Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej. Parowa nagrzewnica wody UP17 i płytowy wymiennik ciepła D24. Opracowanie: Lidia Zander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej. Parowa nagrzewnica wody UP17 i płytowy wymiennik ciepła D24. Opracowanie: Lidia Zander"

Transkrypt

1 Parowa nagrzewnica wody UP17 i płytowy wymiennik ciepła D24 Opracowanie: Lidia Zander Wstęp i cel ćwiczenia W przeponowych wymiennikach ciepła zarówno czynnik oddający ciepło, jak i odbierający płyną po obu stronach ścianki w sposób ciągły. Ciepło przepływa w sposób ustalony, co znaczy, że temperatury w poszczególnych punktach urządzenia nie zmieniają się w czasie. Ruch ciepła odbywa się tu na zasadzie przenikania, zgodnie z równaniem: gdzie: Q = k F [W] (1) t m Q - ilość ciepła wymienianego w urządzeniu ( wydajność cieplna wymiennika) [W]; F - powierzchnia ogrzewalna [m 2 ]; tm -średnia (napędowa) różnica temperatur czynników [K]; k - współczynnik przenikania ciepła [W/(m 2 K)] Sposób obliczenia średniego spadku temperatur czynników tm zależy od tego, w jakim kierunku względem siebie przepływają wzdłuż ścianki płyny uczestniczące w wymianie ciepła. Praktyczne znaczenie mają następujące przypadki (rys. 1): 1. Współprąd (rys.1.a), przy którym oba czynniki biorące udział w wymianie ciepła przepływają wzdłuż oddzielającej je przepony w jednym kierunku. 2. Przeciwprąd (rys.1.b), przy którym oba czynniki przepływają względem siebie w kierunkach przeciwnych. 3. Prąd skrzyżowany (rys.1.c), przy którym kierunki przepływu płynów są do siebie prostopadłe.. 4. Prąd mieszany (rys.1.d), gdy jeden z czynników płynie stale w jednym kierunku, a L. Z. Zander 1/25

2 kierunek przepływu drugiego czynnika ulega zmianom. a b c d A A A A A Rys. 1. Kierunki przepływu czynników A i w przeponowym wymienniku ciepła: a współprąd, b przeciwprąd, c prąd skrzyżowany, d prąd mieszany W każdym urządzeniu w wymianie ciepła uczestniczą dwa czynniki: czynnik oddający ciepło A i obniżający w wyniku tego procesu swoją temperaturę; czynnik pobierający ciepło i podnoszący swą temperaturę. Przebieg zmian temperatur czynników w przypadku współprądu i przeciwprądu przedstawiono na rys.2. Zmiany te można również przedstawić w sposób uproszczony: - dla współprądu: - dla przeciwprądu t t A1 A2 ( t t ) ( t t ) A1 1 A2 2 t1 t2 t t A1 A2 ( t t ) ( t t ) A1 1 A2 2 t1 t2 Rys. 2. Zmiany temperatury czynników: a we współprądzie, b w przeciwprądzie L. Z. Zander 2/25

3 Uwaga: Na wykresach temperatur (rys.2.) indeksy literowe odnoszą się do rodzaju czynnika, a indeksy cyfrowe oznaczają miejsce w aparacie ( przekroje 1 i 2 ). Indeksom cyfrowym nie należy przypisywać znaczeń początkowe końcowe. Przypadkiem przy przepływie współprądowym w przekroju 1 są temperatury początkowe czynników, a w przekroju 2 końcowe. Wykresy temperatur albo zapis uproszczony pozwalają na określenie wartości siły napędowej procesu przenikania ciepła t i 1 t2 w krańcowych punktach wymiennika. Na podstawie tych wartości oblicza się średnią napędową różnicę temperatur jako średnią logarytmiczną: gdzie: t m t1 t = t1 ln t t = t A t (3) t = t A t (4) (2) W wymiennikach ciepła o prądzie krzyżowym albo mieszanym obliczenia t m dokonuje się w ten sposób, że sprowadza się je do przypadku zastępczego wymiany ciepła w przeciwprądzie i wprowadza poprawkę ε. Poprawka ε określa, jak zmniejszy się napędowa różnica temperatur w wymienniku, jeżeli zamiast przeciwprądu zastosuje się prąd krzyżowy albo mieszany. Wówczas skorygowana wartość wyniesie: m t m tm średniego spadku temperatury t = ε 5 Wartości poprawki ε można wyznaczyć z wartości ochłodzenia jednego czynnika podgrzania drugiego czynnika t max (rys.3.) t A, t i maksymalnej rozpiętości temperatur w wymienniku L. Z. Zander 3/25

4 Rys. 3. Zastępczy wykres temperatur dla układu prądu krzyżowego lub mieszanego Korzystając z tych wielkości znajduje się wartości wyrażeń: t X = t Z = t t max i odczytuje poprawkę ε z wykresu na rysunkach 4 i 5. A (6) (7) L. Z. Zander 4/25

5 Rys.4. Wykres zależności poprawki ε od parametrów X i Z dla różnych przypadków prądu krzyżowego, przy przepływie jednego czynnika rurkami, drugiego prostopadle do rurek bez przegród Rys.5. Wykres zależności poprawki ε od parametrów X i Z dla różnych przypadków prądu mieszanego L. Z. Zander 5/25

6 Współczynnik przenikania ciepła k można wyznaczyć praktycznie przez pomiar wydajności cieplnej wymiennika. Korzysta się przy tym z równania 1. Przy projektowaniu nowych aparatów cieplnych wartość k oblicza się z równania: gdzie: 1 k = [W/(m 2 K)] 1 s α λ α A α A, α - współczynniki wnikania ciepła po stronie czynników A i [W/(m 2 K)] s grubość ścianki [m] λ - współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału przepony [W/(mK)].. W obliczeniach współczynników wnikania ciepła posługujemy się równaniami kryterialnymi. Liczba Nusselta Nu, określająca stosunek szybkości wnikania ciepła do szybkości przewodzenia, jest modułem podobieństwa termokinetycznego i może być traktowana jako bezwymiarowa postać współczynnika wnikania α : gdzie: α d Nu = (9) λ d poprzeczny wymiar kanału, w którym odbywa się przepływ czynnika [m], λ - współczynnik przewodzenia ciepła dla przepływającego czynnika [W/(m K)]. Korzystając z odpowiednich równań przedstawiających korelację liczby Nusselta z modułami charakteryzującymi podobieństwo ruchu czynnika i rodzaju czynnika można obliczyć wartości współczynników α dla konkretnego przypadku. W obliczeniach cieplnych uwzględnia się również inne liczby bezwymiarowe m. in.: u d ρ Re = η Pr = c η - λ - liczba Reynoldsa wyraża stosunek sił bezwładności do sił tarcia i stanowi kryterium podobieństwa hydrodynamicznego; - liczba Prandtla wyraża podobieństwo rodzaju płynu;. W powyższych równaniach przyjęto oznaczenia: u średnia prędkość przepływu czynnika w kanale [m/s], d poprzeczny wymiar liniowy kanału [m], L. Z. Zander 6/25 (8)

7 ρ - gęstość płynu [kg/m 3 ], η - kinematyczny współczynnik lepkości [Pas], c ciepło właściwe płynu [J/(kg K)], λ - współczynnik przewodzenia ciepła płynu [W/(m K)]. Przez porównanie wartości współczynników przenikania ciepła obliczonych według wzorów 1 i 8 można uzyskać informację o prawidłowości przebiegu procesu wymiany ciepła, stanie powierzchni ogrzewalnej itp. Obliczanie współczynników wnikania ciepła w wymiennikach przeponowych Dla burzliwego przepływu czynnika rurą o przekroju kołowym najczęściej stosuje się równanie: 0,8 0,4 Nu = 0,023 Re Pr (10) Dla burzliwego przepływu czynnika kanałem pierścieniowym do powyższego równania wprowadza się poprawkę uwzględniającą jego kształt: Nu = d d 0,45 z 0,8 0,023 Re w Pr 0,4 (11) gdzie: d z i d w - odpowiednio zewnętrzna i wewnętrzna średnica pierścienia Charakterystycznym, poprzecznym wymiarem kanału pierścieniowego jest jego średnica hydrauliczna d h d h = d z d w W obliczeniach współczynnika wnikania ciepła w kanale wymiennika płytowego trzeba uwzględnić zarówno intensyfikację wymiany ciepła spowodowaną obecnością wytłoczeń, jak i tłumienie burzliwości strumienia wskutek zbliżenia ścianek: Nu 0,825 0,54 = 0,022 ξ β β t Re (12) 0 Pr L. Z. Zander 7/25

8 ezwymiarowe współczynniki w równaniu 12 trzeba obliczyć z poniższych zależności, gdzie: ξ 0 -współczynnik oporu przepływu w kanale gładkim o charakterystyce zbieżnej z charakterystyką rozpatrywanego kanału, d z = 2h średnica hydrauliczna kanału międzypłytowego [mm], h średnia odległość między płytami [mm], d 0 i h 0 wielkość umowna równa 1mm, β - współczynnik tłumienia burzliwości wskutek zbliżenia ścianek kanału β = 1,65 4 d z d 0 (12a) β t - współczynnik wymuszonej burzliwości 0,66 d β t = 1+ 0,33 d z 0 ξ u ln ξ 0 (12b) ξ u - umowny współczynnik oporu przepływu w kanale międzypłytowym C 0,65 + 1,07lg ξ u = n Re h h 0 (12c) dla Re 1500: C=340; n= 0,85 dla Re 1500: C= 4,23; n =0,25 Należy pamiętać, że średnica hydrauliczna kanału międzypłytowego jest wielkością umowną, równą podwójnej odległości między płytami. Współczynnik oporu przepływu w kanale gładkim (tu oznaczony jako ξ 0 - w innych przypadkach jest on oznaczony jako λ w równaniu Darcy Weisbacha) w obliczeniach wymienników płytowych jest wykorzystywany jako wielkość odniesienia. Można go obliczyć ze znanych zależności: 96 ξ 0 = gdy Re 2100 Re (13a) L. Z. Zander 8/25

9 lub 0,3164 ξ 0 = gdy Re ,25 Re (13b) Średnicę zastepczą kanału o przekroju niekołowym najczęściej oblicza się ze znanej zależności: gdzie: 4A D zast = κ A- pole powierzchni poprzecznego przekroju strumienia cieczy [m 2 ], κ - całkowity obwód zwilżony [m]. Wymiana ciepła przy skraplaniu się nasyconej pary wodnej na powierzchni ścianki o temperaturze niższej od temperatury nasycenia podlega innym prawom, jak wnikanie ciepła dla cieczy i gazów. Cząsteczki nie tylko są unoszone ku ścianie przez wiry przepływu burzliwego, ale wytwarza się przede wszystkim jednokierunkowy ruch cząstek ku ścianie. Skraplanie następuje w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki i jest związane z gwałtownym zmniejszeniem objętości medium. Skroplona część czynnika już nie wraca do rdzenia strumienia pary, tylko pozostaje na ściance, a na jej miejsce dopływają świeże porcje pary. Ten sposób transportu ciepła od rdzenia czynnika do ścianki jest tak dalece wydajny, że wpływ wirów przepływu burzliwego zazwyczaj pomija się. Wartość współczynnika wnikania ciepła w przypadku skraplania się pary na zewnętrznej powierzchni poziomej rury można obliczyć z zależności: (14) Nu = 0,725 C 0,25 ν (15) ezwymiarowy moduł podobieństwa C ν 3 d ρcg r Cν = (16) λ η t c 2 c nazywa się liczbą skraplania Nusselta i uwzględnia wszystkie parametry dotyczące warunków przebiegu tego procesu. W równaniu 16 przyjęto następujące oznaczenia: d - średnica zewnętrzna rury [m], L. Z. Zander 9/25

10 ρ c - gęstość cieczy w temperaturze skraplania [kg/m 3 ] λ c η c r t - przewodnictwo cieplne skroplin w temperaturze skraplania [W/(m K)] - lepkość cieczy (skroplin) w temperaturze skraplania [Pa s], - ciepło parowania [J/kg], - różnica temperatur skroplin i ścianki[k] g - przyspieszenie ziemskie[m/s 2 ] Uwaga: wielkość t we wzorze (16) zależy od grubości warstwy skroplin, a więc i od współczynnika wnikania ciepła. Poprawne obliczenie liczby skraplania C ν wymaga zastosowania metody prób i błędów oraz korygowania obliczeń. Jako pierwsze i wystarczająco dokładne przybliżenie wartości t można przyjąć połowę średniej logarytmicznej różnicy temperatur t m w nagrzewnicy parowej. W procesie skraplania wewnątrz rury poziomej przyjmuje się niższe wartości współczynnika wnikania ciepła, gdyż skropliny wykazują tendencję do tworzenia grubej warstwy na powierzchni rury, przez co rośnie opór cieplny tej warstwy, a więc współczynniki wnikania ciepła są mniejsze. Celem ćwiczenia jest: 1. Zapoznanie się z układem połączeń i elementami wyposażenia instalacji wzajemnie połączonych aparatów parowa nagrzewnica wody / płytowy wymiennik ciepła; 2. Sporządzenie bilansu ciepła w obu aparatach w warunkach procesu stacjonarnego; 3. Praktyczne wyznaczenie współczynników przenikania ciepła i wydajności cieplnej obu aparatów; 4. Wyrobienie nawyku obliczania współczynników wnikania ciepła z równań korelacyjnych i korygowania średniej różnicy temperatur dla przepływów mieszanych L. Z. Zander 10/25

11 Stanowisko doświadczalne Parowy podgrzewacz wody UP-17 jest typowym urządzeniem współpracującym z płytowymi wymiennikami ciepła. udowę podgrzewacza przedstawia rysunek7. Na powierzchnię ogrzewalną F = 1,7 m 2.wymiennika składa się pęk rurek miedzianych wygiętych w kształcie litery U. Nasyconą parę wodną o temperaturze t n doprowadza się króćcem (1). Proces skraplania przebiega wewnątrz rurek, a powstałe skropliny o temperaturze t skr odprowadzane są króćcem (2). Ciepło oddane przez skraplającą się parę pobiera woda przepływająca od dołu ku górze w przepływie mieszanym względem przepływu pary / skroplin. Woda o temperaturze t 1 dopływa do wymiennika króćcem (3), woda podgrzana do temperatury t 2 kierowana jest do obiegu króćcem (4). Zamocowana wewnątrz podgrzewacza przegroda (5) wymusza dwubiegowy przepływ wody przez aparat. W obliczeniach można przyjąć pole powierzchni poprzecznego przekroju przepływu wody A =...m 2, a średnicę zewnętrzną rurek d zr = 16 mm. Liczba rurek wynosi n = 56. Woda podgrzana w podgrzewaczu parowym jest czynnikiem grzejnym dla wymiennika płytowego. Wymiennik płytowy D24 jest aparatem na lekkim statywie, zbudowanym z płyt 105D wg schematu Charakterystykę geometryczną płyt 105D i kanału 5 międzypłytowego podano w tabeli 2. Diagram wymiennika przedstawia rysunek 8. Układ strumieni czynników jest tu charakterystyczny dla prądu mieszanego. Liczba strumieni współprądowych równa się tu liczbie strumieni przeciwprądowych. Należy więc pamiętać o wprowadzeniu poprawki ε przy obliczaniu średniej napędowej różnicy temperatur t m (patrz rys i 12.5 oraz załączniki). Woda gorąca o temperaturze t 3 dostarczona z nagrzewnicy UP-17 jest podawana do przestrzeni międzypłytowych króćcem H (rys. 8), rozpływa się na 5 równoległych strumieni, przez przeponę oddaje ciepło wodzie zimnej, pobieranej z sieci wodociągowej, obniża swą temperaturę do wartości t 4 i opuszcza wymiennik króćcem J, skąd kierowana jest do zbiornika. Zimna woda dopływa do wymiennika D24 króćcem F w temperaturze t 5. Po podgrzaniu osiąga ona temperaturę t 6, po czym kierowana jest do kanalizacji. L. Z. Zander 11/25

12 Tabela 2. Charakterystyka płyt 105D i kanału międzypłytowego Charakterystyka Symbol Wartość Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 - Współczynnik przewodzenia ciepła λ 17,0 W/(m K) Średnia odległość między płytami h 4,3 mm Grubość płyty s 1,1 mm Powierzchnia wymiany ciepła F 0 0,367 m 2 Pole powierzchni poprzecznego przekroju strumienia f 0 1, m 2 Długość kanału miedzypłytowego L 0 1,1065 m Szerokość kanału międzypłytowego b 0,345 m Rys. 7. Parowy podgrzewacz wody typu UP: 1 wlot pary wodnej, 2 wylot skroplin, 3 wlot wody gorącej, 4 wylot wody gorącej, 5 przegroda L. Z. Zander 12/25

13 Rys.6 Schemat instalacji zespołu przeponowych wymienników ciepła: parowa nagrzewnica wody UP 17 płytowy wymiennik ciepła D24 Funkcje zaworów: Zawór Funkcja zaworu Opis Z1 regulacyjny zawór iglicowy do regulacji natężenia przepływu wody gorącej Z2 odcinający zawór motylkowy (klapowy) na odgałęzieniu, zamknięty podczas ćwiczenia Z3 odcinający zawór motylkowy (klapowy), otwarty podczas ćwiczenia Z4 regulacyjny zawór grzybkowy, przelotowy, prosty do regulacji natężenia przepływu wody zimnej Z5 odcinający zawór motylkowy (klapowy) na odgałęzieniu do wymiennika wielosekcyjnego P5, zamknięty podczas ćwiczenia Z6 zabezpieczenie zawór bezpieczeństwa ciężarkowy, zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia pary L. Z. Zander 13/25

14 Rys. 8. Diagram płytowego wymiennika ciepła D24 L. Z. Zander 14/25

15 Pomiary uzupełniające: Skropliny pary wodnej Natężenie przepływu wody zimnej Natężenie przepływu wody gorącej (zwężka pomiarowa) M i [kg] τ i [s] Czas [s] V i [dm 3 ] Różnica ciśnień [Pa] Prędkość przepływającej cieczy [m/s] Wykonanie ćwiczenia Wykonanie ćwiczenia obejmuje rozruch i obsługę stanowiska doświadczalnego oraz przeprowadzenie pomiarów parametrów ruchu badanego układu (rys.6 ). Parowa nagrzewnica wody 1 Zapoznaj się z instalacją na stanowisku ćwiczeniowym; prześledź przebieg rurociągów identyfikując przewody poszczególnych czynników. 2 Narysuj schemat instalacji parowej między kolektorem parowym a punktem oznaczonym jako A na schemacie rys.6. 3 Sprawdź ustawienia zaworów Z2, Z3 i Z5 (wg oznaczeń na schemacie rys.6), czy są zgodne z danymi zawartymi w tabeli Funkcje zaworów patrz schemat instalacji i ateriały na stanowisku ćwiczeniowym. W razie potrzeby należy skorygować ustawienia w porozumieniu z prowadzącym ćwiczenie. 4 Otwórz (częściowo) zawór Z4 na dopływie wody zimnej do wymiennika płytowego. Niezależnie od zakresu ćwiczenia woda zimna powinna przez cały czas przepływać przez wymiennik D24! 5 Sprawdź poziom w zbiorniku wody gorącej. L. Z. Zander 15/25

16 6 Włącz pompę obiegu wody gorącej. W protokole 1 zanotuj godzinę włączenia pompy. Od tej chwili należy co 5 minut odczytywać temperatury wskazywane przez termometry t 1 i t 2 i wpisywać dane do protokołu. 7 Dopływ pary do urządzenia otwiera prowadzący ćwiczenie, który także zadaje pierwsze położenie zaworu iglicowego Z1 odnotuj w protokole godzinę podania pary do nagrzewnicy. Jeżeli przed rozpoczęciem ćwiczenia urządzenie było na ruchu, odnotuj ten fakt w protokole. 8 Poczynając od chwili uruchomienia przepływu pary i wody przez układ należy dokonywać odczytów temperatur wskazywanych przez termometry t n, t skr, t 1, t 2 w odstępach 5 minutowych. Jeżeli badanie wymiennika D24 nie wchodzi w zakres ćwiczenia możesz ignorować wskazania termometrów t 3 - t 6. Odczytane wartości należy na bieżąco wprowadzać do protokołu. 9 O ustaleniu się warunków wymiany ciepła świadczą powtarzające się trzy kolejne odczyty temperatur dokona w odstępach 5- minutowych. Patrz przykład w tabeli protokołu pomiarów. 10 W między czasie należy w regularnych odstępach czasu dokonywać też odczytu spadku ciśnienia na zwężce pomiarowej Zp. 11 Co minut kontroluj natężenie przepływu pary przez aparat. Wielkość tą określamy w oparciu o założenie, że w nagrzewnicy następuje całkowite skraplanie pary. W tym celu w miejscu wyprowadzenia skroplin do kratki ściekowej podstaw naczynie miarowe. Kontroluj czas napełnienia naczynia za pomocą sekundomierza. Zebrane skropliny należy zważyć otrzymasz masę skroplin M i zebranych w czasie τ i. Częstotliwość pomiaru natężenia odpływu skroplin należy dostosować do warunków pracy instalacji. Im bardziej stabilny jest dopływ pary, tym większe mogą być przerwy między poszczególnymi pomiarami. Uwaga: podczas pomiaru wydajności odpływu skroplin należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia. 12 Gdy co najmniej 3 kolejne odczyty temperatur i wydajności przepływu czynników powtarzają się ( w granicach błędu przyrządów) doświadczenie można uznać za zakończone. Można więc zmienić położenie iglicy zaworów Z1 i Z4 oraz przeprowadzić L. Z. Zander 16/25

17 eksperyment przy innych natężeniach przepływu wody, wykonując czynności opisane w punktach Liczbę i zakres doświadczeń zadaje prowadzący ćwiczenie. 14 Po wykonaniu wszystkich zadanych doświadczeń fakt ten należy zgłosić pracownikom prowadzącym zajęcia. Nie wolno samodzielnie wyłączać urządzeń. Płytowy wymiennik ciepła D24 15 Wykonanie ćwiczenia wymaga ciągłej pracy parowej nagrzewnicy wody, zatem przed przystąpieniem do zbierania danych odnośnie pracy wymiennika D24 należy wykonać czynności opisane w punktach Ustaw położenie grzybka zaworu Z4 w położeniu zadanym przez prowadzącego. 17 Moment rozpoczęcia właściwego pomiaru odnotuj w protokole. W pięciominutowych odstępach czasu dokonuj odczytów temperatur t 3 t 6 i spadku ciśnienia na zwężce Zp zainstalowanej na przewodzie wody gorącej. 18 Natężenie przepływu wody zimnej / podgrzanej kontroluj metodą kontroli czasu napełniania naczynia miarowego. W miejscu dopływu wody do kanalizacji podstaw naczynie miarowe. Kontroluj czas napełnienia naczyniaτ i za pomocą sekundomierza. Zebraną w naczyniu wodę należy zważyć - otrzymasz masę wody zimnej G wz płynącej przez układ w czasie τ i. Opracowanie wyników Uwaga: Wszystkie obliczenia należy wykonywać w oparciu o dane zebrane w warunkach ustalonego ruchu wymiennika (w procesie stacjonarnym). Dane zebrane podczas rozruchu stanowią jedynie dokumentację pracy wykonanej podczas ćwiczenia. L. Z. Zander 17/25

18 Parowa nagrzewnica wody 1. Oblicz średnie parametry pary wodnej (temperaturę t n i ciśnienie P n ) oraz średnią temperaturę wody gorącej podczas ustalonego ruchu instalacji. t 1 + t t 2 sr = Z tablic (załącznik 1) odczytaj właściwości fizyczne dla średnich temperatur każdego czynnika: dla strumienia pary wodnej i skroplin należy odczytać entalpię i n, ciepło parowania r i entalpię wrzącej wody i w ; dla skroplin (czyli wody w temperaturze skraplania t n ) znajdujemy ponadto gęstość ρ C, współczynnik przewodzenia ciepła λ C i lepkość η C ; dla wody gorącej w średniej temperaturze: gęstość ρ, ciepło właściwe c, odczytane wartości wpisujemy do tabeli sporządzonej wg wzoru tab Oblicz natężenie przepływu pary (G n ); na podstawie pomiaru ilości skroplin (M i ), zebranych w czasie τ i G ni = M i τ i 2 Odpowiednie wartości G ni wpisz do protokołu (tab.1) i oblicz średnią wartość G n podczas ustalonego ruchu nagrzewnicy. 4. Oblicz natężenie przepływu wody gorącej na podstawie różnicy ciśnień na zwężce pomiarowej (G wg ) dane odnośnie skalowania zwężki powinny być dostępne na stanowisku ćwiczeniowym. Pamiętaj, że zawsze między objętościowym i masowym natężeniem przepływu występuje zależność G = U ρ 3 5. Sporządzić bilans cieplny badanego układu. Należy obliczyć: ciepło oddawane przez wodę gorącą n n ( i i ) ciepło pobrane przez wodę gorącą Q = G [W] 4 n skr L. Z. Zander 18/25

19 Q wg ( ) = GwG CwG t wg = GwG CwG t 2 t 1 [W] 5 6. Sporządź wykres rozkładu temperatur czynników w wymienniku. 7. Oblicz średnią napędową różnicę temperatur między czynnikami ze wzoru (2). 8. Na podstawie bilansu ciepła w wymienniku określ wydajność cieplną aparatu. W tym celu trzeba dokonać krytycznej oceny wyników obliczeń strumieni ciepła Q n i Q wg, a następnie podjąć decyzję odnośnie wartości Q, która zgodnie z oczekiwaniem powinna być równa Q = Q = Q + Q 6 n wg strat Dalsze obliczenia wykonuje się w oparciu o przyjętą wartość Q. Wybór wielkości Q do dalszych obliczeń należy uzasadnić. 9. Na tej podstawie można obliczyć rzeczywistą wartość współczynnika przenikania ciepła k w warunkach doświadczenia. Q k = [W/m 2 K] F t m 10. Oblicz teraz współczynnik wnikania ciepła α n od skraplającej się pary do ściany rur nagrzewnicy. W tym celu najpierw oblicz liczbę skraplania C v z równania (16), a następnie wartość α n z równania (15). Ponieważ w naszym doświadczeniu skraplanie 7 pary odbywa się wewnątrz rur przyjmij, że rzeczywista wartość wielkości obliczonej z równania (15). 11. Oblicz całkowity opór cieplny przenikania ciepła w nagrzewnicy α n stanowi 60% R = 1 k m 2 K W 12. Oblicz opór cieplny wnikania ciepła po stronie skraplającej się pary wodnej 8 R n 1 = α n m 2 K W 9 L. Z. Zander 19/25

20 13. Oblicz sumę pozostałych oporów cieplnych w procesie: R = R p R n m 2 K W 14. Określ, jaki jest udział poszczególnych składników oporu w całkowitym oporze przenikania ciepła. Odpowiedz na pytanie: co składa się na wielkość oporu R p? Odpowiedź i wnioski wynikające z ćwiczenia 10 zamieść w sprawozdaniu. Płytowy wymiennik ciepła 1. Z tablic fizycznych (załącznik 1) odczytaj właściwości fizyczne wody dla średnich temperatur każde czynnika t Asr t A1 + t A2 = oraz 2 t sr t = + t Uwaga: indeks A dotyczy wody gorącej, indeks dotyczy wody zimnej. 2. Oblicz natężenie przepływu czynników A i, korzystając z wyników skalowania zwężki dla wody gorącej i pomiarów natężenia przepływu wody zimnej metodą pomiaru czasu napełnienia naczynia patrz pkt. 4 opracowania wyników dla nagrzewnicy parowej; do obliczenia natężenia przepływu wody zimnej G wz skorzystaj ze wzoru (2). 3. Następnie oblicz: 11 ciepło oddane przez czynnik A (wodę gorącą) Q Q A wg = G c t [W] 12a A A A ( ) = GwG cwg t 3 t 4 [W] 12b ciepło pobrane przez czynnik (wodę zimną) Q Q wz = G c t [W] 13a ( ) = GwZ cwz t 6 t 5 [W] 13b 4. Na podstawie bilansu ciepła w wymienniku określ wydajność cieplną aparatu. W tym celu trzeba dokonać krytycznej oceny wyników obliczeń strumieni ciepła QwG i Q wz, a następnie podjąć decyzję odnośnie wartości Q, która zgodnie z oczekiwaniem powinna L. Z. Zander 20/25

21 być równa Q = Q = Q + Q 14 wg wz strat Dalsze obliczenia wykonuje się w oparciu o przyjętą wartość Q. Wybór wielkości Q do dalszych obliczeń należy uzasadnić. 5. Sprządź wykres rozkładu temperatur wody w wymienniku. 6. Oblicz średnią napędową różnicę temperatur dla układu przeciwprądowego t m t1 t = t1 ln t Skoryguj wielkość tm uwzględniając rzeczywisty układ strumieni w aparacie (patrz rys.8). W tym celu oblicz parametry X i Z wg równań (6) i (7) patrz rys.3. i odczytaj z wykresu rys.5 wielkość poprawki ε. Oblicz skorygowaną wartość siły napędowej w procesie przenikania ciepła w aparacie płytowym t ' m = ε t m [K] Można teraz obliczyć rzeczywistą wartość współczynnika przenikania ciepła w warunkach doświadczenia Q k = [W/m 2 K] F ' t m Powierzchnię ogrzewalną badanego aparatu stanowią płyty rozdzielające strumienie wody zimnej i gorącej patrz rys. 8. Wielkość F obliczysz mnożąc liczbę płyt czynnych w wymienniku przez powierzchnię wymiany ciepła 1 płyty F 0 (patrz tab.2.). 9. Oblicz współczynnik przenikania ciepła na podstawie danych odnośnie natężenia przepływu wody i danych fizykochemicznych. Pamiętaj, że w badanym wymienniku płytowym woda zimna płynie w układzie szeregowym ( kolejno przez 4 pojedyncze kanały patrz rys. 8.), zatem natężenie przepływu w pojedynczym kanale zmierzonej wydajności przepływu 17 G kmp jest równe G wz. Woda gorąca płynie jednocześnie przez 5 kanałów połączonych równolegle, więc natężenie przepływu wody gorącej w kanale międzypłytowym jest równe G 1 18 = 5 kmp G wg L. Z. Zander 21/25

22 10. Dla każdego strumienia wody (gorącej i zimnej) oblicz liczbę Reynoldsa. Kanał międzpłytowy potraktuj, jak szczelinę, więc jego charakterystyczny, poprzeczny wymiar liniowy d z jest równy podwójnej odległości między płytami: = 2h = 8,6 10 m 19 d z 3 Nie zapominaj, że dysponujesz danymi odnośnie masowego natężenia przepływu, zatem liczbę Reynoldsa możesz obliczyć z równania: gdzie: w d Re = z η w - prędkość masowa przepływu w pojedynczym kanale [kg/m 2 s] d z - zastępczy wymiar liniowy kanału [m] η - lepkość przepływającej cieczy w średniej temperaturze [Pas] Prędkość masową (w) obliczysz dzieląc masowe natężenie przepływu cieczy przez 1 kanał międzypłytowy G kmp przez wielkość pola powierzchni poprzecznego przekroju strumienia f patrz tab.2. Gkmp w = [kg/m 2 s] f Oblicz liczbę Nusselta korzystając ze wzorów oddzielnie dla każdego strumienia wody otrzymasz liczbę Nu A dla wnikania ciepła po stronie wody gorącej i wnikania ciepła po stronie wody zimnej 12. Korzystając z definicji liczby Nusselta gdzie: α d Nu = λ α - współczynnik wnikania ciepła [W/(m 2 K)] d z - charakterystyczny wymiar liniowy [m] λ - współczynnik przewodzenia ciepła dla płynu [W/(mK)] obliczysz wartości współczynników wnikania ciepła: z Nu dla 22 L. Z. Zander 22/25

23 - od wody gorącej do powierzchni płyt α Nu λ A A A = [W/m 2 K] d z - od powierzchni płyty do wody zimnej α Nu λ = [W/m 2 K] d z 13. Następnie oblicz wartość współczynnika przenikania ciepła, jak dla ściany płaskiej: 1 k = [W/m 2 K] 1 s α λ α A gdzie: s grubość płyty (przepony) patrz tab.2. λ - współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału przepony (stali kwasoodpornej) patrz tab Na tej podstawie określ oczekiwaną wydajność cieplną badanego aparatu Q ' = k F t m [W] Porównaj wyniki otrzymane z równań (25) i (26) z wynikami otrzymanymi doświadczalnie (tzn. obliczonymi z równań (14) i (17) i wyciągnij wnioski. 25 L. Z. Zander 23/25

24 Załącznik 1 L. Z. Zander 24/25

25 Zależność poprawki ε od parametrów X i Z dla układu przepływów w wymienniku D24: A. sposób odczytu wartości ε;. wykres roboczy (wg T. Hobler Ruch ciepła i wymienniki. WNT Warszawa, 1971, str.637) L. Z. Zander 25/25

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne zbadanie wymiany ciepła w przeponowym płaszczowo rurowym wymiennika ciepła i porównanie wyników z obliczeniami teoretycznymi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011 Henryk Bieszk Wymiennik ciepła Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego Gdańsk 2011 H. Bieszk, Wymiennik ciepła, projekt 1 PRZEDMIOT: APARATURA CHEMICZNA TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO:

Bardziej szczegółowo

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA Prof. M. Kamiński Gdańsk 2015 PLAN Znaczenie procesowe wymiany ciepła i zasady ogólne Pojęcia i definicje podstawowe Ruch ciepła na drodze przewodzenia Ruch ciepła na

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,

Bardziej szczegółowo

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe. Wymiana ciepła podczas skraplania (kondensacji) 1. Wstęp Do skraplania dochodzi wtedy, gdy para zostaje ochłodzona do temperatury niższej od temperatury nasycenia (skraplania, wrzenia). Ma to najczęściej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

BADANIA CIEPLNE REKUPERATORA

BADANIA CIEPLNE REKUPERATORA Ćwiczenie 4: BADANIA CIEPLNE REKUPERATORA 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie bilansu cieplnego oraz średniego współczynnika przenikania ciepła w jednodrogowym rekuperatorze

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE Ćwiczenie 1: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie współczynnika wnikania ciepła podczas

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..

Bardziej szczegółowo

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 6. WYMIENNIK CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru strumienia objętości powietrza przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i masy Temat: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła dla rekuperatorów metodą WILSONA wykonał : Kamil Kłek wydział : Mechaniczny Spis treści.wiadomości

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś Kocierz, 3-5 wrzesień 008 Wstęp Przedmiotem opracowania jest wykazanie, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: RUCH CIEPŁA PODCZAS KONDENSACJI NASYCONEJ PARY WODNEJ 1. CEL ĆWICZENIA

Ćwiczenie 5: RUCH CIEPŁA PODCZAS KONDENSACJI NASYCONEJ PARY WODNEJ 1. CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie 5: RUCH CIEPŁA PODCZAS KONDENSACJI NASYCONEJ PARY WODNEJ 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest ocena przebiegu procesu kondensacji nasyconej pary wodnej na zewnętrznej powierzchni chłodzonych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LABORATORIUM TERMODYNAMIKI INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia 33 BADANIE WSPÓŁPRĄDOWEGO I

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0 2014 Katedra Fizyki Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg... Godzina... Ćwiczenie 425 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Masa suchego kalorymetru m k = kg Opór grzałki

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁA TYPU RURA W RURZE - WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WNIKANIA I PRZENIKANIA CIEPŁA

WYMIENNIK CIEPŁA TYPU RURA W RURZE - WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WNIKANIA I PRZENIKANIA CIEPŁA WYMIENNIK CIEPŁA TYPU RURA W RURZE - WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WNIKANIA I PRZENIKANIA CIEPŁA 1. Wprowadzenie W przypadku gdy płynący przewode płyn ( gaz lub ciecz) a teperaturę różną od teperatury ściany

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia: BADANIA WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Wymienniki ciepła. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła.

Ćwiczenie 4: Wymienniki ciepła. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła. . Część teoretyczna Podstawy bilansowania ciepła Energia może być przekazywana na sposób pracy (L) lub ciepła (Q). W pierwszym przypadku, na skutek wykonania pracy, układ zmienia objętość (rys. ). Rys..

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PODCZAS SKRAPLANIA PARY

Bardziej szczegółowo

Destylacja z parą wodną

Destylacja z parą wodną Destylacja z parą wodną 1. prowadzenie iele związków chemicznych podczas destylacji przy ciśnieniu normalnym ulega rozkładowi lub polimeryzacji. by możliwe było ich oddestylowanie należy wykonywać ten

Bardziej szczegółowo

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi. WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła):. PRZEWODZENIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.

Bardziej szczegółowo

Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych

Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych dr inż. Artur Szajding dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH dr inż. Marcin Rywotycki dr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 3 Pomiar współczynnika oporu lokalnego 1 Wprowadzenie Stanowisko umożliwia wykonanie szeregu eksperymentów związanych z pomiarami oporów przepływu w różnych elementach rzeczywistych układów

Bardziej szczegółowo

Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej

Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej 1. Wstęp 1 Aparaty fluidyzacyjne o stałym przekroju, ze względu na: niemożliwość pracy w zakresie wyższych prędkości przepływu gazu, trudność suszenia materiałów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 Ćwiczenie nr 5. POMIARY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU GAZÓW METODĄ ZWĘŻOWĄ 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kalkulator Audytora wersja 1.1

Kalkulator Audytora wersja 1.1 Kalkulator Audytora wersja 1.1 Program Kalkulator Audytora Energetycznego jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 1 Temat: Wyznaczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką zajmuje: Gęstość wyrażana jest w jednostkach układu SI. Gęstość cieczy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA Aby parowanie cieczy zachodziło w stałej temperaturze należy dostarczyć jej określoną ilość ciepła w jednostce czasu. Wielkość równą

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Metody ograniczenia strat mocy w układach hydraulicznych Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, U. Radziwanowska, J. Rutański, M. Stosiak

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu. 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK Z WRZĄCĄ CIECZĄ

ZBIORNIK Z WRZĄCĄ CIECZĄ KONWEKCJA (WNIKANIE, PRZEJMOWANIE CIEPŁA) 1. Związana jest z ruchem płynów.. Konwekcyjny ruch ciepła może się odbywać podczas uwarstwionego, burzliwego czy przejściowego przepływu płynu. 3. Występuje w

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych

Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych - - Wiadomości wstępne Przewodzenie ciepła jest procesem polegającym na przenoszeniu

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2 J. Szantyr Wykład nr 0 Warstwy przyścienne i ślady W turbulentnej warstwie przyściennej można wydzielić kilka stref różniących się dominującymi mechanizmami kształtującymi przepływ. Ogólnie warstwę można

Bardziej szczegółowo

WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY

WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY 1. Wprowadzenie Z wrzeniem cieczy jednoskładnikowej A mamy do czynienia wówczas, gdy proces przechodzenia cząstek cieczy w parę zachodzi w takiej temperaturze, w której

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIEII ŚODOWISKA I ENEGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTUKCJA LABOATOYJNA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PZY KONWEKCJI SWOBODNEJ W WODZIE

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Wnikanie ciepła pomiędzy powierzchnią ścianki a płynem, gazem opisuje równanie różniczkowe Newtona: Nu liczba Nusselta, Gr liczba Grashofa,

Wnikanie ciepła pomiędzy powierzchnią ścianki a płynem, gazem opisuje równanie różniczkowe Newtona: Nu liczba Nusselta, Gr liczba Grashofa, KONWEKCJA (WNIKANIE). Dotyczy głównie przenoszenia ciepła w warstwie granicznej pomiędzy płynem (cieczą, gazem) a ścianką rurociągu (ciałem stałym).. Związana jest z ruchem płynów. 3. Konwekcyjny ruch

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Konwekcja wymuszona - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Konwekcja wymuszona - 1 - Katedra Silniów Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Konwecja wymuszona - - Wstęp Konwecją nazywamy wymianę ciepła pomiędzy powierzchnią ciała stałego przylegającym do niej płynem, w tórym występuje

Bardziej szczegółowo

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZ. BMiP, PŁOCK

Bardziej szczegółowo

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów ANALIZA PRZEKAZYWANIA CIEPŁA I FORMOWANIA SIĘ PROFILU TEMPERATURY DLA NIEŚCIŚLIWEGO, LEPKIEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO W PRZEWODZIE ZAMKNIĘTYM Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia będzie obserwacja procesu formowania

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Przewód wydatkujący po drodze

Przewód wydatkujący po drodze Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Aerodynamika i mechanika lotu

Aerodynamika i mechanika lotu Prędkość określana względem najbliższej ścianki nazywana jest prędkością względną (płynu) w. Jeśli najbliższa ścianka porusza się względem ciał bardziej oddalonych, to prędkość tego ruchu nazywana jest

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej

Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej 016 /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady pomiarów

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH

WYKŁAD 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH WYKŁA 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH PRZEPŁYW HAGENA-POISEUILLE A (LAMINARNY RUCH W PROSTOLINIOWEJ RURZE O PRZEKROJU KOŁOWYM) Prędkość w rurze wyraża się wzorem: G p w R r, Gp const 4 dp dz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda.

Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda. Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda. Zagadnienia: Oddziaływania międzycząsteczkowe. Ciecze idealne i rzeczywiste. Zjawisko lepkości. Równanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 - Katera Silników Spalinowych i Pojazów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Baanie pompy - - Wstęp teoretyczny Pompa jest urzązeniem eneretycznym, które realizuje przepływ w kierunku wzrostu temperatury. Pobiera ciepło

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne

J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i turbulentnego, odkrył Osborne Reynolds (1842 1912) w swoim znanym eksperymencie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego

Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego Andrzej Grzebielec 2009-10-23 Laboratorium Chłodnictwa II Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego 1 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej

Bardziej szczegółowo

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2].

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2]. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPŁYWU W ZWĘŻKACH POMIAROWYCH DLA GAZÓW 1. Wprowadzenie Najbardziej rozpowszechnioną metodą pomiaru natężenia przepływu jest użycie elementów dławiących płyn. Stanowią one

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia PC-13 BADANIE DZIAŁANIA EKRANÓW CIEPLNYCH

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Określenie ilości płynu (objętościowego lub masowego natężenia przepływu) jeden z najpowszechniejszych rodzajów pomiaru w gospodarce przemysłowej produkcja światowa w 1979 ropa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów. Rodzaje przepływów.

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów. Rodzaje przepływów. Ćwiczenie : Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów. Rodzaje przepływów. Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Pomiar mocy mieszania cieczy ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Projektowanie płytowych wymienników ciepła

Projektowanie płytowych wymienników ciepła Materiał opublikowano z pewnymi skrótami w czasopiśmie Instalacje Sanitarne Nr 2(7)/2003, str. 27-30 Projektowanie płytowych wymienników ciepła Lidia Zander, Zygmunt Zander Uniwersytet warmińsko-mazurski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE 1 W S E i Z W WARSZAWIE WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE Ćwiczenie Nr 3 Temat: WYZNACZNIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI METODĄ STOKESA Warszawa 2009 2 1. Podstawy fizyczne Zarówno przy przepływach płynów (ciecze

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT POJAZDÓW MECHANICZNYCH I TRANSPORTU

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT POJAZDÓW MECHANICZNYCH I TRANSPORTU WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT POJAZDÓW MECHANICZNYCH I TRANSPORTU ZAKŁAD SILNIKÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH ĆWICZENIE LABORATORYJNE Z TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Temat: Wymiana i

Bardziej szczegółowo

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania suszarki konwekcyjnej z mikrofalowym wspomaganiem oraz wyznaczenie krzywej suszenia dla suszenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo