Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Termomodernizacja obiektów oświatowych (ZSS, PM 34) - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2016 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Termomodernizacja obiektów oświatowych (ZSS, PM 34) - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: , ul. Zwycięstwa 21, Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. łącznie działają: a zwanym dalej Inżynierem Kontraktu, w imieniu którego działa: 1... zwanymi dalej Stronami. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych i rozliczeniem końcowym dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych (ZSS, PM 34) - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, na które składa się: 1) Zadanie 1 "Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku", zwane dalej [ZSS]; 2) Zadanie 2 "Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku", zwane dalej [PM 34]; zwanych dalej zadaniami. 2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych, o których mowa powyżej, został ujęty w: 1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonania robót budowlanych dla każdego z zadań inwestycyjnych, które są dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: a) Zadanie ,, b) Zadanie ,, 4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do dokonywania na terenie budowy kontroli przez pełen skład Zespołu Inżyniera Kontraktu.. razy w tygodniu. Za kontrolę w pełnym składzie uważa się dokonanie czynności kontrolnych przez wszystkich członków Zespołu Inżyniera Kontraktu w tym samym tygodniu. Każdy z członków Zespołu Inżyniera Strona 1 z 11

2 Kontraktu potwierdzi przeprowadzenie kontroli wpisem do Dziennika Budowy. W szczególnych (losowych) przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zastępstwa nieobecnego członka Zespołu Inżyniera Kontraktu dla danego zadania, przez wskazanego w 6 ust. 1 odpowiedniego funkcją kierownika/inspektora dla innego zadania lub innego inspektora pod warunkiem, że spełnia on wymagania przedstawione w SIWZ, z zastrzeżeniem, że czas zastępstwa nie może być dłuższy niż 14 dni. Inżynier Kontraktu ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o fakcie zastępstwa najpóźniej w dniu kontroli (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną), podając okres zastępstwa oraz wskazując osobę zastępującą i zastępowaną, a w przypadku zastępstwa przez inspektora niepełniącego funkcji w ramach niniejszej umowy, do zgłoszenia należy także dołączyć dokumenty wskazane w SIWZ potwierdzające, że osoba zastępująca spełnia wymagania Zamawiającego. 5. W trakcie realizacji niniejszej umowy dla danego zadania Inżynier Kontraktu zapewni zatrudnienie na umowę o pracę osobom, które będą wchodzić w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu dla tego zadania, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu oświadczeń o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wchodzących w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu dla danego zadania w trakcie realizacji usługi dla tego zadania, dla którego dana osoba będzie pełnić swoją funkcję zgodnie z warunkami oraz w terminach wskazanych w art. 4 załącznika nr 1 do umowy ("Szczegółowy zakresu prac Inżyniera Kontraktu"), 2) w przypadku gdy przed zawarciem umowy Inżynier Kontraktu przedłożył Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wchodzące w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót budowlanych będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, to najpóźniej w dniu formalnego przekazania za protokołem przez Zamawiającego obowiązków Inżynierowi Kontraktu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę wszystkich osób wchodzących w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu, 3) jeżeli pierwotna umowa o pracę z którąś z osób wygaśnie lub ulegnie zmianie w trakcie realizacji danego zadania, to poświadczona za zgodność z oryginałem kopia nowej umowy o pracę zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w pierwszym dniu następującym po dniu wygaśnięcia lub zmiany poprzedniej umowy o pracę, 4) oświadczenia o zatrudnieniu i kopie umów o pracę, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 6. Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami (oznaczenie sprawy: ZA ). 2 Termin realizacji 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają odrębnie dla każdego z zadań inwestycyjnych, o których mowa w 1 ust Za dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy dla danego zadania ustala się dzień: 1) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Inżynierem Kontraktu przed dniem zawarcia umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych dla danego zadania - jako termin rozpoczęcia realizacji usługi przyjmuje się datę otrzymania przez Inżyniera Kontraktu powiadomienia (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) o zawarciu przez Zamawiającego umowy na realizację robót budowlanych dla danego zadania. Inżynier Kontraktu zostanie pisemnie powiadomiony o fakcie zawarcia umowy na realizację robót budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót dla danego zadania; 2) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych dla danego zadania przed dniem zawarcia niniejszej umowy - jako termin rozpoczęcia realizacji usługi przyjmuje się termin zawarcia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem 3 ust Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa odrębnie dla każdego z zadań wskazanych w 1 ust dnia od dnia zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania obiektu, którego dotyczyły roboty budowlane dla danego zadania. Strona 2 z 11

3 3 Wynagrodzenie 1. Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę. zł brutto (słownie: zł), na co składa się kwota netto w wysokości.. zł powiększona o podatek VAT w wysokości.. zł. 1.* Maksymalne wynagrodzenie należne wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę. zł (słownie: zł). Całkowita wartość umowy wynosi:. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:. zł (słownie: zł). 2. Na podstawie materiałów przetargowych ustalono, że: 1) dla zadania nr 1 "Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku": a) wynagrodzenie za realizację usługi dla całego zadania wynosi.. zł brutto (słownie: zł), na co składa się kwota netto w wysokości.. zł powiększona o podatek VAT w wysokości. zł, b) ryczałtowa stawka miesięczna (faktury częściowe) wynosi.. zł brutto (słownie: zł), na co składa się kwota netto w wysokości.. zł powiększona o podatek VAT w wysokości. zł; c) ryczałtowa stawka za czynności od dnia zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania obiektu, którego dotyczyły roboty budowlane dla danego zadania (faktura końcowa) wynosi.. zł brutto (słownie: zł), na co składa się kwota netto w wysokości.. zł powiększona o podatek VAT w wysokości. zł; 2) dla zadania nr 2 Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku : a) wynagrodzenie za realizację usługi dla całego zadania wynosi:.. zł brutto (słownie: zł), na co składa się kwota netto w wysokości.. zł powiększona o podatek VAT w wysokości., b) ryczałtowa stawka miesięczna (faktury częściowe).. zł brutto (słownie: zł), na co składa się kwota netto w wysokości.. zł powiększona o podatek VAT w wysokości., c) ryczałtowa stawka za czynności od dnia zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania obiektu, którego dotyczyły roboty budowlane dla danego zadania (faktura końcowa) wynosi.. zł brutto (słownie: zł), na co składa się kwota netto w wysokości.. zł powiększona o podatek VAT w wysokości. zł. 2.* Na podstawie materiałów przetargowych ustalono, że: 1) dla zadania nr 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku": a) należne Wykonawcy wynagrodzenie za realizację usługi dla całego zadania wynosi.. zł (słownie: zł); całkowita wartość realizacji usługi dla całego zadania wynosi:. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:. zł (słownie: zł), b) należna Wykonawcy ryczałtowa stawka miesięczna (faktury częściowe) wynosi.. zł (słownie: zł); całkowita wartość ryczałtowej stawki miesięcznej wynosi:. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:. zł (słownie: zł), c) należna Wykonawcy ryczałtowa stawka za czynności od dnia zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania obiektu, którego dotyczyły roboty budowlane dla danego zadania (faktura końcowa) wynosi.. zł (słownie: zł); całkowita wartość ww. ryczałtowej stawki wynosi:. Strona 3 z 11

4 zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:. zł (słownie: zł), 2) dla zadania nr 2 Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku : a) należne Wykonawcy wynagrodzenie za realizację usługi dla całego zadania wynosi.. zł (słownie: zł); całkowita wartość realizacji usługi dla całego zadania wynosi:. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:. zł (słownie: zł), b) należna Wykonawcy ryczałtowa stawka miesięczna (faktury częściowe) wynosi.. zł (słownie: zł); całkowita wartość ryczałtowej stawki miesięcznej wynosi:. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:. zł (słownie: zł), c) należna Wykonawcy ryczałtowa stawka za czynności od dnia zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania obiektu, którego dotyczyły roboty budowlane dla danego zadania (faktura końcowa) wynosi.. zł (słownie: zł); całkowita wartość ww. ryczałtowej stawki wynosi:. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:. zł (słownie: zł). 3. W przypadku gdy czas pełnienia swojej funkcji przez Inżyniera Kontraktu nie zawiera się w pełnych miesiącach Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 ryczałtowej stawki miesięcznej wskazanej w ust. 2 za każdy dzień pełnienia przez niego swojej funkcji dla danego zadania. 4. Wartości wynagrodzenia dla poszczególnych zadań, które zostały określone w ust. 2 obejmują wszystkie koszty ponoszone przez Inżyniera Kontraktu, wydatki związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej załączników, nadzorowania wszystkich robót realizowanych dla danego zadania i uwzględniają wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania każdego z zadań. 5. Inżynierowi Kontraktu, z zastrzeżeniem 10 ust. 2 pkt 3), nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za: 1) nadzorowanie wykonania ewentualnych robót dodatkowych, 2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego, 3) czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych dla któregoś z zadań, z przyczyn, o których mowa w 8 ust. 2, 6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedłużenia się terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robót budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla któregoś z zadań przed formalnym objęciem swoich obowiązków przez Inżyniera Kontraktu. 8. Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem ust Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust W przypadku zakończenia robót budowlanych dla danego zadania wskazanego w 1 ust. 1 przed końcowym terminem określonym w umowie pomiędzy Wykonawcą robót i Zamawiającym, zapisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 11. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z cenami brutto podanymi w ofercie. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 i 2, ulegnie stosownemu Strona 4 z 11

5 obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 11.* W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie należne wykonawcy ulega stosownemu obniżeniu o równowartość wzrostu wartości podatku VAT jaką zobowiązany jest rozliczyć zamawiający. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie należne wykonawcy nie ulegnie zmianie. 4 Tryb fakturowania i warunki zapłaty 1. Wynagrodzenie określone w 3 ust. 1/ust. 1* będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych i faktur końcowych. Wynagrodzenie będzie rozliczane dla każdego zadania osobno, zgodnie z podziałem przedstawionym w 3 ust. 2/ust. 2*. 2. Dla każdego z zadań Strony ustalają następujące podstawy wystawienia faktur: 1) podstawą wystawienia faktury częściowej, dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla danego zadania, w wysokości ryczałtowej stawki miesięcznej wskazanej w 3 ust. 2/ ust. 2*, z zastrzeżeniem 3 ust. 3, będzie zgodnie z załącznikiem nr 3 (harmonogram realizacji usługi) zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie miesięczne z realizacji robót budowlanych dla danego zadania, wykonane zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 4 załącznika nr 1 do umowy; 2) podstawą wystawienia faktury końcowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla danego zadania, będzie zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie końcowe z realizacji robót budowlanych dla danego zadania, wykonane zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 4 załącznika nr 1 do umowy. 3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Inżyniera Kontraktu w banku.. numer rachunku bankowego:.. w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury, o których mowa w ust. 2 i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 4. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, Gliwice ul. Zwycięstwa 21, NIP: Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Dla każdego z zadań określonych w 1 ust.1, Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej zaoferowanej ceny zawartej w ofercie, tj... (słownie:...). Strona 5 z 11

6 6 Nadzór nad realizacją umowy 1. Skład zespołu Inżyniera Kontraktu przewidziany do realizacji zamówienia: 1) Dla zadania nr 1 [ZSS]: Funkcja Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu branża ogólnobudowlana branża sanitarna branża elektryczna Inspektor nadzoru inwestorskiego branża teletechniczna Imię i Nazwisko tel. kontaktowy adres 2) Dla zadania nr 2 [ PM 34] Funkcja Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu branża ogólnobudowlana branża sanitarna branża elektryczna Inspektor nadzoru inwestorskiego branża teletechniczna Imię i Nazwisko 2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: tel. kontaktowy adres 1) Dla zadania nr 1 - [ZSS]: tel.:, adres . 2) Dla zadania nr 2 - [PM 34]:. tel.:, adres Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 7 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380.) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 i ust Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych; w takim przypadku Strona 6 z 11

7 Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, osobno dla każdego zadania; 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Inżyniera Kontraktu - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 3) zajęcia składników majątkowych Inżyniera Kontraktu mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 4) gdy Inżynier Kontraktu nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął jej pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia realizacji usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 5) gdy Inżynier Kontraktu przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 6) Inżynier Kontraktu opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 7) gdy Inżynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 8) gdy Inżynier Kontraktu uchyla się od obowiązku zatrudniania na umowę o pracę którejś z osób wchodzących w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu dla tego zadania, dla którego dana osoba będzie pełnić swoją funkcję, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 3. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdań, o których mowa w art. 4. załącznika nr 1 do umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru sprawozdań, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia dodatkowego 30 - dniowego terminu do zapłaty należności w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 3) Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inżyniera Kontraktu w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2) 8) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 5. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego odstąpienia od umowy w zakresie poszczególnych zadań, o których mowa w 1 ust. 1. W przypadku odstąpienia od części umowy w zakresie danego zadania zapisy ust. 1 5 stosuje się odpowiednio. 8 Inne postanowienia 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Inżyniera Kontraktu w zakresie objętym umową. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji umowy, lub jej części w zakresie któregoś z zadań inwestycyjnych, o których mowa w 1 ust. 1, na czas trwania przeszkody w postaci: 1) przedłużającej się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla danego zadania, Strona 7 z 11

8 2) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 3) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 5) rozwiązania, odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót, 6) innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego (np. odkrycia archeologiczne), 7) w przypadku braku możliwości wykonywania czynności przez Inżyniera Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót. 9 Kary i odszkodowania 1. Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust * Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w 3 ust. 1* powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 2. Stronie, która odstąpiła od części umowy w zakresie danego zadania z winy drugiej strony przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 2 dla danego zadania, dla którego odstąpiono od umowy. 2.* Stronie, która odstąpiła od części umowy w zakresie danego zadania z winy drugiej strony przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w 3 ust. 2 powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający dla danego zadania, dla którego odstąpiono od umowy. 3. Za opóźnienie w czynnościach Inżyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej umowie i jej załącznikach Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podjęcia/zakończenia tych czynności dla danego zadania, w wysokości 0,5% ryczałtowej stawki miesięcznej brutto dla danego zadania określonej w 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6 i 8. 3.* Za opóźnienie w czynnościach Inżyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej umowie i jej załącznikach Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podjęcia/zakończenia tych czynności dla danego zadania, w wysokości 0,5% należnej Wykonawcy ryczałtowej stawki miesięcznej dla danego zadania określonej w 3 ust. 2*, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6 i Za niedopełnienie obowiązków wskazanych w art. 3 ust. 33 i 67 załącznika nr 1 do umowy Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde naruszenie przez Inżyniera Kontraktu dopełnienia tych obowiązków. 5. Za nie przedłożenie oświadczenia o zatrudnieniu, o którym mowa w 1 ust. 5 pkt 1 Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde nie przedłożone Zamawiającemu we wskazanym terminie oświadczenie, odnoszące się do danej osoby. 6. Za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, o której mowa w 1 ust. 5 pkt 2) lub 3) Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą nie przedłożoną Zamawiającemu we wskazanym terminie umowę, odnoszącą się do danej osoby. Strona 8 z 11

9 7. Za nieprzeprowadzenie kontroli w pełnym składzie Zespołu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdą nieobecność członka zespołu. 8. Za nie przedłożenie w terminie Zamawiającemu faktury Wykonawcy, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 9. Za brak podpisu Inżyniera Kontraktu na opisie faktury Wykonawcy potwierdzającego zgodność merytoryczną tej faktury Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 10. Za potwierdzenie zgodności merytorycznej dla faktury Wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego: braku wystąpienia przez Inżyniera Kontraktu o dokonanie korekty dla błędnie wystawionej faktury Wykonawcy, błędów w protokole odbioru wykonania elementu rozliczeniowego, niewłaściwego naliczenia kar umownych, braku lub błędnie wystawionych oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego. 11. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3-10, dla danego zadania inwestycyjnego nie przekroczy 70 % wynagrodzenia za realizację usługi dla całego zadania wskazanego w 3 ust * Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3-10, dla danego zadania inwestycyjnego nie przekroczy 70 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia za realizację usługi dla całego zadania wskazanego w 3 ust. 2*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 12. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 13. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w tym paragrafie nie pokrywają ich szkód. 14. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac Inżynier Kontraktu będzie odpowiadać wobec Zamawiającego w oparciu o Kodeks cywilny. 15. Inżynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikłe z działania Wykonawcy robót, na które nie miał wpływu. 16. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inżyniera Kontaktu, które są skutkiem działań Wykonawcy robót lub Inżyniera Kontraktu oraz innych, niezawinionych przez Zamawiającego sytuacji, w szczególności sytuacji o których mowa w 3 ust Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inżyniera Kontraktu, które są skutkiem zawieszenia przez Zamawiającego realizacji umowy na czas trwania przeszkody, o której mowa w 8 ust Zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność przedłużenia (zmiany) terminów umownych, o których mowa w 2 z powodu: a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), Strona 9 z 11

10 e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, f) braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, h) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, i) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, k) przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych dla poszczególnych zadań, 2) rezygnacja z wykonania części usługi ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego zamawiający rezygnuje, 3) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem 3 ust. 6 w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych dla poszczególnych zadań w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia zostanie ustalone w wysokości ryczałtowej stawki miesięcznej wskazanej w 3 ust. 2/ust. 2* dla danego zadania, dla którego doszło do przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem 3 ust. 3, ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w aneksie do umowy z zastrzeżeniem, że jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ, 4) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: a) zmiany osób w zespole Inżyniera Kontraktu w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu dokumentów dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania; Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany - najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy którego dokonana zostanie zmiana zapisów dotyczących osób biorących udział w realizacji zamówienia - przedstawić Zamawiającemu (z uwzględnieniem 1 ust. 5 pkt 4): kopie uprawnień budowlanych nowych osób wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65); dokument lub oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie nowych osób, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę nowych osób; b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia na czas trwania przeszkody, o której mowa w 8 ust 2. 5) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie, Strona 10 z 11

11 6) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego. 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inżynier Kontraktu winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 5. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 11 Postanowienia końcowe 1. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.** 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 3. Inżynier Kontraktu będzie porozumiewał się z Zamawiającym drogą pisemną i elektroniczną ( ). W przypadku przekazywania drogą wszelkich informacji, powiadomień, oświadczeń itp. strona otrzymująca korespondencję jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzać (drogą ) otrzymanie tej korespondencji. 4. Ewentualne sprawy sporne będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu, 2) Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla wszystkich zadań wymienionych w 1 ust. 1, 3) Harmonogram realizacji usługi dla każdego z zadań wymienionych w 1 ust Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zamawiający: Inżynier Kontraktu: * Dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. ** Dotyczy osób fizycznych. Strona 11 z 11

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR. UMOWA Nr...

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR. UMOWA Nr... Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-22/MM/2012 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Oznaczenie sprawy: RG.272.836.2015 WZÓR UMOWY zawarta w dniu.2016 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr...

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr... Załącznik 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy UMOWA nr... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Centrum Informatycznym Edukacji, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 reprezentowanym przez: Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego. U M O W A P R O J E K T (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) zawarta we Wrocławiu w dniu.......2012 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ Zal Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia /nazwa szkolenia/

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia /nazwa szkolenia/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia /nazwa szkolenia/ W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy:

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 NR SPR. CK 2/2016 Umowa ZP/ /2016 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(nadzór inwestorski )

(nadzór inwestorski ) Zaangażowanie : 998-98-17-4270-104 na kwotę : 10 012,20 zł Wzór Umowy (nadzór inwestorski ) Egzemplarz : Inspektora Nadzoru Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wsparcie eksperckie w ramach opracowania strategii działania Lubelskiego Centrum. spotkań w województwie lubelskim

UMOWA na wsparcie eksperckie w ramach opracowania strategii działania Lubelskiego Centrum. spotkań w województwie lubelskim Załącznik nr 3 do Zaproszenia do Złożenia oferty UMOWA na wsparcie eksperckie w ramach opracowania strategii działania Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie do roku 2020 oraz pozyskiwania danych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR (druk książek)

UMOWA WZÓR (druk książek) Załącznik nr 7 do SIWZ nr postępowania ZP/413/055/U/14 UMOWA WZÓR (druk książek) Zawarta w dniu... 2014 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku U M O W A NR PI.IT..2016 z dnia. roku zawarta pomiędzy: Gminą Staszów z siedzibą: Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP 866-160-87-31, REGON 830409749, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Leszka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wzór. . z siedzibą przy ul...,., NIP., REGON,., zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:.

Wzór. . z siedzibą przy ul...,., NIP., REGON,., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl http://bydgoszcz.praca.gov.pl NIP 953-23-64-428 Wzór Znak:

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór)

Umowa dostawy (wzór) Umowa dostawy (wzór) zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2015

UMOWA NR... / WM / 2015 ZAŁĄCZNIK Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2015 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór)

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Stanisław Rył Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Umowa nr JRP.V.272...2015 WZÓR zawarta w dniu... 2015 r. w Olsztynie pomiędzy:

Załącznik nr 2 Umowa nr JRP.V.272...2015 WZÓR zawarta w dniu... 2015 r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa nr JRP.V.272...2015 WZÓR zawarta w dniu... 2015 r. w Olsztynie pomiędzy: Gminą Olsztyn z siedzibą Olsztyn 10-101, pl. Jana Pawła II 1, NIP 739-384-70-26, reprezentowaną przez Piotra

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) WZWiK.ZP.10.3.2014. Włoszczowa, dnia 26.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy UD-III-WZP-3411-7-SPK/10

Nr sprawy UD-III-WZP-3411-7-SPK/10 Zał. Nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych Załącznik nr 7 do SIWZ / Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015. I. Przedmiot i zakres umowy

UMOWA Nr /2015. I. Przedmiot i zakres umowy na wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr /2015 zawarta w dniu.2015 roku pomiędzy: Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki Tadeusza Chołko,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi:

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi: URZĄD GMINY RĘDZINY ZESPÓŁ DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku 1. WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul Wolności 87, tel,/fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14 UMOWA Nr../PN/14 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... 2014 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

UMOWA NR. o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego Strona 1 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/2014 UMOWA NR. o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu... w Gubinie pomiędzy Katolickim Stowarzyszeniem W Służbie Nowej

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa (wzór) nr..

Umowa szkoleniowa (wzór) nr.. Załącznik nr 6 do zaproszenia Umowa szkoleniowa (wzór) nr.. dotycząca realizacji szkolenia zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Starostą Tureckim reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Zamawiającym.

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym dalej,,wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr... reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym dalej,,wykonawcą reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym dalej,,wykonawcą

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. PU-55521/21/10 Załącznik nr 4

UMOWA WZÓR. PU-55521/21/10 Załącznik nr 4 PU-55521/21/10 Załącznik nr 4 UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, Reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działa: 1. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy:

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy: Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie użytkowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (W Z

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA.2012. (w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną)

WZÓR UMOWY UMOWA.2012. (w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) Nr sprawy: ROA.271. 2.2013 WZÓR UMOWY UMOWA.2012 W dniu pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP 7773133416, REGON 631258738, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU zawarta w Zamościu w dniu.. roku, pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA W dniu, w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA W dniu, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA W dniu, w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Remont remizy OSP w miejscowości Węgorza

Remont remizy OSP w miejscowości Węgorza UMOWA Nr /08 zawarta w dniu... roku w Osinie pomiędzy: Gminą Osina z siedzibą w Osinie Nr 62; 72-221 Osina NIP 856-14-07-482 REGON - 000544272 zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez inż. Wiesława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Zawarta w dniu...2011 r. w Opolu pomiędzy : zał. do SIWZ Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą: ul. Piastowska 14,

Bardziej szczegółowo

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU UMOWA W dniu.. 2014r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-737, przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo