Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem"

Transkrypt

1

2 Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza rozpuszczonego w oleju napędowym na emisje składników szkodliwych spalin Przemysł aw Mazurek, Krzysztof Okarma Estimation of the vehicles shapes and spatial locations using Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo method.. 13 Estymacja kształtów oraz przestrzennego położenia pojazdów z wykorzystaniem metody Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo Wiesł aw Grzesikiewicz, Lesł aw Kwaśniewski, Jarosł aw Seńko Analiza wyników symulacji zderzenia samochodu ze sztywną przeszkodą Finite element analysis of vehicle impacting into rigid wall Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Mirosł aw Siergiejczyk, Stanisł aw Gago Wybrane zagadnienia realizacji wirtualnych sieci prywatnych w telekomunikacji kolejowej The chosen problems of realization of the virtual private networks of railway telecommunication Krzysztof Grochowski, Lech Konopińs k i Kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym w inteligentnym systemie transportowym Supervisory and control systems for railway traffic in Intelligent Transportation Systems Andrzej Kochan Model informacyjny systemu kierowania ruchem kolejowym.. 73 The model of information flow of a system of rail traffic control Karol Cupiał, Janusz Grzelka, Michał Gruca, Adam Dużyński, Marcin Sosnowski Satellite navigation in vehicle traction research Nawigacja satelitarna w badaniach trakcyjnych samochodu Tomasz Ciszewski Correlation method of calibrating multi-channel ultrasonic flow detector for the automatic testing rails and wheels Korelacyjna metoda kalibracji automatycznych, wielokanałowych defektoskopów ultradźwiękowych do badania szyn i obręczy kół Zbigniew Pietrzykowski, Wiesł aw Juszkiewicz Analysis of navigators decision processes in anti-collision manoeuvres in an open sea area Analiza procesów decyzyjnych nawigatorów w manewrach antykolizyjnych na akwenie otwartym Ryszard Wawruch Accuracy of information about tracked targets in ECDIS and radar equipment comparative analysis Dokładność informacji o śledzonych obiektach w ECDIS i urządzeniu radarowym analiza porównawcza Bernard Wiśniewski, Jarosł aw Chomski, Andrzej Drozd Rozmyte charakterystyki statku jako obiektu sterowania Fuzzy characteristics of a ship as a control object 3

3 Jerzy Merkisz, Władysław Kozak, Jarosław Markowski, Maciej Bajerlein Instytut Silników Spalinowych i Transportu Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska THE INFLUENCE OF AIR DISSOLVED IN DIESEL FUEL ON THE TOXIC EXHAUST GAS ELEMENTS EMISSION The paper presents a concept of improving the combustion process with the use of the air dissolved in the diesel fuel and the results of the experimental investigations carried out in order to verify it. The combustion process of the direct injection compression-ignition engine being normally performed at a high excess of combustion air factor for the whole engine operation range is affected by local deficiencies of air inside the fuel sprays in a combustion chamber. This fact is one of the main reasons for forming the toxic compounds in exhaust gases such as carbon oxides, hydrocarbons and particulate matter. The concept presented concerns the improvement of the fuel spray atomisation by the release of the air previously dissolved in the fuel. The effect on the modifications of the combustion process is illustrated by the results of the measurements of the toxic compounds concentrations. Keywords: CI engine, fuel injection, solution, emission of toxic compounds. WPŁYW POWIETRZA ROZPUSZCZONEGO W OLEJU NAPĘDOWYM NA EMISJE SKŁADNIKÓW SZKODLIWYCH SPALIN Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję poprawy procesu spalania z wykorzystaniem powietrza rozpuszczonego w oleju napędowym oraz wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w celu jej weryfikacji. Proces spalania realizowany w silniku o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim charakteryzuje się dużym współczynnikiem nadmiaru powietrza w całym zakresie jego pracy. Niestety jego wartość w przestrzeni komory spalania lokalnie jest bardzo zróżnicowana. Jest to związane z doprowadzeniem paliwa do cylindra w postaci strug. Lokalne niedobory tlenu są przyczyną powstawania szkodliwych związków spalin takich jak tlenku węgla, węglowodorów i cząstek stałych. Przedstawiona koncepcja poprawy procesu rozpylenia jest związana z poprawą współczynnika nadmiaru powietrza wewnątrz strugi paliwa. Wpływ realizowanej koncepcji na proces spalania przedstawiono na przykładzie wyników pomiarów koncentracji związków szkodliwych spalin. Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, wtrysk paliwa, roztwór, emisja składników szkodliwych. Reviewer: Zdzisław Chłopek

4 Przemysław Mazurek, Krzysztof Okarma Wydział Transportu Samochodowego Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie ESTIMATION OF THE VEHICLES SHAPES AND SPATIAL LOCATIONS USING JUMP DIFFUSION MARKOV CHAIN MONTE CARLO METHOD In the article the method for estimation of the location, orientation and car shape is presented. In the case of multi-object tracking the Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo method can be used. It requires the initial preparation of the geometrical car models. Presented algorithm makes possible to fit the models and the acquired images in the spatial domain using Markov Chain Monte Carlo method. Because of the large number of possible cars visible on every single image more sophisticated method such as Jump Diffusion approach should be used. However such method causes the step-changing of the meta-model dimension for the visible scene. Keywords: Inteligent Transport Systems, Image Analysis, estimation, Jump Diffusion method. ESTYMACJA KSZTAŁTÓW ORAZ PRZESTRZENNEGO POŁOŻENIA POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM METODY JUMP DIFFUSION MARKOV CHAIN MONTE CARLO Streszczenie W artykule przedstawiono metodę estymacji położenia, orientacji oraz kształtu pojazdów. W przypadku śledzenia wielu obiektów użyta może być metoda Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo. Wymaga ona wstępnego przygotowania modelu geometrycznego pojazdów. Zaprezentowany algorytm umożliwia dopasowanie modeli oraz zarejestrowanych obrazów w przestrzeni przy użyciu metody Markov Chain Monte Carlo. Z uwagi na dużą liczbę pojazdów widocznych na każdym obrazie wykorzystano podejście oparte na bardziej zaawansowanej metodzie Jump Diffusion. Metody tego typu powodują jednakże skokową zmianę wymiaru meta-modelu opisującego widoczną scenę. Słowa kluczowe: Inteligentne Systemy Transportowe, analiza obrazu, estymacja, metoda Jump Diffusion. Reviewer: Tadeusz Niedziela

5 Wiesław Grzesikiewicz 1, Lesław Kwaśniewski 2, Jarosław Seńko 1 1 Instytut Pojazdów 2 Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich Politechnika Warszawska ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI ZDERZENIA SAMOCHODU ZE SZTYWNĄ PRZESZKODĄ W pracy przedstawiono metodę symulacji zderzenia samochodu osobowego ze sztywną przeszkodą przy użyciu komercyjnego programu LS-DYNA. Zamieszczono wybrane wyniki symulacji zderzenia samochodu Dodge Neon ilustrujące ruch i siły działające na pojazd w czasie zderzenia. Słowa kluczowe: zderzenie pojazdu, sztywna przeszkoda, symulacja komputerowa, MES, LS-DYNA. FINITE ELEMENT ANALYSIS OF VEHICLE IMPACTING INTO RIGID WALL Summary The paper presents a finite element analysis of the passenger vehicle impacting into rigid wall. The FE model of Dodge Neon developed by NCAC was utilized for computer simulations conducted using commercial code LS-DYNA. The movement of the vehicle, it is deformation and the forces applied to the wall were studied for three selected velocities. Keywords: crashwarthiness, rigid barrier, computer simulation, FEM, LS-DYNA. Recenzent: Zbigniew Lozia

6 Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Zakład Gospodarki Elektronicznej Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański INTERNET TECHNOLOGIES IN TRANSPORT MANAGEMENT The rapid progress in the information technology, globalization of activities and growing clients demand lay out new ways of business making. On the complicated, global transport market, the efficient cooperation between the partners within the same chain, undertaking profitable decision in due time and fulfilling the clients needs become the priority. The company providing transport services must be not only efficiently managed but most of all must be managed optimally. Rationalization and fastening of consignment registration, maximum reduction of errors, cost reduction, increasing effectiveness and competitiveness are among the most important goals which nowadays faces transport, forwarding and logistics companies. The advanced and verified informatics solutions are the indispensable support in realization of these goals. Keywords: internet technologies, electronic data interchange, transport logistics. TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU TRANSPORTEM Streszczenie Gwałtowny postęp w rozwoju technologii informatycznych, globalizacja działań i bardziej wymagający klienci wytyczają nowe drogi prowadzenia biznesu. W coraz złożonym, globalnym środowisku transportowym efektywna współpraca z partnerami w ramach sieci, podejmowanie na czas opłacalnych decyzji oraz spełnianie wymagań klientów stają się priorytetem. Praca przedsiębiorstwa świadczącego współcześnie usługi transportowe musi być jużnie tyle zarządzana sprawnie, co przede wszystkim zarządzana optymalnie. Usprawnienie i przyspieszenie obsługi rejestracji przesyłek, minimalizacja błędów, ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności i konkurencyjności to jedne z najistotniejszych celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwami branży TSL. Nieodzownym wsparciem w ich realizacji są zaawansowane i sprawdzone rozwiązania informatyczne. I znów podobnie jak w innych dziedzinach logistyki nie sposób nad tym wszystkim zapanować bez sprawnego, nowoczesnego narzędzia informatycznego. Słowa kluczowe: technologie internetowe, elektroniczna wymiana danych, logistyka transportu. Reviewer: Lucjan Grochowski

7 Mirosław Siergiejczyk, Stanisław Gago Wydział Transportu Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA REALIZACJI WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH W TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ W artykule dokonano analizy budowy i funkcjonowania oraz metodyki tworzenia wirtualnych sieci prywatnych VPN (ang. Virtual Private Networks). Omówiono zagadnienia związane z realizacją VPN w sieci IP Telekomunikacji Kolejowej oraz przedstawiono warunki realizacji tej usługi dla Spółek Grupy PKP. Zaproponowano koncepcję sieci VPN dla Spółki PKP PLK S.A. z wykorzystaniem infrastruktury Telekomunikacji Kolejowej. Słowa kluczowe: usługi teleinformatyczne, wirtualne sieci prywatne, sieć IP, Telekomunikacja Kolejowa. THE CHOSEN PROBLEMS OF REALIZATION OF THE VIRTUAL PRIVATE NETWORKS OF RAILWAY TELECOMMUNICATION Summary Paper presents analysis of structure, functioning and methodology of creation of the Virtual Private Networks (VPN). There are described the problems connected with realization of VPN in the IP net of Railway Telecommunication as well as there are presented conditions of realization such a service for Companies of the PKP Group. The nets VPN allow to assure communication for a lot of users on the base of the common net s infrastructure, in the way which guarantee the logic separation between the groups which are determined in the respective sub- -nets. Keywords: teleinformatic services, Virtual Private Networks, IP net, Railway Telecommunication.

8 Krzysztof Grochowski, Lech Konopiński Zakład Sterowania Ruchem Kolejowym Wydział Transportu, Politechnika Warszawska KIEROWANIE I STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM W INTELIGENTNYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM Opracowanie, przedstawiając wybrane zagadnienia dotyczące systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksr), stanowiących element inteligentnych systemów transportowych, porządkuje nazewnictwo, przedstawia niektóre wnioski z analizy systemów ksr, sugeruje istotne elementy uwzględniane podczas ich projektowania i wdrażania. Słowa kluczowe: kierowanie ruchem kolejowym, sterowanie ruchem kolejowym, inteligentny system transportowy. SUPERVISORY AND CONTROL SYSTEMS FOR RAILWAY TRAFFIC IN INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS Summary Some problems concerning supervisory and control systems for railway traffic, in Intelligent Transportation Systems (ITS), have been outlined in the paper. Some definitions and nomenclature relevant to the systems has been proposed. The authors point the main problems which should be taken into account during designing and implementation of the supervisory and control railway traffic systems. Keywords: supervisory railway traffic, control railway traffic, Intelligent Transportation Systems. Recenzent: Mirosława Da browa-bajon

9 Andrzej Kochan Wydział Transportu Politechnika Warszawska MODEL INFORMACYJNY SYSTEMU KIEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM W artykule określono model przepływu informacji w systemie kierowania ruchem, wychodząc od analizy struktury funkcjonalnej i organizacyjnej systemu jako części systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Model obrazuje drogi przepływu i rodzaj wymienianych informacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami. Słowa kluczowe: systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym, systemy informacyjne, model informacyjny, struktura funkcjonalna ksr, struktura organizacyjna ksr, przepływ danych. THE MODEL OF INFORMATION FLOW OF A SYSTEM OF RAIL TRAFFIC CONTROL Summary The model of information flow of a system of rail traffic control is presented in the article. The analyses was conducted on the bases of functional and organizational structure of the system, with is a part of a system of interlocking and rail traffic control. The model depicts paths of the flow of the information and types of information exchanging between particular sub systems. Keywords: supervisory and control railway (sir) systems, information systems, an information model, a functional structure of the sir, an organizational structure of the sir, a data flow. Recenzent: Mirosława Da browa-bajon

10 Karol Cupiał, Janusz Grzelka, Michał Gruca, Adam Dużyński, Marcin Sosnowski Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechnika Częstochowska SATELLITE NAVIGATION IN VEHICLE TRACTION RESEARCH The paper presents the results of vehicle traction research obtained with the use of system consisting of satellite signals receiver working in GPS standard and the differential system with reference station (DGPS) allowing to register among others the temporary coordinates of location and velocity of the researched vehicle in global reference World Geodetic System 1984 (WGS-84) with the frequency of 20 Hz. As a result of research into vehicle acceleration on selected gear the characteristics taking into consideration the influence of weather conditions and the road vertical profile were determined. The research proved full usefulness of the satellite navigation system to realize the thesis presented in the title of the paper and showed that it can be the alternative for other techniques of vehicle traction research. Keywords: vehicle traction research, satelite navigation, GPS, DGPS. NAWIGACJA SATELITARNA W BADANIACH TRAKCYJNYCH SAMOCHODU Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań trakcyjnych pojazdu samochodowego uzyskane przy pomocy systemu zawierającego odbiorniki sygnałów satelitarnych pracujące w systemie GPS i systemu różnicowego współpracującego ze stacją referencyjną (DGPS) pozwalające na rejestrację m.in. chwilowych współrzędnych położenia i prędkości badanego pojazdu w układzie elipsoidalnym ( układ WGS-84) z częstotliwością 20 Hz. W wyniku prób rozpędzania pojazdu samochodowego na wybranym biegu sporządzono jego charakterystyki zewnętrzne, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i profilu pionowego trasy. Badania wykazały pełną przydatność systemu nawigacji satelitarnej do realizacji tezy zawartej w tytule, która to może stanowić alternatywę dla innych metod badań trakcyjnych samochodu. Słowa kluczowe: badania trakcyjne pojazdu, nawigacja satelitarna, GPS, DGPS. Reviewer: Jacek Januszewski

11 Tomasz Ciszewski Wydział Transportu Politechnika Radomska CORRELATION METHOD OF CALIBRATING MULTI-CHANNEL ULTRASONIC FLOW DETECTOR FOR THE AUTOMATIC TESTING RAILS AND WHEELS In the article cross correlation function used in the method of calibration ultrasonic stand for automatic tests is described. The presented calibration strategy reduces the time of preparing multi-channel flow detector for the test, allows the correction of spatial placement of the probes and allows to improve the repeatability of the measurements thanks to gain selection procedures. Keywords: calibration, correlation, gain correction, ultrasound testing, digital signal processing, rails, wheels, multi-channel ultrasonic flaw detector. KORELACYJNA METODA KALIBRACJI AUTOMATYCZNYCH, WIELOKANAŁOWYCH DEFEKTOSKOPÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH DO BADANIA SZYN I OBRĘCZY KÓŁ Streszczenie W artykule opisano korzystającą z funkcji korelacji wzajemnej metodę kalibracji ultradźwiękowych stanowisk do wielokanałowego badania szyn i obręczy kół kolejowych. Zaprezentowana strategia kalibracji redukuje czas przygotowania wielokanałowego defektoskopu do badań. Wyznaczenie różnic w położeniu głowic ultradźwiękowych pozwala zsynchronizować pomiary w różnych kanałach defektoskopu. Dzięki procedurom doboru wzmocnienia metoda prowadzi do podwyższenia powtarzalności wyników badań. Słowa kluczowe: kalibracja, korelacja, korekcja wzmocnienia, badania ultradźwiękowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, szyny, obręcze kół, wielokanałowydefektoskopultradźwiękowy. Reviewer: Wojciech Wawrzyński

12 Zbigniew Pietrzykowski, Wiesław Juszkiewicz Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Szczecinie ANALYSIS OF NAVIGATORS DECISION PROCESSES IN ANTI-COLLISION MANOEUVRES IN AN OPEN SEA AREA Navigators behaviour in a collision situation in open sea areas has been analyzed. This analysis constitutes a basis for the development and verification of a human behaviour model and the application of such model in an onboard decision support system. Expert research has been performed in which questionnaire and simulation methods have been used. Collision prevention and return manoeuvres for a selected ship encounter situation have been examined. Finally, conclusions have been formulated. Keywords: sea transport, collision avoidance, expert research. ANALIZA PROCESÓW DECYZYJNYCH NAWIGATORÓW W MANEWRACH ANTYKOLIZYJNYCH NA AKWENIE OTWARTYM Streszczenie Przeprowadzono analizę zachowań nawigatorów w sytuacjach kolizyjnych na akwenie otwartym. Stanowi to podstawę do opracowania i weryfikacji modelu zachowań człowieka oraz zastosowania modelu w systemie wspomagania decyzji na statku. Przeprowadzono badania ekspertowe, w których zastosowano metody ankietową i symulacyjną. Analizowano manewry zapobiegawczy i powrotny dla wybranej sytuacji spotkań statków. Sformułowano wnioski. Słowa kluczowe: transport morski, zapobieganie kolizji, badania ekspertowe. Reviewer: Wojciech Wawrzyński

13 Ryszard Wawruch Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni ACCURACY OF INFORMATION ABOUT TRACKED TARGETS IN ECDIS AND RADAR EQUIPMENT COMPARATIVE ANALYSIS Paper presents results of accuracy tests of information about tracked objects presented by ECDIS and radar equipment. Measurements were conducted in real sea conditions for ships leaving and entering port in Gdynia and sailing in the area of the Gulf of Gdańsk using radar equipment and ECDIS installed nearby the south entrance to the port in Gdynia in radar laboratory of the Faculty of Navigation of the Gdynia Maritime University. Keywords: shipping, radar tracking, ECDIS, AIS. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ŚLEDZONYCH OBIEKTACH W ECDIS I URZĄDZENIU RADAROWYM ANALIZA PORÓWNAWCZA Streszczenie Artykuł prezentuje wyniki badań dokładności informacji o obiektach śledzonych prezentowanej przez ECDIS i urządzenia radarowe. Pomiary były przeprowadzone w rzeczywistych warunkach morskich dla statków wpływających do portu w Gdyni i wypływających z tego portu oraz żeglujących na akwenie Zatoki Gdańskiej, z wykorzystaniem urządzeń radarowych zainstalowanych w pobliżu południowego wejścia do portu w Gdyni, w laboratorium radarowym Katedry Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni. Słowa kluczowe: żegluga, śledzenie radarowe, ECDIS, AIS. Reviewer: Wojciech Wawrzyński

14 Bernard Wiśniewski, Jarosław Chomski, Andrzej Drozd Wydział Nawigacji Morskiej Akademia Morska w Szczecinie ROZMYTE CHARAKTERYSTYKI STATKU JAKO OBIEKTU STEROWANIA Charakterystyka prędkościowa statku typu Isa została opracowana na podstawie 2888 pomiarów z 63 rzeczywistych podróży statku. Do weryfikacji otrzymanych rezultatów dotyczących zachowania statku zastosowano metody numeryczne. Przedstawiono metodykę konstruowania charakterystyki prędkościowej. Słowa kluczowe: żegluga oceaniczna, charakterystyka prędkościowa statku. FUZZY CHARACTERISTICS OF A SHIP AS A CONTROL OBJECT Summary Speed characteristics of an Isa type ship have been worked out from 2888 measurement sets collected during 63 real voyages. Numerical methods the determination of ship behaviour on waves were used for the verification of the results. The methodology of constructing ship s speed characteristics is presented as well as its practical verification. Keywords: ocean voyage, ship s speed characteristic. Recenzent: Wojciech Wawrzyński

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW:

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: TIMESHARING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH KONCEPCJA OCENY POZIOMÓW RYZYKA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY JEGO UWZGLĘDNIANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

Selected aspects of application of dual fuel marine engines

Selected aspects of application of dual fuel marine engines Selected aspects of application of dual fuel marine engines Tomasz KNIAZIEWICZ Leszek PIASECZNY PTNSS-2012-SS1-104 Selected aspects of application of dual fuel marine engines The paper presents examples

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Arkadiusz RYCHLIK METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Racjonalna eksploatacja silników spalinowych jest źródłem oszczędności surowców,

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIV Nr 1 (192) GDYNIA 2013 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof.

Bardziej szczegółowo

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Dariusz MAZURKIEWICZ MONITOROWANIE STANU POŁĄCZEŃ KLEJONYCH TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MONITORING THE CONDITION OF ADHESIVE-SEALED BELT CONVEYORS IN OPERATION Typowe układy transportu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance dr inż. Henryk Marjak Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance Rok 2014 Marjak H. Ocena działań online

Bardziej szczegółowo