UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu"

Transkrypt

1 UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 o numerze NIP: , zwaną dalej Bankiem, reprezentowaną przez: a: Panią/Panem Nr Klienta zwaną/zwanym dalej Posiadaczem, za pośrednictwem:, adres. zwanym dalej Pośrednikiem 1 Przedmiot Umowy 1. Strony zawierają umowę karty kredytowej (Umowa), w ramach której Bank udziela kredytu i zobowiązuje się wobec Posiadacza do rozliczania transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu karty i zleconych z konta karty, a Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty Bankowi należności za dokonane transakcje płatnicze wraz z należnymi kwotami odsetek, opłat i prowizji. 2. Bank udziela Posiadaczowi limitu kredytowego w wysokości zł (całkowita kwota kredytu). Kredyt zostanie wypłacony poprzez udostępnienie Posiadaczowi limitu kredytowego na koncie karty kredytowej, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. Parafka Posiadacza

2 3. Umowa zawierana jest na okres trzech lat. 4. Umowa jest przedłużana na kolejny okres wskazany na wznowionej karcie głównej, o ile żadna ze stron nie złoży oświadczenia o odmowie jej przedłużenia. Oświadczenie o odmowie przedłużania Umowy powinno być złożone drugiej stronie Umowy najpóźniej na 31 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy. Bank może nie przedłużyć Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w Regulaminie. 5. Transakcje płatnicze mogą być wykonywane w okresie obowiązywania Umowy, począwszy od dnia aktywacji karty do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie głównej. 6. Bank i Posiadacz ustalają, że na dzień wystawienia Umowy limit dzienny wartościowy dla karty głównej przeznaczony na dokonywanie: 1) wypłat gotówki i przelewów z konta karty wynosi... zł, 2) transakcji bezgotówkowych wynosi... zł. 7. W trakcie trwania Umowy Posiadacz ma możliwość ustanowienia limitów innych niż wskazane w ust W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowości spłaty zobowiązań, wynikającego z pogorszenia się sytuacji majątkowej Posiadacza, wpływającego negatywnie na jego zdolność kredytową, w skutek obniżenia kwoty miesięcznego dochodu o co najmniej 20% lub wzrostu kwoty miesięcznych zobowiązań o co najmniej 20%, Bank może dokonać, bez zgody Posiadacza blokady karty, obniżenia przyznanego limitu kredytowego oraz ograniczeń dotyczących kwot i liczby dokonywanych transakcji, określonych w Umowie. 9. Bank niezwłocznie poinformuje Posiadacza, w sposób określony w Regulaminie, o zmianie limitu kredytowego, dokonaniu blokady karty lub ograniczeń transakcji. 10. Limit kredytowy powinien być wykorzystany na cele konsumpcyjne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 11. Na wniosek Posiadacza Bank wyda karty dodatkowe osobom przez niego wskazanym. 12. Pojęcia użyte w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie kart kredytowych Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanym dalej Regulaminem. 2 Zabezpieczenia 1. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań Posiadacza wynikających z Umowy zostają ustanowione w formie: pełnomocnictwa do pobierania kwot należnych Bankowi z rachunków bankowych Posiadacza prowadzonych przez Bank, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, ubezpieczenia spłaty zadłużenia, na warunkach określonych w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart Kredytowych RB, w ramach którego Bank płaci składkę ubezpieczeniową refinansowaną przez Posiadacza, kaucji. 2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązań, Posiadacz udziela Bankowi, nieodwołalnie i bezwarunkowo, pełnomocnictwa do pobierania kwot należnych Bankowi z tytułu niespłaconych należności wynikających z Umowy, z rachunków bankowych Posiadacza prowadzonych przez Bank. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci Posiadacza. 3 Oprocentowanie, opłaty, prowizje 1. Posiadacz zobowiązuje się do uiszczenia następujących należności: 1) opłaty za wydanie karty w pierwszym roku w wysokości zł, 2) opłaty za użytkowanie karty w kolejnych latach w wysokości zł, 3) odsetek obliczonych według rocznej zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia, która na dzień sporządzenia Umowy wynosi: a) dla transakcji gotówkowych %, liczonych od dnia rozliczenia transakcji, b) dla transakcji bezgotówkowych %, liczonych od dnia rozliczenia transakcji, przy czym odsetek nie pobiera się w przypadku, gdy spłata całości zadłużenia nastąpi we wskazanym na wyciągu terminie płatności, c) dla transakcji przeznaczonych na spłatę zadłużenia w innym banku %, liczonych od dnia zlecenia przelewu. Parafka Posiadacza

3 Wysokość stopy oprocentowania nie może przekraczać czterokrotności stawki referencyjnej. Stawka referencyjna na dzień wystawienia Umowy wynosi..%. Bazowa stopa oprocentowania na dzień wystawienia Umowy wynosi 4) prowizji i opłat wynikających z realizacji dyspozycji złożonych przez Posiadacza lub Użytkownika, a mianowicie: prowizje od transakcji gotówkowych prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą oraz za transakcje zrealizowane w bankach, urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych prowizje od transakcji bezgotówkowych 3% kwoty transakcji nie mniej niż 7 zł. prowizja za przelew środków z konta karty 2% kwoty transakcji nie mniej niż 5 zł. prowizje od transakcji bezgotówkowych i gotówkowych prowizja za przewalutowanie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych za granicą kartą Visa w walucie innej niż USD, doliczaną do wartości transakcji 3% kwoty transakcji opłaty opłata za opcjonalne ubezpieczenie spłaty zadłużenia z tytuły Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart Kredytowych RB opłata za pakiet ubezpieczeń R-Twoja karta bez ryzyka ubezpieczeniem objęte są wszystkie karty wydane do danego konta karty opłata za dostarczenie karty przez Bank za granicę w przypadku zastrzeżenia karty 0,25% salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego 1,99 zł. 100 zł. opłaty za sporządzenie dokumentów opłata za kopię dowodu dokonania transakcji opłata za kopię wyciągu/za sztukę/za jeden miesiąc opłata za zaświadczenie/opinię bankową o produkcie (dokument o jednym produkcie) opłata za opinię o kliencie (dokument o wszystkich produktach klienta) opłata za kopię dokumentu opłata za duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku) opłata za inne dokumenty nie uwzględnione w tabeli wystawiane na żądanie Klienta - listem zwykłym/faxem/ em - listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale - listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru - kurierem krajowym na szczególną dyspozycję klienta - kurierem za granicę na szczególną dyspozycję klienta opłaty za wysłanie dokumentów 15 zł. 10 zł. 70 zł. 100 zł. 100 zł. 30 zł. 100 zł. bez opłat 10 zł. 20 zł. 50 zł. 100 zł. 2. Dla naliczania odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc obejmuje rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. 3. Odsetki, opłaty i prowizje są pobierane w ciężar konta karty i pomniejszają dostępny limit kredytowy. 4. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi..%. 5. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza ustalona na dzień wystawienia Umowy, wynosi..zł. 6. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez Posiadacza przyjęto następujące założenia, wynikające z Ustawy o kredycie konsumenckim: 1) kwota kredytu została wypłacona w postaci transakcji bezgotówkowych w ramach limitu dziennego transakcji wskazanego w 1 ust. 6 począwszy od dnia wystawienia Umowy, 2) kredyt jest udzielany na okres 3 lat i będzie spłacany począwszy od miesiąca następującego po dacie wystawienia Umowy, w wysokości minimalnej kwoty do spłaty (wynoszącej 3% salda na koniec okresu rozliczeniowego, nie mniej niż 50 PLN), z wyłączeniem ostatniego miesiąca trwania Umowy, w którym spłacana jest całość salda zadłużenia pozostającego do spłaty, Parafka Posiadacza

4 3) oprocentowanie jest zgodne ze wskazanym w par. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b), przy czym jeśli wymienionych jest kilka stawek obowiązujących w różnym okresie, do wyliczenia wzięta została najwyższa z nich. 7. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza mogą ulec zmianie w przypadku zmiany parametrów przyjętych do ich obliczenia. 4 Spłata kredytu 1. Posiadacz jest zobowiązany do spłaty kwoty nie mniejszej niż minimalna kwota do spłaty w ciągu... dni od dnia zakończenia cyklu rozliczeniowego. Informacja o wysokości i terminie płatności kwoty minimalnej podawana jest każdorazowo w wyciągu. 2. Spłata zadłużenia może być dokonana poprzez: obciążanie prowadzonego przez Bank rachunku bankowego Posiadacza o numerze (automatyczna spłata), wpłatę na konto karty przelewem lub gotówką. 3. Posiadacz może zmienić sposób spłaty w okresie obowiązywania Umowy. 4. Zakończenie cyklu rozliczeniowego następuje raz w miesiącu w dniu wskazanym przez Posiadacza we wniosku. 5. Minimalna kwota do spłaty stanowi sumę następujących należności: 1) 3% kwoty zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego, 2) kwoty przekroczenia limitu, 3) niespłaconej części kwoty minimalnej z poprzednich cykli rozliczeniowych. 6. Każda wpłata na konto karty powoduje spłatę zadłużenia w następującej kolejności: odsetki, opłaty i prowizje oraz wykorzystany kapitał. Za datę spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto karty. 7. W przypadku spłaty wyłącznie kwoty minimalnej wskazanej na wyciągu, Posiadacz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów odsetek w wysokości wskazanej w par. 3 ust. 1 i do spłacania ich łącznie z kwotą wykorzystanego limitu kredytowego w terminach wskazanych na wyciągach. 5 Przedterminowa spłata kredytu 1. Posiadacz może dokonać spłaty całości lub części kredytu w każdym czasie. Jeśli wraz ze spłatą całego kredytu Posiadacz zmierza do rozwiązania Umowy, winien złożyć Bankowi oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie wypowiedzenia. 2. Posiadacz, który dokona przedterminowej spłaty całości zadłużenia w okresie od zakończenia cyklu rozliczeniowego do wskazanego na wyciągu terminu płatności, jest zwolniony z obowiązku zapłaty oprocentowania od transakcji bezgotówkowych rozliczonych w ostatnim cyklu rozliczeniowym. 3. Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. 6 Zmiana oprocentowania kredytu 1. Oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne, co oznacza, że stopa oprocentowania z dnia zawarcia Umowy ulega zmianom w okresie jej obowiązywania. 2. Zmiana stopy oprocentowania następuje w przypadku zmiany bazowej stopy oprocentowania. 3. Bazowa stopa oprocentowania ulega zmianie, jeśli różnica między aktualną bazową stopą oprocentowania a stawką referencyjną wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego (pp.) (przykład dotyczy obniżki stawki referencyjnej, analogiczną zasadę stosuje się w przypadku podwyżek stawki referencyjnej: Jeśli stawka referencyjna spadnie o 0,25 pp., bazowa stopa oprocentowania nie zmieni się. Natomiast jeśli kolejna zmiana stawki referencyjnej oznacza jej dalszy spadek o 0,25 pp., co spowoduje różnicę w wysokości 0,5 pp. między bazową stopą oprocentowania a stawką referencyjną, wówczas bazowa stopa oprocentowania zmniejszy się o 0,5 pp.), z zastrzeżeniem ust Stopa oprocentowania zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile zmieniła się bazowa stopa oprocentowania, z zastrzeżeniem ust Jeśli na skutek sumy kolejnych obniżek stawki referencyjnej, w tym nie uwzględnionych na podstawie mechanizmu opisanego w ust. 3, stopa oprocentowania zrówna się z czterokrotnością stawki referencyjnej (przy tolerancji (+/-) 0,01 pp.), wówczas: 1) wysokość bazowej stopy oprocentowania ulega zmianie wraz z każdą zmianą stawki referencyjnej, 2) wysokość stopy oprocentowania ulega zmianie o czterokrotność zmiany bazowej stopy oprocentowania (przykład - jeśli stawka referencyjna wzrośnie o 0,25 pp., bazowa stopa oprocentowania wzrośnie o 0,25 pp., a stopa oprocentowania o 1 pp.). Parafka Posiadacza

5 Mechanizm opisany w niniejszym ust. stosowany jest do chwili osiągnięcia przez stopę oprocentowania wielkości, jaką wynosiła w chwili pierwszego zrównania z czterokrotnością stawki referencyjnej, na skutek obniżek stawki referencyjnej. Po tej chwili, w przypadku kolejnej podwyżki stawki referencyjnej, stosuje się mechanizm określony w ust O zmianie stopy oprocentowania, dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie, Bank może poinformować po dacie wejścia zmian w życie. 7. Zmiana stopy oprocentowania dokonana w związku ze zmianą bazowej stopy oprocentowania nie jest przesłanką do wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza. 7 Zmiana opłat i prowizji 1. Bank ma prawo do zmiany wysokości i rodzaju pobieranych opłat i prowizji określonych w Umowie. Zmiany te mogą nastąpić w wyniku: 1) wzrostu kosztów operacyjnych związanych z wykonywaniem Umowy w wyniku zmiany poziomu inflacji, cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany wysokości opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, w tym VISA, MasterCard lub agenta rozliczeniowego oraz kosztów pracy, 2) wprowadzenia nowych przepisów prawnych, nakładających na Bank ciężary publiczne lub zwalniających Bank z tych ciężarów, mających związek z wykonywaniem Umowy, 3) wydania decyzji administracyjnych, rekomendacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich lub orzeczeń sądów odnoszących się do Umowy lub relacji Banku z konsumentami proporcjonalnie do zmiany tych parametrów. 2. Bank ma prawo do wprowadzenia nowych opłat w wyniku rozszerzenia oferty lub zakresu usług związanych z Umową. 3. Bank przesyła Posiadaczowi tekst zmian w formie pisemnej listem zwykłym, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub na wskazany przez Posiadacza adres poczty elektronicznej nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie 4. Zmiany zaczynają obowiązywać w terminie wskazanym w informacji o zmianach, chyba że Posiadacz w tym terminie złoży wypowiedzenie Umowy lub zgłosi sprzeciw wobec tych zmian. 8 Odstąpienie od Umowy 1. Posiadacz ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub doręczenia na trwałym nośniku, jeśli ten termin jest późniejszy. W tym celu Posiadacz powinien złożyć Bankowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Umowę uważa się za niezawartą. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu na konto karty: 1) kwoty wykorzystanego limitu kredytowego, pomniejszonej o opłatę za wydanie karty, i składki ubezpieczeniowej, o ile zostały pobrane, 2) odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Zwrot środków winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 3. Przy założeniu, że Posiadacz wypłaci całą kwotę kredytu, szacowana kwota odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, na dzień zawarcia Umowy wynosi.. złotych dziennie. 4. Posiadacz dokonuje zwrotu na konto karty przelewem bądź poprzez wpłatę gotówki. 5. Odstąpienie od Umowy oznacza również odstąpienie od umowy/umów ubezpieczenia, o ile Posiadacz został nim/nimi objęty. 6. Posiadaczowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, o ile nie dokonał żadnej operacji przy użyciu karty. Bank nie pobierze opłaty za wydanie karty, jeśli nie poniósł kosztów wydania nowej karty. 7. Termin do dokonania odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeśli przed jego upływem Posiadacz złoży oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa powyżej, na adres wskazany we wzorze oświadczenia lub wyśle je przed upływem terminu do odstąpienia na adres wskazany we wzorze odstąpienia. 9 Parafka Posiadacza

6 Wniosek, regulamin, tabela 1. Wniosek o wydanie karty kredytowej, Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych stanowią integralną części niniejszej Umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu, który określa: 1) zasady posługiwania się kartą, 2) sposób rozliczania transakcji płatniczych, 3) sposób postępowania w przypadku utraty karty, 4) zasady odpowiedzialności za niezautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze, 5) zasady przekazywania wyciągów, 6) zasady, terminy i tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 10 Zadłużenie przeterminowane (skutki braku płatności) 1. W przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego Bank będzie uprawniony do: 1) zaspokojenia zadłużenia z rachunków bankowych na podstawie udzielonego w par. 2 ust. 2 pełnomocnictwa, 2) dokonania blokady karty, zmiany limitu kredytowego oraz limitów kwot dokonywanych transakcji, określonych w niniejszej Umowie, 3) kontrolowania terminów spłaty zadłużenia, wysłania monitów i pobierania opłaty z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, 4) wypowiedzenia Umowy, jeżeli Posiadacz, pomimo uprzedniego wezwania, nie zapłaci przynajmniej kwoty minimalnej przez co najmniej dwa okresy płatności, 5) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego i wszczęcia egzekucji na jego podstawie lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, 6) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia uzgodnionego z Posiadaczem, 7) przekazania informacji o opóźnieniach w spłacie kredytu do biur informacji gospodarczej oraz instytucji utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.). 2. Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia zakończonej wysłaniem monitu pisemnego wynosi 35 zł. Obciążenie następuje do chwili spłaty zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia zadłużenia przeterminowanego. Opłata obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych. 3. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego Bank nie nalicza odsetek w wysokości wyższej niż określone w par. 3 ust. 1 pkt Oświadczenia związane z Umową Posiadacz oświadcza, iż: 1) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i inne instytucje określone w art. 105 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową wynikających z zawartej Umowy przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zostałem poinformowany, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 1 nie wyrażam zgody 2) otrzymał informację, że stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.): a) administratorem danych jest Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, Warszawa, b) dane są zbierane w związku z dokonywaniem czynności bankowych przez Bank i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Banku, Parafka Posiadacza

7 c) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe, a zwłaszcza: - innym bankom oraz instytucjom utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.), - podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Bank (np. przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów) na podstawie umów o powierzenie przetwarzania, d) przysługuje mu prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, e) podanie danych jest niezbędne do realizacji Umowy, 3) został poinformowany, że Bank może udostępnić dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, zawierające informacje stanowiące tajemnicę bankową, biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81. poz. 530). Dane o zobowiązaniach zostaną przekazane biurom, jeśli będą spełnione łącznie następujące warunki: a) zobowiązanie powstało w związku z wykonywaniem Umowy, b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Posiadacza wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni, c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych, na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura, 4) zapoznał się z regulaminem, tabelą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, którym jest objęty i akceptuje postanowienia w nich zawarte, 5) zobowiązuje się do informowania Banku o każdej zmianie danych, które podał we Wniosku. 12 Wypowiedzenie Umowy 1. Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uważa się: 1) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu niniejszej Umowy, 2) wykorzystanie kredytu na inne cele niż wskazane w niniejszej Umowie, 3) niezapłacenie minimalnej kwoty do spłaty przez co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, pomimo wezwania Posiadacza do zapłaty, 4) niedochowanie należytej staranności w przechowywaniu karty i ochrony numeru PIN, 5) przechowywanie karty razem z numerem PIN, 6) zaniechanie niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty lub zniszczenia karty, 7) udostępnianie karty lub numeru PIN osobom nieuprawnionym, 8) pogorszenie się sytuacji majątkowej Posiadacza, wpływające negatywnie na jego zdolność kredytową w skutek obniżenia kwoty miesięcznego dochodu o min. 20% lub wzrostu kwoty miesięcznych zobowiązań o min. 20%, 9) wszczęcie wobec Posiadacza postępowania egzekucyjnego, którego skutek mógłby zagrozić terminowej spłacie należności Banku, 10) niedostarczenia dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, 11) niedokonanie transakcji na koncie karty przez okres trzech kolejnych miesięcy, za wyjątkiem naliczonych przez Bank opłat i odsetek, 12) brak aktywacji karty przez Posiadacza w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy, 13) niezamówienie karty głównej po jej zastrzeżeniu przez Posiadacza, 14) umieszczenie danych osobowych Posiadacza w Systemie Bankowy Rejestr zawierającym bazę klientów niesolidnych, prowadzonym przez Związek Banków Polskich, 15) naruszenie przez Posiadacza / Użytkownika, w ocenie Banku, na podstawie wiarygodnych informacji posiadanych przez Bank, przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, lub powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o wykorzystywaniu przez Posiadacza / Użytkownika działalności Banku do dokonywania działań przestępczych lub mających związek z działaniami przestępczymi. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Posiadacza w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej lub poprzez Elektroniczne kanały dostępu, o ile Posiadacz zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Bank może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem złożonym na trwałym nośniku, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Parafka Posiadacza

8 13 Postanowienia końcowe 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy. 2. Posiadacz ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wykonywania Umowy. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnej reklamacji i otrzymania przez Bank od stron uczestniczących w procesie reklamacyjnym dokumentów lub informacji niezbędnych do jej rozpoznania. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje, stosownie do wyboru Posiadacza, w formie pisemnej bądź elektronicznie poprzez Centrum Telefoniczne lub System Bankowości Internetowej. 3. W przypadku, gdy sposób rozstrzygnięcia reklamacji jest niezadowalający dla Posiadacza, ma on prawo wnosić o rozstrzygnięcie sporu do: 1) Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, jeśli roszczenie Posiadacza karty głównej nie przekracza zł, 2) właściwego sądu powszechnego. 4. Posiadaczowi przysługuje prawo do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Umowy przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich, jeśli roszczenie Posiadacza karty głównej nie przekracza zł. W celu wszczęcia postępowania przed Arbitrem Bankowym Posiadacz składa wniosek do Arbitra. 5. Bank podlega organom nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego oraz w sprawach ochrony konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. Posiadaczowi, stosownie do art. 59 Ustawy o kredycie konsumenckim, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od Banku o wykonanie zobowiązania sprzedawcy lub usługodawcy, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez nich tego zobowiązania, jeżeli skierowane do nich żądanie wykonania zobowiązania nie było skuteczne. Odpowiedzialność Banku jest ograniczona do wysokości udzielonego Kredytu. 7. Posiadacz potwierdza, że przed podpisaniem Umowy otrzymał: 1) Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., 2) Tabelę oprocentowania, opłat, prowizji i limitów w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych, obowiązującą w dniu zawarcia Umowy; 3) Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego R-Twoja karta bez ryzyka dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. (o ile Posiadacz przystąpił do ubezpieczenia), 4) Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych dla Posiadaczy kart Kredytowych Raiffeisen Bank Polska S.A., 5) Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart Kredytowych RB (o ile Posiadacz przystąpił do ubezpieczenia), 6) wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy karty kredytowej, 7) formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, 8) Informację o ryzyku stopy oprocentowania. Nie otrzymałam/em: 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Dane i podpis osoby wyrażającej zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego w ramach Umowy karty kredytowej Podpis osoby wyrażającej zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego w ramach Umowy karty kredytowej PESEL: Parafka Posiadacza

9 Dowód osobisty: Podpis Posiadacza Pieczęć i podpis za Bank Imię i nazwisko Przedstawiciela Banku przyjmującego Umowę Oświadczam, iż Posiadacz oraz osoba wyrażająca zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego przedstawił oryginał swojego dokumentu tożsamości. Potwierdzam, iż Posiadacz oraz osoba wyrażająca zgodę na zaciągnięcie limitu kredytowego złożył własnoręcznie podpis/y w mojej obecności. Podpis Przedstawiciela Banku przyjmującego Umowę Parafka Posiadacza

10 Załącznik nr 1 do Umowy karty kredytowej Oświadczenie o odstąpieniu od umowy karty kredytowej Raiffeisen Bank Polska S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa Dane Posiadacza Nazwisko Imię PESEL Nr dokumentu tożsamości Adres zameldowania Oświadczam, że odstępuję od Umowy karty zawartej w dniu... z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20. W związku z tym zwracam również kartę kredytową nr.... podpis Posiadacza Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia: Podpis i pieczątka pracownika Banku Uwaga: Informujemy, że ww. oświadczenie można złożyć w oddziale Banku na terenie całego kraju lub wysłać pocztą na adres wskazany wyżej. Informację o lokalizacji oddziałów Banku można uzyskać w Centrum Telefonicznym tel * lub (022) * i na stronach internetowych Banku (www.raiffeisenpolbank.com) * koszt połączenia wg Taryfy operatora Parafka Posiadacza

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Wznowienie karty 3 Rozdział III Transakcje dokonywane za pomocą kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo