Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym Wynajmu miejsc noclegowych i sali wykładowej w hotelach miejskich dla uczestników szkoleń obsługiwanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie 1

2 Art. 1. Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie /kod pocztowy / przy ul. Podskarbińskiej 25 działając jako Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 2. Tryb udzielenia zamówienia Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Art. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem miejsc noclegowych i sali wykładowej dla uczestników szkoleń obsługiwanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV): Usługi hotelarskie Art. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne udostępnianie: 1) miejsc noclegowych 2) Sali wykładowej w hotelu dla uczestników szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie. 2. Rezerwacja miejsc noclegowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Grupy do 80 osób przez 5-6 dni w tygodniu. 2. Pokoje 2 osobowe z dwoma oddzielnymi miejscami do spania i 3 osobowe z trzema oddzielnymi miejscami do spania (bez określenia ilości pokoi), w wyjątkowych sytuacjach pokoje 1 osobowe wg potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. 3. Wszystkie pokoje muszą być wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. 4. Koszt jednego miejsca noclegowego musi obejmować śniadanie lub wymiennie kolację. Śniadania wydawane od godz. 6: Wykonawca musi zapewniać możliwość całodziennego wyżywienia (w szczególnych przypadkach na wniosek Zamawiającego). 6. Miejsca noclegowe będą wykorzystywane również podczas sobót i niedziel (w soboty grupy będą wyjeżdżać po zajęciach a w niedziele w godzinach wieczornych będą przyjeżdżać na zajęcia). 2

3 7. Hotel musi posiadać kategorię min. 3 gwiazdek - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. - w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz.169). 8. Przewidywana ilość osobodób w okresie realizacji zamówienia Rezerwacja miejsc noclegowych będzie następować z wyprzedzeniem tygodniowym. 10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej rezygnacji z wcześniej rezerwowanych miejsc na jedną dobę przed określonym terminem. 11. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zapewnić miejsc noclegowych na terenie swojego hotelu, zobowiązany jest do umieszczenia uczestników szkolenia w hotelu o równorzędnym standardzie oraz do pokrycia różnicy kosztów z tym związanych. Powyższa sytuacja musi być uzgodniona z Zamawiającym. 3. Wynajem sali wykładowej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Grupy szkoleniowe do 60 osób. 2. Sala wykładowa musi znajdować się na terenie hotelu. 3. Sala wykładowa musi być wyposażona w klimatyzację i sprawny sprzęt audiowizualny. 4. Przewidywana ilość wynajęć sali wykładowej 20 dni. 5. Rezerwacja Sali wykładowej będzie następować z wyprzedzeniem tygodniowym. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej rezygnacji z wcześniej rezerwowanej sali na jedną dobę przed określonym terminem. Art. 5. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 6. Termin wykonania zamówienia Zamówienie wykonywane będzie od daty podpisania umowy do r. (z wyłączeniem terminu od r. do r. Zamawiający w tym okresie nie będzie rezerwował miejsc noclegowych i nie będzie wynajmował sali wykładowej). Art. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 3

4 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia Doświadczenie zawodowe przedstawiające się wykonaniem lub wykonywaniem usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania min. jednego zamówienia dot. wynajmu miejsc noclegowych dla grupy min. 40 osobowej przez okres min 5 kolejnych dni. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie weryfikacji dokumentów wymienionych w Art. 8 SIWZ na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Art. 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wymagane dokumenty: 1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 7 1 ust. 1 SIWZ Wykonawca składa: 1.1 oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 SIWZ. 1.2.Wykaz Załącznik nr 2 SIWZ wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania min. jednego zamówienia dot. wynajmu miejsc noclegowych dla grupy min.40 osobowej przez okres min 5 kolejnych dni. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). 4

5 Do wykazu Wykonawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego/odbiorcę usług. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3 SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienione w ust W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: 3.1. dokumentu potwierdzającego, iż oferowany obiekt hotelarski posiada kategorię min. 3 gwiazdek (nadaną zg. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie-tekst jednolity-dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169). 4. Inne dokumenty: 4.1. Formularz ofertowy Załącznik nr 4 SIWZ 4.2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 7 1 ust. 1 pkt 1.2., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w 1 ust.2, dotyczących każdego z tych podmiotów o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie (dot. również spółek cywilnych) muszą złożyć: - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie (stanowiące oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w Art SIWZ - każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w Art. 8 1 ust.2 SIWZ, pozostałe składa się wspólnie. 5

6 Wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie znajdują regulacje określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.( Dz. U. nr 226 poz 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Art. 9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia do oferty, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, z zastrzeżeniem postanowień 2 niniejszego artykułu. 2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), brakujące dokumenty uzupełniane w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa w formie pisemnej. 3. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faxu. 4. Numer faxu Zamawiającego do komunikacji z Wykonawcami: Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie publikacja dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to w szczególności ewentualnych wyjaśnień treści SIWZ, jej modyfikacji, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, składanych odwołań dot. ogłoszenia i SIWZ, wezwania o przyłączenie się do odwołania. Na w.w. stronie internetowej będą również publikowane informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy. Art. 10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: - w zakresie zagadnień dotyczących przedmiotu zamówienia p. Łucja Ruszkowska tel p. Barbara Kurek tel w zakresie pozostałych elementów postępowania p. Grażyna Cieślak tel

7 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Art. 11. Wadium Art. 12. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert /zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych/. Art. 13. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, w przeciwnym wypadku oferty zostaną odrzucone z postępowania. 5. Ofertę należy sporządzić na piśmie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Wykonawca złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym 7. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane i opatrzone imienną pieczątką (nie dotyczy czytelnego podpisu) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika wyznaczonego przez osobę upoważnioną. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami: 1. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane, natomiast cyfry /kwoty, tam gdzie jest to wymagane/ podane słownie. 7

8 9. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania oraz umieszcza je na swej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa powyżej. 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na swej stronie internetowej. 12. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed wyznaczonym terminem składania ofert. Powiadomienia o modyfikacji muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składania ofert. 13. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana lub wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Art. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Podskarbińskiej 25, pokój 12 (parter) w dni robocze dla ZUS-u od 8.00 do nie później niż do dnia r. do godz. 10: Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, którą należy oznaczyć w następujący sposób: ZUS II Oddział w Warszawie Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych "Oferta przetargowa hotele 8

9 Koperta musi zawierać znak identyfikacyjny Wykonawcy (pieczątka firmowa), aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej wpływu do Zamawiającego (zgodnie z 1 niniejszego artykułu) po terminie wyznaczonym do składania ofert. 3. Oferty złożone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą niezwłocznie zwracane zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie II Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25, pokój 433 (IV piętro) 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. W trakcie jawnego otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informację dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. 7. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający prześle informacje wskazane w 5 i 6 niniejszego artykułu na wniosek zainteresowanego. Art. 15. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 4 SIWZ poda: 1) wynajem miejsc noclegowych: a) cenę brutto jednej osobodoby. Cena brutto jednej osobodoby obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. koszt śniadania lub kolacji). b) cenę brutto wynajmu miejsc noclegowych - wyliczoną jako iloczyn ceny brutto jednej osobodoby i przewidywanej liczby osobodób w trakcie realizacji zamówienia tj ) wynajem sali wykładowej a) cenę brutto jednodniowego wynajmu sali wykładowej Cena brutto jednodniowego wynajmu sali wykładowej musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. b) cenę brutto wynajmu sali wykładowej wyliczoną jako iloczyn ceny brutto jednodniowego wynajmu sali wykładowej i przewidzianej liczby dni wynajęcia sali w trakcie realizacji zamówienia tj Do wyliczenia cen podanych w 1 Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 3. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być 9

10 rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Ceny ofertowe brutto należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Art. 16. Waluta rozliczenia zamówienia Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. Art. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: a) Cena wynajmu miejsc noclegowych (Cm) - 95 % b) Cena wynajmu sali wykładowej (Cs) - 5% 2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: X = Cm + Cs Gdzie: X - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) Cm - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena wynajmu miejsc noclegowych Cs - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena wynajmu sali wykładowej a) Punkty za cenę wynajmu miejsc noclegowych będą wyliczane: Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena wynajmu miejsc noclegowych zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najniższą ceną spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Do wyliczenia przyjmuje się dane podane w ust. 1 pkt 1.1. litera b Formularza ofertowego. Cm= Cn x 95 (waga kryterium) Cb Gdzie: Cm- ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena wynajmu miejsc noclegowych (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) Cn - najniższa cena wynajmu miejsc noclegowych Cb - cena wynajmu miejsc noclegowych oferty badanej 10

11 b) Punkty za cenę wynajmu sali wykładowej będą wyliczane: Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena wynajmu sali wykładowej zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najniższą ceną spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Do wyliczenia przyjmuje się dane podane w ust. 1 pkt 1.2. litera b Formularzu ofertowym. Cs= Cn x 5 (waga kryterium) Cb Gdzie: Cs- ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena wynajmu sali wykładowej (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) Cn - najniższa cena wynajmu sali wykładowej Cb - cena wynajmu sali wykładowej oferty badanej 3. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Art. 18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy. 3. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione zastosowanie znajduje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wraz z aktami wykonawczymi na jej podstawie oraz Kodeks Cywilny Art. 19. Wzór umowy Istotne postanowienia, zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 SIWZ. Art. 20. Podwykonawcy Wykonawca w ofercie ( Formularzy ofertowym - Załącznik nr 4 SIWZ) wskaże jaką część zamówienia powierzy wykonaniu podwykonawcom. Art. 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Zagadnienie środków ochrony prawnej zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych od art. 179 do

12 2. Wykonawcy od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane faxem, albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 2. wobec treści ogłoszenia o zamówienia a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 3. wobec innych czynności niż określone w ust. 1 i 2 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Art. 22. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. 2.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności 12

13 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy, adresu, ceny, terminu wykonania Zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Art. 23. Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy: 1. Zmiana umowy w związku z działaniem siły wyższej, w szczególności mająca na celu usunięcie skutków działania tejże siły oraz wynikłymi z tego powodu opóźnieniami w realizacji zamówienia. 2. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 4. Zmiany o charakterze formalnym niemające wpływu na warunki realizacji umowy (m.in. zmiany adresowe, kontaktowe, numeru konta bankowego) nie wymagają aneksu. Powyższe zmiany dokonywane będą w formie zawiadomień. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1 3 Wzory oświadczeń 4. Formularz ofertowy 5. Wzór umowy 13

14 Załącznik nr 1 SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczątka ) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wynajem miejsc noclegowych i sali wykładowej w hotelach miejskich dla uczestników szkoleń obsługiwanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie ja (imię i nazwisko)... niniejszym oświadczam, że:... /nazwa Wykonawcy/ spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej...dnia /miejscowość/ /pieczątka i podpis Wykonawcy/ 14

15 Załącznik nr 2 SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) WYKAZ USŁUG Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania min. jednego zamówienia dot. wynajmu miejsc noclegowych dla grupy min. 40 osobowej przez okres min 5 kolejnych dni. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu Wykonawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego/odbiorcę usług. Lp. Nazwa i adres Zamawiającego Ilość osób w grupie dla której dokonywany był/jest wynajem miejsc Okres wykonywania usługi wynajmu od do (dzień, miesiąc, rok) Do wykazu załączono... egzemplarze dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. W przypadku usług w trakcie realizacji należy podać datę rozpoczęcia ich świadczenia i zaznaczyć, że usługi są nadal wykonywane.... (miejscowość, data)... (pieczątka i podpis Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 3 SIWZ OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wynajem miejsc noclegowych i sali wykładowej w hotelach miejskich dla uczestników szkoleń obsługiwanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie ja (imię i nazwisko)... niniejszym oświadczam, że:... /nazwa Wykonawcy/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych....dnia /miejscowość/ /pieczątka i podpis Wykonawcy/ 16

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo