codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i"

Transkrypt

1 Warszawa: Usługa kmpleksweg sprzątania pmieszczeń biurwych wraz z praniem wykładzin w budynkach A i B przy ul. Barskiej 28_30. Znak sprawy: PG X F 3820_01_11 Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prkuratura Generalna, ul. Barska 28/30, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kntrli państwwej lub chrny prawa, sąd lub trybunał. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Usługa kmpleksweg sprzątania pmieszczeń biurwych wraz z praniem wykładzin w budynkach A i B przy ul. Barskiej 28_30. Znak sprawy: PG X F 3820_01_11. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia w tym pstępwaniu zamówienie publiczne jest kmplekswe sprzątanie pmieszczeń biurwych wraz z praniem wykładzin w następujących biektach wykrzystywanych przez Prkuraturę Generalną: 1.Budynek A przy ul. Barskiej 28_ ,10 m2 wraz z serwisem dziennym sprzątającym, Usługi prządkwe wyknywane będą cdziennie d gdziny 1615 prócz niedziel i świąt, a sprzątanie pmieszczeń Archiwum, Bibliteki, Kancelarii Tajnej i Biura ds. Przestępczści Zrganizwanej dbywać się będzie w gdzinach pracy tj.: d gdziny w becnści pracwników PG. 1)Pwierzchnia przeznaczna d wyknania kmplekswej usługi prządkwej wynsi 5.203,2 m2; w tym : krytarze i klatki schdwe ,9 m2 204 pmieszczenia ,2 m2, Z czeg: 10 sal wraz z zapleczem - 275,50 m2 159 pmieszczeń biurwych ,60 m2 27 sanitariatów - 100,90 m2 26 pmieszczeń: scjalne, gspdarcze, pmcnicze - 167,10 m2 2 pmieszczenia: archiwum, magazyn - 632,10 m2 2)Zakres czynnści: Cdzienne sprzątanie pmieszczeń biurwych, kuchenek, krytarzy, wind: dkurzanie wykładzin dywanwych, ścieranie kurzu z biurek, stłów, stlików, krzeseł, fteli, półek, szafek, mebli, parapetów kiennych, sprzętu RTV, lamp biurwych itp., próżnianie i mycie kszy, pjemników na śmieci raz wymiana wrków, dkurzanie mebli pkrytych tapicerką, usuwanie pajęczyn, usuwanie miejscwych zabrudzeń z drzwi, futryn drzwiwych, kntaktów i wyłączników światła, mycie ścianek, drzwi, luster, pdłgi w windach, mycie psadzki, schdów, zabezpieczenie pwłkami antystatycznymi, usuwanie miejscwych zabrudzeń z luster i pwierzchni szklanych(w tym ścian przeszklnych i

2 gablt) czyszczenie wycieraczek przy drzwiach wejściwych(wewnątrz budynku) 3)Cdzienne sprzątanie sanitariatów: cdzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru taletweg, mydła w płynie, wymiana wrków na śmieci, mycie i czyszczenie umywalek - 28 szt., dzwników na mydł, papiernic, mycie i czyszczenie sedesów - 28 szt., pisuarów - 14 szt., ich dkażanie, usuwanie naltów i dezynfekcja, mycie kabin prysznicwych, uzupełnianie wkładów w dświeżaczach pwietrza typu Merida, czyszczenie luster, armatury, mycie glazury i terakty, próżnianie kszy i ich mycie, usuwanie miejscwych zabrudzeń z drzwi, futryn drzwiwych, kntaktów, wyłączników światła. 4)Raz na kwartał mycie słn świetleniwych w sanitariatach. 5)Dwa razy w rku sprzątanie pmieszczenia archiwum i pmieszczenia magazynweg na wyraźne plecenie zamawiająceg. 6)Dwa razy w miesiącu: mycie wszystkich drzwi, czyszczenie szaf, regałów, mycie szyb w regałach, mycie szyb w gabltach. 7)Raz w kresie trwania umwy pranie wykładzin dywanwych w pmieszczeniach i na krytarzach. Pwierzchnia przeznaczna d prania wynsi: m2. 8)Bieżące usuwanie zabrudzeń pwstałych na wykładzinach. 9)Wykaz pmieszczeń przeznacznych d sprzątania: parter, 19 pmieszczeń biurwych (wykładzina dywanwa), pmieszczenia chrny, sanitariaty, krytarze klatki schdwe, windy hll wejściwy (psadzka kamienna), sale knferencyjne, szatnia, pmieszczenie scjalne, zaplecze sal knferencyjnych. I piętr - 30 pmieszczeń biurwych (wykładzina dywanwa), sanitariaty, windy, klatki schdwe, krytarze (psadzka kamienna), sala knferencyjna, zaplecze sali knferencyjnej, pmieszczenie scjalne. II piętr- 37 pmieszczeń biurwych (wykładzina dywanwa), sanitariaty, klatki schdwe, krytarze, sala knferencyjna (wykładzina dywanwa), zaplecze sali knferencyjnej, pmieszczenie scjalne. III piętr -31 pmieszczeń biurwych (wykładzina dywanwa), sanitariaty, windy, klatki schdwe, krytarze (psadzka kamienna), pmieszczenie scjalne, sale knferencyjne. IV piętr -25 pmieszczeń biurwych (wykładzina dywanwa), sanitariaty, windy, klatki schdwe, krytarze, pmieszczenie scjalne, V piętr -17 pmieszczeń biurwych (wykładzina dywanwa), sanitariaty, windy, klatki schdwe, krytarze (psadzka kamienna), pmieszczenie scjalne. 10)Pmieszczenia przeznaczne d sprzątania w becnści pracwników t pkje numeracji: 123, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 311a, 312, 312a, 312b, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325,326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 w tym 2 sale knferencyjne (35 pmieszczeń). 11)Serwis dzienny Usługi prządkwe wyknywane będą d pniedziałku d piątku w gdzinach urzędwania d gdz. 815 d gdz Zakres czynnści: Cdzienne sprzątanie krytarzy, hllu wejściweg: mycie psadzki, usuwanie z niej błta, wdy, zanieczyszczeń, przecieranie psadzki d sucha, próżnianie kszy na śmieci i wymiana wrków, mycie kszy, dkurzanie wycieraczek wraz z usunięciem z nich błta, wdy, piachu, przecieranie krzeseł, dkurzanie wykładziny, mycie szyb w kienkach pdawczych, usuwanie miejscwych zabrudzeń z drzwi, futryn drzwiwych, kntaktów i wyłączników światła. 12)Cdzienne sprzątanie łazienek na wszystkich piętrach biektu: mycie i zamiatanie psadzek, mycie umywalek - 28 szt. mycie sedesów - 28 szt., pisuarów - 14 szt. i desek sedeswych i dezynfekcja, próżnianie kszy na śmieci i wymiana wrków, przecieranie pjemników na: papier taletwy, ręczniki jednrazwe, kszy na śmieci, uzupełnianie papieru taletweg, ręczników jednrazwych, mydła w płynie, czyszczenie luster, armatury kranwej. 13)Cdzienne sprzątanie wejść d budynków przy wejściu głównym i bcznym d budynku: mycie psadzek, usuwanie z nich błta, wdy, zanieczyszczeń, przecieranie d sucha, dkurzanie wycieraczek wraz z usunięciem z nich błta, wdy, piachu, mycie szyb w drzwiach wejściwych d budynku. 14)Cdzienne sprzątanie krytarzy, schdów, ciągów kmunikacyjnych, wind, pmieszczeń biurwych, pmieszczeń scjalnych: mycie psadzek., mycie luster, ścianek, dkurzanie wykładziny w windach, przecieranie balustrad, mycie schdów, ścieranie kurzu ze stlików, fteli, krzeseł, biurek, szaf, parapetów kiennych, dkurzanie wykładzin dywanwych, przecieranie

3 drzwi i futryn, mycie zlewów, blatów szafek kuchennych, przecieranie pjemników na ręczniki jednrazwe, pjemników na mydł w płynie, kszy na śmieci, uzupełnianie ręczników jednrazwych, mydła w płynie, wymiana wrków na śmieci, czyszczenie armatury kranwej 2. Budynek B przy ul. Barskiej 28_ m2. 1)Pwierzchnia przeznaczna d wyknywania kmplekswej usługi prządkwej wynsi: 706 m2.w tym krytarze (178,6 m2 ), klatka schdwa, 23 pmieszczenia biurwe (484,6 m ) raz 3 sanitariaty (42,8 m2).usługi prządkwe wyknywane będą cdziennie p gdzinie 1615 prócz dni wlnych d pracy lub przed gdzinami urzędwania tj. d gdziny )Zakres czynnści: a)cdzienne sprzątanie pmieszczeń biurwych: dkurzanie wykładzin dywanwych, ścieranie kurzu, z biurek, stłów, stlików, krzeseł, fteli, półek, szafek, mebli, lamp, parapetów kiennych, sprzętu RTV, itd., próżnianie i mycie kszy raz wymiana wrków na śmieci, dkurzanie mebli pkrytych tapicerką, usuwanie pajęczyn, przecieranie drzwi, futryn, klamek, szyldów. 3)Cdzienne sprzątanie sanitariatów: cdzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru taletweg, ręczników jednrazwych, mydła w płynie, wymiana wrków na śmieci, mycie i czyszczenie umywalek - 4 szt., dzwników na mydł, suszarek d rąk, papiernic, mycie i czyszczenie sedesów - 8 szt., pisuarów - 3 szt., ich dkażanie, usuwanie naltów i dezynfekcja, czyszczenie luster, parapetów, armatury, mycie glazury i terakty, drzwi, futryn, klamek, szyldów, próżnianie kszy i ich mycie, zmywanie i dezynfekcja psadzki, uzupełnianie wkładów w dświeżaczach pwietrza typu Merida. 4)Raz na kwartał mycie słn świetleniwych w sekretariatach. 5)Cdzienne sprzątanie krytarzy i klatki schdwej: dkurzanie wykładzin dywanwych, mycie i dkurzanie psadzki, ścieranie kurzu ze stlików, fteli, listew przypdłgwych. Dwa razy w miesiącu: mycie wszystkich drzwi, czyszczenie szaf, regałów, mycie szyb w regałach. 6)Raz w kresie trwania umwy pranie wykładzin dywanwych w pmieszczeniach. Pwierzchnia przeznaczna d prania wynsi: 500 m2. 7)Bieżące usuwanie zabrudzeń pwstałych na wykładzinach. Wymagania dtyczące przedmitu zamówienia zawarte są w załączniku nr 7 d SIWZ -Isttnych warunków umwy. Wyknawca będzie realizwał przedmit zamówienia przy użyciu własneg sprzętu i materiałów raz własnych śrdków czystści i śrdków higieny. Nazwa i kd zamówienia według Wspólneg Słwnika Zamówień: sprzątania biur.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

4 III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku świadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art. 22 (zał. nr 3 d SIWZ); III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, c najmniej 3 usług w zakresie niezbędnym d wykazania spełniania warunku wiedzy i dświadczenia (tj.: łączna pwierzchnia sprzątanych pmieszczeń biurwych w ramach wszystkich wykazanych usług wynsi, c najmniej m2.) w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i dbirców, raz załączeniem dkumentu (dkumentów) ptwierdzająceg (ptwierdzających), że te usługi zstały wyknane lub są wyknywane należycie - wykaz pwinien zstać przygtwany na frmularzu kreślnym w załączniku nr 5 d SIWZ; świadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art. 22 (zał. nr 3 d SIWZ); III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku świadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art. 22 (zał. nr 3 d SIWZ); III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku wykaz sób przewidzianych d realizacji zamówienia w tym 2 sób spełniających wymóg psiadania zaświadczenia dbytym przeszkleniu z chrny infrmacji niejawnych raz psiadających pświadczenie bezpieczeństwa klauzuli min. zastrzeżne świadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art. 22 (zał. nr 3 d SIWZ); III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku świadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art. 22 (zał. nr 3 d SIWZ); III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu, należy przedłżyć: wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, dstaw lub usług w zakresie niezbędnym d wykazania spełniania warunku wiedzy i dświadczenia w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i dbirców, raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, że te dstawy lub usługi zstały wyknane lub są wyknywane należycie

5 wykaz sób, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, w szczególnści dpwiedzialnych za świadczenie usług, kntrlę jakści lub kierwanie rbtami budwlanymi, wraz z infrmacjami na temat ich kwalifikacji zawdwych, dświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wyknania zamówienia, a także zakresu wyknywanych przez nie czynnści, raz infrmacją pdstawie d dyspnwania tymi sbami III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert nie rzeczn wbec nieg zakazu ubiegania się zamówienie - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.7) Czy granicza się mżliwść ubiegania się zamówienie publiczne tylk dla wyknawców, u których pnad 50 % pracwników stanwią sby niepełnsprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprwadzna będzie aukcja elektrniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY

6 Czy przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: tak Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian 1. Zamawiający wymaga d Wyknawcy, aby zawarł z nim umwę w sprawie zamówienia publiczneg zawierających isttne warunki umwy kreślne w załączniku nr 7 d SIWZ. 2. Zamawiający, w sytuacji uzasadninej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem klicznści niespwdwanych zawininym działaniem lub zaniechaniem którejklwiek ze strn umwy, nietrzymania przez zamawiająceg śrdków finanswych, kniecznych d realizacji niniejszej umwy lub innych klicznści, przewiduje mżliwść isttnych zmian pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie, której dknan wybru wyknawcy w zakresie: a) zmniejszenia zakresu przedmitu umwy; b) zmiany terminu wyknania umwy; c) zmiany sób i pdwyknawców, przy pmcy, których wyknawca realizuje przedmit umwy; d) zmiany warunków płatnści. 3. Zmiana umwy, za wyjątkiem zmiany dtyczącej sób realizujących umwę, musi być dknana za przumieniem strn w frmie pisemneg aneksu. 4. Wszelkie zmiany wprwadzne d umwy z naruszeniem pkt 3 niniejszeg rzdziału nie będą wiążące dla żadnej ze strn. 5. Zgdnie z 10 ust 1 i 2 załącznika nr 7 d SIWZ - Isttne warunki umwy na sprzątanie pmieszczeń biurwych wraz z praniem wykładzin, w ciągu 7 dni p pdpisaniu umwy Wyknawca zbwiązany jest przedłżyć Zamawiającemu plisę ubezpieczeniwą lub inny dkument ubezpieczenia ptwierdzający psiadanie ubezpieczenia dpwiedzialnści cywilnej z tytułu prwadzenia działalnści gspdarczej na kwtę minimum zł. Dkument, którym mwa, Wyknawca przedłży Zamawiającemu w frmie kserkpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem. 6. Zgdnie z 10 ust. 5 Wyknawca zbwiązany będzie przedłżyć Zamawiającemu d wykazu sób przewidzianych d realizacji zamówienia aktualne zaświadczenia dbytych przeszkleniach z chrny infrmacji niejawnych raz aktualne pświadczenia bezpieczeństwa klauzuli min. zastrzeżne dla minimum 2 pracwników. Dkumenty, których mwa, Wyknawca przedłży Zamawiającemu w frmie kserkpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Warszawa, ul. Krasińskieg 65, pkój nr 9. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 10:00, miejsce: Warszawa, ul. Krasińskieg 65, pkój nr 9. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Piaski: Dstawa fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg Numer głszenia: 255664-2011; data zamieszczenia: 23.08.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Dstawa prgramwania dla Państwwej WyŜszej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Dstawa dzieży zimwej dla służb ratwnictwa medyczneg Numer głszenia: 124766-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo