Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP"

Transkrypt

1 Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Przedmiotem niniejszej zaproszenia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. W projekcie realizowane są następujące działania: 1. Analiza pogłębiona potrzeb polskich przedsiębiorców; 2. Doradztwo; 3. Szkolenia stacjonarne. W związku z koniecznością zapewnienia prowadzących szkolenia, dedykowane pracownikom działu HR i kadry zarządzającej w zakresie zarządzania zmianą, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników działu HR mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania zmianą dla 5 grup szkoleniowych wraz z opracowaniem programów i materiałów szkoleniowych w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. 2. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczącym rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi w firmie z uwzględnieniem zarządzania zmianą w organizacji. W szkoleniach weźmie udział łącznie 60 uczestników. 3. Zakres tematyczny szkolenia obejmował będzie następujące moduły: a) Strategie firmy z uwzględnieniem reagowania na zmiany

2 b) Zmiana a motywacja pracowników c) Komunikowanie zmian rzeczowych i kadrowych d) Elastyczne formy zatrudnienia i elastyczność wynagrodzeń e) System ocen pracowniczych 4. Dodatkowe istotne warunku realizacji zamówienia: a) Liczebność uczestników szkoleń: łącznie 60 osób (maksymalnie 15 osobowe grupy). b) Liczba dni szkoleniowych: 30 dni szkoleniowych c) Miejsce realizacji szkoleń: Białystok, Biała Podlaska, Augustów. Miejsce do przeprowadzenia szkoleń zapewnia Zamawiający d) Każde szkolenie będzie obejmować łącznie 48 godzin lekcyjnych zajęć (na każdą godzinę lekcyjną przypada 15 min. przerwy), realizowane w ciągu 6 dni szkoleniowych (po 8 godzin dziennie), w trybie 2 zjazdów 3 dniowych, bądź 3 zjazdów 2 dniowych (w tym w trybie weekendowy) w zależności od preferencji Uczestników szkoleń. e) Harmonogram zajęć zostanie podany po ostatecznym ustaleniu preferencji Uczestników projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wskazanych powyżej liczebności grup szkoleniowych z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany: 5. Obowiązki Wykonawcy: usługa zostanie przeprowadzona na zasadach wynikających z Oferty wynagrodzenie obliczone będzie przy zastosowaniu tych samych stawek, a w przypadku zwiększenia zamówienia nie przekroczy 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w Umowie przygotowanie scenariusza zajęć, materiałów szkoleniowymi (skrypty dla uczestników), testy wiedzy/kompetencji (min. 10 pytań zamkniętych) przed i po szkoleniu przeprowadzenie szkoleń, prowadzenie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacji szkoleń w szczególności dziennika zajęć z listami obecności, wydanie uczestnikom/uczestniczkom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, przeprowadzenie oceny szkoleń z wykorzystaniem Arkuszy Oceny Szkolenia, przeprowadzenie i sprawdzenie testów wiedzy/kompetencji przed i po szkoleniu, przeprowadzenie ich analizy i prezentacja wyników w Dzienniku zajęć w formie tabelarycznej wraz z komentarzem trenera, przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia (Dzienniki zajęć, listy obecności, wypełnione przez uczestników Arkusze Oceny Szkolenia oraz wstępne i końcowe testy wiedzy, kserokopie wydanych zaświadczeń/certyfikatów o uczestnictwie w Szkoleniu);

3 prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dotyczącymi oznakowania logotypami UE, POKL, PARP oraz informacją o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego, PARP, instytucje kontrolne wyznaczone przez PARP lub inne uprawnione podmioty, kontroli w zakresie sposobu i terminowości wykonywania szkoleń. pokrycie wszelkich koszty związanych z dojazdami, rozmowami telefonicznymi, wysyłką materiałów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 6. Zamawiający zapewni: informacje o przedsiębiorstwach i uczestnikach niezbędne do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, materiały szkoleniowe do przekazania uczestnikom (wydrukowane skrypty, podręczniki notesy i długopisy), dokumentację szkoleń (Dziennik zajęć, Arkusze Oceny Szkolenia), wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i materiałów do oznakowania dokumentów i pomieszczeń szkoleniowych sale szkoleniowe do przeprowadzenia szkoleń zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie, przerwy kawowe, lunch, kolacja) w trakcie szkoleń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie materiały związane z realizacją przedmiotu zamówienia powstałe w wyniku realizacji zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tzn. zawierać logotypy unijne (PO KL oraz Unii Europejskiej), logo projektu dostarczone przez Zamawiającego oraz informacje o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji zamówienia/usługi Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyników prac powstałych w ramach realizacji zamówienia/usługi, w tym prawo do wykorzystania prac w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

4 II. Termin wykonania zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane do 30 sierpnia 2015 r. III. Kody CPV Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV (usługi szkoleniowe) IV. Wymagania odnośnie Oferenta O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest: a) spełnienie kryteriów dotyczących kompetencji, tj.: legitymowanie się wykształceniem wyższym pozostającym w związku z tematyką szkoleń będących przedmiotem zamówienia (np.: ekonomiczne, socjologiczne, psychologiczne) lub posiadanie praktyki w pracy w branży/zawodzie pozostającym w związku z tematyką szkoleń minimum 3 letnie oraz doświadczenie - min. 100 godzin przeprowadzonych szkoleń z obszaru tematycznego tożsamego z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem ogłoszenia zamówienia b) złożenie oferty w terminie określonym w pkt. VI oraz zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej, c) nieposiadanie powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1, a także w rozumieniu Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 6 c ust. 2) 2, 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia, 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy: Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2 Powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5 2) oświadczenie o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia. 4) informacje o wykształceniu i doświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4. 5) Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ubiegania się o zamówienie wskazane w wymaganiach odnośnie Oferenta (pkt IV). 4. Oferty złożone po wskazanym w pkt. VI terminie lub na formularzach innych niż określone w Zaproszeniu nie będą brane pod uwagę. V. Wymagania odnośnie sposobu przygotowania oferty 1. Oferty należy przesyłać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Przedstawione przez Oferenta cena powinna obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, w tym podatek VAT. 5. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia złożonej przez Oferenta oferty. 6. Zamawiający informuje ponadto, że: a) W ramach rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający planuje wyłonienie więcej niż jednego Wykonawcy, b) prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, c) treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych Oferentów, d) wszystkie pytania, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy przynajmniej mailowej, e) w wyniku postępowania z wybranymi Oferentami podpisana zostanie umowa (cywilno prawna) na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, f) wybrani Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługę osobiście Do oferty składanej w formie elektronicznej należy załączyć skan wypełnionych i podpisanych oświadczeń załączonych do niniejszego Zaproszenia. Oryginały oświadczeń muszą zostać przekazane Zamawiającemu do dnia podpisania umowy. VI. Termin i miejsce składania ofert 1. Ofertę należy składać do dnia 10 lipca 2015 r., do godz. 16:00 2. Ofertę można złożyć: a) osobiście, pocztą lub kurierem w dni robocze na adres Zamawiającego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa - liczy się data wpłynięcia do biura Zamawiającego), Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem prowadzenia szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego

6 b) pocztą elektroniczną na adres : w temacie wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe trenerzy VII. Opis procedury Procedura oceny ofert składać się będzie z następujących etapów: 1. Ocena formalna Na tym etapie ocenie podlegać będzie poprawność formalna oferty: a. Czy oferta została złożona w terminie? b. Czy oferta została złożona w języku polskim? c. Czy została złożona na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia? d. Czy formularz jest kompletny, tzn. czy zostały wypełnione wszystkie punkty oraz dołączono wszystkie wskazane w zaproszeniu dokumenty, oświadczenia wskazane w niniejszym zaproszeniu? Niespełnienie któregokolwiek z pozostałych ww. wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert (w tym referencji/zaświadczeń na potwierdzenie wykonania szkoleń wskazanych w doświadczeniu), ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem. 2. Ocena merytoryczna Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów: a. Cena usługi waga 40 %. Przedstawiona cena musi być stawką brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Maksymalna liczba przyznanych punktów to 40. Liczbę punktów przyznanych kolejnym Oferentom obliczy Komisja Oceny Ofert według następującego wzoru: C= NC BC x 60 C liczba punktów badanej oferty za cenę NC cena oferty o najniższej cenie BC cena badanej oferty b. Doświadczenie Oferenta 60% Punkty będą przyznawane Oferentom w zależności od stopnia spełnienia kryterium. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z największym doświadczeniem mierzonym liczbą zrealizowanych godzin szkoleniowych z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia Maksymalna liczba przyznanych punktów to: 60.

7 Liczbę punktów przyznanych kolejnym Oferentom obliczy Komisja Oceny Ofert według następującego wzoru: D= BD ND x 60 C liczba punktów badanej oferty za doświadczenie BC liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych wykazanych w badanej ofercie NC liczba godzin zrealizowanych szkoleń z oferty, w której wykazano najwięcej zrealizowanych godzin szkoleń Łączna maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów to 100. Złożone oferty oceni powołana Komisja Oceny Ofert, złożona z ekspertów Pracodawców RP. Komisja dokona oceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert. Do wykonania przedmiotu zamówienia rekomendowani będą Oferenci, którzy na etapie oceny merytorycznej uzyskają minimum 70% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów ogółem, tj. minimum 70 punktów. Zamawiający zamierza wyłonić więcej niż jednego Wykonawcę, tj. minimum 3 osoby, a następnie podpisać z nimi umowy. Kryterium doboru poszczególnych osób do konkretnych grup szkoleniowych, będzie powiązane z ostateczną klasyfikacją punktową oraz dyspozycyjnością poszczególnych Wykonawców. VIII. Uwagi 1. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania oraz niewyłonienia oferty bez podawania przyczyny, jeśli: uzna, że żadna ze złożonych ofert nie daje rękojmi rzetelnej realizacji zamówienia, lub uzna, że ceny zaoferowane przez Oferentów są wyższe niż rynkowa wartość przedmiotowej usługi wystąpią jakiekolwiek okoliczności, których zaistnienia nie można było wcześniej przewidzieć lub zaistnieją jakiekolwiek przesłanki, uniemożliwiające zawarcie umowy i/lub realizacje przedmiotu zamówienia 4. W przypadku gdy ceny zaoferowane przez Oferenta/ów przewyższać będą możliwości projektu Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub prowadzenia negocjacji z Oferentem. Brak porozumienia w tym zakresie skutkuje unieważnieniem postępowania ofertowego przez Zamawiającego.

8 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na realizację zamówienia z wyłonionym Oferentem, jeśli ten w treści umowy zaproponuje zapisy nieakceptowalne przez Zleceniodawcę lub nie zaakceptuje treści proponowanej przez Zleceniodawcę. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zaproponowane Oferentowi z kolejną największą liczbą punktów. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego uzasadnione wątpliwości. W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych informacji oraz wskazać termin na wniesienie poprawek. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania. 7. Zamawiający poinformuje poprzez Oferentów, którzy przystąpili do postępowania, o wynikach oceny ofert a także opublikuje wyciąg z protokołu oceny na swojej stronie internetowej. Koordynator projektu Załączniki: 1. Formularz oferty załącznik nr 1 2. Wzór Oświadczenia o zatrudnieniu załącznik nr 2 3. Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym Załącznik nr 3 4. Wzór informacji o wykształceniu i doświadczeniu załącznik nr 4 5. Wzór Umowy załącznik nr 5

9 Załącznik nr 1 Formularz Oferty do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP ZAMAWIAJĄCY: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Brukselska Warszawa WYKONAWCA: Nazwa/Imię i Nazwisko: NIP: REGON 3 : Adres: Adres korespondencji: do Nr telefonu: Adres Osoba do kontaktów z Zamawiającym: Imię i Nazwisko: Adres Nr telefonu: WARUNKI FNANSOWE Koszt brutto przeprowadzenia jednej godziny szkolenia (ze wszystkimi narzutami) Łączny koszt brutto przeprowadzenia 1 szkolenia w wymiarze 48 godzin dla 1 grupy szkoleniowej (ze wszystkimi narzutami) zł zł 3 Jeśli dotyczy

10 OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 1. Wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą, i świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 2. Zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego oraz zdobyłem wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty, 3. Gwarantuję należyte wykonanie powierzonego mi zamówienia, 4. Oferowane usługi zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, 5. Okres zobowiązania Ofertą wynosi 60 dni, 6. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych, w tym osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego ww. postępowaniu.. data i podpis

11 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP Warszawa, dnia r. OŚWIADCZENIE W związku z postępowaniem nr DEF/0429/06.15/AP, oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe pomiędzy Zamawiającym, którym są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy ul. Brukselskiej 7, Warszawa a.. który/a został/a wybrany/a na Wykonawcę zamówienia w ww. postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data podpis

12 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP OŚWIADCZENIE OFERENTA Przystępując do udziału w postępowaniu nr sygnatura pisma, oświadczam, że: 1. Nie jestem*/jestem* zatrudniona/y w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (IP2), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej. 2. Jednocześnie w przypadku zaangażowania mnie przez Zamawiającego na stanowisku trenera w projekcie Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: a) nie będzie zachodził konflikt interesów ani podwójne finansowanie. b) prowadzę */nie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i będę osobiście wykonywać pracę na rzecz projektu c) jestem/nie jestem* zaangażowana/y w realizację zadań w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. d) zobowiązuję się do stosowania zasad wynikających z aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach POKL, w tym dotyczących rozliczania czasu pracy osób zaangażowanych w realizację zadań w projekcie. Data i podpis *niepotrzebne skreślić.

13 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP INFORMACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI I. WYKSZTAŁCENIE LUB POSIADANIE PRAKTYKI W PRACY W BRANŻY/ZAWODZIE POZOSTAJĄCYHM W ZWIĄZKU Z TEMATYKĄ SZKOLEŃ Typ potwierdzenia Opis Posiadane wykształcenie Posiadana praktyka zawodowa w branży/zawodzie II. DOŚWIADCZENIE Wykaz dotychczas zrealizowanych szkoleń: Data realizacji szkolenia Tematyka szkoleń Liczba godzin szkoleń Łączna liczba godzin szkoleniowych Załączniki: Kopie dokumentów potwierdzające spełnianie ww. kryteriów

14 Proponowany program szkolenia Tematyka szkoleń Wymiar godzin Łączna liczba godzin 48

15 Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert z dnia z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.., w Warszawie pomiędzy:.. a. łącznie zwanymi dalej Stronami, a każda osobno Stroną 1 Postanowienia wstępne Użyte w Umowie definicje i pojęcia Strony rozumieją następująco: Protokół zdawczo-odbiorczy protokół przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy. Umowa oznacza niniejszą Umowę. 2 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w zapytaniu ofertowym nr DEF/0429/06.15/AP.

16 3 Prawa i obowiązki Stron 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i możliwości pozwalające na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 3. Wykonawca będzie stosował się do zaleceń oraz materiałów Zamawiającego odnośnie Zamówienia. 4. Strony oświadczają, że przy wykonywaniu Umowy nie będą się posługiwały osobami trzecimi w zakresie niezbędnym do prawidłowej jej realizacji. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2015 r. 6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na niewykonanie przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa uniemożliwią Zleceniobiorcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4 Warunki i terminy płatności 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą godzinę przeprowadzonego szkolenia, wynagrodzenie w wysokości.. brutto (słownie:..).- 2. Podstawą wystawienia rachunku będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu Umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu i odebraniu przedmiotu Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia rachunku po wykonaniu w całości przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia rachunku w terminie nie późniejszym niż. i przekazania jej zamawiającemu nie później niż do. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu Umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej rachunku. 6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. prowadzony w banku..

17 5 Poufność 1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy, co do wszystkich informacji pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności informacji prawnie chronionych przez przepisy ogólne oraz regulacje wewnętrzne Stron. 2. Strony zobowiązują się ponadto do chronienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, nieujętych w publicznych rejestrach ani znanych publicznie (a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszania zasad poufności), w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Stronami i ich kontrahentami, a także wszelkich innych informacji uzyskanych przez Strony w związku lub przy okazji podjęcia lub wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 3. Postanowienia o poufności, zawarte w Umowie, nie będą stanowiły przeszkody dla każdej ze Stron w ujawnieniu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 6 Odstąpienia od Umowy i kary umowne 1. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w Umowie, Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. Kara umowna jest wymagalna w dniu rozwiązania Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy bądź jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i odszkodowań w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej. 4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania za poniesioną szkodę przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie. 7 Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie w terminie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie następujących zdarzeń: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany,

18 trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, legalne strajki, działania władzy lub inne nieprzewidziane działania sił naturalnych nie wymienione w niniejszym ustępie. 3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi druga Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy oraz przeprowadzi z drugą Stroną konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania. 8 Postanowienia końcowe 1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem części przedmiotu Umowy w przypadku, gdy jej rozwiązanie nastąpiło z winy Wykonawcy. 2. Jako standardową formę komunikacji między Stronami dotycząca niniejszej Umowy, Strony przyjmują korespondencję , a otrzymanie zostanie niezwłocznie potwierdzone informacją zwrotną w tej samej formie. W przypadku, gdy jedna ze stron nie potwierdziła informacji zwrotnej w terminie 2 dni roboczych stosuje się komunikację między stronami w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu Karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralna cześć: a. Załącznik numer 1 Zapytanie Ofertowe b. Załącznik numer 2 Oferta Wykonawcy c. Załącznik numer 3 Harmonogram prac ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo