Raport ze szkolenia trenerów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport ze szkolenia trenerów"

Transkrypt

1 Raport ze szkolenia trenerów w ramach projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL Warszawa, październik 2011 r. wersja 02

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Informacje ogólne o szkoleniach i kwestie formalne... 4 Informacje ogólne o szkoleniach... 4 Kwestie formalne dotyczące udziału w projekcie... 4 Organizacja szkoleń trenerów... 7 Terminy i miejsca szkoleń... 7 Sale szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne... 8 Zakwaterowanie uczestników szkoleń... 8 Wyżywienie uczestników szkoleń... 8 Koszty dojazdu na szkolenia... 8 Realizacja programu szkoleń dla trenerów... 9 Charakterystyka przeszkolonej kadry trenerskiej i podsumowanie... 11

3 Strona 3 Wprowadzenie Niniejszy raport ze szkoleń trenerów został opracowany w wyniku realizacji projektu: 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: lider konsorcjum Young Digital Planet S.A, partnerzy WYG International Sp. z o.o. oraz PSDB Sp. z o.o. W okresie od 19 sierpnia 2011 r. do 25 września 2011r. odbyło się pięć szkoleń. Cztery szkolenia umożliwiające zapoznanie trenerów z obsługą platformy e-learningowej na poziomie zaawansowanym oraz przekazanie i pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej w zakresie szkoleń e-learningowych oraz jedno szkolenie dla osób rekrutowanych spoza uczestników projektu 1.6 Szkolenia modułowe pracowników rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej w wymiarze 20 godzin z wykorzystaniem zaadaptowanych programów szkolenia trenerów opracowanych w ramach projektu 1.6 Szkolenia modułowe. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy/kandydaci na trenerów podpisali Deklarację udziału w projekcie, Oświadczenie kandydata na szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnili Ankietę dla trenerów uczestników szkolenia oceniającą przygotowanie do realizacji szkolenia (na początku szkolenia). W wyniku przeprowadzonych szkoleń i postępowania oceniającego sporządzona została lista 102 trenerów przygotowanych do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń pilotażowych w ramach projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning oraz do udziału we wdrażaniu szkoleń e-learningowych po zakończeniu realizacji projektu.

4 Strona 4 Informacje ogólne o szkoleniach i kwestie formalne Informacje ogólne o szkoleniach Zgodnie z założeniami niniejszego projektu po przeprowadzeniu rekrutacji przystąpiono do realizacji szkoleń dla trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń modułowych w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy. Osoby wyłonione w wyniku rekrutacji, które z jednej strony spełniały kryteria formalne udziału w projekcie, a z drugiej miały doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności miękkie gwarantujące właściwy poziom szkoleń modułowych zaplanowanych do realizacji zarówno w tym projekcie, jak i po jego zakończeniu, zostały podzielone na cztery tury / zjazdy szkoleń (dla osób rekrutowanych spoza uczestników projektu 1.6 Szkolenia modułowe pracowników rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej przeprowadzono, przed rozpoczęciem szkolenia właściwego, dodatkowe szkolenie w wymiarze 20 godzin z wykorzystaniem zaadaptowanych programów szkolenia trenerów opracowanych w ramach projektu 1.6). Do I tury przystąpiło 35 osób, w II turze przeszkolono 21 trenerów, w III 33, następnie przeprowadzono szkolenie z wykorzystaniem zaadaptowanych programów szkolenia trenerów opracowanych w ramach projektu 1.6 dla 11 osób, po czym w IV turze przeszkolono 13 osób (w tym dwie osoby z bazy trenerów). Kwestie formalne dotyczące udziału w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie W dniu rozpoczęcia szkolenia każdy trener / uczestnik szkolenia zapoznał się raz jeszcze z założeniami i celami realizowanego projektu oraz warunkami uczestnictwa w projekcie oraz podpisał Deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zawierała dane osoby zgłaszającej uczestnictwo w projekcie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem udziału w projekcie i akceptacji zawartych w nim warunków. Ponadto, zawierała informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy (wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie został przekazany do Zamawiającego).

5 Strona 5 Wszystkie oryginały Deklaracji uczestnictwa w projekcie podpisane przez trenerów / uczestników szkolenia są przechowywane zgodnie w wymogami projektu w siedzibie Wykonawcy (WYG International). Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych W związku z przystąpieniem do projektu wszyscy uczestnicy szkoleń zobowiązani byli podpisać Oświadczenie kandydata na szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podpisując oświadczenie uczestnicy przyjęli do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu 1.7 pn. Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL ; 3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniach; 4. uczestnik mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Oświadczenia podpisane przez wszystkich uczestników szkolenia przystępujących do projektu przechowywane są zgodnie w wymogami projektu w siedzibie Wykonawcy (WYG International). Ankiety oceniające szkolenie W celu zapewnienia jak najwyższej efektywności i przydatności realizowanych szkoleń oraz sprawnego przebiegu zajęć grupowych zastosowane zostały ankiety oceniające szkolenie. Na początku każdej tury szkolenia uczestnicy wypełniali ankietę oceniającą przygotowanie do realizacji szkolenia. Ankieta zawierała pytania i stwierdzenia dotyczące m.in. umiejętności jakie uczestnik chciałby nabyć po ukończeniu szkolenia, trudności jakie miewa podczas przygotowania i prowadzenia szkoleń oraz zakresu oczekiwań w stosunku do szkolenia organizowanego w ramach niniejszego projektu. Po zakończeniu każdej tury szkoleń uczestnicy wypełniali ankietę oceniającą przebieg szkolenia. Ocena obejmowała m.in. program szkolenia i metody prowadzenia zajęć, sposób przekazu treści podczas szkolenia, sposób prowadzenia zajęć przez trenerów, organizację szkolenia i materiały szkoleniowe. W ankiecie zawarto również pytanie otwarte dotyczące sugestii do zakończonego szkolenia umożliwiające swobodne wypowiedzenie się uczestnikom. Wykonawca przekazał wzory ankiet Zamawiającemu i zostały one przez niego zaakceptowane.

6 Strona 6 Wyniki ankiet były wnikliwie analizowane, a wnioski uwzględniane przy przygotowywaniu kolejnej tury szkolenia. Ankiety miały na celu wspomaganie realizacji zaplanowanych szkoleń oraz umożliwienie wczesnego reagowania na ewentualne sugestie uczestników szkoleń. Wykonawca (WYG International) przechowuje wypełnione ankiety jako materiały składające się na dokumentację szkolenia. Z przeprowadzonego badania za pomocą ankiety na początku szkolenia Wykonawca dowiedział się, że tylko kilku szkolonych trenerów posiadało doświadczenie w realizacji szkoleń z wykorzystaniem e-learningu. Tę informację przekazano trenerom prowadzącym szkolenie w celu dostosowania przez nich form prowadzenia zajęć do poziomu grupy. W związku z tym, że trenerzy w ankietach bardzo często zgłaszali, iż najbardziej brakuje im umiejętności technicznych, oraz że oczekują informacji na temat obsługi platformy to jako element szkolenia wprowadzono dodatkowo pokaz możliwości wersji demonstracyjnej platformy do obsługi szkoleń e-learningowych oraz wprowadzono ćwiczenia z poruszania się po niej. Uczestnicy szkoleń trenerskich potwierdzili w ankiecie na koniec szkolenia, iż była to jedna z najbardziej przydatnych umiejętności zdobytych na szkoleniu. Większość (blisko 2/3) trenerów wskazała w ankiecie, iż preferuje ćwiczenia/warsztaty jako metodę, którą powinny być prowadzone zajęcia co jest zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę programem szkoleń (wg metodologii MES 2/3 zajęć to ćwiczenia). Ponadto trenerzy bardzo dobrze (w pięciostopniowej skali ocen średnia ocena wynosiła ponad 4,7) ocenili kontakt z Wykonawcą oraz zdecydowana większość z nich (ponad 90%) potwierdziła, że otrzymała pełny zakres informacji dotyczących niniejszego szkolenia. Z ankiety oceniającej przebieg szkolenia, którą uczestnicy otrzymali na zakończenie wynikało, że czas przeznaczony na jego realizację został właściwie dobrany (ok. 80% ankietowanych osób tak wskazało) oraz że platforma wykazuje się dużą łatwością nawigacji (średnia ocena 4,3 w pięciostopniowej skali ocen), charakteryzuje się dobrze dobraną kolorystyką (średnia ocena 4,5 w pięciostopniowej skali ocen) i bardzo dobrą czytelnością zawartych na niej informacji (średnia ocena 4,5 w pięciostopniowej skali ocen).

7 Strona 7 Organizacja szkoleń trenerów Terminy i miejsca szkoleń Mając na uwadze dogodne dla uczestników połączenie komunikacyjne, sesje szkoleniowe dla trenerów zrealizowane zostały w dwóch miastach położonych w województwie mazowieckim oraz wielkopolskim tj.w Warszawie i Poznaniu. Tabela 1. Terminy i miejsca realizowanych szkoleń trenerów Termin szkolenia Miejsce szkolenia Hotel Felix ul. Omulewska r Warszawa Hotel Campanile Poznań r. ul. Św. Wawrzyńca Poznań Hotel Portos ul. Mangalia 3a r Warszawa Hotel Portos ul. Mangalia 3a r Warszawa Hotel Portos ul. Mangalia 3a r Warszawa Źródło: Opracowanie własne Zakres szkolenia Prowadzenie szkoleń modułowych w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy Prowadzenie szkoleń modułowych w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy Prowadzenie szkoleń modułowych w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy Zagadnienia dotyczące budowy programu modułowego opartego na metodologii MES Prowadzenie szkoleń modułowych w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy Liczba przeszkolonych osób Liczba grup

8 Strona 8 Sale szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne Sesje szkoleniowe zostały przeprowadzone w przystosowanych do wielkości grup salach szkoleniowych, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sale szkoleniowe spełniały wymogi BHP, akustyczne, oświetleniowe, były ogrzewane i posiadały zaplecze sanitarne. Każda z sal wyposażona została w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, w tym: rzutnik multimedialny, ekran, laptop, flipchart oraz odpowiednie nagłośnienie. Uczestnicy szkoleń mieli zapewnione komputery z dostępem do Internetu. Zakwaterowanie uczestników szkoleń Uczestnicy szkoleń zakwaterowani zostali w pokojach 1 i 2-osobowych z łazienkami w ośrodkach, w których były realizowane szkolenia. Wyżywienie uczestników szkoleń Uczestnicy szkoleń zapewnione mieli całodzienne, zmienne i zróżnicowane wyżywienie, w tym śniadanie, obiad składający się z dwóch ciepłych dań oraz deseru i napoju, kolację oraz minimum 2 przerwy dziennie z kawą, herbatą, zimnymi napojami oraz wyrobami cukierniczymi i owocami. Każdy posiłek zawierał propozycję dań mięsnych i wegetariańskich. Koszty dojazdu na szkolenia Uczestnikom, którzy dojeżdżali na szkolenia komunikacją publiczną lub samochodem zostały każdorazowo zwrócone koszty przejazdu do wysokości najtańszego publicznego środka transportu (koszt biletu 2 klasy pociągu pośpiesznego, a jeżeli na danej trasie nie kursował pociąg, innego najtańszego publicznego środka transportu).

9 Strona 9 Realizacja programu szkoleń dla trenerów Celem ogólnym szkolenia było przygotowanie 100 uczestników szkolenia (trenerów) do prowadzenia zajęć w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy według 20 programów modułowych opracowanych w 2007 r. w projekcie Opracowanie programów szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowanym na zlecenie W poprzednich etapach realizacji niniejszego projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning opracowane zostały materiały do pakietów dydaktycznych dla wspomnianych 20 modułowych programów szkoleń i przygotowane do implementacji na platformę e- learningową. Wykonawca przygotował szczegółowy program szkolenia trenerów, który został zaakceptowany przez Zamawiającego. Przygotowanie trenerów do realizacji przyszłych szkoleń z wykorzystaniem e-learningu odbywało się dwutorowo: 1. dla trenerów wpisanych do bazy danych trenerów MPiPS 1, którzy zostali już przygotowani do realizacji szkoleń według programów modułowych opartych na metodologii MES w ramach projektu 1.6 Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej. Dla tej grupy przewidziane było 20-godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji przyszłych szkoleń opartych na programach modułowych MES, z wykorzystaniem technologii e-learning. Realizacja programu szkolenia umożliwiła zapoznanie uczestników szkolenia z obsługą platformy e-learningowej na poziomie zaawansowanym - 16 godz. dydaktycznych. Kolejne 4 godziny zarezerwowane zostały na omówienie zmian w treściach 20 modułowych programów szkoleń, jakie nastąpiły w wyniku przeprowadzonej aktualizacji i uzupełnienia ich treści w celu adaptacji do technologii e- learning. 2. dla trenerów spoza projektu 1.6 Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej. Dla tej grupy przewidziane było szkolenie 40-godzinne, dwuetapowe: w pierwszym, 20-godzinnym etapie uczestnicy opanowali zagadnienia dotyczące budowy programu modułowego opartego na metodologii MES, a w drugim uczestniczyli w 20-godzinnym szkoleniu, takim samym jak dla trenerów wpisanych do bazy MPiPS (powyższy pkt 1). Szkolenie z zakresu budowy programów modułowych MES podyktowane było koniecznością przygotowania trenerów do objaśnienia przyszłym uczestnikom szkoleń 1 Bazy utworzonej w ramach projektu EFS 1.6. Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej.

10 Strona 10 e-learningowych zasad korzystania z programów modułowych, a także w celu zrozumienia przez nich logiki kształcenia opartego na zadaniach zawodowych. Każdy trener powinien mieć umiejętność opracowywania poszczególnych dokumentów programu, w przypadkach gdy treści zawarte w dokumencie zdezaktualizują się lub wystąpi potrzeba dodania nowych zadań zawodowych. Program tej części szkolenia miał budowę modułową, opartą na metodologii MES. Taka budowa programu sprzyjała lepszemu zrozumieniu istoty kształcenia modułowego. W trakcie szkolenia trenerów omówiono także strukturę i zawartość pakietów dydaktycznych do kształcenia na odległość, zaprezentowano koncepcję realizacji szkoleń z wykorzystaniem e-learningu oraz przedyskutowano z uczestnikami szkoleń zakres treści do zamieszczenia w materiałach instruktażowych dla instytucji organizujących kształcenie na odległość. Uzyskane informacje i sugestie uwzględniono przy realizacji kolejnych zadań projektu. W obydwu programach zachowana była zasada, że 2/3 wszystkich zajęć stanowią ćwiczenia. Czas szkolenia nie przekraczał 8 godzin w ciągu jednego dnia szkolenia. Uczestnikom szkolenia zapewnione zostały materiały szkoleniowe w formie segregatorów z możliwością wpinania dodatkowych materiałów oraz na płytach CD. Uczestnicy otrzymali również kompletną dokumentację do 20 szkoleń e-learningowych. Podczas szkoleń zapewnione było wsparcie merytoryczne polegające na możliwości konsultacji z ekspertem w zakresie metodologii prowadzenia szkoleń e-learningowych. Szkolenie przyszłej kadry trenerów zakończone zostało egzaminem przeprowadzonym zgodnie z zasadami sprawdzania wiedzy i umiejętności. Ukończenie szkolenia zostało potwierdzone zaświadczeniem zawierającym wykaz nabytych kwalifikacji. Realizacja tak opracowanych programów szkolenia umożliwiła nabycie przyszłym trenerom umiejętności zapewniania uczącym się wsparcia technicznego przy obsłudze platformy e-learningowej oraz umiejętności udzielania pomocy merytorycznej przy opanowywaniu treści programów szkoleniowych.

11 Strona 11 Charakterystyka przeszkolonej kadry trenerskiej i podsumowanie Poniżej zaprezentowano charakterystykę grupy 102 trenerów, którzy ukończyli pełny cykl szkoleń przewidzianych w ramach niniejszego projektu i otrzymali zaświadczenia. Zdecydowana większość przeszkolonych trenerów to kobiety (77%). Wynika to zapewne z zakresu zadań zawodowych i rodzaju stanowisk pracy występujących w instytucjach rynku pracy, na których ok. ¾ zatrudnionych osób stanowią kobiety. Wykres 1. Rozkład uczestników szkoleń wg płci Źródło: Opracowanie własne Przeszkoleni trenerzy reprezentują 16 województw, jednak reprezentacja poszczególnych województw jest nierównomierna. Najwięcej przeszkolonych trenerów pochodzi z województw małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego (odpowiednio 17, 12 i 11), najmniej z województw dolnośląskiego, lubuskiego (po 1 osobie) i warmińsko-mazurskiego (2 osoby). Pozostałe województwa reprezentuje od 3 do 8 przeszkolonych trenerów.

12 Strona 12 Wykres 2. Rozkład uczestników szkolenia według województw Źródło: Opracowanie własne Biorąc pod uwagę miejsce zatrudnienia przeszkolonych trenerów, dominują osoby zatrudnione w administracji publicznej (77%). Wykres 2. Rozkład uczestników szkolenia według miejsca zatrudnienia. Źródło: Opracowanie własne

13 Strona 13 Odpowiednie przygotowanie 102 uczestników szkoleń do prowadzenia zajęć w technologii e-learning było możliwe do zrealizowania w pełnym zakresie dzięki m.in. właściwie dobranym grupom szkoleniowym, odpowiednio przygotowanemu programowi szkoleń, ale również dzięki bieżącemu i kompleksowemu nadzorowi całego procesu dydaktycznego. W tym celu do obsługi procesu szkoleń wyznaczony został zespół doświadczonych osób, które uczestniczyły zarówno w organizacji, jak i realizacji wszystkich sesji szkoleń. Podczas każdej sesji szkolenia do dyspozycji trenerów / uczestników szkoleń w miejscu prowadzenia szkolenia pozostawali przedstawiciele Wykonawcy. Wśród tych osób były osoby, które miały odpowiednie kompetencje do podejmowania w imieniu Wykonawcy wiążących decyzji dotyczących realizacji zamówienia. Na bieżąco również była gromadzona dokumentacja powstająca podczas szkolenia (dokumenty potwierdzające przystąpienie do projektu, ankiety etc.). Dla każdego szkolenia prowadzona była również lista obecnych uczestników. Fakt uczestnictwa w każdym dniu szkoleniu został potwierdzony przez uczestnika własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionej liście. Ponadto, Wykonawca sprawując nadzór realizowanych szkoleń dla trenerów prowadził kontrolę: zgodności realizacji szkoleń z zaakceptowanym przez Zamawiającego Pakietem szkoleniowym dla trenerów, dotyczącą liczby trenerów / uczestników szkolenia i postępów w nabywaniu wiedzy i umiejętności, obecności trenerów na poszczególnych szkoleniach, jakości sal szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania, stopnia przygotowania i sposobu przekazywania wiedzy przez kadrę prowadzącą szkolenia. Dbano również o przestrzeganie godzin prowadzenia zajęć, wydawania posiłków o odpowiednich porach oraz na bieżąco udzielano informacji i pomocy merytorycznoorganizacyjnej trenerom / uczestnikom szkolenia. Podczas realizacji szkoleń Wykonawca przestrzegał reguł informowania o niniejszym projekcie i oznaczania projektu wynikających z odpowiednich dokumentów oraz do stosowania obowiązującego logotypu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w szczególności: oznaczenia budynku i pomieszczeń, w których prowadzone były szkolenia, oznaczenia dokumentacji, materiałów szkoleniowych i promocyjnych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Raport ze szkoleń pilotażowych

Raport ze szkoleń pilotażowych Raport ze szkoleń pilotażowych w ramach projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze

Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa cele i zakres kursu fundraisingowego realizowanego przez Fundację Akademia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1c do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT PROJEKT ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kadry i płace Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej Niniejszy Regulamin określa zasady: a) rekrutacji kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej, którzy wezmą udział w szkoleniach organizowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia w projekcie Beton wiąże nasze kompetencje ich rozwój naszą strategią na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE CDN-NbP - 0101/5/09 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji poszczególnych działań w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Bliżej Klienta II realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kwalifikacje=możliwości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kwalifikacje=możliwości REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje=możliwości Realizowanego przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Biuro regionalne LUBLIN: Ul. Sławinkowska 6c/ Lublin. tel Szkolenie: Przyjazny Urząd. Październik 2016.

Biuro regionalne LUBLIN: Ul. Sławinkowska 6c/ Lublin. tel Szkolenie: Przyjazny Urząd. Październik 2016. Szkolenie: Przyjazny Urząd Październik 2016 Strona 1 Celem szkolenia: Przyjazny Urząd jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie obsługi klientów oraz udzielania informacji. Ważnym elementem warsztatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szkolenie wraz z egzaminem PRINCE2 - poziom Fundation 2. Szkolenie wraz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Wolontariat i projekty socjalne ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Wiek w chwili przystąpienia do projektu Opieka nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestycja w kadry współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ATL Legal Consulting sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza Regulamin rekrutacji do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-12-096/08 Termin realizacji: 01.02.2009r. - 31.01.2011r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Ewolucja w zakresie zarządzania środkami Funduszu Pracy oraz funduszami europejskimi sprawia, iż Publiczne Służby Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych

Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych Na podstawie art. 40 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY realizowany przez, tel./fax: 81 534 70 04, Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami lub na komputerze I. Dane osobowe Nazwisko i imię (imiona): Płeć kobieta mężczyzna Data

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

2.0. Integracji Społecznej Modrzew ul. Racławicka 17/3. 21-007 Mełgiew tel./fax (081) 744-39-43 modrzew@modrzew.org 1

2.0. Integracji Społecznej Modrzew ul. Racławicka 17/3. 21-007 Mełgiew tel./fax (081) 744-39-43 modrzew@modrzew.org 1 R E G U L A M I N P R O J E K T U M I Ę D Z Y P O K O L E N I O W A S Z K O Ł A F U N D R A I S I N G U 2. 0 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Międzypokoleniowa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH POZAOUTPLACEMENT (dla osób pracujących zagrożonych utratą pracy) (Imię i nazwisko uczestnika projektu)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH POZAOUTPLACEMENT (dla osób pracujących zagrożonych utratą pracy) (Imię i nazwisko uczestnika projektu) Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH POZAOUTPLACEMENT (dla osób pracujących zagrożonych utratą pracy) Ja. (Imię i nazwisko uczestnika projektu) Zamieszkały(a) w...pesel...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

w obszarach ICT i nauk matematyczno przyrodniczych ;

w obszarach ICT i nauk matematyczno przyrodniczych ; Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu systemowego pt. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Czas na pracę Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo