POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES"

Transkrypt

1 POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES EKSPLOATACJI RODKÓW TRANSPORTU JAROSŁAW DECZY SKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Firmy transportowe nie prowadz celowego działania w kierunku monitorowania stanu technicznego pojazdów w trakcie u ytkowania i nie istnieje system monitorowania stanu technicznego rodków transportu wykorzystuj cy pokładowy system podejmowania decyzji. Proponowany Pokładowy System Podejmowania Decyzji prowadzi w sposób ci gły analiz symptomów diagnostycznych sczytywanych ze zł cz diagnostycznych i szyny CAN pojazdu, a po przekroczeniu zadanych warto ci krytycznych za po rednictwem technologii GPS/GPRS powiadamia wraz z sygnałami lokalizacji poło enia, kierownictwo eksploatacji firmy transportowej o stanie uszkodzenia rodka transportu. Wzbogaca to powszechnie stosowane systemy o analiz parametrów diagnostycznych. Słowa kluczowe: monitorowanie, system diagnostyczny, zdatno,eksploatacja, u ytkowanie, system doradczy 1. Wprowadzenie Obecnie znane systemy monitorowania pojazdów s elementem zarz dzania rodkami transportu w zakresie rozliczania pracy pojazdów i kierowców, masy towarów i tras jazdy, sprawdzania ilo ci zu ytych materiałów p dnych i smarów a tak e archiwizowania powy szych danych.wzbogacaj c stosowane systemy, o transmisj do kierownictwa firmy transportowej parametrów diagnostycznych za pomoc technologii GPS, GPRS, oraz o baz danych zawieraj c odpowiednie punkty logistyczne i obsługowe, mo na zbudowa system monitorowania stanu technicznego pojazdów ze stanowiska zewn trznego. Monitorowanie stanu pojazdu ze stanowiska zewn trznego z wykorzystaniem pokładowego systemu decyzyjnego wzbogaca powszechnie stosowane systemy o analiz parametrów diagnostycznych. Pozwala to na zlokalizowanie w trybie natychmiastowym uszkodzenia pojazdu oraz podj cie działania w kierunku przywrócenia stanu zdatno ci, a tym samym na zminima-lizowanie strat firmy spowodowanych przestojem niesprawnego rodka transportu. Wprowadzenie takiego systemu umo liwi okre li jego specyfik uszkodzenia, oraz umo liwi wybór miejsca ewentualnej naprawy. Proponowany system pozwoli na wygenerowanie stanu niezdatno ci rodka transportu w trakcie u ytkowania do stanowiska kierownictwa eksploatacji, co pozwoli na prawidłow ocen stanu bez wzgl du na reakcj kieruj cego rodkiem transportu. System ten powinien przyczyni si do minimalizacji kosztów eksploatacji pojazdów w firmie transportowej.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Pojazdy W procesie eksploatacji rodków transportu najwi ksze problemy wyst puj przy samochodach ci arowych oraz ci gnikach siodłowych.wynika to ze specyfiki przewozów, gdzie warto rodków transportu i przewo onych nimi ładunków jest bardzo du a, pojazdy znajduj si cz sto w znacznej odległo ci od firmy transpor-towej, a tak e wyst puj zwi kszone trudno ci z napraw na miejscu uszkodzonego rodka transportu.w przypadku stanu niezdatno ci zlokalizowanie uszkodzenia. Rys. 1. Klasyfikacja pojazdów drogowych

3 60 Pokładowy system decyzyjny wspomagaj cy proces eksploatacji rodków transportu 3. Strategie eksploatacji Rys. 2. Klasyfikacja wyst puj cych strategii w procesie eksploatacji pojazdów ródło: [3]. Zakłady transportu samochodowego ustalaj zale n od aktualnych potrzeb strategi eksploatacji rodków transportu i urz dze słu cych do zapewnienia funkcjonowania firmy. Z uwagi na specyfik funkcjonowania firm przewozowych,gdzie pojazdy maj utrudniony dost p do stacji diagnostycznych lub warsztatów naprawczych nie mo e by stosowana wył cznie strategia według stanu, przynosz ca optymalne efekty ekonomiczne, ale tylko w sytuacjach stacjonarnych. Wyst puje tu zało enie, e u ytkowany pojazd musi wykona okre lony przewóz i pozosta technicznie sprawny do nast pnego zadania w terenie. Pojazdy te cz sto znajduj si w znacznej odległo ci od bazy transportowej, a o ich stanie zdatno ci decyduj kieruj cy nimi, a nie kierownictwo eksploatacji.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Utrzymywanie rodków transportu w stanie zdatno ci Eksploatacja urz dze zło ona jest z dwóch najwa niejszych, zale nych od siebie procesów: u ytkowania i obsługiwania [3]. Proces u ytkowania stanowi celow działalno u ytkowników na obiektach zdatnych, prowadz c w ko cowej fazie do wykonania zało onych zada. Obsługiwanie jest to zbiór procesów zapobiegawczych oraz odtwarzaj cych wykonywanych w celu utrzymania obiektów w stanie zdatno ci. W zwi zku ze znacznym wpływem rodków transportu na efektywno procesu u ytkowania wa nym problemem jest utrzymywanie ich w stanie zdatno ci. Stan zdatno ci rodka jest okre lany jego zdolno ci do funkcjonowania zgodnie z wymogami bezpiecze stwa, ekonomiki oraz wpływu na rodowisko naturalne. Najcz ciej stosuje si nast puj ce metody utrzymywania rodków transportu w stanie zdatno- ci: bez diagnozowania, wg statycznej metody obsługiwania; z diagnozowaniem, wg dynamicznej i quasi dynamicznej metody obsługiwania, gdzie wykorzystuje si urz dzenia diagnostyczne zewn trzne, pokładowe i mieszane. Rys. 3. Algorytm sterowania utrzymaniem rodka transportu w stanie zdatno ci ródło: [2].

5 62 Pokładowy system decyzyjny wspomagaj cy proces eksploatacji rodków transportu Stosowane w firmach transportowych strategie eksploatacji pojazdów wspomagane s poprzez informatyczne systemy utrzymywania obiektów w stanie zdatno ci Rys. 4. Klasyfikacja informatycznych systemów zarz dzania obiektów w stanie zdatno ci ródło: [4]. 5. Monitorowanie rodków transportu Przebiegi mi dzy obsługowe współczesnych samochodów ci arowych si gaj obecnie nawet do 100 tysi cy kilometrów, co cz sto odpowiada rocznemu okresowi eksploatacji pojazdu w firmie transportowej. Pojazdy te wykonuj c przewozy masy towarowej znajduj si poza baz firmy, a warto ci ich parametrów diagnostycznych sczytywane s dopiero podczas planowych lub naprawczych przegl dów technicznych na stacjach obsługi. Zakłady transportu samochodowego kieruj c si uzyskaniem maksymalnych zysków ustalaj zale n od aktualnych potrzeb strategi eksploatacji transportu, na podstawie której buduje si system eksploatacji rodków transportu przedsi biorstwa. Wykorzystywany jest tu głównie satelitarny system monitorowania i rejestracji tras pojazdów GPS/GPRS. Jest to narz dzie wspomagaj ce bezpo rednie zarz dzanie pojazdami. System monitorowania GPS dostarcza wielu informacji potrzebnych do podejmowania na ywo decyzji wykonawczych. Firmy transportowe dbaj c o minimalizacj kosztów stosuj systemy kontroli kieruj cych, natomiast nie monitoruj w analogiczny sposób warto ci parametrów diagnostycznych, odzwierciedlaj cych aktualny stan techniczny pojazdów, który jest bardzo istotny ze wzgl du na rachunek ekonomiczny systemu u ytkowania. Uwzgl dniaj c koszty transmisji sygnału GPS/GPRS

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, celowym jest przeprowadzanie jej w sposób Off-line z jednoczesnym ograniczeniem ilo ci transmitowanych danych (system powinien generowa wył cznie niezb dne sygnały np..:symptomy diagnostyczne tylko w przypadku uszkodzenia pojazdu. Rys. 5. Zasada funkcjonowania systemu GPS/GPRS Na podstawie analizy przedstawionych dotychczas materiałów mo na stwierdzi i istnieje mo liwo wykorzystania technologii GPS/GPRS do opracowania systemu monitorowania stanu technicznego rodków transportu, w tym: kontroli stanu technicznego podzespołów pojazdu, prawidłowo ci funkcjonowania systemów elektrycznych i trakcyjnych, oceny sprawno ci systemów zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa jazdy, ustalenia rodzaju, lokalizacji i przyczyny ewentualnego uszkodzenia, ustalenia sposobu potencjalnej naprawy, odszukania dost pno ci podzespołu zakwalifikowanego do wymiany, lokalizacji najbli szego stanowiska obsługowego, prognozowania mo liwo ci dojazdu do najbli szego stanowiska obsługowego, zaplanowania naprawy na stanowisku obsługowym, ustalania rozwi za alternatywnych.

7 64 Pokładowy system decyzyjny wspomagaj cy proces eksploatacji rodków transportu 6. System rozpoznawania stanu technicznego pojazdów System rozpoznawania stanu powinien charakteryzowa si [2]: wiarygodno ci działania, niezawodno ci, du pr dko ci działania, unifikacj, ekonomiczno ci. Rys. 6. Schemat konfiguracji i działania systemu rozpoznawania stanu rodków transportu ródło: [1]. 7. Model elementarnego układu eksploatacji rodków transportu wykorzystuj cego monitorowanie stanu technicznego ze stanowiska zewn trznego W rozpatrywanym systemie wykorzystano układ monitorowania pojazdów ze stanowiska zewn trznego z telemetrycznym przesyłem symptomów diagnostycznych [3]. M e = < K e, U, P, Z, O u, O b, S o, P, O o > (1) Elementarnym układem eksploatacji pojazdu jest uporz dkowana czwórka w skład, której wchodzi: stanowisko u ytkowania pojazdu (U, Z, O u), stanowisko obsługiwania pojazdu (O b., S o, O o), pojazd, kierownictwo eksploatacji pojazdów (K e).

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Rys. 7. Model elementarnego układu eksploatacji z uwzgl dnieniem monitorowania stanu ródło: [3]. gdzie: U u ytkownik, P pojazd, Z przedmiot transportu, K e kierownictwo eksploatacji, O u mikro otoczenie u ytkowania (droga, gara, monitorowanie), O o mikro otoczenie obsługiwania (stan. obsługi, monitorowanie), S o stanowisko obsługiwania, A u makro otoczenie u ytkowania (sterowanie u ytkowaniem, zadania przewozowe, ekonomika), A o makrootoczenie obsługiwania. 8. Proces sterowania u ytkowaniem Pojazd jest w trakcie u ytkowania wówczas, gdy istnieje ła cuch działania, w którym jest on po rednikiem działania. M u = < K e, U, P, Z, O u > (2) Zadaniem kierownika do spraw u ytkowania rodków transportu jest działanie w kierunku inicjacji zada, kontrola ich realizacji, oraz monitorowanie stanu. W rozpatrywanym systemie działania te mog by wykonywane na odległo. Takie rozwi zanie powinno spowodowa znaczne oszcz dno ci finansowe ze wzgl du na: trafno decyzji, czas zadziałania decyzji, przygotowanie odpowiedniego stanowiska obsługi, przygotowanie niezb dnych cz ci zamiennych.

9 66 Pokładowy system decyzyjny wspomagaj cy proces eksploatacji rodków transportu 9. Graf zmian stanów procesu u ytkowania pojazdu z uwzgl dnieniem pokładowego systemu decyzyjnego W trakcie procesu u ytkowania mo na wyró ni nast puj ce stany: S 1 stan pracy pojazdu zdatnego, S 2 stan postoju pojazdu zdatnego, S 3 stan samo diagnozowania, S 31 stan diagnozy sprawny, S 32 stan diagn. blisko uszkodzenia,s 33 stan diagn. uszkodzenie nie wymag. unieruchomienia pojazdu S 34 stan diagn. uszkodzenie wymag. unieruchomienia pojazdu, S 4 stan wysyłania parametrów diagnostycznych i danych standardowych do Kierownika eksploatacji, S 5 stan nasłuchu decyzyjnego (w przypadku uszkodzenia), S 6 stan naprawy (w przypadku uszkodzenia). Rys. 8. Graf zmian stanów procesu u ytkowania pojazdu z uwzgl dnieniem zastosowania pokładowego systemu decyzyjnego

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Algorytm procesu u ytkowania pojazdu w oparciu o pokładowy system decyzyjny Rys. 9. Algorytm procesu u ytkowania pojazdu w oparciu o pokładowy system decyzyjny

11 68 Pokładowy system decyzyjny wspomagaj cy proces eksploatacji rodków transportu 11. System u ytkowania pojazdu w aspekcie monitorowania stanu z wykorzystaniem pokładowego systemu decyzyjnego Rys. 10. Schemat systemu u ytkowania pojazdu w aspekcie monitorowania stanu z wykorzystaniem pokładowego systemu decyzyjnego 12. Model układu u ytkowania rodków transportu w aspekcie monitorowania stanu z wykorzystaniem pokładowego systemu decyzyjnego M u = < K eu, S zm, P, U, Z, O u, A u > (3) Rys. 11. Model układu u ytkowania rodka transportu w aspekcie monitorowania stanu z wykorzystaniem pokładowego systemu decyzyjnego

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Proponowane rozwi zania sprz towe i programowe Rys. 12 Schemat blokowy proponowanego rozwi zania sprz towego i programowego W proponowanym rozwi zaniu zastosowanolms Scadas Recorder rejestrator i analizator sygnałów pobranych z pojazdu za po rednictwem zł cza diagnostycznego E-OBD2 i szyny CAN. Sygnał z rejestratora poddawany jest analizie za pomoc programu doradczego SUD (System Uzgadniania Decyzji). W przypadku stanów S 32, S 33, S 34 program sygnalizuje do rejestratora GPS konieczno c wysłania sygnału do kierownika eksploatacji o przej ciu układu do stanu S 4. Sygnał ten przesyłany jest do bazy transportowej wraz z pozostałymi danymi z GPS takimi jak: poło enie i pr dko pojazdu, oraz dokładnym czasem. 14. Podsumowanie Obecnie znane systemy monitorowania pojazdów s elementem zarz dzania rodkami transportu w zakresie rozliczania pracy pojazdów i kierowców, masy towarów i tras jazdy, sprawdzania ilo ci zu ytych materiałów p dnych i smarów a tak e archiwizowania powy szych danych. Firmy transportowe nie prowadz celowego działania w kierunku monitorowania stanu technicznego pojazdów w trakcie u ytkowania i nie istnieje system monitorowania stanu technicznego rodków transportu wykorzystuj cy pokładowy system podejmowania decyzji. Monitorowanie stanu pojazdu ze stanowiska zewn trznego z wykorzystaniem pokładowego systemu decyzyjnego wzbogaca powszechnie stosowane systemy o analiz parametrów diagnostycznych. Pozwala to na zlokalizowanie w trybie natychmiastowym uszkodzenia pojazdu oraz podj cie działania w kierunku

13 70 Pokładowy system decyzyjny wspomagaj cy proces eksploatacji rodków transportu przywrócenia stanu zdatno ci, a tym samym na zminimalizowanie strat firmy spowodowanych przestojem niesprawnego rodka transportu. Wprowadzenie takiego systemu umo liwi monitorowanie stanu pojazdu po przekroczeniu warto ci krytycznych symptomów diagnostycznych, okre li jego specyfik, oraz umo liwi wybór miejsca ewentualnej naprawy. Proponowany system pozwoli na wygenerowanie stanu niezdatno ci rodka transportu w trakcie u ytkowania do stanowiska kierownictwa eksploatacji. Parametry diagnostyczne niezdatnego pojazdu b d przesyłane do bazy transportowej co pozwoli na prawidłow ocen stanu bez wzgl du na reakcj kieruj cego rodkiem transportu. System ten powinien przyczyni si do minimalizacji kosztów eksploatacji pojazdów w firmie transportowej. Bibliografia 1. Tylicki H., ółtowski B., Rozpoznawanie stanu maszyn, ITE, Radom ółtowski B., Podstawy diagnostyki maszyn, ATR.Bydgoszcz ółtowski B., Tylicki H., Wybrane problemy eksploatacji maszyn, PWSZ Piła , ółtowski M.: Informatyczne systemy zarz dzania w in ynierii produkcji. ITE PIB, Radom ISBN , DECISION-MAKING ON-BOARD SYSTEM SUPPORTING THE PROCESS OF THE USE OF MEANS OF TRANSPORT Summary A monitoring system of the technical condition of means of transport using the on-board system of the decision making doesn't exist. The system of the decision making is conducting analysis of diagnostic symptoms into the constant way read around join diagnostic and via the GPS/GPRS technology is notifying CAN tracks of the vehicle, but critical values after the exceeding set along with signals of location of the location, management of the use of a shipping company about the condition of injury. of means of transport. It allows for locating damaging the vehicle with immediate effect and taking action towards restoring the state of the applicability, and hence for minimizing the losses of the company caused by the demurrage of the faulty means of transport. Keywords: monitoring, diagnostic system, applicability, use, expert system Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH BOGDAN LANDOWSKI KRZYSZTOF WOJTALEWICZ Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE

OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE OPTYMALIZACJA PRZYJMOWANIA DOSTAW W OPARCIU O DYNAMICZNY PLAN ROZŁADUNKÓW HENRYK TYLICKI, GRZEGORZ S. WOELKE Streszczenie W pracy przedstawiono problematykę optymalizacji przyjmowania dużej ilości dostaw

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA Streszczenie W artykule przedstawiono ocen funkcjonuj cego w wybranej kopalni systemu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI ŁUKASZ MUROWANIECKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo