Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com"

Transkrypt

1 KATALOG

2 SEJFY SAFES

3 Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania zamka, doskonale sprawdzajà si w hotelach. Komfort i wygod zapewnia mo liwoêç dost pu do sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, w przypadku utraty kodu dost pu. GoÊç hotelowy mo e w nim przechowywaç ró nego rodzaju wartoêci, od laptopa poprzez sprz t fotograficzny, komórk, dokumenty czy portfel z pieni dzmi. Safes used for temporary storage of valuables where no specific certifications are required. The multi-program lock is a perfect solution for any hotel. The safe comes with an emergency key if an access code is lost. A hotel guest may store in it various valuables, from laptop to photographic equipment, mobiles, documents or money. Sejf Hotelowy / Hotel safe Zamek elektroniczny z 3-8 cyfrowym kodem dost pu do wielokrotnego programowania, blokada klawiatury po trzecim bł dnym wprowadzeniu kodu, Êwietlna i dêwi kowa sygnalizacja wprowadzenia kodu, bł dnego wyboru kodu oraz słabych baterii zasilajàcych, zasilanie: 4 baterie LR6 AA/1,5V, solidna konstrukcja stalowa, awaryjne otwieranie kluczem, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 230 x 460 x 400, wymiary wew.: 225 x 455 x 340, waga: 14,5 kg, kolor: ciemnoszary 3-8 digit access code multi-program electronic lock, keypad locked after third incorrect code has been inserted; code insertion, incorrect code selection and low batteries signalled with light and sound, power supply: 4 LR6 AA/1.5V batteries, steel solid construction, emergency opening by a key, includes fastening elements, dimensions: outside 230 x 460 x 400, inside 225 x 455 x 340, weight: 14.5 kg, colour: dark grey Sejfy domowe Home safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania niektórych przedmiotów bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Doskonale sprawdzajà si w hotelach, sklepach, biurach czy gospodarstwie domowym. WÊród szerokiej oferty sejfów, coê dla siebie znajdà tradycjonaliêci, poprzez mo liwoêç wyboru sejfu z zamkiem kluczowym lub zwolennicy nowoczesnych rozwiàzaƒ, wybierajàc opcje z zamkiem elektronicznym. Przy wyborze tej ostatniej opcji, komfort i wygod zapewnia mo liwoêç otworzenia sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, w przypadku utraty kodu dost pu. Safes used for temporary storage of objects where no specific certifications are required. Perfect for hotels, shops, offices or homes. The wide selection of safes will satisfy both traditionalists preferring key safes or those who opt for electronic locks. Electronic lock safes can be opened with an emergency key in the event an access code is lost. Home Safe Lux Zamek elektroniczny z 3-8 cyfrowym kodem dost pu do wielokrotnego programowania, blokada klawiatury po trzecim bł dnym wprowadzeniu kodu, Êwietlna i dêwi kowa sygnalizacja wprowadzenia kodu, bł dnego wyboru kodu oraz słabych baterii zasilajàcych, zasilanie: 4 baterie LR6 AA/1,5V, solidna konstrukcja stalowa, awaryjne otwieranie kluczem, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 200 x 310 x 200, wymiary wew.: 196 x 306 x 154, waga: 6,5 kg, korpus: ciemnoszary, drzwi: popiel 3-8 digit access code multi-program electronic lock, keypad locked after third incorrect code has been inserted; code insertion, incorrect code selection and low batteries signalled with light and sound, power supply: 4 LR6 AA/1.5V batteries, steel solid construction, emergency opening by a key, fastening elements included, dimensions: outside: 200 x 310 x 200, inside: 196 x 306 x 154, weight: 6.5 kg, body: dark grey, door: light grey 2

4 Interbox Digital Zamek elektroniczny z panelem klawiszowym wyposa onym w diody sygnalizujàce, solidna konstrukcja, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 170 x 230 x 170, wymiary wew.: 160 x 220 x 130, waga: 3,7 kg, dwukolorowy: czarny (obudowa) i srebrny (panel) Electronic lock with key panel complete with signal diodes, solid construction, includes fastening elements, dimensions: outside 170 x 230 x 170, inside 160 x 220 x 130; weight 3.7 kg, two colours: black (casing) and silver (panel) Interbox Lux Zamek 6-zapadkowy, dwuzabierakowy o wysokiej klasie bezpieczeƒstwa, w komplecie 2 klucze dwuzabierakowe, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 150 x 200 x 170, wymiary wew.: 147 x 197 x 125, waga: 3,5 kg 6-pin tumbler lock, double-bit, high security class, comes with 2 double-bit keys and fastening elements, dimensions: outside 150 x 200 x 170, inside 147 x 197 x 125; weight 3.5 kg Interbox Zamek kluczowy, wymiary zew.: 160 x 250 x 180, wew.: 155 x 245 x 135 waga: 8,50 kg, kolor: ciemnoszary Key lock, dimensions: outside 160 x 250 x 180, inside 155 x 245 x 135; weight 8.5 kg, colour: dark grey Interbox Plus Zamek kluczowy, wymiary zew.: 250 x 300 x 250, waga: 13 kg, kolor: ciemnoszary Key lock, outside dimensions: 250 x 300 x 250; weight 13 kg, colour: dark grey Home Safe Plus Solidna stalowa konstrukcja z wygodnà w u yciu klawiaturà, mo liwoêç otworzenia sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, na wyposa eniu sejfu znajdujà si Êruby do montowania do podło a, wymiary zew.: 250 x 350 x 250, waga: 10 kg, kolor: ciemnoszary Solid steel structure with a user-friendly keypad, can be opened with an emergency key, complete with mounting bolts, outside dimensions: 250 x 350 x 250, weight: 10 kg, colour: dark grey Home Safe Max Solidna stalowa konstrukcja z wygodnà w u yciu klawiaturà, mo liwoêç otworzenia sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, na wyposa eniu sejfu znajdujà si Êruby do montowania do podło a, wymiary zew.: 350 x 500 x 330, waga: 22 kg, kolor: ciemnoszary Solid steel structure with a user-friendly keypad, can be opened with an emergency key, complete with mounting bolts, outside dimensions: 350 x 500 x 330, weight: 22 kg, colour: dark grey e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 3

5 Sejfy ognioodporne Fireproof safes Sejfy ognioodporne Fire Line zapewniajà 1 godzinnà odpornoêç ogniowà dla dokumentów, potwierdzonà certyfikatem szwedzkim S 60 P zgodnym z normà EN Standardowo wyposa one w zamek elektroniczny oraz estetycznà klamk u atwiajàcà otwieranie sejfu. Fire Line fireproof safes ensuring one hour fire resistance, S60 Swedish certificate in compliance with EN ; as a standard comes with an electronic lock and attractive handle enabling opening. Kolorystyka / Colour CZARNY BLACK Certyfikat szwedzki zgodny z EN Swedish certificate in compliance with EN TG-FL16 Zamek V3 electronic, wymiary zew.: 520 x 410 x 445, wew.: 415 x 305 x 320, waga: 63 kg, liczba pó ek: 1 V3 electronic lock; dimensions: outside 520 x 410 x 445, inside 415 x 305 x 320, weight: 63 kg, number of shelves: 1 TG-FL8 Zamek V3 electronic, wymiary zew.: 424 x 344 x 388, wew.: 325 x 245 x 260, waga: 37 kg V3 electronic lock; dimensions: outside 424 x 344 x 388, inside 325 x 245 x 260, weight: 37 kg TG-FL2 Zamek V3 electronic, wymiary zew.: 296 x 390 x 320, wew.: 215 x 310 x 215, waga: 25 kg V3 electronic lock; dimensions: outside 296 x 390 x 320, inside 215 x 310 x 215, weight: 25 kg 4

6 FLP Sejfy ognioodporne do przechowywania dokumentów FLP Fireproof safes for documents storing Sejfy ognioodporne Fire Line Plus 120 minut potwierdzonej certyfikatem szwedzkim odpornoêci ogniowej. Gwarantujemy e przez ten czas twoje dokumenty lub ró nego rodzaju papiery wartoêciowe nie ulegnà zniszczeniu poprzez spalenie. Dodatkowym atutem tego modelu sejfów jest certyfikowany zamek elektroniczny. Fire Line Plus fireproof safes 120 min fire resistance validated by Swedish certificate. We guarantee that for this period of time your documents or securities will be fully protected against fire. Additional advantage of this safe is a certified electronic lock. 120 minut FLP-080 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 791 x 580 x 507, wew.: 638 x 426 x 346, obj toêç: 94,26 l, waga: 185 kg, 1 półka, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 791 x 580 x 507, inside 638 x 426 x 346; capacity: l; weight: 185 kg; 1 shelf, colour: black FLP-200 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 1282 x 737 x 630, wew.: 1123 x 578 x 463, obj toêç: 300,53 l, waga: 340 kg, 2 półki, kolor: czarny Electronic lock, dim: outside 1282 x 737 x 630, inside 1123 x 578 x 463; capacity: l; weight: 340 kg; 2 shelves, colour: black FLP-130 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 1171 x 585 x 507, wew.: 1012 x 426 x 346, obj toêç: 149,16 l, waga: 220 kg, 2 półki, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 1171 x 585 x 507, inside 1012 x 426 x 346; capacity: l; weight: 220 kg; 2 shelves, colour: black FLP-400 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 1597 x 832 x 630, wew.: 1438 x 673 x 463, obj toêç: 448,08 l, waga: 410 kg, 3 półki, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 1597 x 832 x 630, inside 1438 x 673 x 463; capacity: l; weight: 410 kg; 3 shelves, colour: black La Gard Basic Certyfikowany zamek VdS kl. 1 Certified lock VdS class 1 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 5

7 FLD Sejfy ognioodporne do przechowywania noêników magnetycznych FLD Fireproof safes for storing magnetic disks Sejfy ognioodporne Fire Line Data 90 minut potwierdzonej certyfikatem szwedzkim odpornoêci ogniowej. Gwarantujemy e przez ten czas, noêniki magnetyczne, do przechowywania których przeznaczony jest przede wszystkim ten typ sejfów, nie ulegnà zniszczeniu poprzez spalenie. Dodatkowym atutem tego modelu sejfów jest certyfikowany zamek elektroniczny. Fire Line Data fireproof safes this type of safe is used mainly for storage of magnetic disks. 90 min fire resistance validated by Swedish certificate. We guarantee that for this period of time magnetic disks will be fully protected against fire. Additional advantage of this safe is a certified electronic lock. 120 minut FLD-045 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 629 x 479 x 467, wew.: 364 x 214 x 167, obj toêç: 13 l, waga: 116 kg, 1 półka, kolor czarny Electronic lock, dimensions: outside 629 x 479 x 467, inside 364 x 214 x 167; capacity: 13 l; weight: 116 kg; 1 shelf, colour black FLD-100 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 992 x 585 x 507, wew.: 728 x 315 x 210, obj toêç: 48 l, waga: 241 kg, 3 półki, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 992 x 585 x 507, inside 728 x 315 x 210; capacity: 48 l; weight: 241 kg; 3 shelves, colour: black La Gard Basic Certyfikowany zamek VdS kl. 1 Certified lock VdS class 1 6

8 KASETKI METALOWE SZAFKI METAL BOXES NA KLUCZE

9 Kasetki metalowe BS-B BS-B Metal Boxes Kasetki metalowe przeznaczone do przechowywania pieni dzy oraz ró nego rodzaju wartoêci. Doskonale nadajà si do czasowego przechowywania wartoêci a ich zaletà jest lekka konstrukcja u atwiajàca ich przenoszenie z miejsca na miejsce. Kasetka taka jest idealnym rozwiàzaniem dla ma ych przedsi biorców, sprzedawców, nadaje si równie do u ytkowania w domu, biurze czy innym miejscu, w którym chcemy uniknàç dostania si naszych wartoêciowych przedmiotów w niepowo ane r ce. Metal boxes used for storing money and various valuables. Perfect for temporary storage of valuable objects. Light structure enables the safe to be moved from one place to another. The box is an ideal solution for small businesses, suitable for home and office or any place where you want your valuables to be protected against the wrong hands. TYP: BS-B1 Wymiary zew.: 200 x 160 x 90, waga 1,9 kg, wykonana ze stali, pokryta lakierem, wyposa ona w wk ad z przegródkami na bilon, zamek cylindryczny, dwa klucze w komplecie, przet oczenie w pokrywie pod chowany metalowy uchwyt niklowany (umo liwia postawienie kasetki jednej na drugà) Dimensions: outside 200 x 160 x 90; weight: 1.9 kg, made of steel, varnish-covered. Coin rack. Cylindrical lock, two keys in set. Embossed cover for nickel-plated metal handle (allows setting one box on top of the other). TYP: BS-B2 Wymiary zew.: 300 x 240 x 90, waga 2,2 kg, wykonana ze stali, pokryta lakierem, wyposa ona w wk ad z przegródkami na bilon i banknoty, zamek cylindryczny, dwa klucze w komplecie, przet oczenie w pokrywie pod chowany metalowy uchwyt niklowany (umo liwia postawienie kasetki jednej na drugà) Dimensions: outside 300 x 240 x 90, weight: 2.2 kg, made of steel, varnish-covered, contains banknote and coin rack. Cylindrical lock, two keys in set. Embossed cover for nickel-plated metal handle (allows setting one box on top of the other). 8

10 SZAFKI NA KLUCZE KEY BOXES e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 9

11 Szafki wiszàce na klucze BS-S BS-S Hanging key boxes Szafki wykonane z metalu w estetycznym grafitowym kolorze. S u à do przechowywania kluczy i zabezpieczenia ich przed dostaniem si w niepowo ane r ce. Ka dy haczyk do zawieszenia kluczy jest odpowiednio ponumerowany. Polecamy nasz produkt dla szkó, firm, zak adów pracy. Dzi ki niemu zawsze odnajdziesz klucz do w aêciwego pomieszczenia. Metal-made graphite coloured boxes. Used for storing and securing keys. Each key hook numbered. Perfect for schools, offices, factories, production plants etc. The best way to find the right key! TYP: BS-S48 Szafka wiszàca, wymiary zew.: 250 x 200 x 75, waga: 1,75 kg, iloêç kluczy: 48, wykonana ze stali pokrytej lakierem, zamek cylindryczny, 2 klucze w komplecie, wyposa ona w naklejki z numerami i elementy mocujàce Hanging key box, outside dimensions: 250 x 200 x 75; weight: 1.75 kg; number of keys: 48; made of varnish-covered steel, cylindrical lock, 2 keys in set, stickers with numbers, fastening elements TYP: BS-S93 Szafka wiszàca, wymiary zew.: 300 x 240 x 75, waga: 2,3 kg, iloêç kluczy: 93, wykonana ze stali pokrytej lakierem, zamek cylindryczny, 2 klucze w komplecie, wyposa ona w naklejki z numerami i elementy mocujàce Hanging key box, outside dimensions: 300 x 240 x 75; weight: 2.3 kg; number of keys: 93; made of varnish-covered steel, cylindrical lock, 2 keys in set, stickers with numbers, fastening elements 10

12 SKRZYNKI NA LISTY LETTER BOXES e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 11

13 Skrzynki na listy Letterboxes Skrzynki na listy przeznaczone do u ytku zewn trznego do monta u na ogrodzeniu lub murze. Posiadajà otwór wrzutowy zabezpieczony klapkà, chroniàcy przed zniszczeniem poczty. W ofercie posiadamy skrzynki malowane lub ze stali nierdzewnej. Letter boxes for external mounting on the fence or wall. Slot complete with a mail protecting plate. Painted or stainless steel boxes available. Skrzynki na listy typu TG-SN TG-SN letterboxes TG-SN1 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 360 x 310 x 100, waga: 1,91 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 360 x 310 x 100; weight: 1.91 kg 12

14 TG-SN2 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format C4, wymiary zew.: 360 x 390 x 100, waga: 2,41 kg C4 format stainless steel box, outside dimensions: 360 x 390 x 100; weight: 2.41 kg TG-SN3 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 290 x 360 x 105, waga: 2,20 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 290 x 360 x 105; weight: 2.20 kg TG-SN5 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 330 x 460 x 122, waga: 3,3 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 330 x 460 x 122, weight: 3,3 kg TG-SN22 z gazetnikiem / with newspaper rack Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 350 x 420 x 135, waga: 2,20 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 350 x 420 x 135, waga: 2,20 kg e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 13

15 Skrzynki na listy typu TG-S TG-S Letterboxes TG-SO Skrzynka na listy metalowa, format A4, wymiary zew.: 290 x 360 x 105, waga: 1,69 kg A4 format metal letter box, outside dimensions: 290 x 360 x 105; weight: 1.69 kg TG-SO/G Skrzynka na listy metalowa z gazetnikiem, format A4 wymiary zew.: 360 x 470 x 135, waga: 2,4 kg A4 format metal letter box with a newspaper holder, outside dimensions: 360 x 470 x 135; weight: 2.4 kg TG-S8 Skrzynka na listy metalowa, format A4 wymiary zew.: 216 x 300 x 68, waga: 1,07 kg A4 format metal letter box, outside dimensions: 216 x 300 x 68; weight: 1.07 kg 14

16 KŁÓDKI PADLOCKS e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 15

17 K ódki Padlocks Seria Platinum TG-PL Certyfikat IMP TG-PL Platinum series, IMP Certificate CERTYFIKAT Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie wg wymagaƒ norm PN-EN 12320: 2002 Certified by the Institute of Precision Mechanics in Warsaw as required by the PN-EN 12320:2002 standard TG-PL 50 Certyfikat IMP II kl., 4 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 50 mm IMP Certificate class II, 4 key set, hardened yoke, body width 50 mm TG-PL 60 Certyfikat IMP II kl., 4 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 60 mm IMP Certificate class II, 4 key set, hardened yoke, body width 60 mm Hartowane jarzmo!!! Hardened yoke!!! TG-PL 70 Certyfikat IMP III kl., 4 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 70 mm IMP Certificate class III, 4 key set, hardened yoke, body width 70 mm 16

18 Seria Gold TG-GL TG-GL Gold series CERTYFIKAT TG-GL 40 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 40 mm 3 key set, hardened yoke, body width 40 mm TG-GL 50 Certyfikat IMP I kl., 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 50 mm IMP Certificate class I, 3 key set, hardened yoke, body width 50 mm TG-GL 30 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 30 mm 3 key set, hardened yoke, body width 30 mm TG-GL 60 Certyfikat IMP II kl., 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 60 mm IMP Certificate class II, 3 key set, hardened yoke, body width 60 mm TG-GL 75 Certyfikat IMP II kl., 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 75 mm IMP Certificate class II, 3 key set, hardened yoke, body width 75 mm Trzy klucze w komplecie Three key set e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 17

19 K ódki trzpieniowe TG-TL Ward padlocks TG-TL TG-TL 70 K ódki trzpieniowe z hartowanym jarzmem, z kompletem 4 kluczy typu ABLOY, szerokoêç korpusu 70 mm Ward padlocks with hardened yoke with a set of 4 ABLOY type keys, body width 70 mm TG-TL 80 K ódki trzpieniowe z hartowanym jarzmem, z kompletem 4 kluczy typu ABLOY, szerokoêç korpusu 80 mm Ward padlocks with hardened yoke with a set of 4 ABLOY type keys, body width 80 mm TG-TL 90 K ódki trzpieniowe z hartowanym jarzmem, z kompletem 4 kluczy typu ABLOY, szerokoêç korpusu 90 mm Ward padlocks with hardened yoke with a set of 4 ABLOY type keys, body width 90 mm 18

20 DRABINY DOMOWE HOME LADDERS

21 Drabiny domowe aluminiowe Home aluminium stepladders Seria BS-DAeco BS-DAeco series 150 kg NA STOPIE Certyfikat TUV TUV Certificate NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowe jednostronne spełniajàce wymagania normy europejskiej PN EN-131. Stabilny podest oraz szerokie aluminiowe stopnie z antypoêlizgowà strukturà gwarantujà bezpieczeƒstwo u ytkownika. Dodatkowym zabezpieczeniem sà stopki z tworzywa sztucznego oraz wysoki pałàk ułatwiajàcy wchodzenie na drabin. Ka dy stopieƒ wytrzymuje nacisk 150 kg. Aluminium stepladders in compliance with PN EN-131 EU standard with steps on one side. Stable platform and wide anti-slip aluminium steps ensuring user s safety. Additionally protected by plastic leg tips and a high bow-shaped rail to make climbing the ladder easier. Each step has a load capacity of 150 kg. BS-DA4eco BS-DA5eco Stabilne antypoêlizgowe stopnie aluminiowe Stable anti-slip aluminium steps 20

22 Mocny antypoêlizgowy podest Strong anti-slip platform Stopki antypoêlizgowe Anti-slip leg tips D V C 603 A E F B 120 TYP/TYPE DA2eco DA3eco DA4eco DA5eco DA6eco DA7eco DA8eco iloêç stopni number of steps A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 40 x 20 D 50 x 20 E (mm) F (mm) V (mm) kg 2,80 3,10 3,60 4,10 5,10 5,60 6,20 V 603 A+20 A e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 21

23 Seria TG-DA TG-DA series 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowe jednostronne spełniajàce wymagania normy europejskiej PN EN-131. Stabilny podest oraz szerokie aluminiowe stopnie z antypoêlizgowà strukturà gwarantujà bezpieczeƒstwo u ytkownika. Dodatkowym zabezpieczeniem przy pracy sà stopki z tworzywa sztucznego oraz wysoki pałàk ułatwiajàcy wchodzenie na drabin, na koƒcu którego znajduje si praktyczna plastikowa półka na narz dzia lub p dzle z haczykiem do powieszenia, np. wiaderka z farbà. Ka dy stopieƒ wytrzymuje nacisk 150 kg. Aluminium stepladders in compliance with PN EN-131 EU standard with steps on one side. Stable platform and wide anti-slip aluminium steps ensure user s safety. Additionally protected by plastic legs and a high bow-shaped rail to make climbing the ladder easier. At the top a useful plastic shelf for tools and paintbrushes complete with a hook for hanging, e.g. bucket with paint. Each step has a load capacity of 150 kg. TG-DA4 TG-DA5 Mocny antypoêlizgowy podest oraz stopnie aluminiowe Strong anti-slip platform and aluminium steps 22

24 Wygodna plastikowa pó ka Convenient plastic shelf Stopki antypoêlizgowe Anti-slip leg tips TG-DA6 TG-DA7 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 23

25 D V C 603 A+20 A E F B 120 TYP/TYPE DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 DA8 iloêç stopni number of steps A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 40 x x 20 E (mm) F (mm) V (mm) kg 3,350 3,90 4,50 5,55 6,15 6,80 Szerokie antypoêlizgowe stopnie aluminiowe Wide anti-slip aluminium steps 24

26 Seria TG-DDA TG-DDA series 150 kg NA STOPIE Certyfikat TUV TUV Certificate NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowe dwustronne z wygodnymi szerokimi antypoêlizgowymi stopniami zwieƒczonymi stabilnym podestem. Spełniajà wymagania normy europejskiej, ka dy stopieƒ wytrzymuje obcià enie 150 kg. Bezpieczeƒstwo podczas u ytkowania zapewniajà dodatkowo dwie linki zabezpieczajàce przed rozsuni ciem si drabiny oraz antypoêlizgowe stopki z tworzywa sztucznego. Aluminium stepladders with wide anti-slip steps on two sides and a stable platform at the top. In compliance with EU standard, each step has a load capacity of 150 kg. Comes with two braces securing against excessive unfolding and anti-slip plastic safety feet. TG-DDA2 TG-DDA3 TG-DDA5 TG-DDA7 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 25

27 C A Solidne zwieƒczenie Strong top Linki zabezpieczajàce przed rozsuni ciem Braces securing against excessive unfolding D 80 V A B TYP/TYPE DDA2 DDA3 DDA4 DDA5 DDA6 DDA7 iloêç stopni number of steps V (mm) A (mm) B (mm) L (mm) C (mm) D (mm) 40 x 20 E (mm) kg 2,10 2,90 3,80 4,70 5,60 6,60 26 A1 E L 164

28 Drabiny Domowe Metalowe Metal home ladders Drabina stalowa BS-DM Premium BS-DM metal home ladders 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabina stalowa typu BS - DM Premium - gwarancja ekskluzywnego wykonania i bezpieczeƒstwa. Odpowiadajà normie europejskiej PN EN maksymalne obcià enie na stopieƒ 150 kg. Doskonale sprawdzajà si w ka dym gospodarstwie domowym, warsztatach, biurach, ogrodzie, zak adach produkcyjnych. BS-DM Premium type steel stepladder, good quality and safety guaranteed, in compliance with PN EN-131 EU standard, max step load capacity: 150 kg. Perfect for every home, workshop, office, garden or production plant. D D D V V V C 610 C 610 C1 E C 610 A 215 A A C1 E E C1 F F F B B B TYP/TYPE iloêç stopni number of steps BS-DM 3 Premium BS-DM 4 Premium BS-DM 5 Premium BS-DM 6 Premium BS-DM 7 Premium A (mm) B (mm) C (mm) C1 (mm) D (mm) 30 x 20 E (mm) F (mm) V (mm) kg 6,00 7,30 8,60 10,10 11,50 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 27

29 Drabina metalowa TG-DM4 metal TG-DM4 stepladder 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 TG-DM4 IloÊç stopni: 4, wysokoêç do podestu: 840 mm, wysokoêç ca kowita 1460 mm, waga: 6,9 kg Number of steps: 4, distance to platform 840 mm, total height 1460 mm; weight 6.9 kg Drabino-wózek BS DWZ3 BS DWZ3 combination hand truck and step ladder 150 kg NA STOPIE BS DWZ3 Stalowy drabino-wózek w kolorze czerwonym, o maksymalnej noênoêci na stopieƒ 150 kg. Mo liwoêç przewo enia towarów o łàcznej wadze 40 kg. Waga drabinowózka: 9 kg. Red-coloured combination hand truck and step ladder with max step load capacity of 150 kg, total weight of transported goods: 40 kg, weight: 9 kg. 28

30 Drabina BS-DM x+x BS-DM x+x ladders 150 kg NA STOPIE Certyfikat TUV TUV Certificate NORMA PN EN-131 Drabina metalowa dwukolorowa - stopnie zewn trzne w kolorze popielatym, stopnie wewn trzne w kolorze niebieskim. Odpowiada normie europejskiej PN EN-131, maksymalne obcià enie na stopieƒ: 150 kg. Certyfikat TÜV. Drabina BS-DM x+x doskonale sprawdza si w ka dym gospodarstwie domowym, warsztatach, biurach, ogrodzie, zakładach produkcyjnych. Ich du à zaletà jest wielofunkcyjnoêç. Dzi ki ruchomej wysuwanej cz Êci, u ytkownik mo e regulowaç wysokoêç drabiny, a dzi ki sprytnemu mechanizmowi blokujàcemu mo e rozkładaç jà na długoêç. Cechy te dajà zatem mo liwoêç wykorzystania drabiny na du ych wysokoêciach jak równie zło enia jej do minimalnych rozmiarów, co gwarantuje niewielkà powierzchni składowania. Two-colour metal ladder outside steps coloured grey, inside steps coloured blue. In compliance with PN EN-131 EU standard, max step load capacity: 150 kg. TÜV certificate. BS-DM x+x ladder is perfect for home, workshop, office, garden and production plant. Multi-functional. Movable part enables the user to adjust ladder height and smart locking system unfolds and extends the ladder to its full height. In this way, the ladder can be used for working at various heights and can be folded so that it takes less storage space. Mo liwoêç regulacji wysokoêci poprzez system blokujàcy wysuwanà cz Êç drabiny Height adjustment using locking system Stabilizator wraz z plastikowymi antypoêlizgowymi stopkami Stabiliser with anti-slip safety feet BS DM 4+3 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 29

31 B1 270 B1 B A 270 B A1 B A1 70 C B1 70 C TYP/TYPE BS-DM 3+3 BS-DM 3+4 BS-DM 4+3 BS-DM 4+4 BS-DM 4+5 A (mm) A1 (mm) B (mm) B1 (mm) C (mm) iloêç stopni zewn trznych number of steps outside iloêç stopni wewn trznych number of steps inside A1 kg 12,30 14,20 13,80 15,80 17,

32 DRABINY PRZEMYS OWE INDUSTRIAL LADDERS e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 31

33 Drabiny przemys owe - rusztowania Ladders Drabino-rusztowanie TG-DR 4x3 TG-DR 4x3 scaffold ladder 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabina aluminiowa spełniajàca wymogi normy europejskiej PN EN-131, o noênoêci na stopieƒ 150 kg. Mo e pełniç funkcj drabiny przystawnej wolnostojàcej oraz rusztowania. Dzi ki swojej konstrukcji mo e byç dowolnie rozstawiana tak, aby spełniç zró nicowane potrzeby u ytkownika. Bezpieczeƒstwo zapewniajà dwa stabilizatory zakoƒczone plastikowymi stopkami oraz 3 pary solidnych blokad, chroniàcych przed niepo àdanym zło eniem si drabiny. Aluminium ladder in compliance with PN EN-131 with a load capacity of 150 kg per one step, can be used as a ladder or scaffolding, various unfolding options to satisfy the user s needs. Two safety stabilisers with plastic leg tips and 3 pairs of reliable locks securing the ladder against undesired folding. Istnieje mo liwoêç zamówienia drabino-rusztowania wraz z podestem. Platform-fitted ladders available on request TG-DR 4x3 32

34 , , ,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73, , ,50 284, Automatyczna blokada po roz o eniu drabiny Automatic locking mechanism e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 33

35 Rusztowanie TG-DR 2x7 TG-DR 2x7 scaffolding 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Uniwersalne, wielofunkcyjne rusztowanie aluminiowe z normà europejskà PN EN-131. Istnieje mo liwoêç przekształcenia rusztowania w drabin wolnostojàcà oraz przystawnà. Doskonałe rozwiàzanie przy pracach remontowych lub w ogrodzie. Jeden produkt - wiele mo liwoêci. Multi-purpose, multifunctional aluminium scaffolding in compliance with PN EN-131. It can be converted into a ladder. Perfect for repair or renovation works or working in the garden. One product, multiple uses mm 457 mm 984 mm 1920 mm 1200 mm Dmax = 3112 mm Dmin = 2072 Dmax = 3112 mm Dmin = mm 34

36 Drabino-rusztowanie BS-DR xs BS-DR xs scaffold ladder 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowa typu BS DR xs odpowiadajà normie europejskiej PN EN-131, maksymalne obcià enie na stopieƒ 150 kg. Du a stabilnoêç, uchwyty u atwiajàce wchodzenie na drabin oraz szeroki podest, to atrybuty, dzi ki którym produkt ten doskonale sprawdzajà si w zak adach pracy, warsztatach i halach produkcyjnych. Do drabiny przymocowane sà kó ka u atwiajàce przesuwanie drabiny. BS DRxS aluminium ladders in compliance with PN EN-131, max step load capacity: 150 kg. High stability, climbing handles and wide platform make the ladder a perfect option for plants, workshops and production halls; complete with wheels facilitating ladder movement. 430 mm 450 mm Por cze zwi kszajàce bezpieczeƒstwo i komfort pracy u ytkownika Climbing handles ensuring increased worker safety and comfort of use A1 A C B BS DR 5S 164 TYP/TYPE BS- DR 5S BS -DR 6S BS- DR 7S BS -DR 8S BS -DR 9S iloêç stopni number of steps A (mm) A1 (mm) B (mm) C (mm) 1254 kg 13,70 15,35 17,00 18,65 20,30 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 35

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Design: Piotr Kuchciński

Design: Piotr Kuchciński Design: Piotr Kuchciński 3 Dwa rodzaje kółek do różnych nawierzchni: Twarde - do miękkich podłóg (wykładziny) Miękie - do twardych podłóg (parkiety, kafle) Two types of castors for different surfaces:

Bardziej szczegółowo

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r D e s i g n e d b y L e c h B o n a r Opis techniczny systemu Binar 1.Regały Regały systemu Binar zostały wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej melaminą i wykończone taśmą brzegową ABS

Bardziej szczegółowo

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments.

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments. UFLEX 3 This versatile, modular storage system can be used for the storage of modular baskets, wrapped instrument baskets, medicines, etc. in departments such as the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse,

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO. system

FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO. system FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO system Wymiary podane są w cm w kolejności: szer. wys. gł. The dimensions are in cm in the following order: width height depth 1 2 5 6 4 3 7 Complete list of available

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES przedłużka do profilu 80/80 extension for profile 80/80 Waga: 0,372 kg Weight: 0,372 kg 02.101 przedłużka do profilu Ø 80 extension for profile Ø 80 Waga:

Bardziej szczegółowo

PRO. cabinet. TOPcontainer

PRO. cabinet. TOPcontainer PRO cabinet TOPcontainer 2 Dobra organzacja jest ważną częścią udanego i nowoczesnego biznesu. Wysokiej jakości system szaf PRO łączy dobrą organizację z elastycznością. Możesz go zastosować w każdym pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

PRO. cabinet. TOPcontainer

PRO. cabinet. TOPcontainer PRO cabinet TOPcontainer Dobra organzacja jest ważną częścią udanego i nowoczesnego biznesu. Wysokiej jakości system szaf PRO łączy dobrą organizację z elastycznością. Możesz go zastosować w każdym pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

ERICE LINE ZAMKI. Zamki i zawiasy do drzwi szklanych Locks & hinges for glass door KLAMKI LOCKS ZAWIASY HINGES & PULL HANDLES

ERICE LINE ZAMKI. Zamki i zawiasy do drzwi szklanych Locks & hinges for glass door KLAMKI LOCKS ZAWIASY HINGES & PULL HANDLES ERICE LINE Zamki i zawiasy do drzwi szklanych Locks & hinges for glass door ZAMKI ZAWIASY KLAMKI LOCKS HINGES & PULL HANDLES ZAMKI I ZAWIASY DO DRZWI SZKLANYCH LOCKS & HINGES FOR GLASS DOOR KOD CODE DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Szafy metalowe Magazynowe

Szafy metalowe Magazynowe 94 Szafy metalowe Magazynowe Szafa metalowa magazynowa (SM-120) Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskonale sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej, szkoły, w magazynach oraz w

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES extension for 80x80, 100x100 profile przedłużka łączyny 80x80, 100x100, 120x120 beam extension 80x80, 100x100, 120x120 Weight: 0,372kg 02.102 Waga: 0,45kg

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik Wall In Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której można przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Design: Tomasz Augustyniak

Design: Tomasz Augustyniak KOKO KOKO - system siedzisk recepcyjnych o nowoczesnej linii stylistycznej. Głównym założeniem projektu było stworzenie wygodnego, funkcjonalnego systemu siedzisk, które z łatwością można dostosować do

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA OCHRONNE Informacje techniczne

OGRODZENIA OCHRONNE Informacje techniczne OGRODZENIA OCHRONNE Informacje techniczne X-Guard X-Guard to system ogrodzeń bezpieczeństwa, który spełnia aktualną dyrektywę maszynową 2006/42/WE dotyczącą zabezpieczania maszyn z 29 grudnia 2009. Szeroka

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Metalowe orodzenia Metal fencing

Metalowe orodzenia Metal fencing Metalowe orodzenia Metal fencing Firma TENAX oferuje szeroką gamę siatek metalowych od ochronnych i dekoracyjnych przeznaczonych do ogrodu do bardziej tradycyjnych wykorzystywanych do budowania klatek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF TROLLEYS

MAIN FEATURES OF TROLLEYS Trolleys Wózki MAIN FEATURES OF TROLLEYS GŁÓWNE CECHY WÓZKÓW TWO WHEEL SYSTEMS DWA SYSTEMY KÓŁEK FULLY MECHANICAL AND RELIABLE W PEŁNI MECHANICZNE I NIEZAWODNE FOUR KINDS OF TROLLEYS CZTERY RODZAJE WÓZKÓW

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm.

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. SMP/A0 Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm SMP/A1 Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. A1/10 Szafa na plany i mapy format A-1, 10-szufladowa s/g/w 980 x 680

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM M-SLDS M-SLDS100B-1 System drzwi przesuwnych Rolki drzwi przesuwnych Sliding door rollers

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

MASSONI f a b r y k a m e b l i

MASSONI f a b r y k a m e b l i L A B O R A SYSTEM MEBLI BIUROWYCH LABORA Opis techniczny: 34 Materiały: Płyta: Meble systemu Labora produkowane są z płyty melaminowanej, spełniającej normy klasy higieniczności E-1 (struktura biurowa

Bardziej szczegółowo

ZACK design: R&S Activa PERFO III design: Grzegorz Olech PLAYA design: PDT

ZACK design: R&S Activa PERFO III design: Grzegorz Olech PLAYA design: PDT ZACK design: R&S Activa PERFO III design: Grzegorz Olech PLAYA design: PDT 3 4 PERFO III 11S CHROM P54PU PERFO III 213S CZARNY P51PU PERFO III 213VN CHROM PU PERFO III 11S CHROM P54PU PERFO III 213S CZARNY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa mebli szkolnych L.p. Nawa towaru opis 1. Stolik szkolny 1- osobowy 2. Krzesła szkolne 3. 4. 5. 6. Biurko nauczycielskie z osłoną

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Produkt str. Tablice korkowe 224 Tablice magnetyczne-suchościeralne 225 Tablice Flipchard 225 Tablice jezdne 226 Potykacze 226 Tablice samoprzylepne 226 Tabliczki

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM - system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp. - elementy systemu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Przedmiot zamówienia / L.p Opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość wyszczególnienie Cena Cena jednostkow jednostkowa a netto [zł] brutto [zł] Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedszkole 6 -cio Oddziałowe Przy Ul. Gen. Stanisława Maczka, Olsztyn, Dz. Nr 5/104, obręb 118 Meble CPV 39100000-3 CZĘŚĆ VII WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

IGG100 Stoły do pracy Stainless Steel Tables. IGG200 Stoły ze zlewami i baseny Sinks. IGG300 Szafy Ambient Cabinets. IGG400 Regały Strorage Racks

IGG100 Stoły do pracy Stainless Steel Tables. IGG200 Stoły ze zlewami i baseny Sinks. IGG300 Szafy Ambient Cabinets. IGG400 Regały Strorage Racks IGG100 Stoły do pracy Stainless Steel Tables IGG200 Stoły ze zlewami i baseny Sinks IGG300 Szafy Ambient Cabinets IGG400 Regały Strorage Racks IGG500 Okapy Canopies IGG600 Wózki kuchenne i transportowe,

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Metalowa szafa komputerowa HSC 03

Metalowa szafa komputerowa HSC 03 Metalowa szafa komputerowa HSC 03 - możliwość umieszczenia monitora LCD do 17'' - mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm) - komora szafy wyposażona w dwie półki

Bardziej szczegółowo

Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa X-GUARD CLASSIC. www.haberkorn.pl

Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa X-GUARD CLASSIC. www.haberkorn.pl Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa X-GUARD CLASSIC www.haberkorn.pl Systemy ogrodzeń bezpieczeństwa - X-GUARD CLASSIC Informacje techniczne Odstęp ochronny 120*, 200 mm Rurki pionowe 30x20 mm Rurki poziome

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco. Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.pl ACTION Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 4 5 6 7 ACTION

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015. Small spaces

KATALOG 2015. Small spaces KATALOG 2015 Small spaces Design G. Manzoni LEGENDA KEY AKCESORIA/ACCESSORIES WARIANTY/ACCESSORIES: Podwójne listwy na odcinku lędźwiowym Double slats for lumbar region V32 Metalowy element do połączenia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Wszyscy Wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 ISO 9001: 2008 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-352,

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

SZAFY OPIS TECHNICZNY

SZAFY OPIS TECHNICZNY SZAFY OPIS TECHNICZNY Szafy wystepują w czterech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH i 5OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Krzysztofie,

Szanowny Panie Krzysztofie, Data sporządzenia oferty: 02.03.2015 Sz.P. Krzysztof Roszak Hotel Pod Szyszkami Zdunowka 160 63-700 Krotoszyn Szanowny Panie Krzysztofie, w nawiązaniu do Pana ogłoszenia zamieszczonego na portalu zwiadowca.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA KASETKI NA PIENIĄDZE

OFERTA KASETKI NA PIENIĄDZE OFERTA KASETKI NA PIENIĄDZE Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów 2012/2013

Katalog Produktów 2012/2013 Katalog Produktów 2012/2013 Z myślą o przyrodzie Z myślą o przyrodzie O NAS: Firma Globplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdująca się w Drzewicy, jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Wzmocniony elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych. Zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Rusztowania. przejezdne

Rusztowania. przejezdne Rusztowania przejezdne K A T A L O G MP-126 MP-102 Rama noêna: 2,00 x 1,50 m Masa: 13,04 kg Rama pionowa aluminiowa noêna o szerokoêci 1,50 m i wysokoêci 2,00 m do zaczepiania pomostów i st eƒ, antypoêlizgowe

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Przejdż do zakładki cennika. Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika. Przejdż do zakładki cennika. Przejdż do zakładki cennika

Przejdż do zakładki cennika. Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika. Przejdż do zakładki cennika. Przejdż do zakładki cennika Spis Treści Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika Przejdż do zakładki cennika

Bardziej szczegółowo

R o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8. Producent sejfów i innych wyrobów metalowych

R o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8. Producent sejfów i innych wyrobów metalowych R o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 Producent sejfów i innych wyrobów metalowych SEJFY GABINETOWE SEJFY GABINETOWE MN MN-30 Spełniają wymagania 1-klasy odporności na włamanie zgodnie z europejską

Bardziej szczegółowo

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr 1-01-02 Wózek 2-kołowy do worków 7 dni 319,00 1-02-02 Wózek 2-kołowy do skrzyń i pudeł 7 dni 333,00 1-03-03 Wózek do pojemnika na śmieci 7 dni 294,00 1-04-01 Wózek 2-kołowy 7 dni 336,00 1-04-02 Wózek 3-kołowy

Bardziej szczegółowo

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr

Cennik JOTKEL wersja 2011-10-01 Nr 1-01-02 Wózek 2-kołowy do worków 7 dni 319,00 1-02-02 Wózek 2-kołowy do skrzyń i pudeł 7 dni 333,00 1-03-03 Wózek do pojemnika na śmieci 7 dni 294,00 1-04-01 Wózek 2-kołowy 7 dni 336,00 1-04-02 Wózek 3-kołowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy / opis przedmiotu umowy

Formularz cenowy / opis przedmiotu umowy Znak sprawy CIOR 7/74/09 Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy nr CIOR 7/74/09 Formularz cenowy / opis przedmiotu umowy LP Asortyment Opis 1 Szafa metalowa dwudrzwiowa wysokość 1950-2000 mm

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 27 1637 Poz. 342 i 343

Dziennik Ustaw Nr 27 1637 Poz. 342 i 343 Dziennik Ustaw Nr 27 1637 Poz. 342 i 343 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia i zmiany urz dowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowoêci

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne drabiny i rusztowania

Profesjonalne drabiny i rusztowania 04 05 www.zarges.de www.com.pl Profesjonalne drabiny i rusztowania Program 2004/2005 Lekkie, bezpieczne, funkcjonalne Drabiny wielofunkcyjne Drabina 3 częściowa, wielozadaniowa bezpieczna drabina o uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Pojemniki otwarte. Szafy z pojemnikami. Systemy szaf. Opis pojemników otwartych: Opis szaf z pojemnikami:

Pojemniki otwarte. Szafy z pojemnikami. Systemy szaf. Opis pojemników otwartych: Opis szaf z pojemnikami: 20 Systemy szaf Pojemniki otwarte Opis otwartych: Gładkie ściany wewnętrzne i wgłębienie uchwytowe na ściance tylnej czynią je bardzo praktycznymi Funkcjonalne naroża do układania w stos Spód o lekko chropowatej

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI I

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI I Załącznik Nr do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI I CZĘŚĆ I AKCESORIA ŁAZIENKOWE I SPRZĘT PORZĄKOWY UWAGA: akcesoria łazienkowe wykonane z mosiądzu, pokryte chromem Lp Opis Producent - model Ilość (szt.)

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Sp. z o.o. Ul. Nowe osiedle 13 47-240 Bierawa tel. 77 4871 202 tel./fax. 77 4871 225 www.britop.pl britop@britop.pl KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Nazwa wyrobu: Typ wyrobu: CRISTAL Oprawa oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Klienci, Pracownia Reklamowo-Wydawnicza Destiny Studio. tel. 516 036 028 biuro@destinystudio.pl www.destinystudio.pl

Drodzy Klienci, Pracownia Reklamowo-Wydawnicza Destiny Studio. tel. 516 036 028 biuro@destinystudio.pl www.destinystudio.pl Drodzy Klienci, Wielkimi krokami zbliża się sezon kalendarzowy. W związku z tym, składamy na Wasze ręce ofertę kalendarzy reklamowych na rok 2012. Przygotowując ją, staraliśmy się zawrzeć w niej krótki

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo