UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu"

Transkrypt

1 UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 o numerze NIP: , zwaną dalej Bankiem, reprezentowaną przez: a: Panią/Panem Nr Klienta zwaną/zwanym dalej Posiadaczem, za pośrednictwem:, adres. zwanym dalej Pośrednikiem 1 Przedmiot Umowy 1. Strony zawierają umowę karty kredytowej (Umowa), w ramach której Bank udziela kredytu i zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu karty i zleconych z konta karty, a Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty Bankowi należności za dokonane transakcje płatnicze wraz z należnymi kwotami odsetek, opłat i prowizji. 2. Bank udziela Posiadaczowi limitu kredytowego w wysokości zł (całkowita kwota kredytu). Kredyt zostanie wypłacony poprzez udostępnienie Posiadaczowi limitu kredytowego na koncie karty kredytowej, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. Parafka Posiadacza

2 3. Umowa zawierana jest na okres trzech lat. 4. Umowa jest przedłużana na kolejny okres wskazany na wznowionej karcie głównej, o ile żadna ze stron nie złoży oświadczenia o odmowie jej przedłużenia. Oświadczenie o odmowie przedłużania Umowy powinno być złożone drugiej stronie Umowy najpóźniej na 31 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy. Bank może nie przedłużyć Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w Regulaminie. 5. Transakcje płatnicze mogą być wykonywane w okresie obowiązywania Umowy, począwszy od dnia aktywacji karty do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie głównej. 6. Bank i Posiadacz ustalają, że na dzień wystawienia Umowy limit dzienny wartościowy dla karty głównej przeznaczony na dokonywanie: 1) wypłat gotówki i przelewów z konta karty wynosi... zł, 2) transakcji bezgotówkowych wynosi... zł. 7. W trakcie trwania Umowy Posiadacz ma możliwość ustanowienia limitów innych niż wskazane w ust W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowości spłaty zobowiązań, wynikającego z pogorszenia się sytuacji majątkowej Posiadacza, wpływającego negatywnie na jego zdolność kredytową, w skutek obniżenia kwoty miesięcznego dochodu o co najmniej 20% lub wzrostu kwoty miesięcznych zobowiązań o co najmniej 20%, Bank może dokonać, bez zgody Posiadacza blokady karty, obniżenia przyznanego limitu kredytowego oraz ograniczeń dotyczących kwot i liczby dokonywanych transakcji, określonych w Umowie. 9. Bank niezwłocznie poinformuje Posiadacza, w sposób określony w Regulaminie, o zmianie limitu kredytowego, dokonaniu blokady karty lub ograniczeń transakcji. 10. Limit kredytowy powinien być wykorzystany na cele konsumpcyjne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 11. Na wniosek Posiadacza Bank wyda karty dodatkowe osobom przez niego wskazanym. 12. Pojęcia użyte w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie kart kredytowych Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanym dalej Regulaminem. 2 Zabezpieczenia 1. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań Posiadacza wynikających z Umowy zostają ustanowione w formie: pełnomocnictwa do pobierania kwot należnych Bankowi z rachunków bankowych Posiadacza prowadzonych przez Bank, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, ubezpieczenia spłaty zadłużenia, na warunkach określonych w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart Kredytowych RB, w ramach którego Bank płaci składkę ubezpieczeniową refinansowaną przez Posiadacza, kaucji. 2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązań, Posiadacz udziela Bankowi, nieodwołalnie i bezwarunkowo, pełnomocnictwa do pobierania kwot należnych Bankowi z tytułu niespłaconych należności wynikających z Umowy, z rachunków bankowych Posiadacza prowadzonych przez Bank. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci Posiadacza. 3 Oprocentowanie, opłaty, prowizje 1. Posiadacz zobowiązuje się do uiszczenia następujących należności: 1) opłaty za wydanie karty w pierwszym roku w wysokości zł, 2) opłaty za użytkowanie karty w kolejnych latach w wysokości zł, 3) odsetek obliczonych według rocznej zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia, która na dzień sporządzenia Umowy wynosi: a) dla transakcji gotówkowych %, liczonych od dnia rozliczenia transakcji, b) dla transakcji bezgotówkowych %, liczonych od dnia rozliczenia transakcji, przy czym odsetek nie pobiera się w przypadku, gdy spłata całości zadłużenia nastąpi we wskazanym na wyciągu terminie płatności, c) dla transakcji przeznaczonych na spłatę zadłużenia w innym banku %, liczonych od dnia zlecenia przelewu. Parafka Posiadacza

3 Wysokość stopy oprocentowania nie może przekraczać czterokrotności stawki referencyjnej. Stawka referencyjna na dzień wystawienia Umowy wynosi..%. Bazowa stopa oprocentowania na dzień wystawienia Umowy wynosi 4) prowizji i opłat wynikających z realizacji dyspozycji złożonych przez Posiadacza lub Użytkownika, a mianowicie: prowizje od transakcji gotówkowych prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą oraz za transakcje zrealizowane w bankach, urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych prowizje od transakcji bezgotówkowych 3% kwoty transakcji nie mniej niż 7 zł. prowizja za przelew środków z konta karty 2% kwoty transakcji nie mniej niż 5 zł. prowizje od transakcji bezgotówkowych i gotówkowych prowizja za przewalutowanie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych za granicą kartą Visa w walucie innej niż USD, doliczaną do wartości transakcji 3% kwoty transakcji opłaty opłata za opcjonalne ubezpieczenie spłaty zadłużenia z tytuły Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart Kredytowych RB opłata za pakiet ubezpieczeń R-Twoja karta bez ryzyka ubezpieczeniem objęte są wszystkie karty wydane do danego konta karty opłata za dostarczenie karty przez Bank za granicę w przypadku zastrzeżenia karty 0,25% salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego 1,99 zł. 100 zł. opłaty za sporządzenie dokumentów opłata za kopię dowodu dokonania transakcji opłata za kopię wyciągu/za sztukę/za jeden miesiąc opłata za zaświadczenie/opinię bankową o produkcie (dokument o jednym produkcie) opłata za opinię o kliencie (dokument o wszystkich produktach klienta) opłata za kopię dokumentu opłata za duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku) opłata za inne dokumenty nie uwzględnione w tabeli wystawiane na żądanie Klienta - listem zwykłym/faxem/ em - listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale - listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru - kurierem krajowym na szczególną dyspozycję klienta - kurierem za granicę na szczególną dyspozycję klienta opłaty za wysłanie dokumentów 15 zł. 10 zł. 70 zł. 100 zł. 100 zł. 30 zł. 100 zł. bez opłat 10 zł. 20 zł. 50 zł. 100 zł. 2. Dla naliczania odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc obejmuje rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. 3. Odsetki, opłaty i prowizje są pobierane w ciężar konta karty i pomniejszają dostępny limit kredytowy. 4. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi..%. 5. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza ustalona na dzień wystawienia Umowy, wynosi..zł. 6. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez Posiadacza przyjęto następujące założenia, wynikające z Ustawy o kredycie konsumenckim: 1) kwota kredytu została wypłacona w postaci transakcji bezgotówkowych w ramach limitu dziennego transakcji wskazanego w 1 ust. 6 począwszy od dnia wystawienia Umowy, 2) kredyt jest udzielany na okres 3 lat i będzie spłacany począwszy od miesiąca następującego po dacie wystawienia Umowy, w wysokości minimalnej kwoty do spłaty (wynoszącej 3% salda na koniec okresu rozliczeniowego, nie mniej niż 50 PLN), z wyłączeniem ostatniego miesiąca trwania Umowy, w którym spłacana jest całość salda zadłużenia pozostającego do spłaty, Parafka Posiadacza

4 3) oprocentowanie jest zgodne ze wskazanym w par. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b), przy czym jeśli wymienionych jest kilka stawek obowiązujących w różnym okresie, do wyliczenia wzięta została najwyższa z nich. 7. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza mogą ulec zmianie w przypadku zmiany parametrów przyjętych do ich obliczenia. 4 Spłata kredytu 1. Posiadacz jest zobowiązany do spłaty kwoty nie mniejszej niż minimalna kwota do spłaty w ciągu... dni od dnia zakończenia cyklu rozliczeniowego. Informacja o wysokości i terminie płatności kwoty minimalnej podawana jest każdorazowo w wyciągu. 2. Spłata zadłużenia może być dokonana poprzez: obciążanie prowadzonego przez Bank rachunku bankowego Posiadacza o numerze (automatyczna spłata), wpłatę na konto karty przelewem lub gotówką. 3. Posiadacz może zmienić sposób spłaty w okresie obowiązywania Umowy. 4. Zakończenie cyklu rozliczeniowego następuje raz w miesiącu w dniu wskazanym przez Posiadacza we wniosku. 5. Minimalna kwota do spłaty stanowi sumę następujących należności: 1) 3% kwoty zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego, 2) kwoty przekroczenia limitu, 3) niespłaconej części kwoty minimalnej z poprzednich cykli rozliczeniowych. 6. Każda wpłata na konto karty powoduje spłatę zadłużenia w następującej kolejności: odsetki, opłaty i prowizje oraz wykorzystany kapitał. Za datę spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto karty. 7. W przypadku spłaty wyłącznie kwoty minimalnej wskazanej na wyciągu, Posiadacz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów odsetek w wysokości wskazanej w par. 3 ust. 1 i do spłacania ich łącznie z kwotą wykorzystanego limitu kredytowego w terminach wskazanych na wyciągach. 5 Przedterminowa spłata kredytu 1. Posiadacz może dokonać spłaty całości lub części kredytu w każdym czasie. Jeśli wraz ze spłatą całego kredytu Posiadacz zmierza do rozwiązania Umowy, winien złożyć Bankowi oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie wypowiedzenia. 2. Posiadacz, który dokona przedterminowej spłaty całości zadłużenia w okresie od zakończenia cyklu rozliczeniowego do wskazanego na wyciągu terminu płatności, jest zwolniony z obowiązku zapłaty oprocentowania od transakcji bezgotówkowych rozliczonych w ostatnim cyklu rozliczeniowym. 3. Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. 6 Zmiana oprocentowania kredytu 1. Oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne, co oznacza, że stopa oprocentowania z dnia zawarcia Umowy ulega zmianom w okresie jej obowiązywania. 2. Zmiana stopy oprocentowania następuje w przypadku zmiany bazowej stopy oprocentowania. 3. Bazowa stopa oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną bazową stopą oprocentowania a stawką referencyjną wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego (pp.) (przykład dotyczy obniżki stawki referencyjnej, analogiczną zasadę stosuje się w przypadku podwyżek stawki referencyjnej: Jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,25 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,25 pp., co spowoduje różnicę w wysokości 0,5 pp. między bazową stopą oprocentowania a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 0,5 pp.), z zastrzeżeniem ust Stopa oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się bazowa stopa oprocentowania, z zastrzeżeniem ust Jeśli na skutek sumy kolejnych obniżek stawki referencyjnej, w tym nie uwzględnionych na podstawie mechanizmu opisanego w ust. 3, stopa oprocentowania zrówna się z czterokrotnością stawki referencyjnej (przy tolerancji (+/-) 0,01 pp.), wówczas: 1) wysokość bazowej stopy oprocentowania ulega zmianie wraz z każdą zmianą stawki referencyjnej, 2) wysokość stopy oprocentowania ulega zmianie o czterokrotność zmiany bazowej stopy oprocentowania (przykład - jeśli stawka referencyjna wzrośnie o 0,25 pp., bazowa stopa oprocentowania wzrośnie o 0,25 pp., a stopa oprocentowania o 1 pp.). Parafka Posiadacza

5 Mechanizm opisany w niniejszym ust. stosowany jest do chwili osiągnięcia przez stopę oprocentowania wielkości, jaką wynosiła w chwili pierwszego zrównania z czterokrotnością stawki referencyjnej, na skutek obniżek stawki referencyjnej. Po tej chwili, w przypadku kolejnej podwyżki stawki referencyjnej, stosuje się mechanizm określony w ust O zmianie stopy oprocentowania, dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie, Bank może poinformować po dacie wejścia zmian w życie. 7. Zmiana stopy oprocentowania dokonana w związku ze zmianą bazowej stopy oprocentowania nie jest przesłanką do wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza. 7 Zmiana opłat i prowizji 1. Bank ma prawo do zmiany wysokości i rodzaju pobieranych opłat i prowizji określonych w Umowie. Zmiany te mogą nastąpić w wyniku: 1) wzrostu kosztów operacyjnych związanych z wykonywaniem Umowy w wyniku zmiany poziomu inflacji, cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany wysokości opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, w tym VISA, MasterCard lub agenta rozliczeniowego oraz kosztów pracy, 2) wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających związek z wykonywaniem Umowy, 3) wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami proporcjonalnie do zmiany tych parametrów. 2. Bank ma prawo do wprowadzenia nowych opłat w wyniku rozszerzenia oferty lub zakresu usług związanych z Umową. 3. Bank przesyła Posiadaczowi tekst zmian w formie pisemnej listem zwykłym, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub na wskazany przez Posiadacza adres poczty elektronicznej nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie 4. Zmiany zaczynają obowiązywać w terminie wskazanym w informacji o zmianach, chyba że Posiadacz w tym terminie złoży wypowiedzenie Umowy lub zgłosi sprzeciw wobec tych zmian. 8 Odstąpienie od Umowy 1. Posiadacz ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub doręczenia na trwałym nośniku, jeśli ten termin jest późniejszy. W tym celu Posiadacz powinien złożyć Bankowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Umowę uważa się za niezawartą. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu na konto karty: 1) kwoty wykorzystanego limitu kredytowego, pomniejszonej o opłatę za wydanie karty, i składki ubezpieczeniowej, o ile zostały pobrane, 2) odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Zwrot środków winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 3. Przy założeniu, że Posiadacz wypłaci całą kwotę kredytu, szacowana kwota odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, na dzień zawarcia Umowy wynosi.. złotych dziennie. 4. Posiadacz dokonuje zwrotu na konto karty przelewem bądź poprzez wpłatę gotówki. 5. Odstąpienie od Umowy oznacza również odstąpienie od umowy/umów ubezpieczenia, o ile Posiadacz został nim/nimi objęty. 6. Posiadaczowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, o ile nie dokonał żadnej operacji przy użyciu karty. Bank nie pobierze opłaty za wydanie karty, jeśli nie poniósł kosztów wydania nowej karty. 7. Termin do dokonania odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeśli przed jego upływem Posiadacz złoży oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa powyżej, na adres wskazany we wzorze oświadczenia lub wyśle je przed upływem terminu do odstąpienia na adres wskazany we wzorze odstąpienia. 9 Parafka Posiadacza

6 Wniosek, regulamin, tabela 1. Wniosek o wydanie karty kredytowej, Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych stanowią integralną części niniejszej Umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu, który określa: 1) zasady posługiwania się kartą, 2) sposób rozliczania transakcji płatniczych, 3) sposób postępowania w przypadku utraty karty, 4) zasady odpowiedzialności za niezautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze, 5) zasady przekazywania wyciągów, 6) zasady, terminy i tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 10 Zadłużenie przeterminowane (skutki braku płatności) 1. W przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego Bank będzie uprawniony do: 1) zaspokojenia zadłużenia z rachunków bankowych na podstawie udzielonego w par. 2 ust. 2 pełnomocnictwa, 2) dokonania blokady karty, zmiany limitu kredytowego oraz limitów kwot dokonywanych transakcji, określonych w niniejszej Umowie, 3) kontrolowania terminów spłaty zadłużenia, wysłania monitów i pobierania opłaty z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, 4) wypowiedzenia Umowy, jeżeli Posiadacz, pomimo uprzedniego wezwania, nie zapłaci przynajmniej kwoty minimalnej przez co najmniej dwa okresy płatności, 5) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego i wszczęcia egzekucji na jego podstawie lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, 6) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia uzgodnionego z Posiadaczem, 7) przekazania informacji o opóźnieniach w spłacie kredytu do biur informacji gospodarczej oraz instytucji utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.). 2. Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia zakończonej wysłaniem monitu pisemnego wynosi 35 zł. Obciążenie następuje do chwili spłaty zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia zadłużenia przeterminowanego. Opłata obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych. 3. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego Bank nie nalicza odsetek w wysokości wyższej niż określone w par. 3 ust. 1 pkt Oświadczenia związane z Umową Posiadacz oświadcza, iż: 1) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i inne instytucje określone w art. 105 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową wynikających z zawartej Umowy przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zostałem poinformowany, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 1 nie wyrażam zgody 2) otrzymał informację, że stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.): a) administratorem danych jest Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, Warszawa, b) dane są zbierane w związku z dokonywaniem czynności bankowych przez Bank i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Banku, Parafka Posiadacza

7 c) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe, a zwłaszcza: - innym bankom oraz instytucjom utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.), - podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Bank (np. przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów) na podstawie umów o powierzenie przetwarzania, d) przysługuje mu prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, e) podanie danych jest niezbędne do realizacji Umowy, 3) został poinformowany, że Bank może udostępnić dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, zawierające informacje stanowiące tajemnicę bankową, biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81. poz. 530). Dane o zobowiązaniach zostaną przekazane biurom, jeśli będą spełnione łącznie następujące warunki: a) zobowiązanie powstało w związku z wykonywaniem Umowy, b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Posiadacza wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni, c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych, na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura, 4) zapoznał się z regulaminem, tabelą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, którym jest objęty i akceptuje postanowienia w nich zawarte, 5) zobowiązuje się do informowania Banku o każdej zmianie danych, które podał we Wniosku. 12 Wypowiedzenie Umowy 1. Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uważa się: 1) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu niniejszej Umowy, 2) wykorzystanie kredytu na inne cele niż wskazane w niniejszej Umowie, 3) niezapłacenie minimalnej kwoty do spłaty przez co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, pomimo wezwania Posiadacza do zapłaty, 4) niedochowanie należytej staranności w przechowywaniu karty i ochrony numeru PIN, 5) przechowywanie karty razem z numerem PIN, 6) zaniechanie niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty lub zniszczenia karty, 7) udostępnianie karty lub numeru PIN osobom nieuprawnionym, 8) pogorszenie się sytuacji majątkowej Posiadacza, wpływające negatywnie na jego zdolność kredytową w skutek obniżenia kwoty miesięcznego dochodu o min. 20% lub wzrostu kwoty miesięcznych zobowiązań o min. 20%, 9) wszczęcie wobec Posiadacza postępowania egzekucyjnego, którego skutek mógłby zagrozić terminowej spłacie należności Banku, 10) niedostarczenia dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, 11) niedokonanie transakcji na koncie karty przez okres trzech kolejnych miesięcy, za wyjątkiem naliczonych przez Bank opłat i odsetek, 12) brak aktywacji karty przez Posiadacza w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy, 13) niezamówienie karty głównej po jej zastrzeżeniu przez Posiadacza, 14) umieszczenie danych osobowych Posiadacza w Systemie Bankowy Rejestr zawierającym bazę klientów niesolidnych, prowadzonym przez Związek Banków Polskich, 15) naruszenie przez Posiadacza / Użytkownika, w ocenie Banku, na podstawie wiarygodnych informacji posiadanych przez Bank, przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, lub powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o wykorzystywaniu przez Posiadacza / Użytkownika działalności Banku do dokonywania działań przestępczych lub mających związek z działaniami przestępczymi. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Posiadacza w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej lub poprzez Elektroniczne kanały dostępu, o ile Posiadacz zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Bank może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem złożonym na trwałym nośniku, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Parafka Posiadacza

8 13 Postanowienia końcowe 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy. 2. Posiadacz ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wykonywania Umowy. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnej reklamacji i otrzymania przez Bank od stron uczestniczących w procesie reklamacyjnym dokumentów lub informacji niezbędnych do jej rozpoznania. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje, stosownie do wyboru Posiadacza, w formie pisemnej bądź elektronicznie poprzez Centrum Telefoniczne lub System Bankowości Internetowej. 3. W przypadku, gdy sposób rozstrzygnięcia reklamacji jest niezadowalający dla Posiadacza, ma on prawo wnosić o rozstrzygnięcie sporu do: 1) Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, jeśli roszczenie Posiadacza karty głównej nie przekracza zł, 2) właściwego sądu powszechnego. 4. Posiadaczowi przysługuje prawo do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Umowy przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich, jeśli roszczenie Posiadacza karty głównej nie przekracza zł. W celu wszczęcia postępowania przed Arbitrem Bankowym Posiadacz składa wniosek do Arbitra. 5. Bank podlega organom nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego oraz w sprawach ochrony konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. Posiadaczowi, stosownie do art. 59 Ustawy o kredycie konsumenckim, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od Banku o wykonanie zobowiązania sprzedawcy lub usługodawcy, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez nich tego zobowiązania, jeżeli skierowane do nich żądanie wykonania zobowiązania nie było skuteczne. Odpowiedzialność Banku jest ograniczona do wysokości udzielonego Kredytu. 7. Posiadacz potwierdza, że przed podpisaniem Umowy otrzymał: 1) Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., 2) Tabelę oprocentowania, opłat, prowizji i limitów w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych, obowiązującą w dniu zawarcia Umowy; 3) Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego R-Twoja karta bez ryzyka dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. (o ile Posiadacz przystąpił do ubezpieczenia), 4) Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych dla Posiadaczy kart Kredytowych Raiffeisen Bank Polska S.A., 5) Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart Kredytowych RB (o ile Posiadacz przystąpił do ubezpieczenia), 6) wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy karty kredytowej, 7) formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, 8) Informację o ryzyku stopy oprocentowania. Nie otrzymałam/em: 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Dane i podpis osoby wyrażającej zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego w ramach Umowy karty kredytowej Podpis osoby wyrażającej zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego w ramach Umowy karty kredytowej PESEL: Parafka Posiadacza

9 Dowód osobisty: Podpis Posiadacza Pieczęć i podpis za Bank Imię i nazwisko Przedstawiciela Banku przyjmującego Umowę Oświadczam, iż Posiadacz oraz osoba wyrażająca zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego przedstawił oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam, iż Posiadacz oraz osoba wyrażająca zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego złożył własnoręcznie podpis/y w mojej obecności. Podpis Przedstawiciela Banku przyjmującego Umowę Parafka Posiadacza

10 Załącznik nr 1 do Umowy karty kredytowej Oświadczenie o odstąpieniu od umowy karty kredytowej Raiffeisen Bank Polska S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa Dane Posiadacza Nazwisko Imię PESEL Nr dokumentu tożsamości Adres zameldowania Oświadczam, że odstępuję od Umowy karty zawartej w dniu... z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20. W związku z tym zwracam również kartę kredytową nr.... podpis Posiadacza Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia: Podpis i pieczątka pracownika Banku Uwaga: Informujemy, że ww. oświadczenie można złożyć w oddziale Banku na terenie całego kraju lub wysłać pocztą na adres wskazany wyżej. Informację o lokalizacji oddziałów Banku można uzyskać w Centrum Telefonicznym tel * lub (022) * i na stronach internetowych Banku (www.raiffeisenpolbank.com) * koszt połączenia wg Taryfy operatora Parafka Posiadacza

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych dla umów zawartych przed 19 maja 2014 r.: która zastępuje Tabelę oprocentowania, opłat,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu... 20...r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ

WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ WZÓR UMOWY ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ UMOWA ODNOWIENIA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa odnowienia linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu 28.01.2016 pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca: Adres: (siedziba) Dane identyfikacyjne: (adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne obowiązuje od 1.03.2017r. Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus dla Firm (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto firmowe), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto firmowe), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto firmowe), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, (zwaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo