do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy"

Transkrypt

1 do fotogrfii cyfrowej, nlogowej i sknowni obrzu Fkty Dne Perspektywy

2 Spis treœci Copylizer evision Zestw zwierj¹cy podœwietln¹ podstwê i oœwietlenie boczne, do fotogrfowni w œwietle przechodz¹cym i odbitym, odpowiedni dl fotogrfii cyfrowej. stron 3 Przy fotogrfowniu, sknowniu i filmowniu szczegó³ów dwuwymirowych i m³ych obiektów musimy spe³niæ okreœlone wymgni. Kmer powinn byæ skierown ku do³owi n fotogrfowny obiekt i w³œciwie zmocown n sttywie. Potrzebn jest tk e mo liwoœæ regulcji wysokoœci kmery nd fotogrfownym obiektem i odpowiednie oœwietlenie. Prezentowne przez ns sttywy reprodukcyjne zdj¹ siê idelnie spe³niæ wszystkie te wymgni, pondto dziêki swojej budowie i wypos eniu dodtkowemu dj¹ siê dptowæ do wielu potrzeb, tk e indywidulnych. Mnogoœæ zestwów oœwietleni wspó³prcuj¹cych ze sttywmi dje mo liwoœæ doboru odpowiedniego œwit³ z uwzglêdnieniem tkich czynników jk rodzj obiektu, jego wymiry, w³œciwoœci odblskowe, przepuszczlnoœæ œwit³ orz rodzj i w³œciowoœci zstosownego urz¹dzeni wizyjnego. Prcuj¹c kmer¹ nlogow¹ istotne jest dobrnie œwit³ o temperturze brwy 5000 o K dl œwit³ dziennego i o K dl œwit³ sztucznego. Do fotogrfii cyfrowej stosujemy systemy oœwietleni o wysokiej czêstotliwoœci, bior¹c pod uwgê nowe wymgni stwine stbilnosci œwit³, zle ne od ustwieñ elementów CCD zrówno w kmerch sknuj¹cych jk i prtch orz tylnych scinkch prcuj¹cych w trybch mikrosknowni i multiekspozycji. repro Profesjonlny, solidnie wykonny system z wielofunkcyjn¹ podstw¹. Zpewni niezwodn¹ stbilnoœæ dl ciê kich, profesjonlnych prtów cyfrowych i nlogowych, œrednioformtowych, kmer telewizyjnych i sknuj¹cych. stron 7 R1 Niezwykle elstyczny i funkcjonlny system, mj¹cy zstosownie nlogowe jk i cyfrowe. Szeroki wybór dodtkowego wypos eni i kcesoriów pozwl n u ycie go do celów specjlnych. stron 9 R2 System mtorski z mo liwoœci¹ zstosowni profesjonlnego. Zpewni odpowiednie wrunki dl lekkich prtów cyfrowych i nlogowych, lekkich lustrznek i przemys³owych kmer CCD. stron 15 reprokid Ten m³y podrêczny zespó³ urz¹dzeñ jest doskon³y do fotogrfowni m³ych, lekkich przedmiotów przy ogrniczenich przestrzennych. Niskie koszty s¹ trybutem tego urz¹dzeni. stron 17 Spis kcesoriów kcesoriów i dne techniczne wypos eni stron 18 Wszystkie urz¹dzeni dostêpne s¹ w wersji npiêciowej 120V, 230V, i 240V, chyb e inczej wskzuje informcj n tbliczce znmionowej urz¹dzeni.

3 Copylizer "evision" Kompletny zestw, sttyw z bltem podœwietlnym i oœwietleniem bocznym. Przeznczony jest dl fotogrfii nlogowej i cyfrowej z mo liwoœci¹ fotogrfowni k dego rodzju obiektów p³skich jk i trójwymirowych. Dl elektronicznej dokumentcji z u yciem cyfrowego lub nlogowego systemu kmer. Do fotogrfowni dokumentów, symboli, fotogrfii, rysunków z mo liwoœci¹ póÿniejszego ich przetwrzni w systemie DTP lub u yci dl potrzeb wideokonferencji. Do reprodukcji i dokumentcji zdjêæ rentgenowskich, sljdów du ego formtu. Obiektów przeÿroczystych i wolno stoj¹cych. Do tworzeni prezentcji ilustrownych sljdmi. Dl potrzeb wideoprezentcji w szko³ch, n uniwersytetch, podczs kursów i spotkñ, w reklmie w przemyœle, dl potrzeb medycznych, s³u b wojskowych, kryminlistycznych itp. Dl integrcji i rozwoju systemów jkoœci w lbortorich przemys³owych. Zestw ten mo e mieæ zstosownie wszêdzie, zrówno w przemyœle jk i w dministrcji, w medycynie i bdnich nukowych, n c³ym polu komunikcji i informcji technicznej, gdzie zdjêci lub inne obiekty musz¹ byæ kopiowne, ktlogowne, rchiwizowne i przetwrzne. Szeroki dobór kmer fotogrficznych jki mo n montowæ jk i odpowiedniego wymiennego oœwietleni, dje nieogrniczone mo liwoœci kopiowni i fotogrfowni metod¹ konwencjonln¹ i cyfrow¹. Oœwietlenie boczne mo e byæ dowolnie montowne lub od³¹czne od sttywu. List sttywów n str. 4, bocznego oœwietleni n str. 5 i wypos eni dodtkowego n str Kiser evision

4 evision Copylizer evision exe.cutive evision ini.til Numer kodu * * STATYW Sk³d siê z podœwietlnej podstwy, kolumny i rmieni mocuj¹cego kmerê fotogrficzn¹. Podstw podœwietlon Zintegrowne Ÿród³o œwit³ z dziennymi, fluorescencyjnymi, lmpmi o temperturze brwy œwit³ 5000 o K, indywiduln regulcj wysokoœci 4 dl k dej ze stron. Wymiry zewnêtrzne 63 x 55 cm 32 x 45 cm Oœwietln powierzchni 43 x 35 cm (c. DIN A 3) 20 x 18 cm (c. DIN A 5) Lmpy 4 x 13 W 4 x 8 W Wymienne lmpy 2136 (1 sztuk), 2477 (4 sztuki) 2146 (1 sztuk), 2475 (4 sztuki) cd/m 2 oœwietlnej powierzchni Wysok czêstotliwoœæ Regulcj ntê eni oœwietleni Mocownie kolumny z poziomnic¹ Kolumn Zbudown ze specjlnych luminiowych profili, co zpewni wysok¹ stbilnoœæ i odpornoœæ n wstrz¹sy. Szerokoœæ 70 mm, skl w centymetrch i clch. Wymienne, luminiowe rmiê mocuj¹ce kmerê. Rêczn regulcj wysokoœci z pomoc¹ korby. Wysokoœæ 100 cm 67 cm Regulcj wysokoœci z kompenscj¹ wgi Mechnizm do precyzyjnej regulcji wysokoœci 5 Rmiê do mocowni kmery 2 Typ (str. 11) RTP RA 101 Regulcj poziom brk Rodzj gwintu kmery B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny Urz¹dzenie pozycjonuj¹ce kmerê Mo liwoœæ od³¹czeni i wyminy Zestwy oœwietleni psuj¹ce 5276/ / do dnego typu sttywu 5280/ /5281 b M 106 cm 73 cm b 13,5-21,8 cm 11,7 cm c 59 x 43 cm 28 x 33,5 cm c M mx. 4 kg mx. 4 kg * niedostêpny w wersji npiêciowej 120 V Kiser evision

5 evision RB 2.18 RB 2.36 RB 4.36 HF RB 4.55 HF Oœwietlenie dl Copylizer Numer kodu Sk³d siê z dwóch bocznych lmp i dwóch uchwytów. Reflektory rynnowe, odpowiednie nwet dl brdzo miêkkiego oœwietleni. Pod³¹czone 3 i wspó³prcuj¹ce z Copylizerem 1 z oddzielnym sterownikiem (dl 5265, 5266) 6. URZ DZENIE OŒWIETLENIOWE Reflektory Zestw lmp fluorescencyjnych typy dziennego 12 o temperturze brwowej 5400 o K, odwzorownie brwowe 1A (DIN 5035), R = Źród³o œwit³ 2 x 18 W 2 x 36 W 4 x 36 W 4 x 55 W Iloœæ i moc œwietlówek Wymienne lmpy 23,5 x 8,5 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 64 x 21 cm Oœwietln powierzchni Wysok czêstotliwoœæ Regulcj ntê eni œwit³ Niezle ne w³¹czniki dl k dej z lmp 1 Szyb dyfuzyjn 7 Mo liwoœæ zmontowni reflektor n niezle nym sttywie 9 Stlowy k¹townik o wymirch mm (urz¹dzeni 5280, 5281), montowny do podstwy copylizer, z przegubem do regulcji k¹t nchyleni. Rmion mocuj¹ce oœwietlenie Regulcj k¹t nchyleni Regulcj wysokoœci Reflektory przesuwne poziomo Reflektory obrcne / / / /5212 Psuj¹ce do Copylizer cm 47 cm 66 cm 66 cm 38,5 cm 38,5 cm 56 cm cm cm cm cm b 50 cm 50 cm 74 cm 74 cm 74 cm 76 cm 76 cm c b c Kiser evision

6 evision Akcesori + Komponenty Copylizer evision exe.cutive Podstw z szyb¹ i zciskiem podtrzymuj¹cym 5292 Wyprodukown z wysokiej klsy szk³ kryszt³owego, przeznczon do pof³downych powierzchni orz jko ochron podœwietlnej p³yty ze szk³ krylowego. Mo e by przymocown n zwisch do podstwy podœwietlnej i z ³twoœci¹ podnoszon. Copylizer evision ini.til Metlow podstw jest ochronn¹ pokryw¹ dl szklnej p³yty, mo e byæ przymocown do podstwy podœwietlnej n zwisch i z ³twoœci¹ przenoszon Cztery mgnesy do podtrzymywni fotogrfownych powierzchni orz ndruk krtki n p³ycie, umo liwij¹cy w³œciwe ustwienie fotogrfownego obiektu. Zcisk przytrzymuj¹cy p³ytê. Mskownic 5296 Zpobieg powstwniu odblsków w przypdku fotogrfowni przeÿroczystych powierzchni o wymirch pomiêdzy 24x36 mm (35 mm sljd) i 13x18 cm. Z ³twoœci¹ mo e byæ zmontown n zwisch do postwy podœwietlnej i podnoszon W 13 W P³yt podœwietln wypos on w kolumnê i uchwyt mocuj¹cy kmerê z systemem Kiser R1 (zobcz str. 11). Oœwietlenie boczne mo e byæ dopsowne zgodnie z potrzebmi. Powierzchnipodœwietln o wymirch 43x35 cm. Rodzj psuj¹cych oœwietleñ bocznych: 5241*: bez HF, 5242: z HF, 5262: z HF i regulcj¹ ntê eni. Lmpy zmienne do Copylizer exe.cutive i p³yty podœwietlnej: 5400 K, 13 W. 2136: 1 sztuk 2477: 4 sztuki Lmpy zmienne do Copylizer ini.til i p³yty podœwietlnej: 5400 K, 8 W. 2146: 1 sztuk 2475: 4 sztuki * niedostêpne w wersji npiêciowej 120 V Do zestwów oœwietleni RB 2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF Do zestwu oœwietleni RB 2.18 Zciski mocuj¹ce 5256 Do mocowni bocznego oœwietleni RB 2.18, RB 2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF do p³yty podœwietlnej do gruboœci 48 mm, 2 sztuki. 55 W 36 W 18 W Lmpy wymienne 5567 Do RB 2.36 i RB 4.36 HF o K, 36 W, 1 sztuk. Lmpy wymienne 3454 Do RB 4.55 HF o K, 55 W, 1 sztuk. Lmpy wymienne 5458 Do RB o K, 18 W, 1 sztuk. 6 Kiser evision

7 repro Idelne rozwi¹znie dl profesjonlistów Kiedy wymgsz mksymlnej stbilnoœci, wysokiej obci¹ lnoœci potrzebnej do montowni ciê kiego sprzêtu orz solidnoœci wykonni, Kiser repro system jest njlepszym wyborem. Poz studiem fotogrficznym system ten z powodzeniem znjdzie zstosownie n polu technologii, nuki, edukcji i produkcji medilnej. Chrkteryzuje siê niezwykle wysokim poziomem stbilnoœci, co czyni go wyj¹tkowo skutecznym przy fotogrfowniu przedmiotów odblskowych i przeÿroczystych, przy u yciu kmer z liniowym sknowniem, mikro sknowniem, lub multi ekspozycj¹. Modu³owo zprojektowny sttyw posid stolik jko st³¹ bzê, n której umieszczon jest kolumn z mo liwoœci¹ regulowni wysokoœci. Do stolik montowne jest równie wymienne oœwietlenie boczne. Stosownie do potrzeb, stolik mo e byæ wypos ony w du ¹, specjln¹ podstwê do fotogrfowni przedmiotów odblskowych lub p³ytê podœwietln¹ do fotogrfowni powierzchni przeÿroczystych. Wysokoœæ kmery n sttywie ustwin jest z pomoc¹ mechnizmu elektrycznego sterownego pilotem w dwóch prêdkoœcich niezle nych od obci¹zeni. W celu precyzyjnego ustwieni osi optycznej kmery wzglêdem fotogrfownego obiektu, rmiê kmery mo e byæ wysuwne poziomo lub opcjonlnie przechylne o +/- 90 stopni. Kolumn, któr jest zbudown z wielu pogrupownych ze sob¹ profili przytwierdzonych do stbilnej bzy, tworzy niezwykle solidn¹ konstrukcjê odporn¹ n wstrz¹sy i wibrcje. Do fotogrfowni przedmiotów b³yszcz¹cych dostêpny jest odpowiedni zestw oœwietleni bocznego wrz z uchwytmi do mocowni folii polryzcyjnych i dyfuzyjnych. Kiser repro system jest zwodowym stnowiskiem prcy, które wypos one w odpowiedni sprzêt wizyjny, zpewni optymlne wrunki nwet dl brdzo wyszuknych i precyzyjnych zdñ. 7 Kiser repro

8 repro Akcesori + Komponenty 217 cm 87 cm cm 60 cm 75 cm mx. 15 kg cm Stolik pod podstwê 5615 Wymiry bez coko³u (d³. x wys. x g³.): 88 x 66 x 78 cm. Wymgn przestrzeñ (d³. x g³.): 88 x 104 cm. Konstrukcj metlow do mont u i demont u. Cokó³ do montowni kolumny wykonny z luminium z wbudown¹ poziomnic¹. Nogi stolik regulowne indywidulnie. Pó³k o wymirch 79,5 x 49 cm. Podstw 5616 Podstw, dopsown do sto³u Wymir (d³. x g³.): 80 x 60 cm (DIN A1). Gruboœæ: 38 mm. Wykonn z wysokiej jkoœci drewn, lminown, z ndrukiem sitki i skli w centymetrch i clch, z uchwytem n skrzynkê steruj¹c¹ oœwietleniem bocznym. P³yt podœwietln 5617 Podstw dopsown do stolik Wymir (d³. x g³.): 80 x 60 cm. Powierzchni œwiec¹c (d³. x g³.): 48 x 43 cm. Szkln p³yt. Œwietlówki: 4 x 55 W kompktowe, fluorescencyjne. Tempertur brwow 5400 o K, R = Œredni ywotnoœæ ok h. Ch³odzon wentyltorem, bez mo liwoœci umieszczni przedmiotów o wysokiej temperturze n powierzchni œwiec¹cej. Ntê enie powierzchni œwiec¹cej: 6700 cd/m 2. Równomiernoœæ oœwietleni: 85%. Wysok czêstotliwoœæ œwieceni (HF). Lmpy wymienne: 2414 (1 sztuk), 2487 (4 sztuki). Kolumn 5612 Wysokoœæ: 150 cm. Przekrój (szer. x g³.): 12 x 8 cm. Mteri³: czrne nodyzowne luminium. Ndruk skli w centymetrch i clch. Mechnizm przesuwu pionowego kmery Obci¹ enie mks.: ok. 15 kg. Przesuw pionowy: zutomtyzowny, dwie prêdkoœci. Dodtkow prêdkoœæ: st³, niezle n od obci¹ eni. Npêd relizowny przez przek³dniê œlimkow¹ ogrniczon¹ czujnikiem optycznym n szczycie kolumny, sterowny pilotem n kblu. Przesuw poziomy: relizowny z pomoc¹ dwóch korb ze œrubmi blokuj¹cymi po prwej i lewej stronie kolumny. Wbudown poziomic. Rmiê kmery przechylne o +/- 90 o, o wymirch 13 x 13 cm, z gwintem mont owym kmery B 1 /4 / B 3 /8, wymiennym i poziomo przesuwnym. Oœwietlenie boczne RB 5056 HF, 5656 Reflektory rynnowe o wysokim po³ysku, wymiry 64 x 21cm. Wypos one w lmpy fluorescencyjne 2 x 55 W n reflektor, œwit³o dzienne o temperturze brwy 5400 o K, R = Wysok czêstotliwoœæ, 40 khz. Oddzieln skrzynk steruj¹c oœwietleniem. Mo liwoœæ regulcji rmion reflektorów w pionie i poziomie. Œrednic stel u reflektorów: 25 mm. Rmion montowne zciskmi (15-55 mm) do stolik. Lmpy wymienne: 3454 (1 sztuk). Uchwyt do montowni n œcinie 5614 Do mont u œciennego kolumny Doln czêœæ z miejscem n cokó³ i dop³yw energii, z poziomnic¹, górn czêœæ z mo liwoœci¹ regulcji pionowej kolumny. Odleg³oœæ od œciny ok. 35 cm. Odlegloœæ uchwytu kmery od œciny cm. Sprzed rzem z mteri³mi potrzebnymi do mont u. Adpter zbli eniowy 5627 Do montowni n uchwycie kmery. S³u y do zmniejszni i ustwini minimlnej odleg³oœci pomiêdzy kmer¹ podstw¹. repro-adpter 4421 Do zmontowni n uchwycie kmery systemu R1. Ekrn dyfuzyjny 5593 Do zstosowni w uchwytch do filtrów sztuki. Filtr polryzcyjny 5594 Do zstosowni w uchwytch do filtrów sztuki. Uchwyty do filtrów 5592 Specjlne szyny do zmontowni n obudowch reflektorów. 4 sztuki, zestw n 2 reflektory Kiser repro 5594

9 R1 Uniwerslny, wyrfinowny, wszechstronny, wielofunkcyjny, dj¹cy siê ³two doptowæ f modulrny system Dl profesjonlistów i zgorz³ych fotogrfów. Zpewni o wysok¹ stbilnoœæ i precyzjê. Idelny dl prtów do 4 kg c³kowitej msy. Szeroki wchlrz dodtkowego wypos eni. A Poszczególne czêœci systemu dj¹ siê ³two dptowæ do indywidulnych potrzeb. G Ró ne powierzchnie robocze podstw i wysokoœci kolumn orz wiele mo liwoœci regulcji rmion mocuj¹cych kmerê. B Zestwy oœwietleni z ró nymi reflektormi i Ÿród³mi œwit³, o ró nych mocch orz ró nych mo liwoœcich mont u i regulcji. System c³kowicie modulrny, zoptymlizowny do dptcji i umo liwij¹cy wiele konfigurcji. g 9 Kiser R1- System

10 R1-System Sttywy RSX RS 10 RS 1 RS 1 RS 1 microdrive Numer kodu STATYW Sk³d siê z podstwy, kolumny i rmieni mocuj¹cego kmerê. Podstw Szr, mtow z podzi³k¹ w centymetrch i clch 2. Wymiry 60 x 50 cm 60 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm Gruboœæ 32 mm 32 mm 28 mm 28 mm 28 mm Cokó³ z poziomnic¹ 4 Regulcj Kolumn Czrn, z luminiowych profili, 70 mm szerokoœci, ze skl¹ w centymetrch i clch, z rêczn¹ korb¹ do regulcji. Wysokoœæ 120 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm Regulcj wysokoœci z pomoc¹ mech. frykcyjnego Regulcj wysokoœci z pomoc¹ mech. zêbtkowego Zrównow enie Npêd Rmiê do mocowni kmery Wymienne Typ (str. 11) RTX 1 RTP RA 1 RT 1 RA 1 Regulcj poziom i pochyln poziom poziom Gwint kmery B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny B 3 /8 / B 1 /4, wymienny 3 Urz¹dzenie pozycjonuj¹ce kmerê Œrub blokuj¹c Pozycje kmery przedni/tyln przedni przedni tyln/poziom/pion przedni b M 125,5 cm 105,5 cm 105 cm 105 cm 105 cm b cm 15,5-23,8 18, ,8 18,7 c 60 x 43 cm 60 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm c M mx. 3,5 kg mx. 4 kg mx. 4 kg mx. 3 kg mx. 4 kg 10 Kiser R1-System

11 Kiser R1-System Kolumny Mtowe, czrne, wykonne z profili luminiowych, ze skl¹ w centymetrch i clch. Regulcj wysokoœci korb¹, centrlne, czopowe mocownie rmieni kmery. wysokoœæ mechnizm frykcyjny mechnizm zêbtkowy przeciwwg œrub œrub blokuj¹c ,5 m ,2 m m 1: m m m 70 mm 35 mm mikrometr Rmiê do kmery RTX B 1 / 4 B 3 / RT 1 B 1 / 4 B 3 / RTP B 1 / 4 B 3 / 8 70 mm 5524 RA 1 B 1 / 4 B 3 / mm 90 mm 88 mm mm mm mm 110 mm Regulowne w poziomie (regulcj precyzyjn - œrub mikrometryczn) n równoleg³ych szynch. Obrcne o +/- 90 stopni, z poziomic¹. Mont kmery z przodu i z ty³u. Regulowne w poziomie n równoleg³ych szynch orz pochylne. Z dwiem pozycjmi mont owymi dl formtu poziomego i pionowego. Regulowne w poziomie n równoleg³ych szynch, z urz¹dzeniem pozycjonuj¹cym kmerê. Z urz¹dzeniem pozycjonuj¹cym kmerê. Komponenty + Akcesori Uchwyt œcienny 4412 Dl kolumn systemu R1. Czêœæ górn z regulcj¹ dl uzyskni bsolutnie pionowej pozycji. Czêœæ doln - sztywne mocownie z poziomic¹. Odleg³oœæ od œciny do przedniej krwêdzi mechnizmu przesuwu pionowego (bez rmieni kmery) ok. 25 cm. Stolik pod p³ytê 5508 Dl wszystkich sttywów/podstw systemu R1. Nogi z indywiduln¹ regulcj wysokoœci. Uchwyt n skrzynkê steruj¹c¹ oœwietleniem. Wymiry (szer., wys., g³êb.): 58 x 51 x 60 cm. 114 mm mm 100 mm Podstwy Mtowe, szre, z ndrukiem skli w centymetrch i clch. Indywiduln regulcj wysokoœci nóg. Uchwyt do kolumny z luminium z wbudown¹ poziomic¹. c b b d RA 101 B 1 / 4 B 3 / mm 5523 RLR CC mm 73 mm 114 mm 45 mm 114 mm 400 mm 2 x 400 mm B 1 / 4 B 1 / 4 51 mm 51 mm Do kmer z du ym odstêpem pomiêdzy mocowniem sttywu osi¹ optyczn¹. Z urz¹dzeniem pozycjonuj¹cym kmerê. Z mo liwoœci¹ poziomego przesuwu pltformy kmery w lewo lub prwo i mont u kmery odpowiednio do poziomych i pionowych formtów. Z ogrnicznikmi pozycji koñcowej przesuwu. Z dwom pltformmi kmery dj¹cymi siê przesuwæ poziomo w prwo i lewo. Odpowiedni do symultnicznego przesuwu dwóch kmer np. przy zdjêcich porównwczych. Rmiê przed³u j¹ce 4455 Przed³u rmiê kmery o 8 cm. Uchwyt do fotogrfowni przedmiotów 5528 Do zdjêæ w œwietle przenikj¹cym i odbitym z regulcj wysokoœci i przechy³u. Obrotow rm ze szk³em wysokiej jkoœci orz szk³em krylowym o wymirch 37 x 48 cm. Dostrczny z dodtkowym rmieniem do zmontowni n kolumnie. b c d cm 60 cm 53 cm 32 mm Urz¹dzenie suwkowe 105 mm B 1 / 4 B 3 / 8 Ptrz opis n str cm 50 cm 43 cm 32 mm cm 50 cm 43 cm 28 mm mm 21 mm 11 Kiser R1-System

12 R1-System Œwit³o RB 5055 HF RB 5004 HF RB 5004 RB 5000 DL Numer kodu BOCZNE URZ DZENIA OŒWIETLENIOWE Reflektory Sk³dj¹ siê z dwóch reflektorów rynnowych zmontownych n przegubch do podstwy kolumny. Reflektory rynnowe z mo liwoœci¹ uzyskni efektu miêkkiego œwit³. Typ œwietlówki Kompktowe, fluorescencyjne œwietlówki typu dziennego, odwzorownie brw 1A (DIN 5035) R= Tempertur brwy 5400 o K 5400 o K 5400 o K 5400 o K Iloœæ/moc lmp 4 x 55 W 4 x 36 W 4 x 36 W 2 x 36 W Wymienne œwietlówki Zkres emisji œwit³ 64 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm Wysok czêstotliwoœæ Mo liwoœæ przyciemnini Wysoki po³ysk we wnêtrzu reflektor 1 Mo liwoœæ zmontowni reflektor n niezle nym sttywie Oddzieln skrzynk steruj¹c oœwietleniem 3 Rmion mocuj¹ce reflektory Stel reflektorów mocowny z pomoc¹ zcisków 4 do p³yty kolumny o gruboœci do 48 mm sklowne rmion pionowe 6 z regulcj¹ k¹t nchyleni 4. Regulcj k¹t nchyleni Mozliwoœæ poziomego przesuwu reflektorów 8 Mozliwoœæ obrcni reflektorów Œrednic stel u reflektorów 20 mm 16 mm 16 mm 16 mm cm 47 cm 47 cm b cm cm cm 56 cm c 76 cm 74 cm 74 cm 74 cm c b Kiser R1-System

13 R1-System RB 5003 UV RB 101 RB 300 RB 104 Œwit³o Numer kodu Sk³dj¹ siê z dwóch lub czterech lmp orz rmion mocuj¹cych. BOCZNE URZ DZENIA OŒWIETLENIOWE Reflektory rynnowe 5 Reflektory ch³odzone Reflektory ch³odzone 7 wentyltorem konwekcyjnie Okr¹g³e reflektory Reflektory UV-A Hlogen Hlogen rówk E 27* Typ lmpy d³ugoœæ fli 366 nm 3400 o K 3200 o K o K Tempertur brwy 6 x 18 W 2 x 650 W 2 x 300 W mx. 4 x 250 W Iloœæ/moc lmp Lmpy wymienne 64 x 21 cm 8 x 10 cm œrednic 7 cm œrednic 13,8 cm Oœwietln powierzchni Wysok czêstotliwoœæ Regulcj ntê eni oœwietleni Wysoki po³ysk wnêtrz reflektor Mo liwoœæ zmontowni reflektor n niezle nym sttywie 1 Stel reflektorów mocowny z pomoc¹ zcisków 4 do p³yty kolumny o gruboœci do 48 mm sklowne rmion pionowe 6 z regulcj¹ k¹t nchyleni 4. Oddzieln skrzynk steruj¹c oœwietleniem 3 Rmion mocuj¹ce reflektory Regulcj k¹t nchyleni Mozliwoœæ poziomego przesuwu reflektorów 8 Mo liwoœæ obrcni reflektorów 20 mm 16 mm 16 mm 16 mm Œrednic stel u reflektorów cm 47 cm 47 cm 47 cm cm 42 cm 29,5 cm b 76 cm 74 cm 74 cm 74 cm c b c * brk w zestwie, spis rówek n str Kiser R1-System

14 R1-System 5593/5583 Komponenty + Akcesori Uchwyty do filtrów Filtr polryzcyjny Filtr rozprszj¹cy 5594 Numer kodu U ywæ z 5590/ /5557/ /5591/5558/5557/ / /5557/5556 D³ugoœæ / rozmir 60 cm 46 cm 64 x 21,5 cm (mo liwoœæ obciêci) 64 x 21,5 cm 50 x 21,5 cm K dy reflektor rynnowy posid otwory do zmontowni Opis prowdnic do filtrów. Filtry s¹ wsuwne pomiêdzy prowdnice. Zestw 2 pry 2 pry 2 sztuki 2 sztuki 2 sztuki 47 cm 74 cm 0-72 Rmion lmp Zestw lmp (oprw) RB 3 Zestw lmp (oprw) GNT Zestw reflektorów RL 100 Vrio Numer kodu * Regulown wysokoœæ i k¹t nchyleni. Mocownie do podstwy z pomoc¹ zcisków (rozstw do 48 mm gruboœci podstwy). Œrednic stel u: 16 mm. Zestw: 2 szt. 2 szt. Gwint rówki: E27. Przechylne, z mocowniem n sztyft. rówki: mx 2 x 250 W. Brk rówek w zestwie (spis rówek n str. 19). Kble zsilj¹ce: 2 x 2 m z w³¹cznikmi. Do u ytku z rmionmi szt. Gwint rówki E27. N giêtkich rmionch po 36 cm k de. rówki: mx 2 x 250 W. Brk rówek w zestwie (spis rówek n str.19). Kble zsilj¹ce: 2 x 2 m z w³¹cznikmi. Do u ytku z rmionmi szt. Reflektory hlogenowe o zmiennej ogniskowej i zmiennym ntê eniu œwit³ (zciemnienie do ok. 20%). N giêtkich rmionch po 40 cm k de. rówki: 2 x 100 W w zestwie ( rówki zmienne: 3054). Kble zsilj¹ce: 2 x 4 m. Dostrczny z dwom oddzielnymi œciemniczmi (po jednym n reflektor) z wbudownymi trnsformtormi. Uchwyt do lmpy b³yskowej 5571 Do montowni lmpy b³yskowej lub oœwietleni ci¹g³ego wypos onego w stopkê lub gwint 1 /4 cl. Filtr konwersyjny Bezpieczne mocownie przednie z filtrem konwersyjnym i klpkmi skupij¹cymi œwit³o. Zestw n 1 reflektor. * nie dostêpne w wersji npiêciowej 120/240 V. 14 Kiser R1-System

15 R2 Elstyczny, stbilny, kompktowy Sttywy i zestwy oœwietleni z rodziny R2 s¹ l ejszymi wersjmi systemu R1. Zprojektowne dl lekkiego sprzêtu wizyjnego, ich wymiry i poziom stbilnoœci czyni¹ je idelnymi do prcy reprodukcyjnej. Zstosownie znjd¹ tu m³e prty i kmery cyfrowe i nlogowe orz mniejsze lustrznki i przemys³owe kmery CCD. Dostêpnych jest równie wiele zestwów oœwietleni, pocz¹wszy od fluorescencyjnych wysokiej czêstotliwoœci, skoñczywszy n wypos onych w rówki oplowe. 15 Kiser R2-System

16 R2-System 1 Sttywy 2 RS 2 XA RS 2 CP Numer kodu P³yt Szr mtow z ndrukiem w skli w cm i clch 25 cm gruboœci. Wymiry 40 x 50 cm 40 x 42 cm Cokó³ luminiowy stlowy b M c Mtow, czrn, profile luminiowe, 35 cm szerokoœci, skl w centymetrch i clch. Kolumn Wysokoœæ regulown korb¹. Wysokoœæ 76 cm 60 cm Sk³dn 2 Uchwyt do mocowni kmery regulowny poziomo 1, zkres regulcji 7 cm, gwint B 1 /4 Zestw sttyw sttyw, torb trnsportow ,5 cm 64 cm b 12,5-19,5 12,5-19,5 c 44,5 cm 37 cm M 1,5 kg 1,5 kg Oœwietlenie RB 218 HF RB 218 RB 260 digitl RB 2 Zestw przenoœny R2 CP Numer kodu * * OŒWIETLENIE BOCZNE Sk³d siê z lmp i rmion mocuj¹cych. Rerflektory 2 rynny oœwietleniowe z odb³yœnikiem 4 reflektory Źród³o œwit³ Kompktowe œwietlówki rówki oplowe** Iloœæ lmp 2 x 18 W 2 x 11 W 4 x 150 W mx. Tempertur brwow 5400 o K 6000 o K 3000 o K Wymienne lmpy Wysok czêstotliwoœæ Sk³d siê ze sttywu RS 2 CP (5301) i oœwietleni RB 260 digitl (5462) i 5303 z wytrzym³¹ torb¹ trnsportow¹ o wymirch 62 x 58 x 21 cm z r¹czk¹ i pskiem n rmiê. Rmion mocuj¹ce Stel reflektorów - wymir krwêdzi 16 mm. Rmion mocuj¹ce Zciski do p³yty o gruboœci do 48 mm. Regulcj k¹t nchyleni Regulcj wysokoœci Reflektory przesuwne poziomo Reflektory obrotowe 16 Kiser R2-System * nie wystêpuje w wersji npiêciowej 120 V ** nie dostrczne ze sttywem, spis lmp n str. 19 c b d b 5454/ / ,5 cm 39,5 cm 47 cm b 50 cm 50 cm 50 cm c 34,5 cm 30,5 cm d 35 cm

17 "reprokid" sttyw biurkowy Kompktowy sttyw dl njmniejszych i njl ejszych prtów, zpewni te bezpieczne trzymnie Kmer CCD i njl ejszych lustrznek. Jeœli dysponujesz m³¹ przestrzeni¹, bêdzie idelny, gdy zjmuje jedynie 35 x 40 cm powierzchni biurk Numer kodu Sttyw z oœwietleniem bocznym Sttyw Zestw Mtowy szry 32 x 38 cm, 19 mm gruboœci. P³yt 59 cm wysokoœci, skl w centymetrch i clch. Kolumn Regulowne ze œrub¹ blokuj¹c¹, gwint B 1 /4. Rmiê kmery Okr¹g³e rmion z dwom regulownymi reflektormi. Gwint rówek E 27. Oœwietlenie rówki 2 x 250 W (nie dostrczne ze sttywem) Spis rówek n str. 19 Rodzj rówek 120/230/240 V Npiêcie 1 kg 63,5 cm 13 cm cm 42 cm 32 cm 38 cm 17 Kiser reprokid

18 Wypos enie P³yt reprodukcyjn 5901 Pltform podtrzymuj¹c dokumenty 5903 Urz¹dzenie justuj¹ce 5990 S³u y do mocowni i pozycjonowni p³skich obiektów. Metlow, szr p³yt z 18 % odbiciem, spód ntypoœlizgowy. Ndruk sitki i skli, wymir ndruku 46 x 34 cm. 4 ko³ki pozycjonuj¹ce i 4 rmki mgnetyczne przytrzymuj¹ce orygin³. C³kowite wymiry: powierzchni 50 x 38 cm, wysokoœæ 10 mm. Mo liwoœæ zmontowni n œcinie. Obrcn i pochyln do 90 stopni we wszystkich kierunkch. S³u y do podtrzymywni dokumentów i innych przedmiotów o wymirch do 210 x 148 mm. Dwie boczne listwy podtrzymuj¹ce. Cztery obrotowe klmry podtrzymuj¹ce. Regulcj wysokoœci do 40 mm. Nogi podstwy z indywiduln¹ regulcj¹ wysokoœci. Poziomice n podstwie i pltformie. Wymiry (d³., szer., wys.): 265 x 173 (213) x 210 mm. Przyrz¹d do dok³dnego ustwini kmery. Nsdk n obiektyw ze œrodkowo-centruj¹c¹, œwiec¹c¹ diod¹. Tk e do justowni przy fotogrfowniu z zstosowniem prsoli rozprszj¹cych. Stbiliztor pr¹du zmiennego 2395 Zpobieg whniom npiêci (<1%). Wymgny przy prcy z wysoce czu³ymi prtmi cyfrowymi lub opcjonlnie jko Ÿród³o pr¹du dl zestwów oœwietleni wysokiej czêstotliwoœci mm 118 mm Mksymlne obci¹ enie: 400W Dostêpny tylko w wersji npiêciowej 230/240 V. Podstw do fotogrfowni ksi¹ ek 5904 Os³on refleksów œwietlnych Urz¹dzenie suwkowe (tzw. snki) 5531 Ideln do ujêæ otwrtych ksi¹ ek. Z szyb¹ przykrywj¹c¹ krtki regulown¹ w pionie wysokoœci¹ smej ksi¹ ki (mksymlnie 95 mm) i oœmiom g¹bkmi poziomuj¹cymi ksi¹ kê otwrt¹ np. n pierwszej stronie. Podstw z ntypoœlizgowym spodem. Wymiry podstwy: 43 x 41 cm C³kowite wymiry (szer., wys., g³êb.): 47 x 13 x 45 cm. Mocown n gwincie filtrcyjnym obiektywu kmery. 5907: do obiektywów z gwintem dl filtrów 62, 58 i 55 mm. 5908: do obiektywów z gwintem dl filtrów 55, 52 i 49 mm. Mechnizm przesuwu precyzyjnego z uchwytem. Œrub blokuj¹c. Szybki przesuw z jednostronn¹ dÿwigni¹ blokuj¹c¹. Zkres ustwieñ: 120 mm. Skl w milimetrch. Du pltform kmery z powierzchni¹ ntypoœlizgow¹. Wymienny gwint mont owy. kmery 1/4 / 3/8 cl. Gwint sttywowy 1/4 i 3/8 cl. Wyj¹tkowo p³ski kszt³t. Mteri³: czrne nodyzowne luminium. Dwie pry snek mog¹ byæ montowne ze sob¹ n krzy. 105 mm 232 mm 21 mm 18 Wypos enie

19 W ne dne techniczne STATYW Oznczenie Numer kodu Wysokoœæ Wymir p³yty (LF) Odleg³oœæ od orygin³u 1) Zestwy oœwietleni kolumny (odleg³oœæ od przy ogniskowej 2) orygin³u) rodzj 50 mm 100 mm Copylizer cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281 exe.cutive cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/ cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5270 Copylizer cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5266 ini.til cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5265 RSP repro 5612 z 150 cm 88 cm 44 cm lub 66 cm 80 x 60 cm, 5616/5617 LF 48 x 43 cm RSX cm 60 x 50 cm 66 cm 33 cm RS cm 60 x 50 cm 53 cm 27 cm RS cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm RS cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm RS 1 microdrive cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm RS 2 XA cm 40 x 50 cm 38 cm 19 cm 5454/5453/5462/5450 RS 2 CP cm 40 x 42 cm 29 cm 15 cm 5454/5453/5462 reprokid 5360/ cm 32 x 38 cm 33 cm 16 cm przy /5590/5588/ 5558/5557/5556/ 5591/5595/5552/ 5554/5563 3) /5564 3) / ) R1 repro Copylizer R2 OSWIETLENIE Oznczenie Numer kodu Moc Tempertur Ntê enie Czs/ Sttyw rówk (Wt) brwy (Kelvin) œwit³ (Lux) 4) blend 5) RB 4.55 HF 5280, x / , RB 4.36 HF 5276, x / , RB x / RB 2.18 HF x / RB x / RB 5056 HF x / z 5615 lub 5616/ RB 5055 HF 5589/ x / RB 5004 HF 5558/ x / RB x / RB 5000 DL x / RB 5003 UV 5591/ x 18 UV-A, 366 nm 5512, 5569 RB x / , 3038 RB x / ) 4 x / , ) RB 3 3) x x x /60 1/60 1/ , ) ) ) 2 x / ) GNT 3) x / ) 2 x / ) RL 100 Vrio 3) x / RB 218 HF x /4 5301, RB x /4 5301, RB 260 digitl x /8 5301, RB x / ) 4 x / ) R 2 CP x /8 w komplecie 5460 reprokid x /60 w komplecie ) 2 x /125 w komplecie ) Copylizer R1 repro R2 reprokid reprokid 1) N mksymlnej wysokoœci. 2) Ogniskow odpowiedni dl formtu 35 mm (24 x 36 mm). 3) W po³¹czeniu z rmionmi reflektorów ) Mierzone z mo liwie mksymln¹ równoœci¹ oœwietleni bior¹c pod uwgê ustwienie rmion reflektorów w stosunku do powierzchni obiektu. 5) Przybli ony czs nœwietlni w sekundch (przy f = 8). 6) Nie do³¹czone do zestwu. 3127, reflektory, 3124, 3130, lmpy bez powierzchni odblskowych. 19 W ne dne techniczne

20 Kopiownie sljdów Zestw u ytecznych komponentów do precyzyjnego pozycjonowni i podœwietlni dipozytywów i negtywów (od 24x36 mm do 60x60 mm) w czsie ich duplikcji lub digitlizcji Zestw do kopiowni sljdów: 4544, 5979, 4583, 4489, 5969, Zestw do kopiowni sljdów: 4544, 5979, 4583, 4489, 5969, Zestw umo liwij¹cy obrócenie g³owicy G³owic brwn z rówk¹ hlogenow¹ 100 W. Stopniow zmin filtrów brwnych YMC. Filtr UV i pokrêt³o filtr gêstoœci. Wymgny trnsformtor 4451/ Trnsformtor do 4544 z elektroniczn¹ stbilizcj¹ npiêci Trnsformtor do Urz¹dzenie ch³odz¹ce do g³owicy 4544 umo liwij¹ce jej ci¹g³¹ prcê Kretk negtywow 4489 Wk³dk formtow do filmów m³oobrzkowych 4584 Kretk negtywow do sljdu 7 x 7cm 5976 Nk³dk do sljdów 4 x Filtr konwersyjny 5969 Sljdy testowe 24 x 36 mm 6 x 6 cm 4 x / Wiêcej pikseli Wiêcej informcji Wiêcej przeÿroczystoœci ZIBA Fototechnik ul. Miêdzynrodow 68/ Wrszw Tel.: (+48) Fx: (+48) E-mil: Internet: Kiser Fototechnik GmbH & Co. KG Im Krötenteich Buchen Germny Tel.: +49(0) Fx: +49(0) Technische Änderungen vorbehlten. Alle Angben sind c.-werte. Printed in Germny

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo