Via Bedazzo, Lugo Ra Tel.: Fax: C.F. : P. IVA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397"

Transkrypt

1 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, Lugo Ra Tel.: Fax: C.F. : P. IVA: Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION Sales Department REVISION INDEXES OF THE DOCUMENT Rev. Edition Drawn up by Approved by Subject R0 07/2007 SALES DEP. DIR First writing R1 05/2008 COM DIR Modifications concerning Diemme personnel s safety in yards R2 02/2011 COM DIR Incoterms modification R3 R4 R0 Distribution date: 10/05/2007 End of transitory period: 10/07/2007 R1 Distribution date: 20/05/2008 End of transitory period: 20/07/2008 R2 Distribution date: 11/02/2011 End of transitory period: 11/04/2011 R3 Distribution date: End of transitory period: R4 Distribution date: End of transitory period:

2 Page 2 of 11 DIEMME S.P.A. STANDARD CONDITIONS OF SALE 1. Terms and Conditions. 1.1 These Terms and Conditions form part of every quotation, offer, or contract of sale made by Diemme S.p.A. (hereinafter called the Company) and shall not be varied without express written agreement of the Company Where the Purchaser has been supplied with a copy of these conditions before ordering the goods from the Company, and does not in his order exclude all these conditions or make the order subject to other conditions, then such order shall be deemed to be an offer subject to these conditions, and acceptance thereof by the Company shall form a contract subject to these conditions. In case of modification to these conditions, all the other conditions shall be valid between the Parties. 2. Formation of Contract 2.1. The contract shall be deemed to have been entered into when, upon receipt of an order, the Company has sent an acceptance in writing within the time-limit (if any) fixed by the Purchaser If the Company, in drawing up his tender, has fixed a timelimit for acceptance, the contract shall be deemed to have been entered into when the Purchaser has sent an acceptance in writing and without any modification before the expiration of such time-limit, provided that there shall be no binding contract unless the acceptance reaches the Company not later than one week after the expiration of such time-limit. 3. Drawings and Descriptive Documents 3.1. The weights, dimensions, capacities, prices, performance ratings and other data included in catalogues, prospectuses, circulars, advertisements, illustrated matter and price lists constitute an approximate guide. These data shall not be binding save to the extent that they are by reference expressly included in the contract Any drawings or technical documents intended for use in the construction of the Plant or of part thereof and submitted to the Purchaser prior or subsequent to the formation of the contract remain the exclusive property of the Company. They may not, without the Company's consent, be utilised by the Purchaser or copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party. Provided, however, that the said plans and documents shall be the property of the Purchaser: (a) if it is expressly so agreed, or (b) if they are referable to a separate preliminary Development contract on which no actual construction was to be performed and in which the property of the Company in the said plans and documents was not reserved Any drawings or technical documents intended for use in the construction of the Plant or of part thereof and submitted to the Company by the Purchaser prior or subsequent to the formation of the contract remain the exclusive property of the Purchaser. They may not, without his consent, be utilised by the Company or copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party. 4. Terms of Payment. 4.1 Standard Terms of Payment, unless otherwise stated is irrevocable and confirmed letter of credit and/or cash with order. DIEMME S.P.A. STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Warunki i wymagania. 1.1 Niniejsze Warunki i Wymagania stanowią część każdej wyceny, oferty i umowy sprzedaży przygotowanej przez DIEMME S.p.A. (dalej zwanego Firmą) i nie podlega zmianom bez wyraźnej zgody Firmy w formie pisemnej W sytuacji gdy Kupujący otrzymał egzemplarz niniejszych warunków przed złożeniem zamówienia w Firmie, a także w swoim zamówieniu nie zakwestionował tych warunków, ani nie zaproponował innych warunków, takie zamówienie będzie traktowane jako podlegające tym warunkom, a jego akceptacja przez Firmę będzie stanowić umowę podlegającą tym warunkom. W przypadku modyfikacji tych warunków, wszystkie pozostałe warunki będą obowiązywały Strony. 2. Powstanie Umowy Umowa zaczyna obowiązywać w momencie gdy, po otrzymaniu zamówienia, Firma prześle pisemne potwierdzenie jego przyjęcia w terminie wyznaczonym przez Kupującego (jeśli taki został wyznaczony) Jeśli Firma, przygotowując swoją ofertę, określiła termin jej akceptacji, umowa zacznie obowiązywać w momencie, gdy Kupujący prześle pisemną akceptację bez wprowadzania żadnych modyfikacji przed upływem określonego terminu, pod warunkiem że umowa nie zacznie obowiązywać jeśli akceptacja nie zostanie doręczona Firmie najpóźniej w ciągu jednego tygodnia po upływie określonego terminu. 3. Rysunki i Dokumenty Opisowe Wagi, wymiary, pojemności, ceny, osiągi i inne dane podane w katalogach, prospektach, okólnikach, reklamach, ilustracjach oraz cennikach stanowią przybliżony przewodnik. Dane te nie są zobowiązujące, chyba że zostały wyraźnie ujęte w umowie Wszelkie rysunki lub dokumentacja techniczna przeznaczone do użycia przy konstrukcji Zakładu lub jego części przekazane Kupującemu przed lub po zawarciu umowy pozostają wyłączną własnością Firmy. Nie mogą one, bez zgody Firmy, być wykorzystywane przez Kupującego lub kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub komunikowane osobom trzecim. Jednakże wspomniane plany i dokumenty mogą stanowić własność Kupującego: (a) jeśli zostanie to ustalone lub (b) jeśli odnoszą się one do osobnej wstępnej Umowy rozwojowej, w związku z którą nie nastąpi żadna konstrukcja, a także w której własność Firmy wspomnianych planów i dokumentów nie została zastrzeżona Wszelkie rysunki lub dokumentacja techniczna przeznaczone do użycia przy konstrukcji Zakładu lub jego części przekazane Firmie przez Kupującego przed lub po zawarciu umowy pozostają wyłączną własnością Kupującego. Nie mogą one, bez jego zgody, być wykorzystywane przez Firmę lub kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub komunikowane osobom trzecim. 4. Warunki Płatności. 4.1 Standardową Formą Płatności, jeśli nie zostało uzgodnione inaczej, jest nieodwołalna potwierdzona akredytywa i/lub płatność gotówką przy złożeniu zamówienia.

3 Page 3 of Failure by the Purchaser to pay in accordance with the terms of the contract shall entitle the Company at its option to: (i) withhold future deliveries until such payment has been made and further payments secured to its satisfaction (ii) liquidated damages at 0,6 % above the EURIBOR base rate for each day the amount remains outstanding after the due date (iii) payment by the due date shall be the essence of the contract 4.3 In the event of debt recovery proceedings the Company has the right to recover all cost, including third Party costs, from the Purchaser. 4.4 If the Purchaser delays in making any payment, the Company may postpone the fulfilment of his own obligations until such payment is made, unless the failure of the Purchaser is due to an act or omission of the Company. 4.5 If an instalment of the payment is due after the start up of the plant or machinery, said payment shall be done in any case within 6 months from the shipping of the goods. 4.6 If the Purchaser does not collect the goods after the notice of the Company informing that the goods are ready to be shipped, the Purchaser shall pay the costs for the storage at the Company s and the Company shall be entitled to issue the invoice for the part of the price related to the construction. 4.7 If the Purchaser does not collect the goods after the information that the Company is ready to ship them, the Purchaser shall bear the risk of damage or perishment of the goods. 5. Prices. 5.1 All orders are accepted at prices agreed in writing. IF THE REQUEST OF CONSTRUCTION IS MADE BY THE PURCHASER AFTER MORE THAN 12 MONTHS AFTER THE SIGNATURE OF THE ORDER, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO INCREASE OR DECREASE PRICES QUOTED, PROPORTIONALLY TO THE INCREASE OF RAW MATERIALS, FOREIGN CURRENCY TO PAY IT, IMPORT DUTY, FREIGHT CHARGES OR MANUFACTURERS PRICES. 5.2 The Company reserves the right to amend prices to correct errors or omissions. Prices quoted are always on an Ex Works (Incoterms 2010) basis and are exclusive of VAT. When it is not agreed a different condition, the Company will on each shipment make a charge to cover the packaging (even if it is deemed necessary to preserve the goods, as provided at art. 4 and 6), transportation and insurance on the goods being supplied. 6. Delivery Dates. 6.1 All delivery dates quoted are estimated, are not guaranteed, and do not form a term of this contract. THE COMPANY undertakes to make every endeavour to adhere to the delivery schedule but WILL NOT ACCEPT CANCELLATION OF CONTRACT FOR, OR LIABILITY FOR ANY DIRECT OR INDIRECT LOSSES WHICH MAY ARISE FROM, LATE DELIVERY. Where an order calls for a number of items, the Company reserves the right to despatch all or any number of items as and when available, and Purchaser shall pay all invoices in respect of such deliveries in accordance with the terms of payment set out above. 4.2 Niewywiązanie się przez Kupującego z warunków płatności wynikających z umowy upoważnia Firmę do: (i) wstrzymania przyszłych dostaw do momentu otrzymania tych płatności oraz satysfakcjonującego zabezpieczenia przyszłych płatności (ii) kar umownych w wysokości 0,6% powyżej stawki bazowej EURIBOR za każdy dzień zaległości po terminie płatności (iii) płatności w terminie powinny stanowić esencję umowy 4.3 W przypadku działań windykacyjnych Firma ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów przez Kupującego, włącznie z kosztami poniesionymi przez Osoby trzecie. 4.4 Jeśli Kupujący zwleka z dokonaniem płatności, Firma może opóźnić wykonanie własnych zobowiązań do momentu otrzymania tych płatności, chyba że działanie Kupującego wynika z działania lub zaniechania ze strony Firmy. 4.5 Jeśli rata płatności pozostaje niezapłacona po rozruchu zakładu lub urządzenia, płatność ta powinna zostać dokonana w ciągu 6 miesięcy od momentu dostawy towarów. 4.6 Jeśli Kupujący nie odbierze towarów po otrzymaniu informacji od Firmy o gotowości towarów do wysyłki, Kupujący pokryje koszty magazynowania w Firmie, a Firma będzie upoważniona do wystawienia faktury za część wartości związaną z konstrukcją. 4.7 Jeśli Kupujący nie odbierze towarów po otrzymaniu informacji od Firmy o gotowości towarów do wysyłki, Kupujący poniesie ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia towarów. 5. Ceny. 5.1 Wszystkie zamówienia potwierdzane są w cenach uzgodnionych na piśmie. JEŚLI KUPUJĄCY ZŁOŻY ZLECENIE PRODUKCJI PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD MOMENTU PODPISANIA ZAMÓWIENIA, FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA CENY OFERTOWEJ, PROPORCJONALNIE DO WZROSTU KOSZTÓW SUROWCÓW, WALUT DO ICH ZAPŁATY, CŁA, KOSZTÓW TRANSPORTU LUB CEN PRODUCENTÓW. 5.2 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w celu korekcji błędów lub pominięć. Oferowane ceny są zawsze na warunkach EXW (Incoterms 2010) i nie zawierają podatku VAT. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Firma przy każdej wysyłce doliczy koszt pakowania (nawet jeśli jest to konieczne do zachowania towarów w dobrym stanie, zgodnie z art. 4 i 6), transportu i ubezpieczenia dostarczanych towarów. 6. Terminy dostaw. 6.1 Wszystkie oferowane terminy dostaw są przybliżone, nie są gwarantowane i nie stanowią warunku niniejszej umowy. FIRMA czyni wszelkie starania, aby dotrzymać terminów dostaw, aczkolwiek NIE ZAAKCEPTUJE REZYGNACJI Z UMOWY ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY MOGĄCE WYNIKAĆ Z OPÓŹNIONEJ DOSTAWY. W przypadku gdy zamówienie opiewa na kilka pozycji, Firma zastrzega sobie prawo do wysyłki wszystkich lub dowolnej liczby towarów zgodnie z ich gotowością, a Kupujący zapłaci wszystkie faktury związane z tymi dostawami, zgonie z warunkami płatności wyszczególnionymi powyżej.

4 Page 4 of If the Purchaser does not collect the goods after the information that the Company is ready to ship them, the Purchaser shall bear the costs of preservation of the goods, including packaging necessary to preserve it at open-air and a fee of 200 Euro per week of delay. 7. Delivery. 7.1 The Company shall not be liable to the Purchaser for any damage or loss arising directly or indirectly out of delay in delivery of the goods nor will the Company be liable for any consequential or special loss claimed by the Purchaser including without limitation delay retention, loss of profit, loss of production, loss of time charges or liability to any Third Parties. 7.2 Delivery shall occur and risk of loss shall pass to the buyer upon delivery of the material to the carrier at the point agreed. Transportation shall be at buyer s sole risk and expense, and ANY CLAIM FOR LOSS OR DAMAGE IN TRANSIT SHALL BE AGAINST THE CARRIER ONLY. 8. Damage or Loss in Transit. 8.1 No responsibility will be accepted by the Company for damage or loss of goods in transit. Any such damage should be notified to the Carrier and to the Company within 4 days of receipt, and the goods held for inspection to enable a claim to be made on the Carrier. If the goods are lost or not received by the Purchaser within 6 days of date of invoice, the Carrier and Company should be immediately notified. 9. Return of Goods. 9.1 No goods may be returned without the Company's written consent. Where goods are alleged to be defective or not in conformity with the Company's written specification, full details must be given and credit (or replacements) will not be issued until defects have been agreed by the Company. In no circumstances will goods which have been used, altered, or soldered be considered for credit or replacement. 10. Representations, Conditions and Warranties Save as expressly set out herein, the Company shall not be liable for any representation made by or on behalf of the Company and all conditions and warranties, express or implied, statutory or otherwise are excluded. 11. Warranty and Liability of Company 11.1 The Company shall make every reasonable effort to have repaired or replaced free of charge any goods which are, or become, defective through any fault in design, materials or workmanship in the manufacture thereof, provided that such defect occurs within 12 months of date of start-up by the purchaser AND NOT LATER THAN 18 MONTHS AFTER THE DATE OF SHIPPING OF THE GOODS, AND PROVIDED THAT THE PURCHASER NOTIFIES THE COMPANY OF ANY SUCH DEFECT IMMEDIATELY, IT IS TO SAY WITHIN 48 HOURS AFTER IT OCCURS Unless otherwise agreed, the Purchaser shall bear the cost and risk of transport of defective parts and of repaired parts or parts supplied in replacement of such defective parts between the place where the Plant is situated and the Company's works. 6.2 Jeśli Kupujący nie odbierze towarów po otrzymaniu informacji od Firmy o gotowości towarów do wysyłki, Kupujący poniesie koszty ochrony towarów, włącznie z opakowaniami niezbędnymi do przechowywania ich na wolnym powietrzu, a także opłatę 200 Euro za każdy tydzień opóźnienia. 7. Wydajność. 7.1 Firma nie będzie odpowiedzialna przed Kupującym za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opóźnień w dostawach towarów, a także Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek wynikłe lub specjalne straty zgłoszone przez Kupującego, włączając retencję opóźnień bez ograniczeń, utratę korzyści, utratę produkcji, utratę czasu, a także odpowiedzialność względem Osób Trzecich. 7.2 Dostawa nastąpi i ryzyko utraty przejdzie na kupującego w momencie dostawy materiałów do przewoźnika w uzgodnionym miejscu. Wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący i JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ODSZKODOWANIA ZA STRATY LUB USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU NALEŻY KIEROWAĆ JEDYNIE DO PRZEWOŹNIKA. 8. Uszkodzenia lub straty podczas Tranzytu. 8.1 Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty towarów w tranzycie. Wszelkie tego typu szkody należy zgłosić Przewoźnikowi i Firmie w ciągu 4 dni od daty odbioru, a także należy udostępnić towary do inspekcji w celu żądania odszkodowania od Przewoźnika. W przypadku zagubienia towarów lub nie otrzymania ich przez Kupującego w ciągu 6 dni od daty faktury, należy niezwłocznie poinformować Przewoźnika i Firmę. 9. Zwrot towarów. 91. Żadne towary nie podlegają zwrotowi bez pisemnej zgody Firmy. W przypadku stwierdzenia wad towarów lub ich niezgodności z pisemną specyfikacją Firmy, należy podać szczegółowe informacje. Zwrot kosztów (lub wymiana towarów) może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu wad przez Firmę. W żadnym razie towary, które były używane, zmieniane lub lutowane, nie mogą podlegać wymianie lub zwrotowi kosztów. 10. Reprezentacja, Warunki i Gwarancje Z wyjątkiem sytuacji opisanych tutaj, Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek przedstawicielstwa Firmy lub w jej imieniu, a wszystkie warunki i gwarancje, określone lub sugerowane, ustawowe lub inne są wyłączone. 11. Gwarancja i Odpowiedzialność Firmy Firma podejmie wszystkie rozsądne kroki, aby naprawić lub wymienić na swój koszt wszystkie towary, które są lub staną się niesprawne z powodu wad konstrukcyjnych, materiałowych lub produkcyjnych, pod warunkiem że wady wystąpią w ciągu 12 miesięcy od daty rozruchu przez kupującego I NIE PÓŹNIEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY DOSTAWY TOWARÓW, POD WARUNKIEM ŻE KUPUJĄCY POINFORMUJE FIRMĘ O TAKICH WADACH NIEZWŁOCZNIE, TO JEST W CIAGU 48 GODZIN OD ICH WYSTĄPIENIA Jeśli nie uzgodniono inaczej, Kupujący poniesie koszty i ryzyko transportu wadliwych części, a także części naprawionych lub dostarczanych w miejsce wadliwych pomiędzy Zakładem a fabryką Firmy.

5 Page 5 of 11 SAVE AS AFORESAID, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE COMPANY BE LIABLE, IN CONTRACT OR OTHERWISE FOR ANY LOSS, DAMAGE, EXPENSE, OR INJURY WHATSOEVER, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SUPPLY OR INSTALLATION, USE OR FAILURE OF, DEFECT IN, THE GOODS SOLD THEREUNDER In order to be able to avail himself of his rights under this Clause the Purchaser shall notify the Company in writing without delay of any defects that have appeared and shall give him every opportunity of inspecting and remedying them The warranty is void for the wearing parts and in case the maintenance is not done by a professionally skilled technician regularly, and respecting the instructions given by the Company THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES NOT EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE If any of the goods shall have been altered, modified, repaired, dismantled or otherwise tampered with or interfered with by the Purchaser or any other unauthorised person or if the goods shall be used or installed contrary to any operating instructions issued by the Company or to the warranty given by these conditions, then the warranties in this clause shall be void and ineffective Where a site visit is requested in respect of equipment supplied by the Company a charge will be levied should the defects prove to be outside the guarantee issued herein. 12. Reservation of Title The Company reserves title to the goods and the Purchaser holds the goods delivered hereunder as bailee for the Company until the Purchaser has paid the Company in full for such goods As bailee, the Purchaser: (i) will store such goods, if unused, separately and so as to be identifiable as the property of the Company. and (ii) will be entitled to use the goods and to incorporate them into machinery or other articles, but in such event or events the goods will remain the property of the Company and in case of late payment the Purchaser will on request of the Company and at Purchaser's expense separate the goods from any machinery or other articles in which they may be incorporated and redeliver them to the Company If the law of the country where the Plant is situated after delivery does not permit the Company to retain the property in the Plant, the Company shall be entitled to the benefit of such other rights in respect thereof as such law permits him to retain. The Purchaser shall give the Company every assistance in taking any measures required to protect the Company's right of property or such other rights as aforesaid. 13. Sub-contracting The Company shall be entitled to sub-contract all or any of its obligations hereunder. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEGO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA, UMOWNIE ANI W INNY SPOSÓB ZA STRATY, USZKODZENIA, WYDATKI LUB JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA, WYNIKAJĄCE LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z DOSTAWĄ LUB INSTALACJĄ, UŻYTKOWANIEM LUB AWARIĄ, WADAMI SPRZEDANYCH TOWARÓW W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z tego Zapisu Kupujący powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Firmę o wszelkich powstałych wadach, a także umożliwić mu ich inspekcję i naprawę Gwarancja nie obowiązuje części podlegających naturalnemu zużyciu, a także w sytuacji gdy urządzenia nie były regularnie konserwowane przez odpowiednio przeszkolony personel lub niezgodnie z instrukcjami Firmy POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE I WYŁĄCZA WSZYSTKIE INNE GWARANCJE NIE UJĘTE TUTAJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYRAŻONE CZY ZASUGEROWANE PRAWEM LUB INACZEJ, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKICHKOLWIEK SUGEROWANYCH GWARANCJI ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W przypadku jakichkolwiek zmian, modyfikacji, napraw, demontażu lub innych ingerencji towarów przez Kupującego lub inny nieautoryzowany personel lub jeśli towary będą użytkowane lub instalowane niezgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez Firmę lub gwarancją udzieloną przez te warunki, niniejsza gwarancja nie obowiązuje W przypadku konieczności wizyty na miejscu w celu inspekcji towarów dostarczonych przez Firmę, zostanie naliczona opłata w przypadku, gdy zaistniałe wady nie są objęte niniejszą gwarancją. 12. Rezerwacja Własności Dostarczone towary pozostają własnością Firmy, a Kupujący bierze je w depozyt w imieniu Firmy do momentu zapłaty Firmie całości zobowiązania za ich dostawę Jako depozytariusz Kupujący: (i) będzie przechowywał towary (jeśli nie będą używane) osobno i umożliwiając ich łatwą identyfikację jako własność Firmy. oraz (ii) będzie upoważniony do użycia towarów i wbudowania ich do maszyn lub innych artykułów, lecz w takim wypadku lub wypadkach towary pozostaną własnością Firmy i w przypadku opóźnień w płatnościach Kupujący na żądanie Firmy i na swój koszt odłączy towary od jakiejkolwiek maszyny lub innych artykułów, do których mogły zostać zabudowane i dostarczy je do Firmy Jeśli prawo kraju, w którym znajduje się Zakład, nie zezwala na utrzymanie przez Firmę prawa własności do dostarczonych towarów na terenie Zakładu, Firma będzie miała prawo do korzyści wynikających z podobnych obowiązujących praw w stopniu, w jakim prawo na to zezwala. Kupujący zapewni Firmie wszelką pomoc w podejmowaniu wszelkich kroków niezbędnych do ochrony prawa własności Firmy lub innych podobnych praw opisanych powyżej. 13. Podwykonawstwo Firma ma prawo do zlecania podwykonawcom całości lub części swoich obowiązków tutaj opisanych.

6 Page 6 of Drawings and information 14.1 All estimates, designs, drawings, computer programmes and computer software prepared by the Company whether upon the commission by or the instructions of the Purchaser or otherwise shall unless otherwise specifically provided in the contract remain the property and copyright of the Company. The Company allows the Purchaser to use such material where necessary for the Purchaser to have the full benefit of the products supplied, such us maintenance and repairs of the product. It is then intended that the Company shall be at liberty to make use of any designs, drawings, plans, models, specifications, computer programmes and other software prepared for in the course of the work done under this contract or for the purpose of any other contract in which the Company may be engaged. Any invention produced by the Company in the course of carrying out the contract shall be the property of the Company and nothing in this contract shall operate to prevent the Company taking such steps as it shall think fit by way of patent application or otherwise to protect its rights in such invention. Any information as to such invention or development thereof which may be communicated to the Purchaser in the course of performance of the contract shall be treated as confidential by the Purchaser and shall not be available to third parties without the consent of the Company. The Company shall provide for the Purchaser in respect of any goods supplied by the Company under such instructions by way of a manual of instructions or in such other form as the Company shall deem fit sufficient to enable the Purchaser to operate any goods or equipment and to deal with such adjustments and routine maintenance as would normally be carried out by the operator thereof but the Company shall be under no obligation to supply the Purchaser with copies of its manufacturing or working drawings or specifications or other information not essential to the operation and use of the goods supplied The Purchaser shall be responsible for the accuracy of any drawings or specifications supplied or checked and approved by the Purchaser and the Company shall not be liable for any defects resulting from any error or inaccuracy in such drawings or specifications or for any failure of the goods to fulfil requirements not included in such drawings and specifications. THE DRAWINGS MADE BY THE COMPANY AND BASED ON THE DATA GIVEN BY THE PURCHASER SHALL BE DEEMED ACCEPTED BY THE PURCHASER IF NO COMMENTS OR REQUEST OF VARIATION IS SENT BY THE PURCHASER WITHIN 14 DAYS FROM THE RECEIPT OF THE DRAWINGS. THE COMPANY IS ALLOWED TO REFUSE NEW DRAWINGS OR MODIFICATIONS AFTER THE EXPIRATION OF SAID DEADLINE. THE ACCEPTANCE OF A LATE APPROVAL OR MODIFICATION ALLOWS THE COMPANY TO A DELAY OF DELIVERY. SUCH DELAY SHALL BE COMMUNICATED BY THE COMPANY TO THE PURCHASER WHEN THE VARIATION OR NEW DRAWING IS ACCEPTED. 14. Rysunki i informacje Jeśli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie szacunki, projekty, rysunki, programy komputerowe i oprogramowanie przygotowane przez Firmę zarówno na zlecenie jak i polecenie Kupującego lub inaczej, pozostają własnością i prawami autorskimi Firmy. Firma zezwala Kupującemu na używanie tego typu materiałów, aby Kupujący mógł w pełni skorzystać z dostarczonych produktów, takich jak konserwacja i naprawy produktów. Rozumie się, że Firma może swobodnie korzystać z wszelkich projektów, rysunków, planów, modeli, specyfikacji, programów komputerowych i innego oprogramowania przygotowanego w ramach prac objętych niniejszą umową lub w ramach innych umów, w których Firma może uczestniczyć. Jakiekolwiek wynalazki stworzone przez Firmę w trakcie realizacji niniejszej umowy staną się własnością Firmy i żaden zapis umowy niniejszej umowy nie może powstrzymać Firmy przed podjęciem kroków, które uzna za stosowne za pomocą wniosku patentowego lub innych w celu ochrony swoich praw do takiego wynalazku. Wszelkie informacje dotyczące tego typu wynalazków lub ich rozwoju, które Kupujący może uzyskać w trakcie realizacji umowy winny być przez niego traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez zgody Firmy. Firma zapewni Kupującemu w zakresie dostarczonych przez nią towarów odpowiednie informacje w formie instrukcji obsługi lub innych formach uznanych przez Firmę za wystarczające, aby umożliwić Kupującemu obsługę tych towarów lub urządzeń, a także regulację i rutynową konserwację, które normalnie należą do obowiązków operatora, lecz Firma nie będzie miała obowiązku dostarczenia Kupującemu kopii swoich rysunków produkcyjnych lub roboczych, specyfikacji lub innych informacji nie będących niezbędnymi do pracy i użytkowania dostarczonych towarów Kupujący będzie odpowiedzialny za dokładność wszelkich rysunków lub specyfikacji dostarczonych lub sprawdzonych i zatwierdzonych prze Kupującego, a Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek wady wynikające z jakichkolwiek błędów lub niedokładności w tych rysunkach lub specyfikacjach lub za niezdolność towarów do spełnienia wymagań nieujętych w tych rysunkach lub specyfikacjach. UWAŻA SIĘ, ŻE RYSUNKI, PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ OPARTE NA DANYCH ZAPEWNIONYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO, ZOSTAŁY PRZEZ KUPUJĄCEGO ZAAKCEPTOWANE, JEŚLI NIE ZGŁOSI ON UWAG LUB NIE ZAŻĄDA ZMIAN W CIĄGU 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA RYSUNKÓW. FIRMA MA PRAWO DO ODMOWY WYKONANIA NOWYCH RYSUNKÓW LUB WPROWADZENIA MODYFIKACJI PO UPŁYWIE TEGO TERMINU. AKCEPTACJA PÓŹNEGO ZATWIERDZENIA LUB MODYFIKACJI UMOŻLIWIA FIRMIE OPÓŹNIENIE DOSTAWY. O TAKIM OPÓŹNIENIU KUPUJĄCY ZOSTANIE POINFORMOWANY PRZEZ FIRMĘ PO ZAAKCEPTOWANIU ZMIANY LUB NOWEGO RYSUNKU.

7 Page 7 of Unless performance figures have been stipulated, the Company shall be under no liability merely for failure to obtain any particular performance. Where performance figures have been stipulated they shall be subject to any tolerance specified in the contract or documents referred to therein or, if none, to tolerances customary in the industry. If performance figures obtained on any test provided for in the contract are outside the tolerance limits, the Purchaser shall be entitled to reject the goods, but before rejecting the goods or claiming damages the Purchaser will give the Company a reasonable time and opportunity to rectify the performance of goods. The performance figures are based on tests that are made by the Company on samples supplied and chosen by the Purchaser, who affirms that the samples correspond to the same substance that will be treated including all the possible periodical fluctuations or future changes of the product. THEREFORE, THE COMPANY SHALL NOT BE DEEMED LIABLE IF THE EQUIPMENT DOES NOT OBTAIN THE EXPECTED PERFORMANCE IF THE SAMPLE THAT WAS SUPPLIED OR INDICATED BY THE PURCHASER WAS NOT REPRESENTATIVE OF THE REAL PRODUCT BECAUSE WAS WRONGLY CHOSEN OR BECAUSE OF ITS PHYSICAL AND CHEMICAL EVOLUTION IN THE LAPSE OF TIME BETWEEN ITS COLLECTION AND THE TEST. The performance is limited to the Products that have exactly the same features of the tested sample in all details, like chemical composition, suspended and dissolved solids concentration, particle size distribution, ph, viscosity, temperature, capillarity suction time and any other condition. All the performance are intended as made following the methods: "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" prepared and published jointly by: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. "METODI ANALITICI PER I FANGHI" Technological Parameters from QUADERNI 64 of ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - Consiglio Nazionale delle Ricerche 1984 "METODI ANALITICI PER I FANGHI" Biological and Biochemical Parameters from QUADERNI 64 of ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - Consiglio Nazionale delle Ricerche The Purchaser warrants that the full details of the use for which the goods are intended have been given to the Company. The Company shall not be liable for failure of the goods to be suitable for any use not specified or insufficiently specified by the Purchaser or for unsuitability of the goods for use with any machinery or equipment of which full details have not been given to the Company. The Purchaser accepts that the use of the goods with equipment or machinery of which insufficient details have been disclosed to the Company may be unsafe and the Company shall not be responsible for lack of safety in such circumstances or resulting from facts or characteristics of associated equipment or machinery or working conditions or any environment not disclosed to the Company Jeśli nie określono parametrów wydajnościowych, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność uzyskania określonego parametru wydajnościowego. W przypadku określenia parametrów wydajnościowych, podlegają one tolerancji określonej w umowie lub dokumentach odnoszących się do niej lub, jeśli takowych nie było, do tolerancji standardowo przyjętych w danym przemyśle. Jeśli parametry wydajnościowe, uzyskane w rezultacie badań zapewnionych przez umowę, nie mieszczą się w granicach tolerancji, Kupujący będzie uprawniony do rezygnacji z towarów, lecz przed rezygnacją lub żądaniem odszkodowania, Kupujący zapewni Firmie odpowiedni czas i możliwości na poprawienie wydajności towarów. Parametry wydajnościowe oparte są na badaniach przeprowadzonych przez Firmę na próbach wybranych i dostarczonych przez Kupującego, który potwierdza, że próby te odpowiadają tej samej substancji, która będzie podlegała filtracji, włączając wszystkie możliwe okresowe fluktuacje i przyszłe zmiany produktu. Z TEGO WZGLĘDU FIRMA NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI URZĄDZENIA NIE UZYSKAJĄ OCZEKIWANYCH OSIĄGÓW, JEŚLI DOSTARCZONA LUB WSKAZANA PRZE KUPUJĄCEGO PRÓBA NIE BYŁA REPREZENTATYWNA DLA PRAWDZIWEGO PRODUKTU, PONIEWAŻ ZOSTAŁA NIEWŁAŚCIWIE DOBRANA LUB Z POWODU JEJ EWOLUCJI FIZYCZNEJ LUB CHEMICZNEJ W CZASIE MIĘDZY JEJ POBRANIEM A BADANIEM. Parametry wydajnościowe ograniczone są do Produktów posiadających dokładnie te same cechy co badana próba we wszystkich szczegółach, takich jak skład chemiczny, zagęszczenie zawieszonych i rozpuszczonych części stałych, rozkład ziarnowy, ph, lepkość, temperatura, czas ssania kapilarnego, a także wszelkie inne warunki. Wszystkie parametry wydajnościowe określone zostały na podstawie następujących metod: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER przygotowane i opublikowane wspólnie przez: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. METODI ANALITICI PER I FANGHI Parametry Technologiczne z QUADERNI 64 ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - Consiglio Nazionale delle Ricerche 1984 METODI ANALITICI PER I FANGHI Parametry Biologiczne i Biochemiczne z QUADERNI 64 ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE Consiglio Nazionale delle Ricerche Kupujący gwarantuje, że szczegółowo poinformował Firmę o planowanym przeznaczeniu użytkowania towarów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak przydatności towarów do jakichkolwiek zastosowań nie wyszczególnionych lub niewystarczająco określonych przez Kupującego lub nieprzydatność towarów do zastosowania z maszynami lub urządzeniami, których szczegóły nie zostały dostarczone Firmie. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że użytkowanie towarów z urządzeniami lub maszynami, których szczegółowe dane nie zostały dostarczone Firmie, może być niebezpieczne i Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak bezpieczeństwa w takich okolicznościach lub wynikających z faktów lub charakterystyk powiązanych urządzeń lub maszyn lub warunków pracy lub środowiska nie ujawnionych Firmie.

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support 1 Jak zacząć www.apple.com/pl/support Instalacja Leoparda Aby uaktualnić system operacyjny do wersji Mac OS X Leopard, włóż płytę instalacyjną i kliknij dwukrotnie w ikonę Instalacja Mac OS X. Następnie

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo