Forma płatności Przelew na podstawie faktury VAT/rachunku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma płatności Przelew na podstawie faktury VAT/rachunku"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/10/2014 Z DNIA r. Zamawiający MARDTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: REGON KRS Adres do bieżących kontaktów oraz udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów: Tytuł projektu Przedmiot zamówienia Opis zamówienia Termin realizacji Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w celu dywersyfikacji oferty firmy Mardtec w ramach: Działanie RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Zakup: WYKRAWARKA REWOLWEROWA Wykrawarka rewolwerowa : - Środek trwały nowy - Minimalne funkcje maszyny: - Gwintowanie - Przetłaczanie - Formowanie(np. otwory wentylacyjne) - Narzędzia rolkowe - Znakowanie - Perforowanie - Parametry techniczne: - Maksymalna grubość blachy- 6.3 mm - Dokładność wykrawania- +/ mm - Nacisk 200 kn - Zaciski blachy (ręczne sterowanie) 2 szt. - Dokładność pozycjonowania (wykrawania kątowego) - +/ stopni - Prędkość symultaniczna przesuwu osi 86m/min - Zakres obróbczy X,Y 1500mm x 2500mm, z repozycją 1500mmx5000mm - Gwarancja min. 1 rok; - Bezpłatny transport, uruchomienie i szkolenie 45 dni od dnia otrzymania zamówienia. Forma płatności Przelew na podstawie faktury VAT/rachunku

2 Koszty dostawy (jeżeli dotyczy) Warunki przystąpienia do konkursu Kryteria oceny ofert Sposób realizacji Termin składania oferty Ponosi Zleceniobiorca Oferenci ubiegający się o realizację zlecenia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Zleceniobiorca, który zaproponuje urządzenie spełniające łącznie wszystkie parametry techniczne uwzględnione w Opisie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Zleceniobiorca, którego środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z dotacji krajowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów: Kwota brutto 100% Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem zaoferowanej kwoty. jednorazowy Do godzina 10:00 UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty dostarczone po terminie podlegają odrzuceniu. Oferty prosimy składać w formie elektronicznej (format pliku tekstowego kompatybilny z Microsoft Word 2007 albo Adobe Acrobat Reader) na adres Sposób składania oferty faxem: pocztą lub osobiście na adres: Mardtec Sp. z o.o. Ul. Skrajna 1, Szpetal Górny Fabianki Poland Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna zawierać wykaz parametrów technicznych oferowanego urządzenia wraz z podaniem ceny brutto. 2. Każdy Oferent może przysłać jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny, w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Dokumenty sporządzone w innych językach powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Oferenta. 3. Zleceniodawca zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści oferty. Będzie miał również prawo wezwać Oferentów do uzupełnienia wymaganych i

3 dodatkowych dokumentów. W szczególności Zleceniodawca będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę. Informacje dodatkowe Negocjacje z Oferentami 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zlecenia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony. 2. Zleceniodawca jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zleceniodawcy. Przesłanki odrzucenia ofert Zleceniodawca odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego, b) zostanie złożona przez Oferenta niespełniającego warunków dostępu do udziału w postępowaniu, c) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert, d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, e) zostanie złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu wg zasad opisanych poniżej: Oferent nie może być powiązany kapitałowo ze Zleceniodawcą Oferent nie może być w sporze sądowym ze Zleceniodawcą oraz nie mogło dotychczas zostać wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zleceniodawcy przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Oferenta. Inne: 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi firmę, której oferta została wybrana. 3. Zleceniodawca nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 4. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Wszelka korespondencja Oferentami będzie prowadzona w języku polskim, angielskim lub niemieckim. 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zakupowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

4 THE CALL FOR TENDERS NO 1/10/2014 OF r. Ordering Party MARDTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: REGON KRS Address for current contacts and to answer bidders questions: The title of the Project: The Implementation of a new technological solutions to diversify the company's MARDTEC offer under the Operation RPO Province kujawsko-pomorskie for the years The subject of the contract: Description of the contract: The Deadline Form of payment shipping costs ( if applicable) Conditions to be met by the bidders THE PUNCH PRESS Punch press: - Tangible asset - Minimum functions of the machinery: - threading - forcing through - moulding ( e.g air holes) - roller tool, - marking, - perforating, - Technical parameters: - maximum sheet thickness-6.3 mm, - punching precision- +/-0.10mm, - pressure 200kN - clamp sheets ( manual control) 2 pcs. - positioning accuracy ( angle punching)- +/ degrees - axis simultaneous speed 86m/min - Machining range X, Y 1500 mm x 2500 mm, with repositioning 1500mmx5000mm - Warranty- minimum one year; - free transport, start-up and training 45 days from the date of receipt of the order Credit transfer on the basis on invoice/ bill Born by the contractor Bidders applying for the performance of the order have to meet the following conditions to participate in the proceeding.

5 1. Only the bidder, who will propose a device meeting all technical parameters described in the contract may apply for the performance of the order. 2. Only the bidder, whose tangible asset was not co-financed from the EU funds or national subsidies during 7 years preceding the date of purchase by bidder may apply for the performance of the order Evaluation criteria: Method of performance The deadline for the submission of bids the ordering party will select the best bid from the accepted bids, on the basis on the following criteria Gross value 100% The ordering party reserves the right to negotiate the price offered by the bidder. one-time until to 10 am, Notice: The date of submitting bids is decisive. Bids submitted after the deadline will be rejected. Please, submit the bids in electronic form ( text file format compatible with Microsoft Word 2007 or Adobe Acrobat Reader) address The way of submitting the bids: fax: , by traditional mail or personally, address: Mardtec Sp. z o.o. Ul. Skrajna 1, Szpetal Górny Fabianki Poland 1. The bid should include a list of technical parameters of the offered device, together with the gross price. 2. Each bidder can send one legible bid in Polish, English or German. The documents made in other language should be sent with the enclosed translation into Polish certified by the bidder. The way of preparation of the bid: 3.The ordering party reserves the right, when analyzing the documents and when it is required, to demand from the bidders the explanations concerning the content of the bid. The ordering party will have the right to ask the bidder to complete the required and additional documents.in Particular the ordering party will have the right to demand explanations from the bidders whose bids will offer a grossly low price. Negotiation with the bidder 1. The ordering party reserves the right to negotiate with the bidder, whose bid is chosen as the most advantageous and the

6 right to withdraw from placing the order when the agreement is not reached during negotiations. The bidder will be notified about the exact date of negotiations. 2. The ordering party is entitled to select the next most advantageous bid when the bidder, whose bid was considered the most advantageous refuses to sign the contract or signing the contract turns out to be impossible for any other reasons. 3. The ordering party reserves the right to cancel the call of tender and/or withdraw from any negotiations without giving reasons. If it happens, the bidder shall have no claim against the ordering party. Additional information The reasons for the rejection of bids: a)the content will not correspond to the content of the call for tenders b) will be submitted by the bidder who does not meet the required conditions to take part in the bidding, c) will be submitted after the deadline for submission of bids. d) will be legally void on the basis of other regulations. e) will be submitted by the bidder who is excluded from participation in the proceedings on the basis of the rules which are described below: The bidder shall not be related by equity with the ordering party. The bidder shall not be in litigation with the ordering party and a ruling shall issued, which shows that the ordering party is entitled to claim compensations from the bidder. Other information: 1. The ordering party reserves the right to modify the call for tender before the submission deadline and invalidate the proceedings at any stage of the proceedings without giving any reason. 2. The ordering party will notify the company, whose bid was selected as the most advantageous. 3. The ordering party cannot be held liable for any costs or expenses incurred by the bidders in connection with the preparation and submission of the bid. 4. This call of tender does not constitute the bid as provided for in the Civil Code. 5. All bidders correspondence should be in Polish, English or German. 6. The ordering party reserves the right to invalidate the purchase proceeding at any stage without giving a reason.

Bielsko-Biała, 24 luty 2015

Bielsko-Biała, 24 luty 2015 Bielsko-Biała, 24 luty 2015 Zapytanie ofertowe nr: 3605079 (PONOWNE) Realizowane w ramach projektu: Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności nr INNOLOT/I/11/NCBR/2014 Request

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 22/09/14/4.6 Inquiry No. 22/09/14/4.6

Zapytanie ofertowe nr 22/09/14/4.6 Inquiry No. 22/09/14/4.6 Rzeszów, 22.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 22/09/14/4.6 Inquiry No. 22/09/14/4.6 Dostawa Systemu do produkcji konwertera FTTH - proces łączenia włókien na potrzeby projektu pn. Wdrożenie wynalazku pasywnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy symulatora słonecznego

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy symulatora słonecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

TERMS OF REFERENCE. Case reference: ADZ-23-19/2013

TERMS OF REFERENCE. Case reference: ADZ-23-19/2013 TERMS OF REFERENCE Delivery of spinning-disk confocal microscope for live cell imaging in real-time for the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw Case reference: ADZ-23-19/2013

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo