OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A."

Transkrypt

1 OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów finansowych przedstawiają tylko wybrane rodzaje ryzyka. Dla Klienta są to najważniejsze rodzaje ryzyka wynikające z zawierania, posiadania i rozliczania transakcji. 1. Rynek uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 1.1 Charakterystyka rynku Rynek uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dotyczy jednostek wprowadzonych protokołem z Kioto oraz dyrektywą 2003/87/WE z późniejszymi zmianami (EUA, CER, ERU) w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Ilekroć w regulaminie jest mowa o uprawnieniach do emisji rozumie się przez to uprawnienia do emisji, o których mowa w art. 3 pkt.15 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, z dnia 28 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2011 r. nr 122, poz. 695). 1.2 Instrumenty rynku kasowego Charakterystyka rynku kasowego uprawnień Przedmiotem obrotu na rynku kasowym są jednostki określone na podstawie dyrektywy 2003/87/WE i 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z późniejszymi zmianami. EUA oznacza uprawnienie do wprowadzenia do powietrza gazów cieplarnianych w rozumieniu dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r., ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarniach we Wspólnocie oraz zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE. CER oznacza jednostkę poświadczonej redukcji emisji w rozumieniu dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto. ERU oznacza jednostkę redukcji emisji w rozumieniu dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto Rynkami obrotu na których odbywa się handel są europejskie giełdy i platformy transakcyjne. Do najpopularniejszych należą Giełda European Energy Exchange w Lipsku, NASDAQ OMX Commodities Europe w Lysaker Czynniki ryzyka Ryzyko płynności ryzyko niemożności rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji spowodowane niewielką płynnością, czyli brakiem podaży lub popytu dla danego uprawnienia do emisji. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być trudność ze sprzedażą lub zakupem uprawnień do emisji. Ryzyko krótkookresowych zmian cen ryzyko występujące na skutek zmienności nastrojów (często emocjonalnych) panujących na rynku wśród inwestorów. Wynikiem takich działań są nieracjonalne zmiany cen uprawnień. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być podjęcie błędnej decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu inwestycji. Ryzyko kursu walutowego występuje w przypadku inwestycji w innej walucie i związane jest ze zmiennością kursu waluty, w której indeksowana jest inwestycja. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być błędna ocena inwestycji w zakresie rentowności. Ryzyko rynku ryzyko związane z koniunkturą na rynku uprawnień do emisji. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być podjęcie błędnej decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu inwestycji. Ryzyko podatkowe ryzyko zmiany przepisów podatkowych wprowadzającej w przypadku inwestowania w uprawnienia do emisji większe niż dotychczas obciążenia podatkowe, a w rezultacie zmniejszenie rentowności inwestycji. Ryzyko prawne ryzyko związane z niekorzystnymi dla Klientów zmianami regulacji prawnych, którym podlegają uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych lub podmioty prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy albo alternatywny system obrotu. Ryzyko utraty kapitału wiąże się z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Nabycie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wiąże się z ryzykiem utraty nawet do 100% wartości kapitału. Ryzyko wysokości opłat ryzyko zmiany wysokości opłat pobieranych z tytułu transakcji danym prawem do emisji lub jego przechowywania. Ryzyko rozliczenia ryzyko nierozliczenia zawartych transakcji w odpowiednim terminie, wynikające m.in. z zawodności systemów informatycznych bądź innych ograniczeń technicznych, występujących w krajowych rejestrach uprawnień Zmienność cen Cena podlega dużej fluktuacji. Jest ona zależna od decyzji podejmowanych przez polityków na szczeblu światowym i europejskim. Na zmienność cen mają także wpływ wprowadzane rozwiązania prawne na gruncie europejskim 1 z 7

2 i krajowym. Ponadto na cenę ma wpływ wielkość ustalonych limitów emisji na poszczególne okresy rozliczeniowe. Na cenę uprawnień ma również wpływ dynamika rozwoju gospodarki poszczególnych krajów europejskich oraz możliwość zmiany paliwa na mniej emisyjne. 1.3 Instrumenty rynku terminowego Charakterystyka rynku terminowego Przedmiotem handlu na rynku terminowym jest zobowiązanie do wykonania w przyszłości transakcji na określonych dzisiaj warunkach. Największą płynnością w Europie w obrocie instrumentami pochodnymi na uprawnienia do emisji cieszy się giełda ICE Futures Europe. Giełdowe kontrakty terminowe to produkty wystandaryzowane, co oznacza, że organy giełdy określają szczegółowo specyfikację kontraktu terminowego futures, czy kontraktu opcyjnego (w szczególności wielkość, nominał, termin wygaśnięcia, krok notowań, sposób rozliczenia i dostawy). Inwestowanie w kontrakty terminowe umożliwia wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej. Zakup kontraktu terminowego lub jego sprzedaż powoduje powstanie otwartej pozycji. Nabywca kontraktu otwiera pozycję długą, natomiast sprzedawca kontraktu otwiera pozycję krótką. W przypadku kontraktów futures pozycja długa oznacza zobowiązanie nabywcy do zakupu instrumentu bazowego po cenie określonej w umowie. Nabywca zawierając taki kontrakt oczekuje wzrostu ceny instrumentu bazowego do czasu rozliczenia kontraktu. Pozycja krótka w kontraktach futures oznacza zobowiązanie sprzedawcy do dostarczenia instrumentu bazowego po z góry określonej cenie umownej. Sprzedawca zawierając taki kontrakt oczekuje spadku ceny instrumentu bazowego do czasu rozliczenia kontraktu Czynniki ryzyka Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego Inwestor zajmujący pozycję długą w kontrakcie osiąga zysk, jeżeli cena instrumentu bazowego rośnie. Jeżeli cena instrumentu bazowego spada to inwestor ponosi stratę. Inwestor zajmujący pozycję krótką w kontrakcie osiąga zysk, jeżeli cena instrumentu bazowego spada, natomiast inwestor poniesie stratę, jeżeli cena instrumentu bazowego rośnie. W przypadku opcji ryzyko nabywcy opcji jest dużo mniejsze niż ryzyko wystawcy. W najgorszym przypadku nabywca opcji może stracić tylko premię zapłaconą wystawcy, natomiast strata wystawcy może być dużo większa, a w przypadku opcji kupna, nawet nieograniczona. Ryzyko płynności Inwestor winien liczyć się z ograniczeniem płynności w obrocie niektórymi seriami kontraktów terminowych w obrębie danego standardu. Ryzyko bazy ryzyko związane z różnicą między wyceną kontraktów futures w stosunku do ceny instrumentu bazowego. Ryzyko dźwigni finansowej polega na zwielokrotnieniu wpływu zmiany ceny kontraktu terminowego na wynik finansowy uzyskany przez inwestora. W skrajnej sytuacji strata może przekraczać wartość zainwestowanych początkowo środków Zmienność cen Cena kontraktów terminowych jest uzależniona od zmian cen instrumentu bazowego. Na cenę kontraktów terminowych również wpływ ma czas pozostający do terminu wygaśnięcia oraz poziom stóp procentowych Obowiązek utrzymania odpowiednich wartości depozytów zabezpieczających Jako zasadę PDM przyjmuje, że nie kredytuje otwartych pozycji Klientów w tym również lewarowanych (z dźwignią finansową). W przypadku stosowania dźwigni finansowej, Klient musi się liczyć z koniecznością utrzymywania depozytu zabezpieczającego wyliczanego codziennie zgodnie z sytuacją rynkową. W przypadku gdy notowania instrumentu bazowego zmienią się na niekorzyść z punktu widzenia Klienta, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia wielkości depozytu do wartości minimalnej określonej przez PDM W przypadku braku uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego w wymaganej wysokości, PDM zastrzega sobie prawo samodzielnego zamknięcia wybranych pozycji Klienta. 2. Rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 2.1. Charakterystyka rynku Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 poz. 197). Powstają z chwilą zapisania świadectwa pochodzenia po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez podmiot prowadzący izbę rozliczeniową transakcji zawieranych na giełdzie towarowej i przysługują osobie będącej posiadaczem tego konta. Obrót świadectwami pochodzenia jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A Czynniki ryzyka Ryzyko płynności ryzyko niemożności rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji spowodowane niewielką płynnością czyli brakiem podaży lub popytu dla prawa majątkowego do świadectwa pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być trudność ze sprzedażą lub zakupem praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Ryzyko krótkookresowych zmian cen ryzyko występujące na skutek zmienności nastrojów (często emocjonalnych) panujących na rynku wśród inwestorów. Wynikiem takich działań są nieracjonalne zmiany cen praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być podjęcie błędnej decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu inwestycji. Ryzyko rynku ryzyko związane z koniunkturą na rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być podjęcie błędnej decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu inwestycji. 2 z 7

3 Ryzyko prawne ryzyko związane z niekorzystnymi dla klientów zmianami regulacji prawnych, którym podlegają prawa majątkowe do świadectw pochodzenia, lub podmioty prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy albo alternatywny system obrotu. Ryzyko utraty kapitału wiąże się z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Nabycie praw majątkowych do świadectw pochodzenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet do 100% wartości kapitału reprezentowanego przez prawa majątkowe do świadectw pochodzenia. Ryzyko wysokości opłat ryzyko zmiany wysokości opłat pobieranych z tytułu transakcji danym prawem majątkowym do świadectwa pochodzenia lub jego przechowywania. Ryzyko rozliczenia ryzyko nierozliczenia zawartych transakcji w odpowiednim terminie, wynikające m.in. z zawodności systemów informatycznych bądź innych ograniczeń technicznych występujących m.in. w rejestrze świadectw pochodzenia Zmienność cen Cena podlega dużej fluktuacji. Jest ona zależna od m.in. decyzji politycznych podejmowanych na szczeblu światowym i europejskim. Na zmienność cen mają także wpływ wprowadzane rozwiązania prawne na gruncie europejskim i krajowym. Na cenę praw majątkowych do świadectw pochodzenia ma również wpływ dynamika rozwoju gospodarki, a przez to zapotrzebowanie na energię. 3. Instrumenty Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 3.1 Charakterystyka rynku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. GPW zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na GPW system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Na GPW są m.in. notowane: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, obligacje, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje) 3.2 Instrumenty rynku kasowego Akcje Charakterystyka rynku akcji Akcje są instrumentami udziałowymi emitowanymi przez podmioty będące spółkami akcyjnymi. Nabywca akcji uzyskuje pewne prawa np. prawo głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy, prawo udziału w masie likwidacyjnej, prawo poboru. Każda akcja stanowi dowód współwłasności jednakowej części majątku spółki. Akcje mają określoną wartość nominalną, cenę emisyjną, tj. cena sprzedaży akcjonariuszom spółki na rynku pierwotnym oraz cenę rynkową (cenę bieżącą, która zmienia się zgodnie z prawem popytu i podaży) Czynniki ryzyka Są to instrumenty bardziej ryzykowne niż obligacje, stąd inwestor powinien dokonać starannej alokacji i dywersyfikacji portfela akcji. W przypadku inwestycji w te instrumenty finansowe należy się liczyć m.in. z: Ryzykiem emitenta tj. ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej spółki, jakości pracy zarządu, spadku popytu na produkty spółki lub pogorszenie innych czynników wpływających na sytuację ekonomiczną samej spółki. Ryzykiem zmian makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, poziom inflacji, sytuacja geopolityczna. Ryzykiem krótkookresowych zmian cen ryzyko występujące na skutek zmienności nastrojów (często emocjonalnych) panujących na rynku wśród inwestorów. Wynikiem takich działań są nieracjonalne zmiany cen instrumentów finansowych. Ryzykiem płynności polegającym na braku możliwości sprzedaży lub kupna akcji w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych. Generalnie w przypadku małych obrotów rośnie ryzyko zmienności ceny. Ryzykiem branżowym specyficzne dla danej grupy spółek uwarunkowania ekonomiczno gospodarcze tj. niekorzystne dla branży uwarunkowania finansowe, konkurencja, spadek popytu na produkty skutkujące pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej emitenta lub czynniki niemierzalne związane z określonym zachowaniem inwestorów (grup inwestorów) wynikających z popularyzowanych trendów inwestycyjnych mogących mieć wpływ na przewartościowanie lub niedowartościowanie cen akcji Zmienność cen Zmienność cen akcji może być duża i jest uzależniona w szczególności od płynności spółki oraz liczby akcji w wolnym obrocie Prawa do akcji (PDA) Charakterystyka rynku praw do akcji Prawa do akcji to rodzaj instrumentu finansowego umożliwiającego nabywcom akcji nowej emisji, ich odsprzedanie zanim jeszcze są wprowadzone do obrotu. Istnienie PDA wynika z faktu, że od emisji akcji do ich wprowadzenia do publicznego obrotu upływa dłuższy okres. 3 z 7

4 Czynniki ryzyka Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w prawa do akcji jest porównywalny z poziomem ryzyka związanym z inwestowaniem w akcje. Występują ryzyka analogiczne jak w przypadku inwestowania w akcje. Dodatkowo istnieje potencjalne ryzyko niezarejestrowania emisji przez sąd rejestrowy, co związane jest z obowiązkiem wypłaty przez emitenta wpłaconych przez inwestora kwot bez żadnych odsetek Zmienność cen PDA charakteryzują się znaczącą zmiennością cen, niejednokrotnie wyższą niż zmienność cen akcji tej samej spółki Prawa poboru (PP) Charakterystyka rynku praw poboru Prawa poboru instrument finansowy, z którym związany jest przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartościowy Czynniki ryzyka Występują ryzyka analogiczne jak w przypadku inwestowania w akcje. Są to instrumenty bardziej ryzykowne niż obligacje, stąd inwestor powinien dokonać starannej alokacji i dywersyfikacji portfela. W przypadku inwestycji w te instrumenty finansowe należy się liczyć m.in. z: Ryzykiem emitenta tj. ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej spółki, jakości pracy zarządu, spadku popytu na produkty spółki lub pogorszenie innych czynników wpływających na sytuację ekonomiczną samej spółki. Ryzykiem zmian makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, poziom inflacji, sytuacja geopolityczna. Ryzykiem krótkookresowych zmian cen ryzyko występujące na skutek zmienności nastrojów (często emocjonalnych) panujących na rynku wśród inwestorów. Wynikiem takich działań są nieracjonalne zmiany cen instrumentów finansowych. Ryzykiem płynności polegającym na braku możliwości sprzedaży lub kupna praw poboru w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych. Generalnie w przypadku małych obrotów rośnie ryzyko zmienności ceny. Ryzykiem branżowym specyficzne dla danej grupy spółek uwarunkowania ekonomiczno gospodarcze tj. niekorzystne dla branży uwarunkowania finansowe, konkurencja, spadek popytu na produkty skutkujące pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej emitenta lub czynniki niemierzalne, związane z określonym zachowaniem inwestorów (grup inwestorów) wynikających z popularyzowanych trendów inwestycyjnych, mogących mieć wpływ na przewartościowanie lub niedowartościowanie cen praw poboru Zmienność cen Prawa poboru charakteryzują się znaczącą zmiennością cen, niejednokrotnie wyższą niż zmienność cen akcji tej samej spółki Obligacje Charakterystyka rynku obligacji OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Obligacje są papierami wartościowymi poświadczającymi wierzytelność, czyli zobowiązanie Skarbu Państwa wobec ich właścicieli na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach. OBLIGACJE INNYCH EMITENTÓW m.in. obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne), obligacje jednostek samorządu terytorialnego (komunalne) oraz listy zastawne. Obligacje są papierami wartościowymi, poświadczającymi wierzytelność, czyli zobowiązanie emitenta wobec ich właścicieli na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach. Wartość nominalna obligacji to przypisana każdej obligacji kwota pieniędzy oznaczająca wielkość udzielonej emitentowi pożyczki z tytułu jej nabycia. Termin wykupu obligacji, inaczej termin zapadalności, oznacza okres od daty emisji do momentu, w którym powinien nastąpić wykup jej wartości nominalnej, czyli zwrot zaciągniętej przez emitenta pożyczki Czynniki ryzyka OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Instrumenty te są praktycznie pozbawione ryzyka niedotrzymania warunków (ryzyko emitenta), ryzyka branży oraz ryzyka specyficznego spółki, przez co stanowią najbezpieczniejszy przedmiot inwestycji. Ryzyko stopy procentowej wrażliwość ceny obligacji na zmiany stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych powoduje spadek cen obligacji o stałym oprocentowaniu i obligacji dyskontowych. Ryzyko płynności ograniczona możliwość sprzedaży obligacji na rynku bez utraty wartości (negatywnego wpływu na cenę). OBLIGACJE INNYCH EMITENTÓW Ryzyko kredytowe (wypłacalności emitenta) ryzyko niedotrzymania przez emitenta warunków umowy, niewypłacenia w terminie należnych odsetek lub nie spłacenia kapitału. Ryzyko stopy procentowej wrażliwość ceny obligacji na zmiany stóp procentowych. Wzrosty stóp procentowych powoduje spadek cen obligacji o stałym oprocentowaniu i obligacji dyskontowych. 4 z 7

5 Ryzyko płynności ograniczona możliwość sprzedaży obligacji na rynku bez utraty wartości (negatywnego wpływu na cenę) Zmienność cen Dłużne papiery wartościowe charakteryzują się ograniczoną zmiennością cen. 3.3 Instrumenty rynku terminowego Kontrakty terminowe Charakterystyka rynku kontraktów Przedmiotem kontraktu terminowego jest zobowiązanie do wykonania umowy w przyszłości na wcześniej określonych warunkach. Przedmiotem kontraktu terminowego (instrument bazowy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą być: Indeksy Akcje Kursy walut Jest to instrument wystandaryzowany, co oznacza, że władze giełdy określają szczegółowo specyfikację kontraktu (np. wielkość, nominał, termin wygaśnięcia, krok notowań). Inwestowanie w kontrakty terminowe umożliwia wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej. Zakup kontraktu terminowego lub jego sprzedaż powoduje powstanie otwartej pozycji. Nabywca kontraktu otwiera pozycję długą, natomiast sprzedawca kontraktu otwiera pozycję krótką. Pozycja długa oznacza zobowiązanie nabywcy do zakupu instrumentu bazowego po z góry określonej cenie umownej. Nabywca zawierając taki kontrakt oczekuje wzrostu ceny instrumentu bazowego do czasu rozliczenia kontraktu. Pozycja krótka oznacza zobowiązanie sprzedawcy do dostarczenia instrumentu bazowego po z góry określonej cenie umownej. Sprzedawca zawierając taki kontrakt oczekuje spadku ceny instrumentu bazowego do czasu rozliczenia kontraktu Czynniki ryzyka Ryzyko niekorzystnej zmiany ceny instrumentu bazowego Inwestor zajmujący pozycję długą w kontrakcie osiąga zysk, jeżeli cena instrumentu bazowego w momencie rozliczenia kontraktu jest wyższa niż cena umowna z uwzględnieniem kosztów zawarcia kontraktu. Jeżeli cena instrumentu bazowego w momencie rozliczenia kontraktu będzie niższa niż cena umowna to inwestor poniesie stratę. Inwestor zajmujący pozycje krótką w kontrakcie osiąga zysk, jeżeli cena instrumentu bazowego w momencie rozliczenia kontraktu jest niższa niż cena umowna, natomiast inwestor poniesie stratę, jeżeli cena instrumentu bazowego w momencie rozliczenia kontraktu będzie wyższa niż cena umowna, po której inwestor zobowiązał się nabyć ten instrument bazowy. Ryzyko płynności Inwestor winien liczyć się z ograniczeniem płynności w obrocie niektórymi seriami w kontraktach terminowych w obrębie danego standardu, jak i pomiędzy różnymi standardami np. kontrakty terminowe na akcje. Ryzyko przyszłego kształtowania się kursu brak pewności co do kierunku kształtowania się ceny kontraktu w przyszłości, potencjalnie skutkujący stratą części bądź całości zainwestowanego kapitału. Ryzyko bazy ryzyko związane z różnicą między wyceną kontraktów futures w stosunku do ceny instrumentu bazowego. Ryzyko dźwigni finansowej polega na zwielokrotnieniu wpływu zmiany ceny na rzeczywistą sytuację inwestora. W skrajnej sytuacji strata może przekraczać wartość zainwestowanych początkowo środków Dźwignia finansowa Mechanizm dźwigni finansowej mechanizm, który pozwala nabyć instrument finansowy (portfel instrumentów finansowych), angażując tylko część (często niewielką nawet rzędu 10%) potrzebnych do tego środków finansowych. Gdyby inwestor nabywał instrument finansowy (portfel instrumentów finansowych) bez dźwigni finansowej, powinien zaangażować 100% wymaganych środków finansowych niezbędnych do nabycia takiego instrumentu. Skutkiem zastosowania dźwigni finansowej może być poniesienie strat przekraczających wartość depozytów zabezpieczających w sytuacji szczególnie niekorzystnych warunków rynkowych Obowiązek utrzymania odpowiednich wartości depozytów zabezpieczających Jako zasadę PDM przyjmuje, że nie kredytuje otwartych pozycji Klientów w tym również lewarowanych (z dźwignią finansową). W przypadku stosowania dźwigni finansowej, Klient musi się liczyć z koniecznością uzupełniania na bieżąco (tj. następnego dnia po dniu, w którym wystąpiło zdarzenie opisane dalej) depozytu zabezpieczającego, w przypadku gdy notowania instrumentu bazowego zmienią się na niekorzyść z punktu widzenia Klienta. PDM zastrzega sobie prawo wezwania Klienta do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub samodzielnego zamknięcia wybranych pozycji, przynoszących Klientowi stratę Ryzyko dodatkowych zobowiązań Zobowiązanie dodatkowe powstaje w wyniku niekorzystnej dla inwestora zmiany kursu kontraktu. W procesie codziennych rozrachunków rynkowych (strata jednej strony kontraktu jest zyskiem strony przeciwnej), kwota straty jest pobierana z rachunku inwestora, który poniósł stratę w celu jej przekazania na rachunek inwestora, który osiągnął zysk. Kontrakty terminowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozliczane są pieniężnie Zmienność cen 5 z 7

6 Zmienność cen kontraktów terminowych jest wprost uzależniona od zmienności cen/wartości instrumentu bazowego (indeksu, akcji lub kursu walutowego), a na jego cenę ma również wpływ czas pozostający do terminu wygaśnięcia kontraktu Opcje Charakterystyka rynku opcji Opcja jest instrumentem finansowym mającym postać umowy zawartej pomiędzy nabywcą (kupującym), a wystawcą (sprzedającym). Opcja daje prawo, ale nie obowiązek do kupna (opcja call) lub sprzedaży (opcja put) instrumentu bazowego po danej cenie (cena wykonania opcji) w określonym czasie w przyszłości. Za to prawo, nabywca opcji z góry płaci premię sprzedawcy opcji (wystawcy). Najczęściej występującymi opcjami na rynkach regulowanych są opcje na indeksy lub wybrane papiery wartościowe (akcje). Na rynku regulowanym w Polsce instrumentem bazowym jest indeks. Opcja jest niesymetrycznym instrumentem pochodnym wystawca opcji oraz jej nabywca nie mają równych praw i obowiązków. Nabywca opcji ma prawo (lecz nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonej liczbie, po ustalonej cenie oraz w ściśle określonym terminie w przyszłości. W zamian za prawo płaci premię (tzw. premia opcyjna). Nabywca opcji zawsze kupuje opcję, (zajmuje pozycję długą). Maksymalny zysk nabywcy jest nieograniczony, natomiast maksymalna strata jest ograniczona do wysokości zapłaconej premii. Wystawca opcji przeciwna strona nabywcy ma obowiązek (lecz nie prawo) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonej liczbie, po ustalonej cenie oraz w ściśle określonym terminie w przyszłości. Wystawca opcji otrzymuje od nabywcy premię (tzw. premia opcyjna). Wystawca opcji zawsze sprzedaje opcję, czyli zajmuje pozycję krótką (short). Maksymalny zysk wystawcy jest ograniczony do wysokości otrzymanej premii, natomiast maksymalna strata może być nieograniczona. Opcja w przeciwieństwie do innych instrumentów ma charakter warunkowy. Realizacja opcji jest uzależniona od zajścia pewnego zdarzenia na rynku. Decyzja o realizacji opcji należy do nabywcy opcji. Opcje notowane są w seriach obejmujących wszystkie opcje danego typu z takim samym terminem wykonania Czynniki ryzyka Ryzyko niekorzystnej zmiany ceny instrumentu bazowego ryzyko w głównej mierze zależy od oczekiwań zmienności ceny instrumentu bazowego. Ryzyko nabywcy opcji jest dużo mniejsze niż ryzyko wystawcy. W najgorszym przypadku nabywca opcji może stracić premię zapłaconą wystawcy, natomiast strata wystawcy może być nieograniczona. Ryzyko ponoszone przez sprzedającego opcję call jest nieograniczone i realizuje się w przypadku wzrostu ceny instrumentu bazowego określonego w warunkach transakcji. Im wyższa różnica miedzy rynkowa ceną instrumentu bazowego a ceną realizacji określoną w warunkach transakcji, tym większa jest wycena opcji call, a zatem tym wyższa kwota rozliczenia, którą musi pokryć sprzedający opcję w przypadku jej wykonania. Ryzyko ponoszone przez sprzedającego opcję put jest ograniczone jedynie przez ustaloną w umowie wartość instrumentu bazowego i realizuje się w przypadku spadku ceny rynkowej instrumentu bazowego poniżej ceny określonej w umowie. Im wyższa różnica miedzy cena realizacji określoną w umowie, a ceną rynkową, tym większa jest wycena opcji put, a zatem tym wyższa kwota rozliczenia, którą musi pokryć sprzedający opcję w przypadku jej wykonania. Ryzyko mechanizmu dźwigni finansowej, który pozwala nabyć instrument finansowy (portfel instrumentów finansowych), angażując tylko część potrzebnych do tego środków finansowych. Ryzyko płynności Inwestor winien liczyć się z ograniczeniem płynności w obrocie niektórymi seriami opcji Dźwignia finansowa Mechanizm dźwigni finansowej mechanizm, który pozwala nabyć instrument finansowy (portfel instrumentów finansowych) angażując tylko część (często niewielką nawet rzędu 10%) potrzebnych do tego środków finansowych. Gdyby inwestor nabywał instrument finansowy (portfel instrumentów finansowych) bez dźwigni finansowej, powinien zaangażować 100% wymaganych środków finansowych niezbędnych do nabycia takiego instrumentu. Skutkiem zastosowania dźwigni finansowej może być poniesienie strat przekraczających wartość depozytów zabezpieczających w sytuacji szczególnie niekorzystnych warunków rynkowych Obowiązek utrzymania odpowiednich wartości depozytów zabezpieczających Jako zasadę PDM przyjmuje, że nie kredytuje otwartych pozycji Klientów, w tym również lewarowanych (z dźwignią finansową). W przypadku stosowania dźwigni finansowej, Klient musi się liczyć z koniecznością uzupełniania na bieżąco (tj. następnego dnia po dniu, w którym wystąpiło zdarzenie opisane dalej) depozytu zabezpieczającego, w przypadku gdy notowania instrumentu bazowego zmienią się na niekorzyść z punktu widzenia Klienta. PDM zastrzega sobie prawo wezwania Klienta do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub samodzielnego zamknięcia wybranych pozycji, przynoszących Klientowi stratę, a których depozyty nie zostały uzupełnione do ustalonych poziomów Ryzyko dodatkowych zobowiązań Zobowiązanie dodatkowe powstaje w wyniku niekorzystnej dla wystawcy opcji zmiany wyceny opcji. W procesie codziennych rozrachunków rynkowych kwota straty jest pobierana ze środków własnych wystawcy opcji, w celu zabezpieczenia zobowiązań wobec nabywcy opcji. Opcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozliczane są pieniężnie Zmienność cen 6 z 7

7 Zmienność cen opcji jest wprost uzależniona od zmienności cen instrumentu bazowego. Na cenę opcji ma również wpływ czas pozostający do terminu wygaśnięcia. 7 z 7

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE

Erste Securities Polska S.A. OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE Erste Securities Polska S.A. OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE 1. Akcje Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi dającymi posiadaczom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku Opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE I. RYZYKO INWESTYCYJNE Główne ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe to ryzyko

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Katalog instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY PRZEKAZYWANY PRZEZ BIURO MAKLERSKIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO SA W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ŚWIADCZONYMI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA TRIGON XXI FIZ

KARTA INFORMACYJNA TRIGON XXI FIZ KARTA INFORMACYJNA TRIGON XXI FIZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Trigon TFI S.A. Fundusz Inwestycyjny: Trigon XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Opis FIZ: Trigon XXI FIZ to fundusz akcyjny absolutnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Prezentuje: Paweł Cymcyk Analityk Przygotował: Krzysztof Dresler Chief Financial Officer Xelion. Doradcy Finansowi UniCredit Group O giełdzie Tradycje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zastosowania nabytej wiedzy podczas Kursu Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Temat lekcji: Myślę, więc inwestuję. Jakie są zalety i wady

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ UNION INVESTMENT Warszawa, 31 lipca 2013 r. Strona 1 z 6 Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące Union Investment Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Ogólna informacja o Dłużnych Papierach Wartościowych... Przykład Obligacji stałokuponowej... Obligacje

Bardziej szczegółowo

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska OPCJE NA WIG20 Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska Informacje ogólne o opcjach Terminologia Opcja KUPNA (CALL) - prawo zakupu po określonej cenie Opcja SPRZEDAŻY (PUT) - prawo sprzedaży po określonej cenie

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o Copernicus Securities S.A. oraz o ryzyku inwestowania w instrumenty finansowe

Ogólne informacje o Copernicus Securities S.A. oraz o ryzyku inwestowania w instrumenty finansowe Ogólne informacje o Copernicus Securities S.A. oraz o ryzyku inwestowania w instrumenty finansowe Spółka Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo