown ze specjlnych luminiowych profili, co zpewni wysok¹ stbilnoœæ i odpornoœæ n wstrz¹sy. Szerokoœæ 70 mm, skl w centymetrch i clch. Wymienne, luminiowe rmiê mocuj¹ce kmerê. Rêczn regulcj wysokoœci z pomoc¹ korby. Wysokoœæ 100 cm 67 cm Regulcj wysokoœci z kompenscj¹ wgi Mechnizm do precyzyjnej regulcji wysokoœci 5 Rmiê do mocowni kmery 2 Typ (str. 11) RTP RA 101 Regulcj poziom brk Rodzj gwintu kmery B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny Urz¹dzenie pozycjonuj¹ce kmerê Mo liwoœæ od³¹czeni i wyminy Zestwy oœwietleni psuj¹ce 5276/ / do dnego typu sttywu 5280/ /5281 b M 106 cm 73 cm b 13,5-21,8 cm 11,7 cm c 59 x 43 cm 28 x 33,5 cm c M mx. 4 kg mx. 4 kg * niedostêpny w wersji npiêciowej 120 V Kiser evision

5 evision RB 2.18 RB 2.36 RB 4.36 HF RB 4.55 HF Oœwietlenie dl Copylizer Numer kodu Sk³d siê z dwóch bocznych lmp i dwóch uchwytów. Reflektory rynnowe, odpowiednie nwet dl brdzo miêkkiego oœwietleni. Pod³¹czone 3 i wspó³prcuj¹ce z Copylizerem 1 z oddzielnym sterownikiem (dl 5265, 5266) 6. URZ DZENIE OŒWIETLENIOWE Reflektory Zestw lmp fluorescencyjnych typy dziennego 12 o temperturze brwowej 5400 o K, odwzorownie brwowe 1A (DIN 5035), R = Źród³o œwit³ 2 x 18 W 2 x 36 W 4 x 36 W 4 x 55 W Iloœæ i moc œwietlówek Wymienne lmpy 23,5 x 8,5 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 64 x 21 cm Oœwietln powierzchni Wysok czêstotliwoœæ Regulcj ntê eni œwit³ Niezle ne w³¹czniki dl k dej z lmp 1 Szyb dyfuzyjn 7 Mo liwoœæ zmontowni reflektor n niezle nym sttywie 9 Stlowy k¹townik o wymirch mm (urz¹dzeni 5280, 5281), montowny do podstwy copylizer, z przegubem do regulcji k¹t nchyleni. Rmion mocuj¹ce oœwietlenie Regulcj k¹t nchyleni Regulcj wysokoœci Reflektory przesuwne poziomo Reflektory obrcne / / / /5212 Psuj¹ce do Copylizer cm 47 cm 66 cm 66 cm 38,5 cm 38,5 cm 56 cm cm cm cm cm b 50 cm 50 cm 74 cm 74 cm 74 cm 76 cm 76 cm c b c Kiser evision

6 evision Akcesori + Komponenty Copylizer evision exe.cutive Podstw z szyb¹ i zciskiem podtrzymuj¹cym 5292 Wyprodukown z wysokiej klsy szk³ kryszt³owego, przeznczon do pof³downych powierzchni orz jko ochron podœwietlnej p³yty ze szk³ krylowego. Mo e by przymocown n zwisch do podstwy podœwietlnej i z ³twoœci¹ podnoszon. Copylizer evision ini.til Metlow podstw jest ochronn¹ pokryw¹ dl szklnej p³yty, mo e byæ przymocown do podstwy podœwietlnej n zwisch i z ³twoœci¹ przenoszon Cztery mgnesy do podtrzymywni fotogrfownych powierzchni orz ndruk krtki n p³ycie, umo liwij¹cy w³œciwe ustwienie fotogrfownego obiektu. Zcisk przytrzymuj¹cy p³ytê. Mskownic 5296 Zpobieg powstwniu odblsków w przypdku fotogrfowni przeÿroczystych powierzchni o wymirch pomiêdzy 24x36 mm (35 mm sljd) i 13x18 cm. Z ³twoœci¹ mo e byæ zmontown n zwisch do postwy podœwietlnej i podnoszon W 13 W P³yt podœwietln wypos on w kolumnê i uchwyt mocuj¹cy kmerê z systemem Kiser R1 (zobcz str. 11). Oœwietlenie boczne mo e byæ dopsowne zgodnie z potrzebmi. Powierzchnipodœwietln o wymirch 43x35 cm. Rodzj psuj¹cych oœwietleñ bocznych: 5241*: bez HF, 5242: z HF, 5262: z HF i regulcj¹ ntê eni. Lmpy zmienne do Copylizer exe.cutive i p³yty podœwietlnej: 5400 K, 13 W. 2136: 1 sztuk 2477: 4 sztuki Lmpy zmienne do Copylizer ini.til i p³yty podœwietlnej: 5400 K, 8 W. 2146: 1 sztuk 2475: 4 sztuki * niedostêpne w wersji npiêciowej 120 V Do zestwów oœwietleni RB 2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF Do zestwu oœwietleni RB 2.18 Zciski mocuj¹ce 5256 Do mocowni bocznego oœwietleni RB 2.18, RB 2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF do p³yty podœwietlnej do gruboœci 48 mm, 2 sztuki. 55 W 36 W 18 W Lmpy wymienne 5567 Do RB 2.36 i RB 4.36 HF o K, 36 W, 1 sztuk. Lmpy wymienne 3454 Do RB 4.55 HF o K, 55 W, 1 sztuk. Lmpy wymienne 5458 Do RB o K, 18 W, 1 sztuk. 6 Kiser evision

7 repro Idelne rozwi¹znie dl profesjonlistów Kiedy wymgsz mksymlnej stbilnoœci, wysokiej obci¹ lnoœci potrzebnej do montowni ciê kiego sprzêtu orz solidnoœci wykonni, Kiser repro system jest njlepszym wyborem. Poz studiem fotogrficznym system ten z powodzeniem znjdzie zstosownie n polu technologii, nuki, edukcji i produkcji medilnej. Chrkteryzuje siê niezwykle wysokim poziomem stbilnoœci, co czyni go wyj¹tkowo skutecznym przy fotogrfowniu przedmiotów odblskowych i przeÿroczystych, przy u yciu kmer z liniowym sknowniem, mikro sknowniem, lub multi ekspozycj¹. Modu³owo zprojektowny sttyw posid stolik jko st³¹ bzê, n której umieszczon jest kolumn z mo liwoœci¹ regulowni wysokoœci. Do stolik montowne jest równie wymienne oœwietlenie boczne. Stosownie do potrzeb, stolik mo e byæ wypos ony w du ¹, specjln¹ podstwê do fotogrfowni przedmiotów odblskowych lub p³ytê podœwietln¹ do fotogrfowni powierzchni przeÿroczystych. Wysokoœæ kmery n sttywie ustwin jest z pomoc¹ mechnizmu elektrycznego sterownego pilotem w dwóch prêdkoœcich niezle nych od obci¹zeni. W celu precyzyjnego ustwieni osi optycznej kmery wzglêdem fotogrfownego obiektu, rmiê kmery mo e byæ wysuwne poziomo lub opcjonlnie przechylne o +/- 90 stopni. Kolumn, któr jest zbudown z wielu pogrupownych ze sob¹ profili przytwierdzonych do stbilnej bzy, tworzy niezwykle solidn¹ konstrukcjê odporn¹ n wstrz¹sy i wibrcje. Do fotogrfowni przedmiotów b³yszcz¹cych dostêpny jest odpowiedni zestw oœwietleni bocznego wrz z uchwytmi do mocowni folii polryzcyjnych i dyfuzyjnych. Kiser repro system jest zwodowym stnowiskiem prcy, które wypos one w odpowiedni sprzêt wizyjny, zpewni optymlne wrunki nwet dl brdzo wyszuknych i precyzyjnych zdñ. 7 Kiser repro

8 repro Akcesori + Komponenty 217 cm 87 cm cm 60 cm 75 cm mx. 15 kg cm Stolik pod podstwê 5615 Wymiry bez coko³u (d³. x wys. x g³.): 88 x 66 x 78 cm. Wymgn przestrzeñ (d³. x g³.): 88 x 104 cm. Konstrukcj metlow do mont u i demont u. Cokó³ do montowni kolumny wykonny z luminium z wbudown¹ poziomnic¹. Nogi stolik regulowne indywidulnie. Pó³k o wymirch 79,5 x 49 cm. Podstw 5616 Podstw, dopsown do sto³u Wymir (d³. x g³.): 80 x 60 cm (DIN A1). Gruboœæ: 38 mm. Wykonn z wysokiej jkoœci drewn, lminown, z ndrukiem sitki i skli w centymetrch i clch, z uchwytem n skrzynkê steruj¹c¹ oœwietleniem bocznym. P³yt podœwietln 5617 Podstw dopsown do stolik Wymir (d³. x g³.): 80 x 60 cm. Powierzchni œwiec¹c (d³. x g³.): 48 x 43 cm. Szkln p³yt. Œwietlówki: 4 x 55 W kompktowe, fluorescencyjne. Tempertur brwow 5400 o K, R = Œredni ywotnoœæ ok h. Ch³odzon wentyltorem, bez mo liwoœci umieszczni przedmiotów o wysokiej temperturze n powierzchni œwiec¹cej. Ntê enie powierzchni œwiec¹cej: 6700 cd/m 2. Równomiernoœæ oœwietleni: 85%. Wysok czêstotliwoœæ œwieceni (HF). Lmpy wymienne: 2414 (1 sztuk), 2487 (4 sztuki). Kolumn 5612 Wysokoœæ: 150 cm. Przekrój (szer. x g³.): 12 x 8 cm. Mteri³: czrne nodyzowne luminium. Ndruk skli w centymetrch i clch. Mechnizm przesuwu pionowego kmery Obci¹ enie mks.: ok. 15 kg. Przesuw pionowy: zutomtyzowny, dwie prêdkoœci. Dodtkow prêdkoœæ: st³, niezle n od obci¹ eni. Npêd relizowny przez przek³dniê œlimkow¹ ogrniczon¹ czujnikiem optycznym n szczycie kolumny, sterowny pilotem n kblu. Przesuw poziomy: relizowny z pomoc¹ dwóch korb ze œrubmi blokuj¹cymi po prwej i lewej stronie kolumny. Wbudown poziomic. Rmiê kmery przechylne o +/- 90 o, o wymirch 13 x 13 cm, z gwintem mont owym kmery B 1 /4 / B 3 /8, wymiennym i poziomo przesuwnym. Oœwietlenie boczne RB 5056 HF, 5656 Reflektory rynnowe o wysokim po³ysku, wymiry 64 x 21cm. Wypos one w lmpy fluorescencyjne 2 x 55 W n reflektor, œwit³o dzienne o temperturze brwy 5400 o K, R = Wysok czêstotliwoœæ, 40 khz. Oddzieln skrzynk steruj¹c oœwietleniem. Mo liwoœæ regulcji rmion reflektorów w pionie i poziomie. Œrednic stel u reflektorów: 25 mm. Rmion montowne zciskmi (15-55 mm) do stolik. Lmpy wymienne: 3454 (1 sztuk). Uchwyt do montowni n œcinie 5614 Do mont u œciennego kolumny Doln czêœæ z miejscem n cokó³ i dop³yw energii, z poziomnic¹, górn czêœæ z mo liwoœci¹ regulcji pionowej kolumny. Odleg³oœæ od œciny ok. 35 cm. Odlegloœæ uchwytu kmery od œciny cm. Sprzed rzem z mteri³mi potrzebnymi do mont u. Adpter zbli eniowy 5627 Do montowni n uchwycie kmery. S³u y do zmniejszni i ustwini minimlnej odleg³oœci pomiêdzy kmer¹ podstw¹. repro-adpter 4421 Do zmontowni n uchwycie kmery systemu R1. Ekrn dyfuzyjny 5593 Do zstosowni w uchwytch do filtrów sztuki. Filtr polryzcyjny 5594 Do zstosowni w uchwytch do filtrów sztuki. Uchwyty do filtrów 5592 Specjlne szyny do zmontowni n obudowch reflektorów. 4 sztuki, zestw n 2 reflektory Kiser repro 5594

9 R1 Uniwerslny, wyrfinowny, wszechstronny, wielofunkcyjny, dj¹cy siê ³two doptowæ f modulrny system Dl profesjonlistów i zgorz³ych fotogrfów. Zpewni o wysok¹ stbilnoœæ i precyzjê. Idelny dl prtów do 4 kg c³kowitej msy. Szeroki wchlrz dodtkowego wypos eni. A Poszczególne czêœci systemu dj¹ siê ³two dptowæ do indywidulnych potrzeb. G Ró ne powierzchnie robocze podstw i wysokoœci kolumn orz wiele mo liwoœci regulcji rmion mocuj¹cych kmerê. B Zestwy oœwietleni z ró nymi reflektormi i Ÿród³mi œwit³, o ró nych mocch orz ró nych mo liwoœcich mont u i regulcji. System c³kowicie modulrny, zoptymlizowny do dptcji i umo liwij¹cy wiele konfigurcji. g 9 Kiser R1- System

10 R1-System Sttywy RSX RS 10 RS 1 RS 1 RS 1 microdrive Numer kodu STATYW Sk³d siê z podstwy, kolumny i rmieni mocuj¹cego kmerê. Podstw Szr, mtow z podzi³k¹ w centymetrch i clch 2. Wymiry 60 x 50 cm 60 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm Gruboœæ 32 mm 32 mm 28 mm 28 mm 28 mm Cokó³ z poziomnic¹ 4 Regulcj Kolumn Czrn, z luminiowych profili, 70 mm szerokoœci, ze skl¹ w centymetrch i clch, z rêczn¹ korb¹ do regulcji. Wysokoœæ 120 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm Regulcj wysokoœci z pomoc¹ mech. frykcyjnego Regulcj wysokoœci z pomoc¹ mech. zêbtkowego Zrównow enie Npêd Rmiê do mocowni kmery Wymienne Typ (str. 11) RTX 1 RTP RA 1 RT 1 RA 1 Regulcj poziom i pochyln poziom poziom Gwint kmery B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny 3 Urz¹dzenie pozycjonuj¹ce kmerê Œrub blokuj¹c Pozycje kmery przedni/tyln przedni przedni tyln/poziom/pion przedni b M 125,5 cm 105,5 cm 105 cm 105 cm 105 cm b cm 15,5-23,8 18, ,8 18,7 c 60 x 43 cm 60 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm c M mx. 3,5 kg mx. 4 kg mx. 4 kg mx. 3 kg mx. 4 kg 10 Kiser R1-System

11 Kiser R1-System Kolumny Mtowe, czrne, wykonne z profili luminiowych, ze skl¹ w centymetrch i clch. Regulcj wysokoœci korb¹, centrlne, czopowe mocownie rmieni kmery. wysokoœæ mechnizm frykcyjny mechnizm zêbtkowy przeciwwg œrub œrub blokuj¹c ,5 m ,2 m m 1: m m m 70 mm 35 mm mikrometr Rmiê do kmery RTX B 1 / 4 B 3 / RT 1 B 1 / 4 B 3 / RTP B 1 / 4 B 3 / 8 70 mm 5524 RA 1 B 1 / 4 B 3 / mm 90 mm 88 mm mm mm mm 110 mm Regulowne w poziomie (regulcj precyzyjn - œrub mikrometryczn) n równoleg³ych szynch. Obrcne o +/- 90 stopni, z poziomic¹. Mont kmery z przodu i z ty³u. Regulowne w poziomie n równoleg³ych szynch orz pochylne. Z dwiem pozycjmi mont owymi dl formtu poziomego i pionowego. Regulowne w poziomie n równoleg³ych szynch, z urz¹dzeniem pozycjonuj¹cym kmerê. Z urz¹dzeniem pozycjonuj¹cym kmerê. Komponenty + Akcesori Uchwyt œcienny 4412 Dl kolumn systemu R1. Czêœæ górn z regulcj¹ dl uzyskni bsolutnie pionowej pozycji. Czêœæ doln - sztywne mocownie z poziomic¹. Odleg³oœæ od œciny do przedniej krwêdzi mechnizmu przesuwu pionowego (bez rmieni kmery) ok. 25 cm. Stolik pod p³ytê 5508 Dl wszystkich sttywów/podstw systemu R1. Nogi z indywiduln¹ regulcj wysokoœci. Uchwyt n skrzynkê steruj¹c¹ oœwietleniem. Wymiry (szer., wys., g³êb.): 58 x 51 x 60 cm. 114 mm mm 100 mm Podstwy Mtowe, szre, z ndrukiem skli w centymetrch i clch. Indywiduln regulcj wysokoœci nóg. Uchwyt do kolumny z luminium z wbudown¹ poziomic¹. c b b d RA 101 B 1 / 4 B 3 / mm 5523 RLR CC mm 73 mm 114 mm 45 mm 114 mm 400 mm 2 x 400 mm B 1 / 4 B 1 / 4 51 mm 51 mm Do kmer z du ym odstêpem pomiêdzy mocowniem sttywu osi¹ optyczn¹. Z urz¹dzeniem pozycjonuj¹cym kmerê. Z mo liwoœci¹ poziomego przesuwu pltformy kmery w lewo lub prwo i mont u kmery odpowiednio do poziomych i pionowych formtów. Z ogrnicznikmi pozycji koñcowej przesuwu. Z dwom pltformmi kmery dj¹cymi siê przesuwæ poziomo w prwo i lewo. Odpowiedni do symultnicznego przesuwu dwóch kmer np. przy zdjêcich porównwczych. Rmiê przed³u j¹ce 4455 Przed³u rmiê kmery o 8 cm. Uchwyt do fotogrfowni przedmiotów 5528 Do zdjêæ w œwietle przenikj¹cym i odbitym z regulcj wysokoœci i przechy³u. Obrotow rm ze szk³em wysokiej jkoœci orz szk³em krylowym o wymirch 37 x 48 cm. Dostrczny z dodtkowym rmieniem do zmontowni n kolumnie. b c d cm 60 cm 53 cm 32 mm Urz¹dzenie suwkowe 105 mm B 1 / 4 B 3 / 8 Ptrz opis n str cm 50 cm 43 cm 32 mm cm 50 cm 43 cm 28 mm mm 21 mm 11 Kiser R1-System

12 R1-System Œwit³o RB 5055 HF RB 5004 HF RB 5004 RB 5000 DL Numer kodu BOCZNE URZ DZENIA OŒWIETLENIOWE Reflektory Sk³dj¹ siê z dwóch reflektorów rynnowych zmontownych n przegubch do podstwy kolumny. Reflektory rynnowe z mo liwoœci¹ uzyskni efektu miêkkiego œwit³. Typ œwietlówki Kompktowe, fluorescencyjne œwietlówki typu dziennego, odwzorownie brw 1A (DIN 5035) R= Tempertur brwy 5400 o K 5400 o K 5400 o K 5400 o K Iloœæ/moc lmp 4 x 55 W 4 x 36 W 4 x 36 W 2 x 36 W Wymienne œwietlówki Zkres emisji œwit³ 64 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm Wysok czêstotliwoœæ Mo liwoœæ przyciemnini Wysoki po³ysk we wnêtrzu reflektor 1 Mo liwoœæ zmontowni reflektor n niezle nym sttywie Oddzieln skrzynk steruj¹c oœwietleniem 3 Rmion mocuj¹ce reflektory Stel reflektorów mocowny z pomoc¹ zcisków 4 do p³yty kolumny o gruboœci do 48 mm sklowne rmion pionowe 6 z regulcj¹ k¹t nchyleni 4. Regulcj k¹t nchyleni Mozliwoœæ poziomego przesuwu reflektorów 8 Mozliwoœæ obrcni reflektorów Œrednic stel u reflektorów 20 mm 16 mm 16 mm 16 mm cm 47 cm 47 cm b cm cm cm 56 cm c 76 cm 74 cm 74 cm 74 cm c b Kiser R1-System

13 R1-System RB 5003 UV RB 101 RB 300 RB 104 Œwit³o Numer kodu Sk³dj¹ siê z dwóch lub czterech lmp orz rmion mocuj¹cych. BOCZNE URZ DZENIA OŒWIETLENIOWE Reflektory rynnowe 5 Reflektory ch³odzone Reflektory ch³odzone 7 wentyltorem konwekcyjnie Okr¹g³e reflektory Reflektory UV-A Hlogen Hlogen rówk E 27* Typ lmpy d³ugoœæ fli 366 nm 3400 o K 3200 o K o K Tempertur brwy 6 x 18 W 2 x 650 W 2 x 300 W mx. 4 x 250 W Iloœæ/moc lmp Lmpy wymienne 64 x 21 cm 8 x 10 cm œrednic 7 cm œrednic 13,8 cm Oœwietln powierzchni Wysok czêstotliwoœæ Regulcj ntê eni oœwietleni Wysoki po³ysk wnêtrz reflektor Mo liwoœæ zmontowni reflektor n niezle nym sttywie 1 Stel reflektorów mocowny z pomoc¹ zcisków 4 do p³yty kolumny o gruboœci do 48 mm sklowne rmion pionowe 6 z regulcj¹ k¹t nchyleni 4. Oddzieln skrzynk steruj¹c oœwietleniem 3 Rmion mocuj¹ce reflektory Regulcj k¹t nchyleni Mozliwoœæ poziomego przesuwu reflektorów 8 Mo liwoœæ obrcni reflektorów 20 mm 16 mm 16 mm 16 mm Œrednic stel u reflektorów cm 47 cm 47 cm 47 cm cm 42 cm 29,5 cm b 76 cm 74 cm 74 cm 74 cm c b c * brk w zestwie, spis rówek n str Kiser R1-System

14 R1-System 5593/5583 Komponenty + Akcesori Uchwyty do filtrów Filtr polryzcyjny Filtr rozprszj¹cy 5594 Numer kodu U ywæ z 5590/ /5557/ /5591/5558/5557/ / /5557/5556 D³ugoœæ / rozmir 60 cm 46 cm 64 x 21,5 cm (mo liwoœæ obciêci) 64 x 21,5 cm 50 x 21,5 cm K dy reflektor rynnowy posid otwory do zmontowni Opis prowdnic do filtrów. Filtry s¹ wsuwne pomiêdzy prowdnice. Zestw 2 pry 2 pry 2 sztuki 2 sztuki 2 sztuki 47 cm 74 cm 0-72 Rmion lmp Zestw lmp (oprw) RB 3 Zestw lmp (oprw) GNT Zestw reflektorów RL 100 Vrio Numer kodu * Regulown wysokoœæ i k¹t nchyleni. Mocownie do podstwy z pomoc¹ zcisków (rozstw do 48 mm gruboœci podstwy). Œrednic stel u: 16 mm. Zestw: 2 szt. 2 szt. Gwint rówki: E27. Przechylne, z mocowniem n sztyft. rówki: mx 2 x 250 W. Brk rówek w zestwie (spis rówek n str. 19). Kble zsilj¹ce: 2 x 2 m z w³¹cznikmi. Do u ytku z rmionmi szt. Gwint rówki E27. N giêtkich rmionch po 36 cm k de. rówki: mx 2 x 250 W. Brk rówek w zestwie (spis rówek n str.19). Kble zsilj¹ce: 2 x 2 m z w³¹cznikmi. Do u ytku z rmionmi szt. Reflektory hlogenowe o zmiennej ogniskowej i zmiennym ntê eniu œwit³ (zciemnienie do ok. 20%). N giêtkich rmionch po 40 cm k de. rówki: 2 x 100 W w zestwie ( rówki zmienne: 3054). Kble zsilj¹ce: 2 x 4 m. Dostrczny z dwom oddzielnymi œciemniczmi (po jednym n reflektor) z wbudownymi trnsformtormi. Uchwyt do lmpy b³yskowej 5571 Do montowni lmpy b³yskowej lub oœwietleni ci¹g³ego wypos onego w stopkê lub gwint 1 /4 cl. Filtr konwersyjny Bezpieczne mocownie przednie z filtrem konwersyjnym i klpkmi skupij¹cymi œwit³o. Zestw n 1 reflektor. * nie dostêpne w wersji npiêciowej 120/240 V. 14 Kiser R1-System

15 R2 Elstyczny, stbilny, kompktowy Sttywy i zestwy oœwietleni z rodziny R2 s¹ l ejszymi wersjmi systemu R1. Zprojektowne dl lekkiego sprzêtu wizyjnego, ich wymiry i poziom stbilnoœci czyni¹ je idelnymi do prcy reprodukcyjnej. Zstosownie znjd¹ tu m³e prty i kmery cyfrowe i nlogowe orz mniejsze lustrznki i przemys³owe kmery CCD. Dostêpnych jest równie wiele zestwów oœwietleni, pocz¹wszy od fluorescencyjnych wysokiej czêstotliwoœci, skoñczywszy n wypos onych w rówki oplowe. 15 Kiser R2-System

16 R2-System 1 Sttywy 2 RS 2 XA RS 2 CP Numer kodu P³yt Szr mtow z ndrukiem w skli w cm i clch 25 cm gruboœci. Wymiry 40 x 50 cm 40 x 42 cm Cokó³ luminiowy stlowy b M c Mtow, czrn, profile luminiowe, 35 cm szerokoœci, skl w centymetrch i clch. Kolumn Wysokoœæ regulown korb¹. Wysokoœæ 76 cm 60 cm Sk³dn 2 Uchwyt do mocowni kmery regulowny poziomo 1, zkres regulcji 7 cm, gwint B 1 /4 Zestw sttyw sttyw, torb trnsportow ,5 cm 64 cm b 12,5-19,5 12,5-19,5 c 44,5 cm 37 cm M 1,5 kg 1,5 kg Oœwietlenie RB 218 HF RB 218 RB 260 digitl RB 2 Zestw przenoœny R2 CP Numer kodu * * OŒWIETLENIE BOCZNE Sk³d siê z lmp i rmion mocuj¹cych. Rerflektory 2 rynny oœwietleniowe z odb³yœnikiem 4 reflektory Źród³o œwit³ Kompktowe œwietlówki rówki oplowe** Iloœæ lmp 2 x 18 W 2 x 11 W 4 x 150 W mx. Tempertur brwow 5400 o K 6000 o K 3000 o K Wymienne lmpy Wysok czêstotliwoœæ Sk³d siê ze sttywu RS 2 CP (5301) i oœwietleni RB 260 digitl (5462) i 5303 z wytrzym³¹ torb¹ trnsportow¹ o wymirch 62 x 58 x 21 cm z r¹czk¹ i pskiem n rmiê. Rmion mocuj¹ce Stel reflektorów - wymir krwêdzi 16 mm. Rmion mocuj¹ce Zciski do p³yty o gruboœci do 48 mm. Regulcj k¹t nchyleni Regulcj wysokoœci Reflektory przesuwne poziomo Reflektory obrotowe 16 Kiser R2-System * nie wystêpuje w wersji npiêciowej 120 V ** nie dostrczne ze sttywem, spis lmp n str. 19 c b d b 5454/ / ,5 cm 39,5 cm 47 cm b 50 cm 50 cm 50 cm c 34,5 cm 30,5 cm d 35 cm

17 "reprokid" sttyw biurkowy Kompktowy sttyw dl njmniejszych i njl ejszych prtów, zpewni te bezpieczne trzymnie Kmer CCD i njl ejszych lustrznek. Jeœli dysponujesz m³¹ przestrzeni¹, bêdzie idelny, gdy zjmuje jedynie 35 x 40 cm powierzchni biurk Numer kodu Sttyw z oœwietleniem bocznym Sttyw Zestw Mtowy szry 32 x 38 cm, 19 mm gruboœci. P³yt 59 cm wysokoœci, skl w centymetrch i clch. Kolumn Regulowne ze œrub¹ blokuj¹c¹, gwint B 1 /4. Rmiê kmery Okr¹g³e rmion z dwom regulownymi reflektormi. Gwint rówek E 27. Oœwietlenie rówki 2 x 250 W (nie dostrczne ze sttywem) Spis rówek n str. 19 Rodzj rówek 120/230/240 V Npiêcie 1 kg 63,5 cm 13 cm cm 42 cm 32 cm 38 cm 17 Kiser reprokid

18 Wypos enie P³yt reprodukcyjn 5901 Pltform podtrzymuj¹c dokumenty 5903 Urz¹dzenie justuj¹ce 5990 S³u y do mocowni i pozycjonowni p³skich obiektów. Metlow, szr p³yt z 18 % odbiciem, spód ntypoœlizgowy. Ndruk sitki i skli, wymir ndruku 46 x 34 cm. 4 ko³ki pozycjonuj¹ce i 4 rmki mgnetyczne przytrzymuj¹ce orygin³. C³kowite wymiry: powierzchni 50 x 38 cm, wysokoœæ 10 mm. Mo liwoœæ zmontowni n œcinie. Obrcn i pochyln do 90 stopni we wszystkich kierunkch. S³u y do podtrzymywni dokumentów i innych przedmiotów o wymirch do 210 x 148 mm. Dwie boczne listwy podtrzymuj¹ce. Cztery obrotowe klmry podtrzymuj¹ce. Regulcj wysokoœci do 40 mm. Nogi podstwy z indywiduln¹ regulcj¹ wysokoœci. Poziomice n podstwie i pltformie. Wymiry (d³., szer., wys.): 265 x 173 (213) x 210 mm. Przyrz¹d do dok³dnego ustwini kmery. Nsdk n obiektyw ze œrodkowo-centruj¹c¹, œwiec¹c¹ diod¹. Tk e do justowni przy fotogrfowniu z zstosowniem prsoli rozprszj¹cych. Stbiliztor pr¹du zmiennego 2395 Zpobieg whniom npiêci (<1%). Wymgny przy prcy z wysoce czu³ymi prtmi cyfrowymi lub opcjonlnie jko Ÿród³o pr¹du dl zestwów oœwietleni wysokiej czêstotliwoœci mm 118 mm Mksymlne obci¹ enie: 400W Dostêpny tylko w wersji npiêciowej 230/240 V. Podstw do fotogrfowni ksi¹ ek 5904 Os³on refleksów œwietlnych Urz¹dzenie suwkowe (tzw. snki) 5531 Ideln do ujêæ otwrtych ksi¹ ek. Z szyb¹ przykrywj¹c¹ krtki regulown¹ w pionie wysokoœci¹ smej ksi¹ ki (mksymlnie 95 mm) i oœmiom g¹bkmi poziomuj¹cymi ksi¹ kê otwrt¹ np. n pierwszej stronie. Podstw z ntypoœlizgowym spodem. Wymiry podstwy: 43 x 41 cm C³kowite wymiry (szer., wys., g³êb.): 47 x 13 x 45 cm. Mocown n gwincie filtrcyjnym obiektywu kmery. 5907: do obiektywów z gwintem dl filtrów 62, 58 i 55 mm. 5908: do obiektywów z gwintem dl filtrów 55, 52 i 49 mm. Mechnizm przesuwu precyzyjnego z uchwytem. Œrub blokuj¹c. Szybki przesuw z jednostronn¹ dÿwigni¹ blokuj¹c¹. Zkres ustwieñ: 120 mm. Skl w milimetrch. Du pltform kmery z powierzchni¹ ntypoœlizgow¹. Wymienny gwint mont owy. kmery 1/4 / 3/8 cl. Gwint sttywowy 1/4 i 3/8 cl. Wyj¹tkowo p³ski kszt³t. Mteri³: czrne nodyzowne luminium. Dwie pry snek mog¹ byæ montowne ze sob¹ n krzy. 105 mm 232 mm 21 mm 18 Wypos enie

19 W ne dne techniczne STATYW Oznczenie Numer kodu Wysokoœæ Wymir p³yty (LF) Odleg³oœæ od orygin³u 1) Zestwy oœwietleni kolumny (odleg³oœæ od przy ogniskowej 2) orygin³u) rodzj 50 mm 100 mm Copylizer cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281 exe.cutive cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/ cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5270 Copylizer cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5266 ini.til cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5265 RSP repro 5612 z 150 cm 88 cm 44 cm lub 66 cm 80 x 60 cm, 5616/5617 LF 48 x 43 cm RSX cm 60 x 50 cm 66 cm 33 cm RS cm 60 x 50 cm 53 cm 27 cm RS cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm RS cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm RS 1 microdrive cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm RS 2 XA cm 40 x 50 cm 38 cm 19 cm 5454/5453/5462/5450 RS 2 CP cm 40 x 42 cm 29 cm 15 cm 5454/5453/5462 reprokid 5360/ cm 32 x 38 cm 33 cm 16 cm przy /5590/5588/ 5558/5557/5556/ 5591/5595/5552/ 5554/5563 3) /5564 3) / ) R1 repro Copylizer R2 OSWIETLENIE Oznczenie Numer kodu Moc Tempertur Ntê enie Czs/ Sttyw rówk (Wt) brwy (Kelvin) œwit³ (Lux) 4) blend 5) RB 4.55 HF 5280, x / , RB 4.36 HF 5276, x / , RB x / RB 2.18 HF x / RB x / RB 5056 HF x / z 5615 lub 5616/ RB 5055 HF 5589/ x / RB 5004 HF 5558/ x / RB x / RB 5000 DL x / RB 5003 UV 5591/ x 18 UV-A, 366 nm 5512, 5569 RB x / , 3038 RB x / ) 4 x / , ) RB 3 3) x x x /60 1/60 1/ , ) ) ) 2 x / ) GNT 3) x / ) 2 x / ) RL 100 Vrio 3) x / RB 218 HF x /4 5301, RB x /4 5301, RB 260 digitl x /8 5301, RB x / ) 4 x / ) R 2 CP x /8 w komplecie 5460 reprokid x /60 w komplecie ) 2 x /125 w komplecie ) Copylizer R1 repro R2 reprokid reprokid 1) N mksymlnej wysokoœci. 2) Ogniskow odpowiedni dl formtu 35 mm (24 x 36 mm). 3) W po³¹czeniu z rmionmi reflektorów ) Mierzone z mo liwie mksymln¹ równoœci¹ oœwietleni bior¹c pod uwgê ustwienie rmion reflektorów w stosunku do powierzchni obiektu. 5) Przybli ony czs nœwietlni w sekundch (przy f = 8). 6) Nie do³¹czone do zestwu. 3127, reflektory, 3124, 3130, lmpy bez powierzchni odblskowych. 19 W ne dne techniczne

20 Kopiownie sljdów Zestw u ytecznych komponentów do precyzyjnego pozycjonowni i podœwietlni dipozytywów i negtywów (od 24x36 mm do 60x60 mm) w czsie ich duplikcji lub digitlizcji Zestw do kopiowni sljdów: 4544, 5979, 4583, 4489, 5969, Zestw do kopiowni sljdów: 4544, 5979, 4583, 4489, 5969, Zestw umo liwij¹cy obrócenie g³owicy G³owic brwn z rówk¹ hlogenow¹ 100 W. Stopniow zmin filtrów brwnych YMC. Filtr UV i pokrêt³o filtr gêstoœci. Wymgny trnsformtor 4451/ Trnsformtor do 4544 z elektroniczn¹ stbilizcj¹ npiêci Trnsformtor do Urz¹dzenie ch³odz¹ce do g³owicy 4544 umo liwij¹ce jej ci¹g³¹ prcê Kretk negtywow 4489 Wk³dk formtow do filmów m³oobrzkowych 4584 Kretk negtywow do sljdu 7 x 7cm 5976 Nk³dk do sljdów 4 x Filtr konwersyjny 5969 Sljdy testowe 24 x 36 mm 6 x 6 cm 4 x / Wiêcej pikseli Wiêcej informcji Wiêcej przeÿroczystoœci ZIBA Fototechnik ul. Miêdzynrodow 68/ Wrszw Tel.: (+48) Fx: (+48) E-mil: Internet: Kiser Fototechnik GmbH & Co. KG Im Krötenteich Buchen Germny Tel.: +49(0) Fx: +49(0) Technische Änderungen vorbehlten. Alle Angben sind c.-werte. Printed in Germny

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek Mocownie n stołch roboczych obrbirek Szybkość, sił i pewność mocowni n przyrządch BESSEY oferuje tkże bogty wybór prktycznych docisków mszynowych, które sprwdzją się doskonle do mocowni podczs montżu,

Bardziej szczegółowo

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne 60 Kotry grodzące, sitki ocronne Kotry wewnętrzne Wózek prowdzący Szyn jezdn Profil 55 x mm Ukłd jezdny kotry grodzącej z przesuwem ręcznym Wózki pośrednie Łącznik szyny do dźwigr Szyn jezdn System mocowni

Bardziej szczegółowo

AERO. Schemat tworzenia indeksu kolorystycznego wyrobu

AERO. Schemat tworzenia indeksu kolorystycznego wyrobu CENNIK 02.02.2009 OPIS TECHNICZNY 1. Biurk i stoły: Blt wielowrstwowy o łącznej gruości 40mm, wykonny z płyt gruości 12+28mm. Krwędzie oklejone orzeżem PVC 2mm. Dekorcyjne elementy ltów wykonne ze szkł

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Mo emy dostarczyæ równie przepustnice jednop³aszczyznowe sterowane rêcznie lub si³ownikiem.

Mo emy dostarczyæ równie przepustnice jednop³aszczyznowe sterowane rêcznie lub si³ownikiem. PODSTWY UNIWERSLNE DO WENTYLTORÓW DOWY PU i PUT ZSTOSOWNIE Podstawy owe s³u ¹ do zamocowaia ów owych OWD; WDVOS; WDVOS; WDVS; WDVS; WDJ; WDJV oraz WD i WD PLUS. Wykoywae s¹ jako uiwersale PU i jako uiwersale

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjna technologia w sterylizacji

Rewolucyjna technologia w sterylizacji STERRAD Technologi sterylizcji Rewolucyjn technologi w sterylizcji Njwy sz jkoêç Njkrótszy czs Wlidowny proces Bezpieczeƒstwo instrumentów tw instlcj Ochron Êrodowisk compny STERRAD Technologi sterylizcji

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 - identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny z FSK/DTMF), - 2-liniowy wyświetlacz LSD z funkcją zegara, zmiana kontrastu, - ksiąŝka telefoniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1 niewidoczny skrypt Romny (R) dl wszystkich ludzi świt NIESAMWITE MŻLIWŚCI SZABLNÓW LISTWWYCH: "A"; "B", "C" ZWIĄZANE Z ŁUKAMI, PDZIAŁEM RÓWNMIERNIE RZŁŻNYM. KPIA FRAGMENTU PLIKU: SKRYPT (R).001. STRNA

Bardziej szczegółowo

ER T EN C L AL C 173

ER T EN C L AL C 173 17 CA CENTER BIURKA CA CENTER ŒCIANKI DZIA OWE W ofercie dostêpne s¹ dwie wersje biurek do zabudowy typu call center: biurka naro ne o krawêdziach pod k¹tem stopni oraz biurka proste. Biurka naro ne mo

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice RX do dowolnej konfiguracji. Budownictwo Przemys³. Automatyka. Teletechnika. Informatyka. Kompensacja mocy

Rozdzielnice RX do dowolnej konfiguracji. Budownictwo Przemys³. Automatyka. Teletechnika. Informatyka. Kompensacja mocy LEL ROZDZIELNICE 11.025 Rozdzielnice do dowolnej konfiguracji udownictwo Przemys³ utomatyka Teletechnika Informatyka Kompensacja mocy KTLOG 2009/10 49 11.026 LEL ROZDZIELNICE Obudowy o g³êbokoœci 200mm

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

Separatory. Separatory tłuszczu wewnątrz budynków. Separator tłuszczu E+S PV z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżniania...

Separatory. Separatory tłuszczu wewnątrz budynków. Separator tłuszczu E+S PV z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżniania... Seprtory wewnątrz budynków... S S Seprtor tłuszczu E+S PV z progrmownym sterowniem urządzeni do opróżnini... Seprtor tłuszczu E+S M z ręcznym sterowniem urządzeni do opróżnini... Seprtor tłuszczu D+S P

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA Obudowy przemysłowe CS Obudowy metalowe z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66. Wys. x szer. x gł. 1000x800x300 mm CS-108/300 111715 Wys. x szer. x gł. 300x300x200 mm CS-33/200 111649 Wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA wielo-drzwiowe

Szafy ARETA wielo-drzwiowe Linia szaf z wiêksz¹ iloœci¹ drzwi dla rozdzielni mocy LV zosta³a wykonana na strukturze szaf. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak: - front z modu³ami drzwi wyposa onymi

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA modu³owe DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ "FLAT-PACK".

Szafy ARETA modu³owe DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ FLAT-PACK. Korzystaj¹c ze struktur standardowych szaf ARETA mo liwe jest stworzenie ca³oœciowego rozwi¹zania modu³owego dla rozdzielni mocy LV. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak:

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

Przepustnica jednop³aszczyznowa PJA

Przepustnica jednop³aszczyznowa PJA 24 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Przepustnic jednop³szczyznow PJA l Przepustnice jednop³szczyznowe PJA, typu A o przekroju prostok¹tnym s¹ urz¹dzenimi s³u ¹cymi do regulowni przep³ywu powietrz w kn³owych

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹ z tworzywa

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE Eko-plast MOSKITIERY RAMKOWE Moskitiery ramkowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: - Standard - okno typowe lub zlicowane - Exclusive - tylko okno typowe Rodzaje siatek: - Standard - trudnopalna z w³ókna szklanego

Bardziej szczegółowo

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm):

1. Materiał: Blat: - płyta wiórowa grubości 28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm.. Stelaż (standardowa wysokość biurek 740mm): Mele prcownicze CENNK 02.02.2009 O P S TECHNCZNY 1. Mterił: Blt: - płyt wiórow gruości 28mm. Krwędzie oklejone orzeżem PVC 2mm.. Stelż (stndrdow wysokość iurek mm): - - stelż z pionowym i poziomym prowdzeniem

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

Info 04 / 2013. Lekkobieżne koła z hamulcem i systemem ochrony stóp. Ramy z L - profilu. Budowa modułowa. Produkty specjalne!

Info 04 / 2013. Lekkobieżne koła z hamulcem i systemem ochrony stóp. Ramy z L - profilu. Budowa modułowa. Produkty specjalne! Info 04 / 2013 Lekkobieżne koł z hmulcem i systemem ochrony stóp Rmy z L - profilu Centrlny hmulec nożny EsySTOP Budow modułow Produkty specjlne! Mobilny serwis Łńcuch logistyczny Mlownie proszkowe Co

Bardziej szczegółowo

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE STR. KTLOGOW 6 UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE 2 UP UCHWYT PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH LU UCHWYT ZWIĄZNYCH PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW PVC RYNNY PROFESJONALISTÓW PROAQUA SYSTEM RYNNOWY PVC INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC PROAQUA

CENNIK PRODUKTÓW PVC RYNNY PROFESJONALISTÓW PROAQUA SYSTEM RYNNOWY PVC INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC PROAQUA INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC RYNNY PROFESJONAISTÓW ProAqu system rynnowy produkowny z tworzyw sztucznego, przeznczony do skutecznego odprowdzni wody deszczowej z dchu. Szczelny, estetyczny i trwły

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych Zcisk ZSP1 Zcisk ZSK2

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych XII Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych ZSP1 ZSK2 ZSK3 ZSP3

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Stela e typu RACK 19"

Stela e typu RACK 19 Stela e typu RACK 19" Firma ETA oferuje liczne rozwi¹zania stela y typy RACK do wiêkszoœci aplikacji, w tym: - ramy wahad³owe 19" - ramy sztywne 19" - szyny 19" - zawieszane skrzynki na podwójnych zawiasach

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR

Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR Instrukcja monta u i regulacji drzwi ELDOR wer.1.4 Instrukcja monta u i regulacji drzwi szybowych ELDOR drzwi centralne drzwi teleskopowe 1. nadpro e 2. mechanizm drzwi 3. wózek napêdu 4. oœcie nice 5.

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych. ZSP1 ZSK2 ZSK3 ZSP3 ZSK1

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

MATERIA I KONSTRUKCJA

MATERIA I KONSTRUKCJA G R A F IRI H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór przelotowy typu 3241

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór przelotowy typu 3241 Seri 240 Zwór regulcyjny z si³ownikiem pneumtycznym, typ 3241-1 i typ 3241-7 Zwór przelotowy typu 3241 Zstosownie Zwór regulcyjny przeznczony dl instlcji procesowych i przemys³owych Œrednic nominln 15

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Separatory. Separatory tłuszczu wewnątrz budynków. Separator tłuszczu E+S PV z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżniania...

Separatory. Separatory tłuszczu wewnątrz budynków. Separator tłuszczu E+S PV z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżniania... Seprtory wewnątrz budynków... S 1 S 1 Seprtor tłuszczu E+S PV z progrmownym sterowniem urządzeni do opróżnini... Seprtor tłuszczu E+S M z ręcznym sterowniem urządzeni do opróżnini... Seprtor tłuszczu D+S

Bardziej szczegółowo

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl przystankowe ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl Wiata przystankowa typu W: komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione szk³em hartowanym

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r. Przedmir robót Obiekt Kod CPV 45214220-8 Budow Sl gimnstyczn Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie, 78-316 Brzeżno 15, dziłk nr 22 Inwestor Gmin Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno woj. zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana GRAFY podstwowe definicje GRAFY i SIECI Grf: G = ( V, E ) - pr uporządkown V = {,,..., n } E { {i, j} : i j i i, j V } - zbiór wierzchołków grfu - zbiór krwędzi grfu Terminologi: grf = grf symetryczny,

Bardziej szczegółowo

A) Zamówienie dla: SP Librantowa Dostawa mebli

A) Zamówienie dla: SP Librantowa Dostawa mebli A) Zmówienie dl: SP Librntow Dostw mebli Lp. Przedmiot zmówieni Opis przedmiotu zmówieni Jednos t w nett w w brutto w łączn brutto w 1 Szf ze schowmi Stelż wykonny z płyty wiórowej lminownej. Moduł posid

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Karuzela do sitodruku serii ASP-5000K z opcjonalnym modułem do hotstampingu lub druku inkjetowego

Karuzela do sitodruku serii ASP-5000K z opcjonalnym modułem do hotstampingu lub druku inkjetowego Karuzela do sitodruku serii ASP-5000K z opcjonalnym modułem do hotstampingu lub druku inkjetowego 1 Możliwości druku sitowego na urządzeniach serii ASP-5000K 2 Charakterystyka urządzeń serii ASP-5000K

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo