dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku *** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart PB mbank S.A. /Retail/15 Umowa nr: 1 <<Umowa o korzystanie z karty kredytowej nr dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> 2 zawarta w dniu pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień #data kapitału zakładowego# r. wynosi #wysokość kapitału zakładowego# zł, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# 2. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# 3 zawarta pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# zł, zwanym dalej Bankiem, 4 zawarta pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# zł, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę bezpiecznym podpisem elektronicznym# 5 a Panem / Panią #imię i nazwisko Kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (miejscowość kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania,)#, << 6 PESEL #nr PESEL Kredytobiorcy# / 7 Paszport seria i nr #seria i nr paszportu#>> dalej jako Kredytobiorca. 8 mbank S.A. 1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień #data kapitału zakładowego# r. wynosi #wysokość kapitału zakładowego# zł, zwany dalej Bankiem, potwierdza, iż w dniu #data zawarcia umowy# na podstawie Wniosku z dnia #data złożenia wniosku# zawarł z Kredytobiorcą: Dane Kredytobiorcy #imię i nazwisko Kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (miejscowość kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania,)#, << 9 PESEL #nr PESEL Kredytobiorcy# / 10 Paszport seria i nr #seria i nr paszportu#>> dalej jako Kredytobiorca Umowę o korzystanie z karty kredytowej, dalej jako Umowa oraz udzielił Kredytobiorcy Kredytu bezgotówkowego w złotych polskich na poniższych warunkach. Przez Umowę rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument Potwierdzenia zawarcia Umowy. 11 mbank S.A. 1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień #data kapitału zakładowego# r. wynosi #wysokość kapitału zakładowego# zł, zwany dalej Bankiem, reprezentowany przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę cyfrowo # potwierdza, iż w dniu #data zawarcia umowy#, na podstawie Wniosku z dnia #data złożenia wniosku# zawarł z Kredytobiorcą: Dane Kredytobiorcy 1 wybierz odpowiedni tytuł dokumentu 2 komparycja stosowana dla Umów zawieranych w formie pisemnej 3 komparycja stosowana dla Umów zawieranych w formie elektronicznej 4 komparycja stosowana dla Umów zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku 5 zapis stosowany dla wszystkich Umów Kredytu bez względu na sposób zawarcia, nie dotyczy Potwierdzeń zawarcia Umowy 6 zawsze dla obywateli RP 7 występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 8 komparycja stosowana dla Potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej 9 zawsze dla obywateli RP 10 występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 11 komparycja stosowana dla Potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 1 z 12

2 Umowa nr: #imię i nazwisko Kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (miejscowość kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania,)#, << 12 PESEL #nr PESEL Kredytobiorcy# / 13 Paszport seria i nr #seria i nr paszportu#>> dalej jako Kredytobiorca Umowę o korzystanie z karty kredytowej, dalej jako Umowa oraz udzielił Kredytobiorcy Kredytu bezgotówkowego w złotych polskich na poniższych warunkach. Przez Umowę rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument Potwierdzenia zawarcia Umowy. Warunki zawarcia Umowy, kwota Kredytu, wypłata środków z Kredytu Na podstawie Wniosku z dnia #data złożenia wniosku# oraz Umowy, Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu bezgotówkowego w złotych polskich w formie limitu zadłużenia na karcie kredytowej, dalej jako Kredyt, oraz wyda Kredytobiorcy kartę kredytową. 2. Kwota Kredytu wynosi # wpisać wysokość przyznanego limitu# zł. 3. Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą. 4. Bank, z zastrzeżeniem 16 << 16/ 17/ 18>>, wypłaca Kredyt do 5 dni roboczych 2/ licząc od dnia zawarcia Umowy. Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości lub SMS 17 lub telefonicznie. 5. */**Karta kredytowa zostanie przesłana do Kredytobiorcy w stanie nieaktywnym drogą pocztową, na wskazany przez Kredytobiorcę adres korespondencyjny. Określone przez Bank typy kart mogą być odebrane również w placówce Banku wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku. ***Karta kredytowa zostanie przesłana do odbioru do placówki Banku w stanie nieaktywnym. 6. Wykorzystanie środków z Kredytu następuje gotówkowo lub bezgotówkowo w ramach określonych przez Bank maksymalnych limitów autoryzacyjnych zgodnie z postanowieniami #wpisać odpowiednią nazwę Regulaminu kart kredytowych#, dalej jako Regulamin. 7. Na podstawie Umowy i Regulaminu, Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do rozliczania transakcji krajowych i zagranicznych dokonanych przy użyciu karty oraz opłat, prowizji i odsetek wynikających z używania karty, zwanego rachunkiem karty Na podstawie Wniosku z dnia #data złożenia wniosku# oraz Umowy, Bank po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków wskazanych w ust. 2, udziela Kredytobiorcy Kredytu bezgotówkowego w złotych polskich w formie limitu zadłużenia na karcie kredytowej, dalej jako Kredyt, oraz wyda Kredytobiorcy kartę kredytową. 2. Warunkiem udzielenia Kredytu i zawarcia Umowy jest przyjęcie przez Kredytobiorcę oferty Banku do dnia #data ważności oferty# oraz poprawna weryfikacja zgodności danych Kredytobiorcy, o którym mowa w 14 ust. 1, dokonana przez Bank zgodnie z #wpisać odpowiednią nazwę Regulaminu kart kredytowych#, dalej jako Regulamin. W razie niespełnienia warunku, Kredyt nie jest udzielany, a Umowę uważa się za niezawartą. 3. Kwota Kredytu wynosi # wpisać wysokość przyznanego limitu# zł. 4. Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą. 5. Bank, z zastrzeżeniem 20 << 17/ 18>>, wypłaca Kredyt do 5 dni roboczych 2/ licząc od dnia zawarcia Umowy. Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości lub SMS. 6. Karta kredytowa zostanie przesłana do Kredytobiorcy w stanie nieaktywnym drogą pocztową, na wskazany przez Kredytobiorcę adres korespondencyjny. Określone przez Bank typy kart mogą być odebrane również w placówce Banku wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku. 7. Wykorzystanie środków z Kredytu następuje gotówkowo lub bezgotówkowo w ramach określonych przez Bank maksymalnych limitów autoryzacyjnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 8. Na podstawie Umowy i Regulaminu, Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do rozliczania transakcji krajowych i zagranicznych dokonanych przy użyciu karty oraz opłat, prowizji i odsetek wynikających z używania karty, zwanego rachunkiem karty. Czas obowiązywania Umowy, zasady spłaty Kredytu 2 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy << 21 z zastrzeżeniem 1 ust. 2 /<< 22 z zastrzeżeniem 1 ust. 1>>. 12 zawsze dla obywateli RP 13 występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 14 paragraf występuje dla Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej 15 ustęp występuje dla Umów zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej; nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach; 17 występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i jest paragraf o ubezpieczeniach oraz Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach ; 18 występuje dla Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i jest paragraf o ubezpieczeniach 17 Występuje dla PB. 18 paragraf występuje dla Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku 19 ustęp występuje dla Umów zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku; nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku występuje dla Umów/Potwierdzeń, w których nie ma paragrafu o ubezpieczeniach; 18 występuje dla Umów i Potwierdzeń, w których jest paragraf o ubezpieczeniach 21 występuje dla Umów zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku 22 występuje dla Potwierdzeń Umów zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 2 z 12

3 Załącznik Nr 3 do PO No A-V- /Retail/15 * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku *** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart PB Umowa nr: 2. Okres obowiązywania Umowy zostaje automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kwoty Kredytu, pod warunkiem należytego wypełnienia przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu. 3. Kredytobiorca może zrezygnować z automatycznego przedłużenia okresu obowiązywania Umowy składając wypowiedzenie na zasadach określonych w Umowie Rachunkiem do spłaty Kredytu jest rachunek do spłaty karty kredytowej. 24 Rachunkiem do spłaty Kredytu jest 25 <<rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy o nr #wpisać nr rachunku powiązanego z kartą#>> 26 << rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy o numerze wskazanym w potwierdzeniu otwarcia tego Rachunku>>, dalej jako Rachunek. 2. Ostateczny termin spłaty Kredytu wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wypłaty Kredytu i upływa w dniu, który datą odpowiada dacie wypłaty Kredytu, chyba że okres obowiązywania Umowy zostanie przedłużony na zasadach opisanych w 2 ust Kredytobiorca ma prawo dokonać spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust. 2, za co Bank nie pobiera prowizji. 4. Kredytobiorca będzie otrzymywał miesięczne wyciągi z rachunku karty generowane w dniu #wpisać dzień generowania wyciągu# każdego miesiąca. 5. Kredytobiorca zobowiązany jest dokonywać spłat kwot nie mniejszych niż minimalna kwota spłaty podawana na wyciągu w terminach podanych na tych wyciągach, z zastrzeżeniem ust Jeżeli dzień spłaty Kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 7. Informację o aktualnej wysokości zadłużenia, terminach płatności kwoty wymienionych w ust. 5 oraz płatności innych kwot związanych z dysponowaniem środkami w ramach Kredytu, Kredytobiorca może uzyskać za pośrednictwem BOK, placówki Banku oraz serwisu transakcyjnego Banku. 8. Spłata Kredytu pokrywa należności według poniższej kolejności: 1) kwota zadłużenia do natychmiastowej spłaty, 2) saldo zadłużenia z ostatniego wyciągu, 3) operacje bieżące. 9. Nieotrzymanie wyciągu lub stwierdzenie niezgodności na wyciągu, nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku uregulowania wymaganej minimalnej kwoty spłaty. Termin spłaty minimalnej kwoty w tym przypadku nie ulega zmianie. Informacja o wymaganej minimalnej kwocie spłaty jest dostępna za pośrednictwem BOK i serwisu transakcyjnego Banku W przypadku, gdy na wskazanym przez Kredytobiorcę Rachunku ustawiona została automatyczna spłata Kredytu w wysokości #wpisać wysokość automatycznej spłaty# % kwoty zadłużenia, a nie zostały na nim zapewnione środki w odpowiedniej wysokości, Bank upoważniony jest do pobrania z powyższego Rachunku kwoty minimalnej spłaty podanej na wyciągu. W przypadku, gdy na Rachunku nie będzie środków wystarczających do spłaty kwoty minimalnej, spłata ta nie zostanie dokonana, a kwota minimalnej spłaty stanie się należnością przeterminowaną. 11. W okresie obowiązywania Umowy Kredytobiorca jest uprawniony do otrzymania na swój wniosek bezpłatnego harmonogramu spłat. Oprocentowanie Kredytu Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wpisać wysokość oprocentowania nominalnego# % w stosunku rocznym, wyznaczonej jako iloczyn: 1) stopy lombardowej NBP, wynoszącej na dzień << 29 zawarcia Umowy/ 30 #dzień przekazania oferty Banku#>> #wpisać wysokość stopy lombardowej #% i 2) stałego w całym okresie kredytowania wskaźnika obowiązującego w Banku w wysokości #wysokość wskaźnika standardowego dla typu karty#, z zastrzeżeniem ust Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która przez okres trwania promocji, czyli << 32 pierwszych #wpisać czas trwania oprocentowania promocyjnego# miesięcy obowiązywania Umowy/ 33 do dnia #wpisać datę końcową obowiązywania promocji#>>, wynosi #wpisać wysokość oprocentowania promocyjnego# % w stosunku rocznym. Wysokość zmiennej stopy procentowej została wyznaczona jako iloczyn: 1) stopy lombardowej NBP, wynoszącej na dzień << 34 zawarcia Umowy/ 35 #dzień przekazania oferty Banku#>> #wpisać wysokość stopy lombardowej #% i 2) określonego przez Bank, stałego w całym okresie promocji wskaźnika w wysokości #wysokość wskaźnika promocyjnego dla danego typu karty#, z zastrzeżeniem ust. 2. Po zakończeniu promocji Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, wyznaczonej jako iloczyn stopy lombardowej NBP z dnia zakończenia promocji i określonego przez Bank, stałego w całym okresie kredytowania wskaźnika w wysokości #wysokość wskaźnika#, z zastrzeżeniem ust punkt występuje w przypadku, gdy karta otwierana jest do rachunku technicznego 24 ustęp występuje, gdy karta powiązana jest z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym 25 występuje, gdy na etapie zawierania Umowy znany jest nr rachunku 26 występuje, gdy na etapie zawierania umowy nie jest znany nr rachunku 27 ustęp występuje w przypadku, gdy rachunkiem do spłaty jest rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 28 ustęp występuje w przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze standardowego oprocentowania 29 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 30 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 31 ustęp występuje w przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji ze zmienną stopą procentową 32 występuje, gdy promocyjne oprocentowanie trwa określoną ilość miesięcy 33 występuje, gdy promocyjne oprocentowanie trwa do określonej daty 34 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 35 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 3 z 12

4 Umowa nr: Kredyt w okresie trwania promocji, << 37 czyli przez pierwszych #wpisać czas trwania oprocentowania promocyjnego# miesięcy obowiązywania Umowy/ 38 do dnia #wpisać datę końcową obowiązywania promocji#>>, oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, która wynosi #wpisać wysokość oprocentowania promocyjnego# % w stosunku rocznym. Po zakończeniu promocji Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, wyznaczonej jako iloczyn stopy lombardowej NBP z dnia zakończenia promocji i określonego przez Bank, stałego w całym okresie kredytowania wskaźnika w wysokości #wysokość wskaźnika#, z zastrzeżeniem ust Jeżeli wysokość stopy lombardowej NBP ulegnie zmianie, Bank dokonuje aktualizacji wysokości oprocentowania Kredytu w ciągu 30 dni roboczych 2/ od dnia obowiązywania zmienionej wysokości stopy lombardowej NBP. 3. O zmianie oprocentowania Bank zawiadamia Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku oraz strony internetowej Banku. Kredytobiorca może również zapoznać się z informacją o zmianie wysokości oprocentowania za pośrednictwem BOK i placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu. Opłaty, koszty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu 5 1. Za wykonanie Umowy Bank pobiera opłaty i prowizje określone w #wpisać nazwę TPiO#, dalej jako Taryfa. Taryfa ulega zmianie w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących czynników: 1) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny), 2) gdy zmianie ulegną ceny energii, ceny połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym), 3) gdy zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez Bank lub określające obowiązki Banku związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności, 4) gdy Bank będzie zobowiązany do podwyższenia kapitałów Banku, w tym kapitału zakładowego, funduszy własnych, funduszu rezerwowego do podwyższenia których nie był zobowiązany w dniu zawarcia Umowy, 5) gdy Bank będzie zobowiązany do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa na dzień zawarcia Umowy, lub do zapłaty obowiązkowych opłat, podatków lub innych kosztów do zapłaty których nie był zobowiązany w dniu zawarcia Umowy, 6) w przypadku wprowadzenia nowych produktów i usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank lub w przypadku zmiany, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie lub w Regulaminie, funkcjonalności produktów i usług oferowanych przez Bank. 2. O zmianach Taryfy oraz o dacie ich wejścia w życie Kredytobiorca będzie informowany nie później niż na dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie zmian za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku oraz strony internetowej Banku. Kredytobiorca może zapoznać się z informacją o zmianie Taryfy także za pośrednictwem BOK i placówek Banku. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy zmian Taryfy w przypadku, gdy te zmiany dotyczą wyłącznie wprowadzenia do oferty Banku nowych produktów. 4. Kredytobiorca ma prawo przed datą wejścia życie zmian Taryfy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 5. Jeśli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy Kredytobiorca nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Kredytobiorca wyraził na nie zgodę. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie. 6. W przypadku, gdy Kredytobiorca złoży pisemny sprzeciw wobec zmian Taryfy, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wówczas Umowa wygasa w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat Kredytobiorca zapłaci Bankowi: 1) opłatę za wydanie karty w wysokości #wpisać standardową wysokość opłaty za kartę# zł, naliczaną w dniu wypłaty Kredytu i płatną nie później niż w terminie wskazanym na pierwszym wyciągu, 39 <<chyba, że postanowienia #wpisać nazwę regulaminu promocji#, o którym mowa w 40 << 22/ 23/ 24>> stanowią inaczej>>, 2) opłatę za kolejny rok używania karty w wysokości #wpisać wysokość opłaty za kolejny rok używania karty# zł, naliczaną po 12 miesiącach od daty wypłaty Kredytu i płatną nie później niż w terminie wskazanym na wyciągu, 41 <<chyba, że postanowienia #wpisać nazwę regulaminu promocji#, o którym mowa w 42 << 22/ 23/ 24>> stanowią inaczej>>, 36 ustęp występuje w przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji ze stałą stopą procentową 37 występuje, gdy promocyjne oprocentowanie trwa określoną ilość miesięcy 38 występuje, gdy promocyjne oprocentowanie trwa do określonej daty 39 występuje, gdy promocyjna opłata jest wskazana w regulaminie promocji występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach; 23 występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i jest paragraf o ubezpieczeniach oraz Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach ; 24 występuje dla Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i jest paragraf o ubezpieczeniach 41 występuje, gdy promocyjna opłata jest wskazana w regulaminie promocji występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach; 23 występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i jest paragraf o ubezpieczeniach oraz Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach ; 24 występuje dla Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i jest paragraf o ubezpieczeniach Strona 4 z 12

5 Załącznik Nr 3 do PO No A-V- /Retail/15 * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku *** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart PB Umowa nr: 3) 43 opłatę z tytułu #wpisać nazwę ubezpieczenia# w wysokości #wpisać wysokość opłaty za ubezpieczenie# zł 44 miesięcznie Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę w wysokości #wysokość opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego# zł za prowadzenie Rachunku. Wysokość opłaty została określona zgodnie z Taryfą obowiązującą na dzień zawarcia Umowy. 3. Wysokość opłat wskazanych w 46 <<ust. 1/ust. 1 i 2>> została określona zgodnie z Taryfą, obowiązującą na dzień << 47 zawarcia Umowy/ 48 #dzień przekazania oferty Banku#>>. Może ona ulec zmianie zgodnie z postanowieniami 5, jeżeli zmiana ta zaistnieje przed terminem ich płatności. 4. Prowizje podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa Całkowita kwota Kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy o kredycie konsumenckim wynosi #wpisać całkowitą kwotę kredytu# zł. 2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi #wpisać wysokość RSSO# % i jest obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym, wskazanym w załączniku 4 do ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń wymienionych w pkt 3 oraz pkt 4 ppkt 2), 3), 6a), 7) 49 <<i 9>> tegoż załącznika. 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wpisać wysokość całkowitej kwoty do zapłaty przez Kredytobiorcę# zł. W całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 2, uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wartość całkowitego kosztu kredytu# zł. 4. Realna rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę oraz całkowity koszt Kredytu mogą się różnić od wskazanych powyżej, a ich wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, ilości, wartości i terminów przeprowadzonych transakcji na rachunku karty oraz od zmiany stóp procentowych, opłat i prowizji obowiązujących w okresie trwania Umowy. Nieterminowa spłata Kredytu 8 1. Wszystkie należności nie spłacone w terminie uznawane są za zadłużenie przeterminowane. Od powyższego zadłużenia Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniu powstania zadłużenia przeterminowanego. W dniu #dzień zawarcia umowy/dzień przekazania oferty# wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych równa jest wysokości oprocentowania Kredytu, o której mowa w 4 i wynosi #wysokość oprocentowania należności przeterminowanych# % w stosunku rocznym. Bank pobiera opłatę za powiadomienie mailowe lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego zgodnie z Taryfą, która w dniu zawarcia Umowy wynosi #wysokość opłaty za powiadomienie dotyczące zadłużenia przeterminowanego#. W razie opóźnienia w spłacie kwoty minimalnej nie stosuje się przepisu art Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiana stopy procentowej dla należności przeterminowanych w trakcie trwania Umowy następuje w przypadku zmiany stopy procentowej, dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w 4 w zakresie i w kierunku wynikającym z tej zmiany. 3. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania, bez odrębnego oświadczenia Banku, należności przeterminowanych tj. wynikających z Umowy z dowolnego rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy. Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą całkowitej spłaty długu wynikającego z Umowy, nie wygasa w razie śmierci Kredytobiorcy. 4. Bank może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy wierzytelności na osoby trzecie na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. 5. Wobec zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Bank zwolniony jest wówczas z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. O przelewie wierzytelności kredytobiorca zostanie poinformowany zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 6. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych w celu odzyskania wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 9 W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu kosztów: sądowych, postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego i kosztów wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oświadczenia Kredytobiorcy i inne postanowienia Umowy Kredytobiorca oświadcza, iż wszelkie dane przekazane Bankowi w celu zawarcia Umowy są kompletne i prawdziwe oraz podane przez niego dobrowolnie. 43 punkt powinien zostać powielony tak by obejmował wszystkie ubezpieczenia oraz ich koszt (nawet jeżeli koszt wynosi 0 zł), z których Kredytobiorca korzysta w dniu zawarciu Umowy 44 tekst zł pojawia się w przypadku, gdy opłata jest wartością podaną w złotych, w przypadku opłat naliczanych procentowo nie pojawia się 45 ustęp występuje w przypadku, gdy rachunkiem powiązanym z kartą jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 46 Wybierz odpowiednio 47 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 48 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 49 zapis pojawia się tylko w przypadku, gdy oprocentowanie promocyjne trwa krócej niż 12 m-cy Strona 5 z 12

6 Umowa nr: 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej oraz o kosztach obsługi Kredytu, polegających na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu wartość całego zaciągniętego zobowiązania. 3. Kredytobiorca oświadcza, że: 1) otrzymał informacje o możliwości i sposobie uzyskania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości mogących powstać przed zawarciem Umowy, niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciągniętego Kredytu i że tych wątpliwości nie zgłasza. Informacje te są przekazywane za pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną, przez pracownika Banku bądź pośrednika kredytowego, 2) ma świadomość ryzyka związanego z zaciągniętym Kredytem, 3) przed zawarciem Umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy, 4) wraz z Umową otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank. 4. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie informacji określonych w art. 27 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem strony internetowej Banku lub pocztą elektroniczną. Bank poinformował Kredytobiorcę, że w okresie obowiązywania Umowy Kredytobiorca ma prawo żądać w/w informacji w każdym czasie w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji Bank oświadcza, że Umowa, została zawarta przy udziale pośrednika kredytowego #nazwa pośrednika kredytowego# z siedzibą w #siedziba pośrednika kredytowego# Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 97 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów ustawy z 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego. 2. Kredytobiorca upoważnia wówczas Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż #wpisać dwukrotność przyznanego limitu# zł (słownie: # wpisać dwukrotność przyznanego limitu słownie# zł) obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy. 3. Od dnia następnego po dniu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego/ wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Bank ma prawo naliczać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia. 12 Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17A informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących zobowiązania wynikającego z Umowy po jego wygaśnięciu, wszystkich innych zobowiązań Kredytobiorcy po ich wygaśnięciu, zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Kredytobiorca potwierdza, że został poinformowany, iż powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. 51 Kredytobiorca TAK NIE Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: 1) iż Bank, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, 2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, 3) o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku za pośrednictwem BOK oraz w placówkach Banku. 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi system Bankowy Rejestr, 2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a, 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie prawo bankowe. 3. Kredytobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Banku innych niż Bank, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej 53 Kredytobiorca TAK NIE 4. **<<Kredytobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Banku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na używanie dla celów marketingowych udostępnionych przez niego Bankowi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.>> *<<Kredytobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.>> 54 Kredytobiorca TAK NIE 50 ustęp występuje, gdy na etapie zawierania Umowy Kredytu pojawi się pośrednik, wówczas należy wpisać nazwę pośrednika kredytowego oraz nazwę i adres siedziby; w przypadku pośrednika kredytowego Blue Media fragment zdania o treści: adres do korespondencji #adres korespondencyjny pośrednika kredytowego# nie występuje; wymienić dane wszystkich pośredników, którzy uczestniczą w procesie udzielenia Kredytu 51 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku 52 paragraf występuje w przypadku nowych Klientów 53 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku 54 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku Strona 6 z 12

7 Załącznik Nr 3 do PO No A-V- /Retail/15 * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku *** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart PB Umowa nr: <<Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. oraz 56 <<BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. / AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.>> 57 Kredytobiorca TAK NIE 6. Oświadczenia, o których mowa w 58 <<ust. 3 i 4/ ust. 3 5>> można zmieniać za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku, w serwisie transakcyjnym Banku Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: 1) iż Bank, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonania czynności bankowych, których jest stroną, 2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich i ich poprawiania, 3) o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku za pośrednictwem BOK oraz w placówkach Banku, 4) o możliwości wyrażenia lub odwołania zgody na: otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Banku innych niż Bank, <<*przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej/**otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na używanie dla celów marketingowych udostępnionych przeze niego Bankowi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych>>, 60 <<na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. oraz 61 <<BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. / AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.>> za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku oraz w serwisie transakcyjnym Banku. 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać dotyczące go dane osobowe do: 1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi system Bankowy Rejestr, 2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a, 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe <<Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. oraz 63 <<BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. / AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.>> 64 Kredytobiorca TAK NIE Kredytobiorca oświadcza, iż rachunek bankowy, z którego zrealizowany zostanie przelew bankowy stanowiący wyraz oświadczenia woli Kredytobiorcy zawarcia Umowy oraz służący weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy zrealizowany zostanie z rachunku bankowego którego jedynym posiadaczem jest Kredytobiorca. 2. Środki pieniężne wpłacone przez Kredytobiorcę pochodzące z przelewu, o którym mowa w ust. 1, po pozytywnej weryfikacji zgodności danych zawartych w tym przelewie, z danymi wskazanymi przez Kredytobiorcę we Wniosku, zostaną zwrócone na rachunek nadawcy przelewu najpóźniej następnego dnia roboczego przypadającego po dniu dokonania weryfikacji danych <<Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia #pełna nazwa ubezpieczenia#. Warunki przystąpienia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają odpowiednio Oświadczenia o przystąpieniu do Ubezpieczenia wskazane na Wniosku oraz #nazwa OWU#. 2. Kredytobiorca oświadcza, że przed przystąpieniem do ubezpieczenia/eń, o którym/ych mowa w ust. 1, udostępniono mu tekst 68 #nazwa OWU# oraz przekazano mu Kartę/y Produktu.>> <<Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do ubezpieczenia #pełna nazwa ubezpieczenia# stanowi zabezpieczenie spłaty Kredytu. Rezygnacja Kredytobiorcy z ubezpieczenia nie stanowi zmiany warunków Umowy. Bank nie wymaga innych zabezpieczeń spłaty Kredytu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia>> <<W związku z otrzymaniem karty kredytowej World Elite MasterCard, Kredytobiorca wyraża zgodę na udostępnianie mu przez MasterCard International Incorporated z siedzibą przy 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA (MasterCard ) możliwości bezpłatnego skorzystania z usług oferowanych w ramach Pakietu Travel World Elite, 55 zgoda pojawia się tylko wtedy, gdy pojawiła się na Wniosku i przyjmuje wartość zaznaczoną na Wniosku 56 nazwa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obowiązuje od momentu zmiany nazwy przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 57 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku 58 wybrać odpowiednio 59 paragraf występuje w przypadku Klientów posiadających relację z Bankiem w momencie zawarcia niniejszej Umowy 60 zapis pojawia się tylko wtedy, gdy Klient miał zarejestrowaną zgodę w systemie operacyjnym mbanku zanim złożył wniosek o Kredyt 61 nazwa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obowiązuje od momentu zmiany nazwy przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 62 zgoda pojawia się tylko wtedy, gdy pojawiła się na Wniosku i przyjmuje wartość zaznaczoną na Wniosku 63 nazwa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obowiązuje od momentu zmiany nazwy przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 64 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku 65 paragraf występuje tylko w przypadku umów i potwierdzeń zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 66 paragraf występuje tylko w przypadku, gdy Klient na etapie wniosku przystąpił do jakiegokolwiek ubezpieczenia lub niniejsza Umowa dotyczy karty World Elite 67 ustępy występują tylko w przypadku, gdy Klient na etapie wniosku przystąpił do jakiegokolwiek ubezpieczenia; należy wymienić wszystkie nazwy ubezpieczeń i OWU 68 należy wskazać wszystkie nazwy OWU 69 ustęp występuje tylko dla Ubezpieczenia Spłaty Karty lub Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus 70 ustępy występują tylko w przypadku, gdy niniejsza Umowa dotyczy karty World Elite Strona 7 z 12

8 Umowa nr: opisanych w Warunkach Pakietu Travel World Elite, świadczonych przez podmioty (Usługodawcy) działające na zlecenie MasterCard. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zostały mu udostępnione Warunki Pakietu Travel World Elite. Podstawę udostępniania przez MasterCard możliwości korzystania z usług w ramach Pakietu Travel World Elite przez Usługodawców stanowi Umowa zamówienia opcji usług dodatkowych wybranych przez wydawcę, zawarta pomiędzy MasterCard i BRE Bank SA (od 22 listopada 2013 r. używający nazwy mbank Spółka Akcyjna lub mbank S.A.) w dniu <<* i *** r. /** r.>> Zmiana podmiotów działających na zlecenie MasterCard, świadczących usługi w ramach Pakietu Travel World Elite, a także zmiana Warunków Pakietu Travel World Elite nie stanowią zmiany niniejszej Umowy. Bank przekazuję informację o zmianach podmiotów świadczących usługi w ramach Pakietu Travel World Elite oraz zmianach Warunków Pakietu Travel World Elite za pośrednictwem strony internetowej Banku na dwa tygodnie przed wejściem w życie tych zmian. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że reklamacje dotyczące wykonania usług powinny być zgłaszane do Usługodawców za pośrednictwem dostawcy usług Concierge. 5. W związku z przyznaniem karty kredytowej World Elite MasterCard Kredytobiorca wyraża zgodę na przystąpienie do programu Priority Pass oraz otrzymanie karty Priority Pass uprawniającej do korzystania z salonów lotniskowych na lotniskach całego świata, na warunkach określonych w Warunkach użytkowania karty Piority Pass przez Użytkowników kart wydanych do jego rachunku karty kredytowej. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał w/w Warunki. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Priority Pass Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 19 Bartlett Street, South Croydon, Surrey, CR2 6TB w celu świadczenia usług w ramach programu Priority Pass i wykonywania operacji dokonanych kartą Priority Pass Kredytobiorca upoważnia mbank S.A. do pobierania środków przeznaczonych na pokrycie dodatkowych opłat związanych z Kartą Priority Pass a wymienionych w Taryfie z posiadanego przez Kredytobiorcę rachunku karty kredytowej World Elite MasterCard, zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą, nawet jeżeli pobranie tej opłaty spowoduje przekroczenie limitu na ww. rachunku karty kredytowej World Elite MasterCard.>> Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy karty kredytowej, o ile nie wykonał żadnej operacji przy użyciu tej karty. W takim przypadku Bank obowiązany jest zwrócić Kredytobiorcy kwotę poniesionych opłat. 2. Termin odstąpienia w trybie określonym powyżej jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem złoży w Banku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 3. Skuteczne odstąpienie od Umowy oznacza, że traktuje się ją jako niezawartą a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Skuteczne odstąpienie od Umowy oznacza, że traktuje się ją jako niezawartą, a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w placówce Banku lub wyśle je na adres korespondencyjny, wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego. 3. Kredytobiorca niezwłocznie zwraca do Banku kwotę wypłaconego Kredytu wraz z odsetkami w wysokości #wpisać wysokośc odsetek w stosunku dziennym# zł. w stosunku dziennym, za okres od dnia wypłaty Kredytu do dnia jego spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 18 Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy i odmowy udostępnienia Kredytu, jeżeli: 1) Kredytobiorca złożył w Banku dokumenty lub przedstawił informacje, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym, 2) Bank stwierdził, że dokumenty będące podstawą udzielenia Kredytu są sfałszowane. 19 Jeśli Kredytobiorca nie dopełnia obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie, Bank najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu jej obowiązywania zawiadomi Kredytobiorcę o obowiązku spłaty Kredytu z nadejściem terminu jego spłaty i nie przedłużeniu czasu obowiązywania Umowy Kredytobiorca może bezpłatnie, w każdym czasie, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Kredytobiorca może złożyć wypowiedzenie Umowy w formie <<* i **pisemnej albo ustnej za pośrednictwem BOK/***pisemnej>>, a w przypadkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę w formie elektronicznej. 3. Okres wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę, w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej, liczony jest od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu wysłanego na adres korespondencyjny podany przez Bank. <<* i **W przypadku wypowiedzenia złożonego za pośrednictwem BOK, liczony jest od dnia złożenia oświadczenia podczas rozmowy telefonicznej>> Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: 1) złożenia fałszywych dokumentów, oświadczeń lub podania nieprawdziwych danych na podstawie, których Bank dokonał oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy i które to dane stanowiły podstawę udzielenia Kredytu, 2) utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy w zakresie umożliwiającym udzielenie Kredytu w wysokości określonej w Umowie, 3) naruszenia postanowień Umowy, tj. niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków Kredytobiorcy wynikających z Umowy lub niedokonania spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych należności, Strona 8 z 12

9 Załącznik Nr 3 do PO No A-V- /Retail/15 * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku *** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart PB Umowa nr: 4) naruszenia przez Kredytobiorcę postanowień Regulaminów wskazanych w 71 << 22/ 23/ 24>>, w tym niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w niniejszych Regulaminach, 5) powzięcia wiarygodnej i udokumentowanej informacji o zamiarze rezygnacji z karty przez Kredytobiorcę, 6) gdy rachunek karty nie wykazuje żadnych obrotów przez okres 6 miesięcy od dokonania ostatniej transakcji albo od dnia zawarcia Umowy, przy czym naliczanie opłat i pobieranie prowizji przez Bank nie stanowi transakcji płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. 2. Okres wypowiedzenia Umowy przez Bank liczony jest od dnia doręczenia Kredytobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu, na podany przez niego adres zarejestrowany w systemie Banku. 3. Wypowiedzenie Umowy przez Bank wymaga zachowania formy pisemnej, o ile Umowa lub Regulamin nie stanowią inaczej. 22 Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia: 1) w przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu wobec zmian Taryfy, 2) w innych przypadkach określonych w Regulaminie. Postanowienia końcowe Nie stanowią zmiany Umowy wymagającej zawarcia Aneksu: 1) zmiana rachunku do spłaty Kredytu, daty generowania wyciągu, 72 <<wysokości automatycznej spłaty>> dokonywane na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, 2) zmiany wysokości oprocentowania Kredytu, stawek opłat i prowizji na rzecz Banku odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Umowie. 2. Wszelkie pozostałe zmiany Umowy, o ile nie stanowi ona inaczej, wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba że stanowi ona inaczej, z zastrzeżeniem ust Zmiana postanowień Umowy w przypadkach uzgodnionych z Bankiem, może odbyć się również w formie elektronicznej zgodnie z Regulaminem Integralną część Umowy stanowią: 1) #wpisać odpowiednią nazwę Regulaminu kart kredytowych#, 2) #wpisać nazwę TPiO#, 3) #wpisać nazwę Regulaminu reklamacji# 4) 73 #wpisać nazwę Regulaminu rachunków# 5) 74 Regulamin Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy udostępnił Kredytobiorcy dokumenty, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty, o których mowa powyżej. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter Główne miejsce wykonywania działalności Banku mieści się w Warszawie, ul. Senatorska 18 zaś adres poczty elektronicznej to 2. Spory powstałe miedzy Kredytobiorcą a Bankiem mogą być rozstrzygane: 1) w drodze polubownej, 2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego, 3) przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 3. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego opisane są na stronie internetowej 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, a językiem właściwym do porozumiewania się z Kredytobiorcą jest język polski. 5. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest także Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona do rozpoznawania skarg na działanie Banku. 6. Art. 59 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie znajduje zastosowania z uwagi na rodzaj kredytu udzielonego na podstawie Umowy <<Umowę/Potwierdzenie zawarcia Umowy>> sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy. 2. *Uzyskanie dostępu do serwisu transakcyjnego Banku jest możliwe na stronie internetowej Banku w zakładce o nazwie mbank - dawny MultiBank. O zmianie sposobu lub mechanizmu dostępu do serwisu transakcyjnego, Bank poinformuje w sposób określony w Regulaminie. Zmiana, o której mowa powyżej nie stanowi zmiany postanowień 76 <<niniejszej Umowy/Umowy, której niniejsze Potwierdzenie dotyczy>> występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach; 23 występuje dla Umów /Potwierdzeń zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej i jest paragraf o ubezpieczeniach oraz Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i nie ma paragrafu o ubezpieczeniach ; 24 występuje dla Umów i Potwierdzeń zawieranych w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku i jest paragraf o ubezpieczeniach 72 występuje w przypadku, gdy rachunkiem do spłaty jest rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 73 punkt występuje jeżeli karta jest powiązana z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym 74 występuje jeśli Kredytobiorca będzie korzystał z promocji, której warunki są opisane w dodatkowym Regulaminie. Wpisać właściwą nazwę regulaminu promocji 75 wybierz odpowiednie określenie dokumentu 76 wybierz odpowiednie określenie dokumentu Strona 9 z 12

10 Umowa nr: 77!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku. data, podpis Kredytobiorcy 78 Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy Imię i Nazwisko Małżonka Kredytobiorcy!!.. 79 <<PESEL/Seria i nr paszportu>> Podpis/y/ złożono w mojej obecności. Podpis... pieczątka funkcyjny i podpis upoważnionego pracownika/ przedstawiciela Banku Wyjaśnienia: 1/ Adres do korespondencji: * i **mbank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, Łódź 2 ***mbank S.A. Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź 2/ Dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 80 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO UBEZPIECZENIA Dane osobowe Kredytobiorcy który przystąpił do Ubezpieczenia Imię Nazwisko Numer PESEL Potwierdza się, że wyżej wskazany Kredytobiorca przystąpił do grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Karty zawartej w dniu r. pomiędzy BRE Bankiem SA (obecnie mbank S.A.) a #wpisać nazwę Ubezpieczyciela# w zakresie: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, całkowita i trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz czasowa niezdolność do pracy spowodowana pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Miesięczna opłata z tytułu Ubezpieczenia Spłaty Karty wynosi: 0,35% od kwoty salda zadłużenia na ostatni dzień danego cyklu rozliczeniowego. Do salda zadłużenia nie są wliczane transakcje niezaksięgowane Suma ubezpieczenia, zakres ochrony, prawa i obowiązki Ubezpieczonego oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Karty dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych Oddział Bankowości Detalicznej (MultiBank). W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Karty dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych Oddział Bankowości Detalicznej (MultiBank), Kredytobiorca powinien dokonać zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące ubezpieczenia można składać w banku lub u Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące likwidacji szkody i wysokości odszkodowania, będą rozpatrywane wyłącznie przez Ubezpieczyciela. Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji z Ubezpieczenia Spłaty Karty na podstawie oświadczenia złożonego Ubezpieczającemu w formie pisemnej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Spłaty Karty dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych Oddział Bankowości Detalicznej (MultiBank) sekcja z podpisami dla Umów Kredytu; sekcja z podpisami nie występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie elektronicznej 78 występuje gdy do zawarcia umowy kredytu konieczna jest zgoda małżonka 79 PSESL występuje zawsze dla obywateli RP, seria i nr paszportu występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 80 Ten fragment pojawia się tylko w przypadku gdy Klient na etapie wniosku przystąpił do Ubezpieczenia Spłaty Karty Strona 10 z 12

11 Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku *** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart PB!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku /Retail/15 Umowa nr: 82 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO UBEZPIECZENIA Dane osobowe Kredytobiorcy, który przystąpił do Ubezpieczenia Imię Nazwisko Numer PESEL Potwierdza się, że wyżej wskazany Kredytobiorca przystąpił do grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus zawartej w dniu r. pomiędzy BRE Bankiem SA (obecnie mbank S.A.) a #wpisać nazwę Ubezpieczyciela# w zakresie: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, całkowita i trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz czasowa niezdolność do pracy spowodowana pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Miesięczna opłata z tytułu Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus wynosi: 0,35% od kwoty salda zadłużenia na ostatni dzień danego cyklu rozliczeniowego. Do salda zadłużenia nie uwzględnia się do jego obliczenia transakcji niezaksięgowanych. Suma ubezpieczenia, zakres ochrony, prawa i obowiązki Ubezpieczonego oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mbank Bankowość Detaliczną BRE Banku SA. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mbank Bankowość Detaliczną BRE Banku SA, Kredytobiorca powinien dokonać zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące ubezpieczenia można składać w banku lub u Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące likwidacji szkody i wysokości odszkodowania, będą rozpatrywane wyłącznie przez Ubezpieczyciela. Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji z Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus na podstawie oświadczenia złożonego Ubezpieczającemu w formie pisemnej, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mbank Bankowość Detaliczną BRE Banku SA. 83!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku 84 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO UBEZPIECZENIA Dane osobowe Kredytobiorcy/Posiadacza karty, który przystąpił do Ubezpieczenia Imię Nazwisko Numer PESEL Potwierdza się, że wyżej wskazany Kredytobiorca/Posiadacz karty przystąpił do grupowej Umowy Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż zawartej w dniu r pomiędzy BRE Bankiem SA (obecnie mbank S.A.) a #wpisać nazwę Ubezpieczyciela# w zakresie: Ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Natychmiastowej Pomocy Assistance i Transportu Medycznego, Pobytu w Szpitalu, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Opóźnienia Dostarczenia Bagażu Podróżnego, Utraty lub Uszkodzenia Bagażu Podróżnego, Opóźnienia Odlotu, Rabunku Rzeczy Osobistych, Odwołania lub Skrócenia Podróży Zagranicznej, Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym. Miesięczna opłata z tytułu Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż w stosunku do każdego Kredytobiorcy/Posiadacza karty wynosi 11,99 zł miesięcznie. 81 Sekcja z podpisem nie występuje dla Umów zawieranych w formie elektronicznej 82 Ten fragment pojawia się tylko w przypadku gdy Klient na etapie wniosku przystąpił do Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus 83 Sekcja z podpisem nie występuje dla Umów zawieranych w formie elektronicznej 84 Ten fragment pojawia się tylko w przypadku gdy Klient na etapie wniosku przystąpił do Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż Strona 11 z 12

12 Umowa nr: Suma ubezpieczenia, zakres ochrony, prawa i obowiązki Ubezpieczonego oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez mbank S.A. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez mbank S.A, Kredytobiorca/Posiadacz karty powinien dokonać zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące ubezpieczenia można składać w banku lub u Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące likwidacji szkody i wysokości odszkodowania, będą rozpatrywane wyłącznie przez Ubezpieczyciela. Kredytobiorca/Posiadacz karty ma prawo do rezygnacji z Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż na podstawie oświadczenia złożonego Ubezpieczającemu w formie pisemnej, przez telefon lub za pośrednictwem systemu transakcyjnego, o ile Ubezpieczający udostępnił taką funkcjonalność, zgodnie z Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez mbank S.A. 85!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku 86 W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić, podpisać i przesłać na wskazany poniżej adres korespondencyjny Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Adres korespondencyjny Banku: * i **mbank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, Łódź 2 ***mbank S.A. Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź 87 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być również złożone na adres pośrednika kredytowego wskazany w Umowie. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ NR #NR UMOWY# Dane Kredytobiorcy: Imię i Nazwisko: Nr PESEL: Adres zamieszkania:... Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy nr #nr umowy # z dnia #data zawarcia umowy#, zawartej z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18. Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową, od której odstępuję proszę przesłać na rachunek bankowy: nazwa Banku i nr rachunku.. data i podpis Kredytobiorcy 85 Sekcja z podpisem nie występuje dla Umów zawieranych w formie elektronicznej 86 W przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu prezentowane jest w oddzielnym pliku PDF 87 Występuje jeśli pośrednik kredytowy wydaje Umowę Kredytobiorcy Strona 12 z 12

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> mbank S.A. 1 2 zawarta w dniu pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> mbank S.A. 1 zawarta w dniu pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

<>

<<POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO nr >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ NR

UMOWA O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ NR * oznacza że zapis stosuje się w przypadku mbanku dawnego MultiBanku mbank S.A. Załącznik Nr 3 do PO No A-V- /Retail/14 UMOWA O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ NR zawarta w dniu 1 #data zawarcia umowy#

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY...

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY... Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 25 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Obowiązuje od 28.07.2016 r. do 12.10.2016 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.)

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.) REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Nest Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty Nest Kredytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 28 lutego 2017 r.

Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 28 lutego 2017 r. Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 28 lutego 2017 r. Spis treści 1. Rola Regulaminu... 3 2. Pojęcia używane w Regulaminie...

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach

Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach I Organizator Promocji 1. Promocja Zamień kartę na preferencyjnych warunkach, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank)

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu:

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu: Umowa Kredytu Kredyt Gotówkowy nr I Część odczytywana przez operatora mlinii Parametry Kredytu: 1. Kwota kredytu gotówkowego złotych polskich. 2. Całkowita kwota kredytu złotych polskich. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie na

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo