Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Uwaaj, aby woda nie dostala si do gniazda sluchawek i komory baterii, gdy moe ona spowodowa znaczne uszkodzenia. Dzialanie telefonów komórkowych w pobliu urzdzenia moe spowodowa zaklócenia. Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urzdzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialnoci za jakkolwiek utrat danych spowodowan uszkodzeniem lub brakiem moliwoci odczytu danych zapisanych w urzdzeniu. Aby unikn problemów, naley zarzdza plikami (przesyla je, usuwa itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dolczonego do zestawu! Nie stosuj adnych rodków czyszczcych zawierajcych alkohol, amoniak, benzen lub materialy cierne, gdy mog one powodowa uszkodzenie produktu. W niskich temperaturach ywotno akumulatora urzdzenia moe by krótsza. Czci zamienne/akcesoria: Czci zamienne/akcesoria mona zamówi na stronie internetowej com/ support. Ochrona sluchu Temperatury eksploatacji i przechowywania Urzdzenia naley uywa w temperaturze 035ºC. Urzdzenie naley przechowywa w temperaturze -2045ºC. Glono dwiku podczas sluchania powinna by umiarkowana: Korzystanie ze sluchawek przy duej glonoci moe spowodowa uszkodzenie sluchu. Ten produkt moe generowa dwik o nateniu grocym utrat sluchu uytkownikowi ze zdrowym sluchem, nawet przy uytkowaniu trwajcym nie dluej ni minut. Wysze natenie dwiku jest przeznaczone dla osób z czciowo uszkodzonym sluchem. Glono dwiku moe by mylca. Z czasem sluch dostosowuje si do wyszej glonoci dwiku, uznawanej za odpowiedni. Dlatego przy dlugotrwalym sluchaniu dwiku to, co brzmi,,normalnie" w rzeczywistoci moe brzmie glono i stanowi zagroenie dla sluchu. Aby temu zapobiec, naley ustawia glono na bezpiecznym poziomie, zanim sluch dostosuje si do zbyt wysokiego poziomu. Ustawianie bezpiecznego poziomu glonoci: Ustaw glono na niskim poziomie. Stopniowo zwikszaj glono, a dwik bdzie czysty, dobrze slyszalny i bez zaklóce. Nie sluchaj zbyt dlugo: Dlugotrwale sluchanie dwiku, nawet na,,bezpiecznym" poziomie, równie moe powodowa utrat sluchu. Z urzdzenia naley korzysta w sposób umiarkowany oraz robi odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze sluchawek stosuj si do poniszych zalece. Nie sluchaj zbyt glono i zbyt dlugo. PL 3 Po ls ki Zachowaj ostrono przy zmianie glonoci dwiku ze wzgldu na dostosowywanie si sluchu. Nie zwikszaj glonoci do takiego poziomu, przy którym nie slycha otoczenia. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach uywaj sluchawek z rozwag lub przesta ich uywa na jaki czas. Nie uywaj sluchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdy moe to spowodowa zagroenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach. Modyfikacje Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do korzystania z tego produktu. Prawa autorskie Wszelkie pozostale marki i nazwy produktów stanowi wlasno poszczególnych firm i organizacji. Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagra pobranych z Internetu lub utrwalonych na plytach Audio- CD stanowi naruszenie praw autorskich i umów midzynarodowych. Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materialów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagra dwikowych, moe stanowi naruszenie praw autorskich bdce przestpstwem. Nie naley uywa niniejszego urzdzenia do takich celów. Windows Media oraz logo Windows s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Zachowaj odpowiedzialno! Szanuj prawa autorskie. Firma Philips szanuje wlasno intelektualn i oczekuje tego samego od uytkowników swoich produktów. Materialy multimedialne dostpne w Internecie mog by tworzone i/lub rozprowadzane bez zgody wlacicieli praw autorskich. Kopiowanie lub dystrybucja takich materialów moe narusza prawa autorskie w rónych krajach, take w Twoim. Przestrzeganie praw autorskich jest Twoj odpowiedzialnoci. Nagrywanie i przesylanie do przenonego odtwarzacza strumieni wideo pobranych do komputera jest moliwe tylko w przypadku materialów publicznych lub posiadajcych odpowiedni licencj. Materialów takich mona uywa wylcznie do uytku prywatnego, niekomercyjnego i naley przestrzega instrukcji dotyczcych praw autorskich dostarczonych przez wlaciciela danego materialu. Instrukcje takie mog zabrania wykonywania jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mog zawiera technologie zabezpieczajce przed wykonywaniem kolejnych kopii. W takich przypadkach funkcja nagrywania nie bdzie dziala, a uytkownik zostanie powiadomiony za pomoc komunikatu. Rejestrowanie danych Firma Philips dba o jako oferowanych produktów, aby zapewni swoim klientom jak najlepsze dowiadczenia ich uytkowania. Dlatego w celu utworzenia przejrzystego profilu uytkowania tego urzdzenia rejestruje ono niektóre informacje/dane w pamici trwalej. Slu one nastpnie do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które moe napotka uytkownik. Dane te to na przyklad czas trwania utworu w trybie odtwarzania muzyki, czas sluchania radia, liczba rozladowa akumulatora, itp. Dane tego 4 PL rodzaju nie zawieraj informacji na temat treci lub mediów zapisywanych w pamici urzdzenia lub ródla ich pochodzenia. Dane zapisane w pamici trwalej s odzyskiwane i uywane WYLCZNIE w przypadku odeslania urzdzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu latwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania bldów. Zapisane dane zostan udostpnione uytkownikowi bezzwlocznie na danie. WE, którego nie wolno wyrzuca wraz ze zwyklymi odpadami komunalnymi. Aby zapewni bezpieczestwo i prawidlowe dzialanie produktu, w celu wymiany lub wyjcia akumulatora produkt naley przynie do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego (zobacz rysunek): Recykling produktu Produkt zostal wykonany z wysokiej jakoci materialów i elementów, które mog zosta poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania. Jeli na produkcie widoczny jest symbol przekrelonego pojemnika na odpady, oznacza to, i podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE: a Nie wolno wyrzuca produktu wraz ze zwyklymi odpadami komunalnymi. Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi selektywnej zbiórki urzdze elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zuytego sprztu pomaga chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Przestroga Usunicie wbudowanego akumulatora uniewania gwarancj i moe uszkodzi produkt. Zapoznaj si z poniszymi wskazówkami dotyczcymi wyrzucania produktu po zakoczeniu jego ywotnoci. b Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi selektywnej zbiórki baterii.

3 Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Uwagi dla uytkowników na terenie Unii Europejskiej Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczcymi zaklóce radiowych. Produkt zawiera wbudowany akumulator objty dyrektyw Unii Europejskiej 2006/66/ PL 5 Po ls ki 2 Nowe urzdzenie GoGear Ariaz GoGear Ariaz umoliwia odtwarzanie plików MP3 i WMA odtwarzanie plików wideo sluchanie radia FM nagrywanie Uwaga Obrazki s przykladowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i ksztaltu produktu, bez wczeniejszego powiadomienia. Zawarto opakowania Sprawd, czy opakowanie zawiera nastpujce elementy: Odtwarzacz Sluchawki Przewód USB Skrócona instrukcja obslugi Philips GoGear audio player Quick start guide 6 PL 3 Czynnoci wstpne Opis przycisków sterujcych i polcze h i j k RESET l nacinicie: cofnicie o jeden poziom nacinicie i przytrzymanie: powrót do glównego menu gniazdo sluchawek gniazdo USB nacinicie: przywracanie ustawie domylnych urzdzenia GoGear Ariaz przesunicie i przytrzymanie: wlczenie lub wylczenie urzdzeniagogear Ariaz przesunicie: blokowanie i odblokowanie wszystkich przycisków oprócz VOL Przestroga Sluchanie glonych dwików przez dluszy Po ls ki czas moe by szkodliwe. a b wywietlacz / nacinicie: przewinicie w gór lub w dól nacinicie i przytrzymanie: szybkie przewinicie w gór lub w dól nacinicie: zwikszanie/ c VOL zmniejszanie poziomu glonoci nacinicie i przytrzymanie: szybkie zwikszenie lub zmniejszenie poziomu glonoci d OPTIONS przegldanie dostpnych opcji nacinicie: przejcie do e/ poprzedniego/nastpnego nacinicie i przytrzymanie: szybkie przewinicie do tylu lub do przodu mikrofon f MIC nacinicie: odtwarzanie, g wstrzymanie lub porzdzenie GoGear Ariaz wylcza si. Wskazówka W celu zaoszczdzenia ladunku baterii i wydluenia czasu odtwarzania na urzdzeniu GoGear Ariaz przejd kolejno do > [Ustawienia wywietlania] > [Wylcznik ekranu] i upewnij si, e wybrano najkrótszy czas. 1 1 Przesu i przytrzymaj przycisk przez okolo 2 sekundy, aby ponownie wlczy urzdzenie GoGear Ariaz. Urzdzenie GoGear Ariaz jest wyposaone w blokad przycisków zabezpieczajc przed przypadkowym naciniciem. Aby zablokowa przyciski podczas odtwarzania, przesu suwak do pozycji.» Wszystkie przyciski, z wyjtkiem przycisków glonoci, zostan zablokowane, za na ekranie pojawi si ikona blokady. Aby ponownie odblokowa przyciski, przesu suwak do pozycji rodkowej. Bezpieczne odlczanie urzdzenia GoGear Ariaz Aby zapobiec utracie danych, odlcz urzdzenie GoGear Ariaz od komputera w nastpujcy sposób: Zamknij wszystkie aplikacje komputera, które korzystaj z urzdzenia GoGear Ariaz. Kliknij ikon zada. znajdujc si na pasku Zaczekaj na pojawienie si potwierdzenia, i urzdzenie GoGear Ariaz moe by PL 9 Po ls ki 4 Przenoszenie plików za pomoc urzdzenia GoGear Ariaz Urzdzenie GoGear Ariaz umoliwia przenoszenie plików z programu Eksplorator Windows Po podlczeniu urzdzenia GoGear Ariaz do portu USB komputera otwórz program Eksplorator Windows. Utwórz foldery w urzdzeniu GoGear Ariaz. Metod przecignij i upu mona posortowa pliki w foldery. 10 PL 5 Windows Media Player 11 (WMP11) Instalowanie programu Windows Media Player 11 (WMP11) 1 2 Wló dostarczon plyt CD do napdu CD-ROM komputera. Postpuj wedlug instrukcji na ekranie, aby zakoczy instalacj programu WMP11.» Wywietli si okno dialogowe Dodaj do biblioteki. Transfer plików muzycznych i obrazów do biblioteki programu WMP11 Domylnie program WMP11 automatycznie pobiera wszystkie pliki muzyczne i obrazy przechowywane w komputerze. Nowe pliki s automatycznie dodawane do biblioteki programu WMP11. Ponisze czynnoci pokazuj sposób dodawania plików muzycznych i obrazów przechowywanych w komputerze lub w sieci komputerowej: Kliknij przycisk << Opcje zaawansowane, aby rozszerzy okno dialogowe. Kliknij przycisk Dodaj...» Wywietli si okno dialogowe Dodaj folder. Wybierz folder zawierajcy pliki muzyczne lub obrazy, a kliknij nastpnie przycisk OK. Program WMP11 rozpocznie skanowanie folderu i doda dostpne pliki muzyczne oraz obrazy do biblioteki. Po zakoczeniu kliknij przycisk Zamknij. Wskazówka 1 2 Wybierz kolejno: Start > Wszystkie programy > Windows Media Player, aby uruchomi program WMP11. Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Biblioteka, a nastpnie wybierz opcj Dodaj do Biblioteki... Program WMP11 jest skonfigurowany tak, aby pomija pliki audio mniejsze ni 100 KB. Aby uwzgldni pliki mniejsze ni 100 KB, zmie ustawienia domylne w oknie dialogowym Dodaj do biblioteki. PL 11 Po ls ki Przelczanie midzy bibliotek muzyczn a bibliotek obrazów w programie WMP i w urzdzeniu GoGear Ariaz 1 Kliknij przycisk strzalki w lewym górnym rogu programu WMP11, a nastpnie wybierz kategori. 4 Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Zgraj i wybierz opcj Szybko transmisji bitów. Zgrywanie utworów z plyty CD Mona przesyla muzyk z plyty CD do urzdzenia GoGear Ariaz. Aby umoliwi przesylanie muzyki, wymagane jest uprzednie utworzenie cyfrowej kopii muzyki na komputerze. Proces ten nazywamy zgrywaniem. 5 Wló plyt audio CD do napdu CDROM w komputerze Upewnij si, e komputer ma polczenie z Internetem. Uruchom program WMP11. Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Zgraj i wybierz opcj Format.» Wywietli si spis wszystkich utworów na plycie. 12 PL Domylnie program WMP11 rozpocznie zgrywanie wszystkich utworów z plyty.» Aby zmieni t opcj, kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Zgraj i wybierz polecenie Po wloeniu dysku CD zgraj go automatycznie > Nigdy. Zaznacz pola przy utworach, które chcesz zgra. 6» Zakupione albumy lub pojedyncze utwory znajdziesz w bibliotece programu WMP11. Synchronizacja zawartoci Windows Media z urzdzeniem GoGear Ariaz 7 Kliknij przycisk Rozpocznij zgrywanie.» Zaznaczone utwory zostan poddane konwersji i dodane do biblioteki programu WMP11. Moesz synchronizowa zawarto muzyczn i obrazy w urzdzeniu GoGear Ariaz za pomoc programu WMP11. Po pierwszym podlczeniu urzdzenia GoGear Ariaz do komputera program WMP11 automatycznie wybierze najlepszy sposób synchronizacji w przypadku danego urzdzenia GoGear Ariaz (automatyczna lub rczna). Automatyczna: Jeeli w pamici urzdzenia GoGear Ariaz jest wystarczajca ilo wolnego miejsca (przynajmniej 4 GB) -- tak, aby zmiecila si cala biblioteka multimedialna -- zostanie ona automatycznie skopiowana do urzdzenia GoGear Ariaz zaraz po podlczeniu go do komputera. Rczna: Jeeli cala biblioteka nie zmieci si w pamici urzdzenia GoGear Ariaz, program poprosi o rczne wybranie okrelonych plików lub list odtwarzania przeznaczonych do przeslania do urzdzenia GoGear Ariaz.

4 Kupowanie muzyki w Internecie Pliki muzyczne mona kupowa w wybranym sklepie internetowym Uruchom program WMP11. Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Przewodnik multimedialny i wybierz opcj Przegldaj wszystkie sklepy internetowe. Wybierz sklep i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. PL 13 Po ls ki Konfiguracja urzdzenia GoGear Ariaz dla programu WMP11 Przestroga Nie odlczaj urzdzenia GoGear Ariaz w trakcie przesylania danych. Odlczenie urzdzenia GoGear Ariaz spowoduje przerwanie tego procesu oraz problemy z rozpoznawaniem urzdzenia GoGear Ariaz przez system Windows. Przelczanie midzy synchronizacj automatyczn i rczn Po pierwszym skonfigurowaniu synchronizacji mona wybiera midzy automatycznym a rcznym trybem synchronizacji. 1 2 Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Synchronizuj i wybierz kolejno: PhilipsGoGear Ariaz > Konfiguruj synchronizacj. Zaznacz lub odznacz pole Synchronizuj to urzdzenie automatycznie Uruchom program WMP11. Wlcz urzdzenie GoGear Ariaz. Podlcz urzdzenie GoGear Ariaz do komputera. Konfigurowanie synchronizacji: Jeeli wywietli si komunikat: wybierz opcj synchronizacji urzdzenia GoGear Ariaz za pomoc programu WMP11. Jeeli program WMP11 wybierze automatyczn synchronizacj urzdzenia GoGear Ariaz, kliknij przycisk Zakocz. Cala zawarto biblioteki zostanie zsynchronizowana do urzdzenia GoGear Ariaz. Nastpnie zawarto urzdzenia GoGear Ariaz zostanie zsynchronizowane automatycznie zaraz po podlczeniu do komputera. Moesz równie wybiera elementy synchronizacji automatycznej (patrz cz Wybór i nadawanie priorytetów synchronizacji automatycznej). Jeeli program WMP11 wybierze rczn synchronizacj urzdzenia GoGear Ariaz, kliknij przycisk Zakocz. Kliknij zakladk Synchronizuj i rcznie wybierz pliki i listy odtwarzania do synchronizacji (patrz cz Wybór plików i list odtwarzania do synchronizacji rcznej). Wybór i nadawanie priorytetów synchronizacji automatycznej Jeeli program WMP11 wybral automatyczn synchronizacj urzdzenia GoGear Ariaz, moesz wybra opcj niesynchronizowania caloci biblioteki multimedialnej. Zamiast tego moesz wybra, które pliki z istniejcych list odtwarzania chcesz zsynchronizowa, lub utworzy nowe listy. Zaznaczone listy odtwarzania bd synchronizowane automatycznie z urzdzeniem GoGear Ariaz po kadym podlczeniu urzdzenia GoGear Ariaz do komputera. 1 Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Synchronizuj i wybierz kolejno: Philips GoGear Ariaz > Konfiguruj synchronizacj.» Wywietli si okno dialogowe Konfiguracja urzdzenia. 2 W oknie Dostpne listy odtwarzania zaznacz istniejce listy, które chcesz synchronizowa, a nastpnie kliknij przycisk Dodaj. 14 PL Wybór plików i list odtwarzania do synchronizacji rcznej Aby dokona synchronizacji rcznej, musisz utworzy spis plików i list odtwarzania, które chcesz synchronizowa. Moesz te wybra opcj synchronizacji losowej do urzdzenia GoGear Ariaz Aby utworzy now list odtwarzania, kliknij przycisk Nowa automatyczna lista odtwarzania i wykonaj instrukcje wywietlane na ekranie, aby okreli kryteria (patrz cz Tworzenie automatycznej listy odtwarzania). Aby usun list odtwarzania, kliknij list w spisie Listy odtwarzania do synchronizacji, a nastpnie kliknij przycisk Usu. W oknie Listy odtwarzania do synchronizacji kliknij przyciski strzalek przy opcji Priorytet, aby uporzdkowa ich kolejno synchronizacji Uruchom program WMP11. Wlcz urzdzenie GoGear Ariaz. Podlcz urzdzenie GoGear Ariaz do komputera. Kliknij zakladk Synchronizuj. Przecignij pliki i listy odtwarzania, które chcesz synchronizowa z okna Zawarto do okna Lista synchronizacji. Moesz równie klikn plik lub list odtwarzania i wybra opcj Dodaj do listy synchronizacji.» Jeeli pami urzdzenia GoGear Ariaz zapelni si przed zakoczeniem synchronizacji, pliki i listy odtwarzania umieszczone niej na licie priorytetów nie zostan zsynchronizowane. Wskazówka Jeli biblioteka multimediów stala si zbyt obszerna, aby zmieci j w urzdzeniu GoGear Ariaz, moesz zaznaczy pole Synchronizuj losowo, aby pliki z list odtwarzania byly synchronizowane losowo. Spowoduje to, e po kadym nastpnym podlczeniu urzdzenia GoGear Ariaz do komputera pliki bd z niego usuwane i zastpowane nowymi, dostpnymi w oknie Listy odtwarzania do synchronizacji. 6 W oknie Lista synchronizacji sprawd, czy pozycje wybrane do synchronizacji zmieszcz si w pamici urzdzenia GoGear Ariaz. W razie koniecznoci usu kilka pozycji z listy. 7 W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj w okienku Lista PL 15 Po ls ki 8 synchronizacji, a nastpnie wybierz opcj Usu z listy. Kliknij przycisk Rozpocznij synchronizowanie, aby przesla pozycje z listy synchronizacji do urzdzenia GoGear Ariaz.» Postp operacji mona ledzi w prawym dolnym rogu okna programu WMP11.» Aby przerwa przesylanie, kliknij przycisk Zatrzymaj synchronizowanie. Wskazówka 5 6 Przejd do pliku lub listy odtwarzania, któr chcesz skopiowa z urzdzenia GoGear Ariaz do komputera. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik lub list odtwarzania i wybierz opcj Kopiuj z urzdzenia. Listy odtwarzania w programie WMP11 Listy odtwarzania umoliwiaj zestawianie dowolnych list utworów lub obrazów. Za pomoc programu WMP11 moesz tworzy zwykle lub automatyczne listy odtwarzania. Listy te mog zawiera zarówno utwory, jak i obrazy. Jeeli utwory, które chcesz synchronizowa, s plikami zabezpieczonymi, program poprosi o zmian poziomu zabezpiecze w komputerze. W tym przypadku odtwórz utwór w programie WMP11, a po wywietleniu komunikatu wykonuj polecenia widoczne na ekranie, aby zmieni poziom zabezpiecze. Po zmianie poziomu zabezpiecze moesz rozpocz synchronizacj pliku do urzdzenia GoGear Ariaz. Tworzenie zwyklej listy odtwarzania 1 Kopiowanie plików z urzdzenia GoGear Ariaz do komputera Urzdzenie GoGear Ariaz obsluguje równie synchronizacj odwrotn, która pozwala kopiowa pliki z pamici urzdzenia GoGear Ariaz do komputera za pomoc programu WMP Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Biblioteka i wybierz opcj Utwórz list odtwarzania.» W oknie Lista wywietli si pozycja Lista odtwarzania bez tytulu. urzdzenie GoGear Ariaz. Podlcz urzdzenie GoGear Ariaz do komputera. Kliknij urzdzenie Philips GoGear Ariaz w lewym oknie Nawigacja. nazw automatycznej listy odtwarzania. Zawarto listy zostanie wywietlona w oknie Lista. podkrelone slowa, aby ucili kryteria. zakoczeniu kliknij przycisk OK. kilka slów kluczowych dotyczcych pliku, np. tytul piosenki, wykonawc itd. w polu wyszukiwarki.» Wyniki wyszukiwania zostan wywietlone w oknie Zawarto.

5 przeglda zawarto urzdzenia GoGear Ariaz w wielu widokach, np. Niedawno dodane lub Wykonawcy. Zawarto urzdzenia GoGear Ariaz bdzie wywietlana w oknie Zawarto. do pliku lub listy odtwarzania, któr chcesz usun. do utworu, który chcesz edytowa. Prawym przyciskiem myszy kliknij utwór i wybierz pozycj Zaawansowany edytor znaczników z podrcznego menu.» Wywietli si okno dialogowe Zaawansowany edytor znaczników. Kliknij przycisk OK, aby zapisa zmiany. Formatowanie urzdzenia GoGear Ariaz za pomoc programu WMP11 Przestroga Ta procedura powoduje sformatowanie pamici masowej urzdzenia GoGear Ariaz i usunicie jej zawartoci. Po ls ki Uruchom program WMP11. Wlcz urzdzenie GoGear Ariaz. Podlcz urzdzenie GoGear Ariaz do komputera. Kliknij przycisk strzalki w dól pod zakladk Synchronizuj i wybierz kolejno: Philips GoGear Ariaz > Format. 4 Wybierz odpowiedni zakladk, a nastpnie wprowad lub zmie dane. PL 19 6 Muzyka Sluchanie muzyki W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb muzyczny. Poruszajc si po podmenu, wybierz swoj muzyk. Nacinij przycisk, aby odtworzy. Nacinij przycisk, aby wstrzyma lub uruchomi odtwarzanie. Usuwanie utworów muzycznych W menu glównym wybierz opcj. Za pomoc przycisków utwór. / znajd Nacinij przycisk OPTIONS, aby wywietli menu opcji. Wybierz opcj usuwania, aby usun utwór. Wyszukiwanie muzyki W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb muzyczny. W menu urzdzenia GoGear Ariaz znajduj si nastpujce opcje: [Wszystkie utwory] Utwory w kolejnoci alfabetycznej [Wykonawcy] Wykonawcy w kolejnoci alfabetycznej Albumy w kolejnoci alfabetycznej Utwory w kolejnoci wedlug albumu [Albumy] Albumy w kolejnoci alfabetycznej Utwory w kolejnoci wedlug albumu [Listy odtwarzania] [Lista odtwarzania] Utwory w kolejnoci listy odtwarzania Uwaga Moesz równie wybra opcj z menu glównego i odszuka pliki w widoku folderu. 20 PL 7 Ksiki audio GoGear Ariaz obsluguje ksiki w formacie audio. Aby uywa tej funkcji, pobierz program AudibleManager ze strony internetowej audible. com. Program AudibleManager pozwala na zarzdzanie cyfrow zawartoci ksiek audio. Przejd na stron audible.com i zarejestruj si. Instrukcje wywietlane na ekranie przeprowadz Ci przez proces pobierania programu AudibleManager. Podczas sluchania ksiki audio nawigacja jest identyczna jak w przypadku kadego innego pliku audio. Funkcje odtwarzania ksiek audio Urzdzenie GoGear Ariaz udostpnia nastpujce funkcje odtwarzania ksiek audio: Cel Odtwarzanie/wstrzymanie Przejcie do pocztku kolejnej czci/rozdzialu Powrót do pocztku biecej czci/rozdzialu Szybkie przeskakiwanie do przodu ksiki Szybkie przeskakiwanie do tylu ksiki Powrót do menu przegldania zawartoci Zwikszanie/zmniejszanie poziomu glonoci Czynno Nacinij przycisk Nacinij przycisk Nacinij przycisk Nacinij i przytrzymaj przycisk Nacinij i przytrzymaj przycisk Nacinij przycisk Nacinij przycisk VOL Wane: Urzdzenie GoGear Ariaz obsluguje ksiki audio w formacie 4. Uruchom w komputerze program AudibleManager. Postpuj zgodnie z instrukcjami dostpnymi w Internecie i pobierz ksiki audio w formacie 4. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi przez program AudibleManager, aby aktywowa urzdzenie GoGear Ariaz pod ktem pobranych ksiek audio. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi przez program AudibleManager, aby przesla ksiki audio do urzdzenia GoGear Ariaz. Uwaga Wskazówka Odtwarzanie mona wznowi po wyjciu z ekranu ksiek audio (patrz cz Wznawianie odtwarzania w tej instrukcji obslugi). 4 Wybór ksiki audio wedlug tytulu W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb muzyczny. Nacinij przycisk lub, a nastpnie przycisk, aby wybra opcj Ksiki audio. Nacinij przycisk lub, aby wybra tytul, a nastpnie nacinij przycisk, aby uruchomi odtwarzanie.» Aby zakoczy, nacinij przycisk. Urzdzenie GoGear Ariaz moe odtwarza Urzdzenie GoGear Ariaz moe odtwarza tylko te ksiki audio, pod ktem których zostalo aktywowane. tylko ksiki audio w formacie 4. PL 21 Po ls ki Dodawanie ksiek audio do urzdzenia GoGear Ariaz 8 Film Pobieranie, konwertowanie i przenoszenie plików wideo Program MediaConverterTM for Philips umoliwia: pobieranie plików wideo z Internetu do komputera za pomoc kliknicia jednego przycisku, konwertowanie plików wideo na komputerze do prawidlowego formatu ekranu w celu prawidlowego wywietlania w urzdzeniu GoGear Ariaz, przenoszenie skonwertowanych plików wideo z komputera do urzdzenia GoGear Ariaz. Uwaga Konwersja i przenoszenie plików wideo moe zaj duo czasu, w zalenoci od konfiguracji komputera. Usuwanie plików wideo W menu glównym wybierz opcj. Za pomoc przycisków wideo. / znajd plik Nacinij przycisk OPTIONS, aby wywietli menu opcji. Wybierz opcj usuwania, aby usun plik wideo. Uwaga Moesz równie wybra opcj z menu glównego i odszuka pliki w widoku folderu. Odtwarzanie plików wideo W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb wideo. Poruszajc si po podmenu, wybierz plik wideo. Nacinij przycisk, aby odtworzy. Nacinij przycisk, aby wstrzyma lub uruchomi odtwarzanie. W trybie filmu mona regulowa jasno wywietlacza: 1 1 Podczas odtwarzania pliku wideo nacinij i przytrzymaj przyciski /, aby zwikszy lub zmniejszy jasno wywietlacza. Podczas odtwarzania pliku wideo nacinij i przytrzymaj przyciski /, aby szybko przewin do przodu lub do tylu. Nacinij przycisk, aby wznowi odtwarzanie. PL 22 9 Zdjcia Wywietlanie zdj GoGear Ariaz umoliwia wywietlanie zdj w formacie JPEG. Usuwanie zdj W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb zdj. Za pomoc przycisków zdjcie. / znajd 1 2 W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb zdj. Naciskaj przyciski /, aby przej do nastpnego lub poprzedniego zdjcia. Nacinij przycisk OPTIONS, aby wywietli menu opcji. Wybierz opcj usuwania, aby usun zdjcie. Uwaga Wywietlanie pokazu slajdów W trybie moliwe jest wywietlanie obrazów w formie pokazu slajdów: Moesz równie wybra opcj z menu glównego i odszuka pliki w widoku folderu. Wskazówka W menu Ustawienia mona znale kilka rónych ustawie pokazów slajdów. Dodawanie zdj do urzdzenia GoGear Ariaz Po podlczeniu urzdzenia GoGear Ariaz do portu USB komputera otwórz Eksplorator Windows. Utwórz foldery w urzdzeniu GoGear Ariaz. Przecignij i upu zdjcia we wlaciwym miejscu, aby je posortowa w foldery. PL 23 Po ls ki 1 Nacinij przycisk slajdów., aby rozpocz pokaz 10 Radio Sluchanie radia FM 1 W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb radia.

6 Przewód do sluchawek sluy jako antena FM. Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej W trybie mona odtwarza wczeniej zaprogramowane stacje radiowe: Nacinij przycisk OPTIONS, aby wywietli menu opcji. Wybierz stacj. Aby zmieni stacj, nacinij przycisk /. Aby wyszuka nastpny, silniejszy sygnal, nacinij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk /. Aby wyj z trybu radia, nacinij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk. Uwaga Stacje radiowe mona odtwarza dopiero po ich zaprogramowaniu. (Patrz Automatyczne dostrajanie zaprogramowanej stacji radiowej lub Rczne dostrajanie stacji radiowej w tej instrukcji obslugi). Rczne dostrajanie stacji radiowej W trybie istnieje moliwo rcznego dostrojenia stacji radiowej: 1 2 Aby kontynuowa wyszukiwanie silniejszego sygnalu, nacinij i przytrzymaj przyciski /. Czstotliwo radia mona dostroi za pomoc przycisków /. Automatyczne dostrajanie zaprogramowanej stacji radiowej Funkcja automatycznego dostrajania urzdzenia GoGear Ariaz pomaga wyszuka stacje radiowe i zapisa je pod odpowiednim numerem. 1 W trybie wybierz kolejno opcje [Auto tune] > [Tak].» Odbiornik przeprowadzi automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich czstotliwoci jako dostpne stacje.» Mona zaprogramowa 20 stacji.» Aby zatrzyma automatycznie strojenie, nacinij przycisk.» Aby wyj z trybu radia, nacinij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk. 24 PL 11 Nagrania Nagrywanie z radia FM W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb radia. Wybierz zaprogramowan stacj radiow. Nacinij przycisk OPTIONS, aby wywietli menu opcji. Wybierz opcj [Start nagryw. radia FM]. Aby wstrzyma lub uruchomi nagrywanie, nacinij przycisk. Nacinij przycisk, aby zatrzyma.» Na ekranie wywietlone zostanie zapytanie o zapisanie nagrania. Za pomoc przycisków opcj [Tak] / [Nie]. / wybierz Nagrywanie dwiku / glosu Tutaj dowiesz si, jak mona nagrywa dwik lub glos, korzystajc z wbudowanego mikrofonu (aby odszuka lokalizacj wbudowanego mikrofonu, patrz cz Opis): W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb nagrywania. Wybierz opcj [Rozp. nagryw. not. glos. ]. Aby wstrzyma lub uruchomi nagrywanie, nacinij przycisk. Nacinij przycisk, aby zatrzyma.» Na ekranie wywietlone zostanie zapytanie o zapisanie nagrania. Za pomoc przycisków opcj [Tak] / [Nie]. / wybierz 5 Nacinij przycisk, aby zatwierdzi.» Nagrania s zapisywane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: FMRECXXX.MP3, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie). Wskazówka Nacinij przycisk, aby zapisa nagranie.» Nagrania s zapisywane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.MP3, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie). Wskazówka Nagrania znajduj si w obszarze [Biblioteka nagra] > [Glos]. Nagrania znajduj si w obszarze [Biblioteka nagra] > [Radio FM]. Sluchanie nagra radia FM W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb nagrywania. Wybierz kolejno opcje [Biblioteka nagra] > [Radio FM]. Wybierz nagranie. Nacinij przycisk, aby odtworzy. PL 25 Po ls ki Sluchanie nagra glosu lub dwiku W menu wybierz kolejno [Biblioteka nagra] > [Glos]. Wybierz nagranie. Nacinij przycisk nagranie., aby odtworzy Przesylanie nagra do komputera Podlcz urzdzenie GoGear Ariaz do komputera (patrz cz Podlczanie i ladowanie w tej instrukcji obslugi). Na ekranie komputera uruchom program Eksplorator Windows i wybierz urzdzenie GoGear Ariaz. Wybierz kolejno: Nagrania > Glos lub Radio FM. Skopiuj i wklej wybrane nagrania do okrelonego katalogu na dysku komputera. Usuwanie nagra Usu nagrania z urzdzenia GoGear Ariaz za pomoc komputera: Podlcz urzdzenie GoGear Ariaz do komputera (szczególowe instrukcje mona znale w czci Podlczanie). Na ekranie komputera uruchom program Eksplorator Windows i wybierz urzdzenie GoGear Ariaz. Wybierz kolejno: Nagrania > Glos lub Radio FM. Wybierz nagrania, które chcesz usun. Na ekranie komputera wybierz polecenie Usu.» Wybrane nagrania zostan usunite. 26 PL 12 Ustawienia Tutaj dowiesz si, jak konfigurowa urzdzenie GoGear Ariaz: W menu glównym wybierz opcj, aby przej w tryb ustawie. W menu wykonaj nastpujce czynnoci: Za pomoc przycisków opcj. / wybierz Nacinij przycisk, aby zatwierdzi wybór i przej do kolejnego poziomu (jeli jest dostpny). Nacinij przycisk, aby powróci do poprzedniego poziomu. Nacinij i przytrzymaj przycisk, aby zamkn menu. W menu dostpne s nastpujce opcje: Ustawienia [Tryb odtwarzania] Menu opcji [Powtarzaj] [Losowo] [Ustawienia dwiku] [FullSound] [Korektor] Opcje podmenu [Powtarzaj wyl.] (domylny) [Powtarzaj 1] [Powtarzaj wszystko] [Losowo wyl.] (domylny) [Losowo wszystkie] [Wyl. ] (domylny) [Wl.] [Wyl.] (domylny) [Rock] [Funk] [Hip-hop] [Jazz] [Klasyka] [Techno] [Niestandardowy] Pionowy pasek ze wskanikiem. Nacinij przycisk VOL, aby wyregulowa glono, a nastpnie nacinij przycisk, aby potwierdzi. Po ls ki [Limit glonoci] [Wylcznik czasowy] [Wyl.] (domylny) xx [min] PL 27 [Ustawienia wywietlania] [Jasno] [Motyw] [Czas podwietlenia] [Wylcznik ekranu] [Wygaszacz ekranu] [Data i czas] [Ustawienia czasu] [Ustawienia daty] [Ustaw. pokazu slajdów] [Czas na slajd] [Powtarzaj] [Losowo] [English] (domylny) Czeski Grecki Niemiecki Hiszpaski Francuski Wloski Wgierski [Podlcz preferencje [MSC] komputera] [MTP] (domylny) [Informacje] [Pojemno:] [Wolne miejsce:] [Wersja opr. sprztowego:] [Model:] [Strona pomocy:] [Tak] [Ustawienia fabryczne] "[Przywróci ustawienia fabryczne? [Nie] (Pliki przeniesione do odtwarzacza nie zmieni si).]" [Jzyk] Pionowy pasek ze wskanikiem. Nacinij przycisk lub, aby wyregulowa jasno, a nastpnie nacinij przycisk, aby potwierdzi. [Ciemny] (domylny) [Jasny] [Czerwony] [[x] sekund] [[x] sekund] [Zawsze wl.] [Wyl.] (domylny) [Tytul utworu] [Okladka albumu] [Zegar analogowy] [Zegar cyfrowy] [Tryb prezentacyjny] [Ustaw format czasu] Ustaw czas [Ustaw format daty] Ustaw dat [[x] sekund] [Wyl.] (domylny) [Wl.] [Wyl. ] (domylny) [Wl.] Szwedzki Holenderski Turecki Norweski Chiski uproszczony Polski Chiski tradycyjny Portugalski Portugalski (Brazylia) Japoski Koreaski Rosyjski Tajski (tylko wersja Slowacki /97) Fiski 28 PL 13 Aktualizacja oprogramowania urzdzenia GoGear Ariaz Prac urzdzenia GoGear Ariaz steruje wewntrzny program nazywany oprogramowaniem sprztowym.

7 Po pewnym czasie od zakupu urzdzenia GoGear Ariaz mog pojawi si nowe wersje tego oprogramowania. Program Philips Device Manager umoliwia sprawdzenie za pomoc komputera, czy w Internecie jest dostpna aktualizacja oprogramowania sprztowego. Zainstaluj na komputerze program Philips Device Manager dolczony do produktu GoGear Ariaz lub pobierz jego najnowsz wersj ze strony internetowej www. philips.com/ support. Uwaga Aktualizacja oprogramowania sprztowego nie ma wplywu na utwory muzyczne Kliknij polecenie Update (Aktualizuj).» Program Philips GoGear Ariaz Device Manager sprawdzi w Internecie dostpno nowych wersji oprogramowania sprztowego i zainstaluje je, jeli bd dostpne. Gdy na wywietlaczu pojawi si napis Update completed (Aktualizacja zakoczona), kliknij przycisk OK. Odlcz urzdzenie GoGear Ariaz od komputera.» Urzdzenie GoGear Ariaz samoczynnie uruchomi si ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym bdzie gotowe do uytku. Rczna weryfikacja / aktualizacja oprogramowania sprztowego Upewnij si, e komputer ma polczenie z Internetem. Podlcz urzdzenie GoGear Ariaz do komputera (szczególowe instrukcje mona znale w czci Podlczanie i ladowanie). W komputerze kliknij kolejno: Start > Programy > Philips Digital Audio Player > Aria Device Manager, aby uruchomi program Philips Device Manager. PL 29 Po ls ki 14 Rozwizywanie problemów Jeli urzdzenie GoGear Ariaz nie dziala prawidlowo lub zawiesilo si, mona przywróci ustawienia domylne bez utraty danych: Jak przywróci ustawienia domylne urzdzenia GoGear Ariaz? Wsu koniec dlugopisu lub inny odpowiedni przedmiot do otworu przywracania ustawie domylnych w podstawie urzdzenia GoGear Ariaz. Przytrzymaj, a urzdzenie wylczy si. Jeli przywrócenie ustawie domylnych nie powiedzie si, wykonaj nastpujce czynnoci w celu przywrócenia ustawie fabrycznych urzdzenia GoGear Ariaz za pomoc programu Philips Device Manager: 7 Uruchom ponownie urzdzenie GoGear Ariaz W komputerze wybierz kolejno pozycje Start > Programy > Philips Digital Audio Player > Aria Device Manager > Philips Device Manager, aby uruchomi program Philips Device Manager. Przed przystpieniem do dalszych czynnoci naley wylczy urzdzenie GoGear Ariaz. Podczas podlczania urzdzenia GoGear Ariaz do komputera nacinij i przytrzymaj przycisk regulacji glonoci. Przytrzymaj ten przycisk, a program Philips Device Manager rozpozna urzdzenie GoGear Ariaz i wejdzie w tryb przywracania. W komputerze kliknij przycisk Repair (Napraw) i wykonuj polecenia programu Philips Device Manager, aby zakoczy proces przywracania. Po zakoczeniu procesu przywracania odlcz urzdzenie GoGear Ariaz od komputera. 30 PL 15 Parametry techniczne Zasilanie Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy 310 mah Czas odtwarzania¹ (muzyka): 25 godzin Oprogramowanie na plycie CD-ROM Windows Media Player Philips Device Manager Media Converter for Philips Polczenia Sluchawki 3,5 mm Szybki interfejs USB 2.0 Dwik Separacja kanalów: 45 db Pasmo przenoszenia: 80 Hz18 khz Moc wyjciowa: 2 x 3 mw Stosunek sygnalu do szumu: > 84 db Odtwarzanie dwiku Format kompresji: Szybko kompresji MP3: 8320 kb/s i VBR Czstotliwoci próbkowania MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 khz Szybko kompresji plików WMA: 5192 kb/s i VBR Czstotliwo próbkowania WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 khz Obsluga znaczników ID3 Obsluga formatów dwikowych Odtwarzanie plików wideo Obsluga formatu SMV Nonik pamici Pojemno wbudowanej pamici²: Pami flash NAND SA1ARA02 2 GB Pami flash NAND SA1ARA04 4 GB Pami flash NAND SA1ARA08 8 GB Pami flash NAND SA1ARA16 16 GB Przesylanie plików muzycznych³ Metoda,,przecignij i upu" w programie Eksplorator Windows Przesylanie filmów³ Za pomoc programu Media Converter for Philips Wywietlacz kolorowy LCD 220 x 176 pikseli Uwaga moliwych cykli ladowania. ywotno akumulatora oraz liczba cykli ladowania zale od sposobu uywania i zastosowanych ustawie. ² 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemno pamici jest mniejsza. Pelna pojemno pamici moe by niedostpna, poniewa jej cz jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania odtwarzacza. Pojemno przy zaloeniu 4-minutowej dlugoci utworu i kompresji 128 kb/s w formacie MP3. ³ Prdko przesylania jest zalena od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania. Po ls ki ¹ Akumulatory maj ograniczon liczb Wymagania systemowe: System operacyjny Windows XP (SP2 lub nowszy) / Vista Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy 512 MB pamici RAM 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym Polczenie z Internetem Przegldarka Windows Internet Explorer 6.0 lub nowsza Napd CD-ROM Port USB Obslugiwane formaty plików muzycznych GoGear Ariaz obsluguje nastpujce formaty muzyczne: MP3 PCM ADPCM Audible WMA PL 31 Obslugiwane formaty plików wideo GoGear Ariaz obsluguje nastpujce formaty wideo: SMV Obslugiwane formaty plików zdj Urzdzenie GoGear Ariaz obsluguje nastpujce formaty zdj: JPEG 32 PL 16 Slowniczek D Decybel (db) Jednostka miary sluca do wyraania wzgldnej rónicy mocy lub intensywnoci dwiku. Dwik cyfrowy Dwik cyfrowy to sygnal dwikowy, który zostal przekonwertowany na wartoci liczbowe. Dwik cyfrowy moe by przesylany przez wiele kanalów. Dwik analogowy moe by przesylany jedynie przez dwa kanaly. J JPEG Bardzo powszechny format cyfrowych obrazów nieruchomych. System kompresji danych obrazów nieruchomych, zaproponowany przez grup Joint Photographic Expert Group, który charakteryzuje si malym spadkiem jakoci obrazu pomimo jego wysokiego wspólczynnika kompresji. Pliki rozpoznawane s na podstawie ich rozszerzenia:,,jpg" lub,,jpeg". K kb/s Kilobity na sekund. System mierzenia przeplywnoci cyfrowej, który jest czsto stosowany w przypadku wysoce skompresowanych formatów, takich jak AAC, DAB, MP3 itp. Ogólnie oznacza to, e im wiksza ilo, tym lepsza jako. Kompresja W przypadku dwiku jest to proces tymczasowej lub trwalej redukcji danych audio w celu uzyskania bardziej wydajnego przechowywania lub transmisji. Tymczasowa redukcja rozmiaru pliku nazywana jest kompresj,,bezstratn", co oznacza, e nie dochodzi do utraty adnych informacji. Trwala redukcja rozmiaru pliku (jak np. ten dotyczy równie funkcji na wielu urzdzeniach elektronicznych, uywanej do sterowania glonoci. L LCD (Liquid Crystal Display) -- wywietlacz cieklokrystaliczny Prawdopodobnie najpowszechniejszy sposób wywietlania informacji w postaci obrazu na sprzcie elektronicznym innym ni komputer. PL 33 Po ls ki Losowo Funkcja pozwalajca odtwarza pliki (cieki) audio w przypadkowej kolejnoci.

8 Powered by TCPDF ( S SMV [SigmaTel Motion Video Format] Czciowo skompresowany format wideo opracowany przez firm SigmaTel umoliwiajcy konwersj typowych dla komputerów plików wideo w celu odtwarzania ich na przenonych odtwarzaczach multimedialnych. Stereo Doslownie oznacza solidny. Pojcie to zwykle jest stosowane w odniesieniu do stereo dwukanalowego, cho rozwój w dziedzinie cyfrowego dwiku umoliwia stosowanie stereo wielokanalowego. SuperPlay SuperPlayTM to specjalna funkcja urzdzenia, która pozwala sluchaczowi na odtwarzanie calej muzyki w kategorii na najwyszym poziomie w bibliotece, takiej jak wykonawcy lub albumy, bez koniecznoci wybierania elementów listy odtwarzania. SuperScroll SuperScrollTM to dostpna w urzdzeniu funkcja nawigacyjna wykorzystujca dwufunkcyjne przyciski wyszukiwania. Funkcja SuperScrollTM pozwala na latw kontrol prdkoci podczas przewijania duych bibliotek w celu szybkiego znalezienia znajdujcych si w nich elementów. Dlusze nacinicie przycisku skutkuje wiksz prdkoci przewijania. M MHz (megaherc) Milion cykli na sekund. Miniatura Miniatura to pomniejszona wersja obrazu stosowana w celu ulatwienia jego rozpoznania. Miniatury pelni t sam rol dla obrazów, co indeks normalnego tekstu dla slów. MP3 Format pliku z systemem kompresji danych dwikowych. MP3 to skrót od nazwy Motion Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio Layer 3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala umieci na jednej plycie CD-R lub CD-RW okolo 10 razy wicej danych ni zawiera zwykla plyta CD. O Okladka plyty Okladka plyty to funkcja, która sluy do wywietlania szaty graficznej (obrazu na okladce) albumu muzycznego. Pozwala to uytkownikowi na szybk identyfikacj albumu muzycznego. Pliki z szat graficzn albumów muzycznych mog by pobierane z internetu. P PCM (modulacja impulsowo-kodowa -- Pulse Code Modulation) Pionierska forma nagrywania cyfrowego. PlaysForSure* PlaysForSure* jest to funkcja odtwarzacza Philips GoGear zapewniajca zgodno z programem Windows Media Player 10 i systemem Windows XP. Logo PlaysForSure* informuje nabywc, e muzyka zakupiona w danym sklepie internetowym obslugiwana bdzie przez odtwarzacz Philips GoGear. 34 PL W WAV Format plików dwikowych opracowany wspólnie przez firmy Microsoft i IBM. Zostal wbudowany w system Windows od wersji Windows 95 do Windows XP, co wlaciwie uczynilo z niego standard dla plików dwikowych w komputerach osobistych. Pliki dwikowe w formacie WAV maj nazwy koczce si rozszerzeniem,,wav" i dzialaj niemal we wszystkich aplikacjach systemu Windows obslugujcych dwik. WMA (Windows Media Audio) Format plików dwikowych bdcy wlasnoci firmy Microsoft, stanowicy cz technologii Microsoft Windows Media. Obejmuje narzdzia zarzdzania prawami cyfrowymi, technologi kodowania Windows Media Video oraz technologi kodowania Windows Media Audio. WMV [Windows Media Video] Odnosi si do technologii kompresji dwiku opracowanej przez firm Microsoft Corporation. Treci w formacie WMV mog by zakodowane za pomoc programu Windows Media Encoder 9. Pliki te maj rozszerzenie,,.wmv". PL 35 Po ls ki 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeone. SA1ARA_02_UM_V2.0 wk9324.

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear Skrócona instrukcja obsługi SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16 Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Skrócona instrukcja obsługi Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear Skrócona instrukcja obsługi SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Ogólne zalecenia konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

SA011102S SA011104S SA011108S. Odtwarzacz MP3

SA011102S SA011104S SA011108S. Odtwarzacz MP3 SA011102S SA011104S SA011108S Odtwarzacz MP3 Utylizacja z owanym akumulator pr zapr o i wyk w oparciu o jak i y, któr po r gowi b pono. ny na pr symbol r go na na oznacza zg z r Unii Eur 2002/96/WE.

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Ogólne zalecenia konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Philips GoGear Odtwarzacz MP3 SA2920 SA2925 SA2926 SA2928 SA2940 SA2945 SA2947 SA2948 SA2980 SA2985 Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instalacja Podłączanie i ładowanie Przesyłanie Korzystanie Potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Ogólne zalecenia konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA1OPS08 SA1OPS16 SA1OPS32 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Ogólne zalecenia konserwacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodni szybkiego startu

Przewodni szybkiego startu Philips GoGear Odtwarzacz audio SA2610 SA2611 SA2615 SA2616 SA2620 SA2621 SA2625 SA2626 SA2640 SA2641 SA2645 SA2646 Przewodni szybkiego startu 1 2 3 4 Inst alacja Podłącz Przenoszenie materiału Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA9100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003370

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA9100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003370 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5245BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763474

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5245BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763474 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear SA5225 SA5245 SA5247 SA5285 SA5287 SA5295 Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instaluj Podłącz i ładuj Przesyłaj Używaj Potrzebujesz pomocy? Wejdź na stronę www.philips.com/welcome

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CREATIVE ZEN VISION:M http://pl.yourpdfguides.com/dref/1151140

Twoja instrukcja użytkownika CREATIVE ZEN VISION:M http://pl.yourpdfguides.com/dref/1151140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CREATIVE ZEN VISION:M. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instaluj Podłącz i ładuj. Przesyłaj Używaj. Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear

Instaluj Podłącz i ładuj. Przesyłaj Używaj. Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instaluj Podłącz i ładuj Przesyłaj Używaj Potrzebujesz pomocy? Wejdź na stronę www.philips.com/welcome

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Przewodni szybkiego startu

Przewodni szybkiego startu Philips GoGear Odtwarzacz audio SA2815 SA2816 SA2825 SA2826 SA2845 SA2846 SA2885 SA2886 Przewodni szybkiego startu 1 2 3 4 Instalacja Podłączenie i ładowanie akumulatora Przenoszenie materiału Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA018102 SA018104 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Ogólne zalecenia konserwacyjne 2 Recykling

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA4104 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3412333

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA4104 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3412333 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2426BT

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2426BT Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4VBE

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4VBE Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA4VBE Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

4.10 Odtwarzanie multimediów

4.10 Odtwarzanie multimediów Podstawy open source system SUSE Linux 4-176 4.10 Odtwarzanie multimediów 4.10.1 Mikser dźwięków Aby zmodyfikować głośność, klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę głośnika w prawym dolnym rogu, na głównym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5285

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5285 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6125

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6125 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi. Register your product and get support at SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K

PL Instrukcja obsługi. Register your product and get support at  SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Instrukcja obsługi Spis

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6145

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6145 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo