Web Portal System Login - Strona logowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Web Portal System Login - Strona logowania"

Transkrypt

1 Web Portal System Login - Strona logowania J. angielski J. polski Opis (j. angielski) Opis (j. polski) User ID ( ) ID użytkownika (adres ) User ID to log into the web portal ID użytkownika konieczne do system zalogowania się w systemie Web Password Hasło Password to log into the web portal system Login Logowanie Click Login after you filled in the User ID and Password Portal Hasło użytkownika konieczne do zalogowania się w systemie Web Portal Wybierz przycisk Login po wprowadzeniu ID I hasła

2 Forgot Password? Nie pamiętasz hasła? Click if you forgot your password to log into the web portal system użytkownika. Wybierz ten przycisk, jeśli zapomniałeś hasło do system Web Portal. Web Portal System Pierwszy ekran po zalogowaniu do systemu Operations Center - Centrum operacyjne J. angielski J. polski J. angielski J. polski Operations Center Centrum operacyjne Actions Czynności Message Center Centrum powiadomieo Save Zapisz Message Dashboard Tablica informacyjna Delete Usuo Type Typ Alerts Alerty Alerts Alerty Announcements Ogłoszenia Announcements Ogłoszenia New Features Nowe informacje New Features Nowe informacje

3 Invitation Zaproszenia Invitation Zaproszenia Order Life Cycle Visibility Zamówienia Order Life Cycle Visibility Zamówienia New Nowe Total Razem Last Received Ostatnio otrzymane Web Portal System Wybierz Supply Chain Visibility - Zamówienia J. angielski J. polski J. angielski J. polski Supply Chain Visibility Zamówienia Active Orders Zamówienia Order Search Wyszukiwanie zamówieo Message Center Centrum powiadomieo Ship Notice Search Wyszukiwanie ASNów Today s Items for Immediate Pozycje wymagające uwagi Attention Remittance Advice Search Wyszukiwanie informacji o Overdue Shipments Wysyłki zaległe płatnościach Training Szkolenie Draft Ship Notices Wzór (wstępna wersja) ASNów Tutorial Instrukcja New Documents Nowe dokumenty New or Changed Orders Nowe lub zmienione zamówienie

4 New or Changes Order Forecasts Nowe lub zmienione przewidywania New Shipping Notices Nowe ASNy New or Changed Remittance Advice Nowe lub zmienione powiadomienia o płatnościach Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Wybierz Wyszukiwanie zamówieo

5

6 Wyszukiwanie według jednego pola lub wprowadzenie wielu informacji Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Order Search Wyszukiwanie zamówieo Search for an order in the web portal system Wyszukiwanie zamówienia w systemie Web Portal Order Number Numer zamówienia the scheduling agreement Numer umowy terminarzowej number Order Status Status zamówienia New Nowe Changed Zmienione Organization Zamawiający BWI Group - Poland BWI Group - Polska Date Range Zakres dat Document Wg daty umowy This is the date of the contract. Most of them are before 2009 Data utworzenia umowy. Większośd przed 2009r. Transaction Date Wg daty edycji harmonogramu This is the date when the last MRP ran from SAP and loaded Data ostatniego przebiegu MRP i edycji harmonogramu na Web Portal. schedules into the web portal Buyer Item ID Nr części klienta BWI part number Nr części w BWI Supplier Item ID Nr części dostawcy BWI part number Nr części dostawcy w systemie BWI Schedule Type Rodzaj zamówienia Planned Przewidywania Forecast schedule Przewidywania Firm Zamówienie wiążące JIT schedule Zamówienia Click Search at the bottom of the screen Wybierz przycisk Search na dole ekranu To search for orders in the system that match the search fields you entered information Wyszukiwanie zamówieo spełniających zadane kryteria.

7 Web Portal System - Zamówienia Wyszukiwanie zamówieo ekran wyników Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Order Search Results Wyniki wyszukiwania Displays orders in the system that match the search fields you entered in the order search screen Wyświetlenie zamówieo istniejących w systemie, które spełniają założone wcześniej kryteria. Customer Odbiorca BWI as customer Odbiorca - BWI Order Number Nr zamówienia BWI Scheduling Agreement Number Numer umowy terminarzowej w systemie BWI Release Number Typ zamówienia Forecast schedule JIT schedule Przewidywania 830 Zamówienia Date Data This is the date of the contract. Data utworzenia umowy. Most of them are before 2009 Status Status List icons to display the status of the order Większośd przed 2009r. Wyświetlenie ikon statusu zamówienia

8 Bincoulars Lornetka Click on the order number you want to view Wybierz numer zamówienia, które chcesz przejrzed This order has been viewed Acknowledgement not required. Note: none of BWI Orders require order acknowledgements in Web Portal Order partially shipped Order fully Shipped Will take you to a screen to view that order Zamówienie zostało przeglądnięte Potwierdzenie nie jest wymagane. Uwaga: BWi Group nie wymaga potwierdzenia zamówieo w systemie GXS Zamówienie częściowo zrealizowane Zamówienie całkowicie zrealizowane Przeniesienie na stronę wybranego zamówienia Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Przegląd zamówienia Ekran nagłówka

9 Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Order Zamówienie Header Zamówienie Contains general information Ogólne informacje nagłówka about the order Details Szczegóły This tab will show the detailed schedule requirements Przejście do szczegółów zamówienia History Historia This tab will show previous releases of the order Przejście do poprzednich edycji harmonogramu PO Number Nr zamówienia Scheduling Agreement Number Numer umowy terminarzowej Transaction Date Data edycji harmonogramu This is the date when the last MRP ran from SAP and loaded schedules into the web portal Data ostatniego przebiegu MRP i edycji harmonogramu na Web Portal. Supplying Company Dostawca Name of the Supplier Nazwa dostawcy Supplier Code Kod dostawcy Vendor number Numer dostawcy w systemie BWI Order Date Data zamówienia This is the date of the contract Data utworzenia umowy Start Date Data początkowa The date the contract started Data początku obowiązywania umowy End Date Data koocowa The date the contract will end Data koocowa umowy

10 Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Przegląd zamówieo ekran szczegółowy Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Collapse All Zwio Collapse all the orders to display orders by line number and part number Zwija wszystkie zamówienia do wyświetlenia informacji tylko na poziomie nagłówka i linii Expand All Rozwio Expands the orders to display all order information zamówienia Rozwija zamówienia i wyświetla wszystkie informacje w nim podane.

11 Line Number Nr linii Buyer Part No Nr części Nabywcy BWI Part number Nr części w systemie BWI Order Quantity Zamówiona ilośd Unit Price Cena jedn. This is always 0 Zawsze 0 Order Date Data zamówienia SA date Data zawarcia umowy terminarzowej Description Opis This is the description of the part Opis części Last Sched Line Qty Delivered Ilośd ostatniego przyjęcia This last shipment quantity we received at the plant Ilośd wg ostatniego przyjęcia w BWI Number of Last Delivery Recv Numer ostatniego dowodu dostawy Last delivery note received at the plant. Nr ostatniej WZ / faktury otrzymanej wraz z towarem Date Last Delivery Posted Data ostatniego przyjęcia The date we received the last Data ostatniego przyjęcia w BWI shipment at the plant. EX: : year 2011, month 03 (March), 10 th day Current Cumulative Quantity Ilośd zamówiona łącznie Ordered End of Production go-ahead Data ostatniej przewidywanej wysyłki na zamówienie The last date we authorized the supplier to produce the product Ostatni termin, w którym BWI upoważnia dostawcę do wyprodukowania wyrobu. Release Number Nr edycji The date the contract started Data początku obowiązywania umowy Unit of measure Jednostka miary The date the contract will end Data koocowa umowy Current Cumulative Quantity Recv End of Material go-ahead Ogólna przyjęta ilośd dostaw Ostatni termin, w którym BWI upoważnia dostawcę do zakupu surowca do produkcji wyrobu. The last date we authorize the supplier to purchase material to produce our product Ostatni termin, w którym BWI upoważnia dostawcę do zakupu surowca do produkcji wyrobu.

12 Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Przegląd zamówieo ekran szczegółowy - kontynuacja (Uwaga: zamówienia (typ: 862) I przewidywania (typ 830) wyświetlane są jako osobne zamówienia) Schedule Number Nr linii harmonogramu Schedule Type Typ zamówienia Firm Wiążące (sztywne) You are viewing an 862 order. You can only create a ship notice from the 862 order Zamówienie typu 862. ASNy można tworzyd tylko dla zamówienia typu 862. Planned Planowane You are viewing an 830 order forecast Zamówienie typu przewidywania. Requested Date Żądana data The date the requested quantity of product is required to ship Data, kiedy żądana ilośd winna byd wysłana. from the supplier Requested Quantity Żądana ilośd The quantity ordered Ilośd wymagana do wysyłki Total Shipped Quantity Całkowita wysłana ilośd The quantity that you have shipped against this schedule number Ilośd wysłana na numer linii harmonogramu Open to Ship Quantity Ilośd do zakooczenia wysyłki The quantity required to ship to fulfill the requested quantity Unit of Measure Ilośd wymagana do zakooczenia wysyłki na daną linię harmonogramu.

13 Dostawcy mogą zapisywad / drukowad zamówienia z plików PDF lub Excel. PDF icon Ikona PDF Print schedules in PDF format. This can be a lot of pages if you have a lot of part numbers Drukowanie w formacie PDF. W przypadku wielu komponentów na jednej umowie, wydruk może składad się z wielu stron. download into an Excel File Ładowanie w pliku Excel. Tworzenie ASN z zamówienia typu 862

14 Actions (drop down menu) Create Ship Notice Czynności (menu rozwijane) Utwórz ASN (potwierdzenie wysyłki) Select to create a ship notice. This will open up the ship notice screen Wybierz, jeśli chcesz utworzyd ASN. Przeniesienie na stronę ASN. Ekran ASN potwierdzenia wysyłki

15 Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Ship Notice Number Nr ASN Delivery note number, packing list number, or another number that is unique to this shipment. Ship notice number and packing slip number can be the same number Nr WZ, listu przewozowego, faktury, niepowtarzalny dla wysyłki. Nr ASN i nr listu przewozowego mogą byd tożsame. Shipment Date Data wysyłki The date the material is being Data wysyłki towaru z zakładu shipped from your facility Shipment Time Czas wysyłki Approximate time the shipment left your facility Time Zone Strefa czasowa Your time zone Strefa czasowa dostawcy Packing List Number Nr listu przewozowego Packing List Number Nr listu przewozowego Weight Waga Weight of the shipment Waga wysyłki dostawcy Przybliżony czas wysyłki z zakładu dostawcy

16 Unit of Measure Jednostka miary Gross or Net Netto lub brutto Estimated Departure Date Przewidywana data wysyłki The date the material is being shipped from your facility Przewidywana data wysyłki towaru z zakładu dostawcy Estimated Arrival Date Przewidywana data dostawy The approximate date the material will arrive at our BWIGroup plant Przewidywana data dostawy do zakładu BWI. Carrier Code Kod przewoźnika An abbreviation of the Carrier Name. If they do not know this, they can enter the carrier name. The carrier code and carrier name can be the same. Carrier Name Nazwa przewoźnika The name of the shipment company the supplier is going to use to ship the material Carrier Tracking Number Numer przesyłki w systemie przewoźnika The tracking number provided by the shipping company to track the shipment in transit. Transportation Method Rodzaj transportu Not a required field. This is a drop down menu. An example of some of the selections are: O:Ocean and LTL: Less than Truck Load Kod przewoźnika / skrót nazwy przewoźnika. Kod przewoźnika i nazwa przewoźnika mogą byd tożsame. Nazwa przewoźnika dostarczającego towar Numer przesyłki podany przez przewoźnika, do śledzenia przesyłki w systemie. Pole nieobowiązkowe. Menu rozwijane. Przykłady do wyboru: O: transport morski, LTL: transport zbiorowy. Przewinąd w dół, by sprawdzid komponenty i wprowadzid ilości do wysyłki Zatwierdzenie ASN Actions (drop down menu) Czynności (menu rozwijane) Preview Ship Notice Sprawdzenie ASN Review the information you entered Sprawdzenie wprowadzonych do ASNa informacji.

17 Actions (drop down menu) Czynności (menu rozwijane) Submit Zatwierdzenie Submit the ASN into the our system Przesłanie ASN do system SAP.

Wykonaj tę czynność, jeśli masz co najmniej trzy awiza dostawy do przetworzenia.

Wykonaj tę czynność, jeśli masz co najmniej trzy awiza dostawy do przetworzenia. Pomoc stanowiskowa Przesyłanie plików awiza dostawy PL Użyj tego działania portalu dostawcy do pobrania listy awizów dostawy, aktualizacji wpisów na podstawie informacji o wysyłce, a następnie przesłania

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Pomoc stanowiskowa Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Użyj tego działania portalu dostawcy do potwierdzenia zamówień poprzez przesłanie pliku w programie Excel. Step 1. Po

Bardziej szczegółowo

System zamówień aktywnych Active Orders Szkolenie dla Dostawców BWI Rozpoczęcie Pracy z Systemem. Grudzień 2010

System zamówień aktywnych Active Orders Szkolenie dla Dostawców BWI Rozpoczęcie Pracy z Systemem. Grudzień 2010 System zamówień aktywnych Active Orders Szkolenie dla Dostawców BWI Rozpoczęcie Pracy z Systemem Grudzień 2010 Cel Szkolenia Niniejsza prezentacja przedstawia proces wykonania początkowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie LOT-ami składników podczas potwierdzania zamówienia PL

Zarządzanie LOT-ami składników podczas potwierdzania zamówienia PL Pomoc stanowiskowa Zarządzanie LOT-ami składników podczas potwierdzania zamówienia PL Użyj tego działania portalu dostawcy do dodawania informacji o LOT-ach do składników BOM zarządzanych w LOT-ach przy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie faktury za pomocą systemu Supply Network Collaboration (dostawca) PL

Tworzenie i publikowanie faktury za pomocą systemu Supply Network Collaboration (dostawca) PL Pomoc stanowiskowa Tworzenie i publikowanie faktury za pomocą systemu Supply Network Collaboration (dostawca) PL Użyj tego działania portalu dostawcy do utworzenia i opublikowania faktury na podstawie

Bardziej szczegółowo

Użyj tego działania portalu dostawcy do potwierdzenia nowego zamówienia ze zmianami ceny, daty dostawy lub ilości.

Użyj tego działania portalu dostawcy do potwierdzenia nowego zamówienia ze zmianami ceny, daty dostawy lub ilości. Pomoc stanowiskowa Potwierdzenie nowego zamówienia ze zmianami PL Użyj tego działania portalu dostawcy do potwierdzenia nowego zamówienia ze zmianami ceny, daty dostawy lub ilości. Step 1. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Dzielenie pozycji podczas potwierdzania zamówienia PL

Dzielenie pozycji podczas potwierdzania zamówienia PL Pomoc stanowiskowa Dzielenie pozycji podczas potwierdzania zamówienia PL Użyj tego działania portalu dostawcy w celu podzielenia dostaw w potwierdzeniu. Na przykład, podziel zamówioną ilość zamówienia

Bardziej szczegółowo

STP353: Przetwarzanie awizów dostaw w module SAP SNC

STP353: Przetwarzanie awizów dostaw w module SAP SNC Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP353: Przetwarzanie awizów dostaw w module SAP SNC Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-cze-2017 r. 3M Business Transformation

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

STP352: Proces zatwierdzania z narzędziem SNC

STP352: Proces zatwierdzania z narzędziem SNC Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP352: Proces zatwierdzania z narzędziem SNC Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-Cze-2017 r. 3M Business Transformation

Bardziej szczegółowo

STP358: Monitor prognozy zlecenia w module SNC

STP358: Monitor prognozy zlecenia w module SNC Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP358: Monitor prognozy zlecenia w module SNC Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-cze-2017 r. 3M Business Transformation

Bardziej szczegółowo

STP351: Współpraca w zakresie zamówienia w SNC

STP351: Współpraca w zakresie zamówienia w SNC Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP351: Współpraca w zakresie zamówienia w SNC Szkolenie użytkownika zewnętrznego Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 20-Cze-2017 r. 3M Business Transformation & Information

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW

INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW Wstęp W tej instrukcji dowiesz się, jak przejść do różnych kart w portalu zamówienia napraw oraz jak tworzyć i zarządzać zleceniami napraw. Cel Celem tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja korzystania z systemu EMSS

Ogólna instrukcja korzystania z systemu EMSS Ogólna instrukcja korzystania z systemu EMSS Korzystając z systemu EMSS (Elsevier s Manuscript Submission System system dostarczania maszynopisów), należy wykonywać następujące czynności, aby się logować,

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Wysyłaj przesyłki do 80% taniej z GlobKurier poprzez moduł dla Magento

Wysyłaj przesyłki do 80% taniej z GlobKurier poprzez moduł dla Magento Wysyłaj przesyłki do 80% taniej z GlobKurier poprzez moduł dla Magento Dzięki modułowi GlobKurier.pl będziesz mógł automatycznie dodać rożne opcje wysyłki do Twojego sklepu internetowego. Twoi klienci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przewodnik po Raporcie wydatków

Spis treści. Przewodnik po Raporcie wydatków Przewodnik po Raporcie wydatków Spis treści Przewodnik po Raporcie wydatków... 1 Czym jest Raport wydatków?... 1 Kiedy należy korzystać z Raportu wydatków?... 1 Jak uruchomić Raport wydatków?... 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych.

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych. Szanowny Kliencie, Poniżej przedstawiamy instrukcję, która pozwoli na sprawne posługiwanie się modułem do składania instrukcji konosamentowych strony: www.seagoline.com. Proszę pamiętać, by na stronie

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę)

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę) - Program do tworzenia krzyżówek. - Krzyżówki mogą być przygotowywane w formie drukowanej lub elektronicznej. - Program jest bezpłatny, jeśli ćwiczenia przygotowywane za jego pomocą są udostępniane odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

RIQASNet. Instrukcja obsługi. Wstęp. Rejestracja RIQASNet

RIQASNet. Instrukcja obsługi. Wstęp. Rejestracja RIQASNet RIQASNet Instrukcja obsługi Wstęp RIQASNet jest stroną internetową umożliwiającą użytkownikom wysyłanie wyników i zmiany metod do RIQAS oraz oglądanie raportów online. RIQASNet pozwala na bezpośredni dostęp

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do otrzymania części zapłaty za zakupione w

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

STP354: Współpraca w zakresie faktur w module SNC dostawca

STP354: Współpraca w zakresie faktur w module SNC dostawca Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP354: Współpraca w zakresie faktur w module SNC dostawca Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-cze-2017 r. 3M Business Transformation

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Raportu korzystania można odpowiadać na wszelkie zapytania dotyczące wykorzystania tytułu lub listy tytułów.

Na podstawie Raportu korzystania można odpowiadać na wszelkie zapytania dotyczące wykorzystania tytułu lub listy tytułów. Przewodnik po Raporcie korzystania Spis treści Przewodnik po Raporcie korzystania... 1 Czym jest Raport korzystania?... 1 Kiedy należy korzystać z Raportu korzystania?... 1 Jak uruchomić Raport korzystania?...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Newspapers, journals, periodicals and magazines

Newspapers, journals, periodicals and magazines Newspapers, journals, periodicals and magazines Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/35126667.aspx External tender id 369827-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Aby zorganizować konferencję głosową, zastosuj się do poniższych instrukcji:

Aby zorganizować konferencję głosową, zastosuj się do poniższych instrukcji: premium access user guide Więcej opcji połączeń konferencyjnych za te same pieniądze Making a Call Aby zorganizować konferencję głosową, zastosuj się do poniższych instrukcji: 1. Tell your fellow conference

Bardziej szczegółowo

STP359: Supply Network Inventory w module SNC

STP359: Supply Network Inventory w module SNC Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP359: Supply Network Inventory w module SNC Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-cze-2017 r. 3M Business Transformation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOWOTYWANIA ZGŁOSZENIA NA ZAWODY PŁYWACKIE W TRYBIE ONLINE - SPLASH

INSTRUKCJA PRZYGOWOTYWANIA ZGŁOSZENIA NA ZAWODY PŁYWACKIE W TRYBIE ONLINE - SPLASH INSTRUKCJA PRZYGOWOTYWANIA ZGŁOSZENIA NA ZAWODY PŁYWACKIE W TRYBIE ONLINE - SPLASH Na wstępie należy zaznaczyd, że korzystanie ze strony www.swimmingrankings.net jest całkowicie darmowe i bardzo proste

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.1 data 2013-12-18 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty

Bardziej szczegółowo

GerbView. 20 grudnia 2015

GerbView. 20 grudnia 2015 GerbView GerbView ii 20 grudnia 2015 GerbView iii Spis treści 1 Wprowadzenie do GerbView 2 2 Główne okno programu 2 3 Top toolbar 3 4 Lewy pasek narzędzi 4 5 Polecenia menu 5 5.1 File menu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wsparcie językowe Erasmus+: System obsługi licencji dla beneficjentów Przewodnik użytkownika 1.0

Wsparcie językowe Erasmus+: System obsługi licencji dla beneficjentów Przewodnik użytkownika 1.0 Wsparcie językowe Erasmus+: System obsługi licencji dla beneficjentów Przewodnik użytkownika 1.0 Data 30/09/2014 Wersja 1.0 Autor Dostawca usługi Korekta Komisja Europejska Akceptacja Odbiorca Instytucje/organizacje

Bardziej szczegółowo

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF ==> Download: EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF - Are you searching for Excel Pl Programowanie Books? Now, you will be happy that at this time Excel Pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Post and courier services

Post and courier services Post and courier services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36567771.aspx External tender id 409464-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

Online Workbook. Przewodnik dla nauczycieli. Dostęp do konta nauczyciela Online Workbook. Macmillan Education

Online Workbook. Przewodnik dla nauczycieli. Dostęp do konta nauczyciela Online Workbook. Macmillan Education Online Workbook Przewodnik dla nauczycieli Ćwiczenia w Online Workbook odpowiadają tym w drukowanej wersji zeszytu ćwiczeń, ale pozwalają uczniom i nauczycielom otrzymać natychmiastową informację zwrotną

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

FORD MOTOR COMPANY LIMITED Issued by European Warranty Operations Ford Customer Service Division

FORD MOTOR COMPANY LIMITED Issued by European Warranty Operations Ford Customer Service Division FORD MOTOR COMPANY LIMITED Issued by European Warranty Operations Ford Customer Service Division Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Sony Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych

Bardziej szczegółowo

Poznaj Nową Fakturę FedEx

Poznaj Nową Fakturę FedEx Poznaj Nową Fakturę FedEx Twoja firma Twoje zasady Nowa faktura FedEx to faktura, której układ możesz dostosować do potrzeb Twojej firmy. Ten krótki przewodnik pokaże Ci jak to zrobić. Chętnie odpowiemy

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

isource Wprowadzenie dla Dostawcy 3. Marca 2016

isource Wprowadzenie dla Dostawcy 3. Marca 2016 isource Wprowadzenie dla Dostawcy 3. Marca 2016 Dostęp do isource Na początku zakupowiec zarejestruje Cię poprzez stworzenie Twojego profilu w społeczności esourcing. Gdy profil zostanie stworzony, otrzymasz

Bardziej szczegółowo

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Konwencja FAL IMO Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Struktura Organizacyjna IMO Zgromadzenie Ogólne Rada Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Komitet Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Protective and safety clothing

Protective and safety clothing Protective and safety clothing Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41690262.aspx External tender id 364826-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik Logowanie i administracja Supplier Management Portal

Krótki przewodnik Logowanie i administracja Supplier Management Portal Krótki przewodnik Logowanie i administracja Supplier Management Portal Wersja 1.1 Data ostatniej zmiany: 9 października 2013 r. Status: ukończono Uwagi dotyczące poufności: brak Informacje o publikacji

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strefy klienta

Podręcznik użytkownika strefy klienta Podręcznik użytkownika strefy klienta Data aktualizacji dokumentu: 0. 5. 0. Wersja dokumentu: 0.0 Spis treści USŁUGI STREFY KLIENTA PORTALU INTERNETOWEGO... USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

OPPassessment Przewodnik Praktyka

OPPassessment Przewodnik Praktyka OPPassessment Przewodnik Praktyka Logowanie i zamawianie kwestionariuszy Kiedy otrzymasz email z Twoim loginem i hasłem, przejdź do strony https://www.oppassessment.com Korzystając z informacji przesłanych

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39672817.aspx External tender id 26747-2014 Tender type Contract Award Document type Contract

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Engineering design services

Engineering design services Engineering design services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32233808.aspx External tender id 147603-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM Construction work Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/38127535.aspx External tender id 219333-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Korzyści:

Instrukcja obsługi. Korzyści: Nadanie online Zarządzanie przesyłkami Innowacyjne rozwiązania DHL Emailship Instrukcja obsługi DHL EMAILSHIP SZYBKO I ŁATWO DHL emailship jest prostym i łatwym w obsłudze narzędziem elektronicznym służącym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE Aplikację uruchamiamy na stronie: www.intrashipeu.dhl.com W oknie głównym podajemy login, hasło i wybieramy język. Po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo