Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) Fax. (48-22) REGON: P , NIP: DZPIE/022/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Zadanie I Projekt układu chłodzenia wodnego. Zadanie II Układ chłodzenia wodnego. Zadanie III Zakup i instalacja agregatu układu chłodzenia wodnego w systemie wytwarzającym kwantowe struktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Zadanie IV Zakup i instalacja skraplacza freonowego do układu chłodzenia wodnego. Kod CPV: Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia: zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Inwestor/Kupujący: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: ; Regon: P Zadanie II jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych nr POIG /08 pt.: Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych. Zakup Zadania III jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; nr POIG /08 pt.: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe.

2 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań. Zadanie I Projekt układu chłodzenia wodnego Opracowanie szczegółowego projektu układu chłodzenia wodnego w Laboratorium MBE obejmującego wszystkie urządzenia i elementy wchodzące w jego skład, konsultując z Zamawiającym proponowane rozwiązania. Wymagane parametry układu chłodzenia zostały podane poniżej przy opisie wymagań dotyczących zadań II, III i IV. Zamawiającemu należy dostarczyć: pełny schemat układu chłodzenia wodnego objaśnienie symboli użytych na schemacie wykaz zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta opis działania układu chłodzenia wodnego łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń i elementów schemat połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia W/w dokumentacja musi odpowiadać rzeczywistemu schematowi poprawnie działającego układu chłodzenia wodnego oraz wykazowi urządzeń i elementów rzeczywiście zastosowanych w tym układzie. Zadanie II Układ chłodzenia wodnego Wykonanie układu chłodzenia wodnego w Laboratorium MBE zapewniającego właściwe chłodzenie następujących urządzeń: MBE model EPI 620, MBE firmy Prevac, MBE, które zostanie kupione w latach następnych, kompresor He model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks), kompresor He model Coolpak firmy Leybold oraz kompresor He, który zostanie kupiony w latach następnych. Szczegółowe wymagania podano poniżej w rozdziałach Parametry układu chłodzenia i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV. Obecnie istnieje układ chłodzenia urządzenia MBE model EPI 620 złożony z następujących elementów: i. obiegu wodnego, nazywanego dalej obiegem EPIA, obejmującego: obwody wodne urządzenia MBE model EPI 620, obwody wodne kompresora He model Coolpak firmy Leybold, pompę typu MOVICHROM N CN 3/42K o mocy zasilania ok. 550W pobieranej z sieci napięcia trójfazowego 400 Vac/50 Hz, urządzenia umożliwiające uzupełnianie ubytków wody, urządzenia umożliwiające odpowietrzanie, rury, mierniki ciśnienia i temperatury ii. obiegu wodnego, nazywanego dalej obiegiem EPIB, obejmującego: agregat chłodniczy, zbiornik wody lodowej, rury, pompy, zbiornik wyrównawczy, filtry, mierniki ciśnienia i temperatury itp. urządzenia iii. wymiennika ciepła typu SWEP SSP 2000 typu 3A G25 (GX-6)Hx25 umożliwiającego odbieranie ciepła z obiegu EPIA przez wodę płynącą w obiegu EPIB oraz zapewniającego separację między obydwoma obiegami. Wymagane jest wykonanie następujących prac:

3 a) zakup niezbędnych urządzeń i materiałów b) demontaż obiegu wodnego EPIB c) wykonanie głównego obiegu wody chłodzącej, nazywanego dalej obiegiem CHILL, o mocy chłodniczej co najmniej 30kW umożliwiającego chłodzenie wszystkich w/w urządzeń d) wykonanie instalacji nazywanej dalej obiegiem TAP, chłodzącej obieg CHILL wodą z sieci wodociągowej (szczegółowy opis wymagań znajduje się w rozdziałach Parametry układu chłodzenia i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV ) e) zregenerowanie w/w wymiennika ciepła SWEP SSP 2000 typu 3A G25 (GX-6)Hx25 f) usunięcie w/w kompresora He model Coolpak z obiegu EPIA i wykonanie w miejscu, gdzie znajdował się dotychczas, układu umożliwiającego symulację obecności w obiegu EPIA obwodów wodnych kompresora He (szczegółowy opis wymagań znajduje się w rozdziałach Parametry układu chłodzenia ) i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV ) g) wprowadzenie modyfikacji obiegu EPIA tak, aby zostały spełnione wymagania opisane poniżej w rozdziale Parametry układu chłodzenia i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV ) h) wykonanie obiegu wodnego, nazywanego dalej MBEPREV, przeznaczonego do chłodzenia MBE Prevac i odseparowanie go (np. przy pomocy wymiennika ciepła) od obiegu CHILL i od obwodów wodnych służących do chłodzenia pozostałych urządzeń i) wykonanie przyłącza umożliwiającego dołączenie urządzenia MBE, które zostanie kupione w latach następnych j) wykonanie obiegu wodnego umożliwiającego chłodzenie trzech kompresorów He: w/w kompresora model Coolpak , kompresora model 9600 firmy CTI (Brooks, Helix) oraz kompresora, który zostanie kupiony w latach następnych k) przeprowadzenie testów poprawności działania wykonanego układu chłodzenia l) przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów (w języku polskim lub angielskim): pełnego schematu i opisu wykonanego układu chłodzenia (łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń oraz z objaśnieniem symboli użytych na schemacie) wykazu zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta instrukcji obsługi układu chłodzenia, w której oprócz opisu obsługi układu należy m.in. również podać ustawione wartości parametrów programowanych (np. ustawione granice temperatury i ciśnienia, wartości P, I, D), zakres, w którym można je zmieniać oraz opisać sposób w jaki należy je zmieniać schematu połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia instrukcji obsługi i specyfikacji parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i elementów innych dokumentów dostarczanych przez producentów urządzeń i elementów (np. instrukcji serwisowych, schematów hydraulicznych, schematów elektrycznych itp.). Wymagane jest konsultowanie z Zamawiającym szczegółów technicznych podczas realizacji układu chłodzenia.

4 Parametry układu chłodzenia 1) Wymagania dotyczące obiegu EPIA: a) przepływ wody: od 0 do 13 l/min ( zależy od trybu pracy urządzenia MBE, ciśnienia wody na wejściu i używanych komórek efuzyjnych); istniejąca instalacja umożliwia uzyskanie wymaganego przepływu; w istniejącej instalacji ciśnienie wody na wejściu do urządzenia MBE wynosi zwykle ok. 3,8 bar b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 3 kw (zależy od trybu pracy, realizowanego procesu epitaksjalnego wzrostu i używanych komórek efuzyjnych); istniejąca instalacja umożliwia odbieranie tej mocy c) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar d) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar e) temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE: ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±1 C (w stanie ustalonym, przy ustalonym przepływie) w zakresie od 13 C do 25 C niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń; dopuszczalne jest, aby temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE nie osiągała zadanej wartości, gdy moc wydzielana w urządzeniu MBE będzie niewystarczająca do jej podgrzania f) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do urządzenia MBE i na wyjściu wody wypływającej z urządzenia MBE po jednym platynowym czujniku temperatury; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu g) wyposażenie instalacji w czujnik przepływu; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego. 2) Wymagania dotyczące układu umożliwiającego symulację obecności kompresora He w obiegu EPIA: a) dopuszczalne parametry: przepływ wody, ciśnienie, temperatura wody - jak dla kompresorów He: model Coolpak firmy Leybold oraz model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks) b) nie jest wymagane, aby układ symulujący wydzielał ciepło odbierane przez wodę chłodzącą c) należy zapewnić możliwość regulacji przez użytkownika przepływu i oporów przepływu tak, aby można było uzyskać warunki w obiegu wodnym zbliżone do występujących z dołączonym kompresorem He d) układ symulujący należy wyposażyć w czujnik przepływu; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego e) na wejściu wody chłodzącej do układu symulującego należy umieścić miernik ciśnienia mierzący ciśnienie z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar

5 f) na wyjściu wody chłodzącej z układu symulującego należy umieścić miernik ciśnienia mierzący ciśnienie z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar g) układ symulujący należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody. 3) Wymagania dotyczące parametrów instalacji chłodzącej kompresor He model Coolpak firmy Leybold: a) wymagany przepływ wody: od 6 l/min do 10 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: nie większa niż 5 kw c) dopuszczalne ciśnienie wody na wejściu do kompresora: od 2 bar do 8 bar d) dopuszczalne minimalne ciśnienie wody na wyjściu z kompresora: ciśnienie atmosferyczne e) spadek ciśnienia w obwodach wodnych kompresora: od 0,2 bar do 0,6 bar w zależności od przepływu f) należy zapewnić jakość wody chłodzącej zgodną z załączonym rozdziałem 2.4 instrukcji do kompresora model Coolpak lub zgodną z wymaganiami dotyczącymi jakości wody dla kompresora He model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks) opisanymi w załączonej instrukcji do tego kompresora g) sposób podłączenia obwodów wodnych kompresora: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model Coolpak (rozdział 2.4) h) pozostałe wymagania dotyczące parametrów wody chłodzącej kompresor: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model Coolpak (rozdział 2.4) i) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do kompresora j) temperatura wody wpływającej do kompresora ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±2,5 C ( w stanie ustalonym) w zakresie od 12 C do 25 C; temperatura wody wpływającej do kompresora Coolpak i pozostałych kompresorów He może być taka sama; temperatura wody wpływającej do kompresorów He musi być ustawiana i automatycznie utrzymywana niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń k) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do kompresora i na wyjściu wody wypływającej z kompresora po jednym platynowym czujniku temperatury; czujniki te zostaną dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego); jeżeli Wykonawca zastosuje równoległe łączenie obwodów wodnych kompresorów He, tylko jedna para czujników zostanie zainstalowana do pomiaru temperatury wody kompresorów He l) obwód wody chłodzącej kompresor należy wyposażyć w czujnik przepływu dostarczony przez Zamawiającego (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego) m) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się, aby miernik ten był jednocześnie wykorzystywany do pomiaru ciśnienia wody wpływającej do obwodów wodnych innych kompresorów He

6 n) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się, aby miernik ten był jednocześnie wykorzystywany do pomiaru ciśnienia wody wypływającej z obwodów wodnych innych kompresorów He o) instalację doprowadzającą wodę do kompresora należy wyposażyć w urządzenie ( np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzenia utrzymującego ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym; obok rozwiązań, w których obwód wodny każdego z kompresorów będzie wyposażony w oddzielne urządzenie tego typu, dopuszcza się również rozwiązania wykorzystujące jedno urządzenie tego typu do zabezpieczenia obwodów wodnych dwóch lub trzech kompresorów He. 4) Wymagania dotyczące parametrów instalacji chłodzącej kompresor He model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks): a) wymagany przepływ wody: od 6,5 l/min do 14,5 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 3,5 kw c) dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody na wejściu do kompresora: 6,5 bar d) spadek ciśnienia w obwodach wodnych kompresora: zgodnie z rys. 1-3 znajdującym się w załączonej instrukcji do kompresora model 9600 e) dopuszczalny zakres temperatury wody wpływającej do kompresora: od 10 C 32 C f) należy zapewnić jakość wody zgodną z załączoną instrukcją do kompresora model 9600 g) sposób podłączenia obwodów wodnych kompresora: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model 9600 h) pozostałe wymagania dotyczące parametrów wody chłodzącej kompresor: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model 9600 i) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do kompresora j) temperatura wody wpływającej do kompresora ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±2,5 C (w stanie ustalonym) w zakresie od 12 C do 25 C; temperatura wody wpływającej do kompresora model 9600 i pozostałych kompresorów He może być taka sama; temperatura wody wpływającej do kompresorów He musi być ustawiana i automatycznie utrzymywana niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń k) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do kompresora i na wyjściu wody wypływającej z kompresora po jednym platynowym czujniku temperatury; czujniki te zostaną dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego); jeżeli Wykonawca zastosuje równoległe łączenie obwodów wodnych kompresorów He, tylko jedna para czujników zostanie zainstalowana do pomiaru temperatury wody kompresorów He l) obwód wody chłodzącej kompresor należy wyposażyć w czujnik przepływu dostarczony przez Zamawiającego (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego)

7 m) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wpływającej do kilku kompresorów He n) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wypływającej z kilku kompresorów He o) instalację doprowadzającą wodę do kompresora należy wyposażyć w urządzenie ( np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzenia utrzymującego ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym; obok rozwiązań, w których obwód wodny każdego z kompresorów będzie wyposażony w oddzielne urządzenie tego typu, dopuszcza się również rozwiązania wykorzystujące jedno urządzenie tego typu do zabezpieczenia obwodów wodnych dwóch lub trzech kompresorów He. 5) Wymagania dotyczące parametrów obiegu wodnego MBEPREV: a) wymagany przepływ wody: od 0 do 16 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 6 kw c) dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody na wejściu do MBE: 4,5 bar d) ciśnienie wody wpływającej do urządzenia MBE: ustawiane i automatycznie utrzymywane z dokładnością nie gorszą niż ±0,5 bar w zakresie od 2,5 bar do 4,5 bar niezależnie od ciśnienia wody w pozostałych urządzeniach e) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar f) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar g) temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE: ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±1 C (w stanie ustalonym, przy ustalonym przepływie) w zakresie od 13 C do 25 C niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń; dopuszczalne jest, aby temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE nie osiągała zadanej wartości, gdy moc wydzielana w urządzeniu MBE będzie niewystarczająca do jej podgrzania h) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do urządzenia MBE i na wyjściu wody wypływającej z urządzenia MBE po jednym platynowym czujniku temperatury; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu i) wyposażenie instalacji w czujnik przepływu; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego j) instalację doprowadzającą wodę do MBE należy wyposażyć w urządzenie (np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzeń utrzymujących ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c) i pkt. d), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym k) jakość wody chłodzącej: woda destylowana o neutralnym ph

8 l) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do urządzenia MBE. 6) Wymagania dotyczące przyłącza umożliwiającego dołączenie urządzenia MBE, które zostanie kupione w latach następnych: a) wymagany przepływ wody: od 0 do 20 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 8 kw c) instalacja wyposażona w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do urządzenia MBE. 7) Wymagania dotyczące przyłącza umożliwiającego dołączenie kompresora He, który zostanie kupiony w latach następnych: a) wymagany przepływ wody: od 6,5 l/min do 14,5 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 4 kw c) dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody na wejściu do kompresora: 6,5 bar d) spadek ciśnienia w obwodach wodnych kompresora: zgodnie z rys. 1-3 znajdującym się w załączonej instrukcji do kompresora model 9600 i rys. 2-6 w załączonej instrukcji do kompresora model 8600 e) dopuszczalny zakres temperatury wody wpływającej do kompresora: od 10 C 32 C f) należy zapewnić jakość wody zgodną z załączonymi instrukcjami do kompresorów He model 9600 i model 8600 g) sposób podłączenia obwodów wodnych kompresora: zgodnie z załączonymi instrukcjami do kompresorów model 9600 i model 8600 h) pozostałe wymagania dotyczące parametrów wody chłodzącej kompresor: zgodnie z załączonymi instrukcjami do kompresorów model 9600 i 8600 i) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do kompresora j) temperatura wody wpływającej do kompresora ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±2,5 C (w stanie ustalonym) w zakresie od 12 C do 25 C; temperatura wody wpływającej do tego kompresora i pozostałych kompresorów He może być taka sama; temperatura wody wpływającej do kompresorów He musi być ustawiana i automatycznie utrzymywana niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń k) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do kompresora i na wyjściu wody wypływającej z kompresora po jednym platynowym czujniku temperatury; czujniki te zostaną dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego); jeżeli Wykonawca zastosuje równoległe łączenie obwodów wodnych kompresorów He, tylko jedna para tych czujników zostanie zainstalowana do pomiaru temperatury wody kompresorów He l) obwód wody chłodzącej kompresor należy wyposażyć w czujnik przepływu dostarczony przez Zamawiającego (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego) m) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wpływającej do kilku kompresorów He

9 n) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wypływającej z kilku kompresorów He o) instalację doprowadzającą wodę do kompresora należy wyposażyć w urządzenie ( np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzenia utrzymującego ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym; obok rozwiązań, w których obwód wodny każdego z kompresorów będzie wyposażony w oddzielne urządzenie tego typu, dopuszcza się również rozwiązania wykorzystujące jedno urządzenie tego typu do zabezpieczenia obwodów wodnych dwóch lub trzech kompresorów He. 8) Wymagania dotyczące obiegu TAP: a) dostosowany do odebrania z obiegu CHILL mocy o wartości co najmniej 30kW b) całkowicie izolowany od obiegu CHILL i pozostałych obiegów (np. przy pomocy wymiennika ciepła o odpowiedniej mocy) c) dopływ wody z sieci wodociągowej włączany automatycznie po stwierdzeniu nadmiernego wzrostu temperatury wody w obiegu CHILL; należy zapewnić możliwość ustawiania przez użytkownika granicznej wartości temperatury, powyżej której nastąpi włączenie dopływu wody wodociągowej; zakres, w ktorym będzie możliwe ustawianie w/w granicznej wartości temperatury, zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym podczas opracowywania projektu układu chłodzenia d) umożliwia wyłączenie automatycznego włączania dopływu wody wodociągowej e) wyposażony w zawór (zawory) umożliwiający ręczne włączenie i wyłączenie dopływu wody wodociągowej f) wyposażony w miernik objętości wody pobieranej z sieci wodociągowej g) wyposażony w urządzenia umożliwiające dostosowanie poboru wody z sieci wodociągowej do mocy odbieranej z obiegu CHILL (niewielki pobór wody, gdy moc odbierana jest mała, większy pobór wody, gdy moc odbierana jest duża); jeżeli będą to urządzenia działające automatycznie, obieg TAP należy dodatkowo wyposażyć w urządzenie umożliwiające ręczne ograniczanie przez użytkownika poboru wody z sieci wodociągowej. 9) Układ chłodzenia wodnego należy wyposażyć w urządzenia zapewniające jakość wody chłodzącej zgodną z podanymi powyżej wymaganiami. 10) Układ chłodzenia wodnego należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające odłączenie poszczególnych odbiorników (tj. urządzeń chłodzonych) bez wyłączania przepływu wody w pozostałej części instalacji. Urządzenie MBE model EPI 620 posiada na wejściu odpowiedni zawór. 11) Parametry wody chłodzącej, tj. ciśnienie, temperatura, przepływ i parametry określające jakość wody powinny być zachowane niezależnie od liczby odbiorników (tj. urządzeń chłodzonych) dołączonych do instalacji. Zadanie III Zakup i instalacja agregatu układu chłodzenia wodnego w systemie wytwarzającym kwantowe struktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie.

10 Wymagana moc chłodnicza agregatu wynosi co najmniej 30 kw. Po zainstalowaniu agregatu zgodnie z wymaganiami producenta wytwarzaną przez niego wodę lodową należy doprowadzić do obiegu CHILL układu chłodzenia, o którym mowa w zadaniu II. Wymagana jest poprawna praca agregatu zapewniająca odbieranie z układu chłodzenia mocy o w/w wartości przy wyłączonym obiegu TAP układu chłodzenia (tzn. przy odłączonym dopływie wody do obiegu TAP). Elementy agregatu wydzielające łącznie ponad 3 kw ciepła należy umieścić na zewnątrz budynku. Elementy te muszą być dostosowane do pracy na zewnątrz budynku przez cały rok (mróz, wysoka temperatura, deszcz, wiatr itp. czynniki występujące w Polsce) bez dodatkowej osłony. Wymagane jest przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów (w języku polskim lub angielskim): pełnego schematu i opisu wykonanego układu chłodzenia (łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń oraz z objaśnieniem symboli użytych na schemacie) wykazu zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta instrukcji obsługi układu chłodzenia, w której oprócz opisu obsługi układu należy m.in. również podać ustawione wartości parametrów programowanych (np. ustawione granice temperatury i ciśnienia, wartości P, I, D), zakres, w którym można je zmieniać oraz opisać sposób w jaki należy je zmieniać schematu połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia instrukcji obsługi i specyfikacji parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i elementów innych dokumentów dostarczanych przez producentów urządzeń i elementów (np. instrukcji serwisowych, schematów hydraulicznych, schematów elektrycznych itp.). Wymagane jest konsultowanie z Zamawiającym szczegółów technicznych podczas realizacji zadania III. Zadanie IV Zakup i instalacja skraplacza freonowego do układu chłodzenia wodnego. Wymagany jest skraplacz freonowy dostosowany do współpracy z agregatem chłodniczym, o którym mowa w zadaniu III. Skraplacz ten należy zainstalować na zewnątrz budynku i połączyć zgodnie z wymaganiami producenta z agregatem, o którym mowa w zadaniu III. Skraplacz musi być dostosowany do pracy na zewnątrz budynku przez cały rok (mróz, wysoka temperatura, deszcz, wiatr itp. czynniki występujące w Polsce) bez dodatkowej osłony. Wymagane jest przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów (w języku polskim lub angielskim): pełnego schematu i opisu wykonanego układu chłodzenia (łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń oraz z objaśnieniem symboli użytych na schemacie) wykazu zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta instrukcji obsługi układu chłodzenia, w której oprócz opisu obsługi układu należy m.in. również podać ustawione wartości parametrów programowanych (np.

11 ustawione granice temperatury i ciśnienia, wartości P, I, D), zakres, w którym można je zmieniać oraz opisać sposób w jaki należy je zmieniać schematu połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia instrukcji obsługi i specyfikacji parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i elementów innych dokumentów dostarczanych przez producentów urządzeń i elementów (np. instrukcji serwisowych, schematów hydraulicznych, schematów elektrycznych itp.). Wymagane jest konsultowanie z Zamawiającym szczegółów technicznych podczas realizacji zadania IV. Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV 1) Urządzenia wymuszające ciśnienie w obwodach wodnych (np. pompy) należy tak dobrać, aby maksymalne ciśnienie, które można uzyskać przy ich zastosowaniu nie przekraczało wartości maksymalnych ciśnienia podanych powyżej dla poszczególnych urządzeń lub co najwyżej przekraczało je w niewielkim stopniu (np. o 0,5 bar lub 1 bar), tak aby w przypadku awarii urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (np. zaworu bezpieczeństwa, regulatora ciśnienia) nie mogło dojść do znacznego przekroczenia wartości granicznych. 2) Pompy należy zasilać napięciem jednofazowym 230Vac/50Hz. W przypadku zastosowania pomp zasilanych innym napięciem (np. trójfazowym 400 Vac) należy zastosować odpowiednie urządzenia zasilające między siecią 230Vac/50Hz a pompą. 3) Urządzenia uniemożliwiające wzrost ciśnienia powyżej ustawionej wartości granicznej ( np. zawory bezpieczeństwa), z których może wypływać woda, należy wyposażyć w odpływ uniemożliwiający spływanie wody na podłogę. 4) Wszystkie elementy mające kontakt z wodą powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję (np.: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, Cu). 5) Poszczególne obiegi wodne należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające uzupełnienie ubytków wody. Obieg EPIA układu chłodzenia jest wyposażony w odpowiednie urządzenia. 6) Poszczególne obiegi wodne należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające odpowietrzanie. 7) Poszczególne obiegi wodne należy wyposażyć w filtry, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 8) Zastosowanie do pomiarów temperatury termometrów rtęciowych dopuszcza się jedynie pod warunkiem wyposażenia ich w osłony uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie termometru, wykonane w sposób umożliwiający odczyt temperatury bez zdejmowania osłony. 9) Przepływomierze posiadające rurki szklane należy wyposażyć w osłony uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie, wykonane tak, aby odczyt wyniku pomiaru był możliwy bez zdejmowania osłony. 10) Wymagane jest, aby Wykonawca podczas realizacji zadań I, II, III i IV: a) konsultował z Zamawiającym szczegóły techniczne b) przedstawił Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim lub angielskim dokumentację urządzeń, elementów i materiałów dostarczoną przez producenta (np. specyfikację parametrów technicznych), z której w sposób jednoznaczny wynika spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

5.1 SIWZ PO ZMIANACH

5.1 SIWZ PO ZMIANACH 51 SIWZ PO ZMIANACH 1 I Informacje wstępne INFORMACJE OGÓLNE 1 Zamawiający: a) Zamawiającym jest: Politechnika Śląska ul Akademicka 2A 44 100 Gliwice NIP: 631-020-07-36 VAT UE PL: PL 631-020-07-36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: TI/1/PN/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniŝej równowartości kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo