Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP"

Transkrypt

1 Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Przedmiotem niniejszej zaproszenia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. W projekcie realizowane są następujące działania: 1. Analiza pogłębiona potrzeb polskich przedsiębiorców; 2. Doradztwo; 3. Szkolenia stacjonarne. W związku z koniecznością zapewnienia prowadzących szkolenia, dedykowane pracownikom działu HR i kadry zarządzającej w zakresie zarządzania zmianą, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników działu HR mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania zmianą dla 5 grup szkoleniowych wraz z opracowaniem programów i materiałów szkoleniowych w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. 2. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczącym rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi w firmie z uwzględnieniem zarządzania zmianą w organizacji. W szkoleniach weźmie udział łącznie 60 uczestników. 3. Zakres tematyczny szkolenia obejmował będzie następujące moduły: a) Strategie firmy z uwzględnieniem reagowania na zmiany

2 b) Zmiana a motywacja pracowników c) Komunikowanie zmian rzeczowych i kadrowych d) Elastyczne formy zatrudnienia i elastyczność wynagrodzeń e) System ocen pracowniczych 4. Dodatkowe istotne warunku realizacji zamówienia: a) Liczebność uczestników szkoleń: łącznie 60 osób (maksymalnie 15 osobowe grupy). b) Liczba dni szkoleniowych: 30 dni szkoleniowych c) Miejsce realizacji szkoleń: Białystok, Biała Podlaska, Augustów. Miejsce do przeprowadzenia szkoleń zapewnia Zamawiający d) Każde szkolenie będzie obejmować łącznie 48 godzin lekcyjnych zajęć (na każdą godzinę lekcyjną przypada 15 min. przerwy), realizowane w ciągu 6 dni szkoleniowych (po 8 godzin dziennie), w trybie 2 zjazdów 3 dniowych, bądź 3 zjazdów 2 dniowych (w tym w trybie weekendowy) w zależności od preferencji Uczestników szkoleń. e) Harmonogram zajęć zostanie podany po ostatecznym ustaleniu preferencji Uczestników projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wskazanych powyżej liczebności grup szkoleniowych z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany: 5. Obowiązki Wykonawcy: usługa zostanie przeprowadzona na zasadach wynikających z Oferty wynagrodzenie obliczone będzie przy zastosowaniu tych samych stawek, a w przypadku zwiększenia zamówienia nie przekroczy 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w Umowie przygotowanie scenariusza zajęć, materiałów szkoleniowymi (skrypty dla uczestników), testy wiedzy/kompetencji (min. 10 pytań zamkniętych) przed i po szkoleniu przeprowadzenie szkoleń, prowadzenie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacji szkoleń w szczególności dziennika zajęć z listami obecności, wydanie uczestnikom/uczestniczkom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, przeprowadzenie oceny szkoleń z wykorzystaniem Arkuszy Oceny Szkolenia, przeprowadzenie i sprawdzenie testów wiedzy/kompetencji przed i po szkoleniu, przeprowadzenie ich analizy i prezentacja wyników w Dzienniku zajęć w formie tabelarycznej wraz z komentarzem trenera, przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia (Dzienniki zajęć, listy obecności, wypełnione przez uczestników Arkusze Oceny Szkolenia oraz wstępne i końcowe testy wiedzy, kserokopie wydanych zaświadczeń/certyfikatów o uczestnictwie w Szkoleniu);

3 prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dotyczącymi oznakowania logotypami UE, POKL, PARP oraz informacją o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego, PARP, instytucje kontrolne wyznaczone przez PARP lub inne uprawnione podmioty, kontroli w zakresie sposobu i terminowości wykonywania szkoleń. pokrycie wszelkich koszty związanych z dojazdami, rozmowami telefonicznymi, wysyłką materiałów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 6. Zamawiający zapewni: informacje o przedsiębiorstwach i uczestnikach niezbędne do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, materiały szkoleniowe do przekazania uczestnikom (wydrukowane skrypty, podręczniki notesy i długopisy), dokumentację szkoleń (Dziennik zajęć, Arkusze Oceny Szkolenia), wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i materiałów do oznakowania dokumentów i pomieszczeń szkoleniowych sale szkoleniowe do przeprowadzenia szkoleń zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie, przerwy kawowe, lunch, kolacja) w trakcie szkoleń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie materiały związane z realizacją przedmiotu zamówienia powstałe w wyniku realizacji zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tzn. zawierać logotypy unijne (PO KL oraz Unii Europejskiej), logo projektu dostarczone przez Zamawiającego oraz informacje o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji zamówienia/usługi Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyników prac powstałych w ramach realizacji zamówienia/usługi, w tym prawo do wykorzystania prac w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

4 II. Termin wykonania zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane do 30 sierpnia 2015 r. III. Kody CPV Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV (usługi szkoleniowe) IV. Wymagania odnośnie Oferenta O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest: a) spełnienie kryteriów dotyczących kompetencji, tj.: legitymowanie się wykształceniem wyższym pozostającym w związku z tematyką szkoleń będących przedmiotem zamówienia (np.: ekonomiczne, socjologiczne, psychologiczne) lub posiadanie praktyki w pracy w branży/zawodzie pozostającym w związku z tematyką szkoleń minimum 3 letnie oraz doświadczenie - min. 100 godzin przeprowadzonych szkoleń z obszaru tematycznego tożsamego z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem ogłoszenia zamówienia b) złożenie oferty w terminie określonym w pkt. VI oraz zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej, c) nieposiadanie powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1, a także w rozumieniu Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 6 c ust. 2) 2, 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia, 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy: Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2 Powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5 2) oświadczenie o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia. 4) informacje o wykształceniu i doświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4. 5) Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ubiegania się o zamówienie wskazane w wymaganiach odnośnie Oferenta (pkt IV). 4. Oferty złożone po wskazanym w pkt. VI terminie lub na formularzach innych niż określone w Zaproszeniu nie będą brane pod uwagę. V. Wymagania odnośnie sposobu przygotowania oferty 1. Oferty należy przesyłać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Przedstawione przez Oferenta cena powinna obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, w tym podatek VAT. 5. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia złożonej przez Oferenta oferty. 6. Zamawiający informuje ponadto, że: a) W ramach rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający planuje wyłonienie więcej niż jednego Wykonawcy, b) prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, c) treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych Oferentów, d) wszystkie pytania, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy przynajmniej mailowej, e) w wyniku postępowania z wybranymi Oferentami podpisana zostanie umowa (cywilno prawna) na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, f) wybrani Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługę osobiście Do oferty składanej w formie elektronicznej należy załączyć skan wypełnionych i podpisanych oświadczeń załączonych do niniejszego Zaproszenia. Oryginały oświadczeń muszą zostać przekazane Zamawiającemu do dnia podpisania umowy. VI. Termin i miejsce składania ofert 1. Ofertę należy składać do dnia 10 lipca 2015 r., do godz. 16:00 2. Ofertę można złożyć: a) osobiście, pocztą lub kurierem w dni robocze na adres Zamawiającego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa - liczy się data wpłynięcia do biura Zamawiającego), Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem prowadzenia szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego

6 b) pocztą elektroniczną na adres : w temacie wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe trenerzy VII. Opis procedury Procedura oceny ofert składać się będzie z następujących etapów: 1. Ocena formalna Na tym etapie ocenie podlegać będzie poprawność formalna oferty: a. Czy oferta została złożona w terminie? b. Czy oferta została złożona w języku polskim? c. Czy została złożona na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia? d. Czy formularz jest kompletny, tzn. czy zostały wypełnione wszystkie punkty oraz dołączono wszystkie wskazane w zaproszeniu dokumenty, oświadczenia wskazane w niniejszym zaproszeniu? Niespełnienie któregokolwiek z pozostałych ww. wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert (w tym referencji/zaświadczeń na potwierdzenie wykonania szkoleń wskazanych w doświadczeniu), ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem. 2. Ocena merytoryczna Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów: a. Cena usługi waga 40 %. Przedstawiona cena musi być stawką brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Maksymalna liczba przyznanych punktów to 40. Liczbę punktów przyznanych kolejnym Oferentom obliczy Komisja Oceny Ofert według następującego wzoru: C= NC BC x 60 C liczba punktów badanej oferty za cenę NC cena oferty o najniższej cenie BC cena badanej oferty b. Doświadczenie Oferenta 60% Punkty będą przyznawane Oferentom w zależności od stopnia spełnienia kryterium. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z największym doświadczeniem mierzonym liczbą zrealizowanych godzin szkoleniowych z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia Maksymalna liczba przyznanych punktów to: 60.

7 Liczbę punktów przyznanych kolejnym Oferentom obliczy Komisja Oceny Ofert według następującego wzoru: D= BD ND x 60 C liczba punktów badanej oferty za doświadczenie BC liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych wykazanych w badanej ofercie NC liczba godzin zrealizowanych szkoleń z oferty, w której wykazano najwięcej zrealizowanych godzin szkoleń Łączna maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów to 100. Złożone oferty oceni powołana Komisja Oceny Ofert, złożona z ekspertów Pracodawców RP. Komisja dokona oceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert. Do wykonania przedmiotu zamówienia rekomendowani będą Oferenci, którzy na etapie oceny merytorycznej uzyskają minimum 70% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów ogółem, tj. minimum 70 punktów. Zamawiający zamierza wyłonić więcej niż jednego Wykonawcę, tj. minimum 3 osoby, a następnie podpisać z nimi umowy. Kryterium doboru poszczególnych osób do konkretnych grup szkoleniowych, będzie powiązane z ostateczną klasyfikacją punktową oraz dyspozycyjnością poszczególnych Wykonawców. VIII. Uwagi 1. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania oraz niewyłonienia oferty bez podawania przyczyny, jeśli: uzna, że żadna ze złożonych ofert nie daje rękojmi rzetelnej realizacji zamówienia, lub uzna, że ceny zaoferowane przez Oferentów są wyższe niż rynkowa wartość przedmiotowej usługi wystąpią jakiekolwiek okoliczności, których zaistnienia nie można było wcześniej przewidzieć lub zaistnieją jakiekolwiek przesłanki, uniemożliwiające zawarcie umowy i/lub realizacje przedmiotu zamówienia 4. W przypadku gdy ceny zaoferowane przez Oferenta/ów przewyższać będą możliwości projektu Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub prowadzenia negocjacji z Oferentem. Brak porozumienia w tym zakresie skutkuje unieważnieniem postępowania ofertowego przez Zamawiającego.

8 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na realizację zamówienia z wyłonionym Oferentem, jeśli ten w treści umowy zaproponuje zapisy nieakceptowalne przez Zleceniodawcę lub nie zaakceptuje treści proponowanej przez Zleceniodawcę. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zaproponowane Oferentowi z kolejną największą liczbą punktów. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego uzasadnione wątpliwości. W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych informacji oraz wskazać termin na wniesienie poprawek. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania. 7. Zamawiający poinformuje poprzez Oferentów, którzy przystąpili do postępowania, o wynikach oceny ofert a także opublikuje wyciąg z protokołu oceny na swojej stronie internetowej. Koordynator projektu Załączniki: 1. Formularz oferty załącznik nr 1 2. Wzór Oświadczenia o zatrudnieniu załącznik nr 2 3. Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym Załącznik nr 3 4. Wzór informacji o wykształceniu i doświadczeniu załącznik nr 4 5. Wzór Umowy załącznik nr 5

9 Załącznik nr 1 Formularz Oferty do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP ZAMAWIAJĄCY: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Brukselska Warszawa WYKONAWCA: Nazwa/Imię i Nazwisko: NIP: REGON 3 : Adres: Adres korespondencji: do Nr telefonu: Adres Osoba do kontaktów z Zamawiającym: Imię i Nazwisko: Adres Nr telefonu: WARUNKI FNANSOWE Koszt brutto przeprowadzenia jednej godziny szkolenia (ze wszystkimi narzutami) Łączny koszt brutto przeprowadzenia 1 szkolenia w wymiarze 48 godzin dla 1 grupy szkoleniowej (ze wszystkimi narzutami) zł zł 3 Jeśli dotyczy

10 OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 1. Wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą, i świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 2. Zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego oraz zdobyłem wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty, 3. Gwarantuję należyte wykonanie powierzonego mi zamówienia, 4. Oferowane usługi zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, 5. Okres zobowiązania Ofertą wynosi 60 dni, 6. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych, w tym osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego ww. postępowaniu.. data i podpis

11 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP Warszawa, dnia r. OŚWIADCZENIE W związku z postępowaniem nr DEF/0429/06.15/AP, oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe pomiędzy Zamawiającym, którym są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy ul. Brukselskiej 7, Warszawa a.. który/a został/a wybrany/a na Wykonawcę zamówienia w ww. postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data podpis

12 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP OŚWIADCZENIE OFERENTA Przystępując do udziału w postępowaniu nr sygnatura pisma, oświadczam, że: 1. Nie jestem*/jestem* zatrudniona/y w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (IP2), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej. 2. Jednocześnie w przypadku zaangażowania mnie przez Zamawiającego na stanowisku trenera w projekcie Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: a) nie będzie zachodził konflikt interesów ani podwójne finansowanie. b) prowadzę */nie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i będę osobiście wykonywać pracę na rzecz projektu c) jestem/nie jestem* zaangażowana/y w realizację zadań w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. d) zobowiązuję się do stosowania zasad wynikających z aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach POKL, w tym dotyczących rozliczania czasu pracy osób zaangażowanych w realizację zadań w projekcie. Data i podpis *niepotrzebne skreślić.

13 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP INFORMACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI I. WYKSZTAŁCENIE LUB POSIADANIE PRAKTYKI W PRACY W BRANŻY/ZAWODZIE POZOSTAJĄCYHM W ZWIĄZKU Z TEMATYKĄ SZKOLEŃ Typ potwierdzenia Opis Posiadane wykształcenie Posiadana praktyka zawodowa w branży/zawodzie II. DOŚWIADCZENIE Wykaz dotychczas zrealizowanych szkoleń: Data realizacji szkolenia Tematyka szkoleń Liczba godzin szkoleń Łączna liczba godzin szkoleniowych Załączniki: Kopie dokumentów potwierdzające spełnianie ww. kryteriów

14 Proponowany program szkolenia Tematyka szkoleń Wymiar godzin Łączna liczba godzin 48

15 Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert z dnia z dnia 26 czerwca 2015 roku nr DEF/0429/06.15/AP WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.., w Warszawie pomiędzy:.. a. łącznie zwanymi dalej Stronami, a każda osobno Stroną 1 Postanowienia wstępne Użyte w Umowie definicje i pojęcia Strony rozumieją następująco: Protokół zdawczo-odbiorczy protokół przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy. Umowa oznacza niniejszą Umowę. 2 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w zapytaniu ofertowym nr DEF/0429/06.15/AP.

16 3 Prawa i obowiązki Stron 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i możliwości pozwalające na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 3. Wykonawca będzie stosował się do zaleceń oraz materiałów Zamawiającego odnośnie Zamówienia. 4. Strony oświadczają, że przy wykonywaniu Umowy nie będą się posługiwały osobami trzecimi w zakresie niezbędnym do prawidłowej jej realizacji. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2015 r. 6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na niewykonanie przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa uniemożliwią Zleceniobiorcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4 Warunki i terminy płatności 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą godzinę przeprowadzonego szkolenia, wynagrodzenie w wysokości.. brutto (słownie:..).- 2. Podstawą wystawienia rachunku będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu Umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu i odebraniu przedmiotu Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia rachunku po wykonaniu w całości przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia rachunku w terminie nie późniejszym niż. i przekazania jej zamawiającemu nie później niż do. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu Umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej rachunku. 6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. prowadzony w banku..

17 5 Poufność 1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy, co do wszystkich informacji pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności informacji prawnie chronionych przez przepisy ogólne oraz regulacje wewnętrzne Stron. 2. Strony zobowiązują się ponadto do chronienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, nieujętych w publicznych rejestrach ani znanych publicznie (a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszania zasad poufności), w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Stronami i ich kontrahentami, a także wszelkich innych informacji uzyskanych przez Strony w związku lub przy okazji podjęcia lub wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 3. Postanowienia o poufności, zawarte w Umowie, nie będą stanowiły przeszkody dla każdej ze Stron w ujawnieniu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 6 Odstąpienia od Umowy i kary umowne 1. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w Umowie, Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. Kara umowna jest wymagalna w dniu rozwiązania Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy bądź jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i odszkodowań w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej. 4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania za poniesioną szkodę przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie. 7 Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie w terminie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie następujących zdarzeń: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany,

18 trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, legalne strajki, działania władzy lub inne nieprzewidziane działania sił naturalnych nie wymienione w niniejszym ustępie. 3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi druga Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy oraz przeprowadzi z drugą Stroną konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania. 8 Postanowienia końcowe 1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem części przedmiotu Umowy w przypadku, gdy jej rozwiązanie nastąpiło z winy Wykonawcy. 2. Jako standardową formę komunikacji między Stronami dotycząca niniejszej Umowy, Strony przyjmują korespondencję , a otrzymanie zostanie niezwłocznie potwierdzone informacją zwrotną w tej samej formie. W przypadku, gdy jedna ze stron nie potwierdziła informacji zwrotnej w terminie 2 dni roboczych stosuje się komunikację między stronami w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu Karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralna cześć: a. Załącznik numer 1 Zapytanie Ofertowe b. Załącznik numer 2 Oferta Wykonawcy c. Załącznik numer 3 Harmonogram prac ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 31 maja 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Poznań, 01.09.2016 r. ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja POSTĘPOWANIE NR 1/NP50+/2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Łódź, dnia.. r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW MOTYWACYJNYCH ( ZAPYTANIE ) W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja POSTĘPOWANIE NR 4/NP50+/2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Łódź, dnia.. r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI ( ZAPYTANIE ) W związku z realizacją projektu Nowy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC 01 / POKL / 2013 POSTĘPOWANIE NR 01 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa 05.03.2014 r.

Warszawa 05.03.2014 r. Warszawa 05.03.2014 r. I. Przedmiot zapytania nr WP.A.2.1 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych WZÓR FORMULARZA OFERTY Załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy/ Fundacji EDUCARE et SERVIRE 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi: 1. wynajmu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012 Katowice, 25.10.2012 Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012 W związku z realizacją projektu Adaptacja do zmiany realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata Poznań, dnia 17.03.2016 r. Zapytanie numer 13/WCES/2016 dotyczące wyboru Specjalisty ds. pomocy publicznej w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez: Warszawa 31.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ASESOR Ewaluacja i Rozwój zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia, dla 31 osób które rozpoczęły działalność gospodarczą, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Poznań, 12.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim POWER.02.02.00-IP.09-00-004/16 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji Bydgoszcz, wrzesień 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65

Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65 Zapytanie ofertowe nr 01/2013/65 Kielce, 07.01.2013r. Dotyczące zatrudnienia wykładowcy prowadzącego Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, Kod kursu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Nr Zapytania: 25/8.1.1/K/2015 Rzeszów, 2.06.2015 r. Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r. Lublin, 19.02.2015r. 1. Zamawiający: Creator Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin Biuro Projektu ul. Kołłątaja 3/13, 20-006 Lublin tel./fax 81 533 17 40 e-mail: e.brzyska@creator-polska.eu ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia Komputerowe wspomaganie projektowania procesów i systemów technologicznych

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia Komputerowe wspomaganie projektowania procesów i systemów technologicznych Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia Komputerowe wspomaganie projektowania procesów i systemów technologicznych W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015 Ostrów Wielkopolski, dnia 16 listopad 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015 W związku z realizacją projektu,,moja firma z pożyczką współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM Nr postępowania: 1/2013/PFRON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.06.2013 r.

Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 130/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA z obszaru: segregacja i utylizacja odpadów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 130/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA z obszaru: segregacja i utylizacja odpadów Jastrzębie-Zdrój, dn. 22.02.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 130/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 1/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

OGŁOSZENIE NR 1/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU OGŁOSZENIE NR 1/2014 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU Starosta Rybnicki ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko asystenta koordynatora projektu Efektywne wykształcenie- satysfakcjonujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: KARGO sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wsparcie grupowe i indywidualne psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich otoczenia w ramach prowadzonego projektu: Zaprogramowani na pomaganie Nr postępowania: 4/2016/UE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r.

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer kzk.d.zo.05.06.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 22 maja 2017 r.

Łódź, dnia 22 maja 2017 r. Łódź, dnia 22 maja 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 Zakup jest planowany w ramach osi priorytetowej III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/KT/Ł. dot. wyboru trenerów na szkolenia dotyczące metod pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie i/lub przyrodniczo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/KT/Ł. dot. wyboru trenerów na szkolenia dotyczące metod pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie i/lub przyrodniczo Łódź, 05.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/KT/Ł dot. wyboru trenerów na szkolenia dotyczące metod pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie i/lub przyrodniczo w związku z realizacją projektu Kuźnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na indywidualne usługi fizjoterapeutyczne dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: Pomocna dłoń

ZAPYTANIE OFERTOWE na indywidualne usługi fizjoterapeutyczne dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: Pomocna dłoń ZAPYTANIE OFERTOWE na indywidualne usługi fizjoterapeutyczne dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: Pomocna dłoń Nr postępowania: 1/2015/PD/PFRON data: 06 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Constans Bogumił Klimiuk ul. Warszawska 58 17-200 Hajnówka Białystok, dnia 21.02.2012r. Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu Bilans inżynierów na plus studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 dotyczące wyłonienia trenerów do przeprowadzenia szkoleń Lean Management w woj. podlaskim, w związku z realizacją projektu Nowoczesne kwalifikacje pracowników produkcji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004 Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: Zawodowcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013 Na realizację dwudniowego szkolenia z zakresu Zaawansowana obsługa komputera pt. MS Excel 2007 - poziom zaawansowany w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo