Via Bedazzo, Lugo Ra Tel.: Fax: C.F. : P. IVA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397"

Transkrypt

1 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, Lugo Ra Tel.: Fax: C.F. : P. IVA: Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION Sales Department REVISION INDEXES OF THE DOCUMENT Rev. Edition Drawn up by Approved by Subject R0 07/2007 SALES DEP. DIR First writing R1 05/2008 COM DIR Modifications concerning Diemme personnel s safety in yards R2 02/2011 COM DIR Incoterms modification R3 R4 R0 Distribution date: 10/05/2007 End of transitory period: 10/07/2007 R1 Distribution date: 20/05/2008 End of transitory period: 20/07/2008 R2 Distribution date: 11/02/2011 End of transitory period: 11/04/2011 R3 Distribution date: End of transitory period: R4 Distribution date: End of transitory period:

2 Page 2 of 11 DIEMME S.P.A. STANDARD CONDITIONS OF SALE 1. Terms and Conditions. 1.1 These Terms and Conditions form part of every quotation, offer, or contract of sale made by Diemme S.p.A. (hereinafter called the Company) and shall not be varied without express written agreement of the Company Where the Purchaser has been supplied with a copy of these conditions before ordering the goods from the Company, and does not in his order exclude all these conditions or make the order subject to other conditions, then such order shall be deemed to be an offer subject to these conditions, and acceptance thereof by the Company shall form a contract subject to these conditions. In case of modification to these conditions, all the other conditions shall be valid between the Parties. 2. Formation of Contract 2.1. The contract shall be deemed to have been entered into when, upon receipt of an order, the Company has sent an acceptance in writing within the time-limit (if any) fixed by the Purchaser If the Company, in drawing up his tender, has fixed a timelimit for acceptance, the contract shall be deemed to have been entered into when the Purchaser has sent an acceptance in writing and without any modification before the expiration of such time-limit, provided that there shall be no binding contract unless the acceptance reaches the Company not later than one week after the expiration of such time-limit. 3. Drawings and Descriptive Documents 3.1. The weights, dimensions, capacities, prices, performance ratings and other data included in catalogues, prospectuses, circulars, advertisements, illustrated matter and price lists constitute an approximate guide. These data shall not be binding save to the extent that they are by reference expressly included in the contract Any drawings or technical documents intended for use in the construction of the Plant or of part thereof and submitted to the Purchaser prior or subsequent to the formation of the contract remain the exclusive property of the Company. They may not, without the Company's consent, be utilised by the Purchaser or copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party. Provided, however, that the said plans and documents shall be the property of the Purchaser: (a) if it is expressly so agreed, or (b) if they are referable to a separate preliminary Development contract on which no actual construction was to be performed and in which the property of the Company in the said plans and documents was not reserved Any drawings or technical documents intended for use in the construction of the Plant or of part thereof and submitted to the Company by the Purchaser prior or subsequent to the formation of the contract remain the exclusive property of the Purchaser. They may not, without his consent, be utilised by the Company or copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party. 4. Terms of Payment. 4.1 Standard Terms of Payment, unless otherwise stated is irrevocable and confirmed letter of credit and/or cash with order. DIEMME S.P.A. STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Warunki i wymagania. 1.1 Niniejsze Warunki i Wymagania stanowią część każdej wyceny, oferty i umowy sprzedaży przygotowanej przez DIEMME S.p.A. (dalej zwanego Firmą) i nie podlega zmianom bez wyraźnej zgody Firmy w formie pisemnej W sytuacji gdy Kupujący otrzymał egzemplarz niniejszych warunków przed złożeniem zamówienia w Firmie, a także w swoim zamówieniu nie zakwestionował tych warunków, ani nie zaproponował innych warunków, takie zamówienie będzie traktowane jako podlegające tym warunkom, a jego akceptacja przez Firmę będzie stanowić umowę podlegającą tym warunkom. W przypadku modyfikacji tych warunków, wszystkie pozostałe warunki będą obowiązywały Strony. 2. Powstanie Umowy Umowa zaczyna obowiązywać w momencie gdy, po otrzymaniu zamówienia, Firma prześle pisemne potwierdzenie jego przyjęcia w terminie wyznaczonym przez Kupującego (jeśli taki został wyznaczony) Jeśli Firma, przygotowując swoją ofertę, określiła termin jej akceptacji, umowa zacznie obowiązywać w momencie, gdy Kupujący prześle pisemną akceptację bez wprowadzania żadnych modyfikacji przed upływem określonego terminu, pod warunkiem że umowa nie zacznie obowiązywać jeśli akceptacja nie zostanie doręczona Firmie najpóźniej w ciągu jednego tygodnia po upływie określonego terminu. 3. Rysunki i Dokumenty Opisowe Wagi, wymiary, pojemności, ceny, osiągi i inne dane podane w katalogach, prospektach, okólnikach, reklamach, ilustracjach oraz cennikach stanowią przybliżony przewodnik. Dane te nie są zobowiązujące, chyba że zostały wyraźnie ujęte w umowie Wszelkie rysunki lub dokumentacja techniczna przeznaczone do użycia przy konstrukcji Zakładu lub jego części przekazane Kupującemu przed lub po zawarciu umowy pozostają wyłączną własnością Firmy. Nie mogą one, bez zgody Firmy, być wykorzystywane przez Kupującego lub kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub komunikowane osobom trzecim. Jednakże wspomniane plany i dokumenty mogą stanowić własność Kupującego: (a) jeśli zostanie to ustalone lub (b) jeśli odnoszą się one do osobnej wstępnej Umowy rozwojowej, w związku z którą nie nastąpi żadna konstrukcja, a także w której własność Firmy wspomnianych planów i dokumentów nie została zastrzeżona Wszelkie rysunki lub dokumentacja techniczna przeznaczone do użycia przy konstrukcji Zakładu lub jego części przekazane Firmie przez Kupującego przed lub po zawarciu umowy pozostają wyłączną własnością Kupującego. Nie mogą one, bez jego zgody, być wykorzystywane przez Firmę lub kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub komunikowane osobom trzecim. 4. Warunki Płatności. 4.1 Standardową Formą Płatności, jeśli nie zostało uzgodnione inaczej, jest nieodwołalna potwierdzona akredytywa i/lub płatność gotówką przy złożeniu zamówienia.

3 Page 3 of Failure by the Purchaser to pay in accordance with the terms of the contract shall entitle the Company at its option to: (i) withhold future deliveries until such payment has been made and further payments secured to its satisfaction (ii) liquidated damages at 0,6 % above the EURIBOR base rate for each day the amount remains outstanding after the due date (iii) payment by the due date shall be the essence of the contract 4.3 In the event of debt recovery proceedings the Company has the right to recover all cost, including third Party costs, from the Purchaser. 4.4 If the Purchaser delays in making any payment, the Company may postpone the fulfilment of his own obligations until such payment is made, unless the failure of the Purchaser is due to an act or omission of the Company. 4.5 If an instalment of the payment is due after the start up of the plant or machinery, said payment shall be done in any case within 6 months from the shipping of the goods. 4.6 If the Purchaser does not collect the goods after the notice of the Company informing that the goods are ready to be shipped, the Purchaser shall pay the costs for the storage at the Company s and the Company shall be entitled to issue the invoice for the part of the price related to the construction. 4.7 If the Purchaser does not collect the goods after the information that the Company is ready to ship them, the Purchaser shall bear the risk of damage or perishment of the goods. 5. Prices. 5.1 All orders are accepted at prices agreed in writing. IF THE REQUEST OF CONSTRUCTION IS MADE BY THE PURCHASER AFTER MORE THAN 12 MONTHS AFTER THE SIGNATURE OF THE ORDER, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO INCREASE OR DECREASE PRICES QUOTED, PROPORTIONALLY TO THE INCREASE OF RAW MATERIALS, FOREIGN CURRENCY TO PAY IT, IMPORT DUTY, FREIGHT CHARGES OR MANUFACTURERS PRICES. 5.2 The Company reserves the right to amend prices to correct errors or omissions. Prices quoted are always on an Ex Works (Incoterms 2010) basis and are exclusive of VAT. When it is not agreed a different condition, the Company will on each shipment make a charge to cover the packaging (even if it is deemed necessary to preserve the goods, as provided at art. 4 and 6), transportation and insurance on the goods being supplied. 6. Delivery Dates. 6.1 All delivery dates quoted are estimated, are not guaranteed, and do not form a term of this contract. THE COMPANY undertakes to make every endeavour to adhere to the delivery schedule but WILL NOT ACCEPT CANCELLATION OF CONTRACT FOR, OR LIABILITY FOR ANY DIRECT OR INDIRECT LOSSES WHICH MAY ARISE FROM, LATE DELIVERY. Where an order calls for a number of items, the Company reserves the right to despatch all or any number of items as and when available, and Purchaser shall pay all invoices in respect of such deliveries in accordance with the terms of payment set out above. 4.2 Niewywiązanie się przez Kupującego z warunków płatności wynikających z umowy upoważnia Firmę do: (i) wstrzymania przyszłych dostaw do momentu otrzymania tych płatności oraz satysfakcjonującego zabezpieczenia przyszłych płatności (ii) kar umownych w wysokości 0,6% powyżej stawki bazowej EURIBOR za każdy dzień zaległości po terminie płatności (iii) płatności w terminie powinny stanowić esencję umowy 4.3 W przypadku działań windykacyjnych Firma ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów przez Kupującego, włącznie z kosztami poniesionymi przez Osoby trzecie. 4.4 Jeśli Kupujący zwleka z dokonaniem płatności, Firma może opóźnić wykonanie własnych zobowiązań do momentu otrzymania tych płatności, chyba że działanie Kupującego wynika z działania lub zaniechania ze strony Firmy. 4.5 Jeśli rata płatności pozostaje niezapłacona po rozruchu zakładu lub urządzenia, płatność ta powinna zostać dokonana w ciągu 6 miesięcy od momentu dostawy towarów. 4.6 Jeśli Kupujący nie odbierze towarów po otrzymaniu informacji od Firmy o gotowości towarów do wysyłki, Kupujący pokryje koszty magazynowania w Firmie, a Firma będzie upoważniona do wystawienia faktury za część wartości związaną z konstrukcją. 4.7 Jeśli Kupujący nie odbierze towarów po otrzymaniu informacji od Firmy o gotowości towarów do wysyłki, Kupujący poniesie ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia towarów. 5. Ceny. 5.1 Wszystkie zamówienia potwierdzane są w cenach uzgodnionych na piśmie. JEŚLI KUPUJĄCY ZŁOŻY ZLECENIE PRODUKCJI PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD MOMENTU PODPISANIA ZAMÓWIENIA, FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA CENY OFERTOWEJ, PROPORCJONALNIE DO WZROSTU KOSZTÓW SUROWCÓW, WALUT DO ICH ZAPŁATY, CŁA, KOSZTÓW TRANSPORTU LUB CEN PRODUCENTÓW. 5.2 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w celu korekcji błędów lub pominięć. Oferowane ceny są zawsze na warunkach EXW (Incoterms 2010) i nie zawierają podatku VAT. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Firma przy każdej wysyłce doliczy koszt pakowania (nawet jeśli jest to konieczne do zachowania towarów w dobrym stanie, zgodnie z art. 4 i 6), transportu i ubezpieczenia dostarczanych towarów. 6. Terminy dostaw. 6.1 Wszystkie oferowane terminy dostaw są przybliżone, nie są gwarantowane i nie stanowią warunku niniejszej umowy. FIRMA czyni wszelkie starania, aby dotrzymać terminów dostaw, aczkolwiek NIE ZAAKCEPTUJE REZYGNACJI Z UMOWY ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY MOGĄCE WYNIKAĆ Z OPÓŹNIONEJ DOSTAWY. W przypadku gdy zamówienie opiewa na kilka pozycji, Firma zastrzega sobie prawo do wysyłki wszystkich lub dowolnej liczby towarów zgodnie z ich gotowością, a Kupujący zapłaci wszystkie faktury związane z tymi dostawami, zgonie z warunkami płatności wyszczególnionymi powyżej.

4 Page 4 of If the Purchaser does not collect the goods after the information that the Company is ready to ship them, the Purchaser shall bear the costs of preservation of the goods, including packaging necessary to preserve it at open-air and a fee of 200 Euro per week of delay. 7. Delivery. 7.1 The Company shall not be liable to the Purchaser for any damage or loss arising directly or indirectly out of delay in delivery of the goods nor will the Company be liable for any consequential or special loss claimed by the Purchaser including without limitation delay retention, loss of profit, loss of production, loss of time charges or liability to any Third Parties. 7.2 Delivery shall occur and risk of loss shall pass to the buyer upon delivery of the material to the carrier at the point agreed. Transportation shall be at buyer s sole risk and expense, and ANY CLAIM FOR LOSS OR DAMAGE IN TRANSIT SHALL BE AGAINST THE CARRIER ONLY. 8. Damage or Loss in Transit. 8.1 No responsibility will be accepted by the Company for damage or loss of goods in transit. Any such damage should be notified to the Carrier and to the Company within 4 days of receipt, and the goods held for inspection to enable a claim to be made on the Carrier. If the goods are lost or not received by the Purchaser within 6 days of date of invoice, the Carrier and Company should be immediately notified. 9. Return of Goods. 9.1 No goods may be returned without the Company's written consent. Where goods are alleged to be defective or not in conformity with the Company's written specification, full details must be given and credit (or replacements) will not be issued until defects have been agreed by the Company. In no circumstances will goods which have been used, altered, or soldered be considered for credit or replacement. 10. Representations, Conditions and Warranties Save as expressly set out herein, the Company shall not be liable for any representation made by or on behalf of the Company and all conditions and warranties, express or implied, statutory or otherwise are excluded. 11. Warranty and Liability of Company 11.1 The Company shall make every reasonable effort to have repaired or replaced free of charge any goods which are, or become, defective through any fault in design, materials or workmanship in the manufacture thereof, provided that such defect occurs within 12 months of date of start-up by the purchaser AND NOT LATER THAN 18 MONTHS AFTER THE DATE OF SHIPPING OF THE GOODS, AND PROVIDED THAT THE PURCHASER NOTIFIES THE COMPANY OF ANY SUCH DEFECT IMMEDIATELY, IT IS TO SAY WITHIN 48 HOURS AFTER IT OCCURS Unless otherwise agreed, the Purchaser shall bear the cost and risk of transport of defective parts and of repaired parts or parts supplied in replacement of such defective parts between the place where the Plant is situated and the Company's works. 6.2 Jeśli Kupujący nie odbierze towarów po otrzymaniu informacji od Firmy o gotowości towarów do wysyłki, Kupujący poniesie koszty ochrony towarów, włącznie z opakowaniami niezbędnymi do przechowywania ich na wolnym powietrzu, a także opłatę 200 Euro za każdy tydzień opóźnienia. 7. Wydajność. 7.1 Firma nie będzie odpowiedzialna przed Kupującym za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opóźnień w dostawach towarów, a także Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek wynikłe lub specjalne straty zgłoszone przez Kupującego, włączając retencję opóźnień bez ograniczeń, utratę korzyści, utratę produkcji, utratę czasu, a także odpowiedzialność względem Osób Trzecich. 7.2 Dostawa nastąpi i ryzyko utraty przejdzie na kupującego w momencie dostawy materiałów do przewoźnika w uzgodnionym miejscu. Wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący i JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ODSZKODOWANIA ZA STRATY LUB USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU NALEŻY KIEROWAĆ JEDYNIE DO PRZEWOŹNIKA. 8. Uszkodzenia lub straty podczas Tranzytu. 8.1 Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty towarów w tranzycie. Wszelkie tego typu szkody należy zgłosić Przewoźnikowi i Firmie w ciągu 4 dni od daty odbioru, a także należy udostępnić towary do inspekcji w celu żądania odszkodowania od Przewoźnika. W przypadku zagubienia towarów lub nie otrzymania ich przez Kupującego w ciągu 6 dni od daty faktury, należy niezwłocznie poinformować Przewoźnika i Firmę. 9. Zwrot towarów. 91. Żadne towary nie podlegają zwrotowi bez pisemnej zgody Firmy. W przypadku stwierdzenia wad towarów lub ich niezgodności z pisemną specyfikacją Firmy, należy podać szczegółowe informacje. Zwrot kosztów (lub wymiana towarów) może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu wad przez Firmę. W żadnym razie towary, które były używane, zmieniane lub lutowane, nie mogą podlegać wymianie lub zwrotowi kosztów. 10. Reprezentacja, Warunki i Gwarancje Z wyjątkiem sytuacji opisanych tutaj, Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek przedstawicielstwa Firmy lub w jej imieniu, a wszystkie warunki i gwarancje, określone lub sugerowane, ustawowe lub inne są wyłączone. 11. Gwarancja i Odpowiedzialność Firmy Firma podejmie wszystkie rozsądne kroki, aby naprawić lub wymienić na swój koszt wszystkie towary, które są lub staną się niesprawne z powodu wad konstrukcyjnych, materiałowych lub produkcyjnych, pod warunkiem że wady wystąpią w ciągu 12 miesięcy od daty rozruchu przez kupującego I NIE PÓŹNIEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY DOSTAWY TOWARÓW, POD WARUNKIEM ŻE KUPUJĄCY POINFORMUJE FIRMĘ O TAKICH WADACH NIEZWŁOCZNIE, TO JEST W CIAGU 48 GODZIN OD ICH WYSTĄPIENIA Jeśli nie uzgodniono inaczej, Kupujący poniesie koszty i ryzyko transportu wadliwych części, a także części naprawionych lub dostarczanych w miejsce wadliwych pomiędzy Zakładem a fabryką Firmy.

5 Page 5 of 11 SAVE AS AFORESAID, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE COMPANY BE LIABLE, IN CONTRACT OR OTHERWISE FOR ANY LOSS, DAMAGE, EXPENSE, OR INJURY WHATSOEVER, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SUPPLY OR INSTALLATION, USE OR FAILURE OF, DEFECT IN, THE GOODS SOLD THEREUNDER In order to be able to avail himself of his rights under this Clause the Purchaser shall notify the Company in writing without delay of any defects that have appeared and shall give him every opportunity of inspecting and remedying them The warranty is void for the wearing parts and in case the maintenance is not done by a professionally skilled technician regularly, and respecting the instructions given by the Company THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES NOT EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE If any of the goods shall have been altered, modified, repaired, dismantled or otherwise tampered with or interfered with by the Purchaser or any other unauthorised person or if the goods shall be used or installed contrary to any operating instructions issued by the Company or to the warranty given by these conditions, then the warranties in this clause shall be void and ineffective Where a site visit is requested in respect of equipment supplied by the Company a charge will be levied should the defects prove to be outside the guarantee issued herein. 12. Reservation of Title The Company reserves title to the goods and the Purchaser holds the goods delivered hereunder as bailee for the Company until the Purchaser has paid the Company in full for such goods As bailee, the Purchaser: (i) will store such goods, if unused, separately and so as to be identifiable as the property of the Company. and (ii) will be entitled to use the goods and to incorporate them into machinery or other articles, but in such event or events the goods will remain the property of the Company and in case of late payment the Purchaser will on request of the Company and at Purchaser's expense separate the goods from any machinery or other articles in which they may be incorporated and redeliver them to the Company If the law of the country where the Plant is situated after delivery does not permit the Company to retain the property in the Plant, the Company shall be entitled to the benefit of such other rights in respect thereof as such law permits him to retain. The Purchaser shall give the Company every assistance in taking any measures required to protect the Company's right of property or such other rights as aforesaid. 13. Sub-contracting The Company shall be entitled to sub-contract all or any of its obligations hereunder. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEGO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA, UMOWNIE ANI W INNY SPOSÓB ZA STRATY, USZKODZENIA, WYDATKI LUB JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA, WYNIKAJĄCE LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z DOSTAWĄ LUB INSTALACJĄ, UŻYTKOWANIEM LUB AWARIĄ, WADAMI SPRZEDANYCH TOWARÓW W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z tego Zapisu Kupujący powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Firmę o wszelkich powstałych wadach, a także umożliwić mu ich inspekcję i naprawę Gwarancja nie obowiązuje części podlegających naturalnemu zużyciu, a także w sytuacji gdy urządzenia nie były regularnie konserwowane przez odpowiednio przeszkolony personel lub niezgodnie z instrukcjami Firmy POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE I WYŁĄCZA WSZYSTKIE INNE GWARANCJE NIE UJĘTE TUTAJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYRAŻONE CZY ZASUGEROWANE PRAWEM LUB INACZEJ, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKICHKOLWIEK SUGEROWANYCH GWARANCJI ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W przypadku jakichkolwiek zmian, modyfikacji, napraw, demontażu lub innych ingerencji towarów przez Kupującego lub inny nieautoryzowany personel lub jeśli towary będą użytkowane lub instalowane niezgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez Firmę lub gwarancją udzieloną przez te warunki, niniejsza gwarancja nie obowiązuje W przypadku konieczności wizyty na miejscu w celu inspekcji towarów dostarczonych przez Firmę, zostanie naliczona opłata w przypadku, gdy zaistniałe wady nie są objęte niniejszą gwarancją. 12. Rezerwacja Własności Dostarczone towary pozostają własnością Firmy, a Kupujący bierze je w depozyt w imieniu Firmy do momentu zapłaty Firmie całości zobowiązania za ich dostawę Jako depozytariusz Kupujący: (i) będzie przechowywał towary (jeśli nie będą używane) osobno i umożliwiając ich łatwą identyfikację jako własność Firmy. oraz (ii) będzie upoważniony do użycia towarów i wbudowania ich do maszyn lub innych artykułów, lecz w takim wypadku lub wypadkach towary pozostaną własnością Firmy i w przypadku opóźnień w płatnościach Kupujący na żądanie Firmy i na swój koszt odłączy towary od jakiejkolwiek maszyny lub innych artykułów, do których mogły zostać zabudowane i dostarczy je do Firmy Jeśli prawo kraju, w którym znajduje się Zakład, nie zezwala na utrzymanie przez Firmę prawa własności do dostarczonych towarów na terenie Zakładu, Firma będzie miała prawo do korzyści wynikających z podobnych obowiązujących praw w stopniu, w jakim prawo na to zezwala. Kupujący zapewni Firmie wszelką pomoc w podejmowaniu wszelkich kroków niezbędnych do ochrony prawa własności Firmy lub innych podobnych praw opisanych powyżej. 13. Podwykonawstwo Firma ma prawo do zlecania podwykonawcom całości lub części swoich obowiązków tutaj opisanych.

6 Page 6 of Drawings and information 14.1 All estimates, designs, drawings, computer programmes and computer software prepared by the Company whether upon the commission by or the instructions of the Purchaser or otherwise shall unless otherwise specifically provided in the contract remain the property and copyright of the Company. The Company allows the Purchaser to use such material where necessary for the Purchaser to have the full benefit of the products supplied, such us maintenance and repairs of the product. It is then intended that the Company shall be at liberty to make use of any designs, drawings, plans, models, specifications, computer programmes and other software prepared for in the course of the work done under this contract or for the purpose of any other contract in which the Company may be engaged. Any invention produced by the Company in the course of carrying out the contract shall be the property of the Company and nothing in this contract shall operate to prevent the Company taking such steps as it shall think fit by way of patent application or otherwise to protect its rights in such invention. Any information as to such invention or development thereof which may be communicated to the Purchaser in the course of performance of the contract shall be treated as confidential by the Purchaser and shall not be available to third parties without the consent of the Company. The Company shall provide for the Purchaser in respect of any goods supplied by the Company under such instructions by way of a manual of instructions or in such other form as the Company shall deem fit sufficient to enable the Purchaser to operate any goods or equipment and to deal with such adjustments and routine maintenance as would normally be carried out by the operator thereof but the Company shall be under no obligation to supply the Purchaser with copies of its manufacturing or working drawings or specifications or other information not essential to the operation and use of the goods supplied The Purchaser shall be responsible for the accuracy of any drawings or specifications supplied or checked and approved by the Purchaser and the Company shall not be liable for any defects resulting from any error or inaccuracy in such drawings or specifications or for any failure of the goods to fulfil requirements not included in such drawings and specifications. THE DRAWINGS MADE BY THE COMPANY AND BASED ON THE DATA GIVEN BY THE PURCHASER SHALL BE DEEMED ACCEPTED BY THE PURCHASER IF NO COMMENTS OR REQUEST OF VARIATION IS SENT BY THE PURCHASER WITHIN 14 DAYS FROM THE RECEIPT OF THE DRAWINGS. THE COMPANY IS ALLOWED TO REFUSE NEW DRAWINGS OR MODIFICATIONS AFTER THE EXPIRATION OF SAID DEADLINE. THE ACCEPTANCE OF A LATE APPROVAL OR MODIFICATION ALLOWS THE COMPANY TO A DELAY OF DELIVERY. SUCH DELAY SHALL BE COMMUNICATED BY THE COMPANY TO THE PURCHASER WHEN THE VARIATION OR NEW DRAWING IS ACCEPTED. 14. Rysunki i informacje Jeśli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie szacunki, projekty, rysunki, programy komputerowe i oprogramowanie przygotowane przez Firmę zarówno na zlecenie jak i polecenie Kupującego lub inaczej, pozostają własnością i prawami autorskimi Firmy. Firma zezwala Kupującemu na używanie tego typu materiałów, aby Kupujący mógł w pełni skorzystać z dostarczonych produktów, takich jak konserwacja i naprawy produktów. Rozumie się, że Firma może swobodnie korzystać z wszelkich projektów, rysunków, planów, modeli, specyfikacji, programów komputerowych i innego oprogramowania przygotowanego w ramach prac objętych niniejszą umową lub w ramach innych umów, w których Firma może uczestniczyć. Jakiekolwiek wynalazki stworzone przez Firmę w trakcie realizacji niniejszej umowy staną się własnością Firmy i żaden zapis umowy niniejszej umowy nie może powstrzymać Firmy przed podjęciem kroków, które uzna za stosowne za pomocą wniosku patentowego lub innych w celu ochrony swoich praw do takiego wynalazku. Wszelkie informacje dotyczące tego typu wynalazków lub ich rozwoju, które Kupujący może uzyskać w trakcie realizacji umowy winny być przez niego traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez zgody Firmy. Firma zapewni Kupującemu w zakresie dostarczonych przez nią towarów odpowiednie informacje w formie instrukcji obsługi lub innych formach uznanych przez Firmę za wystarczające, aby umożliwić Kupującemu obsługę tych towarów lub urządzeń, a także regulację i rutynową konserwację, które normalnie należą do obowiązków operatora, lecz Firma nie będzie miała obowiązku dostarczenia Kupującemu kopii swoich rysunków produkcyjnych lub roboczych, specyfikacji lub innych informacji nie będących niezbędnymi do pracy i użytkowania dostarczonych towarów Kupujący będzie odpowiedzialny za dokładność wszelkich rysunków lub specyfikacji dostarczonych lub sprawdzonych i zatwierdzonych prze Kupującego, a Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek wady wynikające z jakichkolwiek błędów lub niedokładności w tych rysunkach lub specyfikacjach lub za niezdolność towarów do spełnienia wymagań nieujętych w tych rysunkach lub specyfikacjach. UWAŻA SIĘ, ŻE RYSUNKI, PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ OPARTE NA DANYCH ZAPEWNIONYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO, ZOSTAŁY PRZEZ KUPUJĄCEGO ZAAKCEPTOWANE, JEŚLI NIE ZGŁOSI ON UWAG LUB NIE ZAŻĄDA ZMIAN W CIĄGU 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA RYSUNKÓW. FIRMA MA PRAWO DO ODMOWY WYKONANIA NOWYCH RYSUNKÓW LUB WPROWADZENIA MODYFIKACJI PO UPŁYWIE TEGO TERMINU. AKCEPTACJA PÓŹNEGO ZATWIERDZENIA LUB MODYFIKACJI UMOŻLIWIA FIRMIE OPÓŹNIENIE DOSTAWY. O TAKIM OPÓŹNIENIU KUPUJĄCY ZOSTANIE POINFORMOWANY PRZEZ FIRMĘ PO ZAAKCEPTOWANIU ZMIANY LUB NOWEGO RYSUNKU.

7 Page 7 of Unless performance figures have been stipulated, the Company shall be under no liability merely for failure to obtain any particular performance. Where performance figures have been stipulated they shall be subject to any tolerance specified in the contract or documents referred to therein or, if none, to tolerances customary in the industry. If performance figures obtained on any test provided for in the contract are outside the tolerance limits, the Purchaser shall be entitled to reject the goods, but before rejecting the goods or claiming damages the Purchaser will give the Company a reasonable time and opportunity to rectify the performance of goods. The performance figures are based on tests that are made by the Company on samples supplied and chosen by the Purchaser, who affirms that the samples correspond to the same substance that will be treated including all the possible periodical fluctuations or future changes of the product. THEREFORE, THE COMPANY SHALL NOT BE DEEMED LIABLE IF THE EQUIPMENT DOES NOT OBTAIN THE EXPECTED PERFORMANCE IF THE SAMPLE THAT WAS SUPPLIED OR INDICATED BY THE PURCHASER WAS NOT REPRESENTATIVE OF THE REAL PRODUCT BECAUSE WAS WRONGLY CHOSEN OR BECAUSE OF ITS PHYSICAL AND CHEMICAL EVOLUTION IN THE LAPSE OF TIME BETWEEN ITS COLLECTION AND THE TEST. The performance is limited to the Products that have exactly the same features of the tested sample in all details, like chemical composition, suspended and dissolved solids concentration, particle size distribution, ph, viscosity, temperature, capillarity suction time and any other condition. All the performance are intended as made following the methods: "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" prepared and published jointly by: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. "METODI ANALITICI PER I FANGHI" Technological Parameters from QUADERNI 64 of ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - Consiglio Nazionale delle Ricerche 1984 "METODI ANALITICI PER I FANGHI" Biological and Biochemical Parameters from QUADERNI 64 of ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - Consiglio Nazionale delle Ricerche The Purchaser warrants that the full details of the use for which the goods are intended have been given to the Company. The Company shall not be liable for failure of the goods to be suitable for any use not specified or insufficiently specified by the Purchaser or for unsuitability of the goods for use with any machinery or equipment of which full details have not been given to the Company. The Purchaser accepts that the use of the goods with equipment or machinery of which insufficient details have been disclosed to the Company may be unsafe and the Company shall not be responsible for lack of safety in such circumstances or resulting from facts or characteristics of associated equipment or machinery or working conditions or any environment not disclosed to the Company Jeśli nie określono parametrów wydajnościowych, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność uzyskania określonego parametru wydajnościowego. W przypadku określenia parametrów wydajnościowych, podlegają one tolerancji określonej w umowie lub dokumentach odnoszących się do niej lub, jeśli takowych nie było, do tolerancji standardowo przyjętych w danym przemyśle. Jeśli parametry wydajnościowe, uzyskane w rezultacie badań zapewnionych przez umowę, nie mieszczą się w granicach tolerancji, Kupujący będzie uprawniony do rezygnacji z towarów, lecz przed rezygnacją lub żądaniem odszkodowania, Kupujący zapewni Firmie odpowiedni czas i możliwości na poprawienie wydajności towarów. Parametry wydajnościowe oparte są na badaniach przeprowadzonych przez Firmę na próbach wybranych i dostarczonych przez Kupującego, który potwierdza, że próby te odpowiadają tej samej substancji, która będzie podlegała filtracji, włączając wszystkie możliwe okresowe fluktuacje i przyszłe zmiany produktu. Z TEGO WZGLĘDU FIRMA NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI URZĄDZENIA NIE UZYSKAJĄ OCZEKIWANYCH OSIĄGÓW, JEŚLI DOSTARCZONA LUB WSKAZANA PRZE KUPUJĄCEGO PRÓBA NIE BYŁA REPREZENTATYWNA DLA PRAWDZIWEGO PRODUKTU, PONIEWAŻ ZOSTAŁA NIEWŁAŚCIWIE DOBRANA LUB Z POWODU JEJ EWOLUCJI FIZYCZNEJ LUB CHEMICZNEJ W CZASIE MIĘDZY JEJ POBRANIEM A BADANIEM. Parametry wydajnościowe ograniczone są do Produktów posiadających dokładnie te same cechy co badana próba we wszystkich szczegółach, takich jak skład chemiczny, zagęszczenie zawieszonych i rozpuszczonych części stałych, rozkład ziarnowy, ph, lepkość, temperatura, czas ssania kapilarnego, a także wszelkie inne warunki. Wszystkie parametry wydajnościowe określone zostały na podstawie następujących metod: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER przygotowane i opublikowane wspólnie przez: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. METODI ANALITICI PER I FANGHI Parametry Technologiczne z QUADERNI 64 ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - Consiglio Nazionale delle Ricerche 1984 METODI ANALITICI PER I FANGHI Parametry Biologiczne i Biochemiczne z QUADERNI 64 ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE Consiglio Nazionale delle Ricerche Kupujący gwarantuje, że szczegółowo poinformował Firmę o planowanym przeznaczeniu użytkowania towarów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak przydatności towarów do jakichkolwiek zastosowań nie wyszczególnionych lub niewystarczająco określonych przez Kupującego lub nieprzydatność towarów do zastosowania z maszynami lub urządzeniami, których szczegóły nie zostały dostarczone Firmie. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że użytkowanie towarów z urządzeniami lub maszynami, których szczegółowe dane nie zostały dostarczone Firmie, może być niebezpieczne i Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak bezpieczeństwa w takich okolicznościach lub wynikających z faktów lub charakterystyk powiązanych urządzeń lub maszyn lub warunków pracy lub środowiska nie ujawnionych Firmie.

8 Page 8 of The materials used to build the plants or machinery or components, and particularly those parts that are in contact with the Product, shall be tested by the Purchaser before sending the order. THE ISSUANCE OF AN ORDER SHALL IMPLY THE ACCEPTANCE OF SAID MATERIALS, BASED ON THE EXPERIENCE OF THE PURCHASER ABOUT THE PRODUCTS THAT ARE EXPECTED TO BE TREATED. 15. Variation 15.1 Any variation to the specification shall be agreed in writing between the parties In the event of the Purchaser altering the requirements of the contract after instructions have been received by the Company, the Company reserves the right to amend the delivery time and to charge for any consequent losses or costs incurred as a result of the alteration Any variations agreed under this clause shall be deemed to be incorporated in this agreement and these conditions shall apply as well to such variations as to the original agreement. 16. Cancellation of Variation 16.1 Cancellation of an order of part of an order can only be made by mutual consent, but where the Company agrees that an order may be cancelled, the Company nevertheless reserves the right to levy charges on the Purchaser for any loss the Company has suffered as a result of that cancellation In the event of the Purchaser altering the requirements of the contract after instructions have been received by the Company, the Company reserves the right to amend the delivery time and to charge for any consequent losses or costs incurred as a result of the alteration If the Company is obliged to suspend work due to lack of instructions from the Purchaser as to matters arising in the course of the carrying out of this contract, then the Company shall be entitled to be paid by the Purchaser all loss incurred as a result thereof. 17. Testing and Inspection If expressly agreed in a contract, the Purchaser shall be entitled to have the quality of the materials used and the parts of the Plant, both during manufacture and when completed, inspected and checked by his authorised representatives. Such inspection and checking shall be carried out at the place of manufacture during normal working hours after agreement with the Company as to date and time If as a result of such inspection and checking the Purchaser shall be of the opinion that any materials or parts are defective or not in accordance with the contract, he shall state in writing his objections and the reasons there for Acceptance tests will be carried out and, unless otherwise agreed, will be made at the Company's works and during normal working hours. If the technical requirements of the tests are not specified in the contract, the tests will be carried out in accordance with the general practice that is usual in the appropriate branch of the industry in the country where the Plant is manufactured If on any test (other than a test on site, where tests on site are provided for in a contract) the Plant shall be found to be defective or not in accordance with the contract, the Company shall with all speed make good the defect or ensure that the Plant complies with the contract. Thereafter, if the Purchaser so requires, the test shall be repeated Materiały zastosowane do budowy zakładów, maszyn lub podzespołów, a zwłaszcza tych części, które wchodzą w kontakt z Produktem, zostaną przetestowane przez Kupującego przed przysłaniem zamówienia. WYSTAWIENIE ZAMÓWIENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WSPOMNIANYCH MATERIAŁÓW, W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE KUPUJĄCEGO Z PRODUKTAMI PODLEGAJĄCYMI FILTRACJI. 15. Zmiany Wszelkie zmiany w stosunku do specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez strony pisemnie W przypadku zmiany przez Kupującego wymagań względem umowy po przekazaniu Firmie instrukcji, Firma zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy i do obciążenia Kupującego kosztami wynikających z tej zmiany strat lub kosztów dodatkowych powstałych w wyniku tej zmiany Wszelkie zmiany uzgodnione w oparciu o te zapisy zostaną uznane za objęte niniejszą umową, a warunki te będą miały takie samo zastosowanie do wprowadzonych zmian, jak w przypadku oryginalnego uzgodnienia. 16. Anulowanie Zmian Anulowanie zamówienia lub części zamówienia może zostać dokonane przy obopólnej zgodzie, lecz w przypadku zgody Firmy na anulowanie zamówienia, Firma zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami jakichkolwiek strat poniesionych przez Firmę w wyniku tego anulowania Jeśli Firma zmuszona jest to zawieszenia robot z powodu braku instrukcji od Kupującego odnośnie spraw wynikłych w trakcie realizacji niniejszej umowy, Firma ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami wszelkich strat wynikłych z powyższego Jeśli Firma zmuszona jest do zawieszenia robót z powodu braku instrukcji od Kupującego w zakresie spraw wynikłych w trakcie realizacji niniejszej umowy, Firma miała prawo do pokrycia przez Kupującego wszelkich strat z tego wynikłych. 17. Badania i Inspekcje Jeśli uzgodniono to w umowie, Kupujący ma prawo do przeprowadzenia badań i inspekcji przez swoich autoryzowanych przedstawicieli jakości użytych materiałów i części Zakładu, zarówno podczas produkcji jak i po jej zakończeniu. Inspekcje te i kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu produkcji podczas normalnych godzin pracy po uzgodnieniu z Firmą daty i godziny Jeśli w wyniku takiej inspekcji i kontroli Kupujący stwierdzi, że jakiekolwiek materiały lub części są wadliwe lub niezgodne z umową, powinien on zgłosić swoje obiekcje na piśmie wraz z uzasadnieniem Testy zatwierdzające zostaną przeprowadzone i, jeśli nie uzgodniono inaczej, zostaną wykonane na terenie zakładu Firmy w trakcie normalnych godzin pracy. Jeśli umowa nie precyzuje wymagań technicznych takich testów, zostaną one przeprowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, typowymi dla danej branży w kraju, w którym powstaje Zakład Jeśli w wyniku jakichkolwiek testów (innych niż testy na miejscu, gdzie wynikają one z zapisów umowy) okaże się, że Zakład jest wadliwy lub niezgodny z umowa, Firma w najszybszym możliwym terminie usunie te wady i upewni się, że Zakład odpowiada warunkom umowy. Następnie, na życzenie Kupującego, testy mogą zostać przeprowadzone ponownie.

9 Page 9 of Unless otherwise agreed, the Company shall bear all the expenses of tests carried out in his works except the personal expenses of the Purchaser's representatives If the contract provides for tests on site, the terms and conditions governing such tests shall be such as may be specially agreed between the parties The period of observation after the start up of the equipment to test the performance shall be no more than 7 days. AFTER THE OBSERVATION PERIOD HAS EXPIRED SUCCESSFULLY, THE PURCHASER SHALL NOT BE ENTITLED TO CLAIM FOR LACK OF CONFORMITY, SO THAT THE ACCEPTATION OF THE PLANT SHALL BE CONSIDERED AGREED AFTER THE SUCCESSFUL EXPIRATION OF THE OBSERVATION PERIOD. 18. Installation When the Company undertakes the installation of the equipment or materials supplied at the Purchaser s premises the Company shall not be responsible for any consequential loss or damage occurring as a result thereof nor the third party Claims in connection therewith If it is not differently agreed, the supply does not include: packing, transport and crane service of any kind; assembling, commissioning, start up and supervision to the erection of the supplied equipment; supply and laying of electric cables for the supplied equipment interconnection with the electric control panel; supply and laying of slurry, water and compressed air piping; reagents, coagulants and filter aids; engineering and execution of foundations, civil, hydraulic and metallic structural works; side catwalks and ladders; supply of electricity, water, air compressed and slurry; electrical control of the equipment not supplied and hardware for network interface; spare parts and tools; special permissions and certifications and translation of the documentation The equipment assembly from the technicians of the Company will occur in the full respect of the safety rules in force in the working places The Purchaser, in order to make the Company to respect the conditions of point 18.3, shall supply an "Analysis of the risks" concerning the job environments where the assembling activities will occur and take all the necessary precautions to assure the carrying out of the operations under the maximum safety conditions. Such analysis shall be transmitted to the Company that, in consideration also of the information received by the Purchaser, will prepare a "Safety Operational Plan" for the intervention execution The Purchaser shall undertake to respect, for the parts of his own competence, all that is mentioned in the "Analysis of the risks" and shall check the applicability and the consistency of the Safety Operational Plan" to the operational conditions of the yard, with the purpose to protect the health and the safety of the technicians of the Company In case the "Analysis of the risks" is absent, incomplete or not in conformity with the real situation of the yard, or if the Purchaser does not put the Company under the conditions to respect what contained inside its own "Safety Operational Plan", the Company itself can suspend, postpone or cancel the assembling operations Jeśli nie uzgodniono inaczej, Firma pokryje wszystkie koszty badań przeprowadzonych na terenie swojego zakładu, z wyjątkiem osobistych wydatków przedstawicieli Kupującego Jeśli umowa obejmuje testy na miejscu, postanowienia i warunki dotyczące tego typu testów zostaną oddzielnie uzgodnione przez strony Okres obserwacji po rozruchu urządzeń w celu zbadania osiągów nie może przekroczyć 7 dni. PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU OKRESU OBSERWACJI KUPUJĄCY NIE BĘDZIE UPRAWNIONY DO ODSZKODOWANIA ZA BRAK ZGODNOŚCI, TAK WIĘC UZNAJE SIĘ, ŻE ZAKŁAD ZOSTAŁ POZYTYWNIE PRZYJĘTY PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU OKRESU OBSERWACJI. 18. Montaż W sytuacji gdy Firma podejmuje się montażu urządzeń lub materiałów dostarczonych do siedziby Kupującego, Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek następujące straty lub szkody z niego wynikające ani Roszczenia z nim związane Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa nie obejmuje: pakowania, transportu i usług dźwigowych; montażu, odbioru końcowego, rozruchu oraz nadzoru nad instalacją dostarczonych urządzeń; dostawy i układania kabli elektrycznych do podłączenia dostarczonych urządzeń do elektrycznego panelu sterowania; dostawy i układania rurociągów nadawy, wody i sprężonego powietrza; odczynników, koagulantów i środków wspomagających filtrację; projektu i wykonania fundamentów, prac inżynieryjnych, hydraulicznych, itp.; pomostów i drabin; źródeł prądu, wody, sprężonego powietrza i nadawy; elektrycznego sterowania urządzeń nie objętych dostawą oraz sprzętu do pracy w sieci; części zamiennych i narzędzi; dopuszczeń, certyfikatów i tłumaczeń dokumentów Montaż urządzeń przez techników Firmy nastąpi w pełnej zgodności z przepisami BHP obowiązującymi w miejscach pracy Kupujący, aby zapewnić respektowanie przez Firmę zapisów w pkt. 18.3, powinien dostarczyć Analizę zagrożeń dotyczącą środowiska robót, gdzie będzie następował montaż, a także przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić realizację robót w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa. Analiza taka będzie przekazana Firmie, która, biorąc również pod uwagę informacje otrzymane przez Kupującego, przygotuje Operacyjny Plan Bezpieczeństwa do wykonania interwencji Kupujący zobowiązuje się do respektowania, w zakresie elementów wchodzących w zakres jego kompetencji, wszystkich zapisów Analizy zagrożeń, a także sprawdzi możliwość zastosowania i zgodność Operacyjnego Planu Bezpieczeństwa z warunkami działania na placu budowy, mając na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo techników Firmy W przypadku braku Analizy zagrożeń, jej niekompletności lub niezgodności z rzeczywistymi warunkami placu budowy lub jeśli Kupujący nie będzie wymagał od Firmy respektowania zapisów Operacyjnego Planu Bezpieczeństwa, Firma może sama zawiesić, opóźnić lub anulować prace montażowe.

10 Page 10 of 11 Art All the costs and the consequential charges coming from delays, suspensions or cancellations of the assemblage activities mentioned at point 18.6 will be at Purchaser s charge. 19. Relief 19.1 The following shall be considered as cases of relief if they intervene after the formation of the contract and impede its performance: industrial disputes and any other circumstances (e.g. fire, mobilisation, requisition, embargo, currency restrictions, insurrection, shortage of transport, general shortage of materials and restrictions in the use of power) when such other circumstances are beyond the control of the parties. 20. Financial and Political Risk 201. The financial and political risk of the sale is limited to the Country where the Purchaser has its principal place of business, which is deemed to be in any case the place indicated as the address of the Purchaser in the order form. The financial risk of the Country of the Purchaser shall not be invoked to modify in any way the obligation of payment undertaken by the Purchaser. 21.Law and Interpretation Unless otherwise agreed, this contract shall be governed by Italian law Any dispute arising out of the contract shall be finally settled, in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale of Milan, Italy, by one arbitrator designated in conformity with those Rules If any of these Conditions or any part thereof is rendered void or unenforceable by any legislation to which it is subject or by any rule of law it shall be void or unenforceable to that extent and to no further. 22. Severability 22.1 If one or more clauses of these conditions is considered void or null based on applicable law, the remaining clauses shall survive and the Parties agree to fulfil the lawfully allowed obligations that are more similar and that allow to reach the aim of the clause considered null or void Wszelkie koszty i należności wynikające z opóźnienia, zawieszenia lub anulowania robót montażowych wspomnianych w pkt zostaną pokryte przez Kupującego. 19. Zwolnienie z obowiązków Następujące zdarzenia mogą zostać uznane za przyczyny zwolnienia z obowiązków, jeśli wystąpią po podpisaniu umowy, utrudniając jej realizację: spory zbiorowe i inne okoliczności (np. pożar, mobilizacja, rekwizycja, embargo, ograniczenia walutowe, powstania, ograniczenia w transporcie, ogólne braki materiałów i ograniczenia w używaniu źródeł energii) w sytuacji gdy strony nie mają wpływu na te okoliczności. 20. Ryzyko Finansowe i Polityczne Finansowe i polityczne ryzyko sprzedaży ograniczone jest do Kraju, gdzie Kupujący posiada główną siedzibę, za którą uznaje się miejsce wskazane na zamówieniu jako adres Kupującego. Ryzyko finansowe Kraju Kupującego nie może być przywoływane w celu jakiejkolwiek modyfikacji zobowiązania zapłaty przez Kupującego. 21. Prawo i Interpretacje Jeśli nie uzgodniono inaczej, niniejsza umowa podlega jurysdykcji prawa włoskiego Jakiekolwiek spory wynikające z umowy powinny zostać rozstrzygnięte zgodnie z Regułami Pojednania i Arbitrażu Izby Arbitrażowej w Milanie (Włochy) przez jednego arbitra wyznaczonego w oparciu o obowiązujące Reguły Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków lub jego część uznany zostanie za nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania przez obowiązującą go legislację lub przez jakiekolwiek przepisy prawne, będzie uznany za nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania jedynie w tym zakresie. 22. Odrębność Jeśli jeden lub więcej zapisów niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub nie mający mocy prawnej na podstawie obowiązującego prawa, pozostałe zapisy utrzymują swoją moc, a Strony zgadzają się na wypełnienie prawnie dopuszczonych zobowiązań będących najbardziej zbliżonymi i pozwalającymi na osiągnięcie celu zapisów uznanych za nieważne lub nie mające mocy prawnej. Date/Data The Purchaser/Kupujący Diemme S.p.A.

11 Page 11 of 11 The purchaser declares that the present general conditions of sale were read carefully and are accepted in full, and particularly he has read and approved the following articles: Art. 5.1 on the right of the Company to increase price in case of a late request of construction (more than 12 months) after the signature of the agreement. Art. 6.1 The Company will not accept cancellation of contract for, or liability for any direct or indirect losses which may arise from, late delivery. Art.7.2 In case of damage to the goods during the transportation, any claim for loss or damage in transit shall be against the carrier only. Art On the maximum extent of the guarantee, it is say no more than 18 months from the shipping of the goods and obligation of the Purchaser to notify the defect within 48 hours from the discovery. Art 11.2 Save as aforesaid, under no circumstances will the company be liable, in contract or otherwise for any loss, damage, expense, or injury whatsoever, consequential or otherwise, arising out of or in connection with the supply or installation, use or failure of, defect in, the goods sold thereunder. Art The drawings made by the Company and based on the data given by the Purchaser shall be deemed accepted by the purchaser if no comments or request of variation is sent by the Purchaser within 14 days from the receipt of the drawings. The Company is allowed to refuse new drawings or modifications after the expiration of said deadline. The acceptance of a late approval or modification allows the Company to a delay in the date of delivery. Such delay shall be communicated by the Company to the Purchaser when the variation or new drawing is accepted. Art The Company shall not be deemed liable if the sample that was supplied or indicated by the Purchaser does not obtain the expected performance because of its transformation in a longer period or because it was wrongly chosen. Art The issuance of an order shall imply the acceptance of the plant construction materials tested by the Purchaser. Art In case of test of performance, after the observation period has expired successfully, the Purchaser shall not be entitled to claim for lack of conformity. Art All the costs and the consequential charges coming from delays, suspensions or cancellations of the assemblage activities mentioned at point 18.6 will be at Purchaser s charge. Kupujący deklaruje, że dokładnie przeczytał niniejsze ogólne warunki sprzedaży i je w pełni zaakceptował, a zwłaszcza przeczytał i zaaprobował następujące artykuły: Art. 5.1 na temat praw Firmy do podniesienia ceny w przypadku późnego zlecenia produkcji (powyżej 12 miesięcy) od daty podpisania umowy. Art. 6.1 Firma nie zaakceptuje rezygnacji z umowy ani odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty mogące wynikać z opóźnionej dostawy. Art. 7.2 W przypadku uszkodzenia towarów podczas transportu jakiekolwiek roszczenia odszkodowania za straty lub uszkodzenia podczas transportu należy kierować jedynie do przewoźnika. Art Na temat maksymalnego obowiązywania gwarancji, to jest nie więcej niż 18 miesięcy od daty dostawy towarów oraz zobowiązaniu Kupującego do poinformowania o wadach w ciągu 48 godzin od ich odkrycia. Art Z wyjątkiem powyższego, w żadnych okolicznościach firma nie będzie odpowiedzialną, umownie ani w inny sposób za straty, uszkodzenia, wydatki lub jakiekolwiek obrażenia, wynikające lub powstałe w związku z dostawą lub instalacją, użytkowaniem lub awarią, wadami sprzedanych towarów. Art Uważa się, że rysunki, przygotowane przez firmę oparte na danych zapewnionych przez kupującego, zostały przez kupującego zaakceptowane, jeśli nie zgłosi on uwag lub nie zażąda zmian w ciągu 14 dni od daty otrzymania rysunków. Firma ma prawo do odmowy wykonania nowych rysunków lub wprowadzenia modyfikacji po upływie tego terminu. Akceptacja późnego zatwierdzenia lub modyfikacji umożliwia firmie opóźnienie w terminie dostawy. O takim opóźnieniu Kupujący zostanie poinformowany przez Firmę po zaakceptowaniu zmiany lub nowego rysunku. Art Firma nie będzie odpowiedzialna jeśli próba dostarczona lub wskazana przez Kupującego nie osiągnie oczekiwanej wydajności z powodu swojej transformacji w ciągu dłuższego okresu czasu lub z powodu niewłaściwego doboru. Art Wystawienie zamówienia oznacza akceptację materiałów konstrukcyjnych zakładu zbadanych przez Kupującego. Art W przypadku badań wydajności, po pozytywnym zakończeniu okresu obserwacji, Kupujący nie może wysuwać roszczeń z tytułu braku zgodności. Art Wszelkie koszty i należności wynikające z opóźnienia, zawieszenia lub anulowania robót montażowych wspomnianych w pkt zostaną pokryte przez Kupującego. Stamp and signature/pieczęć i podpis The Purchaser/Kupujący

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

1 Application of terms

1 Application of terms OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I ZAŁADUNKÓW DO MAGAZYNU DIASPOLIS SP Z O.O. SP.K. 1 Zastosowanie warunków Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Załadunków stanowią integralną część każdego zamówienia składanego u Dostawców

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) Data ostatniej aktualizacji / last update: 2015-06-28 Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy SVEP POLSKA PIOTR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 3. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4

Zawartość.  3. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4 Cennik 2015/1 Vexve Oy to fińska firma rodzinna dostarczająca wyroby i usługi, których celem jest oszczędność energii i poprawa środowiska. Firma działa już 50 lat i dzisiaj dostarcza swoje wyroby na cały

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5

Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5 OGÓLNE 1. ( Warunki ogólne ) dotyczą wszystkich dokumentów związanych z zakupem podpisanych przez Nabywcę i Sprzedawcę ( Dokumenty zakupu ) oraz zamówień. Zamówienie stanowi ofertę Nabywcy na zakup towarów,

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

2 Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany z przekładnią 8

2  Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany z przekładnią 8 Cennik 2015/1 Vexve Oy Zawartość Vexve Oy to fińska firma rodzinna dostarczająca wyroby i usługi, których celem jest oszczędność energii i poprawa środowiska. Firma działa już 50 lat i dzisiaj dostarcza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę.

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012 na dostawę Contract draft to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012 for the delivery Zawarta w dniu... 2012 roku w Gdańsku pomiędzy: Sealed

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³ Offshore sp. z o.o. zwane dalej OWD

Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³ Offshore sp. z o.o. zwane dalej OWD ST³ Offshore sp. z o.o. ul. Brdowska 5 71-700 Szczecin Polska Tel. +49 91 813 64 64 Fax +48 91 813 64 65 info@st3-offshore.com www.st3-offshore.com Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. General Conditions of Sales International Paper - Kwidzyn sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. General Conditions of Sales International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. Dotyczące klientów z siedzibą w Polsce i poza Polską z klauzulą zastrzeżenia własności. Strony 1-2 General Conditions of Sales International

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O.

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. 1 Zakres 1.1. Sprzedaż i dostawy spółki WashTec Polska Sp. z o. o. ( WashTec ) odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

General Terms of Sale Termo Organika Sp. z o.o. with its registered office in Kraków

General Terms of Sale Termo Organika Sp. z o.o. with its registered office in Kraków General Terms of Sale with its registered office in Kraków Definitions: Buyer GTS Parties TO s partner buying Products from TO General Terms of Sale TO and Buyer together TO with its registered office

Bardziej szczegółowo

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower).

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower). (Further called Agreement) LOAN AGREEMENT Nr / / /AF concluded on.. r. between the following parties (further: Parties): Aforti Finance S.A. with its seat in Warsaw, street Chałubińskiego 8, 00 613 Warsaw,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

GENERAL SALES AND SUPPLY CONDITIONS OF LOGSTOR Version OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW LOGSTOR Wersja

GENERAL SALES AND SUPPLY CONDITIONS OF LOGSTOR Version OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW LOGSTOR Wersja GENERAL SALES AND SUPPLY CONDITIONS OF LOGSTOR Version 01.07.2016 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW LOGSTOR Wersja 01.07.2016 These General Sales and Supply Conditions (the Conditions ) shall, unless otherwise

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies of TÜV SÜD Group 1. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

TECHMARINE STANDARD SHIP REPAIR CONTRACT (Standardowa umowa o naprawę ) 1. Place and date (Miejsce i data) 2. Contract number (Numer umowy)

TECHMARINE STANDARD SHIP REPAIR CONTRACT (Standardowa umowa o naprawę ) 1. Place and date (Miejsce i data) 2. Contract number (Numer umowy) TECHMARINE STANDARD SHIP REPAIR CONTRACT (Standardowa umowa o naprawę ) 1. Place and date (Miejsce i data) 2. Contract number (Numer umowy) 3. Owners (full style and address) (Zleceniodawca - nazwa i adres)

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and: UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund pomiędzy/ between: Nazwa i adres Beneficjenta/ Name and address of the Project Promoter,

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE KAMET S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Kamet S.A. mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan Independent Claims Surveyors Polska sp. z o.o. [Ltd.] based in Poznan, Jarochowskiego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750 Instrukcja obsługi MHL to HDMI Adapter IM750 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki MHL to HDMI Adapter...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Vehicle data. DEKRA' s commission No. : PKOL(W)/LODZ/48778/17/08/02 commission/ damage No. : PS/0523/2017/01/0007 Date of commission:

Vehicle data. DEKRA' s commission No. : PKOL(W)/LODZ/48778/17/08/02 commission/ damage No. : PS/0523/2017/01/0007 Date of commission: DEKRA' s commission No. : PKOL(W)/LODZ/48778/17/08/02 commission/ damage No. : PS/0523/2017/01/0007 Date of commission: 02-08-2017 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION

COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION The hereinabove Purchase Order Terms and Condition (hereinafter: General Terms and Conditions of Purchase Orders or TPO

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : 1. DOSTAWCA zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PALI POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALI POLSKA SP. Z O.O.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PALI POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALI POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALI POLSKA SP. Z O.O. Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Pali Polska sp. z o.o., dalej zwana Pali Polska, działa w obszarze hodowania i tuczenia zwierząt gospodarskich, a także

Bardziej szczegółowo