I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH. Autor: Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego - Maciej Ludwicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH. Autor: Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego - Maciej Ludwicki"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH Autor: Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego - Maciej Ludwicki 19 grudnia 2013 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział I... 2 Wprowadzenie... 2 Rozdział II... 4 Wskaźniki skuteczności i efektywności szkoleń... 5 I. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia II. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy III. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu IV. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń V. Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia VI. Liczba i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe, w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie VII. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych Rozdział III Wnioski

3 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ROZDZIAŁ I Rezultatem organizacji szkoleń przez powiatowe urzędy pracy powinien być istotny wpływ na poprawę sytuacji osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem (poszukujących pracy) poprzez podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia, a w konsekwencji zwiększenia szans na zatrudnienie. Poza celem edukacyjnym udział w szkoleniach winien przyczynić się do wzrostu motywacji do podjęcia pracy i utrzymania jej a także zwiększyć poczucie sprawstwa, skuteczności oraz własnej wartości jako kandydata na pracownika na rynku pracy. W odniesieniu do pracodawców, szkolenia sprzyjają zwiększeniu produkcyjności bezrobotnych, a także ich mobilności na rynku pracy. Mając na uwadze wydatkowanie środków publicznych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu potwierdzeniem racjonalnego wydatkowania tych środków finansowych na szkolenia powinna być ich wysoka skuteczność i efektywność. WPROWADZENIE W roku 2013 zrealizowano 1 szkolenie grupowe dla łącznej grupy 13 osób oraz 13 szkoleń indywidualnych. Na szkolenia skierowano łącznie grupę 26 osób uprawnionych: 18 mężczyzn oraz 8 kobiet. Źródłem finansowania szkoleń był Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. Oprócz szkoleń typowo zawodowych wzorem lat ubiegłych organizowane było również szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 13 osób. 2

4 Łącznie szkolenie to ukończyło 10 osób, a więc wydano 10 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (zgodnie z zapisem 66 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. Nr 177, poz z późn zm.) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może być wydane, jeżeli uczestnik zrealizował wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia, a jego obecność na zajęciach w każdej części szkolenia był nie niższa niż 80% liczby godzin określonych programem szkolenia). Spośród wszystkich uczestników szkolenia dwie osoby podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia, zaś dwie osoby po jego zakończeniu. Łącznie zorganizowano trzynaście szkoleń indywidualnych. Siedem szkoleń było finansowanych z Funduszu Pracy a pozostałe sześć z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród kierunków szkoleń organizowanych w formie szkoleń indywidualnych wyróżnić można: kurs prawa jazdy kategorii C+E (2 szkolenia); kurs na operatora koparki jednonaczyniowej do 0.8, kl. III; kurs na kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym również na wózki zasilane gazem z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowej; operator ładowarki jednonaczyniowej do 2,5m 3 kl. III; kurs na operatora żurawi przenośnych (kat. II Ż); kurs spawacza metodą MIG-131 i MAG-135; kurs pilarza-drwala; kurs na przewóz rzeczy kierowców wykonujących transport drogowy kwalifikacja wstępna przyspieszona (2 szkolenia); kurs spawacza metodą TIG-141; kurs prawa jazdy kategorii C; kurs spawacza metodą MAG, co daje łączną liczbę 14 (wraz z szkoleniem grupowym Szukam Pracy) realizowanych kierunków szkoleń. 3

5 ROZDZIAŁ II W rozumieniu 83. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r., nr 177 poz z późn. zm.) powiatowy urząd pracy gromadzi dane oraz dokonuje analiz skuteczności i efektywności organizacji szkoleń, uwzględniając następujące wskaźniki: 1) liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; 2) liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 3) liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu; 4) koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń; 5) przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia; 6) liczbę i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe, w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie; 7) liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych. 4

6 WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ I. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Spośród łącznej grupy 26 osób uprawnionych skierowanych na szkolenie 3 osoby będące uczestnikami szkolenia grupowego Szukam Pracy nie ukończyły szkolenia, co stanowi 12% do ogółu osób rozpoczynających szkolenie. Powodem nieukończenia szkolenia przez te osoby było niepodjęcie szkolenia po skierowaniu przez jedną osobę oraz podjęcie pracy przez dwie osoby. Biorąc pod uwagę szkolenie grupowe, można stwierdzić, iż w stosunku do wszystkich osób rozpoczynających szkolenie grupowe 26 osób, 3 osoby (12%) spośród nich nie ukończyło szkolenia z wynikiem pozytywnym nie uzyskując tym samym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenia indywidualne ukończyło 13 osób, tj. wszyscy spośród rozpoczynających szkolenie. W tym przypadku odsetek osób, które nie ukończyły szkolenia wynosi 0%. Można zatem wywnioskować, iż każdy z uczestników szkoleń indywidualnych stawał się jego absolwentem z wynikiem pozytywnym, co pozwala wysunąć hipotezę, iż kandydaci na szkolenia indywidualne posiadają silniejszą motywację do ukończenia szkolenia. Poniżej, w postaci wykresu kołowego zostały zobrazowane wyniki analizy dot. liczby i odsetka osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Wykres 1. Odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenia. Źródło: opracowanie własne. 5

7 II. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1. Liczba i odsetek osób przeszkolonych wg statusu w rozumieniu ustawy. Wszyscy uczestnicy szkoleń w momencie kierowania ich na szkolenie posiadali status osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2, ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą. 2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych wg płci. Spośród wszystkich osób rozpoczynających szkolenie 17 z nich, tj. 74% osób stanowili mężczyźni, 6 osób, czyli 26% stanowiły kobiety. Uczestnikami szkoleń w większej części byli zatem przedstawiciele płci męskiej. Poniżej, w formie tabelarycznej przedstawiono dane dotyczące płci uczestników szkoleń. Tabela 1. Struktura uczestników według płci. Płeć indywidualne grupowe ogółem liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek mężczyzna % 4 40% 17 74% kobieta 0 0% 6 60% 6 26% Źródło: opracowanie własne. 3. Liczba i odsetek osób przeszkolonych wg wieku. Poddając analizie strukturę wieku uczestników szkoleń można stwierdzić, iż najliczniejszą grupę (16-osobową), liczącą 70% ogółu wszystkich uczestników szkoleń stanowiły osoby od 26 do 49 roku życia. Kolejną grupę stanowiło 6 uczestników znajdujących się w przedziale wiekowym do 25 roku życia mieszcząc się w 26% ogółu uczestników szkoleń. Najmniej liczną grupą były osoby od 50 roku życia, których w sumie było 1, co stanowi 4% ogółu. Zobrazowane dane porównawcze struktury wieku uczestników szkolenia grupowego i szkoleń indywidualnych w postaci przestrzennego wykresu kolumnowego zostały zamieszczone na następnej stronie. 6

8 Wykres 2. Porównanie podziału uczestników szkoleń indywidualnych i grupowych pod względem wieku. Źródło: opracowanie własne. Porównując strukturę wieku uczestników szkoleń grupowych i indywidualnych można wywnioskować, iż wśród uczestników szkoleń można zauważyć tendencję sinusoidalną wieku uczestników. Najliczniejszą grupą uczestników były osoby w przedziale wekowym od 26 do 49 lat. 4. Liczba i odsetek osób przeszkolonych wg poziomu wykształcenia. Najwięcej przeszkolonych osób stanowili uczestnicy z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (8 osób) stanowiący 35% wszystkich uczestników szkoleń. Kolejną najliczniejszą grupą były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (6 osób) - 26% ogółu osób przeszkolonych. Kolejną grupą były po 4 osoby z wykształceniem średnim ogólnym, średnim zawodowym i policealnym, stanowiący po 17% ogółu przeszkolonych. Jedna osoba posiada wykształcenie wyższe, co stanowi 4% ogółu przeszkolonych. Wyniki analizy zostały zobrazowane za pomocą wykresu kołowego zamieszczonego na następnej stronie. 7

9 Wykres 3. Struktura wykształcenia wśród uczestników szkoleń. Źródło: opracowanie własne. Porównując poziom wykształcenia uczestników szkoleń grupowych i indywidualnych można wywnioskować, iż najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym, liczący 10 osób spośród uczestników szkoleń grupowych i stanowiący 40% ich ogółu. Następnie, wg liczebności grup wyodrębnionych pod względem poziomu wykształcenia uczestników szkolenia, wymienić można zbiór osób z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym, liczącym 8 osób spośród wszystkich uczestników szkoleń grupowych i stanowiący 32% ich ogółu. Pięć osób znalazło się w grupie osób, które ukończyły gimnazja i szkoły podstawowe stanowiąc 20% przeszkolonych w formie grupowej. Po jednej osobie liczyły zbiory osób z wykształceniem średnim ogólnym oraz wyższym w przypadku szkoleń grupowych stanowiąc odpowiednio 4% ogółu. Dwuosobowy zbiór absolwentów szkoleń indywidualnych liczyły osoby, które ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe i policealne stanowiąc po 15% ogółu przeszkolonych w formie indywidualnej. Grupa z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej licząca 6 osób stanowiła 46% wszystkich uczestników szkoleń indywidualnych. Jedna osoba z wykształceniem wyższym będąc 8% odsetkiem ogółu została przeszkolona w formie szkolenia indywidualnego. Powyższa analiza została zobrazowana w postaci przestrzennego wykresu słupkowego znajdującego się na następnej stronie. 8

10 Wykres 4. Porównanie struktury poziomu wykształcenia wśród uczestników szkoleń indywidualnych i grupowych. Źródło: opracowanie własne. 5. Liczba i odsetek osób przeszkolonych wg miejsca zamieszkania. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie uczestników szkoleń pod kątem ich miejsca zamieszkania należy zauważyć, iż w przypadku szkoleń indywidualnych większą grupę stanowili mieszkańcy wsi grupa ta liczyła 9 osób i stanowiła 69% przeszkolonych w formie indywidualnej. Pozostała cześć absolwentów szkoleń indywidualnych stanowiła grupa 4-osobowa (31% ogółu absolwentów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione). W przypadku formy grupowej większość przeszkolonych osób stanowili mieszkańcy miast w liczbie 6 osób, co stanowi 60% ogółu wszystkich przeszkolonych w firmie grupowej. Mieszkańcami wsi były tylko 4 osoby (40% ogółu absolwentów szkoleń grupowych). Szczegółowe dane zostały zobrazowane na wykresie znajdującym się na kolejnej stronie. 9

11 Wykres 5. Struktura miejsca zamieszkania wśród uczestników szkoleń. Źródło: opracowanie własne. Mieszkańcami miast było 43% uczestników szkoleń, tj. 10 osób, pozostałą część 57% stanowiło 13 osób mieszkających na wsi. 6. Liczba i odsetek osób przeszkolonych wg przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Spośród wszystkich 26 osób rozpoczynających szkolenie, 24 z nich znajdowało się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Koncentrując się na art. 49 ustawy mówiącym o osobach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy można zaobserwować, iż w czołówce najliczniejszych grup znaleźli się bezrobotni bez wykształcenia średniego licząc 14 osób, co stanowi 61% ogółu wszystkich uczestników szkoleń. Kolejną najliczniejszą grupą przeszkolonych był zbiór osób bezrobotnych długotrwale, liczył on 12 osób, co stanowi 52 ogółu absolwentów szkoleń. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych stanowili grupę 7-osobową, stanowiąc 30% ogółu przeszkolonych. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego liczyli 9 osób, czyli 39% ogółu. Bezrobotni do 25 roku życia tworzyli grupę 6-osobową, stanowiąc 26% ogółu. Czterech bezrobotnych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia stanowili 17% ogółu przeszkolonych Bezrobotne kobiety, który nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz niepełnosprawni licząc po równo w każdej z grup 2 osoby stanowili po 9% wszystkich absolwentów szkoleń. Bezrobotni po 50 roku życia oraz bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia liczyli odpowiednio po 1 osobie, stanowiąc 4% ogółu przeszkolonych. 10

12 Nie odnotowano uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez tutejszy urząd pracy osób bezrobotnych, które po zakończeniu kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy nie podjęły zatrudnienia. Tabela poniżej prezentuje analizę uczestników szkoleń według przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Tabela 2. Struktura uczestników szkoleń według przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. * Status wg art. 49 ustawy indywidualne grupowe ogółem liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek bezrobotni do 25 roku życia 3 23% 3 30% 6 26% bezrobotni długotrwale 2 15% % 12 52% bezrobotni, którzy nie podjęli zatrudnienia po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa 0 0% 0 0% 0 0% w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy bezrobotne kobiety, która nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 0% 2 20% 2 9% bezrobotni powyżej 50 roku życia 1 8% 0 0% 1 4% bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 0 0% 7 70% 7 30% bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 3 23% 6 60% 9 39% bezrobotni bez wykształcenia średniego 8 62% 6 60% 14 61% bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku 2 15% 2 20% 4 17% życia bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 0 0% 1 10% 1 4% zatrudnienia bezrobotni niepełnosprawni 2 15% 0 0% 2 9% Źródło: opracowanie własne. III. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony jest wg zapisu 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. Nr 177, poz z późn zm.), jako stosunek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu do liczby osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenie. 11

13 Z grupy 23 osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenia rozpoczęte w 2013 r., w trakcie szkolenia lub w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu, zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą podjęły 4 osoby, zatem wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 17,39%. Szkolenie grupowe z wynikiem pozytywnym ukończyło 10 osób. Z grupy tej 2 osoby w trakcie szkolenia a 1 w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia podjęło zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczęło działalność gospodarczą, co stanowi 30,00% (w stosunku do liczby osób kończących szkolenie grupowe). Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione ukończyło 13 osób, jedna z nich w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia (lub w trakcie) podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczęło działalność gospodarczą, co stanowi 7,69% (w stosunku do osób kończących szkolenie w trybie indywidualnym). Powyższe dane obrazuje tabela zamieszczona pod tekstem. Tabela 3. Zestawienie liczby i odsetka osób zatrudnionych w trakcie trwania szkoleń oraz w okresie 3 miesięcy po ich zakończeniu. Zatrudnienie indywidualne grupowe ogółem liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek w trakcie szkolenia 0 0,00% 2 20,00% 2 7,69% w okresie 3 miesięcy od zakończonego szkolenia 1 7,69% 1 10,00% 2 8,69% Suma 1 7,69% 3 30,00% 4 17,39% Źródło: opracowanie własne. Powyższe dane nie odzwierciedlają całej efektywności za 2013 r. ponieważ przy szkoleniach: kurs na prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona C+E, kurs na spawacza metodą MAG-135, kurs na pilarza drwala 3-miesięczny okres po zakończeniu szkolenia upływa w terminie późniejszym niż z dniem sporządzenia niniejszej analizy, tj. z końcem stycznia 2014 r. Dodatkowo 3 osoby (13% z wszystkich uczestników szkolenia) zostało wyrejestrowanych z innych powodów niż z tytułu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jedna osoba została wykreślona z ewidencji osób bezrobotnych z powodu niepodjęcia szkolenia po skierowaniu, jedna została wykreślona z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez 12

14 nieprzerwany okres 90 dni, jedna osoba nie stawiła się w urzędzie w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. IV. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń. Zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) kosztem szkolenia jest: a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ww. ustawy, c) koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia, d) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych, e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W roku 2013 na organizację szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach poniesiono łącznie koszty w wysokości , 61 zł, w tym: należności dla jednostki: , 30 zł; koszty dojazdu: 2 517, 81 zł; badania lekarskie: 1 251, 50 zł. Biorąc pod uwagę powyższe dane można obliczyć, że: - całkowity koszt szkoleń (CK): , 61 zł; - liczba osób zatrudnionych (LZ): 4; 13

15 CK , 61zł koszt ponownego zatrudnienia = = = 6 640, 65 zł LZ 4 V. Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia. 1. Przeciętny koszt szkolenia wyliczany na podstawie następujących mierników: - suma kosztów zakończonych szkoleń (CK): , 61 zł - liczba bezrobotnych rozpoczynających szkolenie (LR): 26 CK , 61 zł przeciętny koszt szkolenia= = = 1 021, 64 zł LR Koszt osobogodziny wyliczany na podstawie następujących mierników: - suma kosztów zakończonych szkoleń (CK): , 61 zł - suma godzin zorganizowanych szkoleń (GS): godz. CK , 61 zł koszt osobogodziny = = = 15, 27 zł GS godz. VI. Liczba i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe, w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie. W 2013 roku wnioski na dofinansowanie studiów podyplomowych złożyło 5 osób w zakresie: psychologia transportu, kwalifikacje pedagogiczne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii zarządzania i coachingu oraz kwalifikacje pedagogiczne. Wszystkie wnioski rozpatrzone zostały negatywnie ze względu na brak zasadności ich realizacji lub ograniczoną pulę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy. Do tutejszego urzędu pracy w 2013 roku wpłynął jeden wniosek o finansowanie kosztów egzaminu spawacza metodą MAG-135 oraz metodą TIG-141, który został rozpatrzony pozytywnie i został ukończony z wynikiem pozytywnym. Zatem 14

16 liczba osób, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym wynosi 1, a odsetek równa się 100%. VII. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych. 1. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione po zdaniu egzaminu: - od dnia zdania pozytywnie egzaminu, nie minął jeszcze okres 3 miesięcy. 2. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione po uzyskaniu licencji: nie zostały złożone wnioski. 3. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione po ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej: nie zostały złożone wnioski. 4. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione w 2013 r. po ukończeniu studiów podyplomowych: - żadna osoba nie rozpoczęła ani nie zakończyła studiów podyplomowych w roku

17 ROZDZIAŁ III Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach na rzecz klientów tj. osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracowników i osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej są jedną z podstawowych form pomocy oraz usług rynku pracy, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób uprawnionych. W szczególności bardzo popularną formą szkoleń są szkolenia indywidualne, które dla osób nie mających możliwości na podjęcie pracy niejednokrotnie w tej formie pomocy udzielanej przez urząd widzą realną szansę na powrót na rynek pracy oraz szansę rozwoju zawodowego. Niewątpliwie szkolenia są trafną formą pomocy dla osób bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, ale także dla tych, którzy chcą uzupełnić posiadane już kwalifikacje lub zmienić je, aby podjąć zatrudnienie w nowym zawodzie lub też na nowo nabyć utracone kompetencje do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie. Szkolenia kierowane są do najrozmaitszych grup docelowych wyróżnionych ze względu na trudną sytuacji na rynku pracy, w której członkowie tych grup się znaleźli, a głównym założeniem szkoleń jest nie tylko ich wymiar edukacyjny, ale także społeczny, gdyż absolwent szkolenia winien mieć poczucie swojej mocnej pozycji na rynku pracy jako kandydata na pracownika wykwalifikowanego, zdolnego i kompetentnego. Mając na uwadze wagę szkoleń jako szansy na podjęcie zatrudnienia i rozwój zawodowy osób uprawnionych do szkoleń, należy z zaangażowaniem badać potrzeby szkoleniowe osób uprawnionych w celu trafnego określenia kierunków szkoleń dla osób uprawnionych na rok 2014 i sporządzenia realnie odzwierciedlającego potrzeby i wymagania lokalnego rynku pracy planu szkoleń. 16

18 WNIOSKI Propozycje szkoleń ujętych w planie szkoleń stanowią alternatywę dla osób zarejestrowanych, dla których w danym okresie brak jest propozycji odpowiedniej pracy. Ważnym aspektem jest adekwatny do kierunku szkolenia dobór grupy uczestników szkolenia. Znaczącą rolę odgrywa współpraca pomiędzy specjalistą ds. rozwoju zawodowego a doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy oraz liderem klubu pracy oraz innych pracowników urzędu. Ważna jest także aktywne i bieżące zbieranie danych dotyczących badania potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych oraz zawodów i specjalności, na jakie aktualnie istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, aby w przyszłości móc sprawnie i trafnie sporządzać plany szkoleń. Biorąc pod uwagę doświadczenie w organizacji szkoleń indywidualnych w roku 2013 należy podkreślić wagę świadomości wnioskodawców na temat wskazanych przez nich kierunków szkoleń, jednostek szkoleniowych, które mogłaby zrealizować dane szkolenie oraz dalszego kierunku rozwoju zawodowego po ukończeniu szkolenia. Wydawać by się mogło, że skoro osoba sama wybiera kierunek szkolenia jakim jest zainteresowana, to posiada obszerną wiedzę na jego temat: wymogów jakie należy spełnić, aby móc przystąpić do wskazanego przez siebie szkolenia, ilości godzin zapewniających jakościowo dobre przygotowanie do przyszłego zawodu, miejsca oraz instytucji szkoleniowej, która w swojej ofercie zawiera szkolenia, na którym zależy wnioskodawcy. W praktyce niejednokrotnie okazało się, że wnioskodawca nie ma wiedzy na temat rodzaju kwalifikacji jakie nabędzie po ukończeniu wskazanego przez siebie szkolenia, jednostki szkolącej, która zorganizowałaby dane szkolenie oraz pomysłu na swoją dalszą ścieżkę zawodową. Wielu kierunków szkoleń indywidualnych tutejszy urząd nie mógł zrealizować ze względu na brak instytucji szkoleniowych zainteresowanych organizacją danego szkolenia lub z powodu rezygnacji kandydatów na szkolenia z różnych powodów, w tym m. in. ze względu na ograniczone środki finansowe, podjęcie pracy. Ważne jest, aby uświadamiać klientów, iż powinni angażować się w poszukiwanie informacji na temat wskazanych przez siebie szkoleń, zastanowić się nad dalszymi etapami swojego rozwoju zawodowego po ukończeniu szkolenia, zasadności nabycia kwalifikacji zawodowych, o które wnioskują. Świadomy swoich potrzeb szkoleniowych klient pozwala efektywniej dopasować formę wsparcia, a także umożliwia sprawniejszą organizację szkoleń pod kątem rodzaju kwalifikacji zawodowych, które zamierza nabyć w toku szkolenia. 17

19 Szkolenie jest niewątpliwie znaczącym kamieniem milowym dla bezrobotnych w wyjściu na rynek prac i podjęciu zatrudnienia, jednak w niektórych przypadkach wiąże się to tylko z teoretycznie nabyciem lub uzupełnieniem umiejętności lub kwalifikacji. Szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych czy bez doświadczenia zawodowego sama wiedza teoretyczna jest niestety niewystarczająca, aby móc rywalizować na rynku pracy z innymi, bardziej aktywnymi zawodowo. Ważną wskazówką na przyszłość wydaje się być pomysł rozszerzenia zakresu realizowanych szkoleń o część praktyczną tj. np. nad możliwością odbycia stażu po zakończeniu szkolenia, który byłby zgodny z kierunkiem danego szkolenia. Niemniej jednak taką podwójną formą pomocy należałoby objąć jedynie wybrane osoby, zdiagnozowane np. przez doradców zawodowych. Należy tu raz jeszcze podkreślić, iż urzędy powinny pomagać osobom bezrobotnym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ponieważ bez tej pomocy będzie im jeszcze trudniej odnaleźć się na rynku pracy, ale nie można w tej sytuacji liczyć na wysoki wskaźnik efektywności szkoleń. Analizując uzyskane w 2013 roku wskaźniki efektywności po szkoleniach grupowych i indywidualnych należy zauważyć, że niski wskaźnik efektywności szkoleń wiąże się przede wszystkim z brakiem aktywności absolwenta po zakończonym szkoleniu. Często głównym celem klienta urzędu jest podjęcie szkolenia, a nie podjęcie zatrudnienia dzięki szkoleniu. Co prawda szkolenia indywidualne odnoszą się do aktualnych na danym rynku pracy potrzeb szkoleniowych dotyczących konkretnej i specyficznej jednostki, a zatem dają możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych nie ujętych z różnych powodów w wykazie potrzeb szkoleniowych, lecz nie gwarantują wyższej efektywności zatrudnieniowej niż szkolenia grupowe. Szkolenia indywidualne wydają się odpowiadać na zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe konkretnej jednostki w danej chwili na aktualnym rynku pracy, jednak to czy absolwent szkolenia podejmie po szkoleniu zatrudnienie lub rozpocznie własną działalność gospodarczą zależy w większym stopniu od niego samego: jego motywacji, zaangażowania oraz determinacji. Urząd pracy stwarza klientowi warunki do uzyskania zatrudnienia: świadczy usługi rynku pracy, w tym szkolenia, może przedstawić propozycję pracy, wesprzeć finansowo (zasiłek dla bezrobotnych oraz inne) jednak ostateczna decyzja co do wysiłku podjętego przy znalezieniu zatrudnienia zawsze należy do klienta. 18

20 Podsumowując należy stwierdzić, iż w celu zwiększenia efektywności i skuteczności szkoleń istotne jest: szczegółowe rozpoznanie potrzeb szkoleniowych osób ubiegających się o uczestnictwo i dostosowanie ich do potrzeb lokalnego rynku pracy, właściwy dobór kandydatów na poszczególne kierunki szkoleń uwzględniając ich zdolności przyswajania wiedzy i umiejętności, wiek, zainteresowania oraz stan zdrowia, położenie nacisku na świadomość oraz aktywność kandydatów na szkolenie w zakresie zdobywania informacji na temat wskazanego przez siebie szkolenia, trafnego uzasadnienia wyboru konkretnego kierunku szkolenia oraz celu dalszego kierunku rozwoju zawodowego. Dnia 19 grudnia 2013 r. sporządził: Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego Maciej Ludwicki. * Podziału uczestników szkoleń wg ich przynależności do zbioru danej cechy dokonano na podstawie przynależności konkretnego uczestnika szkolenia do zbioru pojedynczej cechy. Uczestnik szkolenia może przynależeć do zbioru więcej niż jednej cechy, toteż suma uczestników przynależnych do poszczególnych zbiorów cech może różnić się od faktycznej liczby uczestników szkolenia. Przynależność do zbioru danej cechy jest zaliczana do kategorii rozłącznej, w związku z czym nie należy sumować tych wielkości. 19

I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2014 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH. Autor: Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego - Maciej Ludwicki

I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2014 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH. Autor: Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego - Maciej Ludwicki POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2014 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH Autor: Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego - Maciej Ludwicki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH SPIS TREŚCI Rozdział I... 2 Wprowadzenie... 2 Rozdział II...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2015 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH SPIS TREŚCI Rozdział I... 2 Wprowadzenie... 2 Rozdział II...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 211 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH SŁUBICE, GRUDZIEŃ 211 1 SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. Skuteczność i efektywność szkoleń organizowanych w 211r.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Jarosław 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Strzyżów 2011 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Analiza skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2014 rok Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 211 ROK LEGNICA, PAŹDZIERNIK 211 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U

A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U A N A L I Z A S K U T E C Z N O Ś C I I E F E K T Y W N O Ś C I S Z K O L E Ń Z A K O Ń C Z O N Y C H W 2 0 13 R O K U Biała Podlaska 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w roku 2011 skierowano na: szkolenia indywidualne - 25 osób ( w tym 5 kobiet), szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku Szczecin 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku Strzyżów 2010 r. Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2012 Radzyń Podlaski, styczeń 2013 str. 1 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Tomaszów Maz. 2011

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2014r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2013r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 201 Radzyń Podlaski, styczeń 2014 str. 1 Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 2013 roku PS.444//IB/204 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 9-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych w 20 roku Zgodnie z 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH w 2014 roku SUCHA BESKIDZKA, marzec 2015 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2011 roku Jaworzno, maj 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2010 ROKU W 2010 roku szkolenie rozpoczęły 502 osoby, w tym 272 kobiety, ukończyło- 486 osób (261 kobiet). 16 osób rozpoczęło szkolenie w 2009

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2011 Radzyń Podlaski, styczeń 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 28 880, fax. 37 28 880 adres e-mail : szsc@praca.gov.pl www.pup.szczecinek.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra POWIATOWY URZĄD PRACY w Zielonej Górze CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra Analiza skuteczności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w 214 roku wg Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU W 2013 roku szkolenie rozpoczęły 342 osoby, w tym 185 kobiet, ukończyło- 336 osób (181 kobiet). 8 osób rozpoczęło szkolenie w 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 19-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Rzeszów 2015 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, PAŹDZIERNIK 2014 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, STYCZEŃ 2015 ROK Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 45 62, 760 33 77 e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w roku 2015 Dzierzgoń, 2016 rok Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 W okresie od 01.01.2011r. 31.12.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku.

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża, 12.04.2016r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża 2015 W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży osoby bezrobotne mogły skorzystać z szeregu różnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Sanok 2013 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2013 Tomaszów Maz. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE w 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

STATYSTYKA ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU STATYSTYKA ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. się w II kwartale się w III kwartale Liczba osób szkolenie w III

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Czerwiec 2017 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Czerwiec 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w I półroczu 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-0 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-5/13/MK Rybnik, dnia 16.09.13 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU W 2012 roku szkolenie rozpoczęło 330 osób, w tym 199 kobiet, ukończyło- 381 osób (238 kobiet). 60 osób rozpoczęło szkolenie w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

STATYSTYKA ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU STATYSTYKA ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU 1. Liczba i odsetek osób, szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia. przechodzące z 2013 r. się się w II kwartale Liczba osób szkolenie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 214 r. Tarnów 215 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK STAROGARD GDAŃSKI, KWIECIEŃ 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na rok 2017

Plan szkoleń na rok 2017 Plan szkoleń na rok 2017 sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2015 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 215 ROK KWIECIEŃ 216 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Usług Rynku Pracy ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy tel. 818863159 Załącznik nr 7 do Listy zawodów i specjalności WYNIKI ANALIZ SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 27.02.2017 ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU W 2012 roku na szkolenie skierowano 393 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, z tego 383 osoby ukończyły szkolenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Jarosław 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011r. Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej Krosno Odrzańskie 2012 1 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...str.3

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo