UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.."

Transkrypt

1 UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną dalej Posiadaczem karty oraz Euro Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ; przy ul. Św. Mikołaja 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,05 PLN PLN, wysokość kapitału wpłaconego: ,05 PLN, zwaną dalej Bankiem <w przypadku Umowy zawieranej w jednostce organizacyjnej podmiotu, który zawarł z Bankiem umowę o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych> reprezentowaną, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, przez [nazwa, adres siedziby] zwanego Pośrednikiem kredytowym. Preambuła: Umowa o limit kredytowy jest zawierana w celu udostępnienia przez Bank środków, które mogą być wykorzystane poprzez dokonywanie Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych Kartą wydaną na podstawie Umowy o kartę kredytową. W związku z czym Umowa o limit kredytowy i Umowa o kartę kredytową są umowami mającymi ze sobą bezpośredni związek. Biorąc pod uwagę powyższe strony zawierają Umowę o limit kredytowy i Umowę o kartę kredytową, zwaną dalej łącznie Umową i postanawiają co następuje: Rozdział I. Umowa o limit kredytowy 1 1. Na wniosek Posiadacza karty Bank przyznaje Limit kredytowy (Całkowita Kwota Kredytu) do kwoty PLN (słownie złotych: ), którego wykorzystanie jest możliwe poprzez dokonywanie Transakcji gotówkowych oraz Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku SA (zwanym dalej Regulaminem). 2. <treść opcjonalna, zależna od przyznanego limitu gotówkowego rachunku> Limit gotówkowy rachunku dla Umowy wynosi PLN (słownie złotych: ). Limit ten określa maksymalną wartość, do wysokości której można dokonywać transakcje wypłat gotówki w danym Cyklu rozliczeniowym wszystkimi Kartami wydanymi w ramach Umowy lub Limit gotówkowy rachunku dla Umowy określony jest do wysokości Dostępnych środków Uruchomienie Limitu kredytowego następuje po zawarciu Umowy oraz spełnieniu łącznie następujących warunków: a) wszystkie przedłożone podczas składania wniosku kredytowego dokumenty oraz dane w nich zawarte będą zgodne ze stanem faktycznym; b) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Posiadacza karty w bazach wewnętrznych Banku; c) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Posiadacza karty w bazach danych, tj. Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr oraz Międzybankowej Informacji Gospodarczej Dokumenty Zastrzeżone prowadzonych przez Związek Banków Polskich oraz w bazach danych Biura Informacji Kredytowej S.A.; d) Posiadacz karty posiada, na podstawie oceny Banku, Zdolność kredytową rozumianą jako zdolność Posiadacza karty do spłaty Limitu kredytowego w terminach określonych w Umowie. 2. O postawionej do dyspozycji Posiadaczowi karty wysokości Limitu kredytowego Bank poinformuje Posiadacza karty telefonicznie w ciągu trzech Dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy. Informację o postawionej do dyspozycji Posiadacza karty wysokości Limitu kredytowego Posiadacz karty może uzyskać również w Placówce. 3. Po uruchomieniu Limitu kredytowego, wypłaty środków z Limitu kredytowego możliwe są za pomocą Karty poprzez dokonywanie transakcji wypłat gotówki i Transakcji bezgotówkowych w terminach zależnych od Użytkownika karty. 4. Posiadacz karty zobowiązuje się nie przekraczać kwoty przyznanego Limitu kredytowego. 5. W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Bank wysyła do Posiadacza karty informację o przekroczeniu limitu, wysłanie której skutkuje obciążeniem Rachunku karty stosowną opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Oprocentowanie Limitu kredytowego jest zmienne i jego zmiana ma wpływ na wysokość kwoty zadłużenia, jak również na wysokość Minimalnej kwoty spłaty. Posiadacz karty oświadcza, że został poinformowany przez Bank o ryzyku zmiennej stopy procentowej i jest świadomy jego ponoszenia. 2. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego wynosi % dla kwoty transakcji wypłat gotówki dokonywanych przy użyciu Karty. [element opcjonalny: z zastrzeżeniem, że przez pierwszych Cykli rozliczeniowych, tj. do dnia oprocentowanie zostaje obniżone do % 3. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego wynosi % dla kwoty Transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Karty [element opcjonalny: z zastrzeżeniem, że przez pierwszych Cykli rozliczeniowych, tj. do dnia oprocentowanie zostaje obniżone do %]. 4. W okresie obowiązywania Umowy Bank dokonuje odpowiednich zmian (spadek/wzrost) wysokości oprocentowania w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu procentowego (odpowiednio spadku/wzrostu): a) stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, b) wysokości odsetek ustawowych. 5. Wprowadzane przez Bank zmiany oprocentowania muszą być adekwatne i pozostawać w związku ze zmianą wskaźników wymienionych w ust Niezależnie od okoliczności dotyczących warunków zmiany oprocentowania opisanych w ust. 4 Bank zastrzega sobie prawo do obniżania oprocentowania lub czasowego obniżania oprocentowania w ramach działań promocyjnych. 7. Zmiana oprocentowania wiąże Posiadacza karty, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych zmian. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz karty może zgłosić sprzeciw bez wypowiedzenia, skutkujący rozwiązaniem Umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub wypowiedzieć Umowę z natychmiastowym jej rozwiązaniem. 8. O zmianie oprocentowania, o której mowa w ust. 4 i 6, Bank informuje Posiadacza karty w trybie przewidzianym dla informowania o zmianach w Tabeli opłat i prowizji określonym w Aktualna wysokość oprocentowania podawana jest w Tabeli opłat i prowizji dostępnej w Placówkach, telefonicznie w COK oraz na stronie internetowej Banku. 10. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego liczone jest jako czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i w dniu zawarcia niniejszej Umowy wynosi: % w stosunku rocznym. 11. Bank dokonuje odpowiednich zmian (spadek/wzrost) wysokości oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, określonego w ust. 10 powyżej, w przypadku zmiany (odpowiednio spadku/wzrostu) stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza karty wynosi: PLN, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: %. 2. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza karty oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania zostały wyliczone przy następujących założeniach: a) wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Tabela opłat i prowizji nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy od momentu dokonania pierwszej transakcji, b) Limit kredytowy w wysokości <przyznany limit kredytowy> PLN zostaje wykorzystany od razu i w całości poprzez dokonanie jednej Transakcji bezgotówkowej, która oprocentowana jest przy zastosowaniu najwyższej możliwej stopy oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych, c) powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania transakcji w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, począwszy od miesiąca następującego po dacie dokonania transakcji, d) odstępy czasu między datami użytymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjęto, że rok liczy 365 dni (w przypadku lat przestępnych 366), e) opłata za wydanie Karty, której wysokość określona jest w Tabeli opłat i prowizji, spłacana jest w ostatniej racie zgodnie z kolejnością zaliczania spłat zadłużenia. 3. Całkowita kwota do zapłaty oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania zostały wyliczone przykładowo z uwzględnieniem założeń, o których mowa w ust. 2. Ich faktyczna wartość zależy od sposobu wykorzystania Limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia Limitu kredytowego. 4. [element opcjonalny] Przy wyliczeniu całkowitej kwoty do zapłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie zostało uwzględnione obniżenie oprocentowania w pierwszych Cyklach rozliczeniowych Posiadaczowi karty przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o limit kredytowy. 2. Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu Posiadacz karty może złożyć w Placówce lub wysłać na adres Banku. 3. Termin do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy jest zachowany, jeżeli Posiadacz karty przed jego upływem złoży pod wskazany przez Bank adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 1/7

2 4. Posiadacz karty oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy i warunkach odstąpienia, a także potwierdza fakt otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. 5. Wskutek odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą. Posiadacz karty nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy o limit kredytowy za wyjątkiem odsetek umownych za okres od dnia wypłaty Limitu kredytowego (tj. od dnia Rozliczenia transakcji) do dnia jego spłaty. Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o limit kredytowy Bank nalicza odsetki umowne za każdy dzień od dnia Rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego jej spłatę. Kwota odsetek w stosunku dziennym dla przyznanego Limitu kredytowego wynosi [kwota odsetek dziennych dla tr. bezgotówkowych] PLN dla Transakcji bezgotówkowych oraz [kwota odsetek dziennych dla tr. gotówkowych] PLN dla transakcji wypłat gotówki. Faktyczna kwota odsetek zależy od sposobu wykorzystania przyznanego Limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia) przez Użytkownika karty. 7. [element opcjonalny] Wskutek odstąpienia od Umowy o limit kredytowy, do wykorzystanych przez Posiadacza karty środków z Limitu kredytowego nie stosuje się oprocentowania promocyjnego określonego w 3 ust 2 i ust W przypadku braku spłaty Limitu kredytowego wraz z należnymi odsetkami po odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy w terminie ustalonym w ust. 5 Bank kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Rozdział II. Umowa o kartę kredytową 6 W celu umożliwienia korzystania z Limitu kredytowego, o którym mowa w 1 Umowy o limit kredytowy, Bank wydaje kartę kredytową [nazwa karty] o numerze, zwaną dalej zamiennie Kartą. Zasady korzystania z Karty określone są w Umowie oraz w Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku SA (zwanym dalej Regulaminem). 7 <w przypadku karty niespersonalizowanej> 1. Posiadacz karty potwierdza odbiór Karty niespersonalizowanej o numerze oraz numeru PIN zamkniętego w nienaruszonej kopercie. 2. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch dni roboczych po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji o uruchomieniu Limitu kredytowego. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Karty i zmiany numeru PIN w przypadku wymiany Karty na nową, o czym powiadomi Użytkownika karty. 4. Zmiana numeru Karty lub numeru PIN nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. <w przypadku karty spersonalizowanej> 1. Karta spersonalizowana oraz numer PIN zostaną przekazane w terminie 21 dni od podjęcia przez Bank pozytywnej decyzji o przyznaniu Limitu kredytowego na adres korespondencyjny Posiadacza karty. 2. Karta spersonalizowana przesyłana pocztą jest nieaktywna. Przed pierwszym użyciem Karty, jej Użytkownik powinien dokonać aktywacji Karty w Placówce lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch godzin. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Karty i zmiany numeru PIN w przypadku wymiany Karty na nową, o czym powiadomi Użytkownika karty. 4. Zmiana numeru Karty lub numeru PIN nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Dla Karty ustanowione zostają dzienne limity transakcji: a) Limit transakcji gotówkowych: <treść opcjonalna, zależna od przyznanego limitu gotówkowego rachunku>.. PLN lub "do wysokości dostępnych środków b) Limit transakcji bezgotówkowych: <treść opcjonalna, zależna od przyznanego limitu gotówkowego rachunku> PLN lub "do wysokości dostępnych środków 2. Zmiana powyższych limitów nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 3. W przypadku zmiany powyższych limitów na wniosek Użytkownika realizacja zmiany limitów nastąpi w ciągu 2 dni roboczych Dokonywanie Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków, z uwzględnieniem Limitu transakcji bezgotówkowych. 2. Dokonywanie transakcji wypłat gotówki dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków, z uwzględnieniem Limitu transakcji gotówkowych oraz Limitu gotówkowego rachunku, o którym mowa w 1 ust Odsetki od Transakcji bezgotówkowych oraz transakcji wypłat gotówki dokonanych przy użyciu Karty naliczane są za każdy dzień od dnia Rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego jej spłatę, z zastrzeżeniem ust Okres bezodsetkowy jest okresem, w trakcie którego Bank nie nalicza odsetek od Transakcji bezgotówkowych. Okres bezodsetkowy nie ma zastosowania do transakcji wypłat gotówki. 5. Długość okresu bezodsetkowego jest określona w Tabeli opłat i prowizji, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 6. Odsetki od Transakcji bezgotówkowych naliczane są od następnego dnia po dacie zakończenia Cyklu rozliczeniowego, w którym dokonano Rozliczenia transakcji, jeżeli kwota określona jako całkowite zadłużenie na Zestawieniu transakcji za poprzedni Cykl rozliczeniowy nie została spłacona w całości w podanym Terminie spłaty. 7. Bank nie nalicza odsetek od Transakcji bezgotówkowych, jeżeli kwota określona na Zestawieniu transakcji za poprzedni Cykl rozliczeniowy jako całkowite zadłużenie została spłacona w całości w podanym Terminie spłaty. 8. Odsetki obciążają Rachunek karty i powiększają całkowite zadłużenie w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego. 9. Do obliczania odsetek od Limitu kredytowego przyjmuje się 365/366 dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 10. Saldo dodatnie na Rachunku karty jest uwzględniane w wysokości Dostępnych środków. Saldo dodatnie nie jest oprocentowane. 10 Transakcje dokonane przy użyciu Karty realizowane są w walucie, w której zostały dokonane. Sposób rozliczania transakcji dokonanych w walucie innej niż złoty polski (PLN) określa Regulamin. Koszty związane z realizacją i/lub przewalutowaniem transakcji dokonanej w walucie innej niż złoty polski (PLN) zawarte są w Tabeli opłat i prowizji. 11 a. Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Bankowi utratę lub zniszczenie Karty (telefonicznie w COK, w Placówce lub w formie elektronicznej poprzez serwis eurobank online). b. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w przypadku utraty Karty określa Regulamin Posiadaczowi karty przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o kartę kredytową bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej Karty, pod warunkiem, że żadną Kartą wydaną w ramach niniejszej Umowy nie dokonano transakcji. 2. Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu Posiadacz karty może złożyć w Placówce lub wysłać na adres Banku. 3. Termin, o którym mowa w ust.1, jest zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotrze do Banku przed jego upływem. 4. Wskutek odstąpienia Umowa o kartę kredytową uważana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy o kartę kredytową Bank zwraca na Rachunek karty kwoty pobranych opłat związane z wydaniem Karty, o ile takie opłaty zostały pobrane. 5. Posiadacz karty oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od Umowy o kartę kredytową i warunkach odstąpienia, a także potwierdza fakt otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową. Rozdział III. Postanowienia wspólne dla Umowy o limit kredytowy i Umowy o kartę kredytową Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat. 2. Okres ważności Umowy przedłużany jest o kolejne okresy dwuletnie, jeśli nie zostanie ona wypowiedziana przez żadną ze Stron. 3. Umowa wchodzi w życie w dniu uruchomienia Limitu kredytowego Posiadacz karty oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał aktualnie obowiązujący Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku SA (zwanym dalej Regulaminem). 2. Regulamin zawiera definicje terminów użytych w Umowie. 3. W razie sprzeczności treści Umowy z Regulaminem Strony są związane Umową Posiadacz karty zobowiązuje się do spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego w wysokości co najmniej Minimalnej kwoty spłaty w terminie zapewniającym otrzymanie przez Bank wpłaty do dnia Terminu płatności. 2. Posiadacz karty ma prawo do dokonania wcześniejszej spłaty w dowolnej wysokości na Rachunek karty, co pomniejsza jego zadłużenie. 3. Informacje o całkowitym saldzie zadłużenia na dzień sporządzenia Zestawienia transakcji, Minimalnej kwocie spłaty oraz Terminie płatności Bank przekazuje Posiadaczowi karty zgodnie z Spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego będą dokonywane na Rachunek karty o numerze. 5. Zobowiązania wobec Banku powstałe w wyniku używania Karty mogą być regulowane w formie: a) polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w Banku, 2/7

3 b) wpłaty dokonanej we Wpłatomatach Banku, c) polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w oddziałach innych banków, d) Automatycznej spłaty karty kredytowej realizowanej przez Bank na podstawie dyspozycji Posiadacza karty. 6. W przypadkach wymienionych w ust. 5 lit. a i c wymagane jest podanie numeru Rachunku karty (Unikatowego identyfikatora), na który dokonywana jest spłata. Podanie numeru Rachunku karty jest wystarczające do wykonania dyspozycji opisanych ust. 5 lit. a. 7. Za datę spłaty zadłużenia przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek karty. 8. Spłaty, o których mowa w ust. 4-5 zaliczane będą w pierwszej kolejności na koszty windykacji, odsetki karne, odsetki naliczone w poprzednich Cyklach rozliczeniowych, transakcje których Rozliczenia dokonano w poprzednich Cyklach rozliczeniowych, odsetki naliczone w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, transakcje których Rozliczenia dokonano w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, opłaty i prowizje. 9. Spłaty zadłużenia z tytułu dokonanych transakcji zaliczane będą w pierwszej kolejności na transakcje wypłat gotówki, a następnie na Transakcje bezgotówkowe. 10. W przypadku zwłoki w spłacie Minimalnej kwoty spłaty przez 2 pełne Cykle rozliczeniowe Bank wezwie Posiadacza karty korespondencyjnie listem poleconym do zapłaty zaległych kwot w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 11. W przypadku braku spłaty w wymaganym Terminie płatności Minimalnej kwoty spłaty Bank wysyła do Posiadacza karty Wezwanie do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty, co skutkuje obciążeniem Rachunku karty stosowną opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, że dla danego Cyklu rozliczeniowego opłata zostanie pobrana za nie więcej niż jedno Wezwanie do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty. 12. W przypadku niewykonania przez Posiadacza karty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy: a) Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Posiadacza karty o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Posiadacza karty warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności windykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie dodatkowych działań windykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 4 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym. Monity listowne przesyłane są listem zwykłym za wyjątkiem wezwania do zapłaty zaległej kwoty, o którym mowa w ust. 10. b) Posiadacz karty zobowiązany będzie ponadto do poniesienia: kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego w wysokości wynikającej z Ustawy z dnia r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), Ustawy z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm.) oraz Ustawy z dnia r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz ze zm.), ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. Wysokość kosztów wskazanych w podpunkcie b) będzie zależała od wysokości dochodzonej należności, trybu jej dochodzenia i egzekwowania. Zmiana wskazanych przepisów prawa nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku ich poniesienia, o ile koszty te wynikają z nowych lub znowelizowanych przepisów prawa. 13. Jeżeli Posiadacz karty jest w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej nie stosuje się wobec niego postanowień art. 131 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz ze zm.), co w szczególności oznacza, że odbywanie czynnej służby wojskowej nie stanowi podstawy do zawieszenia spłaty udzielonego Limitu kredytowego, nie powoduje zmiany oprocentowania oraz warunków i terminów spłaty zadłużenia określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie Koniec Cyklu rozliczeniowego zostaje określony na dzień każdego miesiąca kalendarzowego. <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta formy przekazywania Zestawień transakcji> 2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni wysyła Zestawienie transakcji na wskazany adres korespondencyjny Posiadacza karty. Zestawienie transakcji jest również udostępniane w formie elektronicznej w serwisie eurobank online (jeżeli Posiadacz karty posiada aktywny dostęp do serwisu eurobank online). <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta formy przekazywania Zestawień transakcji > 2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni przesyła Zestawienie transakcji na wskazany adres Posiadacza karty: [adres ]... Zestawienie transakcji jest również udostępniane w formie elektronicznej w serwisie eurobank online (jeżeli Posiadacz karty posiada aktywny dostęp do serwisu eurobank online). 3. Posiadacz karty oświadcza, iż jest wyłącznym użytkownikiem wskazanego powyżej adresu Podanie nowego adresu przez Posiadacza karty, powoduje zmianę adresu , na który Bank wysyła Zestawienia transakcji. 5. Zmiana adresu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta formy przekazywania Zestawień transakcji > 2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni udostępnia Zestawienie transakcji w serwisie eurobank online. 3. Posiadacz karty może zmieniać dyspozycję dotyczącą sposobu komunikacji w zakresie otrzymywania Zestawień transakcji w trakcie trwania Umowy. Bank oferuje następujące formy udostępniania Zestawień transakcji: w formie papierowej wysyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej wysyłane na adres , w formie elektronicznej udostępniane w serwisie eurobank online. Zmieniona forma otrzymywania Zestawień transakcji będzie obowiązywać od następnego dnia po dniu zamknięcia Cyklu rozliczeniowego, w którym dyspozycja została złożona. 4. Zmiana sposobu udostępniania Zestawień transakcji na wniosek Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 5. Termin płatności oraz wysokość wymaganej Minimalnej kwoty spłaty zadłużenia określane są na Zestawieniu transakcji. 6. Informacje o wysokości zadłużenia, Minimalnej kwocie spłaty oraz Terminie płatności Posiadacz karty może również uzyskać bezpłatnie w Placówce oraz poprzez Kanały dostępu oraz poprzez Usługę powiadomień SMS. 7. W razie nieotrzymania Zestawienia transakcji w ciągu 18 dni od dnia zakończenia Cyklu rozliczeniowego, Posiadacz karty jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Banku telefonicznie w COK lub osobiście w Placówce. Bank poinformuje Posiadacza karty o wysokości aktualnego zadłużenia oraz Minimalnej kwocie spłaty i Terminie płatności Posiadacz karty ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, jak również każdą z umów (Umowę o limit kredytowy lub Umowę o kartę kredytową), z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Bank może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych przyczyn z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej oraz doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej Stronie. 4. Ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 5-8 poniżej, to: a) wykorzystanie Karty lub Rachunku karty przez Użytkownika w sposób uznany prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa karnego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, b) nieterminowa spłata należności polegającej na niezapłaceniu przez Posiadacza karty pełnych Minimalnych kwot spłaty za co najmniej dwa Cykle rozliczeniowe, c) przekroczenie Limitu kredytowego o kwotę co najmniej 30 PLN, d) ujawnienie, iż Posiadacz karty złożył fałszywe dokumenty lub niezgodne z prawdą oświadczenia, e) brak obrotów na Rachunku karty przez 12 miesięcy, poza naliczaniem przez Bank opłat i odsetek, f) rezygnacja przez Posiadacza karty ze wznowienia Karty głównej lub brak złożenia wniosku o wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej Karty głównej po upływie 90 dni od daty upływu terminu ważności Karty lub daty jej zastrzeżenia, g) brak możliwości wykonania obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt. 1-3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, h) niedochowanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z 13 ust. 2 i 3 lit. c i d Regulaminu, i) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza karty. 5. Jeśli Posiadacz karty złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy, a jednocześnie nie odstąpi od Umowy o kartę kredytową, Bank wypowiada Umowę o kartę kredytową. 6. Jeśli Posiadacz karty złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową, a jednocześnie nie odstąpi od Umowy o limit kredytowy, Bank wypowiada Umowę o limit kredytowy. 7. Jeśli Posiadacz karty wypowie Bankowi Umowę o limit kredytowy, a jednocześnie nie wypowie Umowy o kartę kredytową, Bank wypowiada Umowę o kartę kredytową. 8. Jeśli Posiadacz karty wypowie Bankowi Umowę o kartę kredytową, a jednocześnie nie wypowie Umowy o limit kredytowy, Bank wypowie Umowę o limit kredytowy. 9. [element opcjonalny zależny od wyboru klienta w zakresie przystąpienia do ubezpieczenia] Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy /rozwiązanie Umowy w wyniku sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w W sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Bank Posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić Bankowi kwotę zadłużenia w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty oraz w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych jest on zobowiązany zwrócić Bankowi całą kwotę zadłużenia. 3. W przypadku braku spłaty zadłużenia po upływie terminu wypowiedzenia lub po rozwiązaniu Umowy w wyniku zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych Bank nalicza odsetki w wysokości jak dla zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w 3 ust.10 i ma prawo dochodzić należnej kwoty zadłużenia. 3/7

4 4. W sytuacji, gdy po wygaśnięciu Umowy na Rachunku karty pozostanie saldo dodatnie, zwane dalej Nadpłatą, Bank zwróci kwotę Nadpłaty niezwłocznie (w terminie do 14 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia) na rachunek w Banku lub dowolnym banku na terenie Polski, wskazany przez Posiadacza karty w okresie wypowiedzenia. Jeśli wskazanie rachunku do zwrotu Nadpłaty nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, Bank zwróci kwotę Nadpłaty niezwłocznie (w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Posiadacza karty dyspozycji zwrotu Nadpłaty). Po wygaśnięciu Umowy kwota Nadpłaty może zostać również, na wniosek Posiadacza karty, zwrócona Posiadaczowi karty w Placówce. 5. Umowa wygasa z chwilą śmierci Posiadacza karty. Z chwilą uzyskania wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza karty przez Bank, Bank zastrzega wszystkie Karty wydane w ramach niniejszej Umowy W okresie obowiązywania Umowy Bank, z ważnych przyczyn, zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w Regulaminie na podstawie przesłanek i w trybie określonym w Regulaminie. 2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem 3 ust. 4, 19 ust. 4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy, b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Posiadaczowi karty, c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy. 3. Wprowadzone przez Bank zmiany Umowy muszą być adekwatne i pozostawać w związku z przyczyną, o której mowa w ust Zmiana Umowy może nastąpić również na wniosek Posiadacza w drodze aneksu do Umowy. 5. W okresie obowiązywania Umowy Bank z ważnych przyczyn zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji. Za ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej wymienionych: a) zmianę cen lub opłat stosowanych przez zewnętrzne instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności, b) wprowadzenie przez Bank nowych lub dodatkowych form produktów/usług, oferowanych Użytkownikom lub też wycofanie z oferty Banku określonych produktów/usług, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku i mających wpływ na ponoszone przez Bank koszty czynności związane z obsługą produktów/usług oferowanych Użytkownikom, d) zmianę wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o co najmniej 1% w stosunku do wysokości tego wskaźnika ogłoszonego poprzednio w analogicznym okresie (rocznym). 6. Wprowadzane przez Bank zmiany Tabeli opłat i prowizji muszą być adekwatne i pozostawać w związku z ważną przyczyną, o której mowa w ust Niezależnie od przesłanek wskazanych w ust. 5 Bank ma prawo w każdym czasie obniżyć lub zlikwidować opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji. 8. O zmianach w Regulaminie i/lub Umowie i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu na wskazany adres korespondencyjny treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat i prowizji/regulamin/umowę oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany. Informację o zmianach w Tabeli opłat i prowizji/regulaminie Bank może dodatkowo przekazać Posiadaczowi karty w formie elektronicznej poprzez serwis eurobank online. 8. O zmianach w Regulaminie i/lub Umowie i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając na wskazany adres Posiadacza karty: [adres ] treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat i prowizji/regulamin/umowę oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany.. Informację o zmianach w Tabeli opłat i prowizji/regulaminie/umowie Bank może dodatkowo przekazać Posiadaczowi karty w formie elektronicznej poprzez serwis eurobank online. 9. Podanie nowego adresu przez Posiadacza karty, powoduje zmianę adresu , na który Bank wysyła informację o zmianach w Regulaminie i Tabeli opłat i prowizji. 8. O zmianach w Regulaminie i/lub Umowie i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank informuje Posiadacza karty w formie elektronicznej poprzez pocztę wewnętrzną w serwisie eurobank online nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub zmieniony Regulamin/Umowę/Tabelę opłat i prowizji oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany. 9. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania Umowy będącej wynikiem obniżenia wysokości odsetek maksymalnych (czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego) Bank przekazuje Posiadaczowi karty informację o zmianie niezwłocznie po jej wprowadzeniu. 10. Zmiana sposobu przekazywania informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Umowy i/lub Tabeli opłat i prowizji na wniosek Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Bank oferuje następujące formy przekazywania tych informacji: w formie papierowej wysyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej wysyłane na adres , w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu eurobank online. Zmieniona forma otrzymywania tych informacji będzie obowiązywać od następnego dnia po dniu zamknięcia Cyklu rozliczeniowego, w którym dyspozycja została złożona. 11. Zmiana Tabeli opłat i prowizji/regulaminu/umowy wiąże Posiadacza karty, jeżeli w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych zmian. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz karty może zgłosić sprzeciw bez wypowiedzenia, skutkujący rozwiązaniem umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian lub wypowiedzieć Umowę z natychmiastowym jej rozwiązaniem W związku z zawartą Umową, za wykonywanie czynności związanych z obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, Bank uprawniony jest do pobierania opłat i prowizji określonych w Tabeli opłat i prowizji. 2. Na dzień podpisania Umowy obowiązują opłaty i prowizje przedstawione poniżej: [nazwa karty kredytowej] Koszty korzystania z kart kredytowych Opłata za wydanie Karty głównej Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą w krajach członkowskich UE i EFTA Opłata za Kartę główną Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA, w tym za przewalutowanie transakcji a) opłata roczna Opłata naliczana w rocznicę zawarcia Umowy/wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. Opłata nie jest naliczana, jeśli na Rachunku karty w ciągu 12 poprzedzających miesięcy rozliczono min. 35 Transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min PLN (dla kart Gold min PLN) Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce eurobanku b) opłata miesięczna Opłata naliczona po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za Cykl rozliczeniowy, w którym zostały rozliczone min. 3 transakcje dokonane za pomocą karty Zastrzeżenie karty Opłata za wydanie Karty dodatkowej Zmiana PIN w Bankomatach eurobanku Opłata za Kartę dodatkową opłata naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej Sprawdzenie salda w Bankomatach eurobanku Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku). Zmiana limitów transakcyjnych Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku). Kopia rachunku obciążeniowego Transakcje bezgotówkowe na terenie Polski Awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą Awaryjna wypłata gotówki za granicąprzewalutowanie transakcji bezgotówkowych za granicą poza krajami członkowskimi UE i EFTA Awaryjna wypłata gotówki za granicą 4/7

5 Wypłata gotówki w Bankomacie eurobanku opłata obniżana do 2 PLN, poprzez zwrot różnicy w kolejnym Cyklu rozliczeniowym, jeśli w tym samym Cyklu rozliczeniowym, w którym rozliczono wypłatę, rozliczono na Rachunku karty min. 3 Transakcje bezgotówkowe Pakiet ubezpieczeń podstawowych Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce banku obcego, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski Koszty korzystania z Limitu kredytowego Zestawienie transakcji dla Karty głównej (w formie papierowej lub elektronicznej) Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze karty Zestawienie transakcji dla Karty dodatkowej (w formie papierowej lub elektronicznej) Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty Duplikat zestawienia transakcji dla karty głównej i dodatkowej (w formie papierowej) Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem zwykłym Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie i wysłanie informacji o przekroczeniu limitu kredytowego Opłata za windykacyjną wizytę terenową Usługa powiadomień SMS Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Opłata za restrukturyzację zadłużenia Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (pobierane od momentu uprawomocnienia się wypowiedzenia umowy) Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu umowy karty Ubezpieczenia opcjonalne (opłata miesięczna, naliczana w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na zestawieniu transakcji) Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych Pozostałe parametry Liczba dni następujących po dniu zakończenia Cyklu rozliczeniowego do wyznaczenia Terminu płatności Posiadacz karty ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących jego zastrzeżeń odnoszących się do usług świadczonych przez Bank na podstawie Umowy, w tym funkcjonowania wszystkich Kart wydanych w ramach Umowy. Użytkownik karty dodatkowej ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących transakcji dokonanych przy użyciu wydanej mu Karty oraz dotyczących funkcjonowania tej Karty. Szczegółowe zasady zgłoszeń i obsługi reklamacji określa Regulamin. 2. W przypadku wnoszenia reklamacji, Użytkownik karty ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 3. Użytkownikowi Karty przysługuje również prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez wniesienie skargi na działalność Banku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (Arbitraż). Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony osobiście, bądź przez pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego znajdującego się na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem 4. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Posiadacz karty ma możliwość przystąpienia do ubezpieczeń, za które pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji wskazanej w Przystąpienie do każdego z ubezpieczeń ma charakter dobrowolny, Posiadacz karty może zrezygnować z ubezpieczeń w każdym czasie okresu ubezpieczenia. < element opcjonalny zależny od wyboru Klienta > 3. Posiadacz karty zostaje objęty pakietem ubezpieczeń podstawowych do Karty. 4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 3, ograniczeń oraz trybu zgłaszania roszczeń znajdują się w stanowiącej wyciąg z umowy ubezpieczenia "Nocie informacyjnej" oraz "Szczególnych warunkach ubezpieczenia dla użytkowników kart kredytowych typu Classic i Gold Euro Banku SA". Posiadacz karty oświadcza, iż dokumenty te otrzymał. 5. Posiadacz karty zostaje objęty ubezpieczeniem obejmującej swym zakresem ryzyko <element opcjonalny zależny od wyboru Klienta dot. wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej> śmierci, inwalidztwa oraz czasowej niezdolności do pracy/oraz utraty pracy. 6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wybranej ochrony, wskazanej w pkt. 5, ograniczeń oraz trybu zgłaszania roszczeń znajdują się w Wyciągu z Umowy generalnej ubezpieczenia spłaty zadłużenia posiadaczy kart Visa Classic lub Visa Gold w Euro Banku S.A. Posiadacz karty oświadcza, iż dokumenty te otrzymał Bank oferuje w ramach Umowy usługę powiadomień SMS. Usługa powiadomień SMS jest nieaktywna W celu aktywacji usługi Posiadacz karty składa dyspozycję aktywacji. 2. Aktywacja usługi powiadomień SMS może nastąpić na podstawie odrębnych oświadczeń i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 3. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zawarte są w Regulaminie. 1. Usługa powiadomień SMS, o której mowa w Regulaminie, jest aktywna dla kontaktowego numeru telefonu komórkowego:. 2. Posiadacz karty oświadcza, iż jest wyłącznym użytkownikiem wskazanego powyżej telefonu komórkowego. 3. Zmiana kontaktowego numeru telefonu komórkowego, powoduje zmianę numeru, na który Bank wysyła wiadomości SMS. 4. Zmiana numeru telefonu komórkowego oraz rezygnacja z usługi powiadomień SMS nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.] Podpis złożony przez Posiadacza karty pod niniejszą Umową stanowi wzór podpisu, przy pomocy którego Posiadacz karty będzie zobowiązany się posługiwać podczas dokonywania transakcji Kartą. 2. Posiadacz karty zobowiązuje się do złożenia na Karcie, w wyznaczonym miejscu, podpisu zgodnego ze wzorem pod niniejszą Umową. 3. <punkt 3 drukowany w przypadku umowy ręcznej> Podpis złożony przez Posiadacza karty pod niniejszą Umową będzie wykorzystywany do identyfikacji Posiadacza karty przy wszelkich pisemnych dyspozycjach i oświadczeniach dotyczących czynności bankowych Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim. 2. Posiadacz karty potwierdza, że przed zawarciem Umowy, otrzymał formularz informacyjny dotyczący Karty. 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. <dotyczy wyłącznie kart Visa Gold Home > Zasady dotyczące programu bonusowego 1. Przez okres Cykli rozliczeniowych, czyli do dnia, Rachunek karty jest objęty programem bonusowym. Bank zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania programu bonusowego. 2. Na potrzeby niniejszego programu bonusowego, przyjmuje się, że 1 cykl programu bonusowego obejmuje następujące po sobie Cykle rozliczeniowe. 3. Jeśli w okresie objętym programem bonusowym Posiadacz karty spełni wszystkie warunki określone w ust. 4, otrzyma bonus w formie uznania Rachunku karty kwotą stanowiącą % łącznej kwoty Rozliczonych w danym cyklu programu Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 i Warunkiem otrzymania bonusu za dany cykl programu jest: 5/7

6 a) posiadanie w dniu przekazania bonusu aktywnej Umowy, b) terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań wobec Banku, c) Rozliczenie w danym cyklu programu bonusowego Transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN, d) Rozliczenie w danym cyklu programu bonusowego Transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN, e) posiadanie w dniu przekazania bonusu aktywnej umowy kredytu hipotecznego w Banku z wypłaconą przynajmniej jedną transzą kredytu. 5. Na potrzeby niniejszego programu bonusowego sumuje się kwoty Transakcji bezgotówkowych, o których mowa w pkt. 4 ppkt. c i d, dokonanych przy użyciu wszystkich Kart wydanych w ramach Umowy. 6. Transakcje bezgotówkowe uznające Rachunek karty, wynikające np. ze zwrotu towaru, pomniejszają łączną wartość transakcji, o których mowa w pkt. 4 ppkt. c i d. 7. Kwota bonusu zostanie przekazana poprzez uznanie tą kwotą Rachunku karty po terminowym dokonaniu spłaty Minimalnej kwoty spłaty, wyznaczonej na zakończenie danego cyklu programu, za który bonus jest przyznany. 8. Kwota bonusu wypłaconego za dany cykl programu nie może przekraczać kwoty PLN. 9. Całkowita Łączna kwota bonusów wypłaconych za okres Cykli rozliczeniowych nie może przekraczać kwoty PLN. Oświadczenia Posiadacza karty dotyczące Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową: 1. Posiadacz karty oświadcza, że wszystkie dane i oświadczenia złożone przez niego w związku z ubieganiem się o Limit kredytowy i Kartę są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z treścią art Kodeksu karnego oraz został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ww. przepisu: Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Posiadacz karty został poinformowany, iż Bank ma obowiązek dokonywania identyfikacji i weryfikacji danych zgodnie z Ustawą z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010r.nr 46 poz. 276 z późn. zm.). W przypadku gdy Bank nie ma możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej Ustawy: nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z Posiadaczem karty lub rozwiązuje zawartą Umowę oraz przekazuje informację Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zgodnie z ww. Ustawą. 3. Posiadacz karty oświadcza również, że: a) został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia niniejszej Umowy oraz w toku jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101 poz. 926 ze zm.) w następujących celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy, oceny zdolności kredytowej, zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej umowy, analizy ryzyka kredytowego, archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą; dane te zostaną przekazane na podstawie art. 105 ust. 1, pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia r. prawo bankowe (Dz. U nr 72 poz. 665 ze zm.) do Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (zwanej dalej BIK SA), a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy prawo bankowe; b) został poinformowany, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez BIK SA w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Ustawy prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych; c) został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku; d) upoważnia Bank do wystąpienia, również za pośrednictwem BIK SA, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530 z 2010r.); e) nie złożył wniosku o upadłość konsumencką oraz nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy złożyć takiego wniosku i nie zachodzą podstawy do ogłoszenia jego upadłości; f) nie została ogłoszona jego upadłość konsumencka. Oświadczenia dodatkowe: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie moich danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Wyrażam zgodę i upoważniam Bank oraz BIK S.A. do przetwarzania dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 3. Wnioskuję o aktualizację moich danych osobowych w Banku z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy, zgodnie z danymi w niej wskazanymi. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Imiona i Nazwisko:, zamieszkała/y:, legitymująca/y się dowodem tożsamości:, nr PESEL:, zwana/y Posiadaczem karty oświadcza, że w zakresie roszczeń Euro Banku SA z siedzibą we Wrocławiu ; ul. Św. Mikołaja 72, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanej dalej Bankiem, wynikających z udzielenia Limitu kredytowego na podstawie Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową nr z dnia r., zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Posiadaczem karty a Euro Bankiem SA, jak również roszczeń z tytułu braku zwrotu środków należnych Bankowi po odstąpieniu od Umowy, poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Ustawy z dnia r. Prawo bankowe i upoważnia Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia: PLN. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie do 24 miesięcy liczonych odpowiednio od dnia rozwiązania Umowy w przypadku roszczeń wynikających z przyznanego Limitu kredytowego lub, w przypadku roszczeń wynikających z odstąpienia od Umowy, od 31 dnia po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Posiadacza karty oświadczenie o poddaniu się egzekucji, Bank będzie uprawniony, po powstaniu wymagalnej zaległości z tytułu zawartej Umowy, bądź z tytułu braku zwrotu środków z przyznanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami po odstąpieniu przez Posiadacza karty od Umowy, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Posiadaczowi karty według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 6/7

7 Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową Imię i nazwisko:... Pesel:... Seria i numer dowodu osobistego:... Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że odstępuję od Umowy o kartę kredytową nr..., zawartej dnia... z Euro Bankiem S.A., ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław. Oświadczam, że używana przeze mnie Karta oraz wydane Użytkownikom karty dodatkowe uległy całkowitemu zniszczeniu. data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie podpis Posiadacza karty Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową polega na: a) wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław, Departament Operacji Bankowych wypełnionego i podpisanego przez Posiadacza karty oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową. Dla swej ważności, oświadczenie winno wpłynąć na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty. lub: b) wypełnieniu i złożeniu powyższego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową w dowolnej placówce Euro Banku S.A. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty. Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy Imię i nazwisko:... Pesel:... Seria i numer dowodu osobistego:... Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że odstępuję od Umowy o limit kredytowy nr..., zawartej dnia... z Euro Bankiem S.A., ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław. data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie podpis Posiadacza karty Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy polega na: a) wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław, Departament Operacji Bankowych wypełnionego i podpisanego przez Posiadacza karty lub: oświadczenia o odstąpieniu od umowy o limit kredytowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia Umowy o Limit kredytowy. b) wypełnieniu i złożeniu powyższego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy w dowolnej placówce Euro Banku S.A. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia Umowy o Limit kredytowy. Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. 7/7

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR ORAZ UMOWA RAMOWA NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR ORAZ UMOWA RAMOWA NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR ORAZ UMOWA RAMOWA NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR ORAZ UMOWA RAMOWA NR

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR ORAZ UMOWA RAMOWA NR UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR ORAZ UMOWA RAMOWA NR Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu... 20...r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych

regulamin kart kredytowych regulamin kart kredytowych REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy UMOWA RAMOWA NR O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI ORAZ O WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 0000 O WYDAWANIE I UŻYWANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

UMOWA NR 0000 O WYDAWANIE I UŻYWANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA UMOWA NR 0000 O WYDAWANIE I UŻYWANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu dd.mm.rrrr pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo