TSL. A także / And: nr 2 (9) Transport Shipping Logistics

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TSL. A także / And: nr 2 (9) Transport Shipping Logistics"

Transkrypt

1 nr 2 (9) marzec / kwiecień 2013 (dwumiesięcznik) March / April 2013 (bi-monthly magazine) issn Bezpłatny magazyn Free of charge magazine TSL Transport Shipping Logistics Rynek usług TSL w Polsce TSL market in Poland A także / And: Warmia i Mazury Biznes i Relaks Warmia & Mazury Business & Relax Jak podejść do optymalizacji? How to approach optimization? Outsourcing usług logistycznych Outsourcing of logistic services Partnerzy wydania Publishing partners

2 Studium przypadku Outsourcing usług logistycznych Rozmowa z/interview: Andrzej Bułka Dyrektor Zarządzający Managing Director Fracht FWO Polska Wzrastające zapotrzebowanie na outsourcing usług transportowych Postępujący proces globalizacji, umożliwiający przedsiębiorstwom otwieranie oddziałów na różnych kontynentach i ułatwiający współpracę z kontrahentami mającymi siedziby w najdalszych zakątkach ziemi, sprzyja intensywnemu rozwojowi wymiany międzynarodowej. Stała i intensywna wymiana handlowa wymaga sprawnej i szybkiej organizacji przewozu, jest to jedna z kluczowych kwestii. Transport produktów w bardziej lub mniej odległe miejsca często stanowi jednak poważne wyzwanie. Dlatego też coraz częściej wiele przedsiębiorstw zleca jego wykonanie firmom specjalizującym się w tego typu działalności, tj. firmom spedycyjnym. Zakres działalności firm spedycyjnych związanych z przesyłką, jeśli istnieje taka potrzeba. Należą do nich między innymi magazynowanie, kompletowanie ładunku, pakowanie, znakowanie, sortowanie, dokonanie odprawy celnej, ubezpieczenie towaru. Spedytor przygotowuje, przechowuje i przetwarza doku menty towarzyszące przesyłce, dostarcza również zleceniodawcy raporty z przebiegu transportu. Ogólnie rzecz ujmując, firma spedycyjna prowadzi działalność usługową, polegającą na zorganizowaniu wszystkich czynności związanych z przesłaniem towaru, które mają doprowadzić do bezpiecznego i efektywnego dostarczenia przesyłki we wskazane przez zleceniodawcę miejsce docelowe. Realizacja zlecenia spedycyjnego transport morski Firma spedycyjna, podejmując się zorganizowania przewozu w imieniu klienta, zawsze reprezentuje właściciela towaru, zabezpieczając jego interesy na każdym etapie transportu. Wykwalifikowani spedytorzy, mając na uwadze podane przez klienta terminy wysyłki i dostawy towaru, doradzają najlepsze warianty dowozu, podpowiadają najodpowiedniejszy dla danego typu towaru sposób transportu, a nas tępnie organizują i monitorują przewóz, aż do momentu dostarczenia do odbiorcy. Firma spedycyjna na zlecenie klienta wyko nuje także wiele dodatkowych czynności Aby przybliżyć przebieg procesu realizacji usługi spedycji posłużmy się przykładem jednego z licznych projektów realizo wanych przez firmę Fracht FWO Polska. Spółka wchodzi w skład Grupy Fracht, należącej do firmy Fracht AG szwajcarskiego opera tora logi stycznego działającego na światowym rynku od 1955 r. Fracht FWO Polska jest obecna na polskim rynku od roku Ilustracją realizacji typowego zlecenia będzie faktycznie wykonany transport kontenera 40 dc z Warszawy do Szanghaju. Tego rodzaju 108 nr 2/2013 (March / April)

3 Studium przypadku 7. W porcie docelowym, po rozładunku kontenera ze statku, firma Fracht FWO Polska za pośrednictwem swojej siostrzanej spółki w Szanghaju dokonała odprawy celnej importowej. 8. Ostatnim etapem fizycznego przemieszczenia towaru było zlecenie lokalnemu przewoźnikowi dostawy drogą lądową do drzwi odbiorcy w Szanghaju, a następnie rozładunek oraz zwrot pustego kontenera na depo kontenerowe. Na każdym etapie realizacji zlecenia spedycyjnego odbywał się obieg dokumentów towarzyszących przesyłce. Firma spedycyjna, Fracht FWO Polska, informowała na bieżąco zleceniodawcę o przebiegu procesu transportowego, oraz awizowała dostawcę o podjętych działaniach. zleceń Fracht FWO Polska realizuje setki miesięcznie. Oto jak wyglądały poszczególne etapy realizacji: 1. Po otrzymaniu od klienta zlecenia spedycyjnego pierwszym etapem była aranżacja bukingu u wybranego arma tora. Nastąpiło: a. ustalenie miejsca podjęcia pustego kontenera, b. określenie portu załadunku (Gdynia), c. wybór statku, d. ustalenie planowanej daty wypłynięcia z Gdyni, e. wskazanie portu wyładunku, f. oszacowanie planowanej daty zawinięcia do Szanghaju. 2. Następnie miało miejsce podjęcie pustego kontenera z depo kontenerowego (miejsca składowania pustych kontenerów) w Gdyni, zorganizowanie załadunku na naczepę kontenerową oraz transport drogowy do miejsca załadunku w Warszawie. Po załadunku towaru kontener został ponownie przewieziony do Gdyni. 3. W porcie firma Fracht FWO Polska zaawizowała zdanie pełnego kontenera w systemie portowym (poinformowanie obsługi portu o dostarczeniu kontenera na terminal). 4. Kolejnym etapem było dokonanie odprawy celnej eksportowej na terenie portu Gdynia za pośrednictwem agencji celnej współpracującej z firmą Fracht FWO Polska. 5. Po dokonaniu odprawy celnej nastąpił załadunek kontenera na statek dowozowy do portu w Hamburgu. 6. Po dotarciu do portu w Hamburgu kontener został przeładowany na statek oceaniczny, na którym dopłynął do Szanghaju. Powyższy przykład pokazuje, jak bardzo skomplikowanym, wymagającym wiedzy i doświadczenia jest współczesny transport towarów, szczególnie w ujęciu międzynaro dowym oraz międzykontynentalnym. Zlecając wykonanie tych usług przez wyspecjalizowaną firmę spedycyjną przedsiębiorstwo zapewnia sobie nie tylko sprawne i szybkie przesłanie towaru, ale także większą efektywność działań, oszczędność zasobów organizacji i korzyści skali. Spedytor bowiem, posiadając dobrą znajomość rynku transporto wego i utrwa loną sieć kontaktów optymalizuje dla danego rodzaju towaru koszt jego przewozu, uwzględniając wymogi i termin dostawy oraz organizuje wszelkie kwestie prawno-formalne. Korzyści te sprawiają, że coraz więcej przed siębiorstw decyduje się na outsourcing usług transportowych. Potwierdza to Andrzej Bułka, Dyrektor Zarządzający w firmie Fracht FWO Polska, opisując krótko sytuację w branży TSL. O&M: Jak z punktu widzenia firmy Fracht FWO Polska wyglądał polski rynek usług spedycyjnych w ubiegłym roku? AB: Pierwsza połowa roku charakteryzowała się dość dobrą koniunkturą w branży TSL. Stosunkowo wysoki popyt na usługi przewozowe związany był z inwestycjami towarzyszącymi przygotowaniom do organizacji ME Euro 2012 oraz wysoką konsumpcją wewnętrzną. Niestety, w drugim półroczu coraz bardziej odczuwalne były negatywne zmiany na rynkach europejskim i światowym, przejawiające się ograniczeniem zapotrzebowania na transport dóbr. Istotny wpływ na sytuację w branży TSL miał wzrost kosztów prowadzenia działalności oraz walka cenowa. Firmy branży TSL zmuszone były pracować na niskich marżach, w warunkach zaostrzającej się konkurencji. nr 2/2013 (marzec / kwiecień) 109

4 Studium przypadku/case Study O&M: Jak ocenia Pan zatem perspektywy dla branży TSL w 2013 roku? AB: Prognozowane dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego w Europie oraz spadek popytu na rynku krajowym będzie stanowiło duże wyzwanie dla branży TSL. Paradoksalnie jednak, pogorszenie koniunktury światowej i kondycji przedsiębiorstw produkcyjnych może być szansą na rozwój dla części firm spedycyjnych. Klienci bowiem, chcąc ograniczać koszty przewozu towarów, będą szukali stabilnego partnera, który zaoferuje im konkurencyjne cenowo rozwiązania. W takiej sytuacji przewagę będą miały firmy spedycyjne o globalnym zasięgu, z dobrą kondycją finansową, potrafiący zapewnić kompleksową i optymalną obsługę przesyłki. Outsourcing of logistic services Increasing demand for the outsourcing of transport services The developing process of globalisation, enabling entrepreneurs to set up company branches on all continents and facilitating their cooperation with clients whose offices are in the most distant locations, encourages an intensive development of international exchange. Constant and intensive commercial exchange requires efficient and quick shipments, since those are one of the key issues. However, the shipment of goods to both close and distant locations is often a serious challenge. For this reason, a growing number of companies outsource shipment to businesses specialising in this field, i.e. forwarding companies. Areas of activity of forwarding companies A forwarding company, organising a shipment on behalf of its client, represents the owner of the shipped goods, securing his interest at each stage of the shipment process. Qualified forwarding agents take into account the shipment and delivery dates given by the client, and suggest the best transport options, e.g. shipment methods which are most appropriate for the transported goods. The agents organise and monitor the transport up to the moment of delivery to the recipient. According to the client's wish, the forwarding company will take care of numerous other tasks in connection with the shipment, if such are necessary. This in cludes: storage, assembly of the shipment, packaging, labelling, sorting, customs clearance, and insurance of the goods. The forwarding agent will prepare, keep and process all documents which accompany the shipment, and will keep the Ordering Party informed about the progress. In general, the forwarding company provides services which consist in the organisation of all activities connected with the shipment of goods, in order to ensure a safe and effective delivery of the parcel to the target location indicated by the Ordering Party. A forwarding order transportation by sea To clarify the process of forwarding, we will use an example of one of the multiple projects carried out by Fracht FWO Polska. The company belongs to the Fracht Group, forming part of Fracht AG a Swiss logistics operator active on the global market since Fracht FWO Polska has been operating in Poland since A typical order can be illustrated with a real shipment of a 40'dc container from Warsaw to Shanghai. Each month, Fracht FWO Polska fulfils hundreds of similar orders. Stages of the shipment are presented below: 1. After receiving a forwarding order from our client, our first step was to arrange a booking with a selected ship owner. We: a. agreed on the location from which the empty container was to be collected, b. determined the port of shipment (Gdynia), c. selected the ship, d. arranged the planned date of departure from Gdynia, e. identified the port of discharge, f. estimated the planned date of arrival in Shanghai. 2. Our next step was the collection of the empty container from the container depot (place where empty containers are 110 nr 2/2013 (March / April)

5 Case Study stored) in Gdynia, followed by its loading onto a container trailer. The container was transported by road to Warsaw, where it was loaded. After the loading, the container was transported back to Gdynia. 3. At the port, Fracht FWO Polska made a notification of dispatch of the loaded container in the port system (informed the port staff that the container had been delivered to the terminal). forwarding company, Fracht FWO Polska, kept the Ordering Party informed and notified the supplier about all actions that were being taken. The example above shows how complex and demanding, in terms of expertise and experience, is the modern-day shipment of goods, especially in the scope of international or intercontinental transport. By outsourcing these services to specialised forwarding companies, companies are sure that their goods will be shipped not only smoothly, but also quickly, and that all actions will be effective and will result in the saving of resources in terms of organisation and benefits. The forwarding agent, having vast knowledge of the transport market and a fixed network of contacts, can optimise the cost of shipment of the goods, considering the requirements and delivery dates, and taking care of all legal and formal issues. These benefits make the transport service outsourcing increasingly popular among companies. This is confirmed by Mr Andrzej Bułka, Managing Director of Fracht FWO Polska, who gives a brief description of the situation in the TSL sector. O&M: What was the situation of the Polish forwarding market in the last year, according to Fracht FWO Polska? 4. The next stage included customs clearance in the Gdynia port, which was done with the help of a customs agency cooperating with Fracht FWO Polska. 5. After customs clearance, we loaded the container onto a ship bound for Hamburg. 6. After its arrival in Hamburg, the container was loaded onto an ocean-going ship, which took it to Shanghai. 7. In the port of destination, after unloading the container from the ship, Fracht FWO Polska through its sister company from Shanghai took care of import customs clearance. 8. The last stage of the physical transportation of the goods was ordering a local transport operator to carry them by road straight to the recipient in Shanghai, followed by the unloading and return of the empty container to the container depot. At each stage of execution of the forwarding order, the documents accompanying the shipment were processed. The AB: In the first half of the year, the TSL sector was in quite a good shape. The relatively high demand for shipping services was connected with the preparations for the Euro 2012 Championship, and a high level of internal consumption. Unfortunately, the second half was characterised by increasingly negative changes on the European and global markets, which translated into a decreased demand for the transport of goods. Also, the situation in the TSL sector was significantly influenced by growing costs of business activity, and price competition. TSL companies were forced to compete by applying very low margins in more severe conditions. O&M: In your opinion, what are the perspectives for the TSL sector in 2013? AB: The predicted recession in Europe, and the decreased demand on the Polish market, will pose a great challenge for TSL. However, the deterioration of the global economy and the condition of producers of goods can be a chance for some of the forwarding companies, since the clients, wishing to reduce the costs of shipment, will search for a stable partner, who is able to offer them solutions at competitive prices. This situation will give advantage to global forwarding companies with a good financial standing, able to ensure comprehensive and optimum shipping services. nr 2/2013 (marzec / kwiecień) 111

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FLOTĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ PRACTICAL ASPECTS OF FLEET MANAGEMENT IN A FOOD COMPANY

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FLOTĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ PRACTICAL ASPECTS OF FLEET MANAGEMENT IN A FOOD COMPANY Artur DMOWSKI PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FLOTĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ PRACTICAL ASPECTS OF FLEET MANAGEMENT IN A FOOD COMPANY Prezentowana praca ma na celu scharakteryzowanie zarządzania

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo