Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com"

Transkrypt

1 KATALOG

2 SEJFY SAFES

3 Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania zamka, doskonale sprawdzajà si w hotelach. Komfort i wygod zapewnia mo liwoêç dost pu do sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, w przypadku utraty kodu dost pu. GoÊç hotelowy mo e w nim przechowywaç ró nego rodzaju wartoêci, od laptopa poprzez sprz t fotograficzny, komórk, dokumenty czy portfel z pieni dzmi. Safes used for temporary storage of valuables where no specific certifications are required. The multi-program lock is a perfect solution for any hotel. The safe comes with an emergency key if an access code is lost. A hotel guest may store in it various valuables, from laptop to photographic equipment, mobiles, documents or money. Sejf Hotelowy / Hotel safe Zamek elektroniczny z 3-8 cyfrowym kodem dost pu do wielokrotnego programowania, blokada klawiatury po trzecim bł dnym wprowadzeniu kodu, Êwietlna i dêwi kowa sygnalizacja wprowadzenia kodu, bł dnego wyboru kodu oraz słabych baterii zasilajàcych, zasilanie: 4 baterie LR6 AA/1,5V, solidna konstrukcja stalowa, awaryjne otwieranie kluczem, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 230 x 460 x 400, wymiary wew.: 225 x 455 x 340, waga: 14,5 kg, kolor: ciemnoszary 3-8 digit access code multi-program electronic lock, keypad locked after third incorrect code has been inserted; code insertion, incorrect code selection and low batteries signalled with light and sound, power supply: 4 LR6 AA/1.5V batteries, steel solid construction, emergency opening by a key, includes fastening elements, dimensions: outside 230 x 460 x 400, inside 225 x 455 x 340, weight: 14.5 kg, colour: dark grey Sejfy domowe Home safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania niektórych przedmiotów bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Doskonale sprawdzajà si w hotelach, sklepach, biurach czy gospodarstwie domowym. WÊród szerokiej oferty sejfów, coê dla siebie znajdà tradycjonaliêci, poprzez mo liwoêç wyboru sejfu z zamkiem kluczowym lub zwolennicy nowoczesnych rozwiàzaƒ, wybierajàc opcje z zamkiem elektronicznym. Przy wyborze tej ostatniej opcji, komfort i wygod zapewnia mo liwoêç otworzenia sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, w przypadku utraty kodu dost pu. Safes used for temporary storage of objects where no specific certifications are required. Perfect for hotels, shops, offices or homes. The wide selection of safes will satisfy both traditionalists preferring key safes or those who opt for electronic locks. Electronic lock safes can be opened with an emergency key in the event an access code is lost. Home Safe Lux Zamek elektroniczny z 3-8 cyfrowym kodem dost pu do wielokrotnego programowania, blokada klawiatury po trzecim bł dnym wprowadzeniu kodu, Êwietlna i dêwi kowa sygnalizacja wprowadzenia kodu, bł dnego wyboru kodu oraz słabych baterii zasilajàcych, zasilanie: 4 baterie LR6 AA/1,5V, solidna konstrukcja stalowa, awaryjne otwieranie kluczem, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 200 x 310 x 200, wymiary wew.: 196 x 306 x 154, waga: 6,5 kg, korpus: ciemnoszary, drzwi: popiel 3-8 digit access code multi-program electronic lock, keypad locked after third incorrect code has been inserted; code insertion, incorrect code selection and low batteries signalled with light and sound, power supply: 4 LR6 AA/1.5V batteries, steel solid construction, emergency opening by a key, fastening elements included, dimensions: outside: 200 x 310 x 200, inside: 196 x 306 x 154, weight: 6.5 kg, body: dark grey, door: light grey 2

4 Interbox Digital Zamek elektroniczny z panelem klawiszowym wyposa onym w diody sygnalizujàce, solidna konstrukcja, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 170 x 230 x 170, wymiary wew.: 160 x 220 x 130, waga: 3,7 kg, dwukolorowy: czarny (obudowa) i srebrny (panel) Electronic lock with key panel complete with signal diodes, solid construction, includes fastening elements, dimensions: outside 170 x 230 x 170, inside 160 x 220 x 130; weight 3.7 kg, two colours: black (casing) and silver (panel) Interbox Lux Zamek 6-zapadkowy, dwuzabierakowy o wysokiej klasie bezpieczeƒstwa, w komplecie 2 klucze dwuzabierakowe, zawiera elementy mocujàce, wymiary zew.: 150 x 200 x 170, wymiary wew.: 147 x 197 x 125, waga: 3,5 kg 6-pin tumbler lock, double-bit, high security class, comes with 2 double-bit keys and fastening elements, dimensions: outside 150 x 200 x 170, inside 147 x 197 x 125; weight 3.5 kg Interbox Zamek kluczowy, wymiary zew.: 160 x 250 x 180, wew.: 155 x 245 x 135 waga: 8,50 kg, kolor: ciemnoszary Key lock, dimensions: outside 160 x 250 x 180, inside 155 x 245 x 135; weight 8.5 kg, colour: dark grey Interbox Plus Zamek kluczowy, wymiary zew.: 250 x 300 x 250, waga: 13 kg, kolor: ciemnoszary Key lock, outside dimensions: 250 x 300 x 250; weight 13 kg, colour: dark grey Home Safe Plus Solidna stalowa konstrukcja z wygodnà w u yciu klawiaturà, mo liwoêç otworzenia sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, na wyposa eniu sejfu znajdujà si Êruby do montowania do podło a, wymiary zew.: 250 x 350 x 250, waga: 10 kg, kolor: ciemnoszary Solid steel structure with a user-friendly keypad, can be opened with an emergency key, complete with mounting bolts, outside dimensions: 250 x 350 x 250, weight: 10 kg, colour: dark grey Home Safe Max Solidna stalowa konstrukcja z wygodnà w u yciu klawiaturà, mo liwoêç otworzenia sejfu przy pomocy klucza awaryjnego, na wyposa eniu sejfu znajdujà si Êruby do montowania do podło a, wymiary zew.: 350 x 500 x 330, waga: 22 kg, kolor: ciemnoszary Solid steel structure with a user-friendly keypad, can be opened with an emergency key, complete with mounting bolts, outside dimensions: 350 x 500 x 330, weight: 22 kg, colour: dark grey e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 3

5 Sejfy ognioodporne Fireproof safes Sejfy ognioodporne Fire Line zapewniajà 1 godzinnà odpornoêç ogniowà dla dokumentów, potwierdzonà certyfikatem szwedzkim S 60 P zgodnym z normà EN Standardowo wyposa one w zamek elektroniczny oraz estetycznà klamk u atwiajàcà otwieranie sejfu. Fire Line fireproof safes ensuring one hour fire resistance, S60 Swedish certificate in compliance with EN ; as a standard comes with an electronic lock and attractive handle enabling opening. Kolorystyka / Colour CZARNY BLACK Certyfikat szwedzki zgodny z EN Swedish certificate in compliance with EN TG-FL16 Zamek V3 electronic, wymiary zew.: 520 x 410 x 445, wew.: 415 x 305 x 320, waga: 63 kg, liczba pó ek: 1 V3 electronic lock; dimensions: outside 520 x 410 x 445, inside 415 x 305 x 320, weight: 63 kg, number of shelves: 1 TG-FL8 Zamek V3 electronic, wymiary zew.: 424 x 344 x 388, wew.: 325 x 245 x 260, waga: 37 kg V3 electronic lock; dimensions: outside 424 x 344 x 388, inside 325 x 245 x 260, weight: 37 kg TG-FL2 Zamek V3 electronic, wymiary zew.: 296 x 390 x 320, wew.: 215 x 310 x 215, waga: 25 kg V3 electronic lock; dimensions: outside 296 x 390 x 320, inside 215 x 310 x 215, weight: 25 kg 4

6 FLP Sejfy ognioodporne do przechowywania dokumentów FLP Fireproof safes for documents storing Sejfy ognioodporne Fire Line Plus 120 minut potwierdzonej certyfikatem szwedzkim odpornoêci ogniowej. Gwarantujemy e przez ten czas twoje dokumenty lub ró nego rodzaju papiery wartoêciowe nie ulegnà zniszczeniu poprzez spalenie. Dodatkowym atutem tego modelu sejfów jest certyfikowany zamek elektroniczny. Fire Line Plus fireproof safes 120 min fire resistance validated by Swedish certificate. We guarantee that for this period of time your documents or securities will be fully protected against fire. Additional advantage of this safe is a certified electronic lock. 120 minut FLP-080 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 791 x 580 x 507, wew.: 638 x 426 x 346, obj toêç: 94,26 l, waga: 185 kg, 1 półka, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 791 x 580 x 507, inside 638 x 426 x 346; capacity: l; weight: 185 kg; 1 shelf, colour: black FLP-200 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 1282 x 737 x 630, wew.: 1123 x 578 x 463, obj toêç: 300,53 l, waga: 340 kg, 2 półki, kolor: czarny Electronic lock, dim: outside 1282 x 737 x 630, inside 1123 x 578 x 463; capacity: l; weight: 340 kg; 2 shelves, colour: black FLP-130 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 1171 x 585 x 507, wew.: 1012 x 426 x 346, obj toêç: 149,16 l, waga: 220 kg, 2 półki, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 1171 x 585 x 507, inside 1012 x 426 x 346; capacity: l; weight: 220 kg; 2 shelves, colour: black FLP-400 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 1597 x 832 x 630, wew.: 1438 x 673 x 463, obj toêç: 448,08 l, waga: 410 kg, 3 półki, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 1597 x 832 x 630, inside 1438 x 673 x 463; capacity: l; weight: 410 kg; 3 shelves, colour: black La Gard Basic Certyfikowany zamek VdS kl. 1 Certified lock VdS class 1 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 5

7 FLD Sejfy ognioodporne do przechowywania noêników magnetycznych FLD Fireproof safes for storing magnetic disks Sejfy ognioodporne Fire Line Data 90 minut potwierdzonej certyfikatem szwedzkim odpornoêci ogniowej. Gwarantujemy e przez ten czas, noêniki magnetyczne, do przechowywania których przeznaczony jest przede wszystkim ten typ sejfów, nie ulegnà zniszczeniu poprzez spalenie. Dodatkowym atutem tego modelu sejfów jest certyfikowany zamek elektroniczny. Fire Line Data fireproof safes this type of safe is used mainly for storage of magnetic disks. 90 min fire resistance validated by Swedish certificate. We guarantee that for this period of time magnetic disks will be fully protected against fire. Additional advantage of this safe is a certified electronic lock. 120 minut FLD-045 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 629 x 479 x 467, wew.: 364 x 214 x 167, obj toêç: 13 l, waga: 116 kg, 1 półka, kolor czarny Electronic lock, dimensions: outside 629 x 479 x 467, inside 364 x 214 x 167; capacity: 13 l; weight: 116 kg; 1 shelf, colour black FLD-100 Zamek elektroniczny, wymiary zew.: 992 x 585 x 507, wew.: 728 x 315 x 210, obj toêç: 48 l, waga: 241 kg, 3 półki, kolor: czarny Electronic lock, dimensions: outside 992 x 585 x 507, inside 728 x 315 x 210; capacity: 48 l; weight: 241 kg; 3 shelves, colour: black La Gard Basic Certyfikowany zamek VdS kl. 1 Certified lock VdS class 1 6

8 KASETKI METALOWE SZAFKI METAL BOXES NA KLUCZE

9 Kasetki metalowe BS-B BS-B Metal Boxes Kasetki metalowe przeznaczone do przechowywania pieni dzy oraz ró nego rodzaju wartoêci. Doskonale nadajà si do czasowego przechowywania wartoêci a ich zaletà jest lekka konstrukcja u atwiajàca ich przenoszenie z miejsca na miejsce. Kasetka taka jest idealnym rozwiàzaniem dla ma ych przedsi biorców, sprzedawców, nadaje si równie do u ytkowania w domu, biurze czy innym miejscu, w którym chcemy uniknàç dostania si naszych wartoêciowych przedmiotów w niepowo ane r ce. Metal boxes used for storing money and various valuables. Perfect for temporary storage of valuable objects. Light structure enables the safe to be moved from one place to another. The box is an ideal solution for small businesses, suitable for home and office or any place where you want your valuables to be protected against the wrong hands. TYP: BS-B1 Wymiary zew.: 200 x 160 x 90, waga 1,9 kg, wykonana ze stali, pokryta lakierem, wyposa ona w wk ad z przegródkami na bilon, zamek cylindryczny, dwa klucze w komplecie, przet oczenie w pokrywie pod chowany metalowy uchwyt niklowany (umo liwia postawienie kasetki jednej na drugà) Dimensions: outside 200 x 160 x 90; weight: 1.9 kg, made of steel, varnish-covered. Coin rack. Cylindrical lock, two keys in set. Embossed cover for nickel-plated metal handle (allows setting one box on top of the other). TYP: BS-B2 Wymiary zew.: 300 x 240 x 90, waga 2,2 kg, wykonana ze stali, pokryta lakierem, wyposa ona w wk ad z przegródkami na bilon i banknoty, zamek cylindryczny, dwa klucze w komplecie, przet oczenie w pokrywie pod chowany metalowy uchwyt niklowany (umo liwia postawienie kasetki jednej na drugà) Dimensions: outside 300 x 240 x 90, weight: 2.2 kg, made of steel, varnish-covered, contains banknote and coin rack. Cylindrical lock, two keys in set. Embossed cover for nickel-plated metal handle (allows setting one box on top of the other). 8

10 SZAFKI NA KLUCZE KEY BOXES e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 9

11 Szafki wiszàce na klucze BS-S BS-S Hanging key boxes Szafki wykonane z metalu w estetycznym grafitowym kolorze. S u à do przechowywania kluczy i zabezpieczenia ich przed dostaniem si w niepowo ane r ce. Ka dy haczyk do zawieszenia kluczy jest odpowiednio ponumerowany. Polecamy nasz produkt dla szkó, firm, zak adów pracy. Dzi ki niemu zawsze odnajdziesz klucz do w aêciwego pomieszczenia. Metal-made graphite coloured boxes. Used for storing and securing keys. Each key hook numbered. Perfect for schools, offices, factories, production plants etc. The best way to find the right key! TYP: BS-S48 Szafka wiszàca, wymiary zew.: 250 x 200 x 75, waga: 1,75 kg, iloêç kluczy: 48, wykonana ze stali pokrytej lakierem, zamek cylindryczny, 2 klucze w komplecie, wyposa ona w naklejki z numerami i elementy mocujàce Hanging key box, outside dimensions: 250 x 200 x 75; weight: 1.75 kg; number of keys: 48; made of varnish-covered steel, cylindrical lock, 2 keys in set, stickers with numbers, fastening elements TYP: BS-S93 Szafka wiszàca, wymiary zew.: 300 x 240 x 75, waga: 2,3 kg, iloêç kluczy: 93, wykonana ze stali pokrytej lakierem, zamek cylindryczny, 2 klucze w komplecie, wyposa ona w naklejki z numerami i elementy mocujàce Hanging key box, outside dimensions: 300 x 240 x 75; weight: 2.3 kg; number of keys: 93; made of varnish-covered steel, cylindrical lock, 2 keys in set, stickers with numbers, fastening elements 10

12 SKRZYNKI NA LISTY LETTER BOXES e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 11

13 Skrzynki na listy Letterboxes Skrzynki na listy przeznaczone do u ytku zewn trznego do monta u na ogrodzeniu lub murze. Posiadajà otwór wrzutowy zabezpieczony klapkà, chroniàcy przed zniszczeniem poczty. W ofercie posiadamy skrzynki malowane lub ze stali nierdzewnej. Letter boxes for external mounting on the fence or wall. Slot complete with a mail protecting plate. Painted or stainless steel boxes available. Skrzynki na listy typu TG-SN TG-SN letterboxes TG-SN1 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 360 x 310 x 100, waga: 1,91 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 360 x 310 x 100; weight: 1.91 kg 12

14 TG-SN2 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format C4, wymiary zew.: 360 x 390 x 100, waga: 2,41 kg C4 format stainless steel box, outside dimensions: 360 x 390 x 100; weight: 2.41 kg TG-SN3 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 290 x 360 x 105, waga: 2,20 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 290 x 360 x 105; weight: 2.20 kg TG-SN5 Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 330 x 460 x 122, waga: 3,3 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 330 x 460 x 122, weight: 3,3 kg TG-SN22 z gazetnikiem / with newspaper rack Skrzynka ze stali nierdzewnej, format A4, wymiary zew.: 350 x 420 x 135, waga: 2,20 kg A4 format stainless steel box, outside dimensions: 350 x 420 x 135, waga: 2,20 kg e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 13

15 Skrzynki na listy typu TG-S TG-S Letterboxes TG-SO Skrzynka na listy metalowa, format A4, wymiary zew.: 290 x 360 x 105, waga: 1,69 kg A4 format metal letter box, outside dimensions: 290 x 360 x 105; weight: 1.69 kg TG-SO/G Skrzynka na listy metalowa z gazetnikiem, format A4 wymiary zew.: 360 x 470 x 135, waga: 2,4 kg A4 format metal letter box with a newspaper holder, outside dimensions: 360 x 470 x 135; weight: 2.4 kg TG-S8 Skrzynka na listy metalowa, format A4 wymiary zew.: 216 x 300 x 68, waga: 1,07 kg A4 format metal letter box, outside dimensions: 216 x 300 x 68; weight: 1.07 kg 14

16 KŁÓDKI PADLOCKS e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 15

17 K ódki Padlocks Seria Platinum TG-PL Certyfikat IMP TG-PL Platinum series, IMP Certificate CERTYFIKAT Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie wg wymagaƒ norm PN-EN 12320: 2002 Certified by the Institute of Precision Mechanics in Warsaw as required by the PN-EN 12320:2002 standard TG-PL 50 Certyfikat IMP II kl., 4 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 50 mm IMP Certificate class II, 4 key set, hardened yoke, body width 50 mm TG-PL 60 Certyfikat IMP II kl., 4 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 60 mm IMP Certificate class II, 4 key set, hardened yoke, body width 60 mm Hartowane jarzmo!!! Hardened yoke!!! TG-PL 70 Certyfikat IMP III kl., 4 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 70 mm IMP Certificate class III, 4 key set, hardened yoke, body width 70 mm 16

18 Seria Gold TG-GL TG-GL Gold series CERTYFIKAT TG-GL 40 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 40 mm 3 key set, hardened yoke, body width 40 mm TG-GL 50 Certyfikat IMP I kl., 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 50 mm IMP Certificate class I, 3 key set, hardened yoke, body width 50 mm TG-GL 30 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 30 mm 3 key set, hardened yoke, body width 30 mm TG-GL 60 Certyfikat IMP II kl., 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 60 mm IMP Certificate class II, 3 key set, hardened yoke, body width 60 mm TG-GL 75 Certyfikat IMP II kl., 3 klucze w komplecie, hartowane jarzmo, szerokoêç korpusu 75 mm IMP Certificate class II, 3 key set, hardened yoke, body width 75 mm Trzy klucze w komplecie Three key set e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 17

19 K ódki trzpieniowe TG-TL Ward padlocks TG-TL TG-TL 70 K ódki trzpieniowe z hartowanym jarzmem, z kompletem 4 kluczy typu ABLOY, szerokoêç korpusu 70 mm Ward padlocks with hardened yoke with a set of 4 ABLOY type keys, body width 70 mm TG-TL 80 K ódki trzpieniowe z hartowanym jarzmem, z kompletem 4 kluczy typu ABLOY, szerokoêç korpusu 80 mm Ward padlocks with hardened yoke with a set of 4 ABLOY type keys, body width 80 mm TG-TL 90 K ódki trzpieniowe z hartowanym jarzmem, z kompletem 4 kluczy typu ABLOY, szerokoêç korpusu 90 mm Ward padlocks with hardened yoke with a set of 4 ABLOY type keys, body width 90 mm 18

20 DRABINY DOMOWE HOME LADDERS

21 Drabiny domowe aluminiowe Home aluminium stepladders Seria BS-DAeco BS-DAeco series 150 kg NA STOPIE Certyfikat TUV TUV Certificate NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowe jednostronne spełniajàce wymagania normy europejskiej PN EN-131. Stabilny podest oraz szerokie aluminiowe stopnie z antypoêlizgowà strukturà gwarantujà bezpieczeƒstwo u ytkownika. Dodatkowym zabezpieczeniem sà stopki z tworzywa sztucznego oraz wysoki pałàk ułatwiajàcy wchodzenie na drabin. Ka dy stopieƒ wytrzymuje nacisk 150 kg. Aluminium stepladders in compliance with PN EN-131 EU standard with steps on one side. Stable platform and wide anti-slip aluminium steps ensuring user s safety. Additionally protected by plastic leg tips and a high bow-shaped rail to make climbing the ladder easier. Each step has a load capacity of 150 kg. BS-DA4eco BS-DA5eco Stabilne antypoêlizgowe stopnie aluminiowe Stable anti-slip aluminium steps 20

22 Mocny antypoêlizgowy podest Strong anti-slip platform Stopki antypoêlizgowe Anti-slip leg tips D V C 603 A E F B 120 TYP/TYPE DA2eco DA3eco DA4eco DA5eco DA6eco DA7eco DA8eco iloêç stopni number of steps A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 40 x 20 D 50 x 20 E (mm) F (mm) V (mm) kg 2,80 3,10 3,60 4,10 5,10 5,60 6,20 V 603 A+20 A e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 21

23 Seria TG-DA TG-DA series 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowe jednostronne spełniajàce wymagania normy europejskiej PN EN-131. Stabilny podest oraz szerokie aluminiowe stopnie z antypoêlizgowà strukturà gwarantujà bezpieczeƒstwo u ytkownika. Dodatkowym zabezpieczeniem przy pracy sà stopki z tworzywa sztucznego oraz wysoki pałàk ułatwiajàcy wchodzenie na drabin, na koƒcu którego znajduje si praktyczna plastikowa półka na narz dzia lub p dzle z haczykiem do powieszenia, np. wiaderka z farbà. Ka dy stopieƒ wytrzymuje nacisk 150 kg. Aluminium stepladders in compliance with PN EN-131 EU standard with steps on one side. Stable platform and wide anti-slip aluminium steps ensure user s safety. Additionally protected by plastic legs and a high bow-shaped rail to make climbing the ladder easier. At the top a useful plastic shelf for tools and paintbrushes complete with a hook for hanging, e.g. bucket with paint. Each step has a load capacity of 150 kg. TG-DA4 TG-DA5 Mocny antypoêlizgowy podest oraz stopnie aluminiowe Strong anti-slip platform and aluminium steps 22

24 Wygodna plastikowa pó ka Convenient plastic shelf Stopki antypoêlizgowe Anti-slip leg tips TG-DA6 TG-DA7 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 23

25 D V C 603 A+20 A E F B 120 TYP/TYPE DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 DA8 iloêç stopni number of steps A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 40 x x 20 E (mm) F (mm) V (mm) kg 3,350 3,90 4,50 5,55 6,15 6,80 Szerokie antypoêlizgowe stopnie aluminiowe Wide anti-slip aluminium steps 24

26 Seria TG-DDA TG-DDA series 150 kg NA STOPIE Certyfikat TUV TUV Certificate NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowe dwustronne z wygodnymi szerokimi antypoêlizgowymi stopniami zwieƒczonymi stabilnym podestem. Spełniajà wymagania normy europejskiej, ka dy stopieƒ wytrzymuje obcià enie 150 kg. Bezpieczeƒstwo podczas u ytkowania zapewniajà dodatkowo dwie linki zabezpieczajàce przed rozsuni ciem si drabiny oraz antypoêlizgowe stopki z tworzywa sztucznego. Aluminium stepladders with wide anti-slip steps on two sides and a stable platform at the top. In compliance with EU standard, each step has a load capacity of 150 kg. Comes with two braces securing against excessive unfolding and anti-slip plastic safety feet. TG-DDA2 TG-DDA3 TG-DDA5 TG-DDA7 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 25

27 C A Solidne zwieƒczenie Strong top Linki zabezpieczajàce przed rozsuni ciem Braces securing against excessive unfolding D 80 V A B TYP/TYPE DDA2 DDA3 DDA4 DDA5 DDA6 DDA7 iloêç stopni number of steps V (mm) A (mm) B (mm) L (mm) C (mm) D (mm) 40 x 20 E (mm) kg 2,10 2,90 3,80 4,70 5,60 6,60 26 A1 E L 164

28 Drabiny Domowe Metalowe Metal home ladders Drabina stalowa BS-DM Premium BS-DM metal home ladders 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabina stalowa typu BS - DM Premium - gwarancja ekskluzywnego wykonania i bezpieczeƒstwa. Odpowiadajà normie europejskiej PN EN maksymalne obcià enie na stopieƒ 150 kg. Doskonale sprawdzajà si w ka dym gospodarstwie domowym, warsztatach, biurach, ogrodzie, zak adach produkcyjnych. BS-DM Premium type steel stepladder, good quality and safety guaranteed, in compliance with PN EN-131 EU standard, max step load capacity: 150 kg. Perfect for every home, workshop, office, garden or production plant. D D D V V V C 610 C 610 C1 E C 610 A 215 A A C1 E E C1 F F F B B B TYP/TYPE iloêç stopni number of steps BS-DM 3 Premium BS-DM 4 Premium BS-DM 5 Premium BS-DM 6 Premium BS-DM 7 Premium A (mm) B (mm) C (mm) C1 (mm) D (mm) 30 x 20 E (mm) F (mm) V (mm) kg 6,00 7,30 8,60 10,10 11,50 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 27

29 Drabina metalowa TG-DM4 metal TG-DM4 stepladder 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 TG-DM4 IloÊç stopni: 4, wysokoêç do podestu: 840 mm, wysokoêç ca kowita 1460 mm, waga: 6,9 kg Number of steps: 4, distance to platform 840 mm, total height 1460 mm; weight 6.9 kg Drabino-wózek BS DWZ3 BS DWZ3 combination hand truck and step ladder 150 kg NA STOPIE BS DWZ3 Stalowy drabino-wózek w kolorze czerwonym, o maksymalnej noênoêci na stopieƒ 150 kg. Mo liwoêç przewo enia towarów o łàcznej wadze 40 kg. Waga drabinowózka: 9 kg. Red-coloured combination hand truck and step ladder with max step load capacity of 150 kg, total weight of transported goods: 40 kg, weight: 9 kg. 28

30 Drabina BS-DM x+x BS-DM x+x ladders 150 kg NA STOPIE Certyfikat TUV TUV Certificate NORMA PN EN-131 Drabina metalowa dwukolorowa - stopnie zewn trzne w kolorze popielatym, stopnie wewn trzne w kolorze niebieskim. Odpowiada normie europejskiej PN EN-131, maksymalne obcià enie na stopieƒ: 150 kg. Certyfikat TÜV. Drabina BS-DM x+x doskonale sprawdza si w ka dym gospodarstwie domowym, warsztatach, biurach, ogrodzie, zakładach produkcyjnych. Ich du à zaletà jest wielofunkcyjnoêç. Dzi ki ruchomej wysuwanej cz Êci, u ytkownik mo e regulowaç wysokoêç drabiny, a dzi ki sprytnemu mechanizmowi blokujàcemu mo e rozkładaç jà na długoêç. Cechy te dajà zatem mo liwoêç wykorzystania drabiny na du ych wysokoêciach jak równie zło enia jej do minimalnych rozmiarów, co gwarantuje niewielkà powierzchni składowania. Two-colour metal ladder outside steps coloured grey, inside steps coloured blue. In compliance with PN EN-131 EU standard, max step load capacity: 150 kg. TÜV certificate. BS-DM x+x ladder is perfect for home, workshop, office, garden and production plant. Multi-functional. Movable part enables the user to adjust ladder height and smart locking system unfolds and extends the ladder to its full height. In this way, the ladder can be used for working at various heights and can be folded so that it takes less storage space. Mo liwoêç regulacji wysokoêci poprzez system blokujàcy wysuwanà cz Êç drabiny Height adjustment using locking system Stabilizator wraz z plastikowymi antypoêlizgowymi stopkami Stabiliser with anti-slip safety feet BS DM 4+3 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 29

31 B1 270 B1 B A 270 B A1 B A1 70 C B1 70 C TYP/TYPE BS-DM 3+3 BS-DM 3+4 BS-DM 4+3 BS-DM 4+4 BS-DM 4+5 A (mm) A1 (mm) B (mm) B1 (mm) C (mm) iloêç stopni zewn trznych number of steps outside iloêç stopni wewn trznych number of steps inside A1 kg 12,30 14,20 13,80 15,80 17,

32 DRABINY PRZEMYS OWE INDUSTRIAL LADDERS e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 31

33 Drabiny przemys owe - rusztowania Ladders Drabino-rusztowanie TG-DR 4x3 TG-DR 4x3 scaffold ladder 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabina aluminiowa spełniajàca wymogi normy europejskiej PN EN-131, o noênoêci na stopieƒ 150 kg. Mo e pełniç funkcj drabiny przystawnej wolnostojàcej oraz rusztowania. Dzi ki swojej konstrukcji mo e byç dowolnie rozstawiana tak, aby spełniç zró nicowane potrzeby u ytkownika. Bezpieczeƒstwo zapewniajà dwa stabilizatory zakoƒczone plastikowymi stopkami oraz 3 pary solidnych blokad, chroniàcych przed niepo àdanym zło eniem si drabiny. Aluminium ladder in compliance with PN EN-131 with a load capacity of 150 kg per one step, can be used as a ladder or scaffolding, various unfolding options to satisfy the user s needs. Two safety stabilisers with plastic leg tips and 3 pairs of reliable locks securing the ladder against undesired folding. Istnieje mo liwoêç zamówienia drabino-rusztowania wraz z podestem. Platform-fitted ladders available on request TG-DR 4x3 32

34 , , ,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73, , ,50 284, Automatyczna blokada po roz o eniu drabiny Automatic locking mechanism e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 33

35 Rusztowanie TG-DR 2x7 TG-DR 2x7 scaffolding 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Uniwersalne, wielofunkcyjne rusztowanie aluminiowe z normà europejskà PN EN-131. Istnieje mo liwoêç przekształcenia rusztowania w drabin wolnostojàcà oraz przystawnà. Doskonałe rozwiàzanie przy pracach remontowych lub w ogrodzie. Jeden produkt - wiele mo liwoêci. Multi-purpose, multifunctional aluminium scaffolding in compliance with PN EN-131. It can be converted into a ladder. Perfect for repair or renovation works or working in the garden. One product, multiple uses mm 457 mm 984 mm 1920 mm 1200 mm Dmax = 3112 mm Dmin = 2072 Dmax = 3112 mm Dmin = mm 34

36 Drabino-rusztowanie BS-DR xs BS-DR xs scaffold ladder 150 kg NA STOPIE NORMA PN EN-131 Drabiny aluminiowa typu BS DR xs odpowiadajà normie europejskiej PN EN-131, maksymalne obcià enie na stopieƒ 150 kg. Du a stabilnoêç, uchwyty u atwiajàce wchodzenie na drabin oraz szeroki podest, to atrybuty, dzi ki którym produkt ten doskonale sprawdzajà si w zak adach pracy, warsztatach i halach produkcyjnych. Do drabiny przymocowane sà kó ka u atwiajàce przesuwanie drabiny. BS DRxS aluminium ladders in compliance with PN EN-131, max step load capacity: 150 kg. High stability, climbing handles and wide platform make the ladder a perfect option for plants, workshops and production halls; complete with wheels facilitating ladder movement. 430 mm 450 mm Por cze zwi kszajàce bezpieczeƒstwo i komfort pracy u ytkownika Climbing handles ensuring increased worker safety and comfort of use A1 A C B BS DR 5S 164 TYP/TYPE BS- DR 5S BS -DR 6S BS- DR 7S BS -DR 8S BS -DR 9S iloêç stopni number of steps A (mm) A1 (mm) B (mm) C (mm) 1254 kg 13,70 15,35 17,00 18,65 20,30 e - m a i l : b i u r b a y e r s y s t e m. c o m 35

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. kompleksowe wyposażenie

KATALOG PRODUKTÓW. kompleksowe wyposażenie KATALOG PRODUKTÓW 2010 kompleksowe wyposażenie masarni i rzeźni STALOWA JAKOŚĆ Szczegółowe informacje na temat parametrów urządzeń możecie Państwo uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie firmy:

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

STANDARD N37LED-RC WL366-RC MD5LED-RC JML8944 9001-LED 9018-LED 2209LED 3208LED PA-15LED-RC N8-LED WL24LED LED313-BY PA-36LED LED333-Y LED322-B MD302W

STANDARD N37LED-RC WL366-RC MD5LED-RC JML8944 9001-LED 9018-LED 2209LED 3208LED PA-15LED-RC N8-LED WL24LED LED313-BY PA-36LED LED333-Y LED322-B MD302W MacTronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k jest czołowym producentem i dystrybutorem oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego w Polsce. Działamy na rynku od 1989 r. i od początku istnienia

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

collection 2010 kolekcja 2010

collection 2010 kolekcja 2010 kolekcja 2010 collection 2010 X-lander dla aktywnych rodziców. Nowa kolekcja produktów X-lander jest zbudowana na doświadczeniu zdobywanym wspólnie z rodzicami, którzy zaufali nam w poprzednich latach.

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO KATALOG TECHNICZNY Edycja II/2012 Technical Catalogue Issue II/2012 Sięgnij poza granice... Reach beyond... katalog ważny od catalogue information valid

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE 2012/13 SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE ZABAWA-MAJSTERKOWANIE-NAUKA-UŻYTKOWANIE PLAY - CREATE LEARN - USE EKO-LOGICZNE upominki Eco-Logical GIFT IDEAS Słoneczne i drewniane modele oraz zestawy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 11.05.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 11.05.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od.0.00 spis rozdziałów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treści str - Nawiewniki sufitowe str -

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI Complex Equipment For Tyre Services KATALOG Catalog 2012 Wyważarki / Wheel balancers ATSW-100 Najmniejsza wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych. Idealna

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo