Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY"

Transkrypt

1 Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Postępu 21B, Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego Ikano Bank GmbH: euro w całości opłacony ("Bank") oraz klientem ("Klient"), którego dane podano poniżej. Nr Wniosku: Wnioskowany limit kredytowy: Sklep: Data Umowy: DANE KLIENTA Nazwisko Imię Drugie imię PESEL Data urodzenia Dokument tożsamości seria i nr Organ wydający dokument Obywatelstwo Drugie obywatelstwo Nazwisko panieńskie matki Stan cywilny Ilość dzieci w gospodarstwie domowym Wykształcenie INFORMACJA O DOCHODACH I ZOBOWIĄZANIACH KLIENTA DANE TELEADRESOWE KLIENTA Adres zameldowania Ulica/numer Kod pocztowy Miejscowość Kraj Rodzaj zamieszkania Zameldowanie od Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Adres korespondencyjny Ulica/numer Kod pocztowy Miejscowość Kraj Miesięczne Zestawienia Rodzaj zatrudnienia Sektor Zawód Rodzaj umowy Zatrudnienie od Zatrudnienie do Nazwa firmy Ulica/numer Kod pocztowy Miejscowość Kraj Telefon do pracodawcy REGON lub NIP Średni mies. dochód netto Łączna mies. kwota rat Zobowiązania sądowe Czynsz i opłaty Pozostałe mies. koszty utrzymania Stan zadłużenia z tytułu kredytów Łączny przyznany limit kredytowy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Umowa zostaje zawarta pod warunkiem posiadania przez Klienta zdolności kredytowej. Bank dokona bezpłatnej oceny zdolności kredytowej i niezwłocznie poinformuje Klienta o jej wynikach. 1.2 Jeżeli ocena potwierdzi zdolność kredytową Klienta, Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania przez Klienta zawiadomienia od Banku ("Dzień Wejścia w Życie Umowy"), zawierającego informację o ustalonej przez Bank wysokości limitu kredytowego, nie niższej niż złotych oraz nie wyższej niż złotych ("Limit") określonej zgodnie z punktem i Jeżeli ocena nie potwierdzi zdolności kredytowej Klienta, Umowa jest uważana za niezawartą. 2. OPIS GŁÓWNYCH CECH KREDYTU 2.1 Rodzaj kredytu Bank zobowiązuje się wydać kartę kredytową MasterCard ("Karta") i udzielić Klientowi kredytu odnawialnego ("Kredyt") do wysokości Limitu, z którego w czasie obowiązywania Umowy Klient będzie mógł wielokrotnie korzystać dokonując operacji przy użyciu Karty, w ramach ustalonych limitów autoryzacyjnych ("Limity Autoryzacyjne") określonych w Tabeli Opłat i Prowizji ("TOiP"). Dla celów dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Bankiem a Klientem w związku z Umową Bank otworzy i będzie prowadzić techniczne konto rozliczeniowe w walucie polskiej ("Rachunek"). 1

2 2.1.2 Klient może dokonywać następujących operacji ("Operacje"): (a) operacji gotówkowych wskazanych w punkcie ("Operacje Gotówkowe"), oraz (b) operacji bezgotówkowych wskazanych w punkcie 4.2.6, ("Operacje Bezgotówkowe") Klient zobowiązuje się spłacać Kredyt i uiszczać wszelkie koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść na podstawie Umowy, na zasadach, w wysokości i w terminach określonych w Umowie i TOiP Wysokość Limitu, obejmującego wszystkie środki pieniężne, które Bank zobowiązuje się udostępnić Klientowi (całkowita kwota kredytu) to kwota do złotych, której dokładna wysokość zostanie ustalona na podstawie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Klienta. Informację o ustalonej wysokości Limitu Bank przekaże Klientowi zgodnie z punktem Stopa oprocentowania Kredytu jest zmienna i wynosi w skali roku równowartość czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego ustalanej uchwałą Rady Polityki Pieniężnej, publikowaną przez Narodowy Bank Polski. W dniu podpisania Umowy stopa oprocentowania wynosi % w skali roku. Stopa oprocentowania ulega zmianom zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.1, jednak nie może być wyższa niż 22% w skali roku Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi złotych, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi %, przy założeniu, że przy użyciu Karty dokonano jednej Operacji na kwotę, Kredyt został udzielony na okres jednego roku oraz będzie spłacany w dwunastu równych miesięcznych ratach począwszy od następnego miesiąca po dacie Umowy, stopa oprocentowania Kredytu oraz opłaty i prowizje pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy, a strony Umowy wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach określonych w Umowie. Dokładna wysokość całkowitej kwoty do zapłaty przez Klienta zależy od tego jak często i w jakiej wysokości Klient będzie korzystać z Kredytu oraz jak często i w jakiej wysokości Klient będzie spłacać Kredyt. Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wynosi złotych. 2.2 Termin i sposób wypłaty kredytu Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Klienta w dniu aktywacji pierwszej Karty Klient będzie korzystał z Kredytu do wysokości Limitu dokonując przy użyciu Karty Operacji, co będzie równoznaczne z wykorzystaniem Kredytu w kwocie odpowiadającej kwocie danej Operacji powiększonej o należne opłaty i prowizje. Klient będzie uprawniony, w ramach Limitów Autoryzacyjnych, do dokonywania operacji do wysokości niewykorzystanej kwoty Kredytu w chwili dokonywania danej Operacji. 2.3 Czas obowiązywania Umowy Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy liczony od Dnia Wejścia w Życie Umowy i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy 12-miesięczne, chyba, że zostanie wcześniej rozwiązana albo Klient postanowi o jej nieprzedłużaniu i poinformuje o tym Bank co najmniej dwa miesiące przed upływem okresu 12-miesięcznego, na który Umowa została zawarta lub kolejnych okresów 12-miesięcznych, na które Umowa została przedłużona. Przedłużenie umowy następuje na warunkach dotychczasowych. 2.4 Zasady i terminy spłaty Klient zobowiązuje się do comiesięcznej spłaty Kredytu oraz należnych Bankowi odsetek liczonych według stopy oprocentowania Kredytu określonej w punkcie Umowy oraz innych opłat i prowizji przez cały okres obowiązywania Umowy, w terminie wskazanym w zestawieniu Operacji, udostępnianym Klientowi przez Bank raz w miesiącu ("Zestawienie"), w kwocie nie niższej niż minimalna kwota do zapłaty wskazana w Zestawieniu ("Minimalna Kwota do Zapłaty"). Minimalna Kwota do Zapłaty nie może być niższa, niż minimalna kwota wskazana w TOiP Odsetki oraz inne opłaty i prowizje należne Bankowi będą powiększały kwotę wykorzystanego Kredytu i będą podlegały spłacie na opisanych wyżej zasadach dotyczących spłaty Kredytu Jeśli Klient spłaci całość nieuregulowanego salda na Rachunku w terminie wskazanym w Zestawieniu, nie będą pobierane żadne odsetki od Operacji Bezgotówkowych oraz od opłat i prowizji wskazanych w Zestawieniu, z zastrzeżeniem punktu W przeciwnym przypadku odsetki będą naliczane każdego dnia, począwszy od dat Operacji Bezgotówkowych, a w odniesieniu do opłat i prowizji, od dat, w których Rachunek został nimi obciążony Odsetki będą naliczane każdego dnia od kwot Operacji Gotówkowych, od daty takiej Operacji Gotówkowej Odsetki będą naliczane od wszelkich opłat i prowizji dotyczących określonej Operacji według takiej samej stopy (takich samych stóp) i zasad, jaka ma zastosowanie, (jakie mają zastosowanie) do takiej Operacji zgodnie z punktem lub Odsetki będą naliczane od wszelkich opłat lub prowizji, które nie są związane z określonymi Operacjami tak jak od Operacji Bezgotówkowych We wszystkich przypadkach odsetki będą naliczane do dnia pełnej spłaty zadłużenia na Rachunku i będą uznawane w ciężar Rachunku w każdej dacie Zestawienia Wpłaty dokonane przez Klienta zostaną zaliczone na poczet spłaty kwoty zobowiązań Klienta wobec Banku z tytułu Umowy w następującej kolejności: (a) o ile Klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową - składki ubezpieczeniowe; (b) opłaty i prowizje; (c) odsetki; (d) zadłużenie z tytułu dokonanych operacji w kolejności, w jakiej kwoty z tytułu tych operacji obciążały Rachunek. W przypadku, gdy wpłacona przez Klienta kwota nie wystarcza na spłatę zobowiązań w ramach jednej kategorii spośród tych wskazanych powyżej, wówczas Bank zaliczy wpłaconą kwotę na poczet spłaty należności w takiej kolejności, w jakiej należności te obciążały Rachunek. 2.5 Sposób postępowania w przypadku nadpłaty Z zastrzeżeniem punktów 2.5.2, i w przypadku, gdy w wyniku całkowitego rozliczenia należności z tytułu Umowy powstanie nadpłata, Bank w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia zwróci Klientowi kwotę nadpłaty, przy czym Klient w okresie obowiązywania Umowy może podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana nadpłata w razie jej wystąpienia, pomniejszona o rzeczywisty koszt przelewu bankowego, ustalony zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Z zastrzeżeniem punktu 2.5.4, w przypadku, gdy w momencie wystąpienia nadpłaty Bank nie będzie miał informacji, na jaki rachunek przelać kwotę nadpłaty, kwota ta zostanie wysłana przekazem pocztowym na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny, w wysokości pomniejszonej o rzeczywisty koszt przekazu pocztowego, ustalony zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Z zastrzeżeniem punktu 2.5.4, w przypadku, gdy opłata za przelew bankowy lub koszt nadania przekazu pocztowego ("Koszt Zwrotu"), w wysokości ustalonej w Tabeli Opłat i Prowizji, przekroczy kwotę nadpłaty, Bank odstąpi od zwrotu tej nadpłaty. Jednakże na życzenie Klienta wyrażone w dowolnej formie, Bank zwróci nadpłatę określoną w zdaniu poprzedzającym Klientowi, obciążając go jednocześnie Kosztem Zwrotu. 2

3 2.5.4 Jeżeli nadpłata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę takiej nadpłaty na swój koszt. 3. KOSZTY KREDYTU I JEGO ZMIANY 3.1 Warunki zmiany stopy oprocentowania Kredytu Oprocentowanie Kredytu ulega zmianom zależnie od zmiany stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Oprocentowanie Kredytu ulega zmianie w dniu wejścia w życie nowej stopy lombardowej zgodnie z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej publikowaną w Dzienniku Urzędowym NBP, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli w wyniku zmiany stopy lombardowej oprocentowanie Kredytu przewyższałoby 22% w skali roku, wówczas oprocentowanie będzie wynosiło 22% w skali roku. 3.2 Koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową W związku z Umową Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za korzystanie z Karty w wysokości 49 złotych pobieraną raz do roku z góry, z wyłączeniem pierwszego roku obowiązywania Umowy Klient może także zostać obciążony innymi opłatami i prowizjami wskazanymi w TOiP, o ile wystąpią zdarzenia, za które są pobierane Zmiana wysokości opłat i prowizji, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową, jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost lub spadek cen towarów i usług mierzony jest przez Bank rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Customer Price Index - potocznie inflacja) publikowanym przez GUS ("Wskaźnik"). Zmiana Wskaźnika o nie mniej niż 10 punktów może prowadzić do aktualizacji Tabeli Opłat i Prowizji, przy czym w przypadku spadku Wskaźnika cen Bank zawsze dokona obniżenia wysokości opłat i prowizji. Każda zmiana będzie proporcjonalna do wzrostu lub spadku Wskaźnika w okresie od dnia poprzedniej zmiany Tabeli Opłat i Prowizji przez Bank spowodowanej wzrostem lub spadkiem cen towarów i usług konsumpcyjnych do dnia dokonania zmiany. Zmiana będzie dokonywana nie częściej, niż raz na rok, ze skutkiem na pierwszy dzień trzeciego, kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po publikacji Wskaźnika, z którą związana jest zmiana. Proporcjonalność jest rozumiana w sposób następujący: zmiana Wskaźnika o 10 punktów może prowadzić do zmiany kwot zawartych w TOiP o 10 procent Bank pobiera odsetki oraz inne opłaty i prowizje poprzez obciążanie Rachunku. Bank jest uprawniony do obciążania Rachunku kwotą odsetek oraz innych opłat i prowizji także wówczas, gdy obciążenie takie spowoduje przekroczenie kwoty udzielonego Kredytu. 3.3 Skutki braku płatności i opłaty z tytułu zaległości w spłacie Kredytu dokonanie przez Klienta płatności w terminach wskazanych w Umowie może skutkować obciążeniem Klienta następującymi opłatami za czynności windykacyjne w wysokości określonej w TOiP: (a) opłata za upomnienie listowne (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (b) opłata za upomnienie telefoniczne (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (c) opłata za upomnienie SMS (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (d) opłata za upomnienie (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu). Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub rozwiązania Umowy. Bank dokona danej czynności i naliczy opłatę za nią nie częściej niż raz na 3 dni, jednak w przypadku naliczenia opłaty za upomnienie listowne następna czynność może być dokonana dopiero po upływie 10 dni od dnia naliczenia opłaty za takie upomnienie. W przypadku braku zapłaty należności Bank w pierwszej kolejności wyśle upomnienie listowne, jednak nie wcześniej niż po 3 dniach licząc od daty jej wymagalności dokonanie przez Klienta płatności w terminach wskazanych w Umowie może także skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Bank, w wyniku czego Kredyt oraz inne zobowiązania Klienta wynikające z Umowy staną się należne i wymagalne z upływem okresu wypowiedzenia W przypadku wypowiedzenia Umowy, po upływie okresu wypowiedzenia Bank pobiera odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych, które w dniu zawarcia Umowy wynoszą % w skali roku zgodnie z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej określającą wysokość stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Odsetki te mogą ulec zmianie wraz z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Polityki Pieniężnej. O zmianie wysokości odsetek maksymalnych Bank poinformuje Klienta niezwłocznie. 4. POSTANOWIENIA DODATKOWE 4.1 Podwyższenie lub obniżenie Limitu Bank jest uprawniony do podwyższenia, na wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy, wysokości Limitu do kwoty wskazanej odpowiednio przez Klienta lub przez Bank, nie wyższej niż złotych Bank zobowiązany jest obniżyć wysokość Limitu na żądanie Klienta zgłoszone do Zespołu Obsługi Klienta Banku Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości Limitu w przypadkach wskazanych w punktach Jednakże nie można obniżyć Limitu do wysokości mniejszej niż złotych. 4.2 Korzystanie z Karty Klient zobowiązuje się korzystać z Karty zgodnie z postanowieniami Umowy Karta może być używana wyłącznie przez Klienta Na wniosek Klienta, Bank może wydać dodatkową kartę kredytową ("Karta Dodatkowa") wskazanej przez Klienta osobie fizycznej ("Posiadacz Karty Dodatkowej"), która będzie wyłącznie uprawniona do jej używania. Złożenie przez Klienta wniosku o wydanie Karty Dodatkowej wskazanemu przez Klienta Posiadaczowi Karty Dodatkowej jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta upoważnienia Posiadaczowi Karty Dodatkowej do dokonywania w imieniu i na rachunek Klienta operacji przy jej użyciu. Postanowienia Umowy dotyczące Karty i korzystania z niej przez Klienta, mają odpowiednie zastosowanie do Karty Dodatkowej wydanej Posiadaczowi Karty Dodatkowej, a Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonywane przy użyciu Karty Dodatkowej tak jakby były dokonywane przez Klienta przy użyciu Karty. Klient zobowiązuje się zapewnić, że Posiadacz Karty Dodatkowej będzie używał wydanej mu Karty Dodatkowej zgodnie z postanowieniami Umowy i właściwymi przepisami prawa. Klient może odwołać uprawnienie Posiadacza Karty Dodatkowej do korzystania z wydanej mu Karty Dodatkowej zawiadamiając o tym Bank W przypadku zmiany przez Bank funkcjonalności Karty w taki sposób, że możliwe będzie dokonywanie przy użyciu Karty operacji polegającej na wydawaniu poleceń zapłaty, Bank zawiadomi o tym Klienta umożliwiając mu dokonywanie takich operacji Na warunkach określonych w Umowie przy użyciu Karty Klient jest uprawniony do dokonywania Operacji Gotówkowych obejmujących: wypłatę gotówki w bankach lub z bankomatów oznaczonych logo MasterCard, 3

4 przelew z salda Karty, tj. przelew środków na rachunek Klienta w ramach przyznanego mu Kredytu, polecenia dokonania przelewu pieniężnego, przekazy pieniężne i czeki podróżne wystawione przez instytucje inne niż bank, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późniejszymi zmianami) oraz operacje w ramach zakładów i operacji dotyczących gier hazardowych Na warunkach określonych w Umowie przy użyciu Karty Klient jest uprawniony do dokonywania Operacji Bezgotówkowych obejmujących zapłatę za nabywane towary lub usługi w placówkach handlowo-usługowych i innych miejscach oznaczonych logo MasterCard. Zapłata może być dokonywana: (a) w sposób wymagający fizycznego użycia Karty, w tym poprzez operacje zbliżeniowe w punktach (b) handlowo-usługowych, które dają Klientowi możliwość dokonywania operacji zbliżeniowych; lub w sposób nie wymagający fizycznego użycia Karty, w tym w przypadku dokonywania zapłaty listownie, przy użyciu telefonu lub przez Internet Operacje dokonane przez Klienta uważa się za autoryzowane, jeżeli Klient wyraził zgodę na dokonanie Operacji używając Karty lub danych Karty, a w przypadku, gdy jest to wymagane do dokonania Operacji, także przy użyciu kodu identyfikacyjnego PIN lub podpisu Klienta W przypadku dokonania przy użyciu Karty Operacji w walucie innej niż waluta polska, waluta, w której dokonano operacji zostanie przeliczona na walutę polską po kursie wymiany ustalonym przez MasterCard dostępnym na stronie internetowej MasterCard, obowiązującym w dniu, w którym Rachunek został obciążony kwotą dokonanej przez Klienta Operacji. 4.3 Zasady i terminy spłaty kredytu Bank zobowiązuje się udostępniać Klientowi bezpłatnie Zestawienia do 15 dnia każdego miesiąca zawierające zestawienie Operacji dokonanych w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym, przy użyciu Karty i Karty Dodatkowej, o ile została ona wydana, wraz z informacją o odsetkach oraz innych opłatach i prowizjach należnych Bankowi oraz wysokości Minimalnej Kwoty do Zapłaty. Zestawienia będą udostępniane Klientowi w Serwisie Internetowym Ikano lub listownie. O udostępnieniu Zestawienia w Serwisie Internetowym Ikano Bank poinformuje Klienta pocztą elektroniczną. W przypadku niemożności udostępnienia Zestawień w Systemie Internetowym Ikano, Zestawienia będą udostępniane Klientowi listownie. W przypadku, gdy Klient żąda udostępnienia Zestawienia w sposób inny niż uzgodniony w Umowie, Bank może pobierać opłatę w wysokości wskazanej w TOiP. Klient może żądać zmiany uzgodnionego w Umowie sposobu udostępniania przez Bank Zestawień. Za zmianę uzgodnionego w Umowie sposobu udostępniania Zestawienia Bank może pobierać opłatę w wysokości wskazanej w TOiP Data, do której Bank zobowiązuje się udostępniać Klientowi Zestawienia, o której mowa w punkcie 4.3.1, może ulec zmianie w przypadku zmiany technologii informatycznej wykorzystywanej przez Bank lub w przypadku, gdy zmiana jest wymagana przez prawo. Zmiana nie będzie skutkować skróceniem okresu płatności Minimalnych Kwot do Zapłaty. Bank zawiadomi Klienta o zmianie na dwa miesiące przed jej dokonaniem Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank, kontaktując się z Zespołem Obsługi Klienta Banku, o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych operacjach przy użyciu Karty Klient zobowiązany jest do dokonywania spłaty Kredytu co najmniej w wysokości minimalnych kwot do zapłaty wskazanych w Zestawieniach, które nie mogą być mniejsze niż Minimalna Kwota do Zapłaty i nie później niż w datach spłaty wskazanych w Zestawieniach. Data spłaty przypada na 25 dzień od daty Zestawienia. Spłata jest uważana za dokonaną w dniu wpływu środków na Rachunek. Jeżeli data spłaty wskazana w Zestawieniu przypada na dzień wolny od pracy, Klient zobowiązany jest do dokonania spłaty nie później niż w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym wskazaną w Zestawieniu datę spłaty. Brak spłaty w terminie, o którym mowa powyżej, będzie skutkował obciążeniem Klienta odsetkami w wysokości stopy oprocentowania Kredytu określonej w punkcie Umowy W przypadku dokonania Operacji w kwocie przekraczającej kwotę Kredytu, Klient obowiązany jest do niezwłocznej spłaty kwoty, o którą została przekroczona kwota Kredytu W przypadku istnienia dodatniego salda na Rachunku, Bank nie będzie naliczał żadnych odsetek z tego tytułu. 4.4 Oprocentowanie, opłaty i prowizje W przypadku zmiany stopy oprocentowania Kredytu zgodnie z punktem 3.1 Bank zawiadomi Klienta niezwłocznie o nowej stopie oprocentowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany stopy oprocentowania, za pomocą jednego z kanałów informacyjnych określonych w punkcie 5.2 Umowy W przypadku zmiany wysokości opłat lub prowizji zgodnie z punktem Bank zawiadomi Klienta o takiej zmianie za pomocą jednego z kanałów informacyjnych określonych w punkcie 5.2 Umowy nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie Jeżeli Klient nie akceptuje zmienionej stopy oprocentowania lub wysokości opłat lub prowizji, Klient ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym Klient ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, zgłosić sprzeciw wobec tych zmian, kontaktując się w tym celu z Zespołem Obsługi Klienta Banku. W przypadku, gdy Klient zgłosił sprzeciw, ale nie wypowiedział Umowy w sposób, o którym mowa w punkcie 4.4.3, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym datę wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian zgłoszonego przed proponowaną datą ich wejścia w życie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na te zmiany W przypadku nieskorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w punkcie 4.4.3, lub prawa do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 4.4.4, zmiana jest wiążąca dla Klienta i dla Banku od dnia wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie zależnie od postanowień punktu Bank ma prawo obniżyć opłaty lub prowizje, o których mowa w Umowie, poniżej poziomu określonego w momencie zawarcia Umowy. Obniżenie opłat lub prowizji może mieć charakter tymczasowy lub stały. W przypadku obniżenia przez Bank wysokości opłat lub prowizji, Bank przekaże Klientowi informację o rodzaju opłat lub prowizji, których wysokość ma zostać obniżona, w dacie, w której nastąpi ich obniżenie oraz okresie czasu, na jaki wysokość opłat lub prowizji została obniżona. 4.5 Środki ochronne związane z korzystaniem z Karty zwłocznie po otrzymaniu Karty, Karta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do korzystania z niej zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Umowie Klient zobowiązany jest do: (a) (b) przechowywania Karty i ochrony kodu identyfikacyjnego PIN, z zachowaniem należytej staranności; nieprzechowywania Karty razem z kodem identyfikacyjnym PIN; oraz 4

5 (c) nieudostępniania Karty i kodu identyfikacyjnego PIN osobom nieuprawnionym Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Bankowi utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie Karty lub nieuprawniony dostęp do Karty, jej numeru lub kodu identyfikacyjnego PIN umożliwiającego dokonywanie operacji przy użyciu Karty. Zgłoszenia Klient może dokonać dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w Zestawieniu lub kontaktując się z Zespołem Obsługi Klienta Banku. Otrzymanie zgłoszenia Bank potwierdzi Klientowi telefonicznie, wskazując datę, godzinę i minutę przyjęcia zgłoszenia Klient odpowiada do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu dokonania operacji, jeżeli operacja taka jest skutkiem: (a) posłużenia się Kartą utraconą przez Klienta lub skradzioną Klientowi, lub (b) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Klienta obowiązków, o których mowa w punkcie Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w punkcie nie będzie obowiązywać i Klient będzie odpowiadać w pełnej wysokości za operacje dokonane przy użyciu Karty, jeżeli doprowadzi do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia, co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w punkcie, lub Za operacje dokonane z użyciem Karty po zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie 4.5.3, Klient nie odpowiada, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient umyślnie doprowadził do dokonania takiej operacji. Klient nie odpowiada za nieautoryzowane operacje dokonane przy użyciu Karty, jeżeli Bank nie zapewnił środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.5.3, chyba że Klient doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej operacji Bank jest uprawniony do zablokowania Karty skutkującego niemożliwością dokonania Operacji przy jej użyciu, w przypadku: (a) powstałego na podstawie alertu wygenerowanego w trakcie monitoringu Operacji podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty, lub (b) (c) umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej operacji, lub zwiększenia ryzyka utraty zdolności kredytowej przez Klienta wymaganej przez Bank dla Karty, za którą przyjmuje się brak uregulowania należności w terminie wskazanym w Zestawieniu. Bank poinformuje Klienta o zablokowaniu Karty przed jej zablokowaniem za pomocą jednego z kanałów informacyjnych określonych w punkcie 5.2, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu, za wyjątkiem przypadków, w których przekazanie informacji o zablokowaniu Karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa. 4.6 Odstąpienie od Umowy Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty. Wzór odstąpienia od Umowy został Klientowi przekazany przy zawarciu Umowy. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem złoży Bankowi telefonicznie, pocztą elektroniczną lub wyśle listownie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wskutek wykonania prawa odstąpienia Klient nie ponosi żadnych kosztów na rzecz Banku, z zastrzeżeniem punktu W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient ma obowiązek dokonać niezwłocznie, w każdym razie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, spłaty kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami za okres od dnia dokonania danej Operacji do dnia spłaty. Dniem spłaty jest dzień przekazania Bankowi środków przez Klienta. 4.7 Spłata Kredytu przed terminem Klient ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub części wykorzystaną część Kredytu przed terminem określonym w Umowie. Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od spłaconej kwoty Kredytu po jej spłacie przed terminem określonym w Umowie Częściowa spłata Kredytu przed terminem jest zaliczana na poczet spłaty kwoty zobowiązań z kolejnością określoną w punkcie W przypadku spłaty Kredytu przed terminem w całości, Bank rozliczy z Klientem Kredyt w terminie 14 dni od dnia dokonania takiej wcześniejszej spłaty, z zastrzeżeniem punku Wypowiedzenie Umowy Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę na trwałym nośniku, w tym w formie listu lub poczty elektronicznej, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, z następujących powodów: (a) (b) (c) Klient naruszył punkt Umowy; lub Klient utracił zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań pieniężnych. Ocena zdolności kredytowej Klienta powinna zostać dokonana w oparciu o informacje uzyskane z Biura Informacji Kredytowej oraz innych instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa Bankowego, przy czym minimalnym kryterium wskazującym na utratę zdolności kredytowej jest zaległość ze spłatą zobowiązań więcej niż 60 dni od dnia ich wymagalności w łącznej kwocie przekraczającej 500 zł; lub dokumenty lub oświadczenia potwierdzające uzyskiwanie określonych dochodów lub posiadanie majątku przedstawione przez Klienta i w oparciu, o które Bank dokonał oceny zdolności kredytowej Klienta (w tym wskazane w informacji o dochodach) zostały sfałszowane lub nie były zgodne z prawdą Klient zobowiązany jest do spłaty należności z tytułu Umowy najpóźniej pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres wypowiedzenia Umowy Opłaty i prowizje pobierane na podstawie tej Umowy okresowo są należne wyłącznie za okres obowiązywania Umowy i w przypadku uiszczenia ich przez Klienta z góry, Bank zwróci je Klientowi proporcjonalnie do czasu obowiązywania Umowy. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1 Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Klienta do Zespołu Obsługi Klienta Banku. Bank będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie i w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, poinformuje Klienta o przebiegu lub o wyniku postępowania reklamacyjnego. 5

6 5.2 Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszelkie informacje/zawiadomienia, o których mowa w Umowie, będą doręczane Klientowi: (a) listownie; albo (b) poprzez wysłanie wiadomości SMS; albo (c) poprzez wysłanie wiadomości Bank i Klient będą polubownie rozstrzygać wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy. 5.4 Klient jest upoważniony do przekazania sporu do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza złotych. 5.5 Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób określony w punktach 5.3 i 5.4 będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Koszty postepowania sądowego i egzekucyjnego wyliczane są na podstawie stosownych przepisów, w tym ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 101, z późniejszymi zmianami), ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1025, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U r., Nr 231 poz. 1376, z późniejszymi zmianami) i są zależne od konkretnych okoliczności, w tym od wartości przedmiotu sporu. 5.6 W Rzeczypospolitej Polskiej centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym we właściwych przepisach wykonują również: samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. 5.7 Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce jest oddziałem Ikano Bank GmbH z siedzibą w Wiesbaden w mczech, spółki wpisanej do Rejestru Handlowego pod numerem HRB 10069, nad którym nadzór sprawuje Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, numer licencji bankowej , do którego Klient może wnieść skargę na działanie Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. 5.8 W okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo żądać udostępnienia mu postanowień Umowy oraz informacji określonych w artykule 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U r. poz. 873). 5.9 Klient zobowiązany jest poinformować Bank o każdej zmianie danych teleadresowych Klienta Bank może utrwalać wszelką komunikację pomiędzy Bankiem a Klientem za pomocą dowolnych środków technicznych oraz przechowywać takie zapisy w archiwum Oświadczenia woli składane w związku z Umową, w tym mające na celu zmianę jej postanowień, mogą być składane w postaci elektronicznej, w szczególności na podstawie artykułu 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1376, z późniejszymi zmianami). Danymi identyfikującymi Klienta dla potrzeb składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej będzie hasło udostępnione Klientowi przez Bank w trybie określonym w "Zasadach bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej". Klient zobowiązany jest do ochrony hasła z zachowaniem należytej staranności oraz do nieudostępniania hasła osobom trzecim Klient może w każdym czasie skontaktować się z Bankiem za pośrednictwem Zespołu Obsługi Klienta Banku. Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów do Zespołu Obsługi Klienta Banku są wskazane w Zestawieniu Umowa zawarta została w języku polskim, strony Umowy w okresie jej obowiązywania porozumiewają się w języku polskim. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 6. OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA Oświadczenia Klienta Oświadczam, że: (a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, (b) moje miejsce zamieszkania, tj. miejsce, w którym przebywam z zamiarem stałego pobytu, znajduje się na terenie Polski, (c) przedstawione przeze mnie informacje, w tym informacje dotyczące moich danych osobowych oraz źródeł i wysokości dochodów i zobowiązań są prawidłowe, co poświadczam przez złożenie własnoręcznego podpisu, pod karą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), (d) otrzymałem/am formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z podaną nazwą i adresem Banku, (e) otrzymałem/am i zapoznałem/am się z treścią TOiP, która stanowi integralną część Umowy i przyjmuję jej postanowienia jako wiążące, (f) przed zawarciem Umowy otrzymałem od Banku Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego i zapoznałem się z jego treścią a Bank udzielił mi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych mi przed zawarciem Umowy oraz postanowień zawartych w Umowie oraz uzyskałem odpowiedź na wszystkie moje pytania z tym związane, (g) zostałem poinformowany/a o możliwym otwarciu w Polsce oddziału Ikano Bank AB i możliwości przeniesienia wynikających z Umowy praw i obowiązków Banku na ten oddział, w wyniku czego przejmie on odpowiedzialność za przetwarzanie moich danych osobowych w tych samych celach i w tym samym zakresie co Bank. Wyrażam zgodę na przeniesienie całości praw i obowiązków Banku wynikających z Umowy na polski oddział Ikano Bank AB. Wyrażam zgodę na: (a) przesyłanie przez Bank wszelkich informacji dotyczących zawarcia i wykonania Umowy, na wskazany przeze mnie adres owy oraz w wiadomościach SMS na wskazany przeze mnie numer telefonu, (b) kontaktowanie się ze mną i dostarczanie mi przez IKEA lub Bank, niezależnie od obowiązywania niniejszej umowy, informacji handlowych, w tym informacji o przyszłych ofertach i promocjach IKEA lub Banku, za 6

7 pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i SMS, a także poprzez kontakt listowny i telefoniczny, (c) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank i IKEA w celach marketingowych, niezależnie od obowiązywania niniejszej umowy, na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U poz. 1182), (d) przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A, Biuro Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Postępu 17A ("BIK") dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy; udzielona przeze mnie zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez BIK, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, (e) weryfikację przez Bank lub podmioty działające na podstawie umów z Bankiem na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, moich danych osobowych dostarczonych we wniosku oraz w przedłożonych dokumentach i upoważniam mojego pracodawcę/zleceniodawcę do potwierdzenia i weryfikacji tych danych (w tym również telefonicznie) w dowolnym czasie aż do wygaśnięcia zobowiązania na podstawie Umowy, (f) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1015, z późniejszymi zmianami) upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Bank niniejszym informuje Klienta, że: (a) Bank będzie przetwarzał dane osobowe Klienta, a także informacje stanowiące tajemnicę bankową, w celu realizacji Umowy, w tym wydania Karty, oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu prowadzenia programu lojalnościowego "IKEA FAMILY", na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U poz. 1182), (b) następujące podmioty będą przetwarzały dane osobowe Klienta, w tym dane objęte tajemnicą bankową, dla celów związanych z wydaniem Karty, zawarciem i realizacją Umowy: IKEA Retail sp. z Raszyn, Pl. Szwedzki 3 ("IKEA"), IKEA IT AB Box Helsingborg Rönnowsg 8, Szwecja, pozostałe podmioty grupy kapitałowej IKEA, a także Quant Presky Maves, London WC2N 4AA, 77 St Martins Lane, Wielka Brytania; K2 Internet S.A., Warszawa, ul. Puławska 182; Bertelsmann Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rosoła 10/ Oddział "Arvato services Polska" w Plewiskach, ul. Kolejowa 150, Plewiska k. Poznania; Stralfors AB, Elbegatan 5 I Malmo, Szwecja, oraz podmiotom z Grupy Ikano, (c) podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, (d) Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1182), (e) na podstawie art. 105 ust.4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U r. poz. 1376, z późniejszymi zmianami), Bank może za pośrednictwem BIK przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych, (f) Bank może przekazać dotyczące mnie informacje objęte tajemnicą bankową do Systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowego Rejestru przy Związku Banków Polskich w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, który może gromadzić, przetwarzać i udostępniać przekazane przez Bank informacje przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia zobowiązania oraz do biur informacji gospodarczej, a także podmiotom, którym Bank zleca egzekucję swoich wierzytelności, (g) zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U r. poz. 1376, z późniejszymi zmianami), BIK może przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym Klienta po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy, bez zgody Klienta, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, w sytuacji, gdy Klient nie wykona zobowiązania lub będzie w zwłoce powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania Klienta przez Bank o zamiarze przetwarzania dotyczących jego informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jego zgody. Niniejszym akceptuję powyższe warunki Umowy, co potwierdzam swoim własnoręcznym podpisem. Podpis na Karcie będzie taki sam jak podpis poniżej i stanowi wzór podpisu dla Banku. Miejsce, data Podpis Przedstawiciela Banku Podpis Klienta 7

8 Tabela Opłat i Prowizji dla Karty Kredytowej IKEA FAMILY Niniejsza Tabela Opłat i Prowizji, obowiązująca od dnia 9 grudnia 2014 r., określa stawki za wykonywane poszczególne czynności lub usługi oraz limity, związane z wydawaniem i używaniem partnerskich kart kredytowych MasterCard, wydanych przez Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, we współpracy z IKEA Retail sp. z o.o. Użyte w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji terminy, mają znaczenie przypisane im w Umowie. Rodzaj czynności Opłata Wyjaśnienie Wydanie Karty Opłata roczna za możliwość korzystania z karty 49 zł Opłata roczna, nie jest pobierana w pierwszym roku. Opłata za upomnienie listowne 15 zł Pobierana każdorazowo. Na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: przygotowanie i wydruk pisma, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu. Opłata za upomnienie telefoniczne 15 zł Pobierana każdorazowo. Ustalona na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt połączenia telefonicznego. Opłata za upomnienie SMS 3,50 zł Pobierana każdorazowo. Ustalona na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt SMS. Opłata za upomnienie 3,50 zł Pobierana każdorazowo. Ustalona na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia. Przekroczenie Limitu 40 zł Pobierana każdorazowo. Wydanie Karty Dodatkowej 25 zł Pobierana każdorazowo. Korzystanie z Karty Dodatkowej Wydanie duplikatu Karty (w miejsce utraconej, zastrzeżonej, zniszczonej) Anulowanie Karty 25 zł Pobierana każdorazowo. Opłata za zwrot korespondencji 25 zł Opłata pobierana, gdy Klient nie poinformował Banku o zmianie adresu. Zwiększenie Limitu 20 zł Opłata pobierana, gdy zwiększenie Limitu następuje na życzenie Klienta. Zastrzeżenie Karty Wydanie nowego kodu identyfikacyjnego PIN Zmiana kodu indentyfikacyjnego PIN w bankomacie Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie Wydanie dokumentu na życzenie Klienta 15 zł Opłata pobierana, gdy wydanie nowego kodu identyfikacyjnego PIN następuje na życzenie Klienta. 5 zł Pobierana każdorazowo. 2 zł Pobierana każdorazowo. 30 zł Za każdy dokument tj.: kopia Zestawienia, zaświadczenie o Rachunku, historia Rachunku, kopia dowodu dokonania operacji lub inny dokument wystawiany na życzenie Klienta. 1

9 Zmiana uzgodnionego w Umowie sposobu udostępniania przez Bank Zestawień 15 zł Pobierana każdorazowo. Wysłanie dokumentów kurierem 20 zł Opłata pobierana, gdy wysłanie dokumentu kurierem (np. karty, kodu identyfikacyjnego PIN, zaświadczenia o Rachunku) następuje na życzenie Klienta. Przelew bankowy 1,20 zł Pobierana każdorazowo. Opłata za przekaz pocztowy 5 zł + 1% kwoty przekazu Pobierana każdorazowo. Operacje Operacje wypłaty gotówki 3% wypłaconej kwoty, min. 5 zł Pobierana każdorazowo. Prowizja pobierana od każdej wypłaty gotówki, niezależnie od sposobu realizacji. Przelew z salda Karty 1% kwoty przelewu Pobierana każdorazowo. Operacje Bezgotówkowe Operacje w walucie obcej 1,98% kwoty operacji Pobierana każdorazowo. Opłata za przewalutowanie. Ubezpieczenie Karty 0,99% bieżącego salda Ubezpieczenie dobrowolne, opłata miesięczna od kwoty bieżącego salda wykazanego na Zestawieniu. Dzienny limit Operacji Bezgotówkowych Dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach Minimalna kwota przelewu z salda Karty Limity Autoryzacyjne zł zł 300 zł Spłata Minimalna Kwota do Zapłaty 3% salda zadłużenia, nie mniej niż 20 zł Minimalna Kwota do Zapłaty oraz termin spłaty są wskazane w Zestawieniu. 2

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Nr Wniosku Sklep Pracownik Data Umowy Wnioskowany limit kredytowy Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY ( Umowa ) zawarta pomiędzy Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA Umowa o kredyt numer

Kredyt IKEA Umowa o kredyt numer Kredyt IKEA Umowa o kredyt numer Nr Wniosku Pracownik Sklep Data Umowy Umowa o kredyt ( Umowa ) zawarta pomiędzy Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy UMOWA RAMOWA NR O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI ORAZ O WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 5x0% na dobry początek 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 5x0% na dobry początek (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo