Web Portal System Login - Strona logowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Web Portal System Login - Strona logowania"

Transkrypt

1 Web Portal System Login - Strona logowania J. angielski J. polski Opis (j. angielski) Opis (j. polski) User ID ( ) ID użytkownika (adres ) User ID to log into the web portal ID użytkownika konieczne do system zalogowania się w systemie Web Password Hasło Password to log into the web portal system Login Logowanie Click Login after you filled in the User ID and Password Portal Hasło użytkownika konieczne do zalogowania się w systemie Web Portal Wybierz przycisk Login po wprowadzeniu ID I hasła

2 Forgot Password? Nie pamiętasz hasła? Click if you forgot your password to log into the web portal system użytkownika. Wybierz ten przycisk, jeśli zapomniałeś hasło do system Web Portal. Web Portal System Pierwszy ekran po zalogowaniu do systemu Operations Center - Centrum operacyjne J. angielski J. polski J. angielski J. polski Operations Center Centrum operacyjne Actions Czynności Message Center Centrum powiadomieo Save Zapisz Message Dashboard Tablica informacyjna Delete Usuo Type Typ Alerts Alerty Alerts Alerty Announcements Ogłoszenia Announcements Ogłoszenia New Features Nowe informacje New Features Nowe informacje

3 Invitation Zaproszenia Invitation Zaproszenia Order Life Cycle Visibility Zamówienia Order Life Cycle Visibility Zamówienia New Nowe Total Razem Last Received Ostatnio otrzymane Web Portal System Wybierz Supply Chain Visibility - Zamówienia J. angielski J. polski J. angielski J. polski Supply Chain Visibility Zamówienia Active Orders Zamówienia Order Search Wyszukiwanie zamówieo Message Center Centrum powiadomieo Ship Notice Search Wyszukiwanie ASNów Today s Items for Immediate Pozycje wymagające uwagi Attention Remittance Advice Search Wyszukiwanie informacji o Overdue Shipments Wysyłki zaległe płatnościach Training Szkolenie Draft Ship Notices Wzór (wstępna wersja) ASNów Tutorial Instrukcja New Documents Nowe dokumenty New or Changed Orders Nowe lub zmienione zamówienie

4 New or Changes Order Forecasts Nowe lub zmienione przewidywania New Shipping Notices Nowe ASNy New or Changed Remittance Advice Nowe lub zmienione powiadomienia o płatnościach Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Wybierz Wyszukiwanie zamówieo

5

6 Wyszukiwanie według jednego pola lub wprowadzenie wielu informacji Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Order Search Wyszukiwanie zamówieo Search for an order in the web portal system Wyszukiwanie zamówienia w systemie Web Portal Order Number Numer zamówienia the scheduling agreement Numer umowy terminarzowej number Order Status Status zamówienia New Nowe Changed Zmienione Organization Zamawiający BWI Group - Poland BWI Group - Polska Date Range Zakres dat Document Wg daty umowy This is the date of the contract. Most of them are before 2009 Data utworzenia umowy. Większośd przed 2009r. Transaction Date Wg daty edycji harmonogramu This is the date when the last MRP ran from SAP and loaded Data ostatniego przebiegu MRP i edycji harmonogramu na Web Portal. schedules into the web portal Buyer Item ID Nr części klienta BWI part number Nr części w BWI Supplier Item ID Nr części dostawcy BWI part number Nr części dostawcy w systemie BWI Schedule Type Rodzaj zamówienia Planned Przewidywania Forecast schedule Przewidywania Firm Zamówienie wiążące JIT schedule Zamówienia Click Search at the bottom of the screen Wybierz przycisk Search na dole ekranu To search for orders in the system that match the search fields you entered information Wyszukiwanie zamówieo spełniających zadane kryteria.

7 Web Portal System - Zamówienia Wyszukiwanie zamówieo ekran wyników Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Order Search Results Wyniki wyszukiwania Displays orders in the system that match the search fields you entered in the order search screen Wyświetlenie zamówieo istniejących w systemie, które spełniają założone wcześniej kryteria. Customer Odbiorca BWI as customer Odbiorca - BWI Order Number Nr zamówienia BWI Scheduling Agreement Number Numer umowy terminarzowej w systemie BWI Release Number Typ zamówienia Forecast schedule JIT schedule Przewidywania 830 Zamówienia Date Data This is the date of the contract. Data utworzenia umowy. Most of them are before 2009 Status Status List icons to display the status of the order Większośd przed 2009r. Wyświetlenie ikon statusu zamówienia

8 Bincoulars Lornetka Click on the order number you want to view Wybierz numer zamówienia, które chcesz przejrzed This order has been viewed Acknowledgement not required. Note: none of BWI Orders require order acknowledgements in Web Portal Order partially shipped Order fully Shipped Will take you to a screen to view that order Zamówienie zostało przeglądnięte Potwierdzenie nie jest wymagane. Uwaga: BWi Group nie wymaga potwierdzenia zamówieo w systemie GXS Zamówienie częściowo zrealizowane Zamówienie całkowicie zrealizowane Przeniesienie na stronę wybranego zamówienia Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Przegląd zamówienia Ekran nagłówka

9 Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Order Zamówienie Header Zamówienie Contains general information Ogólne informacje nagłówka about the order Details Szczegóły This tab will show the detailed schedule requirements Przejście do szczegółów zamówienia History Historia This tab will show previous releases of the order Przejście do poprzednich edycji harmonogramu PO Number Nr zamówienia Scheduling Agreement Number Numer umowy terminarzowej Transaction Date Data edycji harmonogramu This is the date when the last MRP ran from SAP and loaded schedules into the web portal Data ostatniego przebiegu MRP i edycji harmonogramu na Web Portal. Supplying Company Dostawca Name of the Supplier Nazwa dostawcy Supplier Code Kod dostawcy Vendor number Numer dostawcy w systemie BWI Order Date Data zamówienia This is the date of the contract Data utworzenia umowy Start Date Data początkowa The date the contract started Data początku obowiązywania umowy End Date Data koocowa The date the contract will end Data koocowa umowy

10 Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Przegląd zamówieo ekran szczegółowy Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Collapse All Zwio Collapse all the orders to display orders by line number and part number Zwija wszystkie zamówienia do wyświetlenia informacji tylko na poziomie nagłówka i linii Expand All Rozwio Expands the orders to display all order information zamówienia Rozwija zamówienia i wyświetla wszystkie informacje w nim podane.

11 Line Number Nr linii Buyer Part No Nr części Nabywcy BWI Part number Nr części w systemie BWI Order Quantity Zamówiona ilośd Unit Price Cena jedn. This is always 0 Zawsze 0 Order Date Data zamówienia SA date Data zawarcia umowy terminarzowej Description Opis This is the description of the part Opis części Last Sched Line Qty Delivered Ilośd ostatniego przyjęcia This last shipment quantity we received at the plant Ilośd wg ostatniego przyjęcia w BWI Number of Last Delivery Recv Numer ostatniego dowodu dostawy Last delivery note received at the plant. Nr ostatniej WZ / faktury otrzymanej wraz z towarem Date Last Delivery Posted Data ostatniego przyjęcia The date we received the last Data ostatniego przyjęcia w BWI shipment at the plant. EX: : year 2011, month 03 (March), 10 th day Current Cumulative Quantity Ilośd zamówiona łącznie Ordered End of Production go-ahead Data ostatniej przewidywanej wysyłki na zamówienie The last date we authorized the supplier to produce the product Ostatni termin, w którym BWI upoważnia dostawcę do wyprodukowania wyrobu. Release Number Nr edycji The date the contract started Data początku obowiązywania umowy Unit of measure Jednostka miary The date the contract will end Data koocowa umowy Current Cumulative Quantity Recv End of Material go-ahead Ogólna przyjęta ilośd dostaw Ostatni termin, w którym BWI upoważnia dostawcę do zakupu surowca do produkcji wyrobu. The last date we authorize the supplier to purchase material to produce our product Ostatni termin, w którym BWI upoważnia dostawcę do zakupu surowca do produkcji wyrobu.

12 Web Portal System - Supply Chain Visibility - Zamówienia Przegląd zamówieo ekran szczegółowy - kontynuacja (Uwaga: zamówienia (typ: 862) I przewidywania (typ 830) wyświetlane są jako osobne zamówienia) Schedule Number Nr linii harmonogramu Schedule Type Typ zamówienia Firm Wiążące (sztywne) You are viewing an 862 order. You can only create a ship notice from the 862 order Zamówienie typu 862. ASNy można tworzyd tylko dla zamówienia typu 862. Planned Planowane You are viewing an 830 order forecast Zamówienie typu przewidywania. Requested Date Żądana data The date the requested quantity of product is required to ship Data, kiedy żądana ilośd winna byd wysłana. from the supplier Requested Quantity Żądana ilośd The quantity ordered Ilośd wymagana do wysyłki Total Shipped Quantity Całkowita wysłana ilośd The quantity that you have shipped against this schedule number Ilośd wysłana na numer linii harmonogramu Open to Ship Quantity Ilośd do zakooczenia wysyłki The quantity required to ship to fulfill the requested quantity Unit of Measure Ilośd wymagana do zakooczenia wysyłki na daną linię harmonogramu.

13 Dostawcy mogą zapisywad / drukowad zamówienia z plików PDF lub Excel. PDF icon Ikona PDF Print schedules in PDF format. This can be a lot of pages if you have a lot of part numbers Drukowanie w formacie PDF. W przypadku wielu komponentów na jednej umowie, wydruk może składad się z wielu stron. download into an Excel File Ładowanie w pliku Excel. Tworzenie ASN z zamówienia typu 862

14 Actions (drop down menu) Create Ship Notice Czynności (menu rozwijane) Utwórz ASN (potwierdzenie wysyłki) Select to create a ship notice. This will open up the ship notice screen Wybierz, jeśli chcesz utworzyd ASN. Przeniesienie na stronę ASN. Ekran ASN potwierdzenia wysyłki

15 Nazwa pola J. angielski Nazwa pola - J. polski Opis - J. angielski Opis - J. polski Ship Notice Number Nr ASN Delivery note number, packing list number, or another number that is unique to this shipment. Ship notice number and packing slip number can be the same number Nr WZ, listu przewozowego, faktury, niepowtarzalny dla wysyłki. Nr ASN i nr listu przewozowego mogą byd tożsame. Shipment Date Data wysyłki The date the material is being Data wysyłki towaru z zakładu shipped from your facility Shipment Time Czas wysyłki Approximate time the shipment left your facility Time Zone Strefa czasowa Your time zone Strefa czasowa dostawcy Packing List Number Nr listu przewozowego Packing List Number Nr listu przewozowego Weight Waga Weight of the shipment Waga wysyłki dostawcy Przybliżony czas wysyłki z zakładu dostawcy

16 Unit of Measure Jednostka miary Gross or Net Netto lub brutto Estimated Departure Date Przewidywana data wysyłki The date the material is being shipped from your facility Przewidywana data wysyłki towaru z zakładu dostawcy Estimated Arrival Date Przewidywana data dostawy The approximate date the material will arrive at our BWIGroup plant Przewidywana data dostawy do zakładu BWI. Carrier Code Kod przewoźnika An abbreviation of the Carrier Name. If they do not know this, they can enter the carrier name. The carrier code and carrier name can be the same. Carrier Name Nazwa przewoźnika The name of the shipment company the supplier is going to use to ship the material Carrier Tracking Number Numer przesyłki w systemie przewoźnika The tracking number provided by the shipping company to track the shipment in transit. Transportation Method Rodzaj transportu Not a required field. This is a drop down menu. An example of some of the selections are: O:Ocean and LTL: Less than Truck Load Kod przewoźnika / skrót nazwy przewoźnika. Kod przewoźnika i nazwa przewoźnika mogą byd tożsame. Nazwa przewoźnika dostarczającego towar Numer przesyłki podany przez przewoźnika, do śledzenia przesyłki w systemie. Pole nieobowiązkowe. Menu rozwijane. Przykłady do wyboru: O: transport morski, LTL: transport zbiorowy. Przewinąd w dół, by sprawdzid komponenty i wprowadzid ilości do wysyłki Zatwierdzenie ASN Actions (drop down menu) Czynności (menu rozwijane) Preview Ship Notice Sprawdzenie ASN Review the information you entered Sprawdzenie wprowadzonych do ASNa informacji.

17 Actions (drop down menu) Czynności (menu rozwijane) Submit Zatwierdzenie Submit the ASN into the our system Przesłanie ASN do system SAP.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia.

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s Applications client for mobile devices for 5000 series NVR s - user manual ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS ATTENTION!

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ FI Financial Accounting

MODUŁ FI Financial Accounting MODUŁ FI Financial Accounting Sercem systemu jest część skupiająca grupy procesów zarządzających zasobami finansowymi. - Dzieje się tak dlatego ponieważ większość danych wprowadzanych do systemu ma wpływ

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu KiCad

Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad ii 22 sierpnia 2015 Wprowadzenie do programu KiCad iii Spis treści 1 Wprowadzenie do programu KiCad 1 1.1 Pobieranie i instalowanie programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

dreryk Rozliczenie usług prywatnych

dreryk Rozliczenie usług prywatnych dreryk Rozliczenie usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe funkcjonalności... 3 3. Główne menu i główny widok... 3 4. Definiowanie umów na usługi prywatne... 5 4.1. Usługi... 5 4.2. Pakiety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.1

Instrukcja laboratoryjna cz.1 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.1 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.0 I. Tworzenie i modyfikowanie listy w witrynie programu

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze V2 Kontrola dostępu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze O ĆWICZENIU 4 Użytkownicy FactoryTalk 4

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Alisa Mitchel-Masiejczyk Piotr Szymczak. Niezbędnik ANGIELSKI. język internetu

Alisa Mitchel-Masiejczyk Piotr Szymczak. Niezbędnik ANGIELSKI. język internetu Alisa Mitchel-Masiejczyk Piotr Szymczak Niezbędnik ANGIELSKI język internetu Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo