UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.."

Transkrypt

1 UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną dalej Posiadaczem karty oraz Euro Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ; przy ul. Św. Mikołaja 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,05 PLN PLN, wysokość kapitału wpłaconego: ,05 PLN, zwaną dalej Bankiem <w przypadku Umowy zawieranej w jednostce organizacyjnej podmiotu, który zawarł z Bankiem umowę o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych> reprezentowaną, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, przez [nazwa, adres siedziby] zwanego Pośrednikiem kredytowym. Preambuła: Umowa o limit kredytowy jest zawierana w celu udostępnienia przez Bank środków, które mogą być wykorzystane poprzez dokonywanie Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych Kartą wydaną na podstawie Umowy o kartę kredytową. W związku z czym Umowa o limit kredytowy i Umowa o kartę kredytową są umowami mającymi ze sobą bezpośredni związek. Biorąc pod uwagę powyższe strony zawierają Umowę o limit kredytowy i Umowę o kartę kredytową, zwaną dalej łącznie Umową i postanawiają co następuje: Rozdział I. Umowa o limit kredytowy 1 1. Na wniosek Posiadacza karty Bank przyznaje Limit kredytowy (Całkowita Kwota Kredytu) do kwoty PLN (słownie złotych: ), którego wykorzystanie jest możliwe poprzez dokonywanie Transakcji gotówkowych oraz Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku SA (zwanym dalej Regulaminem). 2. <treść opcjonalna, zależna od przyznanego limitu gotówkowego rachunku> Limit gotówkowy rachunku dla Umowy wynosi PLN (słownie złotych: ). Limit ten określa maksymalną wartość, do wysokości której można dokonywać transakcje wypłat gotówki w danym Cyklu rozliczeniowym wszystkimi Kartami wydanymi w ramach Umowy lub Limit gotówkowy rachunku dla Umowy określony jest do wysokości Dostępnych środków Uruchomienie Limitu kredytowego następuje po zawarciu Umowy oraz spełnieniu łącznie następujących warunków: a) wszystkie przedłożone podczas składania wniosku kredytowego dokumenty oraz dane w nich zawarte będą zgodne ze stanem faktycznym; b) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Posiadacza karty w bazach wewnętrznych Banku; c) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Posiadacza karty w bazach danych, tj. Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr oraz Międzybankowej Informacji Gospodarczej Dokumenty Zastrzeżone prowadzonych przez Związek Banków Polskich oraz w bazach danych Biura Informacji Kredytowej S.A.; d) Posiadacz karty posiada, na podstawie oceny Banku, Zdolność kredytową rozumianą jako zdolność Posiadacza karty do spłaty Limitu kredytowego w terminach określonych w Umowie. 2. O postawionej do dyspozycji Posiadaczowi karty wysokości Limitu kredytowego Bank poinformuje Posiadacza karty telefonicznie w ciągu trzech Dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy. Informację o postawionej do dyspozycji Posiadacza karty wysokości Limitu kredytowego Posiadacz karty może uzyskać również w Placówce. 3. Po uruchomieniu Limitu kredytowego, wypłaty środków z Limitu kredytowego możliwe są za pomocą Karty poprzez dokonywanie transakcji wypłat gotówki i Transakcji bezgotówkowych w terminach zależnych od Użytkownika karty. 4. Posiadacz karty zobowiązuje się nie przekraczać kwoty przyznanego Limitu kredytowego. 5. W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Bank wysyła do Posiadacza karty informację o przekroczeniu limitu, wysłanie której skutkuje obciążeniem Rachunku karty stosowną opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Oprocentowanie Limitu kredytowego jest zmienne i jego zmiana ma wpływ na wysokość kwoty zadłużenia, jak również na wysokość Minimalnej kwoty spłaty. Posiadacz karty oświadcza, że został poinformowany przez Bank o ryzyku zmiennej stopy procentowej i jest świadomy jego ponoszenia. 2. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego wynosi % dla kwoty transakcji wypłat gotówki dokonywanych przy użyciu Karty. [element opcjonalny: z zastrzeżeniem, że przez pierwszych Cykli rozliczeniowych, tj. do dnia oprocentowanie zostaje obniżone do % 3. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego wynosi % dla kwoty Transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Karty [element opcjonalny: z zastrzeżeniem, że przez pierwszych Cykli rozliczeniowych, tj. do dnia oprocentowanie zostaje obniżone do %]. 4. W okresie obowiązywania Umowy Bank dokonuje odpowiednich zmian (spadek/wzrost) wysokości oprocentowania w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu procentowego (odpowiednio spadku/wzrostu): a) stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, b) wysokości odsetek ustawowych. 5. Wprowadzane przez Bank zmiany oprocentowania muszą być adekwatne i pozostawać w związku ze zmianą wskaźników wymienionych w ust Niezależnie od okoliczności dotyczących warunków zmiany oprocentowania opisanych w ust. 4 Bank zastrzega sobie prawo do obniżania oprocentowania lub czasowego obniżania oprocentowania w ramach działań promocyjnych. 7. Zmiana oprocentowania wiąże Posiadacza karty, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych zmian. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz karty może zgłosić sprzeciw bez wypowiedzenia, skutkujący rozwiązaniem Umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub wypowiedzieć Umowę z natychmiastowym jej rozwiązaniem. 8. O zmianie oprocentowania, o której mowa w ust. 4 i 6, Bank informuje Posiadacza karty w trybie przewidzianym dla informowania o zmianach w Tabeli opłat i prowizji określonym w Aktualna wysokość oprocentowania podawana jest w Tabeli opłat i prowizji dostępnej w Placówkach, telefonicznie w COK oraz na stronie internetowej Banku. 10. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego liczone jest jako czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i w dniu zawarcia niniejszej Umowy wynosi: % w stosunku rocznym. 11. Bank dokonuje odpowiednich zmian (spadek/wzrost) wysokości oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, określonego w ust. 10 powyżej, w przypadku zmiany (odpowiednio spadku/wzrostu) stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza karty wynosi: PLN, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: %. 2. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza karty oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania zostały wyliczone przy następujących założeniach: a) wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Tabela opłat i prowizji nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy od momentu dokonania pierwszej transakcji, b) Limit kredytowy w wysokości <przyznany limit kredytowy> PLN zostaje wykorzystany od razu i w całości poprzez dokonanie jednej Transakcji bezgotówkowej, która oprocentowana jest przy zastosowaniu najwyższej możliwej stopy oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych, c) powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania transakcji w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, począwszy od miesiąca następującego po dacie dokonania transakcji, d) odstępy czasu między datami użytymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjęto, że rok liczy 365 dni (w przypadku lat przestępnych 366), e) opłata za wydanie Karty, której wysokość określona jest w Tabeli opłat i prowizji, spłacana jest w ostatniej racie zgodnie z kolejnością zaliczania spłat zadłużenia. 3. Całkowita kwota do zapłaty oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania zostały wyliczone przykładowo z uwzględnieniem założeń, o których mowa w ust. 2. Ich faktyczna wartość zależy od sposobu wykorzystania Limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia Limitu kredytowego. 4. [element opcjonalny] Przy wyliczeniu całkowitej kwoty do zapłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie zostało uwzględnione obniżenie oprocentowania w pierwszych Cyklach rozliczeniowych Posiadaczowi karty przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o limit kredytowy. 2. Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu Posiadacz karty może złożyć w Placówce lub wysłać na adres Banku. 3. Termin do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy jest zachowany, jeżeli Posiadacz karty przed jego upływem złoży pod wskazany przez Bank adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 1/7

2 4. Posiadacz karty oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy i warunkach odstąpienia, a także potwierdza fakt otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. 5. Wskutek odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą. Posiadacz karty nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy o limit kredytowy za wyjątkiem odsetek umownych za okres od dnia wypłaty Limitu kredytowego (tj. od dnia Rozliczenia transakcji) do dnia jego spłaty. Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o limit kredytowy Bank nalicza odsetki umowne za każdy dzień od dnia Rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego jej spłatę. Kwota odsetek w stosunku dziennym dla przyznanego Limitu kredytowego wynosi [kwota odsetek dziennych dla tr. bezgotówkowych] PLN dla Transakcji bezgotówkowych oraz [kwota odsetek dziennych dla tr. gotówkowych] PLN dla transakcji wypłat gotówki. Faktyczna kwota odsetek zależy od sposobu wykorzystania przyznanego Limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia) przez Użytkownika karty. 7. [element opcjonalny] Wskutek odstąpienia od Umowy o limit kredytowy, do wykorzystanych przez Posiadacza karty środków z Limitu kredytowego nie stosuje się oprocentowania promocyjnego określonego w 3 ust 2 i ust W przypadku braku spłaty Limitu kredytowego wraz z należnymi odsetkami po odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy w terminie ustalonym w ust. 5 Bank kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Rozdział II. Umowa o kartę kredytową 6 W celu umożliwienia korzystania z Limitu kredytowego, o którym mowa w 1 Umowy o limit kredytowy, Bank wydaje kartę kredytową [nazwa karty] o numerze, zwaną dalej zamiennie Kartą. Zasady korzystania z Karty określone są w Umowie oraz w Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku SA (zwanym dalej Regulaminem). 7 <w przypadku karty niespersonalizowanej> 1. Posiadacz karty potwierdza odbiór Karty niespersonalizowanej o numerze oraz numeru PIN zamkniętego w nienaruszonej kopercie. 2. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch dni roboczych po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji o uruchomieniu Limitu kredytowego. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Karty i zmiany numeru PIN w przypadku wymiany Karty na nową, o czym powiadomi Użytkownika karty. 4. Zmiana numeru Karty lub numeru PIN nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. <w przypadku karty spersonalizowanej> 1. Karta spersonalizowana oraz numer PIN zostaną przekazane w terminie 21 dni od podjęcia przez Bank pozytywnej decyzji o przyznaniu Limitu kredytowego na adres korespondencyjny Posiadacza karty. 2. Karta spersonalizowana przesyłana pocztą jest nieaktywna. Przed pierwszym użyciem Karty, jej Użytkownik powinien dokonać aktywacji Karty w Placówce lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch godzin. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Karty i zmiany numeru PIN w przypadku wymiany Karty na nową, o czym powiadomi Użytkownika karty. 4. Zmiana numeru Karty lub numeru PIN nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Dla Karty ustanowione zostają dzienne limity transakcji: a) Limit transakcji gotówkowych: <treść opcjonalna, zależna od przyznanego limitu gotówkowego rachunku>.. PLN lub "do wysokości dostępnych środków b) Limit transakcji bezgotówkowych: <treść opcjonalna, zależna od przyznanego limitu gotówkowego rachunku> PLN lub "do wysokości dostępnych środków 2. Zmiana powyższych limitów nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 3. W przypadku zmiany powyższych limitów na wniosek Użytkownika realizacja zmiany limitów nastąpi w ciągu 2 dni roboczych Dokonywanie Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków, z uwzględnieniem Limitu transakcji bezgotówkowych. 2. Dokonywanie transakcji wypłat gotówki dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków, z uwzględnieniem Limitu transakcji gotówkowych oraz Limitu gotówkowego rachunku, o którym mowa w 1 ust Odsetki od Transakcji bezgotówkowych oraz transakcji wypłat gotówki dokonanych przy użyciu Karty naliczane są za każdy dzień od dnia Rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego jej spłatę, z zastrzeżeniem ust Okres bezodsetkowy jest okresem, w trakcie którego Bank nie nalicza odsetek od Transakcji bezgotówkowych. Okres bezodsetkowy nie ma zastosowania do transakcji wypłat gotówki. 5. Długość okresu bezodsetkowego jest określona w Tabeli opłat i prowizji, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 6. Odsetki od Transakcji bezgotówkowych naliczane są od następnego dnia po dacie zakończenia Cyklu rozliczeniowego, w którym dokonano Rozliczenia transakcji, jeżeli kwota określona jako całkowite zadłużenie na Zestawieniu transakcji za poprzedni Cykl rozliczeniowy nie została spłacona w całości w podanym Terminie spłaty. 7. Bank nie nalicza odsetek od Transakcji bezgotówkowych, jeżeli kwota określona na Zestawieniu transakcji za poprzedni Cykl rozliczeniowy jako całkowite zadłużenie została spłacona w całości w podanym Terminie spłaty. 8. Odsetki obciążają Rachunek karty i powiększają całkowite zadłużenie w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego. 9. Do obliczania odsetek od Limitu kredytowego przyjmuje się 365/366 dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 10. Saldo dodatnie na Rachunku karty jest uwzględniane w wysokości Dostępnych środków. Saldo dodatnie nie jest oprocentowane. 10 Transakcje dokonane przy użyciu Karty realizowane są w walucie, w której zostały dokonane. Sposób rozliczania transakcji dokonanych w walucie innej niż złoty polski (PLN) określa Regulamin. Koszty związane z realizacją i/lub przewalutowaniem transakcji dokonanej w walucie innej niż złoty polski (PLN) zawarte są w Tabeli opłat i prowizji. 11 a. Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Bankowi utratę lub zniszczenie Karty (telefonicznie w COK, w Placówce lub w formie elektronicznej poprzez serwis eurobank online). b. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w przypadku utraty Karty określa Regulamin Posiadaczowi karty przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o kartę kredytową bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej Karty, pod warunkiem, że żadną Kartą wydaną w ramach niniejszej Umowy nie dokonano transakcji. 2. Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu Posiadacz karty może złożyć w Placówce lub wysłać na adres Banku. 3. Termin, o którym mowa w ust.1, jest zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotrze do Banku przed jego upływem. 4. Wskutek odstąpienia Umowa o kartę kredytową uważana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy o kartę kredytową Bank zwraca na Rachunek karty kwoty pobranych opłat związane z wydaniem Karty, o ile takie opłaty zostały pobrane. 5. Posiadacz karty oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od Umowy o kartę kredytową i warunkach odstąpienia, a także potwierdza fakt otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową. Rozdział III. Postanowienia wspólne dla Umowy o limit kredytowy i Umowy o kartę kredytową Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat. 2. Okres ważności Umowy przedłużany jest o kolejne okresy dwuletnie, jeśli nie zostanie ona wypowiedziana przez żadną ze Stron. 3. Umowa wchodzi w życie w dniu uruchomienia Limitu kredytowego Posiadacz karty oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał aktualnie obowiązujący Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku SA (zwanym dalej Regulaminem). 2. Regulamin zawiera definicje terminów użytych w Umowie. 3. W razie sprzeczności treści Umowy z Regulaminem Strony są związane Umową Posiadacz karty zobowiązuje się do spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego w wysokości co najmniej Minimalnej kwoty spłaty w terminie zapewniającym otrzymanie przez Bank wpłaty do dnia Terminu płatności. 2. Posiadacz karty ma prawo do dokonania wcześniejszej spłaty w dowolnej wysokości na Rachunek karty, co pomniejsza jego zadłużenie. 3. Informacje o całkowitym saldzie zadłużenia na dzień sporządzenia Zestawienia transakcji, Minimalnej kwocie spłaty oraz Terminie płatności Bank przekazuje Posiadaczowi karty zgodnie z Spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego będą dokonywane na Rachunek karty o numerze. 5. Zobowiązania wobec Banku powstałe w wyniku używania Karty mogą być regulowane w formie: a) polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w Banku, 2/7

3 b) wpłaty dokonanej we Wpłatomatach Banku, c) polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w oddziałach innych banków, d) Automatycznej spłaty karty kredytowej realizowanej przez Bank na podstawie dyspozycji Posiadacza karty. 6. W przypadkach wymienionych w ust. 5 lit. a i c wymagane jest podanie numeru Rachunku karty (Unikatowego identyfikatora), na który dokonywana jest spłata. Podanie numeru Rachunku karty jest wystarczające do wykonania dyspozycji opisanych ust. 5 lit. a. 7. Za datę spłaty zadłużenia przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek karty. 8. Spłaty, o których mowa w ust. 4-5 zaliczane będą w pierwszej kolejności na koszty windykacji, odsetki karne, odsetki naliczone w poprzednich Cyklach rozliczeniowych, transakcje których Rozliczenia dokonano w poprzednich Cyklach rozliczeniowych, odsetki naliczone w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, transakcje których Rozliczenia dokonano w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, opłaty i prowizje. 9. Spłaty zadłużenia z tytułu dokonanych transakcji zaliczane będą w pierwszej kolejności na transakcje wypłat gotówki, a następnie na Transakcje bezgotówkowe. 10. W przypadku zwłoki w spłacie Minimalnej kwoty spłaty przez 2 pełne Cykle rozliczeniowe Bank wezwie Posiadacza karty korespondencyjnie listem poleconym do zapłaty zaległych kwot w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 11. W przypadku braku spłaty w wymaganym Terminie płatności Minimalnej kwoty spłaty Bank wysyła do Posiadacza karty Wezwanie do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty, co skutkuje obciążeniem Rachunku karty stosowną opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, że dla danego Cyklu rozliczeniowego opłata zostanie pobrana za nie więcej niż jedno Wezwanie do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty. 12. W przypadku niewykonania przez Posiadacza karty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy: a) Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Posiadacza karty o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Posiadacza karty warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności windykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań windykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 4 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym. Monity listowne przesyłane są listem zwykłym za wyjątkiem wezwania do zapłaty zaległej kwoty, o którym mowa w ust. 10. b) Posiadacz karty zobowiązany będzie ponadto do poniesienia: kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), Ustawy z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm.) oraz Ustawy z dnia r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz ze zm.), ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. Wysokość kosztów wskazanych w podpunkcie b) będzie zależała od wysokości dochodzonej należności, trybu jej dochodzenia i egzekwowania. Zmiana wskazanych przepisów prawa nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku ich poniesienia, o ile koszty te wynikają z nowych lub znowelizowanych przepisów prawa. 13. Jeżeli Posiadacz karty jest w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej nie stosuje się wobec niego postanowień art. 131 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz ze zm.), co w szczególności oznacza, że odbywanie czynnej służby wojskowej nie stanowi podstawy do zawieszenia spłaty udzielonego Limitu kredytowego, nie powoduje zmiany oprocentowania oraz warunków i terminów spłaty zadłużenia określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie Koniec Cyklu rozliczeniowego zostaje określony na dzień każdego miesiąca kalendarzowego. <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta formy przekazywania Zestawień transakcji> 2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni wysyła Zestawienie transakcji na wskazany adres korespondencyjny Posiadacza karty. Zestawienie transakcji jest również udostępniane w formie elektronicznej w serwisie eurobank online (jeżeli Posiadacz karty posiada aktywny dostęp do serwisu eurobank online). <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta formy przekazywania Zestawień transakcji > 2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni przesyła Zestawienie transakcji na wskazany adres Posiadacza karty: [adres ]... Zestawienie transakcji jest również udostępniane w formie elektronicznej w serwisie eurobank online (jeżeli Posiadacz karty posiada aktywny dostęp do serwisu eurobank online). 3. Posiadacz karty oświadcza, iż jest wyłącznym użytkownikiem wskazanego powyżej adresu Podanie nowego adresu przez Posiadacza karty, powoduje zmianę adresu , na który Bank wysyła Zestawienia transakcji. 5. Zmiana adresu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta formy przekazywania Zestawień transakcji > 2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni udostępnia Zestawienie transakcji w serwisie eurobank online. 3. Posiadacz karty może zmieniać dyspozycję dotyczącą sposobu komunikacji w zakresie otrzymywania Zestawień transakcji w trakcie trwania Umowy. Bank oferuje następujące formy udostępniania Zestawień transakcji: w formie papierowej wysyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej wysyłane na adres , w formie elektronicznej udostępniane w serwisie eurobank online. Zmieniona forma otrzymywania Zestawień transakcji będzie obowiązywać od następnego dnia po dniu zamknięcia Cyklu rozliczeniowego, w którym dyspozycja została złożona. 4. Zmiana sposobu udostępniania Zestawień transakcji na wniosek Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 5. Termin płatności oraz wysokość wymaganej Minimalnej kwoty spłaty zadłużenia określane są na Zestawieniu transakcji. 6. Informacje o wysokości zadłużenia, Minimalnej kwocie spłaty oraz Terminie płatności Posiadacz karty może również uzyskać bezpłatnie w Placówce oraz poprzez Kanały dostępu oraz poprzez Usługę powiadomień SMS. 7. W razie nieotrzymania Zestawienia transakcji w ciągu 18 dni od dnia zakończenia Cyklu rozliczeniowego, Posiadacz karty jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Banku telefonicznie w COK lub osobiście w Placówce. Bank poinformuje Posiadacza karty o wysokości aktualnego zadłużenia oraz Minimalnej kwocie spłaty i Terminie płatności Posiadacz karty ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, jak również każdą z umów (Umowę o limit kredytowy lub Umowę o kartę kredytową), z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych przyczyn z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej oraz doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej Stronie. 4. Ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 5-8 poniżej, to: a) wykorzystanie Karty lub Rachunku karty przez Użytkownika w sposób uznany prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa karnego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, b) nieterminowa spłata należności polegającej na niezapłaceniu przez Posiadacza karty pełnych Minimalnych kwot spłaty za co najmniej dwa Cykle rozliczeniowe, c) przekroczenie Limitu kredytowego o kwotę co najmniej 30 PLN, d) ujawnienie, iż Posiadacz karty złożył fałszywe dokumenty lub niezgodne z prawdą oświadczenia, e) brak obrotów na Rachunku karty przez 12 miesięcy, poza naliczaniem przez Bank opłat i odsetek, f) rezygnacja przez Posiadacza karty ze wznowienia Karty głównej lub brak złożenia wniosku o wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej Karty głównej po upływie 90 dni od daty upływu terminu ważności Karty lub daty jej zastrzeżenia, g) brak możliwości wykonania obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt. 1-3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, h) niedochowanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z 13 ust. 2 i 3 lit. c i d Regulaminu, i) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza karty. 5. Jeśli Posiadacz karty złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy, a jednocześnie nie odstąpi od Umowy o kartę kredytową, Bank wypowiada Umowę o kartę kredytową. 6. Jeśli Posiadacz karty złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową, a jednocześnie nie odstąpi od Umowy o limit kredytowy, Bank wypowiada Umowę o limit kredytowy. 7. Jeśli Posiadacz karty wypowie Bankowi Umowę o limit kredytowy, a jednocześnie nie wypowie Umowy o kartę kredytową, Bank wypowiada Umowę o kartę kredytową. 8. Jeśli Posiadacz karty wypowie Bankowi Umowę o kartę kredytową, a jednocześnie nie wypowie Umowy o limit kredytowy, Bank wypowie Umowę o limit kredytowy. 9. [element opcjonalny zależny od wyboru klienta w zakresie przystąpienia do ubezpieczenia] Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy /rozwiązanie Umowy w wyniku sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w W sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Bank Posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić Bankowi kwotę zadłużenia w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty oraz w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych jest on zobowiązany zwrócić Bankowi całą kwotę zadłużenia. 3. W przypadku braku spłaty zadłużenia po upływie terminu wypowiedzenia lub po rozwiązaniu Umowy w wyniku zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych Bank nalicza odsetki w wysokości jak dla zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w 3 ust.10 i ma prawo dochodzić należnej kwoty zadłużenia. 3/7

4 4. W sytuacji, gdy po wygaśnięciu Umowy na Rachunku karty pozostanie saldo dodatnie, zwane dalej Nadpłatą, Bank zwróci kwotę Nadpłaty niezwłocznie (w terminie do 14 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia) na rachunek w Banku lub dowolnym banku na terenie Polski, wskazany przez Posiadacza karty w okresie wypowiedzenia. Jeśli wskazanie rachunku do zwrotu Nadpłaty nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zwróci kwotę Nadpłaty niezwłocznie (w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Posiadacza karty dyspozycji zwrotu Nadpłaty). Po wygaśnięciu Umowy kwota Nadpłaty może zostać również, na wniosek Posiadacza karty, zwrócona Posiadaczowi karty w Placówce. 5. Umowa wygasa z chwilą śmierci Posiadacza karty. Z chwilą uzyskania wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza karty przez Bank, Bank zastrzega wszystkie Karty wydane w ramach niniejszej Umowy W okresie obowiązywania Umowy Bank, z ważnych przyczyn, zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w Regulaminie na podstawie przesłanek i w trybie określonym w Regulaminie. 2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem 3 ust. 4, 19 ust. 4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy, b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Posiadaczowi karty, c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy. 3. Wprowadzone przez Bank zmiany Umowy muszą być adekwatne i pozostawać w związku z przyczyną, o której mowa w ust Zmiana Umowy może nastąpić również na wniosek Posiadacza w drodze aneksu do Umowy. 5. W okresie obowiązywania Umowy Bank z ważnych przyczyn zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji. Za ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej wymienionych: a) zmianę cen lub opłat stosowanych przez zewnętrzne instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności, b) wprowadzenie przez Bank nowych lub dodatkowych form produktów/usług, oferowanych Użytkownikom lub też wycofanie z oferty Banku określonych produktów/usług, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku i mających wpływ na ponoszone przez Bank koszty czynności związane z obsługą produktów/usług oferowanych Użytkownikom, d) zmianę wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o co najmniej 1% w stosunku do wysokości tego wskaźnika ogłoszonego poprzednio w analogicznym okresie (rocznym). 6. Wprowadzane przez Bank zmiany Tabeli opłat i prowizji muszą być adekwatne i pozostawać w związku z ważną przyczyną, o której mowa w ust Niezależnie od przesłanek wskazanych w ust. 5 Bank ma prawo w każdym czasie obniżyć lub zlikwidować opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji. 8. O zmianach w Regulaminie i/lub Umowie i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu na wskazany adres korespondencyjny treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat i prowizji/regulamin/umowę oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany. Informację o zmianach w Tabeli opłat i prowizji/regulaminie Bank może dodatkowo przekazać Posiadaczowi karty w formie elektronicznej poprzez serwis eurobank online. 8. O zmianach w Regulaminie i/lub Umowie i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając na wskazany adres Posiadacza karty: [adres ] treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat i prowizji/regulamin/umowę oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany.. Informację o zmianach w Tabeli opłat i prowizji/regulaminie/umowie Bank może dodatkowo przekazać Posiadaczowi karty w formie elektronicznej poprzez serwis eurobank online. 9. Podanie nowego adresu przez Posiadacza karty, powoduje zmianę adresu , na który Bank wysyła informację o zmianach w Regulaminie i Tabeli opłat i prowizji. 8. O zmianach w Regulaminie i/lub Umowie i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank informuje Posiadacza karty w formie elektronicznej poprzez pocztę wewnętrzną w serwisie eurobank online nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub zmieniony Regulamin/Umowę/Tabelę opłat i prowizji oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany. 9. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania Umowy będącej wynikiem obniżenia wysokości odsetek maksymalnych (czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego) Bank przekazuje Posiadaczowi karty informację o zmianie niezwłocznie po jej wprowadzeniu. 10. Zmiana sposobu przekazywania informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Umowy i/lub Tabeli opłat i prowizji na wniosek Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Bank oferuje następujące formy przekazywania tych informacji: w formie papierowej wysyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej wysyłane na adres , w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu eurobank online. Zmieniona forma otrzymywania tych informacji będzie obowiązywać od następnego dnia po dniu zamknięcia Cyklu rozliczeniowego, w którym dyspozycja została złożona. 11. Zmiana Tabeli opłat i prowizji/regulaminu/umowy wiąże Posiadacza karty, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych zmian. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz karty może zgłosić sprzeciw bez wypowiedzenia, skutkujący rozwiązaniem umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub wypowiedzieć Umowę z natychmiastowym jej rozwiązaniem W związku z zawartą Umową, za wykonywanie czynności związanych z obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, Bank uprawniony jest do pobierania opłat i prowizji określonych w Tabeli opłat i prowizji. 2. Na dzień podpisania Umowy obowiązują opłaty i prowizje przedstawione poniżej: [nazwa karty kredytowej] Koszty korzystania z kart kredytowych Opłata za wydanie Karty głównej Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą w krajach członkowskich UE i EFTA Opłata za Kartę główną Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA, w tym za przewalutowanie transakcji a) opłata roczna Opłata naliczana w rocznicę zawarcia Umowy/wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. Opłata nie jest naliczana, jeśli na Rachunku karty w ciągu 12 poprzedzających miesięcy rozliczono min. 35 Transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min PLN (dla kart Gold min PLN) Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce eurobanku b) opłata miesięczna Opłata naliczona po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za Cykl rozliczeniowy, w którym zostały rozliczone min. 3 transakcje dokonane za pomocą karty Zastrzeżenie karty Opłata za wydanie Karty dodatkowej Zmiana PIN w Bankomatach eurobanku Opłata za Kartę dodatkową opłata naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej Sprawdzenie salda w Bankomatach eurobanku Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku). Zmiana limitów transakcyjnych Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku). Kopia rachunku obciążeniowego Transakcje bezgotówkowe na terenie Polski Awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą Awaryjna wypłata gotówki za granicąprzewalutowanie transakcji bezgotówkowych za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA Awaryjna wypłata gotówki za granicą 4/7

5 Wypłata gotówki w Bankomacie eurobanku opłata obniżana do 2 PLN, poprzez zwrot różnicy w kolejnym Cyklu rozliczeniowym, jeśli w tym samym Cyklu rozliczeniowym, w którym rozliczono wypłatę, rozliczono na Rachunku karty min. 3 Transakcje bezgotówkowe Pakiet ubezpieczeń podstawowych Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce banku obcego, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski Koszty korzystania z Limitu kredytowego Zestawienie transakcji dla Karty głównej (w formie papierowej lub elektronicznej) Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze karty Zestawienie transakcji dla Karty dodatkowej (w formie papierowej lub elektronicznej) Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty Duplikat zestawienia transakcji dla karty głównej i dodatkowej (w formie papierowej) Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem zwykłym Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie i wysłanie informacji o przekroczeniu limitu kredytowego Opłata za windykacyjną wizytę terenową Usługa powiadomień SMS Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Opłata za restrukturyzację zadłużenia Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (pobierane od momentu uprawomocnienia się wypowiedzenia umowy) Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu umowy karty Ubezpieczenia opcjonalne (opłata miesięczna, naliczana w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na zestawieniu transakcji) Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych Pozostałe parametry Liczba dni następujących po dniu zakończenia Cyklu rozliczeniowego do wyznaczenia Terminu płatności Posiadacz karty ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących jego zastrzeżeń odnoszących się do usług świadczonych przez Bank na podstawie Umowy, w tym funkcjonowania wszystkich Kart wydanych w ramach Umowy. Użytkownik karty dodatkowej ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących transakcji dokonanych przy użyciu wydanej mu Karty oraz dotyczących funkcjonowania tej Karty. Szczegółowe zasady zgłoszeń i obsługi reklamacji określa Regulamin. 2. W przypadku wnoszenia reklamacji, Użytkownik karty ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 3. Użytkownikowi Karty przysługuje również prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez wniesienie skargi na działalność Banku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (Arbitraż). Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony osobiście, bądź przez pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego znajdującego się na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem 4. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Posiadacz karty ma możliwość przystąpienia do ubezpieczeń, za które pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji wskazanej w Przystąpienie do każdego z ubezpieczeń ma charakter dobrowolny, Posiadacz karty może zrezygnować z ubezpieczeń w każdym czasie okresu ubezpieczenia. < element opcjonalny zależny od wyboru Klienta > 3. Posiadacz karty zostaje objęty pakietem ubezpieczeń podstawowych do Karty. 4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 3, ograniczeń oraz trybu zgłaszania roszczeń znajdują się w stanowiącej wyciąg z umowy ubezpieczenia "Nocie informacyjnej" oraz "Szczególnych warunkach ubezpieczenia dla użytkowników kart kredytowych typu Classic i Gold Euro Banku SA". Posiadacz karty oświadcza, iż dokumenty te otrzymał. 5. Posiadacz karty zostaje objęty ubezpieczeniem obejmującej swym zakresem ryzyko <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta dot. wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej> śmierci, inwalidztwa oraz czasowej niezdolności do pracy/oraz utraty pracy. 6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wybranej ochrony, wskazanej w pkt. 5, ograniczeń oraz trybu zgłaszania roszczeń znajdują się w Wyciągu z Umowy generalnej ubezpieczenia spłaty zadłużenia posiadaczy kart Visa Classic lub Visa Gold w Euro Banku S.A. Posiadacz karty oświadcza, iż dokumenty te otrzymał Bank oferuje w ramach Umowy usługę powiadomień SMS. Usługa powiadomień SMS jest nieaktywna W celu aktywacji usługi Posiadacz karty składa dyspozycję aktywacji. 2. Aktywacja usługi powiadomień SMS może nastąpić na podstawie odrębnych oświadczeń i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 3. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zawarte są w Regulaminie. 1. Usługa powiadomień SMS, o której mowa w Regulaminie, jest aktywna dla kontaktowego numeru telefonu komórkowego:. 2. Posiadacz karty oświadcza, iż jest wyłącznym użytkownikiem wskazanego powyżej telefonu komórkowego. 3. Zmiana kontaktowego numeru telefonu komórkowego, powoduje zmianę numeru, na który Bank wysyła wiadomości SMS. 4. Zmiana numeru telefonu komórkowego oraz rezygnacja z usługi powiadomień SMS nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.] Podpis złożony przez Posiadacza karty pod niniejszą Umową stanowi wzór podpisu, przy pomocy którego Posiadacz karty będzie zobowiązany się posługiwać podczas dokonywania transakcji Kartą. 2. Posiadacz karty zobowiązuje się do złożenia na Karcie, w wyznaczonym miejscu, podpisu zgodnego ze wzorem pod niniejszą Umową. 3. <punkt 3 drukowany w przypadku umowy ręcznej> Podpis złożony przez Posiadacza karty pod niniejszą Umową będzie wykorzystywany do identyfikacji Posiadacza karty przy wszelkich pisemnych dyspozycjach i oświadczeniach dotyczących czynności bankowych Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim. 2. Posiadacz karty potwierdza, że przed zawarciem Umowy, otrzymał formularz informacyjny dotyczący Karty. 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. <dotyczy wyłącznie kart Visa Gold Home > Zasady dotyczące programu bonusowego 1. Przez okres Cykli rozliczeniowych, czyli do dnia, Rachunek karty jest objęty programem bonusowym. Bank zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania programu bonusowego. 2. Na potrzeby niniejszego programu bonusowego, przyjmuje się, że 1 cykl programu bonusowego obejmuje następujące po sobie Cykle rozliczeniowe. 3. Jeśli w okresie objętym programem bonusowym Posiadacz karty spełni wszystkie warunki określone w ust. 4, otrzyma bonus w formie uznania Rachunku karty kwotą stanowiącą % łącznej kwoty Rozliczonych w danym cyklu programu Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 i Warunkiem otrzymania bonusu za dany cykl programu jest: 5/7

6 a) posiadanie w dniu przekazania bonusu aktywnej Umowy, b) terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań wobec Banku, c) Rozliczenie w danym cyklu programu bonusowego Transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN, d) Rozliczenie w danym cyklu programu bonusowego Transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN, e) posiadanie w dniu przekazania bonusu aktywnej umowy kredytu hipotecznego w Banku z wypłaconą przynajmniej jedną transzą kredytu. 5. Na potrzeby niniejszego programu bonusowego sumuje się kwoty Transakcji bezgotówkowych, o których mowa w pkt. 4 ppkt. c i d, dokonanych przy użyciu wszystkich Kart wydanych w ramach Umowy. 6. Transakcje bezgotówkowe uznające Rachunek karty, wynikające np. ze zwrotu towaru, pomniejszają łączną wartość transakcji, o których mowa w pkt. 4 ppkt. c i d. 7. Kwota bonusu zostanie przekazana poprzez uznanie tą kwotą Rachunku karty po terminowym dokonaniu spłaty Minimalnej kwoty spłaty, wyznaczonej na zakończenie danego cyklu programu, za który bonus jest przyznany. 8. Kwota bonusu wypłaconego za dany cykl programu nie może przekraczać kwoty PLN. 9. Całkowita Łączna kwota bonusów wypłaconych za okres Cykli rozliczeniowych nie może przekraczać kwoty PLN. Oświadczenia Posiadacza karty dotyczące Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową: 1. Posiadacz karty oświadcza, że wszystkie dane i oświadczenia złożone przez niego w związku z ubieganiem się o Limit kredytowy i Kartę są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z treścią art Kodeksu karnego oraz został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ww. przepisu: Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Posiadacz karty został poinformowany, iż Bank ma obowiązek dokonywania identyfikacji i weryfikacji danych zgodnie z Ustawą z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010r.nr 46 poz. 276 z późn. zm.). W przypadku gdy Bank nie ma możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej Ustawy: nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z Posiadaczem karty lub rozwiązuje zawartą Umowę oraz przekazuje informację Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zgodnie z ww. Ustawą. 3. Posiadacz karty oświadcza również, że: a) został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia niniejszej Umowy oraz w toku jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101 poz. 926 ze zm.) w następujących celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy, oceny zdolności kredytowej, zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej umowy, analizy ryzyka kredytowego, archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą; dane te zostaną przekazane na podstawie art. 105 ust. 1, pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia r. prawo bankowe (Dz. U nr 72 poz. 665 ze zm.) do Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (zwanej dalej BIK SA), a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy prawo bankowe; b) został poinformowany, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez BIK SA w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Ustawy prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych; c) został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku; d) upoważnia Bank do wystąpienia, również za pośrednictwem BIK SA, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530 z 2010r.); e) nie złożył wniosku o upadłość konsumencką oraz nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy złożyć takiego wniosku i nie zachodzą podstawy do ogłoszenia jego upadłości; f) nie została ogłoszona jego upadłość konsumencka. Oświadczenia dodatkowe: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie moich danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Wyrażam zgodę i upoważniam Bank oraz BIK S.A. do przetwarzania dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 3. Wnioskuję o aktualizację moich danych osobowych w Banku z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy, zgodnie z danymi w niej wskazanymi. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Imiona i Nazwisko:, zamieszkała/y:, legitymująca/y się dowodem tożsamości:, nr PESEL:, zwana/y Posiadaczem karty oświadcza, że w zakresie roszczeń Euro Banku SA z siedzibą we Wrocławiu ; ul. Św. Mikołaja 72, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanej dalej Bankiem, wynikających z udzielenia Limitu kredytowego na podstawie Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową nr z dnia r., zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Posiadaczem karty a Euro Bankiem SA, jak również roszczeń z tytułu braku zwrotu środków należnych Bankowi po odstąpieniu od Umowy, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Ustawy z dnia r. Prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia: PLN. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 24 miesięcy liczonych odpowiednio od dnia rozwiązania Umowy w przypadku roszczeń wynikających z przyznanego Limitu kredytowego lub, w przypadku roszczeń wynikających z odstąpienia od Umowy, od 31 dnia po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Posiadacza karty oświadczenie o poddaniu się egzekucji, Bank będzie uprawniony, po powstaniu wymagalnej zaległości z tytułu zawartej Umowy, bądź z tytułu braku zwrotu środków z przyznanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami po odstąpieniu przez Posiadacza karty od Umowy, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Posiadaczowi karty według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 6/7

7 Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową Imię i nazwisko:... Pesel:... Seria i numer dowodu osobistego:... Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że odstępuję od Umowy o kartę kredytową nr..., zawartej dnia... z Euro Bankiem S.A., ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław. Oświadczam, że używana przeze mnie Karta oraz wydane Użytkownikom karty dodatkowe uległy całkowitemu zniszczeniu. data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie podpis Posiadacza karty Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową polega na: a) wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław, Departament Operacji Bankowych wypełnionego i podpisanego przez Posiadacza karty oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową. Dla swej ważności, oświadczenie winno wpłynąć na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty. lub: b) wypełnieniu i złożeniu powyższego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową w dowolnej placówce Euro Banku S.A. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty. Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy Imię i nazwisko:... Pesel:... Seria i numer dowodu osobistego:... Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że odstępuję od Umowy o limit kredytowy nr..., zawartej dnia... z Euro Bankiem S.A., ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław. data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie podpis Posiadacza karty Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy polega na: a) wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław, Departament Operacji Bankowych wypełnionego i podpisanego przez Posiadacza karty lub: oświadczenia o odstąpieniu od umowy o limit kredytowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia Umowy o Limit kredytowy. b) wypełnieniu i złożeniu powyższego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy w dowolnej placówce Euro Banku S.A. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia Umowy o Limit kredytowy. Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. 7/7

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo